1

OPT075 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową banku Citi Handlowy

Data aktualizacji: 30-06-2022Jak skonfigurować wymianę danych z bankiem Citi Handlowy?

Wymiana danych z bankiem Citi Handlowy dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2020.6.1.

W systemie Comarch ERP Optima na formularzu banku z którego wysyłane będą przelewy należy:

 • uzupełnić informację o kodzie SWIFT
 • ustawić format wymiany danych
 • podpiąć certyfikaty i uzupełnić Client ID i Client secret

Na formularzu banku na zakładce [1. Ogólne] należy sprawdzić czy uzupełniono pole kod SWIFT. Podane kodu SWIFT jest wymagane w przypadku wykonywania przelewów z rachunku w banku Citi Handlowy. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.

Na zakładce [2 Import / Eksport]   formularza banku w polach:

 • Format importu dla wyciągów bankowych
 • Format eksportu dla przelewów zwykłych
 • Format eksportu dla MPP

wybieramy właściwy dla banku format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej.  W naszym przypadku dla banku Citi Handlowy dostępny jest format Citi Handlowy – API (standardowy).  Wybrany przez nas format będzie później podpowiadany jako domyślny format podczas eksportu i importu przelewów.

Formularz banku, zakładka [2 Import / Eksport]
Po wybraniu formatu Citi Handlowy – API (standardowy) na formularzu banku pojawia się dodatkowa zakładka
[3 Ustawienia usługi sieciowej]. Na zakładce tej wprowadzamy ustawienia dotyczące:

 • przelewów walutowych – uzupełniamy informację, kto ponosi opłatę za przelewy walutowe,
 • podpinamy certyfikaty do komunikacji z bankiem. Certyfikaty powinny mieć aktualną datę ważności, posiadać informacje o obsługujących je kluczach prywatnych. Należy upewnić się czy certyfikat znajduje się we właściwym magazynie certyfikatów.

 

Formularz banku, zakładka [3 Ustawienia usługi sieciowej]
Do poprawnej komunikacji z bankiem Citi Handlowy potrzebne jest wskazanie na formularzu banku czterech certyfikatów. Są to:

 • Client Signing and Encryption Certificate – certyfikat zakupiony przez Użytkownika i zainstalowany w systemie.
 • Citi Encryption Certificate – certyfikat dostarczany przez bank.
 • Citi Signing Certificate – certyfikat dostarczany przez bank.
 • Client SSL Certificate – certyfikat zakupiony przez Użytkownika i zainstalowany w systemie.

 

Dany rodzaj certyfikatu może pojawić się na liście certyfikatów dla banku Citi Handlowy tylko raz. Po wciśnięciu przycisku <Insert> lub  pojawi się okno do wskazania danego certyfikatu. W nazwie okna wyświetlana jest informacja o aktualnie dodawanym certyfikacie.

Certyfikaty można też dodawać w dowolnej kolejności poprzez jego wybór z menu kontekstowego, które dostępne jest po wciśnięciu strzałki obok plusa .

W sytuacji, gdy dla Citi Encryption Certificate lub Citi Signing Certificate wskażemy inny plik niż *.pem pojawi się komunikat błędu: Wskazano niepoprawny plik z certyfikatem.

Certyfikat ten nie pojawi się na liście certyfikatów dla banku Citi Handlowy. Użytkownik powinien wskazać poprawny plik, który otrzymał z banku.

 • Uzupełniamy Client ID i Client secret. Informacje te dostarczane są przez bank Citi Handlowy.

Korzystanie z usługi Citi Handlowy – API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy: helpdesk.ebs@citi.com)

Eksport za pomocą usługi sieciowej

Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym MPP, do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych.

Aby przelew był wysłany jako przelew natychmiastowy (Express Elixir), na płatności należy ustawić Priorytet: Wysoki.

Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.

W celu wysłania przelewu SEPA zdarzenie w preliminarzu płatności musi być:

 • zdarzeniem rozchodowym
 • waluta zdarzenia to EURO
 • na zdarzeniu zaznaczono parametr „Przelew SEPA”

 

Eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej wykonujemy z poziomu preliminarza płatności. W preliminarzu płatności na zakładce [1 Płatności] należy:

 • wybrać rejestr, który dotyczy banku Citi Handlowego z ustalonym formatem wymiany danych za pomocą usługi sieciowej (w naszym przypadku Citi Handlowy – API)
 • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo

 

Preliminarz płatności – parametry

Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu

Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewów do pliku.

