Czy aplikacja e-Sprawozdania sprawdza poprawność kwot w sprawozdaniu finansowym?

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania 2021.0 wprowadzono automatyczną walidację wartości liczbowych w sprawozdaniu finansowym. Odbywa się ona cały czas w tle, nie trzeba jej uruchamiać żadnym dodatkowym przyciskiem. W przypadku gdy stwierdzona zostanie niezgodność kwot między poszczególnymi zestawieniami, wiersz w którym występuje rozbieżność zostaje podświetlony na czerwono. Dla wiersza, w którym wykryto rozbieżność, na prawym panelu zostaje wyświetlona reguła walidacji, która nie spełniła warunków.

Walidacja opiera się na następujących regułach, badających zgodność kwot:

 • Suma bilansowa
  • Aktywa razem
  • Pasywa razem
 • Zysk (strata) netto
  • Zysk (strata) netto w pasywach bilansu
  • Zysk (strata) netto w Rachunku zysków i strat
  • Zysk (strata) netto w Przepływach środków pieniężnych
 • Kapitał własny
  • Kapitał własny w pasywach bilansu
  • Kapitał własny na koniec okresu w Zestawieniu Zmian w Kapitale Środki pieniężne
  • Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w Rachunku przepływów pieniężnych
  • Zmiana wartości pozycji aktywów obrotowych: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne