1

Jak ustalana jest podstawa składki właściciela opodatkowanego liniowo, gdy dane o dochodzie są pobierane z modułów księgowych?

Jeżeli podstawa składki zdrowotnej właściciela ma być ustalona na podstawie danych o dochodzie pobranych z modułów księgowych należy na formularzu danych kadrowych właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)] ustawić opcję ‘Zasady ogólne – podatek liniowy’ i zaznaczyć parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji’ i wskazać Firmę, w której ten właściciel ma naliczany dochód.

Uwaga
Właściciel jest identyfikowany za pomocą numeru NIP lub PESEL, dlatego powinien mieć uzupełniony chociaż jeden z wymienionych identyfikatorów niezależnie czy dane są pobierane z firmy, w której ma naliczaną wypłatę czy z innej.

Dane dotyczące kwoty dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępnego z poziomu Księgowość >Zaliczki na PIT-36L.

Zestawienie może zostać utworzone automatycznie w momencie naliczenia Zaliczki na PIT-36L lub wypłaty właściciela lub zostać dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów z zaliczki PIT przenoszone są na zestawienie dochodów. Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego liniowo wyliczana jest kwota dochodu z działalności gospodarczej narastająco od początku roku.

Do pozycji Składki społeczne na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

Szczegółowe informacje dotyczące zestawień dochodów do wyliczeń składki zdrowotnej są dostępne tutaj

Przy wyliczeniu dochodu do wyliczenia składki zdrowotnej w danym miesiącu uwzględniana jest kwota z pola Dochód dla składki zdrowotnej z zestawienia za poprzedni miesiąc w stosunku do miesiąca, za który liczymy wypłatę pomniejszona o dochód uwzględniony przy liczeniu podstawy składki zdrowotnej w wypłatach za poprzednie miesiące roku składkowego.

Wypłata za lipiec 2022r. Przy wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej dochód powinien być ustalony narastająco od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę i pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

Przykład

Właściciel od stycznia do czerwca miał naliczane zaliczki na PIT-36 L. Na ich podstawie automatycznie było generowane ‘Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej’.

Dochód za czerwiec 2022r. wyniósł 20000,00 zł

W ‘Zestawieniu dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej’ za czerwiec 2022((tj. miesiąc poprzedni w stosunku do miesiąca, za który liczymy składkę zdrowotną)  wykazano:

Przychód narastająco od stycznia 2022 = 120000,00 zł

Koszty narastająco od stycznia 2022 = 12000,00 zł

Dochód 108000

Składki społeczne pomniejszające dochód= 6389,34 zł (suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela)

Dochód do składki zdrowotnej= 101610,66 zł

Podstawa za lipiec 2022 = Kwota z pola ‘Dochód dla składki zdrowotnej’ – dochód zapisany w wypłatach od lutego (rok składkowy zaczyna się w lutym) do czerwca w polu ‘dochód za poprzedni miesiąc’

Podstawa składki zdrowotnej: 101610,66 – 82 674,89 (suma dochodów z wypłat za poprzednie miesiące roku składkowego) = 18935,11
Składka zdrowotna: 18935,11 * 4,9% = 927,82
Jak jest ustalana podstawa składki właściciela opodatkowanego według skali, gdy dane o dochodzie są pobierane z modułów księgowych?

Jeżeli podstawa składki zdrowotnej właściciela ma być ustalona na podstawie danych o dochodzie pobranych z z modułów księgowych należy na formularzu danych kadrowych właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)] ustawić opcję ‘Zasady ogólne – podatek według skali’ i zaznaczyć parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji’ i wskazać Firmę, w której ten właściciel ma naliczany dochód.

Uwaga
Właściciel jest identyfikowany za pomocą numeru NIP lub PESEL, dlatego powinien mieć uzupełniony chociaż jeden z wymienionych identyfikatorów niezależnie czy dane są pobierane z firmy, w której ma naliczaną wypłatę czy z innej.

Dane dotyczące kwoty dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępnego z poziomu Księgowość >Zaliczki na PIT-36.

Zestawienie może zostać utworzone automatycznie w momencie naliczenia Zaliczki na PIT-36 lub wypłaty właściciela lub zostać dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów z zaliczki PIT przenoszone są na zestawienie dochodów. Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne zawiera dane dotyczące dochodu narastająco od początku roku.

Do pozycji Składki społeczne na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

Szczegółowe informacje dotyczące zestawień dochodów do wyliczeń składki zdrowotnej są dostępne tutaj

Przy ustalaniu dochodu do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej w danym miesiącu uwzględniana jest kwota z pola ‘Dochód dla składki zdrowotnej’ z zestawienia za poprzedni miesiąc w stosunku do miesiąca, za który liczymy wypłatę, po pomniejszeniu o dochód uwzględniony przy liczeniu podstawy składki zdrowotnej w wypłatach za poprzednie miesiące roku składkowego.

