W którym miejscu należy uzupełnić stan początkowy rejestrów kasowych/bankowych oraz konto księgowe?

W menu Kasa/Bank należy wybrać Rejestry kasowe/bankowe otworzyć formularz rejestru i w polu: Saldo BO uzupełnić stan początkowy.
Natomiast w polu Konto księgowe należy uzupełnić konto danego rejestru konto księgowe
W jaki sposób można sprawdzić czy i kiedy dany rachunek bankowy był weryfikowany w wykazie podatników VAT?

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dostępne są 2 nowe kolumny:

  • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
  • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste. Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

  • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
  • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
  • W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
  • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.
Jak zmienić konto bankowe z banku BPH na PKO?

W menu Kasa i bank / Rejestry kasowe/bankowe należy otworzyć rejestr bankowy BPH następnie kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy bank PKO.
W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

Jeżeli w menu Ogólne/Inne/ Banki na liście nie ma banku PKO należy go dodać. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111.
Jak po zmianie banku BPH na PKO zmienić format elektronicznej wymiany danych między bankami?

Jeżeli Użytkownik, posiadający rachunek bankowy w banku BPH korzystał z elektronicznej wymiany danych – format Elixir-0 BPH, po zmianie banku na PKO może skopiować format Elixir-0 BPH i zapisać go pod nową nazwą Elixir-0 PKO. Aby skopiować format należy podświetlić ten, który ma ulec skopiowaniu i nacisnąć równocześnie klawisze <Ctrl> + <Insert> . Pojawi się formularz nowego formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem, gdzie zostaną zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie podświetlonego na liście formatu. Użytkownik musi zmienić na skopiowanym formacie nazwę, a następnie przejść na zakładkę 3. Pozycje i ustawić poszczególne wiersze zgodnie ze strukturą pliku wymiany dostarczaną przez nowy bank.

Sposób budowy formatów wymiany danych z bankiem został opisany w biuletynie dostępnym tutaj.
Dlaczego na liście raportów kasowo/bankowych na otwartych raportach kasowych/bankowych w kolumnie stan początkowy i stan końcowy widoczna jest kwota 0,00?

W takiej sytuacji należy w Konfiguracji Firmy/Kasa i Bank/ Parametry zaznaczyć parametr: Wyświetlanie kwot na raportach otwartych.
Jak wprowadzić przekazanie środków z jednego rachunku na drugi, aby nie pozostawały jako nierozliczone?

Na rachunku źródłowym wprowadzamy dokument KW, na rachunku docelowym dokument KP i kompensujemy obydwa dokumenty.
Na formularzu dokumentu nie widać kursu za wybrany dzień pomimo, że dokonano importu średniego kursu NBP, co może być tego przyczyną?

Aby po imporcie notowań kursów ze strony Narodowego Banku Polskiego (dla typu kursu NBP) kursy zostały zapamiętane należy w kolumnie Dodawać wybrać Tak oraz po imporcie nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w menu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty notowanie dla Typu kursu waluty: NBP zostanie zapamiętane.