Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r. wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Uwaga
  Jeżeli istnieje potrzeba dodania załącznika CIT/TP to deklarację CIT-8(25) należy przesłać poprzez stronę systemu e‑Deklaracje.
 2. Opis analityczny. Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów oraz dokumenty polecenia księgowania). Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano opcję Opis analityczny (w Menadżerze Kluczy numer 1700 – Optima – Opis analityczny) oraz w wersji DEMO programu. Funkcja opisu analitycznego nie jest dostępna jeżeli użytkownik zaloguje się do programu w trybie tylko do odczytu.
  Szczegóły funkcjonalności zostały opisane w artykułach: Lista wymiarów analitycznychWymiar, podwymiar oraz element wymiaru oraz Generowanie opisu analitycznego.
 3. Księgowość. Wiele działalności wspólnika. Umożliwiono wprowadzenie na formularzu Kwot indywidualnych dowolnej liczby działalności. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑36(17) oraz PIT-36L(5) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Z poziomu Kwot indywidulanych dla konkretnego wspólnika na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.

  Kwoty indywidualne, zakładka Dz. gospodarcza

  Kwoty indywidualne, zakładka 5. Strefa

  Kwoty indywidualne, zakładka 6. Najem

  Na każdej zakładce widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, a Nie – działalność wprowadzona ręcznie.

  Dodano również kolumnę Nazwa bazy, która w przypadku podpięcia innej bazy danych wyświetla jej nazwę. Kolumna domyślnie jest ukryta.

  Działalności dodane we wcześniejszych wersjach programu widnieją jako kolejne pozycje na liście na odpowiedniej zakładce. Dla kwot z pól Dodatkowa działalność/ Dodatkowy najem po konwersji dodawane są nowe działalności o nazwie DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/NAJEM. Na formularzu zaliczki na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4) kwoty te widnieją po konwersji w poz. Inna.

  Usunięcie po konwersji dodatkowych przychodów i kosztów usuwa je bezpowrotnie. Użytkownik nie będzie już mógł uwzględnić kwot dodatkowych na starych formularzach zaliczek.

  Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.0.1 będą już tylko dostępne nowe wzory zaliczek na PIT-36(17) oraz PIT-36L(5), które będą posiadały zakładki z listą działalności.

   

  Zaliczka na PIT-36(17), zakładka Dz. Gospodarcza

  Uwaga
  Jeżeli użytkownik doda nową działalność w okresie, za który naliczono zaliczkę na PIT-36/PIT-36L w starszej wersji formularza to zostanie ona uwzględniona na korekcie zaliczki jeżeli będzie to maksymalnie 4 działalność gospodarcza, 2 strefa lub 2 najem.

  Lista działalności jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Jeżeli w Kwotach indywidulanych użytkownik będzie miał wprowadzoną działalność np. gospodarczą tylko przez część roku to i tak będzie ona wykazana na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L wyliczanych do końca roku.

  Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność z domyślnym udziałem 100,000/100 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.

  Uwaga
  Po zmianie typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność należy przejść na wprowadzoną wcześniej w Kwotach indywidulanych działalność i zapisać jej formularz ikoną dyskietki.

  Nową działalność można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.

  Działalność gospodarcza

  Działalność w strefie

  Najem

  Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie podpowiada się wartość 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika.

  Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę, z której dane mają być pobierane.

  Pole Dodatkowe indywidulane Przychody i Koszty należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody/ ponosi dodatkowe koszty z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika.

  Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej.

  Uwaga
  Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
 4. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-9M. Dodano możliwość wysyłki deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e‑Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. W związku z umożliwieniem weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej dodano przycisk , po naciśnięciu którego następuje sprawdzenie kontrahenta w bazie VIES na podstawie numeru NIP. Jeżeli numer VAT jest aktywny to użytkownik ma możliwość przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, że dokument nie jest zaksięgowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
  Jeżeli użytkownik zalogował się do programu w trybie demo/ tylko do odczytu to podczas próby weryfikacji statusu VAT w bazie VIES pojawia się komunikat: Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
 6. Środki trwałe. KŚT2016. Wprowadzono możliwość konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016. Lista KŚT2016 przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Konwersja zmienia listę KŚT oraz podmienia pozycje KŚT na kartach środków trwałych.
  Uwaga
  Do końca 2017 r. obowiązuje lista KŚT2010. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie konwersji KŚT2010 do KŚT2016 dopiero pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r.

