Zestawienia Dokumentów

Zestawienie Paragonów

Zestawienie Paragonów  przedstawia listę wystawionych na stanowisku Paragonów oraz Zwrotów do Paragonów. Standardowo składa się z kolumn:

 • Nr paragonu,
 • Data wystawienia,
 • Kod kontrahenta,
 • NIP,
 • Wartość brutto – w polu Suma widoczna jest łączna wartość brutto wszystkich dokumentów,

Uwaga
Jeżeli na Paragonie występowały Kaucje w polu Wartość brutto Paragonu nie uwzględnia wartości Kaucji. Pełna wartość Paragonu jest zatem sumą pól Wartość brutto oraz Wartość kaucji.

 • Faktura (TAK/ NIE) – jeżeli Paragon został przekształcony do Faktury w polu pojawia się wartość TAK,
 • Operator,
 • Wartość kaucji – w polu Suma widoczna jest łączna wartość pozycji kaucyjnych z wszystkich dokumentów,
 • Eksport – pole przyjmuje wartość TAK – jeżeli Paragon został wczytany do programu Comarch ERP Optima.

W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy m.in. dodając dodatkowe kolumny (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj):

 • Opis,
 • Osoba odbierająca.

Listę można wyfiltrować  w oparciu o:

 • Datę wystawienia Paragonu,
 • Kontrahenta, dla którego został wystawiony Paragon,
 • Operatora, który Paragon wystawił.

Listę Paragonów można również wydrukować, wybierając przycisk , wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Zestawienie Paragonów

Dodatkowo z poziomu Zestawienia Paragonów można wykonać Podgląd dokumentu  ‑ przycisk Podgląd, wystawić Fakturę Sprzedaży do Paragonu (Wystaw fakturę) oraz przyjąć Zwrot towaru lub zaewidencjonować Pomyłkę.

Zestawienie Faktur

Zestawienie Faktur  przedstawia listę wystawionych na stanowisku Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących.

Listę można wyfiltrować (Filtruj)  w oparciu o:

 • Datę wystawienia faktury,
 • Kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura,
 • Operatora, który Fakturę wystawił.

Listę Faktur można również wydrukować, wybierając przycisk Drukuj, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna Zestawienie faktur możliwe jest wystawienie korekty (Zwrot towaru) oraz podgląd zawartości wybranego dokumentu (Podgląd).

Zestawienie Przyjęć kaucji

Zestawienie Przyjęć kaucji przedstawia listę wystawionych na stanowisku dokumentów PKA.

Listę można wyfiltrować (Filtruj) w oparciu o:

 • Datę wystawienia PKA ,
 • Kontrahenta, dla którego zostało wystawione PKA,
 • Operatora, który wystawił dokument PKA.

Listę przyjęć kaucji można również wydrukować, wybierając przycisk Drukuj, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna Zestawienie przyjęć kaucji możliwy jest podgląd zawartości wybranego  dokumentu (Podgląd).

Podgląd dokumentów

W programie Comarch ERP Optima Detal możliwy jest podgląd dokumentów wystawionych na stanowisku sprzedaży. W zależności od uprawnień użytkownik może nie mieć praw do podglądu dokumentów, mieć możliwość podglądu tylko dokumentów własnych, lub wszystkich dokumentów wystawionych w Detalu.

Opcja podglądu dokumentów dotyczy Paragonów, Faktur Sprzedaży oraz dokumentów Przyjęcia kaucji i jest dostępna odpowiednio z poziomu: Zestawienia paragonów, Zestawienia faktur oraz Zestawienia przyjęć kaucji.

Na liście Zestawienia dokumentów wybranego typu dodano przycisk . Po jego wciśnięciu otwiera się okno główne, na którym zaprezentowano pozycje i podsumowanie wyświetlanego dokumentu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania podglądanego dokumentu. Możliwe jest natomiast ponowne jego wydrukowanie (Drukuj).

