Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Tworzenie i wysyłka plików JPK_V7. Umożliwiono generowanie i wysyłkę do Ministerstwa Finansów obowiązujących od października 2020 plików JPK_V7.

W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu dodany został nowy parametr JPK_V7. W przypadku jego zaznaczenia możliwe jest sporządzenie tego typu pliku poprzez udostępnienie odpowiedniej opcji w menu programu. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowo zakładanych baz. W przypadku konwersji baz z wcześniejszych wersji, jeżeli w tej sekcji zaznaczony był parametr VAT-7, parametr JPK_V7 również jest zaznaczany.

Uwaga
Do sporządzenia i wysłania pliku JPK_V7 wymagane jest pobranie podczas logowania modułów księgowych – Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus bądź Księga Podatkowa.

W menu JPK dodana została pozycja Pliki JPK_V7 . Po jej kliknięciu otwierane jest okno Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi. Okno to może zostać również wywołane z poziomu menu Rejestry VAT, gdzie również występuje pozycja Pliki JPK_V7.

Okno posiada 2 zakładki:

 • JPK_V7,
 • Ulga na złe długi (VAT-ZD).

Zakładka JPK_V7

Na pierwszej zakładce widoczna jest lista utworzonych w programie plików JPK_V7:

Na liście dostępne są następujące informacje w formie kolumn:

 • Miesiąc i Rok którego utworzony plik dotyczy,
 • Korekta (jeżeli plik jest korektą widoczna jest wartość 1),
 • Data obliczenia,
 • Kwota podatku podlegającego wpłacie,
 • Status (w przypadku części deklaracyjnej kolumna przyjmuje wartość obliczona bądź zamknięta, jeżeli plik nie zawiera części deklaracyjnej a wyłącznie ewidencyjną – zawsze ma status zamknięta),
 • e-Portal (Nie wysłano, Wysłano/nie odebrano UPO, Wysłano/odebrano UPO, Błąd przetwarzania),
 • Zawartość (informacja czy plik zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną czy tylko jedną z nich),
 • Scalony (informacja czy plik został scalony),
 • Operator który wysłał plik,
 • Nazwa pliku,
 • Data wysłania – kolumna domyślnie ukryta,
 • PRED (informacja czy dodano predekretację) – kolumna domyślnie ukryta.
 • Typ pliku (informacja czy jest to plik JPK_V7M miesięczny czy JPK_V7K kwartalny oraz czy jest to plik obowiązkowy czy na żądanie) – kolumna domyślnie ukryta,
 • Wersja części deklaracyjnej – kolumna domyślnie ukryta,

Dostępna jest również kolumna służąca do zaznaczania wybranych pozycji na liście.

Na dole okna dostępny jest parametr Rok służący do filtrowania listy plików JPK_V7 oraz parametr Pokaż scalone, po którego zaznaczeniu wyświetlane są również pliki które zostały scalone.

Analogicznie jak w przypadku plików JPK, znajdująca się na dole okna ikona Wyślij umożliwia wysłanie zaznaczonych plików JPK_V7 za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu niekwalifikowanego (wyłącznie osoby fizyczne) bądź podpisu zaufanego. Odpowiednią opcję należy wybrać po rozwinięciu ikony Wyślij:

Ikona Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla zaznaczonych plików JPK_V7.

Ikony Wyślij oraz Odbierz UPO są aktywne dla operatora, który na swojej karcie ma zaznaczony parametr Prawo do eksportu plików JPK.

Ikona Zmień  umożliwia podgląd utworzonego wcześniej pliku (części deklaracyjnej). Po rozwinięciu ikony za pomocą znajdującej się obok niej strzałki  możliwe jest podejrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Ikona Usuń  służy do skasowania podświetlonego bądź zaznaczonych plików JPK_V7. Nie można usuwać plików, które uległy scaleniu, plików zatwierdzonych zawierających część deklaracyjną oraz wysłanych do Ministerstwa Finansów.

Kliknięcie ikony Zamknij okno  powoduje zamknięcie okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi.

Pliki JPK_V7 zawierające część deklaracyjną wyświetlane są na liście w kolorze zielonym jeżeli są w buforze (niezatwierdzone), natomiast zatwierdzone pliki wyświetlane są w kolorze czarnym. Pliki zawierające wyłącznie część ewidencyjną wyświetlane są po ich dodaniu w kolorze czarnym (nie podlegają one zatwierdzaniu). Jeżeli do pliku utworzona została korekta lub istnieje później dodany plik za ten sam okres, jest on wyświetlany na liście w kolorze czerwonym.

Zakładka Ulga na złe długi (VAT-ZD)

Na drugiej zakładce widoczna jest lista utworzonych w programie zawiadomień VAT-ZD:

Jest to analogiczna lista jak ta dotycząca załączników VAT-ZD dla deklaracji VAT-7, nie zawiera tylko kolumn e-Deklaracje i Data wysłania. Wzorzec dokumentu elektronicznego dla plików JPK_V7 nie przewiduje wysyłania  załącznika VAT-ZD. Jednakże załączniki te nadal są potrzebne w celu utworzenia zapisów korekcyjnych do niezapłaconych faktur, które to powinny w pliku JPK_V7 się znaleźć. Lista zawiera kolumny: Miesiąc, Rok, Korekta, Data obliczenia, Kwota oraz Status.

Lista zawiera te same zawiadomienia VAT-ZD, które zostały dodane dla deklaracji VAT-7 (Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7/ zakładka VAT-ZD). Dodanie zawiadomienia na jednej z tych list powoduje wyświetlenie go również w drugim miejscu.

Na liście możliwe jest dodanie załącznika VAT-ZD zarówno dla sprzedaży jak i dla zakupu. Po wygenerowaniu zawiadomienia należy utworzyć do niego zapisy korekcyjne, które zostaną pobrane w momencie generowania pliku JPK_V7. Generowanie zapisów korekcyjnych należy wykonać przed dodaniem pliku JPK_V7 za ten okres lub jego  zatwierdzeniem (dotyczy plików zawierających część deklaracyjną).

W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z dostępnego w programie załącznika VAT-ZD lub istnieje potrzeba uwzględnienia dokumentu korygującego ulgę za złe długi z pominięciem VAT-ZD od strony zakupu, wówczas możliwe jest (analogicznie jak w przypadku plików JPK_VAT) skorzystanie z możliwości dodania dokumentów technicznych w rejestrze VAT zakupu i ustawienia na nich atrybutów odpowiednio VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. W takim przypadku należy dodatkowo w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wpisać sumę tych wartości w pola P_46(wartość ujemna) i P_47(wartość dodatnia).

Generowanie pliku JPK_V7

Po kliknięciu ikony Dodaj  otwierane jest okno Eksport plików JPK_V7:

Na oknie tym należy wskazać czy plik JPK_V7 jest plikiem obowiązkowym (domyślna opcja) czy też składanym na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli. Możliwe jest dodanie za ten sam okres pliku obowiązkowego oraz na żądanie US.

Należy również wskazać okres (rok i miesiąc) za który składany jest plik. Pierwszy plik JPK_V7 można utworzyć dopiero za miesiąc październik 2020 lub czwarty kwartał 2020. Przy próbie dodania pliku za okresy wcześniejsze pojawia się komunikat: Nie można utworzyć pliku JPK_V7. Za ten okres obowiązuje plik JPK_VAT.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe zaznaczony jest parametr Kwartalne rozliczenia VAT, w zależności od wyboru miesiąca będzie się generował nowy plik JPK_V7 albo tylko z częścią ewidencyjną (w przypadku wskazania dwóch pierwszych miesięcy kwartału) albo z częścią ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału i deklaracyjną za cały kwartał (w przypadku wskazania ostatniego miesiąca kwartału). Jeżeli wspomniany parametr nie jest zaznaczony (czyli obowiązuje miesięczny okres rozliczania podatku VAT), wygenerowany zostanie plik z częścią ewidencyjną i deklaracyjną za wskazany miesiąc.

Na oknie należy wybrać Urząd Skarbowy (obowiązkowe pole do uzupełnienia).  W tym polu podpowiada się Urząd Skarbowy dla deklaracji VAT wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Wskazany urząd powinien mieć na swojej karcie uzupełniony czterocyfrowy kod urzędu. Jeśli ten kod nie jest uzupełniony, wówczas wyświetlane jest ostrzeżenie: „Na karcie US nie uzupełniono kodu urzędu. Eksport plików JPK będzie możliwy po uzupełnieniu kodu urzędu na karcie US.

Kolejną uzupełnianą informacją jest współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży. Wartość współczynnika podpowiada się na podstawie deklaracji za miesiąc poprzedni (jeśli była dodana w danym roku). W przypadku pliku za miesiąc styczeń, współczynnik wyliczany jest na podstawie zapisów z rejestru sprzedaży za poprzedni rok. W przypadku braku zapisów w rejestrze VAT za poprzedni rok, podpowiada się współczynnik w wartości 100%, natomiast Użytkownik może go ręcznie zmodyfikować zaznaczając parametr. Po zaznaczeniu parametru i wprowadzeniu wartości współczynnika, jest ona zapamiętywana dla kolejnych plików JPK_V7. Według wskazanego współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży przeliczana jest część deklaracyjna, jak również zapisy części ewidencyjnej dotyczącej zakupów z odliczeniami warunkowymi.

U dołu okna znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących plików JPK_V7 wraz z odpowiedziami.

Ikona Anuluj  powoduje zamknięcie okna Eksport plików JPK_V7 bez wygenerowania pliku.

Po kliknięciu ikony Utwórz plik  następuje wygenerowanie pliku JPK_V7 za wskazany okres.

Uwaga
Przed generowaniem pliku JPK_V7, jeżeli ma zostać uwzględniona ulga na złe długi, należy najpierw naliczyć zawiadomienie VAT-ZD, wygenerować zapisy korekcyjne i dopiero wówczas utworzyć plik JPK_V7.

W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku:

Okno to jest bardzo podobne do formularza dostępnej w programie deklaracji VAT-7. Okres za który sporządzany jest plik, jak również wartość szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży pobierane są z okna Eksport plików JPK_V7 i na oknie z częścią deklaracyjną nie podlegają edycji. W poszczególnych polach uzupełnione będą automatycznie kwoty na podstawie zapisów w rejestrach VAT. Część pól umożliwia ręczną edycję wartości przez Użytkownika, pozwalając na wpisanie własnych danych. Na podstawie występujących na formularzu danych (wyliczonych automatycznie, jak i wpisanych ręcznie) do pliku JPK_V7 zostaną przeniesione wartości do odpowiednich pól odpowiadających tym z formularza deklaracji.

Uwaga

W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 za 2 pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną (bez części deklaracyjnej), natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Dla miesięcznego okresu rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 zawierają obie części – deklaracyjną i ewidencyjną.

W związku z tym w przypadku kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, jeżeli plik generowany jest za dwa pierwsze miesiące kwartału, po kliknięciu ikony Utwórz plik  następuje od razu utworzenie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 bez otwarcia formularza z częścią deklaracyjną.

W stosunku do obecnego wzoru deklaracji VAT-7(20), na części deklaracyjnej JPK_V7M(21) dodane zostały pola P_59 – P_61 dotyczące Wniosku o zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań:

Dodane zostały również pola P_68 i P_69 prezentujące łączną sumę kwot netto i VAT dla zapisów korekcyjnych dla VAT-ZD od sprzedaży uwzględnionych w bieżącym miesiącu/kwartale:

Do pliku JPK_V7 przenoszona jest informacja o dacie jego utworzenia, pobierana jako data systemowa ze stanowiska komputerowego. W związku z tym że data ta nie może być wcześniejsza niż 01.10.2020, jeżeli plik zostanie utworzony wcześniej, do pliku zostanie przeniesiona data 01.10.2020. Dotyczy to zarówno plików JPK_V7 tworzonych w programie, jak i scalanych.

Uwaga
Do poprawnej wysyłki pliku JPK_V7 wymagane jest uzupełnienie adresu e-mail na 4 zakładce cześci deklaracyjnej.

Dane podatnika (NIP i nazwa pełna) pobierane są z pieczątki firmy. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW zaznaczono parametr Podatnik jest osobą fizyczną, wówczas Nazwisko i Imię podatnika pobierane są z tej właśnie gałęzi. Adres e-mail wymagany przez plik, jak również numer telefonu pobierane są z części deklaracyjnej pliku JPK_V7 (jeżeli są tam uzupełnione). W przypadku numeru telefonu, jeżeli nie jest wskazany w części deklaracyjnej pliku, jest pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW – odpowiednio z danych przedstawiciela, a jeżeli tam jest nieuzupełniony – z danych adresowych firmy. Jeżeli chodzi o adres e-mail, jeżeli nie jest wskazany w części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jest pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW z danych przedstawiciela, a jeżeli tam nie jest wskazany – z Pieczątki firmy.

Uwaga
Nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowych dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, jak było to w przypadku plików JPK_VAT. Takie dokumenty tworzone są przez program automatycznie, np. dla pól K_33, K_34, K_35, K_36, K_44, K_45 znajdujących się w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Dokumenty te wysyłane są wyłącznie do pliku JPK_V7, nie pojawiają się w rejestrach VAT w programie.

Jeżeli podatnik rozlicza VAT metodą struktury zakupów, na oknie dostępna jest ikona  Struktura zakupów służąca do obliczenia podatku należnego dokonując podziału sprzedaży za dany miesiąc w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów. Po wykonaniu tej operacji należy ponownie przeliczyć część deklaracyjną pliku JPK_V7 za pomocą ikony  Przelicz.

Po zweryfikowaniu wyliczonych wartości i ewentualnym uzupełnieniu odpowiednich pól na formularzu Użytkownik może zatwierdzić deklarację klikając na ikonę Zapisz zmiany  co spowoduje wygenerowanie pliku JPK_V7.

Wygenerowany plik składa się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich. Zapisy z rejestrów VAT przesyłane są do części ewidencyjnej według daty obowiązku podatkowego. Dla rejestru sprzedaży VAT to data obowiązku podatkowego a dla rejestru VAT zakupu – data prawa do odliczenia.  Wyjątek stanowią faktury wystawione do paragonów posiadające kod JPK_V7 o symbolu FP – trafiają one do pliku zgodnie z datą wystawienia.

Część deklaracyjna pliku JPK_V7 może mieć status obliczona (w buforze) lub zamknięta – analogicznie jak pozostałe typy deklaracji. Jeżeli deklaracja została zamknięta, możliwe jest jej odblokowanie z poziomu listy plików JPK_V7 poprzez kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Odblokuj część deklaracyjną. Nie ma możliwości odblokowywania pliku JPK_V7 który został już wysłany.

Część deklaracyjna pliku (w przypadku obowiązkowych plików JPK_V7) generuje w preliminarzu płatność o kierunku rozchód na kwotę podatku do zapłaty (pole P_51) lub płatność o kierunku przychód na kwotę do zwrotu na rachunek bankowy (pole P_54 w pliku). Stan płatności jest przenoszony z części deklaracyjnej: płatność ma stan bufor jeżeli deklaracja jest niezatwierdzona lub do realizacji jeżeli deklaracja została zablokowana przez zmianami. Korekta części deklaracyjnej pliku generuje płatność na kwotę różnicy podatku do zapłaty (lub kwoty zwrotu na rachunek bankowy) w stosunku do korygowanej deklaracji.

W przypadku plików JPK_V7 na żądanie Urzędu Skarbowego – generują one płatności o statusie Nie podlega jeżeli za dany okres nie ma jeszcze dodanego obowiązkowego pliku JPK_V7. W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń płatności wynikających z części deklaracyjnej plików JPK_V7 zaleca się dodawanie pliku na żądanie dopiero wówczas, kiedy wcześniej utworzony już został obowiązkowy plik JPK_V7 (i ewentualne jego korekty). W przeciwnym razie obowiązkowy plik JPK_V7 dodany za okres za który dodano już wcześniej plik na żądanie nie wygeneruje nowej płatności w preliminarzu (lub wygeneruje płatność tylko na kwotę różnicy w stosunku do pliku na żądanie).

W przypadku kliknięcia ikony Anuluj zmiany  następuje odrzucenie tworzonego pliku i powrót na listę plików JPK_V7.

