W jaki sposób wygenerować do faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokument wewnętrzny sprzedaży i zakupu?

Możliwość utworzenia dokumentów wewnętrznych pojawia się w momencie zapisywania oryginalnej faktury zakupu pod warunkiem, że:

  • w Konfiguracji (Firma/ Księgowość/ Parametry) zaznaczony jest parametr Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT – umożliwia to tworzenie dokumentów wewnętrznych dla faktur przeniesionych z modułu Faktury lub zaimportowanych poprzez Pracę Rozproszoną,
  • stawka VAT wynosi 0% albo NP,
  • odliczenie VAT: Nie,
  •  na drugiej zakładce Kontrahent ustawiono odpowiedni rodzaj transakcji czyli Nabycie wewnątrzunijne.

Uwaga
Należy również zwrócić uwagę na rodzaj np. Towary, Usługi, itp.

Od wersji 2017.0 umożliwiono zbiorcze generowanie dokumentów wewnętrznych. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty, dla których chcemy wygenerować dokumenty wewnętrzne , następnie w lewym dolnym rogu kliknąć w rozwijalną ikonę ‘Generowanie dokumentu wewnętrznego sprzedaży/zakupu i wybrać opcję generowanie zbiorczego dokumentu wewnętrznego sprzedaży/zakupu. Dokument utworzy się, jeżeli wszystkie wskazane faktury wystawione zostały na ten sam podmiot oraz z takim samym miesiącem rozliczenia w deklaracji VAT-7. W przypadku metody kasowej pod uwagę brana jest data zakupu/sprzedaży. Kontrahent nadrzędny oraz kontrahent duplikat traktowani są jako różne podmioty. Zbiorczy dokument wewnętrzny generowany jest osobno dla każdego rodzaju transakcji.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym: