CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

1. Propozycje faktur cyklicznych

W programie wprowadzono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.

Generowanie listy potencjalnych faktur cyklicznych.

Sprawdzanie faktur potencjalnie cyklicznych uruchamiane jest raz dziennie, przy pierwszym zalogowaniu do danej bazy danych.

Dokumenty kwalifikowane są jako potencjalne faktury cykliczne jeżeli spełniają następujące warunki:

 • rodzaj dokumentu faktura sprzedaży lub faktura pro forma;
 • na dokumencie są te same pozycje towarowe (sprawdzana jest zbieżność pozycji do 80%);
 • podobne dokumenty wystawione są w odstępie jednego lub kilku miesięcy, weryfikowany jest dzień wystawienia dokumentu z precyzją  +/- 4 dni;
 • na dokumentach znajduje się ten sam Nabywca i Odbiorca.

 

Kiedy w bazie zostaną znalezione co najmniej trzy podobne dokumenty kwalifikujące się do cyklicznego wstawiania to na liście propozycji zostaną one zaproponowane jako faktura cykliczna. Pod uwagę brane są dokumenty wystawione w przeciągu ostatnich 13 miesięcy.

Pod uwagę nie są brane dokumenty wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONY!, anulowane, korekty, takie same wystawione tego samego dnia, faktury VAT marża oraz dokumenty w buforze. Pomijane są także faktury, które zostały wygenerowane na podstawie istniejącego już wzorca faktury cyklicznej.

Po wykryciu nowych potencjalnych faktur cyklicznych, każdemu operatorowi po wejściu na listę faktur sprzedaży, listę faktur pro forma oraz listę faktur cyklicznych, wyświetli się informacja: Przygotowaliśmy dla Ciebie nowe propozycje faktur cyklicznych. Kliknij tutaj aby je zobaczyć.

Dostęp do listy proponowanych faktur cyklicznych zależy od uprawnień danego operatora. W menu System/Konfiguracja/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce Parametry cd dostępny jest parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych:

 • zaznaczony– po kliknięciu w informacje o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.
 • odznaczony– operator nie ma dostępu do listy proponowanych faktur cyklicznych, po kliknięciu w żółty dymek  wyświetli się komunikat: „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”

 

Po kliknięciu w komunikat wyświetli się lista zawierająca propozycje faktur cyklicznych. Listę Propozycji faktur cyklicznych można również otworzyć z poziomu zakładki CRM/Faktury cykliczne za pomocą przycisku  .

Lista zbudowana jest z następujących kolumn:

 • Typ dokumentu – przyjmuje wartość Faktura Pro Forma lub Faktura Sprzedaży
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta, dla którego proponowana jest faktura cykliczna. Jeżeli proponowana faktura cykliczna dotyczy kilku kontrahentów, to wyświetla się nazwa kontrahenta z pierwszej proponowanej faktury + suma pozostałych kontrahentów.
 • Pozycje faktury – nazwy pozycji towaru/usługi z faktur jakie zostaną przeniesione na wzorzec.

 

Przy każdej propozycji znajduje się przycisk plusa, który umożliwia podejrzenie listy faktur, które zostały zakwalifikowane jako potencjalnie cykliczne. Na liście znajdują się kolumny: Numer dokumentu, Nabywca, Odbiorca, Data wystawienia i Data sprzedaży.

Lista obsługiwana jest przez przyciski:

Dodaj fakturę cykliczną – umożliwia utworzenie nowego wzorca faktury cyklicznej;

Zmień – przycisk jest aktywny w przypadku, gdy podświetlona jest faktura zakwalifikowana jako potencjalnie cykliczna. Umożliwia on podgląd tej faktury;

Usuń fakturę cykliczną  – umożliwia usunięcie wzorca z listy;

Zamknij okno – umożliwia zamknięcie okna.

Proponowane wzorce można usunąć za pomocą przycisku Usuń fakturę cykliczną. Proces ten jest nieodwracalny i usunięty wzorzec nie będzie się więcej pojawiał na liście Propozycji faktur cyklicznych.

Uwaga
W przypadku gdy operator z uprawnieniami zaloguje się do programu bez modułu CRM lub CRM Plus to po kliknięciu w ikonę Dodaj fakturę cykliczną lub Usuń fakturę cykliczną otrzyma komunikat: Do utworzenia faktury cyklicznej potrzebny jest moduł CRM lub CRM Plus. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych modułów? Tak/Nie.

Dodawanie nowych wzorców faktur cyklicznych.

Użytkownik zalogowany do programu z uprawnieniami (zaznaczony parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie Użytkownika) oraz z licencją na moduł CRM lub CRM Plus, może z poziomu listy Propozycji faktur cyklicznych utworzyć nowy wzorzec faktury cyklicznej. W tym celu należy podświetlić wybraną propozycję i kliknąć w ikonę Dodaj fakturę cykliczną. Pojawi się kreator:

KROK 1:

Dodawanie nowego wzorca 1.

Okno składa się z trzech sekcji:

Kod i Nazwa – pola Kod i Nazwa są automatycznie uzupełniane w zależności od rodzaju dokumentu.

Podmioty – znajduje się lista Kontrahentów utworzona na podstawie faktur zakwalifikowanych jako potencjalnie cykliczne dla danego wzorca. Lista zawiera kolumny: Lp, Kod nabywcy, Nazwa nabywcy, Kod odbiorcy, Nazwa odbiorcy, Obowiązuje od, Obowiązuje do. Obsługiwana jest przez przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie podmiotu. Wybierając pojawia się okno z listą podmiotów , umożliwiające wybór podmiotu z dedykowanej dla niego listy. Program umożliwia seryjne dodanie podmiotów na wzorzec. Przed dodaniem zaznaczonych podmiotów pojawia się okno z możliwością podania okresu obowiązywania umowy.

Usuń – umożliwia usunięcie podmiotu.

Podgląd karty podmiotu – otwiera okno Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie, w którym można ustalić Odbiorcę oraz okres obowiązywania umowy.

Formularz edytowania/dodawania podmiotu na wzorzec.

Więcej informacji na temat dodawania podmiotów na wzorzec faktury cyklicznej znajduje się tutaj.

Pozycje faktury – lista zawiera towary i usługi, uzupełniona jest na podstawie faktury, która zawiera najwięcej pozycji z pośród wszystkich faktur potencjalnie cyklicznych zakwalifikowanych dla tego wzorca. Lista składa się z kolumn: Lp, Kod, Nazwa, Ilość, Jm, Cena PLN i wartość PLN oraz magazyn (domyślnie ukryta).

Lista obsługiwana jest przez przyciski:

 Dodaj pozycję  – umożliwia dodanie nowej pozycji

 Usuń pozycję – umożliwia usunięcie pozycji

 Zmień pozycję – otwiera okno – Pozycja faktury cyklicznej

Pozycja faktury cyklicznej.

Domyślnie ustawiana jest podstawowa jednostka miary oraz cena domyślna z karty danego towaru. Pole magazyn jest aktywne tylko w przypadku pracy z modułem Handel Plus.

Więcej informacji na temat formularza Pozycja faktury cyklicznej znajduje się tutaj.

KROK 2:

Dodawanie nowego wzorca 2.

Cykl fakturowania – domyślnie proponowany jest miesięczny okres fakturowania. Wartość pola Generuj w .. dniu miesiąca pobierana jest z ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca, a cykl generowania ustawiany jest co 1 miesiąc. W polu Data generowania faktur domyślnie ustawiona jest data bieżąca. Więcej informacji na temat cyklu fakturowania znajduje się tutaj.

Daty: Data wystawienia i Data sprzedaży domyślnie ustawione są z opcją bieżąca. Więcej informacji na temat daty wystawienia i sprzedaży na fakturze cyklicznej znajduje się tutaj.

Inne – zawiera opcje:

 • Magazyn – domyślnie ustawiony Magazyn główny. W przypadku, gdy operator ma na swojej karcie przypisany magazyn domyślny, proponowany jest magazyn domyślny dla operatora.
 • Waluta – domyślnie pobierana jest z ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca.
 • Faktura liczona od – algorytm domyślnie ustawiony jest na podstawie ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca.
 • Zapisuj fakturę – domyślnie ustawiona jest opcja do bufora.

 

KROK 3:

Dodawanie nowego wzorca 3.

W tym kroku można ustawić:

 • schemat numeracji dla generowanych dokumentów;
 • kategorię, domyślnie ustawione jest pobieranie kategorii z karty kontrahenta;
 • formę płatności jaka ma się znaleźć na dokumencie, domyślnie ustawione jest żeby forma i termin płatności pobierały się z karty kontrahenta;
 • można wprowadzić opis jaki ma się znaleźć na fakturze;
 • dodać atrybuty dokumentu;
 • Generuj faktury automatycznie– parametr widoczny jest jeżeli w menu System/ Konfiguracja/Firma/ CRM skonfigurowana jest funkcja Automatu faktur cyklicznych. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się w tutaj.

 

Po kliknięciu w przycisk  nowy wzorzec zostanie dodany na listę Faktur cyklicznych w zakładce CRM.

Więcej informacji na temat funkcji Faktur cyklicznych w programie znajduje się tutaj.

2. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono usuwanie skrzynki pocztowej skonfigurowanej w programie w której znajdują się wiadomości mailowe. Operator który na swojej karcie (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) w zakładce Parametry cd ma zaznaczony parametr Prawo do trwałego usuwania e-mail, może usunąć skrzynkę mailową z konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Program/CRM/Konta e-mail). Usunięcie skrzynki pocztowej z programu nie powoduje usunięcia wiadomości mailowych z serwera pocztowego.

W przypadku gdy wiadomości mailowe przechowywane są na dysku IBARD, podczas kasowania skrzynki pocztowej  wymagane jest połączenie z kontem na IBARD.