Podczas tworzenia pliku następuje jego walidacja. Użytkownik otrzymuje informację jeśli jakieś dane nie zostały prawidłowo uzupełnione, np. brakuje adresu e-mail. Wyłączenie walidacji jest możliwe w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK ale nie jest zalecane.

Wygenerowanie pliku JPK_V7 powoduje utworzenie w folderze wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny pliku w formacie XML o nazwie według schematu:

JPK_V7K_PLN_Data od_Data do_Rok_Miesiąc_godzina utworzenia pliku_Kolejny plik w miesiącu

Plik tworzony jest w podkatalogu o nazwie zgodnej z nazwą bazy firmowej w programie.

Jeżeli folder dla plików JPK nie został wskazany w konfiguracji na danym stanowisku komputerowym, podczas próby utworzenia pliku pojawia się komunikat: W menu Konfiguracja->Stanowisko->Ogólne->Jednolity plik kontrolny nie ustawiono katalogu dla plików z danymi. Czy chcesz skonfigurować teraz? Po wybraniu opcji Tak następuje otwarcie okna Konfiguracji  na którym można wskazać folder zapisu dla plików JPK.

Po zapisaniu pliku z częścią deklaracyjną istnieje możliwość edycji tego pliku do czasu kiedy pozostaje on w buforze i ponownego przeliczenia części deklaracyjnej. W takim wypadku jeżeli po utworzeniu pliku użytkownik dokona zmian w części deklaracyjnej, wówczas utworzony zostanie nowy plik XML zawierający plik JPK_V7 w tej lokalizacji na dysku.

Plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru Zablokuj deklarację przed zmianami.

Jeżeli został sporządzony plik JPK_V7 z częścią deklaracyjną i nie został zatwierdzony, a w międzyczasie nastąpiły zmiany w rejestrze VAT wpływające na wykazywane w pliku informacje, podczas próby zablokowania części deklaracyjnej pojawia się informacja: Błąd obliczania deklaracji. Od ostatniego przeliczenia deklaracji nastąpiły zmiany w ewidencji, należy ponownie przeliczyć deklarację. Po pojawieniu się tego komunikatu należy kliknąć ikonę Przelicz na formularzu części deklaracyjnej i zapisać zmiany.

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK zaznaczony jest parametr Sprawdzaj poprawność plików JPK przed wysłaniem, wówczas weryfikacja zgodności pliku JPK_V7 z wzorcem Ministerstwa Finansów odbywa się zarówno podczas tworzenia pliku, jak również podczas jego wysyłki. Pliki zawierające błędy bądź niepełne informacje nie są wysyłane.

Faktury wystawione do paragonów z kodem FP są widoczne w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 ale nie są uwzględniane w podsumowaniu podatku należnego. Nie są również uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej.

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. Wówczas w tworzonym pliku taka faktura zostanie prawidłowo oznaczona, w tagu SprzedazVAT_Marza wykazana zostanie kwota marży. W pliku JPK_V7 utworzony zostanie dokument techniczny dla zakupu bez pozycji a jedynie z oznaczeniem ZakupVAT_Marza na kwotę różnicy pomiędzy pozycją ze stawką NP na fakturze VAT marża i dokumentem rozliczenia marży.

Wszystkie kody JPK_V7 uzupełnione na dokumentach są przenoszone do pliku i możliwe jest podejrzenie jego zawartości w MS Excelu. Pozwala to na weryfikację które kody zostały przypisane do określonego dokumentu (w kolumnach odpowiadającym poszczególnym kodom pojawi się oznaczenia 1 dla kodu, który znajduje się na dokumencie).

Korekta pliku JPK_V7

Dostępna na oknie Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi ikona Korekta udostępnia po kliknięciu do wyboru 3 opcje:

 • Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej,
 • Korekta części ewidencyjnej,
 • Korekta części deklaracyjnej.

Wybór rodzaju korekty zależy od zmian jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji (np. dodanie nowego dokumentu) wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji.

W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, jeżeli podświetlony został plik za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas dostępna tylko opcja korekty części ewidencyjnej (pozostałe opcje korekty są nieaktywne). W pozostałych przypadkach wszystkie opcje korekty są aktywne.

Korekta powoduje utworzenie nowego pliku JPK_V7. Otwierany jest wówczas formularz Eksport plików JPK_V7, na którym możliwe jest zmodyfikowanie współczynnika struktury sprzedaży (jeżeli tworzona jest korekta zawierająca część deklaracyjną i ewidencyjną). Okres za który sporządzany jest plik pobierany jest z korygowanej na liście pozycji i nie ma możliwości jego zmiany.

Jeśli wykonywana jest korekta części deklaracyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik  otwiera się formularz z częścią deklaracyjną. Po kliknięciu ikony Zapisz zmiany  następuje wygenerowanie korekty pliku JPK_V7.

Jeśli wykonywana jest korekta tylko części ewidencyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik  od razu generowana jest korekta pliku JPK_V7.

Ikona korekty dostępna jest wyłącznie w przypadku pozycji wyświetlanych na liście w kolorze czarnym – zamkniętej części deklaracyjnej bądź części ewidencyjnej.

Podgląd zawartości pliku JPK_V7

Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi dostępna jest ikona Podgląd pliku  która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7. Arkusz zawiera 5 zakładek prezentujących poszczególne części pliku:

 • JPK_V7_DanePodatnika – nazwa programu, cel złożenia, NIP, telefon, adres email, pełna nazwa podatnika,
 • JPK_V7_Deklaracja – kwoty z części deklaracyjnej,
 • JPK_V7_Agregaty – zagregowane wartości z części ewidencyjnej,
 • JPK_V7_SprzedazWiersz – dokumenty sprzedaży,
 • JPK_V7_ZakupWiersz – dokumenty zakupu.

Dodawanie plików JPK_V7 z dysku

Za pomocą dostępnej na wstążce programu funkcji  Dodaj plik JPK z dysku na listę możliwe jest zaczytanie pliku JPK_V7 z pliku XML. Umożliwia to import plików wygenerowanych z poziomu innych baz Comarch ERP Optima jak również w programach innych producentów. Po kliknięciu ikony pojawia się okno wyboru pliku:

Na otwartym oknie podpowiada się standardowy folder zapisu dla plików JPK dla firmy (określany w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny, łącznie z podkatalogiem o nazwie zgodnej z nazwą firmy). Po wskazaniu  pliku XML zawierającego plik JPK i kliknięciu Otwórz, plik zapisywany jest do bazy i pojawia się na liście plików JPK_V7.

Z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi możliwe jest wczytanie wyłącznie plików JPK_V7. Pliki JPK_VAT należy wczytywać z poziomu okna Pliki JPK.

Zaimportowany plik JPK_V7 podlega edycji w zakresie pól możliwych do uzupełnienia ręcznie. Nie można jednak wykonać do niego korekty. Nie generuje również płatności w preliminarzu. Plik można wysłać do Ministerstwa Finansów i odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli zawiera część deklaracyjną, można ją wydrukować wybierając wydruk JPK_V7M, JPK_V7K z listy plików. Stąd dostępny jest również wydruk UPO.

Dla plików wczytanych z dysku nie ma możliwości robienia wydruków z formularza części deklaracyjnej.

Scalanie plików JPK_V7

Dostępna na wstążce programu ikona  Scal pliki JPK_V7 jest aktywna po zaznaczeniu na liście co najmniej dwóch plików JPK_V7. Po jej kliknięciu otwierane jest okno Łączenie plików JPK_V7:

Scalać można ze sobą wyłącznie pliki tego samego typu (z tą samą zawartością), a więc:

 • albo pliki jednocześnie z częścią deklaracyjną i ewidencyjną,
 • albo pliki wyłącznie z częścią deklaracyjną,
 • albo pliki wyłącznie z częścią ewidencyjną.

Na oknie należy wskazać Urząd Skarbowy do którego jest składany plik.

Znajdują się na nim również 2 parametry:

 • Oznacz plik JPK_V7 jako korektę – w przypadku zaznaczenia, plik tworzony jest jako korekta
 • Po scaleniu utwórz również plik MS Excel – po wygenerowaniu scalonego pliku otwierany jest arkusz kalkulacyjny z jego zawartością

Należy również określić czy scalony plik JPK_V7 jest plikiem obowiązkowym czy składanym na żądanie Urzędu Skarbowego.