Okno eksportu przelewów poprzez usługę sieciową

Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu.

Data przelewu – do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin płatności, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).

Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów.

Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelewy wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Eksport uruchamiamy ikoną pioruna .

Eksportowane są zarówno przelewy w PLN, jak również w walucie obcej.

Uwaga
Wysyłamy podpisane przelewy. Skutkuje to tym, że przelewy te są automatycznie realizowane przez bank.

Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową, wśród kolumn na liście dostępne są kolumny:

 • Data wysłania WebService
 • Komunikat WebService
 • Data komunikatu WebService

 

W kolumnach tych zapisywane są informacje przy eksporcie do usługi sieciowej oraz przy każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w banku.

Sprawdzenia aktualnego statusu przelewów w banku Citi Handlowy wykonujemy korzystając z opcji Aktualizuj stany przelewów. Jest ona dostępna po wciśnięciu strzałki obok przycisku .

Import za pomocą usługi sieciowej

W Comarch ERP Optima mamy możliwość importu danych z banku Citi Handlowy.

Import dotyczy:

 • stanu rachunku bankowego
 • wyciągów bankowych

Import informacji o stanie rachunku bankowego  można wykonać z poziomu:

 • listy rejestrów kasowych/bankowych
 • listy zapisów kasowych/bankowych
 • preliminarza płatności

 

Wyciągi bankowe importujemy z listy zapisów kasowych/bankowych.

Na liście zapisów wybieramy rejestr bankowy związany z naszym rachunkiem w banku Citi Handlowy i wskazujemy raport bankowy.

Import uruchamiamy przyciskiem Importuj polecenia przelewu .

Lista zapisów kasowych/bankowych – Import przelewów

Na oknie Import przelewów ustalamy parametry importu, czyli:

 • wybieramy format wymiany (domyślnie podpowie się format importu ustalony na formularzu banku)
 • określamy definicję dla zapisów KP i KW
 • ustalamy okres za jaki będą importowane przelewy (domyślnie jest to okres odczytany z raportu bankowego utworzonego w programie)
 • możemy zaznaczyć opcję automatycznego rozliczania płatności przy imporcie.

Po ustaleniu parametrów przyciskiem  uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie Import danych wyświetli się lista przelewów, które za pomocą  przenosimy do Comarch ERP Optima.

Przy ponownym imporcie tego samego wyciągu program sprawdza istnienie duplikatów i importuje tylko te przelewy, których nie ma w bazie danych.

Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

 • data księgowania
 • numer rachunku kontrahenta
 • kwota
 • opis przelewu

Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej
– najczęściej zadawane pytania

1. Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z Eksportu i importu przelewów za pomocą usługi sieciowej?

Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/ Inne/ Banki) w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych, Format eksportu dla MPP oraz Format importu wyciągów bankowych (druga zakładka) należy wskazać format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. Następnie na 3 zakładce [Ustawienia usługi sieciowej] Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikaty i uzupełnia Client ID i Client secret.

2. Czy można zobaczyć w pliku dane, które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

Odpowiedź: Tak, mamy taką możliwość. W Konfiguracji Stanowiska/ Kasa/Bank/ Parametry znajdują się parametry: Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plików XML oraz Zapisuj szczegółowe logi z komunikacji z bankiem. Domyślnie te parametry są odznaczone. Zaznaczenie ich spowoduje zapisywanie plików w których znajdą się informacje związane z komunikacją z bankiem. Wygenerują się one w katalogu z logami programu, w ścieżce: %appdata%\Comarch\Optima\Logs\WebserwisyBankowe

3. Co jest wymagane od strony banku Citi Handlowy, aby rozpocząć import i eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej?

Odpowiedź: Korzystanie z usługi Citi Handlowy – API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy: helpdesk.ebs@citi.com).
OPT081 – Eksport przelewów do banku Citi Handlowy

Data aktualizacji: 30-06-2022

Lista dostępnych formatów

System Comarch ERP Optima umożliwia wysłanie do banku poleceń przelewów. Dla Użytkowników posiadających konto firmowe w banku Citi Handlowy przygotowaliśmy formaty typu Elixir, XML oraz Flat File (CDFF). Lista zdefiniowanych formatów dostępna jest z poziomu Ogólne/ Inne /Formaty przelewów.