Zmiany

1. Skrzynka pocztowa IMAP. W konfiguracji konta mailowego skonfigurowanego w protokole IMAP zmieniono ustawienie dotyczące przechowywania w bazie treści pobranych wiadomości. Do wyboru jest opcja dni z polem do wpisania przez ile dni mają być przechowywane treści i załączniki wiadomości mailowych w skrzynce oraz opcja zawsze. Po upływie wskazanego terminu treści i załączniki starszych wiadomości są usuwane z bazy i pozostają same nagłówki.

2. Plik z logami dotyczący wysyłania i odbierania wiadomości mailowych. W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ CRM/ Parametry dodano parametr Pozwalaj na tworzenie większego pliku z logami wysyłki i odbierania wiadomości mailowych (do 5MB). Domyślnie w logach wielkość pliku MailClient_log to 1 MB, po zaznaczeniu parametru w konfiguracji wielkość zapisywanego pliku zwiększy się do 5 MB.

Poprawiono

1. Automat wysyłki faktur o danej godzinie. Poprawiono działanie automatu wysyłki faktur w przypadku użycia znaku „” w nazwie bazy firmowej.

2. Automat wysyłki faktur o danej godzinie. Poprawiono aktualizację daty utworzenia wiadomości mailowej do faktury sprzedaży w przypadku chwilowego braku połączenia z serwerem pocztowym.

3. Terminarz operatora. Poprawiono wyświetlanie terminarza po kilkukrotnym otwarciu/zamknięciu okna przy powiększonej czcionce w programie.

4. Faktura cykliczna. Poprawiono działanie programu związane z dopisywaniem znaków spacji w tabeli [CDN].[FaCyklKnt] w kolumnie FCK_Nazwa, po zmianie nazwy na karcie Kontrahenta, który wcześniej został wybrany na wzorcu faktury cyklicznej.

5. SMS. Poprawiono kolejność wysyłki SMS kiedy treść wiadomości jest dłuższa niż 160 znaków.

Obieg dokumentów

Nowości

1. Przenoszenie powiązania dokumentów handlowych z dokumentami Biblioteki do Rejestru VAT. Umożliwiono przenoszenie dokumentu Biblioteki powiązanego z dokumentem handlowym na dokumenty zaksięgowane do Rejestru VAT. Funkcjonalność została szerzej opisana tutaj.

Zmiany

1. Zmiana katalogu a zmiana schematu obiegu dokumentów. Na formularzu dokumentu w Bibliotece dokumentów, po zmianie katalogu proponowana jest zmiana schematu obiegu na zakładce [Obieg dokumentu] na domyślny dla katalogu. Zmiana może nastąpić tylko jeśli poprzednio ustawiony schemat nie został rozpoczęty (żaden etap nie ma statusu: wykonany).

Poprawiono

1. Zmiana wersji językowej na formularzu dokumentu OBD. Poprawiono tłumaczenia na język angielski rodzajów podmiotu na liście rozwijanej przy ikonie plusa na zakładce [Podmioty] dokumentu OBD.

 

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Poprawiono

1. Przekształcenia dokumentów handlowych w Comarch ERP Optima. Zoptymalizowano przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży i Paragonu. Optymalizacja będzie działać z Comarch Mobile w wersji 2021.1.1 lub wyższej.

 

Serwis

Nowości

1. Procedura OSS na dokumencie zlecenia serwisowego. W związku z obsługą procedury OSS w programie umożliwiono wystawianie zleceń serwisowych i dokumentów z nich powstałych z zastosowaniem szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Szczegóły dotyczące ustawień na karcie kontrahenta i towaru zostały opisane tutaj.

Zasady wystawiania dokumentów zleceń serwisowych wystawionych dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS:

 • Na pozycjach czynności/części stawki VAT zawężone są do kraju odbiorcy.
 • Jeżeli na karcie towaru/usługi nie została przypisana stawka OSS, obowiązująca w kraju odbiorcy, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem, nie będzie możliwości zapisania dokumentu bez uzupełnienia tej stawki na czynności/części.
 • Procedura OSS zastosowana na dokumentach zleceń serwisowych przenoszona jest na dokumenty: Faktur sprzedaży, Wydań zewnętrznych.
 • Procedura OSS nie ma zastosowania na dokumentach: Przesunięcia międzymagazynowego, Rozchodu wewnętrznego, Zamówieniu Dostawcy i Paragonie:
 • na dokumenty MM stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego pobierana jest krajowa stawka VAT przypisana na karcie towaru/usługi,
 • na dokumenty RW stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego dla kontrahenta ustawiany jest rodzaj transakcji: wewnątrzunijny i stawka VAT 0%,
 • nie ma możliwości stworzenia paragonu z dokumentu zlecenia serwisowego wystawionego z wykorzystaniem procedury OSS, przy próbie przekształcenia takiego dokumentu do Paragonu użytkownik otrzyma stosowny komunikat,
 • jeżeli ze zlecenia serwisowego wykonywane jest zbiorcze fakturowanie czynności lub części, a na usłudze wykorzystywanej do tego fakturowania nie została wskazana stawka VAT OSS, stawkę VAT należy uzupełnić na dokumencie Faktury sprzedaży.