Po kliknięciu ikony  Wykonaj połączenie następuje utworzenie scalonego pliku i powrót na listę plików. Nazwa scalonego pliku zaczyna się od: Jpk_V7_SCALONY. Pliki które zostały scalone wyświetlane są (w przypadku kiedy parametr Pokaż scalone jest zaznaczony) na liście w kolorze szarym. Scalony plik zawiera sumę zarówno części deklaracyjnych jak i ewidencyjnych z połączonych plików. Dane podatnika pobierane są z bazy firmowej, podobnie jak w przypadku nowych plików JPK_V7.

Po utworzeniu scalonego pliku zawierającego część deklaracyjną możliwe jest podejrzenie go i zmodyfikowanie edytowalnych pozycji.

Uwaga
Po połączeniu plików JPK_V7 należy samodzielnie zweryfikować pola od P_49 do końca formularza.

Po edycji takiego pliku tworzony jest nowy plik XML już o standardowej nazwie (bez członu SCALONY).

Scalony plik nie generuje nowych płatności w preliminarzu. W przypadku kiedy scalany był wygenerowany w danej bazie plik JPK_V7 (który posiadał w preliminarzu płatność) z plikiem wgrywam z dysku (który nie posiadał płatności), po połączeniu płatność scalonego pliku pozostaje bez zmian (jest na taką kwotę, jaką miała płatność z pierwotnego pliku wygenerowanego w bazie).

Do pliku scalonego nie można wykonać korekty. Nie generuje również płatności w preliminarzu. Plik można wysłać do Ministerstwa Finansów i odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli zawiera część deklaracyjną można ją wydrukować wybierając wydruk JPK_V7M, JPK_V7K z listy plików. Stąd dostępny jest również wydruk UPO.

Dla plików scalonych nie ma możliwości robienia wydruków z formularza części deklaracyjnej.

Wybór opcji  Anuluj zmiany powoduje zamknięcie okna Łączenie plików JPK_V7 i powrót na listę plików bez wykonania połączenia plików.

Wydruk części deklaracyjnej oraz Urzędowego poświadczenia Odbioru

Wydruk części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz Urzędowego poświadczenia odbioru dostępne są z poziomu listy plików JPK_V7, jak również z poziomu formularza deklaracji, za wyjątkiem plików wczytanych na listę i scalonych.

Księgowanie części deklaracyjnej

W przypadku księgowości kontowej na liście plików JPK_V7 dostępna jest ikona  Księgowanie deklaracji służąca do zaksięgowania kwot z części deklaracyjnej pliku, za pomocą schematu księgowego bądź predekretacji. W związku z funkcjonalnością plików JPK_V7 zmieniono dotychczasową nazwę Typu schematu Deklaracje na Deklaracje/JPK oraz makr możliwych do wyboru w polu Kwota na: JPK_V7/VAT-7 oraz JPK_V7/VAT-7 korygująca. Dotychczasowe schematy utworzone przez użytkownika do księgowania deklaracji VAT-7 będą księgować analogiczne kwoty z części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Pliki wczytane na listę, scalone oraz zawierające tylko część ewidencyjną nie będą podlegały księgowaniu.

Deklaracje VAT-7 oraz pliki JPK_VAT

Podczas dodawania deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT program sprawdza okres za który są sporządzane. Jeżeli za ten okres powinien być już sporządzony plik JPK_V7 program informuje o tym Użytkownika stosownym komunikatem. W przypadku deklaracji VAT-7 jest to: Za okresy od października 2020 należy generować plik JPK_V7. Znajdziesz go z poziomu Rejestr VAT/Pliki JPK_V7 lub z opcji JPK/Pliki JPK_V7.

Z kolei podczas dodawania pliku JPK_VAT w takim przypadku pojawia się uwaga o treści: Za okres od października 2020 należy składać pliki JPK_V7. Czy chcesz mimo wszystko wyliczyć plik JPK_VAT? Wybór opcji Tak powoduje utworzenie pliki JPK_VAT za wybrany miesiąc. W przypadku wybrania opcji Nie plik JPK_VAT nie jest tworzony. Plik taki, nawet jeśli zostanie utworzony, nie będzie wysyłany do Ministerstwa Finansów.

Import dokumentów do rejestrów VAT

Z poziomu menu JPK/ Import do rej. VAT możliwy jest import do rejestrów VAT dokumentów zarówno z plików JPK_VAT(3), jak również z plików JPK_V7. W przypadku importu z plików JPK_V7 program pobiera informacje wyłącznie z części ewidencyjnej pliku.

W przypadku plików JPK_V7 nie są importowane do rejestru VAT występujące w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury), P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących), P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) i P_36 (Podatek od wewn. Nabycia towarów art. 103 ust. 5aa), jak również P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) i P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). W logu z operacji importu dla takich dokumentów pojawia się informacja: Dokument nie został zaimportowany ponieważ posiada wartości związane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7.

Z pliku JPK_V7 importowane są wykazane w nim dla poszczególnych dokumentów kody JPK i przenoszone są na tworzone dokumenty w rejestrze VAT.

Zmieniona została również nazwa okna na Import plików JPK_VAT/JPK_V7 do rejestrów VAT.

Blokada zmiany dokumentów w rejestrze VAT

Działanie znajdującego się na formularzu operatora na zakładce [Parametry] w sekcji Parametry do rejestru VAT parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zostało poszerzone dodatkowo o sprawdzanie występowania zatwierdzonego pliku JPK_V7 za okres zgodny z modyfikowanym dokumentem. Przy próbie zapisania zmian na takim dokumencie w rejestrze VAT pojawia się wówczas komunikat: Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.

2. Księgowość. Ulga za złe długi w podatku dochodowym. Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych umożliwiono wyliczenie korekty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). W związku z wprowadzeniem tej funkcjonalności dodano nowe wzory zaliczek na PIT-36(18), PIT-36L(7) oraz CIT-8(23) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

W myśl nowych przepisów, podstawa obliczenia podatku dochodowego może zostać:

 • zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku nabywcy,
 • zmniejszona o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku sprzedawcy.

Korekta podatku dochodowego jest obowiązkowa w przypadku dłużnika i dobrowolna w przypadku wierzyciela.

Zastosowanie ulgi za złe długi w podatku dochodowym ma miejsce tylko wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa,
 • wystawiona faktura (rachunek) lub umowa dokumentują transakcję handlową zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatników, dla których przychody są opodatkowane na terytorium Polski.

Zasady kwalifikowania dokumentów do korekty w podatku dochodowym

Do korekty w podatku dochodowym kwalifikowane są następujące dokumenty i ich korekty:

 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.

Ulga za złe długi w podatku dochodowym dotyczy dokumentów:

 • wystawionych na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujących transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • dla których na dzień składania zaliczki płatności do dokumentów nie zostały zapłacone. Jeżeli dokument został zapłacony częściowo to do korekty kwalifikowana jest kwota pozostająca do zapłacenia. Nie są brane po uwagę płatności do dokumentów, które mają status Nie polega,
 • w przypadku niezapłaconych zobowiązań dokument może być kwalifikowany do korekty do końca roku podatkowego, natomiast w przypadku niezapłaconych wierzytelności maksymalnie przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia,
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) korekta dotyczy okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2019 r.,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone.

Formularz ulgi za złe długi w podatku dochodowym

Podczas przeliczania zaliczki PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23) za okres od kwietnia/drugiego kwartału 2020 r. pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym miesiącu/kwartale. Wybór opcji Nie powoduje wyliczenie zaliczki bez ulgi za złe długi.

Uwaga
Komunikat nie pojawia się w miesiącu/kwartale, w którym Podstawa opodatkowania wynosi 0,00. W takim przypadku po stronie użytkownika pozostaje decyzja, czy naliczyć korektę na podatek dochodowy.

Jeżeli podczas wyliczania zaliczki użytkownik zrezygnuje z wyliczenia ulgi za złe długi lub jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 0,00 to ma on możliwość wygenerowania ulgi za złe długi z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23), wybierając w pasku menu przycisk  Ulga za złe długi (również skrót klawiszowy <Shift>+<F6>). Przycisk jest aktywny na zaliczkach za okres od kwietnia/drugiego kwartału 2020 r. po przeliczeniu zaliczki za pomocą przycisku .

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Na formularzu ulgi za złe długi w polu Za okres widnieje miesiąc/kwartał wybrany na zaliczce, bez możliwości edycji. W polu Obliczona na dzień domyślnie ustawiany jest 20 dzień kolejnego miesiąca następującego po miesiącu za jaki składana jest zalicza. Data ta podlega edycji. Aby niezapłacony dokument pojawił się na liście, na ten dzień musi widnieć w programie jako nierozliczony. W przypadku korekty powrotnej kwalifikowany jest dokument zapłacony do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka.

W polu Uwzględniając domyślnie zaznaczone są parametry: wierzytelności oraz zobowiązania. Jeżeli użytkownik odznaczy jedną z opcji to ustawienie w przypadku CIT-8 zostanie zapamiętane podczas dodawania kolejnej zaliczki w danej bazie. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L ustawienie jest zapamiętywane dla danego wspólnika. Nie ma możliwości równoczesnego odznaczenia obydwu parametrów.

W polu Podstawa opodatkowania widnieje kwota widoczna na formularzu zaliczki na PIT-36 w poz. 44, zaliczki na PIT-36L w poz. 28, zaliczki na CIT w poz. 113.

Jeżeli podczas wyliczania zaliczki użytkownik zrezygnuje z wyliczenia ulgi za złe długi lub jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 0,00 lub jeżeli chce dokonać edycji wyliczonych wcześniej kwot to może tego dokonać za pomocą przycisku , dostępnego na formularzu ulgi za złe długi w podatku dochodowym. Przeliczenie ulgi za złe długi powoduje zaktualizowanie Podstawy obliczenia podatku na zaliczce.

Lista dokumentów zakwalifikowanych do ulgi za złe długi zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji, widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota płatności – kwota widniejąca na płatności w Preliminarzu płatności. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie i nie podlega edycji.
 • Kwota do korekty – niezapłacone zobowiązania oraz zapłacone wierzytelności wyświetlane są w kwotach na plus, niezapłacone wierzytelności oraz zapłacone zobowiązania wyświetlane są w kwotach na minus. Szczegółowy mechanizm automatycznego wyliczania kwoty w tej kolumnie opisany został poniżej w części Wyliczenie kwoty do korekty.

Uwaga
Użytkownik ma możliwość edycji automatycznie wyliczonej przez program kwoty dla dokumentów niezapłaconych tylko w miesiącu, w którym dokument kwalifikowany jest do korekty po raz pierwszy (taki dokument widnieje na liście w kolorze czarnym).

Edycja kwoty w kolumnie Kwota do korekty jest możliwa po naciśnięciu przycisku  lub po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na pozycji. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty z kolumny Kwota płatności. Zmieniona kwota jest zapamiętywana w kolejnych miesiącach i w nich już nie podlega edycji.

 • Skorygowano – w przypadku dokumentów zakwalifikowanych w danym miesiącu/kwartale po raz pierwszy wyświetlana jest kwota możliwa do skorygowania w bieżącej zaliczce. W przypadku dokumentów zakwalifikowanych do korekty we wcześniejszych miesiącach/kwartałach, wyświetlana jest kwota skorygowana w poprzednich zaliczkach. Kwota nie podlega edycji.
 • Info. dod – w przypadku zaliczki na CIT-8 i kwoty w kolumnie Kwota do korekty różnej od kwoty w kolumnie Kwota płatności oraz dla zaliczki na PIT-36 i PIT-36L widnieje znak zapytania „?”. Po najechaniu na niego kursorem wyświetlana jest informacja na jakiej podstawie wyliczono kwotę (przykładowo dla zaliczki na PIT i Rejestru VAT sprzedaży: Kwota netto z dokumentu, udział wspólnika 60%). W przypadku Rejestru VAT zakupu, jeżeli kwota płatności jest różna od kwoty do korekty to jest wyświetlana informacja o odliczeniach: Obliczono uwzględniając odliczenia.

Dokumenty wyświetlane są na liście chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności.

Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji.

Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności wykazywane na formularzu ulgi za złe długi po raz pierwszy widnieją w kolorze czarnym. Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności uwzględnione na korektach we wcześniejszych miesiącach/kwartałach widnieją w kolorze szarym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.

Niezapłacone zobowiązania oraz zapłacone wierzytelności zwiększają podstawę obliczenia podatku. Niezapłacone wierzytelności oraz zapłacone zobowiązania zmniejszają podstawę obliczenia podatku.

Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy wcześniej skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.

Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego.

W polu Skorygowano w m-c/kw widnieje kwota dokumentów skorygowanych tylko w tym bieżącym miesiącu/kwartale

W polu Skorygowano narastająco widnieje suma kwot zwiększenia/zmniejszenia podstawy opodatkowania od początku roku/ okresu obrachunkowego.

Na formularzu ulgi za złe długi dostępny jest przycisk  Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji.

Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rej. VAT.

Użytkownik ma możliwość usunięcia niezapłaconych zobowiązań/wierzytelności z formularza ulgi za złe długi, pod warunkiem, iż dokument:

 • w danym miesiącu/kwartale jest kwalifikowany do korekty po raz pierwszy oraz
 • nie został uwzględniony na formularzu ulgi za złe długi w kolejnych miesiącach/kwartałach. Jeżeli dokument został wykazany na zaliczkach, a mimo wszystko użytkownik chce go usunąć, to należy to zrobić licząc korektę zaliczki za miesiąc, w którym dokument został wykazany po raz pierwszy i usunąć go z korekty. Należy wtedy wyliczyć korekty pozostałych zaliczek za kolejne miesiące tak, aby dokument został na nich również usunięty.

Usunięcie dokumentu jest możliwe po wyborze na przycisku  jednej z opcji:

 • Usuń z bieżącej zaliczki – dokument jest usuwany z bieżącej zaliczki, pojawi się natomiast na formularzu ulgi za złe długi w następnym miesiącu/kwartale, a także w przypadku ponownego przeliczenia formularza ulgi za złe długi,
 • Usuń z korekty – dokument jest usuwany z bieżącej zaliczki oraz nie pojawi się na formularzu ulgi za złe długi w następnych miesiącach/kwartałach. Dokument trafia na listę Usunięte z korekty. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L lista jest zapamiętywana dla danego wspólnika. Istnieje możliwość przywrócenia dokumentu z listy Usunięte z korekty, opisana poniżej w części Przywracanie dokumentów do korekty.

Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta (zakwalifikowanych w tym miesiącu/kwartale po raz pierwszy). Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu.

Podczas edycji zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 i jej ponownego przeliczenia pojawia się komunikat: Czy chcesz zaktualizować korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje w przypadku zmiany na zaliczce Podstawy opodatkowania przeliczenie ulgi za złe długi i zaktualizowanie kwoty do skorygowania do wysokości nowo wyliczonej Podstawy opodatkowania.

Po zablokowaniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 przed zmianami nie ma możliwości edycji formularza ulgi za złe długi w podatku dochodowym.

Z poziomu formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23), po wyborze opcji wydruku Zaliczka na PIT-36, Zaliczka na PIT-36L, zaliczka na CIT-8 dodano wydruk Ulga za złe długi/ Lista dokumentów.

Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu ulgi za złe długi to nie podlegają modyfikacji w zakresie kwoty, terminu oraz formy płatności. Nie jest również możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych.

Wyliczenie kwoty do korekty

W przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota brutto dokumentu. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L wyżej wymienione kwoty są przemnażane przez udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu lub w przypadku dokumentu niezaksięgowanego na dzień wystawienia dokumentu.

Uwaga
Jeżeli w koszty księgowana była kwota netto lub brutto ale np. nie w całości, tylko odpowiedni procent lub gdy firma korzysta z współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży lub prewspółczynnika to kwoty do korekty należy zweryfikować ręcznie. Przy wyliczeniu kwoty do korekty brane pod uwagę są tylko ewentualne odliczenia w Rejestrze VAT zakupu oraz udziały wspólnika.

