1

Komunikat ID 25136 „Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe.”

Można usuwać tylko te grupy środków trwałych, które nie zawierają jeszcze żadnych środków trwałych. Jeśli w danej grupie są już jakieś środki, to w takiej sytuacji należy przejść do karty środka trwałego (lub środków; jeśli jest ich kilka w danej grupie to do każdego z nich) i zmienić grupę na inną.
Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
Komunikat ID 30247 „Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe”.

W planie kont dla tego konta wybrano opcję „Kontrola budżetu” – ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.
Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?

Komunikat pojawia się dla operatora  będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu.

Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu.

Komunikat pojawia się  w następujących przypadkach:

  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano księgowość lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT.

 
Komunikat ID 30402 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie”.

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.
Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat zostaje wyświetlony w momencie dodawania nowej pozycji na zakładce Ogólne na dokumencie Rejestru VAT Sprzedaży. Komunikat pojawia się po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz wybraniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS, który nie należy do kraju unijnego.
Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz nieuzupełnieniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS.