Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima dla dwóch różnych podmiotów?

Możemy to zrobić na kilka sposobów w programie, a mianowicie z poziomu:

1. Preliminarza płatności.

Rozliczamy zdarzenie z preliminarza płatności z zapisem kasowym/bankowym.
Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury. Po otwarciu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę „plusa”. Pojawi się Lista dokumentów do rozliczenia danego Kontrahenta, w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot


i wybieramy dokument, z którym chcemy rozliczyć zdarzenie z preliminarza.

2. Zapisów kasowych/bankowych.

Rozliczamy zapis kasowy/bankowy z Fakturą.
Otwieramy zapis kasowy/bankowy, przechodzimy na zakładkę Rozliczenia dokumentów i naciskamy ikonę „plusa”, następnie na Liście dokumentów do rozliczenia w filtrze aktywnym zmieniamy Podmiot i wskazujemy dokument, z którym chcemy rozliczyć zapis.

3. Listy nierozliczonych dokumentów.

W filtrze aktywnym wybieramy walutę, zaznaczamy dokumenty na liście, przy ikonie czerwonego „pioruna” rozwijamy menu dostępnych opcji i wybieramy opcję Rozliczaj dla wielu podmiotów.
Ostrzeżenie ID 23502 Nie można dodać rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcześniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(ów) KW w tym rejestrze.

Należy w magazynie walut na zakładce Nierozliczone KW sprawdzić, które dokumenty są nierozliczone i je rozliczyć.
Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „MPP – podzielona płatność” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?

Aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności program automatycznie zaznaczał parametr „MPP- podzielona płatność”, należy na karcie kontrahenta na zakładce 2. Płatności zaznaczyć parametr „MPP- podzielona płatność”.
Czy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą?

W celu dokonywania kompensat z data bieżącą należy w menu System/ Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczyć parametr Kompensaty z datą bieżącą.
Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wtedy kompensata wykonywana jest z datą dokumentu późniejszego, biorącego udział w rozliczeniu kompensatą.
Dlaczego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności gdy zaznaczę parametr MPP- podzielona płatność kwota VAT nie przenosi się z dokumentu z Rejestru VAT

Na zdarzeniach w preliminarzu płatności kwota VAT nie przeniesie się z dokumentu z Rejestru VAT jeśli dokument ten był wprowadzony w wersji programu wcześniejszej niż 2018.6.1. W takiej sytuacji użytkownik musi ręcznie wpisać kwotę VAT. Dla dokumentów wprowadzonych w wersji 2018.6.1 lub późniejszych program automatycznie przenosi łączną kwotę VAT z dokumentów w rejestrze VAT. Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje jednak, aby kwota VAT na zdarzeniu:

  • nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana;
  • nie była wyższa niż kwota tej płatności
Gdzie zmienić walutę rozliczenia w preliminarzu płatności w programie Comarch ERP Optima?

W preliminarzu płatności na zakładce Rozliczenia znajduje się pole waluta rozliczenia.

Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN, stan płatności to Do realizacji lub Wysłane i dokument nie posiada rozliczeń.
Jak rozliczyć kontrahenta, jeżeli nie zapłacił pełnej kwoty należności, ale pozostała część jest nieistotna?

Kontrahent otrzymał fakturę na 153,09 PLN. Zapłacił 153 PLN. Należy w Preliminarzu podzielić płatność na dwie części (zapłaconą i pozostałą) i na pozostałej (9 groszy) ustawić status Nie podlega.