1

Jak dodać wiele kodów EAN dla towarów?

Dodatkowe kody EAN wprowadzane są na formularzu pozycji cennika na zakładce Jednostki, EAN, VAT (Ogólne/ Cennik). Funkcjonalność może zostać wykorzystana podczas sprzedaży towarów. Kod EAN może być powiązany z konkretną jednostką, dzięki czemu po wczytaniu kodu na dokument sprzedaż realizowana już jest w tej jednostce miary. Kod domyślny EAN wprowadzamy z poziomu zakładki Ogólne. Kod ten automatycznie przeniesiony zostanie na zakładkę Jednostki, EAN, VAT.

Na zakładce Jednostki, EAN, VAT wprowadzamy jednostkę miary z którą powiązany będzie dodatkowy kod EAN. Na liście kodów EAN dodajemy kolejny kod i wskazujemy dla niego jednostkę miary. Kod może zostać dodany ręcznie lub wygenerowany automatycznie.
Ostatnia cena zakupu, rzeczywista cena zakupu, wartość towaru na magazynie

Istotne dla prawidłowej pracy z programem jest zrozumienie, że cena zakupu wyświetlana na formularzu towaru (zakładka [Ogólne], sekcja Ceny) jest jedynie ostatnią ceną, po której towar został zakupiony lub wprowadzony na magazyn.

Należy pamiętać, że rzeczywiste ceny zakupu (w PLN) towaru, który aktualnie jest dostępny na magazynie, znajdują się zawsze na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby].

Z kolei wartość wszystkich dostaw towaru (również w PLN), wyliczoną na podstawie rzeczywistych cen zakupu można sprawdzić na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby], podsumowując kolumnę Wartość lub na liście zasobów w kolumnie W. zakupu-PLN.

Poniżej opis miejsc w programie wraz ze wskazaniem tego, jak wyliczane są wyświetlane w nich wartości.

Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Ogólne] / C. zakupu-PLN na liście zasobów – ostatnia cena zakupu towaru. Jest uzależniona od ceny zakupu na ostatnim dokumencie przychodowym. W zależności od ustawienia w konfiguracji, ostatnią cenę zakupu mogą aktualizować też korekty wartości. Więcej na ten temat w artykule Aktualizacja ostatniej ceny zakupu na podstawie korekty wartości (ceny).

Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby] – wyświetlane są tu ceny, po których wprowadzone zostały dostawy znajdujące się na magazynie w dniu bieżącym. Cena jest wyliczana jako wynik dzielenia wartości dostawy przez ilość, którą ta dostawa wprowadzała, wobec tego cena może ulegać zaokrągleniu.

Cena-PLN na liście zasobów – wartość dla ceny, która została wybrana w filtrze u dołu okna w polu Cena, pobierana z formularza towaru, z zakładki [Ogólne]. Może to być jedna z cen sprzedaży lub też ostatnia cena zakupu (kolumna przyjmie wtedy takie same wartości jak kolumna C. zakupu-PLN).

W przypadku gdy wybrana cena na karcie towaru wprowadzona jest w walucie obcej, dokonywane jest przeliczenie na PLN po aktualnym kursie.

Wartość-PLN na liście zasobów – wyliczana jako wartość z kolumny Cena-PLN x Ilość.

W. zakupu-PLN na liście zasobów – wartość zakupu zawsze wyliczana jest w PLN na podstawie posiadanych zasobów. Jest to suma wartości dostaw znajdujących się na magazynie, na datę ustawioną w filtrze.

Poniżej przykład tego, jak zmienia się ostatnia cena zakupu oraz wartość magazynu, wraz z kolejnymi dostawami i wydaniami towaru. Na zrzutach przedstawiono, jak będzie wyglądała karta towaru na zakładce [Ogólne] oraz [Zasoby], a także jakie wartości będą się wyświetlać na oknie Lista zasobów.

1. Zakładamy kartę towaru o następujących cenach:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

2. Przyjmujemy ten towar w dwóch dostawach:

PZ1 na 1 szt. w cenie 6 PLN. Zmienia się ostatnia cena zakupu na 6 PLN. Wartość towaru na magazynie również wynosi 6 PLN.

Formularz towaru, zakładka [Ogólne]:

Formularz towaru, zakładka [Zasoby]:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

PZ2 na 1 szt. w cenie 9 PLN. Ostatnia cena zakupu zmienia się na 9 PLN. Łączna wartość towarów na magazynie wynosi 15 PLN.

Formularz towaru, zakładka [Ogólne]:

Formularz towaru, zakładka [Zasoby]:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

C. zakupu-PLN = cena z ostatniego PZ, czyli 9 PLN
Wartość-PLN = Ilość x Cena-PLN (2 szt. x 7 PLN)
W. zakupu-PLN = wartość towaru z PZ1 i PZ2

3. Zdejmujemy towar z magazynu za pomocą WZ na 1 szt. (przy FIFO zdjęta zostanie jedna sztuka z pierwszej dostawy). Wartość magazynu spadnie do 9 PLN (wartość drugiej dostawy).

Formularz towaru, zakładka [Zasoby]:

Lista zasobów (w filtrze wybrana cena hurtowa 1):

Poniższa tabela prezentuje jakie wartości będą przyjmować poszczególne pola w programie w kolejnych etapach.

Po utworzeniu karty cennikowejPo przyjęciu pierwszej dostawy (PZ1)Po przyjęciu drugiej dostawy (PZ2)Po wydaniu jednej sztuki (WZ)
Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Ogólne]
/ C. zakupu-PLN na liście zasobów

5 PLN6 PLN9 PLN9 PLN
Cena zakupu na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby]Brak dostaw6 PLN6 PLN, 9PLN9 PLN
Cena-PLN na liście zasobów, przy wybranej cenie 'hurtowa 1' w filtrze7 PLN7 PLN7 PLN7 PLN
Wartość-PLN na liście zasobów, przy wybranej cenie 'hurtowa 1' w filtrze0 PLN7 PLN14 PLN7 PLN
W. zakupu-PLN na liście zasobów0 PLN 6 PLN15 PLN9 PLN
Pytanie (34965) Jak przywrócić komunikaty w programie?

Na wybranych komunikatach jest możliwość zaznaczenia opcji „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”, parametr ten powoduje że dane komunikaty nie pojawią się ponownie w programie. Jeżeli użytkownik zdecyduję się na ich przywrócenie to konieczne jest wykonanie Resetu komunikatów. Opcja ta dostępna jest w menu Widok po rozwinięciu opcji Reset. Wykonanie tej operacji spowoduje, że wszystkie komunikaty będą się ponownie wyświetlać.

 
W jaki sposób seryjnie dodać/usunąć zamiennik towaru?

Po naciśnięciu ikony plusa w oknie Pozycja cennika na zakładce [Zamienniki] wyświetla się lista cennikowa z możliwością zaznaczenia i wybrania wielu zamienników Jeśli nie zaznaczono pozycji, do towaru dodawany jest zamiennik, na którym ustawiony jest kursor.

Po zaznaczeniu towarów, które mają zostać dopisane do listy zamienników i naciśnięciu opcji Wybierz, wyświetlane jest pytanie: Czy dodawany zamiennik jest obustronny?

Seryjne dodawanie zamiennika

W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych wybieramy opcję dodawania/ usuwania zamiennika dla pozycji zaznaczonych na liście:

 
Jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży?

Jeżeli chcemy podzielić płatność na kilka pozycji, należy na fakturze sprzedaży (faktura nie może być zapisana na stałe, czyli w kolorze czarnym na liście) przejść na zakładkę Płatności. W zakładce pojawi się okienko, takie jak na poniższym obrazku, z jedną pozycją, w której kwota brutto odpowiada wartości faktury. W polu kwota należy wpisać tylko tą część wartości do zapłaty, która ma być rozliczona w podanym terminie, z określoną formą płatności. Następnie należy dodać kolejną płatność przyciskiem plusa. Wówczas pojawi się nowy rekord, dla którego możemy wpisać termin płatności i wybrać formę płatności. Kwota podpowie się jako różnica (pełna wartość faktury minus pierwsza pozycja).

Przykład:
Wystawiamy fakturę sprzedaży na kwotę 1000zł netto (1230zł brutto). Klient od razu wpłaca gotówkę o wartości 1000zł, a pozostałe 230zł chciałby zapłacić w terminie 7 dni przelewem. W takim wypadku na zakładce Płatności powinniśmy dla pierwszego rekordu wpisać kwotę 1000, dodać nowy rekord i ustawić w nim formę płatności jako przelew, termin płatności na 7 dni; kwota podpowie się 230zł.

Należy pamiętać aby suma kwot z wszystkich rekordów była równa wartości faktury.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, który przedstawia jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży. Film znajduje się pod wskazanym poniżej linkiem: Comarch ERP Optima – Płatności do Faktury Sprzedaży (film z lektorem) – YouTube
W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima można sprawdzić status podmiotu w VAT?

Status VAT kontrahenta- czy jest podatnikiem VAT czynnym można sprawdzić na karcie kontrahenta. W tym celu na formularzu kontrahenta dodano przycisk  Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).

Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę Handlowe, parametr Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się komunikat: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.

Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
W jaki sposób można ustawić własną nazwę wątku dla wiadomości e-mail?

W programie umożliwiono definiowanie własnych przedrostków, dodawanych do numeru wątku wiadomości e-mail. Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy wpisać go bezpośrednio w pole Przedrostek dodawany do numeru wątku – w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail na zakładce Parametry i zapisać zmiany w konfiguracji. Dodane w ten sposób przedrostki nie mogą zostać usunięte z listy, ani nie podlegają edycji, gdyż wówczas możliwe jest zachowanie ciągłości w przypadku kontynuacji starszych konwersacji. Możliwość definiowania własnych przedrostków jest niezależna od ustawienia parametru Włącz wątkowanie korespondencji.

Wątkowanie można włączyć również bezpośrednio z poziomu formularza wiadomości e-mail w menu Narzędzia okna – przycisk Wątek. Pozostawiając w tym polu wartość AUTO, w temat maila przeniesiony zostanie przedrostek z konfiguracji i kolejny numer. Jeśli w pole wpiszemy własny tekst, w temacie maila będzie on wpisany w miejscu numeru.