Aby zamknąć podglądany dokument należy wcisnąć przycisk .
Zestawienie płatności

Zestawienie płatności przedstawia informacje dotyczące dokonanych  płatności. Składa się z kolumn:

Forma płatnościwidoczne są formy płatności określone w programie Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla Detalu),

Kwota zsumowana kwota pochodząca z zapisów kasowych w odniesieniu do danej formy płatności (w polu Suma widoczna jest łączna wartość dla wszystkich form płatności).

Uwaga
Jeżeli operator nie może Podglądać stanu kasy (Comarch ERP Optima, Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) dostęp do zapisów kasowych jest blokowany.

Zestawienie można przefiltrować w oparciu o płatności powstałe na podstawie:

 • Dokumentów,
 • Zapisów KP/ KW niepowiązanych z dokumentami,
 • Wszystkich operacji ( dokumenty plus niezależne zapisy KP/ KW).

Powyższe informacje można uzyskać dla operatora aktualnie zarejestrowanego na stanowisku lub dla wszystkich

operatorów pracujących na stanowisku:  .

Zestawienie płatności pozwala użytkownikowi na uzyskanie informacji na temat:

 • wartości płatności z odroczonym terminem (np. dla formy płatności typu przelew),
 • wartości płatności z natychmiastowym terminem płatności (np. gotówka z terminem 0), które są rozliczone automatycznie w chwili zatwierdzania dokumentu.

Zestawienie płatności

Uwaga
Standardowo okna programu zawierają przyciski Anuluj lub Zamknij umożliwiające ich zamknięcie bez wykonania określonej akcji. Operacja ta możliwa jest także przy pomocy klawisza <ESC>.
Zestawienie zmian kasowych

Zestawienie zmian przedstawia informacje dotyczące poszczególnych zmian kasowych. Standardowo składa się z kolumn: Nr, Data otwarcia (wraz z godziną otwarcia zmiany), Operator otwarcia, Kwota otwarcia (suma Kwoty z przeniesienia i Wpłaty początkowej), Data zamknięcia (wraz z godziną zamknięcia zmiany), Operator zamknięcia, Kwota zamknięcia (kwota, która pozostaje w kasie na zamknięciu zmiany z uwzględnieniem wypłaty końcowej).

Uwaga
Dostęp do zestawienia zmian zależy od uprawnień pracownika do zamknięcia zmiany zdefiniowanych w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników).

Zestawienie zmian

Listę można wyfiltrować  w oparciu o:

 • Okres - okres za jaki mają zostać wyświetlone zmiany,
 • Operatora otwarcia – operator, który otworzył zmianę,
 • Operatora zamknięcia – operator, który zamknął zmianę. [/su_list

Dodatkowo wybierając przycisk  można wyświetlić szczegółowe zestawienie operacji wykonanych podczas wskazanej zmiany.

Szczegóły zmian

Szczegóły wybranej zmiany można wydrukować . W przypadku gdy w Konfiguracji DetaluUstawieniach ogólnych zaznaczono parametr Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej – wydruk zostanie zrealizowany na drukarce fiskalnej , w innym przypadku na drukarce zwykłej. Jeżeli istnieje potrzeba rozliczenia poszczególnych kasjerów pracujących na stanowisku w trakcie wskazanej zmiany można wyświetlić szczegółowy raport konkretnego operatora. Służy do tego przycisk . Po wciśnięciu przycisku Raport operatora pojawi się lista operatorów, z której należy wybrać operatora, dla którego ma zostać wygenerowany szczegółowy raport zmianowy.

Poszczególne pozycje na raporcie zmian zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6.1.15.2 „Zamknięcie zmiany”.

Na raporcie operatora działają standardowe przyciski Drukujwydruk raportu oraz Zamknijzamknięcie okna.
Zestawienia

Funkcja  umożliwia podgląd stanu kasy i listy Paragonów wystawionych  na danym stanowisku lub przez wybranego operatora. Dostęp do informacji zależy od uprawnień pracownika zdefiniowanych w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników):

 • Podgląd dokumentów własnych – parametr zezwala na dostęp wyłącznie do własnych dokumentów,
 • Podgląd dokumentów wszystkich – parametr umożliwia przeglądanie wszystkich dokumentów.

Po wywołaniu funkcji Zestawienia generowane jest okno:

Zestawienia