  Import nowej listy KŚT2016 z serwerów Comarch możliwy będzie od 1 stycznia 2018 r. Do końca 2017 r. dostępna jest lista KŚT2010. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przeprowadzić konwersję KŚT2010 do KŚT2016 jeszcze w 2017 r. to podczas próby dokonania importu listy KŚT z serwera Comarch przed 1 stycznia 2018 r. pojawi się komunikat: Wykonana została już konwersja kodów KŚT2016. Import spowoduje dopisanie kodów KŚT2010. Czy chcesz wykonać import? Wybór opcji Tak powoduje dopisanie pozycji z listy KŚT2010.Na formularzu numeru KŚT dodano parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj też nieaktywne. Aby wybrać na karcie środka trwałego nieaktywny numer KŚT należy nacisnąć przycisk KŚT i na otwartym oknie zaznaczyć parametr Pokazuj też nieaktywne.Z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych (po wyborze w filtrze pod listą opcji Środki trwałe) dodano przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
  Uwaga
  Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed konwersją. Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.Jeżeli na jakimkolwiek formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas konwersji KŚT w logu z przebiegu procesu pojawia się informacja: Przenoszenie parametru „Nieaktywny” podczas konwersji KŚT.Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer KŚT został zmieniony i podzielony na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny został zmieniony i podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

  Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer nie został zmieniony, ale podzielono go na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny nie został zmieniony, ale został podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

  Jeżeli na liście KŚT istnieje kilka pozycji o tym samym symbolu i na jednym z nich zaznaczono parametr Nieaktywny to po konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr Nieaktywny zostanie zaznaczony na wszystkich pozycjach o tym symbolu.

  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na liście KŚT w tytule okna wyświetlana jest informacja: Lista KŚT aktualna na dzień 01.01.2018.

  Na formularzu numeru KŚT dodano również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 wszystkie numery KŚT importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy.

  W związku z nowym parametrem na liście KŚT dodano kolumnę Standardowa. Dla numerów z zaznaczonym parametrem pojawi się wartość TAK, dla numerów bez zaznaczonego parametru – NIE.

  Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT.

 7. Biuro Rachunkowe. Deklaracje CIT. Udostępniono możliwość naliczenia, wydruku oraz eksportu do Pulpitu Menadżera deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017: CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3).
 8. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-36/36L. Udostępniono możliwość naliczania zaliczek na nowych wzorach PIT-36 (17) oraz PIT-36L(5) uwzględniających wiele działalności wspólnika.

 

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. W związku z wprowadzeniem historii weryfikacji statusu VAT, na dokumencie wystawionym z datą inną niż bieżąca, w sytuacji, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, weryfikacja statusu VAT kontrahenta z poziomu formularza dokumentu działa w następujący sposób:
  Status na dokumencieInformacja na stronach Ministerstwa FinansówPodjęte działania
  Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyPodatnik VAT czynnyPo zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zweryfikuj odliczenia na dokumencie . następuje zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny . W przypadku rejestru VAT zakupu użytkownik powinien zweryfikować poprawność odliczeń na dokumencie.
  Podatnik VAT czynnyOsoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyPo zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zmiana statusu na podatnika VAT nieczynnego lub osobę fizyczną spowoduje ustawienie odliczeń na NIE . następuje odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny oraz w przypadku rejestru VAT zakupu zmiana odliczeń na Nie .
  Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyOsoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyKomunikat: NIP nie jest zarejestrowany w VAT.
  Podatnik VAT czynnyPodatnik VAT czynnyKomunikat: NIP jest aktywny w VAT .