Przykład

Dokument z Rejestru VAT zakupu.

Kwota netto: 1000, VAT: 230, brutto: 1230.

Odliczenia: Tak.

Płatność obejmuje całą kwotę dokumentu: 1230.

Udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu: 30%.

W pierwszej kolejności wyliczana jest proporcja kwoty płatności do kwoty brutto: 1230/1230 = 1.

Dokument posiada odliczenia na Tak, w związku z czym kwota netto przemnażana jest przez wyliczony wyżej współczynnik oraz udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu:

Kwota do korekty: 1000 * 1 * 30% = 300.

W przypadku gdy dokument posiada więcej niż jedną płatność to Kwota do korekty liczona jest osobno dla każdej płatności i zaokrąglana do dwóch miejscu po przecinku. Ze względu na możliwe różnice groszowe wynikające z zaokrągleń, kwota do korekty powinna zostać zweryfikowane przez użytkownika.

Przykład

Dokument z Rejestru VAT zakupu.

Kwota netto: 1000, VAT: 230, brutto: 1230.

Odliczenia: Tak.

Dokument posiada dwie płatności: 500 i 730.

Udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu: 30%.

Proporcja pierwszej kwoty płatności do kwoty brutto: 500/1230 ~ 0,4065.

Kwota do korekty dla pierwszej płatności: 1000 * 0,4065 * 30% = 121,95.

Proporcja drugiej kwoty płatności do kwoty brutto: 730/1230 ~0,5935.

Kwota do korekty dla drugiej płatności: 1000 * 0,5935 * 30% = 178,05.

Podczas wyliczania kwoty do korekty w pierwszej kolejności podstawa opodatkowania jest zwiększana o niezapłacone zobowiązania oraz zapłacone wierzytelności, a następnie zmniejszana o niezapłacone wierzytelności i zapłacone zobowiązania. Zmniejszenie jest możliwe do wysokości podstawy opodatkowania, Ze względu na to, iż niezapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności powiększają podstawę opodatkowania to są one zawsze korygowane. Niezapłacona wierzytelność jest korygowana wtedy, gdy cała kwota do korekty mieści się w podstawie opodatkowania. Nie jest możliwe skorygowanie tylko części wierzytelności. Jeżeli w kolejnych miesiącach/kwartałach podstawa opodatkowania będzie odpowiednio wyższa to taka wierzytelność zostanie wtedy skorygowana. Dokumenty są korygowane chronologicznie według terminu płatności. Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany w danym miesiącu/kwartale ze względu na niewystarczającą kwotę podstawy opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty.

Przykład

Podstawa opodatkowania na zaliczce: 1000.

Niezapłacone wierzytelności:

 • Dokument 1 z kwotą do korekty: – 100 – dokument jest korygowany.
 • Dokument 2 z kwotą do korekty: – 300 – dokument jest korygowany.
 • Dokument 3 z kwotą do korekty: – 150 – dokument jest korygowany.
 • Dokument 4 z kwotą do korekty: – 600 – dokument nie jest korygowany, ponieważ do tej pory skorygowano – 550 i cała kwota do korekty z tego dokumentu nie mieści się w podstawie opodatkowania.

Dokument 5 z kwotą do korekty: 400 – dokument jest korygowany.

Jeżeli użytkownik chce dokonać korekty wierzytelności dla której kwota do korekty nie mieści się w podstawie opodatkowania to może tego dokonać dzieląc płatność w Preliminarzu płatności na odpowiednie kwoty lub ręcznie zmodyfikować kwotę w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi na formularzu zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8. W przypadku modyfikacji kwoty na zaliczce, dokument po rozliczeniu nie zostanie zakwalifikowany do korekty powrotnej i należy w miesiącu rozliczenia również ręcznie zmodyfikować kwotę w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Uwaga

Jeżeli w module Handel dodano fakturę zakupu i nie przeniesiono jej do Rejestru VAT to na formularzu ulgi za złe długi w kolumnie Kwota do korekty widnieje kwota netto dokumentu.

Jeżeli Fakturę zakupu przeniesiono do Rejestru VAT to pod uwagę brane są odliczenia wskazane na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT.

Jeżeli Faktura zakupu w pierwszej kolejności została uwzględniona na formularzu ulgi za złe długi, a następnie przeniesiona do Rejestru VAT to po przeniesieniu do Rejestru VAT:

 • po ponownym przeliczeniu ulgi za złe długi za miesiąc, w którym została ona po raz pierwszy uwzględniona, pod uwagę brane są odliczenia wskazane na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT,
 • po przeliczeniu ulgi za złe długi za kolejne miesiące, bez przeliczenia ulgi za złe długi za miesiąc, w którym została ona po raz pierwszy uwzględniona, kwota do korekty nie ulega zmianie i wyświetlana jest w wysokości kwoty netto.

W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L powyższe kwoty są przemnażane przez udział wspólnika.

Przywracanie dokumentów do korekty

Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi za złe długi, z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23), wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>).

Lista dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego

Lista dokumentów usuniętych z korekty zawiera dokumenty, które mogą być uwzględnione w uldze za złe długi po raz pierwszy. Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze za złe długi należy wyliczyć zaliczkę/korektę zaliczki. W przypadku zaliczki na PIT-36, PIT-36L dokument jest przywracany dla danego wspólnika. Przywrócone zobowiązania podlegają korekcie do końca roku podatkowego, przywrócone wierzytelności podlegają korekcie maksymalnie przez okres 3 lat.

Korekta powrotna

Korekta powrotna jest wykonywana w miesiącu/kwartale w którym skorygowany we wcześniejszych miesiącach/kwartałach niezapłacony dokument zostanie uregulowany. Do korekty kwalifikowany jest dokument zapłacony do końca miesiąca/kwartału, za który liczona jest zaliczka. Jeżeli dokument zostanie zapłacony częściowo to korygowana jest tylko ta zapłacona część.

Kwota w kolumnie Skorygowano wyliczana jest w następujący sposób:

(Kwota zapłacona/ kwota nierozliczona wykazywana po raz pierwszy na korekcie) * kwota skorygowano po raz pierwszy.

Dokument całkowicie zapłacony wyświetlany jest na formularzu ulgi za złe długi w sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania z kwotą Skorygowano oraz w sekcji Zapłacone wierzytelności/zobowiązania również z kwotą Skorygowano, do końca roku podatkowego. Dokument płacony w ratach w ciągu kilku miesięcy wyświetlany jest na kolejnych zaliczkach w sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania z kwotą Skorygowano oraz tylko w jednej pozycji w sekcji Zapłacone wierzytelności/zobowiązania z odpowiednio zaktualizowaną kwotą Skorygowano.

Przykład
Dokument na kwotę 1000, uwzględniony w uldze za złe długi w całości jako niezapłacony w kwietniu 2020 r. Zapłacony częściowo w maju 2020 r. na kwotę 400 i częściowo w czerwcu na kwotę 600.

Na formularzu zaliczki za maj 2020 r. dokument pojawi się jako niezapłacony w kwocie 1000 i skorygowany na 1000 oraz zapłacony na 400 i skorygowany na 400.

Na formularzu zaliczki za czerwiec 2020 r. dokument pojawi się jako niezapłacony w kwocie 1000 i skorygowany na 1000 oraz zapłacony na 1000 i skorygowany na 1000.

Wchodząc ponownie na zaliczkę za maj widoczny będzie jako niezapłacony w kwocie 1000 i skorygowany na 1000 oraz zapłacony na 400 i skorygowany na 400 – skorygowana kwota jest zapamiętywana historycznie.

Przykład
Dokument na kwotę 2000. Na dzień uwzględnienia po raz pierwszy w uldze za złe długi zapłacono 400.

Kwota do korekty: 1600, zmieniona ręcznie na: 500.

W kolejnym miesiącu rozliczono 800.

Kwota powrotna do skorygowania: (800/1600)*500 = 250.

Nowe wzory zaliczek

Na formularzu zaliczki na PIT-36(18) dodano poz. 44 Postawa opodatkowania oraz 45. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Formularz zaliczki na PIT-36

Na formularzu zaliczki na PIT-36L(7) dodano poz. 28 Postawa opodatkowania oraz 29. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Formularz zaliczki na PIT-36L

Na formularzu zaliczki na CIT-8(23) dodano poz. 113 Postawa opodatkowania po odliczeniach oraz 114. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi.

