Formularz dokumentu WKA/ PKA

Formularz dokumentu Wydania Kaucji oraz Przyjęcia Kaucji jest zbliżony do formularza Faktury Sprzedaży i Zakupu (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.

Uwaga
Dokumenty WKA i PKA są zawsze liczone algorytmem od brutto!

Numeracja

Dokumenty WKA i PKA posiadają własne schematy numeracji. Na dokumencie informacja o sposobie numerowania jest wypełniana w polu Dokument. Dla dokumentów WKA i PKA zostały zdefiniowane domyślne schematy numeracji, w zależności od sposobu ich tworzenia:

Dokumenty WKADokumenty PKA
Sposób tworzeniaSchemat numeracjiSposób tworzeniaSchemat numeracji
Z poziomu listy WKAWKAZ poziomu listy PKAPKA
Na podstawie FS/ PAWKFS/ WKPANa podstawie FZPKFZ
Na podstawie WZWKANa podstawie PZPKA

Nowe schematy dla dokumentów kaucyjnych można definiować z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn, natomiast zmiany schematów domyślnych można dokonać w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Dokumenty.

Płatności

W przypadku dokumentów WKA/ PKA użytkownik może zadecydować, czy dla danego dokumentu ma być tworzona płatność w module Kasa/Bank. Zależy to od zaznaczenia na zakładce [Płatności] parametru Płatności:

  • Jeśli parametr nie jest zaznaczony – dokument WKA/ PKA nie utworzy płatności w Kasie/Banku. Parametr powinien być odznaczony, jeśli sprzedający nie pobiera kaucji za wydane opakowania.
  • Jeśli parametr jest zaznaczony – na zakładce pojawia się tabela, w której można podać szczegółowy harmonogram płatności. Zasady tworzenia płatności dla WKA/ PKA są podobne jak ma to miejsce w przypadku Faktury Sprzedaży oraz Faktur Zakupu.

Ponadto, jeśli dokument WKA/ PKA tworzy płatność istnieje możliwość rozliczenia z nim zaliczki. Na zakładce [Płatności] widoczna jest tabela z nierozliczonymi zapisami kasowymi kontrahenta lub wskazanego pracownika. Zasady rozliczania zaliczek są identyczne jak w przypadku Faktur Sprzedaży/ Faktur Zakupu.

Uwaga
Istnieje możliwość domyślnego ustawienia, czy dany kontrahent ma mieć naliczane kaucje za opakowania. Parametr Naliczaj płatności dla dokumentu WKA/PKA znajduje się na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe.

Uwaga
Termin płatności oraz data zapisu KP są liczone w stosunku do daty wskazanej w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Daty dokumentów. W przypadku dokumentów WKA obowiązują ustawienia dla FS/ PA, w przypadku PKA – ustawienia dla Faktur Zakupu.

Termin zwrotu.

Termin zwrotu opakowań kaucjonowanych na dokumencie WKA można ustalić na zakładce [Płatności]. Domyślny termin zwrotu dla poszczególnych kontrahentów można ustalić na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe].

Lista opakowań.

Lista pozycji na dokumencie WKA/ PKA jest obsługiwana za pomocą standardowych przycisków Dodaj, Usuń, Zmień. Należy jednak pamiętać, że na WKA/ PKA mogą zostać dodane tylko pozycje, które na karcie mają zaznaczony parametr Opakowanie/kaucja.

Uwaga

Opakowania wprowadzone na dokument WKAzdejmowane z magazynu, nawet jeśli dokument jest zapisany do bufora. Zasady obsługi zasobów są podobne jak na dokumencie WZ. W przypadku dokumentów PKA zasady obsługi zasobów są podobne jak dla PZ (dopiero dokument zatwierdzony na trwałe wprowadza opakowanie do magazynu).

Koszt na dokumencie WKA jest wyliczany na podobnych zasadach jak dla dokumentu WZ – do czasu zapisania dokumentu koszt jest symulowany, zgodnie z ustawieniami parametru w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry: wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny zasobów. Dopiero po zapisaniu dokumentu WKA (na stałe lub do bufora), kiedy opakowania zostają zdjęte z magazynu – program podaje rzeczywisty koszt opakowań.