1

Element księgowania okresowego

Dodanie pozycji schematu księgowań okresowych bez harmonogramu

Możemy wprowadzić odpowiednie konta księgowe po stronie Winien i/lub po stronie Ma. Na formularzu Element księgowania okresowego konta możemy wprowadzać ręcznie lub posłużyć się do tego celu przyciskami Konto Wn, Konto Ma. Kliknięcie na przycisku Konto Wn lub Konto Ma powoduje wyświetlenie listy Planu Kont, z poziomu której możemy wybrać odpowiednie konto księgowe poprzez jego podświetlenie i klikniecie na ikonie Wybierz. Wprowadzone konta generują dekrety w zapisie księgowym.

Na formularzu elementu schematu księgowania okresowego widoczny jest również parametr Rozrachunek. Parametr ten nie jest automatycznie zaznaczany po wyborze konta rozrachunkowego.

Przy określaniu definicji konta istnieje możliwość zastosowania Maski:

@{*} – zastępuje dowolny ciąg znaków. Segmenty konta spełniające maskę będą następnie podstawiane do definicji kwoty, która również zawiera w sobie ten symbol.

@{?} – zastępuje jeden znak, który następnie będzie podstawiany do definicji kwoty, która również zawiera w sobie ten symbol.

Maska jest dostępna tylko dla księgowań okresowych bez harmonogramu.

Poza tym istnieje możliwość przypisania kategorii, która zostanie przeniesiona do pozycji wygenerowanego zapisu księgowego. Kliknięcie na przycisku Kategoria powoduje wyświetlenie listy kategorii zarówno głównych jak i szczegółowych. Możemy zatem pozycji przypisać kategorię główną lub szczegółową.

Istnieje możliwość określenia zakresu dat dla każdej pozycji księgowania okresowego osobno. Aby tego dokonać należy w nagłówku księgowania okresowego pozostawić odznaczony parametr Księgowanie od do. W takim przypadku możliwe jest zaznaczenie na pozycji parametru Księgowanie od do i wskazanie zakresu dat. Po zaznaczeniu w dowolnej pozycji księgowania okresowego parametru Księgowanie od do, nie jest możliwe zaznaczenie zakresu dat w nagłówku.

Element księgowania okresowego

Ostatnią pozycją do zdefiniowania jest Kwota, pole dostępne tylko dla księgowań okresowych bez harmonogramu. Program pozwala na przypisanie definiowanej pozycji odpowiedniej wartości, która automatycznie będzie przypisana do wygenerowanego dekretu. Obok tego pola znajduje się ikona  pozwalająca na uruchomienie Wizarda, służącego do jej zdefiniowania – ikona dostępna w przypadku gdy w nie został zaznaczony parametr Wg harmonogramu.

 

Dodanie pozycji schematu księgowań okresowych z harmonogramem

W przypadku gdy w nagłówku lub pozycji księgowania okresowego został zaznaczony parametr „Wg harmonogramu” w polu Konto WnKonto Ma nie można wykorzystywać masek, należy wskazać konkretne istniejące konta z planu kont.

Pole Kategoria oraz parametr Rozrachunek działają tak samo jak w przypadku księgowań okresowych bez harmonogramu, co zostało opisane w poprzednim podpunkcie.

Istnieje możliwość określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego. Funkcja ta pozwala na utworzenie jednego księgowania okresowego dla wielu np. polis, które rozpoczynają się i/lub kończą w różnych terminach.

Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do bez zaznaczenia parametru Wg harmonogramu to możliwe jest natomiast zaznaczenie w dowolnej pozycji parametru Wg harmonogramu oraz określenie kwoty do rozksięgowania.

Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania okresowego oraz zaznaczany jest parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji na żadnej z pozycji.

W przypadku księgowania wg harmonogramu na elementach księgowania okresowego zamiast sekcji z kwotą dostępne jest pole z kwotą do rozksięgowania oraz harmonogram w rozbiciu na miesiące. Po wpisaniu kwoty i naciśnięciu przycisku  lub klawisza <F8> kwota zostanie rozdzielona na poszczególne miesiące. Dostępne są dwie opcje rozdzielenia kwot:

  • Aktualizuj kwotę dla wszystkich okresów – rozbije kwoty równomiernie na poszczególne miesiące,
  • Aktualizuj kwotę tylko w okresach z wpisaną kwotą – rozbije kwoty na miesiące wcześniej uzupełnione (opcja wykorzystywana jeśli w harmonogramie były uzupełnione już jakieś konkretne miesiące, a później zmieniono łączną kwotę do rozksięgowania, to nowa kwota zostanie rozbita na miesiące wcześniej wybrane).

Zmiana kwot na harmonogramie możliwa jest tylko w miesiącach, w których nie wykonano jeszcze księgowania.

Element księgowania okresowego – Wg harmonogramu

Tabelka z harmonogramem zawiera kolumny: Okres, KwotaKwota zaksięgowana. W kolumnie Kwota zaksięgowana widoczna jest kwota na pozycji PK po wygenerowaniu księgowania okresowego i po ewentualnych poprawkach użytkownika, czyli faktyczna kwota widniejąca w Dziennikach. Tylko kolumna Kwota podlega edycji.

Obok tabelki z harmonogramem znajduje się ikona  pozwalająca na zmianę wartości w kolumnie Kwota (dostępna tylko dla pozycji niezaksięgowanej) oraz ikona  odwołująca do zapisu księgowego.

Element schematu księgowań okresowych – zakładka Pozostałe

Zakładka [Pozostałe] zawiera pole Uwagi pozwalające na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących danej pozycji księgowania okresowego. Dane z tego pola nie są brane do księgowania.