Formularz zaliczki na CIT-8

Ponieważ zaliczki liczone są narastająco od początku roku to do poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi przenoszona jest kwota Skorygowano narastająco. W przypadku gdy kwota zmniejszenia (na minus) jest większa niż podstawa opodatkowania to korygowana na zaliczce jest tylko do wysokości podstawy opodatkowania. Przykładowo, jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 1000, to w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi można wpisać kwotę nie mniejszą niż: – 1000. Próba wpisania kwoty: -1500 powoduje ograniczenie do kwoty: -1000.

Zmiana kwoty na formularzu zaliczki nie powoduje zmiany kwoty na formularzu ulgi za złe długi.

Na zaliczkach na PIT-36, 36L, CIT-8 liczonych w kolejnych miesiącach/kwartałach, po zaliczce na której skorygowano kwotę Podstawy opodatkowania o ulgę za złe długi, w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi wykazywana jest kwota narastająco od początku roku, do wysokości Podstawy opodatkowania.

Przykład

 • Zaliczka za kwiecień 2020 r. Podstawa opodatkowania: 1000, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300.
 • Zaliczka za maj 2020 r. Podstawa opodatkowania: 600, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300 i Faktura sprzedaży 2 z Kwotą do korekty:

W takim przypadku Kwota do korekty wynosi: 300+500 = 800. Kwota ta przekracza podstawę opodatkowania, więc na zaliczce korygowana jest kwota: -300.

 • Zaliczka za czerwiec 2020 r. Podstawa opodatkowania: 1000, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300 oraz Faktura sprzedaży 2 z kwotą Skorygowano: -500. Na zaliczkę przeniesiona zostanie kwota: -800.
 • Zaliczka za lipiec 2020 r. Podstawa opodatkowania: 200, na formularzu ulgi za złe długi Faktura sprzedaży 1 z kwotą Skorygowano: -300 oraz Faktura sprzedaży 2 z kwotą Skorygowano: -500. Podstawa opodatkowania jest mniejsza niż suma narastająco skorygowanych dokumentów, stąd kwota na zaliczce pomniejszona zostanie o wysokość podstawy opodatkowania: -200.

Jeżeli wspólnik składa zarówno zaliczkę na PIT-36, jak i PT-36L, to należy zadecydować, na której zaliczce dany dokument ma zostać uwzględniony w uldze za złe długi. Przykładowo, pojawi się on po raz pierwszy podczas liczenia zaliczki na PIT-36, a powinien być odliczony na zaliczce na PIT-36L to należy go usunąć od razu z pierwszej zaliczki na PIT-36, na której został uwzględniony. Na kolejnych zaliczkach opcja usunięcia uwzględnionego wcześniej dokumentu jest zablokowana.

Aby ulga za złe długi uwzględniała w przyszłości prawidłowe kwoty do korekty to udziały wspólnika powinny być wprowadzone za każdy miesiąc, aby można je było zweryfikować, gdy dokument zostanie uwzględniony na korekcie (wtedy będzie sprawdzany udział na datę księgowania). Jeżeli nie uzupełniono wszystkich udziałów to użytkownik musi samodzielnie zmodyfikować kwoty na formularzu ulgi za złe długi w kolumnie Kwota do korekty.

W przypadku niezapłaconych zobowiązań dokument może być kwalifikowany do korekty do końca roku podatkowego. Jeżeli nie zostanie on skorygowany na zaliczce to podlega korekcie na deklaracji rocznej. W przypadku niezapłaconych wierzytelności dokument może być kwalifikowany do korekty maksymalnie przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia.

Uwaga
Możliwość korekty deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, CIT-8 o kwoty wynikające z ulgi za złe długi w podatku dochodowym udostępniona zostanie w kolejnych wersjach programu Comarch ERP Optima.


3. Internetowa Wymiana Dokumentów. Współpraca z aplikacją Comarch Moje Biuro Rachunkowe. W menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport, w sekcji Dokumenty dodano dwie nowe pozycje: Faktury za usługi księgowe i Płatności do deklaracji. Pojawią się one w sytuacji, gdy baza jest używana w Internetowej Wymianie Dokumentów, z ustawioną opcją Wymieniam dane z Klientem. Płatności do deklaracji będą zawierały wszystkie płatności wprowadzone na urząd skarbowy lub ZUS. Opcją Faktury za usługi księgowe będą eksportowane dokumenty z rejestru zakupu VAT, które będą miały przypisany atrybut FAKTURA ZA USŁUGI BR z wartością „Tak”. Wraz z fakturą eksportowane będą również podpięte do niej dokumenty.

Nowe opcje eksportu są dedykowane pod współpracę z Klientami korzystającymi z aplikacji Comarch Moje Biuro Rachunkowe. Po wyeksportowaniu danych przez Biuro Rachunkowe z poziomu Comarch ERP Optima, Klient w aplikacji będzie widział informację o kwotach do zapłaty za usługi księgowe oraz podatek VAT, PIT i składki ZUS. Premiera aplikacji Comarch Moje Biuro Rachunkowe już wkrótce.

4. Biuro Rachunkowe. JPK_V7. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość generowania pliku JPK_V7 od października 2020 roku. Funkcja dostępna jest z poziomu zakładki Deklaracje/Zaliczki/JPK w panelu Operacji seryjnych .Po naciśnięciu przycisku JPK_V7 program generuje plik JPK_V7 za wskazany w zakładce Bazy danych okres w zaznaczonych bazach. Podczas generowania plików nie ma możliwości edycji części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Jeśli istnieje potrzeba dokonania zmian w części deklaracyjnej należy zrobić to już po wygenerowaniu pliku z opcji Podgląd Deklaracje VAT/JPK_V7 opisane poniżej.

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wygenerować plik JPK_V7 za miesiące wcześniejsze niż  październik 2020, wtedy pojawi się stosowny komunikat: „Nie można utworzyć pliku JPK_V7. Za ten okres obowiązuje plik JPK_VAT.”.

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wygenerować deklarację VAT-7 lub plik JPK_VAT za miesiące późniejsze niż wrzesień 2020, pojawią się stosowne komunikaty:

 • Dla deklaracji VAT-7 – „Deklaracja nie zostanie przeliczona. Za okresy od października 2020 należy generować plik JPK_V7.”
 • Dla pliku JPK_VAT – „Nie można utworzyć pliku JPK_VAT. Za ten okres obowiązuje plik JPK_V7.”
 

Z poziomu Biura Rachunkowego istnieje możliwość seryjnego zatwierdzania plików JPK_V7. Funkcja ta dostępna jest w zakładce Deklaracje/Zaliczki/JPK pod przyciskiem Zatwierdzanie deklaracji/zaliczek/JPK_V7  . Po naciśnięciu tej ikony pojawia się okno Seryjne zatwierdzanie deklaracji, gdzie z rozwijalnej listy należy wybrać opcję Deklaracja VAT-7/JPK_V7.

Seryjne zatwierdzanie Deklaracji VAT-7/JPK_V7 w BR

Z poziomu ikony Podgląd dostępne są dwie opcje dotycząca wyświetlania plików JPK_V7:

 • Deklaracja VAT/JPK_V7 – dotyczy podglądu części deklaracyjnej pliku JPK_V7
 • JPK_V7 – dotyczy podglądu części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 w formacie xls.

Po wyborze opcji Podgląd użytkownik ma możliwość modyfikacji brakujących danych. Możliwe jest modyfikowanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7 pod kątem np. uzupełnienia kwoty do zwrotu na rachunek bankowy lub kwoty do przeniesienia. Po ręcznej modyfikacji części deklaracyjnej i zapisaniu jej, plik JPK_V7 zostaje nadpisany. Zmiany wprowadzone w pliku xls JPK_V7 nie powodują nadpisania pliku JPK_V7.

Podgląd plików JPK_V7 w BR

W zakładce e-Deklaracje/Wyślij JPK istnieje możliwość seryjnej wysyłki plików JPK_V7 oraz seryjnego odbioru UPO do tych plików.