Na liście znajdują się formaty:

 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).

Formularz banku – jak usprawnić wysyłanie przelewów

Dla banku Citi Handlowy przygotowaliśmy 3 rodzaje formatów (Elixir, XML, Flat File). W momencie wysyłania przelewu należy wskazać odpowiedni format wymiany danych z bankiem. W programie możemy określić domyślny format wymiany, który będzie automatycznie podpowiadał się przy wysyłaniu przelewów. W tym celu należy wejść na formularz banku (menu Ogólne/ Inne/ Banki lub <CTR>+<B>) i na zakładce [Import/Eksport] wybrać właściwy format. Lista dostępnych formatów wyświetli się po wciśnięciu strzałki na końcu pola z danym formatem.

Formularz banku – zakładka [Import/Eksport]

Format eksportu dla przelewów zwykłych – wskazujemy format dla przelewów zwykłych złotówkowych, walutowych lub SEPA: Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).

Format eksportu dla przelewów MPP – wskazujemy format dedykowany dla przelewów MPP: Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir).

Format eksportu dla przelewów do US – wybieramy format dla przelewów podatkowych: Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir). W przypadku przelewów podatkowych w formacie XML należy je w Preliminarzu płatności zaznaczyć i wysłać oddzielnie wybierając przy eksporcie format Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml).

Format eksportu dla przelewów ZUS – wskazujemy format jak dla przelewów zwykłych złotówkowych.

Uwaga
W sytuacji, gdy przelewy są eksportowane formatami XML (Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),  Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml)) wymagane jest uzupełnienie kodu SWIFT na karcie banku, z którego jest robiony przelew. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.

Preliminarz płatności – wybór przelewów do wysłania

Eksport przelewów odbywa się z poziomu Preliminarza płatności z zakładki [1 Płatności] dla wskazanego rejestru bankowego i zatwierdzonych zdarzeń rozchodowych, które są nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Listę zdarzeń, które mają być wysłane do banku można przygotować na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na zaznaczeniu przelewów, które mają być wysłane do banku. W preliminarzu płatności wyświetlamy:

 • wszystkie zdarzenia dla danego rejestru bankowego,
 • określamy, że mają to być zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo,
 • na liście za pomocą myszki lub za pomocą <SPACJI> zaznaczamy te, które mają być wysłane.

Preliminarz – wysyłanie zaznaczonych zdarzeń

Drugi sposób polega na wybraniu przelewów do wysłania. Na liście wszystkich nierozliczonych zdarzeń danego rejestru bankowego zaznaczenie parametru  spowoduje, że lista zostanie automatycznie zawężona do zdarzeń rozchodowych, zatwierdzonych, które można wysłać do banku. Na tak zawężonej liście łatwiej odnaleźć i zaznaczyć wybrane przelewy, które są przeznaczone do wysłania.

Preliminarz płatności – Przelewy do wysłania

Dodatkowo listę przelewów możemy zawęzić wg ich daty realizacji oraz wybrać tylko te przelewy, które mają być realizowane mechanizmem MPP.

Preliminarz płatności – eksport przelewów

W Preliminarzu płatności po przygotowaniu listy przelewów do wysłania za pomocą przycisku  uruchamiamy eksport przelewów. Eksport może dotyczyć wszystkich przygotowanych przelewów lub tylko tych, które zostały wcześnie zaznaczone.

Preliminarz – eksport przelewów do pliku

W przypadku, gdy na formularzu banku związanego z rejestrem bankowym z którego wykonujemy eksport podaliśmy domyślne Formaty wymiany danych są one przenoszone na okno eksportu. W razie potrzeby możemy je zmienić. Po kliknięciu w pole z danym formatem wyświetli się lista wszystkich dostępnych w programie formatów wymiany.

W przypadku pierwszego eksportu podajemy Katalog docelowy oraz Nazwę pliku w którym będą zapisywane zlecenia przelewów. Program domyślnie jako Datę przelewu proponuje datę realizacji odczytaną z danego zdarzenia. Mamy możliwość ustalenia, że przelewy mają być realizowane z datą dzisiejszą, terminem płatności lub inna wybraną samodzielne przez nas datą. W sytuacji, gdy eksportujemy kilka przelewów dla tego samego kontrahenta możemy je wysłać jako przelew zbiorczy. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów pojawią się dodatkowe parametry określające sposób grupowania i eksport dodatkowych informacji (opisów).

