1

Ostrzeżenie ID 32248 „Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia”.

Przed dodaniem nowego raportu k/b należy na formularzu poprzedniego raportu k/b uzupełnić pole Data zamknięcia.
Komunikat ID -2147217873 „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.BnkFormatyNag o unikatowym indeksie BFNNazwa. Wartość zduplikowanego klucza to (0, [nazwa formatu przelewu]).”

Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.
Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.
Pytanie ID 30207 „Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?”

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.
Informacja ID 34865 Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK.

Komunikat: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK pojawia się podczas wskazywania domyślnej kategorii sprzedaży bądź zakupu dla kontrahenta, do której przypisane są kody JPK_V7 podczas gdy kontrahent na zakładce [JPK] ma już przypisany przynajmniej jeden domyślny kod.

Jeżeli natomiast kontrahent ma już wskazaną domyślną kategorię sprzedaży/zakupu, do której przypisany jest co najmniej jeden kod JPK_V7, podczas dodawania na karcie kontrahenta na zakładce [JPK] domyślnego kodu pojawia się informacja: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK.

Powyższe komunikaty mają charakter informacyjny i nie blokują operacji wykonywanych przez użytkownika.
„Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokołu SSL/TLS z uwierzytelnieniem [nazwa webservice]”

Nie można połączyć się z bankiem, ponieważ certyfikaty komunikacyjne są niepoprawne. W takiej sytuacji należy przeinstalować certyfikat, a jeśli to możliwe to wygenerować go jeszcze raz. Po przeinstalowaniu należy sprawdzić, czy certyfikat został zainstalowany poprawnie:

  • Certyfikat komunikacyjny powinien być zainstalowany w systemie na zakładce „Osobisty”
  • Po podglądnięciu certyfikatu należy zweryfikować;
    • Czy jest aktualny;
    • Czy jest widoczna informacja „Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi”;
    • Czy na zakładce „Ścieżka certyfikacji” jest cała ścieżka certyfikacji

Certyfikat powinien być podpięty na stanowisku, na którym następuje eksport/import przelewów.
Komunikat ID 30114 „Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.”

W Konfiguracji programu na karcie operatora na zakładce [Bazy], należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „pobierane” zadania do Comarch ERP Optima Przypominacz.

Aby móc wybrać bazę dla Comarch ERP Optima Przypominacz należy spełnić następujące warunki:

  • Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
  • Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych

Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program Comarch ERP Optima Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.

Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.