Dodanie właściciela

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie danych o właścicielu firmy.

 • Z menu Ogólne wybieramy Inne/Właściciele i dodajemy (klawiszem <INSERT> lub poleceniem Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy)  formularz danych kadrowych właściciela.
 • W nowym formularzu uzupełniamy Akronim, Imię i Nazwisko właściciela.
  • Akronim: 001/W
  • Nazwisko: Nowak
  • Imię (pierwsze): Tadeusz
  • PESEL, NIP, Adres
 • Przechodzimy na zakładkę Etat:
  • W polu Data zatrudnienia (data zgłoszenia do ubezpieczeń) wprowadzamy 1-szy dzień bieżącego roku
  • Jako Rodzaj zatrudnienia wybieramy ze słownika Właściciel
  • Zaznaczamy opcję Dochód deklarowany (składki będą płacone od dochodu deklarowanego) – w polu Stawka pojawia się kwota podstawy składek społecznych
  • Zaznaczamy opcję Indywidualny procent wypadkowego i wpisujemy wartość 1,80%. Dodatkowo na formularzu urzędu ZUS należy uzupełnić informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego, na który mają być pzrelewane składki ZUS tego właściciela.
 • Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie (etat), aby uzupełnić informacje o ubezpieczeniach:
  • Kod tytułu ubezpieczenia 0510 00 – po wybraniu kodu program proponuje objęcie pracownika obowiązkowymi ubezpieczeniami i dobrowolną składką chorobową oraz daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną datą zatrudnienia.
  • Zaznaczamy opcję Indywidualna DRA – dla właściciela będziemy sporządzać osobną deklarację
  • Zapisujemy kartę właściciela