1

W jaki sposób dodać nową serię dokumentu?

Seria dokumentu może zostać dodana na dwa sposoby. Z poziomu konfiguracji Firma/ Definicje dokumentów dla każdego z modułów osobno lub bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu, gdzie po wybraniu schematu numeracji posiadającego Serie po rozwinięciu pola seria pojawia się opcja <Nowa>. Po zdefiniowaniu nowej serii i zapisaniu będzie ona  widoczna również z poziomu konfiguracji.
W jaki sposób zmienić kolejność pozycji na dokumentach?

Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

  • dokumentach zatwierdzonych na stałe,
  • korektach,
  • dokumentach pochodzących z przekształceń, na których nie ma możliwości dodawania/ usuwania pozycji
Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FA/ WZ?

Dokument WZ
Zatwierdzając dokument WZ z bufora na stałe z zaznaczonym parametrem FA, program podniesie formularz FA z datami zgodnymi z dokumentem WZ.
Jeżeli zapiszemy na stałe sam dokument WZ (bez zaznaczonego parametru FA), a później wygenerujemy dokument FA z listy, wówczas na podniesionym formularzu FA będzie zawsze data systemowa (bieżąca), a nie zgodna z dokumentem WZ .
Jeżeli ma być zachowana chronologia numeracji, Faktury Sprzedaży powinny być generowane z listy dokumentów WZ (z datami bieżącymi).

Dokument FA
Zatwierdzając Fakturę Sprzedaży z zaznaczonym parametrem WZ, program automatycznie generuje dokument WZ z datami zgodnymi z Fakturą Sprzedaży.
Zapisując na stałe samą Fakturę Sprzedaży (wyciągniętą z bufora), możemy w późniejszym terminie wygenerować do niej dokument WZ. Wygenerowany dokument WZ jest zawsze zatwierdzony na stałe i utworzony z datą bieżącą.

Datę bieżącą w programie można zmienić w menu Narzędzia/Data bieżąca.
W jaki sposób zmienić seryjnie precyzję ceny dla wszystkich kartotek towarowych?

W sytuacji kiedy w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku, z poziomu menu Ogólne/ Cennik dostępna jest operacja seryjna: Zmiana precyzji ceny.

Menu operacji seryjnych dostępne jest z poziomu menu Ogólne/ Cennik, na liście rozwijanej obok ikony:  Operacje seryjne.

Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście towarów, których precyzję ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję „Zmiana precyzji ceny”. Funkcja ta pozwala jednocześnie zmienić precyzję ceny, offset oraz zaokrąglenie.
Jak odróżnić dokumenty wystawiane przez różnych operatorów?

Istnieje możliwość wykorzystania serii przypisanej do konkretnego operatora w schemacie numeracji dokumentu.

W definicji schematu numeracji (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów) dla konkretnego rodzaju dokumentu, jako jeden z członów numeracji należy ustawić serię. Jeśli seria ma być uzależniona od operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach, zawierających serię jako jeden z członów).

Serię domyślną dla operatora można zdefiniować na formularzu operatora (Konfiguracja / Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora na zakładce Ogólne pole Domyślna seria). Jeżeli operator nie będzie miał przypisanej serii (na karcie operatora) wówczas będzie pobierana seria domyślna określona w konfiguracji (gałąź Firma/ Handel/ Serie Dokumentów – kolumna Nazwa).

Jeśli schemat numeracji był już zastosowany na dokumencie, wówczas nie będzie możliwości jego zmiany, należy utworzyć nowy schemat. Zagadnienie to zostało opisane w pytaniu. Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?

Tworzenie schematu numeracji z serią domyślną operatora zostało też pokazane na filmie instruktażowym Schemat numeracji, dostępnym z poziomu Pomoc/Filmy instruktażowe lub na stronie w zakładce Handel.
Jak wysłać powiadomienie o wygenerowanym dla Klienta zleceniu serwisowym?

Powiadomienie do Klienta o wygenerowanym dla niego zleceniu serwisowym może być wysłane w formie e-mail lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Automatyczne generowanie zleceń cyklicznych w konfiguracji Firmy/Serwis/Automat zleceń cyklicznych i odpowiednio skonfigurować pozostałe parametry.

Następnie z poziomu Wzorca Zlecenia Cyklicznego na zakładce Zlecenia automatyczne zaznaczyć parametr: Generuj zlecenia automatyczne. W kolejnym kroku należy wybrać sposób powiadomienia Klienta o planowanym dla niego zleceniu: Wyślij powiadomienie e-mail/ Wyślij powiadomienie sms. Po wybraniu odpowiedniej opcji, należy z tego poziomu utworzyć, bądź wskazać już istniejący szablon e-mail/sms, jaki będzie wykorzystywany do wysyłania powiadomień oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na jaki zostanie wysłane powiadomienie.

Zlecenie zostanie wygenerowane automatycznie na podstawie pola: Data kolejnego zlecenia z zakładki Ogólne o godzinie ustawionej na parametrze w konfiguracji firmy. Adres oraz telefon jest wczytywany automatycznie na podstawie danych Kontrahenta, Odbiorcy i Osoby zlecającej. Dane te można modyfikować, wskazując je z rozwijanej listy bądź wpisując je ręcznie.