Seryjna wysyłka plików JPK_V7 oraz odbiór UPO w BR

Z poziomu programu Comarch ERP Optima w zakładce Konfiguracji/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty dla atrybutów dotyczących JPK zmodyfikowane zostały ich nazwy na: Data JPK_VAT/JPK_V7, JPK_VAT/JPK_V7 oraz Pliki JPK_VAT/JPK_V7.

Atrybuty JPK w Comarch ERP Optima

Atrybuty te widoczne są z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w polu Informacje o bazie danych klienta. Atrybuty te do września 2020 wyświetlają informacje o plikach JPK_VAT natomiast od października 2020 informacje dotyczące plików JPK_V7.

Informacje o atrybutach dla grupy JPK

5. Biuro Rachunkowe. Raporty. Na liście raportów dodano raport Statusy JPK. Raport ten informuje jaki jest typ wygenerowanego w bazie pliku JPK, okres za jaki plik został wygenerowany, kwota, status wysyłki oraz jaka jest data wysyłki danego pliku.

6. Biuro Rachunkowe. Seryjne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe została udostępniona funkcja dotycząca seryjnego naliczania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Funkcja dostępna jest z poziomu zakładki Środki trwałe w panelu Operacji seryjnych. Po naciśnięciu przycisku Generacja amortyzacji  program nalicza odpisy amortyzacyjne za wskazany w zakładce Bazy danych okres dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zaznaczonych bazach. Program przy naliczaniu odpisów amortyzacyjnych sprawdza, czy w danym miesiącu dany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna nie posiadają jeszcze naliczonych odpisów amortyzacyjnych. W przypadku gdy odpisy amortyzacyjne są już naliczone lub odpisy za dany okres są zerowe lub środek trwały lub wartość niematerialna i prawna jest zlikwidowana lub zbyta to w zakładce [Panel wyników] pojawi się odpowiedni komunikat.

Z poziomu ikony Podgląd udostępniona została nowa opcja dotycząca wyświetlania Dokumentów amortyzacji.

Podgląd dokumentów amortyzacji w BR

Po wyborze tej opcji wyświetlone zostaną dokumenty amortyzacji za okres wskazany w panelu Biura Rachunkowego dla konkretnej bazy danych w formie Listy dokumentów amortyzacji. Z listy tej możliwe jest filtrowanie wszystkich typów dokumentów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz księgowanie ich pod warunkiem, że pobrana zostanie licencja na Księgę Podatkową, Księgę Handlową lub Księgę Handlową Plus, która będzie zgodna z rodzajem prowadzonej księgowości w danej bazy danych.

Podgląd w module BR – Lista dokumentów amortyzacji

Na liście dokumentów środków trwałych wywołanej z Biura Rachunkowego w filtrze aktywnym zawsze domyślnie ustawione są parametry: Dokumenty: Amortyzacja, Rok i miesiąc: taki sam jak w Biurze Rachunkowym na zakładce Bazy danych, zaznaczony jest parametr Środki trwałe, ikona plusa oraz kosza są nieaktywne.

Z poziomu programu Comarch ERP Optima w zakładce Konfiguracji/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Grupy atrybutów dodana została nowa grupa Środki trwałe w której skład wchodzą następujące atrybuty:

 • Nazwa: Odpisy amortyzacyjne

Opis: Naliczone odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wnip

Typ: SQL – Firma

Format: 1234

Wartość domyślna: 0

Wartości miesięczne (zaznaczone)

 

 • Nazwa: Środki trwałe i WNiP

Opis: Liczba środków trwałych i wnip w użyciu

Typ: SQL – Firma

Format: 1234

Wartość domyślna: 0

Wartości miesięczne (zaznaczone)

Nowa grupa atrybutów BR – Środki trwałe

Atrybuty te widoczne są w programie Comarch ERP Biuro Rachunkowe. Informacje te prezentują się następująco: Środki trwałe i WNiP – ilość środków w użyciu w danym miesiącu, Odpisy amortyzacyjne – ilość dokumentów amortyzacji w danym miesiącu.

Informacje o atrybutach dla grupy środki trwałe

Atrybut Środki trwałe i WNiP zlicza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w danym miesiącu, które:

 • mają stan w użyciu (niezależnie czy są całkowicie zamortyzowana czy nie – tzn. wartość netto = 0,00 lub > 0,00)
 • mają datę likwidacji/zbycia równą miesiącowi, za który liczymy amortyzację
 • nie posiadają stanu w budowie.

Zmiany

1. Rejestry VAT sprzedaży. Faktury do Paragonów. Zmieniono datę od której podczas przenoszenia Paragonów z modułu Handel do rejestru VAT nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony.

W przypadku Paragonów z datą sprzedaży od 1 października 2020 r.:

 • Do rejestru VAT przenoszone są wszystkie Paragony (zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo), w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury, z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Paragonu dla zapisów zbiorczych i z datą sprzedaży dla zapisów pojedynczych.
 • Faktury wystawione do Paragonów przenoszone są do rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Faktury. W rejestrze VAT sprzedaży nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony. Takie Faktury nie są widoczne z poziomu zakładki [Do VAT/JPK_V7].
 • Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej Paragonów i Faktur wystawionych do Paragonów z modułu Handel, do pliku przenoszone są wszystkie Paragony (w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury) oraz Faktury z miesiącem rozliczenia w VAT zgodnym z datą wystawienia dokumentu.
 • Po imporcie za pomocą pracy rozproszonej do rejestru VAT sprzedaży na Fakturach wystawionych do Paragonów zaznaczony jest parametr Rozliczać w VAT i wskazany miesiąc zgodnym z datą wystawienia Faktury. W przypadku Faktur wystawionych do Paragonów nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony.

2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Załącznik PIT/MIT(2). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w sekcji PODSTAWA OPODATKOWANIA do wysokości 999 999 999,00.

3. Biblioteka dokumentów. Na formularzach dokumentów w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, zapisach księgowych, kartach środków trwałych, dokumentach środków trwałych oraz kartach wyposażenia, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Biblioteka dokumentów umożliwiono dodawanie plików metodą „przeciągnij i upuść”. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokumentów tworzony jest nowy dokument automatycznie powiązany z dokumentem zawierający przeciągnięty plik. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w obszarze Obieg dokumentów.

4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Podatki do zapłaty, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane, Dokumenty niezaksięgowane uwzględniono informacje na temat plików JPK_V7.

5. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono wydruk części deklaracyjnej pliku JPK_V7 z opcji Wydruk Deklaracji VAT/JPK_V7.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Przywrócono wyświetlanie planu kont w formie rozwiniętej.

2. Rejestry VAT. Z poziomu formularza zaksięgowanego dokumentu przywrócono możliwość weryfikacji statusu VAT kontrahenta oraz sprawdzenia w bazie VIES.

3. Rejestry VAT. Przywrócono funkcjonalność podpowiadania się podczas generowania dokumentów wewnętrznych ostatnio wybranego w danej bazie rejestru VAT sprzedaży.

4. Rejestry VAT zakupu. Przywrócono funkcjonalność podpowiadania się podczas przenoszenia faktur zakupu z modułu Handel ostatnio wybranego w danej bazie rejestru VAT zakupu.

5. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie o kwocie brutto powyżej 15 000 zł zaznaczono parametr MPP- podzielona płatność to po zmianie na dokumencie kwoty brutto na równą lub mniejszą niż 15 000 zł z dokumentu automatycznie usuwana jest procedura MPP.

6. Rejestry VAT. Deklaracje. W specyficznych przypadkach w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe nieprawidłowo zapisywały się ustawienia parametru Kwartalne rozliczenia VAT. Działanie poprawiono.

7. Import dokumentów z pliku JPK_VAT. Podczas importu dokumentów do rejestrów VAT z pliku JPK_VAT pomimo zaznaczenia parametru Ustaw status płatności na Nie podlega, importowane dokumenty generowały płatności o statusie Nie rozliczono. Działanie poprawiono.

8. Środki trwałe. W przypadku formatu daty DD.MM.RRRR i zlikwidowanych środków trwałych podczas generowania wydruku Zestawienia historyczne/ ŚT wg grup na dzień – podsumowanie do bilansu pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy ciąg formatu daty. Działanie poprawiono.