Jak w programie Comarch ERP Optima naliczyć świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku do wysokości 2000 zł?

image_print

W związku z nowelizacją art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52l ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 220, poz. 568) – wartość świadczeń pracownika w związku z działalnością socjalną, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – limit zwolnienia z podatku w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2000 zł (dotychczasowy limit zwolnienia 1000 zł).

W wersji Comarch ERP Optima 2022.0.1  wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne ograniczenie zwolnienia z podatku składników finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wysokości limitu. Kwota obowiązującego limitu pobierana jest jako wskaźnik w konfiguracji programu (Program / Płace / Wynagrodzenia).

Aby naliczyć świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku do wysokości  limitu należy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat dodać nowy typ wypłaty:

Zakładka ‘1.Ogólne’:

 • Nazwa i skrót: np. Świadczenie socjalne ZFŚS
 • Rodzaj: Dodatek
 • Algorytm: 1 – ‘Kwota’
 • Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’:

należy zaznaczyć parametr ‘Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS’  i wskazać odpowiednią pozycję na deklaracji PIT oraz sposób naliczenia zaliczki podatku w momencie przekroczenia limitu zwolnienia. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne ustawienie w konfiguracji dodatku  na zakładce 2. Podatki/ Nieobecności  takich pozycji jak:

  • Sposób naliczania zaliczki podatku’: naliczać wg progów
  • Sposób naliczania składek ZUS’: nie naliczać’
  • Sposób naliczania skł.na ub.zdrow: ’nie naliczać
  • Sposób wliczania do podstaw zasiłków/urlopu/ekwiwalent: ‘nie wliczać’.

Zakładka ‘3. Szczegółowe’:

W przypadku świadczeń niepieniężnych należy odznaczyć parametr ‘Wpływa na kwotę do wypłaty’

Podczas naliczenia wypłaty, sprawdzane jest czy w danym roku podatkowym zostały wypłacone składniki z zaznaczonym parametrem Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS oraz czy doszło do przekroczenia limitu zwolnienia ZFŚS obowiązującego w danym roku. Przy sprawdzaniu limitu uwzględniane będą wszystkie wypłaty od początku roku podatkowego do bieżącego miesiąca deklaracji, za który jest naliczona wypłata z danym elementem ZFŚS, które były naliczone przy zaznaczonym parametrze ‘Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS’.W miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie limitu, wartość ponad obowiązujący limit zwolnienia zostanie opodatkowana zgodnie z ustawieniami w danym typie wypłaty.

Ograniczenie w poborze podatku w zależności od wypłaconych składników w obrębie roku dotyczy wszystkich form zatrudnienia (z wyłączeniem Właściciela). W przypadku pracowników wieloetatowych stosowany jest jeden limit zwolnienia ZFŚŚ łącznie dla obu etatów.

 

W przypadku starszych wersji programu  z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat należy zdefiniować dwa typy wypłat:

 1. świadczenie socjalne nieopodatkowane (świadczenie do kwoty 2000 zł)

Zakładka 2. Podatki/Nieobecności:

 • Pozycja na deklaracji PIT: nie dotyczy
 • Sposób naliczania zaliczki podatku: nie naliczać
 1. świadczenie socjalne opodatkowane (świadczenie wynikające z przekroczenia kwoty 2000 zł)

Zakładka 2. Podatki/Nieobecności:

 • Pozycja na deklaracji PIT: Należy wskazać odpowiednią pozycję
 • Sposób naliczania zaliczki podatku: wg progów
 • Sposób naliczania kosztów uzyskania: zależnie od decyzji użytkownika – nie naliczać lub standardowe

Oprócz ustawień dotyczących podatku należy sprawdzić jak ustawiono naliczanie składek ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku świadczeń niepieniężnych należy pamiętać o odznaczeniu parametru ‘Wpływa na kwotę do wypłaty’, dostępnego na zakładce 3.Dodatkowe.

Pracownik, który uzyskuje świadczenie w wysokości np. 2250 zł powinien mieć zatem naliczone na liście płac dwa dodatki: świadczenie nieopodatkowane – 2000 zł oraz świadczenie opodatkowane – 250 zł.

Dodatkowo w module Płace i Kadry Plus, w zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12, istnieje możliwość wprowadzenia wzorów, które będą automatycznie kontrolowały przekroczenie kwoty 2000zł i odpowiednio naliczały wartość składnika opodatkowanego i nieopodatkowanego. O pomoc w zakresie konstrukcji wzoru należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera Comarch.

 

Czy ten artykuł był pomocny?