Po uzupełnieniu parametrów potrzebnych do eksportu po wciśnięciu  lub <F8> program rozpocznie tworzenie pliku z danymi. Program sprawdzi czy wśród wybranych płatności znajdują się takie, które należy zweryfikować w Wykazie podatników VAT. Weryfikacji podlegają płatności:

 • wystawione dla kontrahenta, który na karcie kontrahenta ma uzupełniony polski NIP,
 • kwota płatności to co najmniej 15 000 zł lub równowartość w walucie (w przypadku płatności, które powstały dla dokumentów handlowych, rejestru VAT czy ewidencji dodatkowej sprawdzana jest łączna kwota z dokumentu źródłowego) – kryterium to zależy od ustawienia w Konfiguracji firmy /Ogólne /Parametry – Automatyczna weryfikacja numerów rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Jeśli parametr niezależnie od kwoty dokumentu jest zaznaczony nie sprawdzamy kwoty transakcji.
 • na płatności uzupełniony jest rachunek bankowy.

Jeśli te wszystkie warunki są spełnione następuje weryfikacja rachunku odczytanego z płatności z Wykazem podatników VAT.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy na dzień zlecenia przelewu w Comarch ERP Optima mamy już informację o weryfikacji rachunku bankowego. Jeśli nie ma takiej informacji to łączymy się z Wykazem podatników VAT, odczytujemy zawartą tam informację, zapisujemy ją na karcie kontrahenta dla danego rachunku i przechodzimy do realizacji zlecenia.

W sytuacji, gdy wśród weryfikowanych płatności znajdzie się chociaż jedna zweryfikowana negatywnie program wyświetli informację o tej płatności i rachunku bankowym oraz wstrzyma eksport.

Od decyzji Użytkownika zależy czy eksport wszystkich płatności zostanie wykonany czy przerwany.

Preliminarz – przelewy wyeksportowane

Po wyeksportowaniu na płatności zmieniany jest stan z Do realizacji na Wysłane.

W Preliminarzu płatności zdarzenia te wyświetlają się kolorze niebieskim.

Uwaga

W przypadku eksportu przelewów do banku formatem:

Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),

Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),

Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),

Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),

Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml)

płatność, która ma ustawiony priorytet Wysoki jest wysyłana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir).
OPT090 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank PolskaJak skonfigurować wymianę danych z iBiznes24?

Wymiana danych z iBiznes24  dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2022.6.1.
W systemie Comarch ERP Optima należy:

 • ustawić format wymiany danych
 • uzupełnić informację o numerze NIK firmy
 • podpiąć certyfikat transportowy i aplikacyjny
 • uzupełnić NIK użytkownika
 • dla przelewów walutowych wskazać, kto ponosi opłaty

Formularz banku – zakładka Import / Eksport

Na formularzu banku na zakładce [2 Import / Eksport] w polach:

 • Format importu wyciągów bankowych
 • Format eksportu dla przelewów zwykłych
 • Format eksportu dla MPP

 

wybieramy właściwy dla banku format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. W naszym przypadku jest to format Santander WebService (standardowy). Wybrany format będzie się później podstawiał jako domyślny podczas eksportu i importu przelewów.

Formularz banku, zakładka Import / Eksport

Formularz banku – zakładka Ustawienia usługi sieciowej

Po wybraniu formatu Santander WebService na formularzu banku pojawia się dodatkowa zakładka
[3 Ustawienia usługi sieciowej]. Na zakładce tej:

   • wprowadzamy ustawienia dotyczące przelewów walutowych
   • w sekcji Certyfikaty dla Santander Bank Polska podpinamy certyfikat transportowy i aplikacyjny. W sytuacji, gdy nie mamy tych certyfikatów możemy je wygenerować i zainstalować z poziomu formularza banku w Comarch ERP Optima.

  Po wybraniu przycisku  uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska, który w kilku krokach przeprowadzi nas przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego. Należy przygotować NIK firmy oraz NIK użytkownika. Certyfikaty transportowy i aplikacyjny dotyczą całej firmy. W przypadku pracy wielostanowiskowej, utworzone wcześniej certyfikaty należy zainstalować na stanowiskach, na których ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. W celu przeniesienia certyfikatów z jednego stanowiska na kolejne należy wyeksportować certyfikat transportowy i aplikacyjny z listy certyfikatów (przy eksporcie zaznaczyć opcję Eksportuj klucz prywatny), przenieść pliki na kolejne stanowisko i tam zainstalować.

