1

Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kwoty składek w danym miesiącu oraz w miesiącach po nim następujących (w tym samym roku). Wybór opcji Nie powoduje zmianę kwoty składek tylko w danym miesiącu.
Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?

Komunikat pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą i księgowane są zbiorczo dokumenty z różnych miesięcy.
Komunikat ID 30243 „Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu”.

Na formularzu konta syntetycznego w polu „Kontrola budżetu” wybrano opcję „Obroty Wn” lub „Obroty Ma”. Kontrola budżetu jest dostępna na najniższej analityce. Jeżeli na koncie została zaznaczona opcja kontroli budżetu wówczas nie można dodawać analityk do tego konta.
Komunikat ID 30407 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu „Data dokumentu” i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu „Data dokumentu”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.
Komunikat ID 26136 „Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy”.

Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.
Komunikat ID 26134 „Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych”.

W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.
Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.