Przykład

Wypłata za lipiec 2022r. Przy wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej dochód powinien być ustalony narastająco od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę i pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca oraz o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

Właściciel od stycznia do czerwca miał naliczane zaliczki na PIT-36. Na ich podstawie automatycznie było generowane ‘Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej’.

Dochód za czerwiec 2022r. wyniósł 10000,00 zł

W ‘Zestawieniu dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej’ za czerwiec 2022 ((tj. miesiąc poprzedni w stosunku do miesiąca, za który liczymy składkę zdrowotną) wykazano:

Przychód narastająco od stycznia 2022 = 70000,00 zł

Koszty narastająco od stycznia 2022 = 4000,00 zł

Składki społeczne pomniejszające dochód= 6389,34 zł (suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela)

Dochód do składki zdrowotnej= 59610,66 zł

Podstawa za lipiec 2022 = Kwota z pola ‘Dochód dla składki zdrowotnej’ – dochód zapisany w wypłatach od lutego do czerwca (rok składkowy zaczyna się w lutym) w polu ‘dochód za poprzedni miesiąc’

Podstawa składki zdrowotnej: 59610,66 – 54 675,55 (suma dochodów z wypłat za poprzednie miesiące roku składkowego) = 4 935,11
Składka zdrowotna: 4 935,11* 9%=  444,16
Dlaczego podczas naliczania wypłaty dla właściciela pojawia się komunikat’ Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu’?

Jeśli podczas naliczania wypłaty pojawia się powyższy komunikat oznacza to, że nie można zidentyfikować firmy, z której mają być pobrane kwoty o dochodzie/przychodzie właściciela z modułów księgowych. Taka sytuacja może wystąpić, gdy dana baza danych była odtwarzana z kopii bezpieczeństwa. Aby naliczyć wypłatę należy ponownie wskazać firmę z poziomu kartoteki właściciela na zakładce [6 Ubezpieczenie (zdrow.)].
Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela przy rozliczaniu skalą podatkową?

Od lutego 2022 roku miesięczną podstawę wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali stanowi dochód z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Miesięczny dochód ustalany jest następująco:

  • Za pierwszy miesiąc roku składkowego jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
  • W kolejnych miesiącach roku składkowego ustalany jest narastająco jako różnica między przychodami i kosztami od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę. Dodatkowo jest pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się według skali wynosi 9% podstawy.

W przypadku gdy dochód właściciela jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub odnotowano stratę, to składka zdrowotna jest liczona od kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w 2022 roku wynosi 3 010 zł.

W programie Comarch ERP Optima składka zdrowotna może być obliczana przez program na podstawie kwoty dochodu pobranej z modułów księgowych lub kwoty wprowadzonej ręcznie przez Użytkownika na formularzu danych kadrowych właściciela.
Dlaczego w przypadku właściciela opodatkowanego liniowo składka zdrowotna została wyliczona od kwoty 3010 zł choć dochód za poprzedni miesiąc wynosi 5000 zł?

W przypadku osób opłacających podatek liniowo składka zdrowotna wynosi 4,9% kwoty dochodu za poprzedni miesiąc, ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż kwota 9% obliczona od najniższego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł w 2022 roku (3010 zł *9%).
Składka zdrowotna od kwoty 5000 zł wyniosłaby 245 zł (5000 zł * 4,9%) zatem byłaby niższa niż kwota 270,90 dlatego jako podstawę została przyjęta kwota 3010 zł, a składka zdrowotna wyniosła 270,90 zł.
Dlaczego podczas naliczania wypłaty dla właściciela pojawia się komunikat o braku kwot i udziałów?

Jeśli podczas naliczania wypłaty pojawia się komunikat ‘Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji.’ oznacza to, że właściciel nie ma wprowadzonej informacji o udziałach na liście kwot deklaracji właściciela, która jest dostępna z poziomu jego formularza danych kadrowych pod przyciskiem . Informacja o udziałach jest konieczna do wygenerowania zestawienia dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej w modułach księgowych. Jeśli właściciel jest opodatkowany według skali lub opłaca podatek liniowo należy wprowadzić informację o udziałach za miesiąc poprzedni, w stosunku do miesiąca, za który liczymy wypłatę. W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych taka informacja powinna być wprowadzona za miesiąc, za który liczymy wypłatę.
Jaką kwotę dochodu za poprzedni miesiąc należy wykazać w ZUS DRA/ZUS RCA właściciela opodatkowanego według skali, jeśli jego dochód był niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia 3010 zł?

W przypadku osób opłacających podatek według skali podstawa składki zdrowotnej nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jeśli dochód za poprzedni miesiąc jest niższy niż kwota 3010 zł w 2022 roku za podstawę składki zdrowotnej zostanie przyjęta kwota 3010 zł, natomiast jako dochód za poprzedni miesiąc w raportach ZUS DRA/ZUS RCA wykazuje się faktycznie osiągnięty dochód.