1

Dlaczego program zaniża o 1/12 limit urlopowy pracownika zatrudnionego w trakcie roku mimo że, nie ma on wprowadzonych nieobecności pomniejszających limit?

Program podczas naliczania limitu sprawdza historię zatrudnienia pracownika. Jeżeli w tym samym miesiącu, w którym zatrudniono pracownika był on jeszcze pracownikiem innej firmy to poprzedni pracodawca miał obowiązek udzielić urlopu za ten miesiąc. Dlatego program nie uwzględnia tego miesiąca do wyliczenia limitu.
W sytuacji, gdy poprzedni pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu za ten miesiąc należy zwiększyć limit urlopu poprzez korektę ręczną.
Jak dodać nowy opis rodzajów dni wolnych?

Lista rodzajów dni wolnych, które można ustawić w planie pracy pracownika jest dostępna z poziomu System/Konfiguracja/Firma /Płace /Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Użytkownik może dodawać także własne pozycje za pomocą zielonego plusa.
W jaki sposób odnotować dodatkowy urlop dla pracowników z niepełnosprawnością?


Typ limitu Urlop dodatkowy (niepełnosp.) jest naliczany dla pracownika, który przepracował co najmniej rok po odnotowaniu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub w zapisie historycznym dotyczącym roku naliczania urlopu ma odnotowaną informację o liczbie dni dodatkowego urlopu na formularzu pracownika na zakładce [3.Etat] w polu ‘Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego’.

Limit Urlop dodatkowy (niepełnosp.) jest dodawany automatycznie podczas dodawania limitu urlopu wypoczynkowego. Użytkownik może dodać go także samodzielnie.

Przejdźmy do naliczenia pracownikowi, który przepracował już 2 lata po uzyskaniu znacznego stopnia niepełnosprawności limitu Urlop dodatkowy (niepełnosp.).

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
  2. Ustaw się na wybranym pracowniku a następnie przy ikonie Kalendarz   rozwiń menu dostępnych opcji i wybierz Limity nieobecności.
  3. Jeśli pracownik nie ma jeszcze naliczonego za dany rok limitu urlopu wypoczynkowego za pomocą ikony   dodaj limit nieobecności i jako typ wybierz Urlop wypoczynkowy. Program automatycznie doda także limit Urlop dodatkowy (niepełnosp.).
  1. Jeśli pracownik ma już naliczony limit urlopu wypoczynkowego limit Urlop dodatkowy (niepełnosp.) dodasz za pomocą ikony ,  Na formularzu limitu wskaż jako typ Urlop dodatkowy (niepełnosp.).
  1. Zapisz Formularz limitu nieobecności oraz uzupełnioną Listę limitów nieobecności.

 
Gdzie w programie można wyszukać listę osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność?.

W informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i Kadry jest dostępna analiza ‘Pracownicy na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni’, która umożliwia wyszukanie osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność. Analiza wykazuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy w okresie 5 dni przed datą bieżącą i 5 dni po tej dacie mają wprowadzoną nieobecność typu zwolnienie chorobowe, które trwa nieprzerwanie ponad 30 dni (nieobecność może być wprowadzona w kilku częściach, ale muszą być wprowadzone bez dnia przerwy) i wrócili do pracy. W analizie wykazany jest akronim, imię i nazwisko pracownika oraz data zakończenia zwolnienia chorobowego.
Jak wprowadzić historię zatrudnienia pracownika, gdy okres zatrudnienia u innego pracodawcy pokrywa się częściowo z pracą w naszej firmie?

Od wersji 2021.5 .1 możliwe jest wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.

W konfiguracji firmy [System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry] dodany został parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy pokrywające się, który w nowych bazach danych jest domyślnie zaznaczony.

W przypadku zaznaczenia parametru przez Użytkownika podczas ustalania wysokości przysługującego pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego oraz dodatków stażowych za pomocą algorytmu 3 i 12 staż pracy będzie wyliczany z pominięciem pokrywających się okresów wynikających z historii zatrudnienia w naszej firmie, z historii zatrudnienia u poprzednich pracodawców oraz z historii wykształcenia. Staż wynikający z historii wykształcenia zostanie uwzględniony tylko w przypadku, gdy jest w niej zaznaczony parametr Wliczać do stażu pracy.

W przypadku, gdy zatrudnienie w naszej firmie pokrywa się z historią zatrudnienia u poprzednich pracodawców lub pracownik ma odnotowanych kilka pokrywających się ze sobą okresów zatrudnienia w innych firmach staż pracy wyliczany jest na podstawie wprowadzonych okresów od-do w poszczególnych pozycjach w historii zatrudnienia z wyłączeniem okresów pokrywających się.

Przykład

Przykład:

Pracownik został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę 1 stycznia 2019 roku.

Z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry jest zaznaczony parametr ‘’Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy pokrywające się’’

W Historii zatrudnienia pracownika odnotowujemy okres zatrudnienia w firmie ABC zgodnie z informacjami wynikającymi z dostarczonego świadectwa pracy, czyli okres od 1.10.2018 do 31.05.2021.

W okresie od 1.01.2019 do 31.05.2021 pracownik pracował jednocześnie u dwóch pracodawców. Ten okres powinien zostać zaliczony do stażu tylko raz.

Generujemy wydruk Staż pracy dla pracownika aktualny na dzień 9 czerwca 2021 roku.

Z Listy pracowników zaznaczamy pracownika, wybieramy Podgląd wydruku/Wydruki Kadrowe/ Staż pracy dla zaznaczonych.

Przed wydrukiem zaznaczamy parametr „Wykazywać staż pracy skorygowany o nakładające się okresy nauki i pracy’’.

Staż pracy pracownika na 9.06.2021 wynosi 2 lat 8 miesięcy i 9 dni. Do stażu pracy zaliczamy staż wynikający z zatrudnienia w naszej firmie (2 lata 5 miesięcy 9 dni) oraz staż pracy wynikający z poprzedniego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy w naszej firmie (3 miesiące).
Jak określić czynniki szkodliwe na danym stanowisku?

Słownik czynników szkodliwych jest dostępny z poziomu Płace i Kadry/Słowniki. W oknie Lista czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych Użytkownik może dodawać, edytować oraz usuwać czynniki. Dodając pozycję do słownika należy podać nazwę czynnika szkodliwego oraz określić typ poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji: fizyczny, pył, chemiczny, biologiczny, inny (w tym niebezpieczny).

Na formularzu stanowiska znajduje się sekcja Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe, w której można przypisać czynniki szkodliwe występujące na danym stanowisku. Po wybraniu przycisku zielonego plusa otworzy się słownik ze zdefiniowanymi wcześniej czynnikami, z którego można wybrać i przypisać do stanowiska odpowiednie czynniki. Jeśli w słowniku czynników szkodliwych brakuje odpowiedniego z poziomu formularza stanowiska także można go dodać.

Podczas generowania wydruku Skierowanie na badanie lekarskie po zaznaczeniu parametru Wykaż czynniki szkodliwe przypisane do stanowiska pracownika w sekcjach dotyczących czynników szkodliwych zostaną wykazane czynniki powiązane ze stanowiskiem, odpowiednio przyporządkowane do grupy w zależności od typu czynnika.

 

 

 
Dlaczego na ZUS RSA nie wykazywane są osoby z kodem świadczenia przerwy zaczynającym się od wartości 1XX?

W przypadku firm, w których wypłaty realizowane są z przesunięciem, np. za okres 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022, nieobecności z kodem 1XX (np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona) będą wykazywane na ZUS RSA na deklaracji za miesiąc, w którym wystąpiły.

Przykład
Firma realizuje wypłaty z przesunięciem za 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022. Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 01-15.05.2022. Rozliczenie tej nieobecności występuje w miesiącu 06.2022. Taka nieobecność nie będzie wykazana na ZUS RSA za miesiąc 06.2022. Informacja o urlopie bezpłatnym pojawi się na deklaracji za miesiąc 05.2022, czyli deklaracji za miesiąc w którym wystąpiła nieobecność. Aby informacja o urlopie bezpłatnym pojawiła się na deklaracji za miesiąc 05.2022 muszą zostać naliczone wypłaty za 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022.