Poszczególne kroki kreatora certyfikatów zostały opisane w artykule Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24.

    • W sekcji NIK użytkowników (operatorów) podajemy NIK użytkownika w iBiznes24.

   

  Formularz banku, zakładka Ustawienie usługi sieciowej

  Formularz rejestru bankowego

  Na formularzu rejestru bankowego związanego z iBiznes24 należy uzupełnić NIK firmy. Jest to unikalny identyfikator klienta iBiznes24. Brak tej informacji lub błędne dane uniemożliwią wymianę danych z za pomocą iBiznes 24 Connect.

  Rejestr bankowy, NIK firmy

  Eksport za pomocą usługi sieciowej

  Możliwy jest eksport przelewów krajowych (w tym do Urzędu Skarbowego i ZUS) oraz przelewów walutowych.

  Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.

  Przelewy bankowe eksportowane są do iBiznes24 w formie paczek.

  Eksport za pomocą usługi sieciowej iBiznes24 Connect możemy wykonać z poziomu preliminarza płatności z listy płatności oraz z listy paczek przelewów.

  Eksport z listy Płatności

  W preliminarzu płatności na liście płatności:

    • wybieramy odpowiedni rejestr bankowy, dla którego wybrano format wymiany danych za pomocą usługi sieciowej (w naszym przypadku Santander WebService)
    • na liście powinny wyświetlać się tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone częściowo

   

  Preliminarz płatności – parametry

  Po spełnieniu tych warunków w preliminarzu płatności będzie dostępna ikona Eksportuj polecenia przelewu         

  Domyślnie wybranie ikony powoduje wywołanie okna Eksport przelewów.

  Okno eksportu przelewów poprzez usługę sieciową iBiznes24 Connect

  Po wybraniu opcji Eksportuj przelewy pokazuje się okno, na którym można ustawić wybrane opcje eksportu.

  Data przelewu – do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin płatności, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).

  Przelewy zbiorczo wg podmiotów – po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostaną pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wypełnionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysyłane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji Grupuj wg dat utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelewów, ile jest różnych dat (terminów płatności/ dat realizacji/ dat dokumentu).

  Eksportuj wszystkie linie opisu do banku – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Parametr ten powoduje, że w zbiorczym przelewie umieszczamy kolejne pełne opisy z przelewów cząstkowych, aż do wyczerpania ilości znaków wymaganych przez iBiznes24.

  Dziel przelewy wg długości opisu – parametr jest widoczny po zaznaczeniu Przelewy zbiorczo wg podmiotów. Spowoduje on, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelewy wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

  Eksport uruchamiamy ikoną pioruna . Eksportowane są zarówno przelewy w PLN, jak również w walucie obcej. W momencie wysyłania przelewów pojawi się okno z możliwością wyboru właściwego sposobu akceptacji przelewów. Do wyboru jest akceptacja za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego. Można też wysłać płatności bez akceptacji, będą one oczekiwały w iBiznes24 na ich zatwierdzenie i przekazanie do realizacji.

  Płatności – metody akceptacji płatności

  Akceptacja przelewów za pomocą kodu SMS wymaga podania kodu SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu Użytkownika. W przypadku podania błędnego kodu SMS lub w sytuacji, gdy kod SMS wygasł mamy możliwość wysłania prośby o przesłanie nowego kodu SMS.

  Płatności – akceptacja transakcji za pomocą kodu SMS

  Akceptacja transakcji za pomocą tokena wymaga wpisania wygenerowanego w Comarch ERP Optima kodu do tokena i przepisanie odpowiedzi z tokena do programu.

  Płatności – akceptacja transakcji za pomocą tokena

  Akceptacja za pomocą podpisu kwalifikowanego wymaga wybrania odpowiedniego certyfikatu z listy.

  Płatności – akceptacja transakcji za pomocą podpisy kwalifikowanego

  W momencie eksportu przelewów program utworzy z nich paczkę przelewów. W paczce znajdą się przelewy, które wcześniej nie zostały wyeksportowane, nie zostały dodane do innej paczki, mają uzupełniony opis do banku, adres beneficjenta oraz uzupełniony jego numer rachunku bankowego. Paczka uzyska unikalny numer oraz domyślną nazwę Paczka z dnia XX.XX.XXXX , gdzie XX.XX.XXXX to dzień wykonania eksportu do iBiznes24.

