1

Jak ustalana jest podstawa składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem, gdy zadeklarował opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku i dane są pobierane z modułów księgowych?

Jeżeli podstawa składki zdrowotnej właściciela ma być ustalona na podstawie kwoty przychodu za poprzedni rok obliczonego w modułach księgowych należy na formularzu danych kadrowych właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] zaznaczyć parametr ‘Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’ i ‘Pobieraj dane o przychodzie właściciela z deklaracji podatkowych’. W polu Firma należy wskazać firmę, w której ten właściciel ma naliczany przychód.

Kwota przychodu za poprzedni rok zostanie pobrana przy wyliczaniu wypłaty właściciela automatycznie z deklaracji rocznej PIT-28 naliczonej w modułach księgowych. Kwota przychodu będzie pomniejszona o składki społeczne właściciela wprowadzone w kwotach indywidualnych właściciela ( ).

Przykład

Wypłata za lipiec 2022r. Na formularzu właściciela jest zaznaczony parametr ‘Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku’.

Przychód w deklaracji rocznej PIT -28 za 2021 =350000,00

Składki społeczne wprowadzone w kotach indywidualnych właściciela= 37864,80

350000 – 37864,80= 312135,20

Przychód jest wyższy niż 300 000, a w tej sytuacji podstawa składki to 1197,87 zł czyli 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego
Składka zdrowotna = 11197,87 * 9%= 1007, 81