KASA

W module Comarch ERP Optima Detal dostępne są opcje przyjmowania wpłat i rejestrowania wypłat.

Wpłata

 wystawianie dokumentów KP – po wciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno, gdzie można wprowadzić kwotę zapisu oraz jego opis. Możliwe jest również wystawienie dokumentu KP na kontrahenta wybranego z listy. W dolnej części okna widoczne są przyciski odpowiadające poszczególnym formom płatności. Wciśnięcie przycisku (po wprowadzeniu kwoty) spowoduje uaktywnienie przycisku Zakończ powodującego zatwierdzenie zapisu kasowego:

  • zapis jest tworzony w bieżącym raporcie kasowym, w rejestrze skojarzonym z wybraną formą płatności,
  • zapis jest tworzony zawsze z datą bieżącą,
  • zapis jest tworzony na kontrahenta !Nieokreślonego! lub kontrahenta wybranego z listy,
  • numer zapisu jest zgodny ze schematem określonym w konfiguracji Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, na karcie stanowiska pole Definicja KP).

Drukuj – podczas wprowadzania dokumentu KP/ KW istnieje możliwość wydruku kwitu (wydruk kierowany jest na drukarkę ustawioną w systemie operacyjnym jako domyślna).

Okno wpłaty

Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wpłaty do kasy.

Wypłata

 wstawianie dokumentów KW – zasady wystawiania dokumentów KW są identyczne jak w przypadku dokumentów KP.

Okno wypłaty

Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wypłaty z kasy.

Stan kasy

Operator, który w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) ma włączony parametr Podgląd stanu kasy poprzez przycisk  ma dostęp do informacji dotyczących stanu kasy dla Operatora/ Stanowiska w rozbiciu na poszczególne formy płatności zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla detalu).

Uprawnienia pracownika zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) zezwalają na dostęp do:

  • Podgląd dokumentów własnych – płatności związanych wyłącznie z aktualnie zalogowanym operatorem,
  • Podgląd dokumentów wszystkich – stanu kasy w odniesieniu do stanowiska lub operatora.

Okno stanu kasy

Raport fiskalny

– funkcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego/ okresowego na drukarce fiskalnej. W zależności od otrzymanego prawa do wykonywania Raportu fiskalnego/ Raportu okresowego (Konfiguracja programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników)  użytkownik może wykonać:

Raport fiskalny

Raport okresowy – wykonywany jest w przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika:

Raport okresowy

Funkcja jest dostępna jest tylko w przypadku, gdy w konfiguracji Comarch ERP Optima Detal została zdefiniowana drukarka fiskalna.