  Jeżeli w preliminarzu płatności wybierzemy rejestr, który obsługuje wymianę danych poprzez usługę sieciową, na liście dostępne są kolumny:

    • Data wysłania do banku
    • Komunikat z banku
    • Data komunikatu z banku

   

  W kolumnach tych informacje są zapisywane przy eksporcie do usługi sieciowej oraz przy każdorazowym sprawdzeniu stanu przelewów w iBiznes24.

  W przypadku, gdy paczka przelewów jest przetwarzana w iBiznes24 w kolumnie Komunikat z banku może wyświetlać się informacja:

    • Import odrzucony – paczka została odrzucona.
    • Import przetworzony (przyjęty do realizacji) – paczka przelewów została przetworzona.
    • Import przetwarzany –  trwa proces przetwarzania paczki przelewów.
    • Import oczekujący (na skompletowanie) –  trwa proces przetwarzania paczki przelewów.

   

  Ostatnie dwa komunikaty mogą pojawić się dla paczki/paczek zawierających dużą ilość przelewów. W takim przypadku przetwarzanie paczek  może trwać do kliku minut. Po tym czasie zalecamy wykonanie aktualizacji stanów przelewów.

  Po przetworzeniu paczki przez bank płatność może posiadać jeden ze stanów:

    • Wprowadzona – płatność wysłana do iBiznes24 bez podpisów
    • Częściowo zaakceptowana – komunikat pojawia się w sytuacji podpisu w schemacie wieloosobowej akceptacji.
    • Zaakceptowana – przelew posiada komplet podpisów.
    • Przyjęta/przetwarzana do realizacji w Banku – komunikat pojawia się w przypadku, gdy zaakceptowany przelew został przekazany do realizacji.
    • Zaksięgowana w Banku – płatność obciążyła rachunek bankowy.
    • Wycofana – płatność została w iBiznes24 wycofana.
    • Odrzucona, Niewprowadzona – komunikat pojawia się w przypadku, gdy ze względu na brak środków nie można zrealizować zlecenia.
    • Paczka usunięta – status dla przelewów, gdy w iBiznes24 paczka została usunięta.

   

  Preliminarz płatności – kolumny związane z usługą WebService

  Na liście płatności możemy sprawdzić aktualny stan wysłanych przelewów do iBiznes24 oraz możemy pobrać w formie pliku pdf potwierdzenia wykonania przelewu.

  Obie te opcje Aktualizuj stany przelewów i Pobierz potwierdzenie transakcji dostępne są z menu, które pojawia się po wciśnięciu strzałki obok przycisku .

  Eksport z listy Paczki przelewów

  Eksport płatności możemy wykonać także z zakładki [2 Paczki przelewów]. Lista ta zawiera paczki, które powstały w momencie wykonywania eksportu przelewów z zakładki [1 Płatności] oraz paczki utworzone samodzielnie przez Użytkownika programu. Paczki, które zostały wysłane do iBiznes24 wyświetlają się w kolorze niebieskim.

  Preliminarz płatności – Paczki przelewów

  W celu dodania nowej paczki na liście paczek musimy wybrać rejestr bankowy związany z rachunkiem, z którego chcemy wysyłać daną paczkę przelewów. Dodając nową paczkę możemy podać jej nazwę oraz opis. Unikalny numer paczki nadawany jest automatycznie w momencie zapisu paczki.

   

  Paczka przelewów

  Za pomocą przycisku lub klawisza <Insert> dodajemy płatności, które mają być wyeksportowane do iBiznes24 w danej paczce. Program wyświetla listę płatności wybranego rejestru, które nie zostały wysłane do iBiznes24 i nie zostały dodane do innej paczki. Po wybraniu wszystkich płatności należy zmienić stan paczki.
  Paczka Zatwierdzona może być:

    • Zaakceptowana (podpisana)
    • Wyeksportowana do iBiznes24

   

  W programie jest możliwość wybrania jednej z trzech metod akceptacji, kod SMS, token lub podpis kwalifikowany. Domyślnie podpowiada się kod SMS.

  W zależności od wybranej metody akceptacji Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych uwierzytelniających. Zasada akceptacji (podpisywania) paczki przelewów jest analogiczna jak podpisywanie przelewów w momencie ich wysyłania do iBiznes24.

  Z poziomu listy paczek przelewów mamy możliwość akceptowania paczek, eksportowania paczek do iBiznes24, pobierania stanu wysłanych w danej paczce przelewów oraz pobierania w formie pliku pdf potwierdzeń transakcji.

   

  Eksportuj paczki przelewów – opcja powoduje wysłanie wybranych paczek przelewów do iBiznes24.

  Paczki przelewów – eksport do banku

  Aktualizuj stany przelewów – następuje pobranie stanu przelewów z iBiznes24. Informacja widoczna jest na liście płatności i na formularzu paczki w kolumnie Komunikat z banku.

  Akceptuj paczki przelewów – powoduje akceptację (podpisanie) wybranych paczek przelewów. Analogicznie jak przy wysyłaniu przelewów na formularzu paczki mamy możliwość wybrania jednej z trzech metod akceptacji (kod SMS, token, podpis kwalifikowany).

  Pobierz potwierdzenie transakcji – dla płatności Zaksięgowanych w Banku pobierane jest potwierdzenie wykonania transakcji.

  Import za pomocą usługi sieciowej

  W Comarch ERP Optima mamy możliwość importu danych z banku Santander. Import dotyczy:

    • stanu rachunku bankowego
    • wyciągów bankowych
    • historii operacji, gdy nie ma wyciągów

  Import informacji o stanie rachunku bankowego można wykonać z poziomu:

    • listy rejestrów kasowych/bankowych
    • listy zapisów kasowych/bankowych
    • preliminarza płatności

   

  Import wyciągów/historii wykonujemy z list zapisów kasowych/bankowych.

  Na liście zapisów wybieramy odpowiedni rejestr bankowy  i wskazujemy raport bankowy.

  Lista zapisów kasowych/bankowych – Import przelewów

  Import uruchamiamy przyciskiem Importuj polecenia przelewu . Na oknie Import przelewów ustalamy parametry importu, czyli:

    • wybieramy format wymiany (domyślnie podpowie się format importu ustalony na formularzu banku)
    • określamy definicję dla zapisów KP i KW
    • ustalamy okres za jaki będą importowane przelewy (domyślnie jest to okres odczytany z raportu bankowego)
    • możemy zaznaczyć opcję automatycznego rozliczania płatności przy imporcie

   

  Po ustaleniu parametrów przyciskiem uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie Import danych wyświetli się lista przelewów, które za pomocą przenosimy do Comarch ERP Optima.

  Importując przelewy program pomija duplikaty. Dzięki temu zaimportowane zostaną tylko te płatności, których nie ma jeszcze w danym raporcie bankowym.

  Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

    • data księgowania
    • numer rachunku kontrahenta
    • kwota
    • waluta
    • opis przelewu

  Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej – najczęściej zadawane pytania

    • Co należy ustawić w programie Comarch ERP Optima, aby móc skorzystać z Eksportu i importu przelewów za pomocą usługi sieciowej?

   

  Odpowiedź: Na formularzu banku (Ogólne/ Inne/ Banki) w polach Format importu wyciągów bankowych oraz Format eksportu dla przelewów zwykłych (druga zakładka) należy wskazać format obsługujący wymianę za pomocą usługi sieciowej. Następnie na 3 zakładce [Ustawienia usługi sieciowej] Użytkownik wprowadza ustawienia dotyczące przelewów walutowych oraz podpina certyfikat transportowy i aplikacyjny oraz podaje NIK użytkownika iBiznes24. Na formularzu rejestru bankowego należy uzupełnić NIK firmy iBiznes24.

    • Jakie warunki powinny spełniać certyfikaty wykorzystywane podczas wysyłki, aby odbyła się ona prawidłowo?

   

  Odpowiedź: Certyfikat transportowy i aplikacyjny powinny znajdować się w sekcji Osobiste, mieć aktualną datę ważności oraz posiadać informację o obsługujących je kluczach prywatnych.

    • Czy można zobaczyć w pliku dane, które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

   

  Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość. W Konfiguracji Stanowiska/ Kasa/Bank/ Parametry możemy zaznaczyć parametr Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plików XML i Zapisuj szczegółowe logi z komunikacji z bankiem. Pliki zapisywane będą w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\Comarch\Opt!ma\Logs). Domyślnie parametry nie są zaznaczone.