  W przypadku sprawdzania statusu VAT kontrahenta na dokumentach wystawionych z datą inną niż bieżąca za pomocą operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT, po zaznaczaniu parametru Aktualizuj parametr podatnik VAT czynny na dokumentach, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, status VAT na dokumentach oraz kartotekach kontrahentów ustawiany jest zgodnie ze stanem na dzień bieżący. Jeżeli weryfikacji podlega dokument z datą różną od bieżącej, a na dzień wystawienia dokumentu kontrahent został zweryfikowany to status VAT pobierany jest z karty kontrahenta (nie jest sprawdzany w serwisie Ministerstwa Finansów) i zgodnie z tym ustawiany jest na dokumencie. Może pojawić się komunikat o ewentualnej zmianie odliczeń jeżeli następuje zmiana statusu z podatnika VAT czynnego na np. osobę fizyczną lub podatnika VAT nieczynnego.
 2. Księgowość. Na wydruku UPO dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8 oraz dla ich korekt dodano informację, za jaki okres składana jest deklaracja/korekta.
 3. Księgowość. Na wydruku UPO dla JPK_VAT oraz dla jego korekt dodano informację, za jaki okres składany jest JPK_VAT/ korekta JPK_VAT.
 4. Księgowość. Na formularzu Kwot indywidualnych widoczność zakładek PIT-36 oraz PIT-36L zależna jest od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36 to nie jest widoczna zakładka [PIT-36L]. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36L to nie są widoczne zakładki [PIT-36], [Strefa] oraz [Najem]. Jeżeli odznaczono obydwa parametry to nie można otworzyć formularza Kwot indywidualnych. Jeżeli zaznaczono obydwa parametry, a podatnik rozlicza się wg skali liniowej to formularz Kwot indywidulanych otwierany jest na zakładce [PIT-36L].
 5. Księgowość. Umożliwiono zmianę wielkości okna formularza Kwoty indywidualne.
 6. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.: 
  • Limit – pełna księgowości: 8 627 400,
  • Limit – ryczałt: 1 078 425. 
 7. Księgowość. Zaliczka na PIT-36L. Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
 8. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT‑36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 9. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji CIT-8(21 i 22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 10. Księgowość kontowa. Deklaracji CIT-8. W przypadku sekcji wymagających zarówno kwot, jak i opisów, dane do pliku xml są przenoszone i następuje ich walidacja w sytuacji, gdy w danej sekcji uzupełniono tylko opis, bez podania kwoty.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach: PK/ Wzór standard, Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK oraz Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK (wg identyfikatora) w polu Sporządził drukowane jest imię i nazwisko operatora widniejącego na dokumencie w polu Zmodyfikował.
 12. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz pod ikoną Kwot dodatkowych dostępnych w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, zapisach kasowych/bankowych i delegacjach dodano kolumnę
 13. Rejestry VAT. Jeżeli operator ma zaznaczoną blokadę zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7, a próbuje na takich dokumentach zmienić Rodzaj, Odliczenia lub w proporcji to pojawia się komunikat: Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.
 14. Rejestr VAT sprzedaży. Generując rozliczenie marży umożliwiono wprowadzenie ujemnej kwoty marży.
 15. Rejestr VAT zakupu. Z poziomu listy dokumentów dla konkretnego podmiotu umożliwiono wygenerowanie wydruku zbiorczej noty korygującej.
 16. Rejestr VAT zakupu. Do deklaracji VAT-7. Dodano wydruk Rejestr VAT/ Wydruk wg rodzaju odliczeń.
 17. Ewidencja dodatkowa. Przed wykonaniem wydruku noty księgowej w PLN pojawia się okno z parametrem pozwalającym na określenie, czy dokonać wydruku na podstawie kwot dodatkowych.
 18. Ewidencja dodatkowa. Dla nowych baz firmowych parametr Numeracja ewidencji dodatkowej ciągła w roku jest domyślnie zaznaczony.
 19. Środki trwałe. Z poziomu listy środków trwałych dodano wydruk Dokumenty zaznaczone/ Karta środka historyczna.
 20. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie na jego karcie zaznaczono parametr W budowie to podczas próby zapisania karty pojawia się komunikat: Środek trwały został wybrany na dokumencie inwentaryzacji. Ustawienie stanu w budowie na karcie może spowodować niezgodność ujętych pozycji na wystawionym dokumencie inwentaryzacji, na którym ten środek został uwzględniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
 21. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały/ wyposażenie został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego środka/ wyposażenia na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty ŚT/ wyposażenia pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia środka trwałego/ wyposażenia wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest on/ ono ujęty.
 22. Środki trwałe. W przypadku pracy na serwerze zdalnym podczas eksportu środków trwałych/ wyposażenia domyślnie podpowiada się ścieżka c:\ListaST.txt lub c:\ListaWyposażenia.txt.
 23. Praca rozproszona. W konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona) dodano parametr Status importowanych płatności wg ustawień w pliku. Jeśli w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) jest odznaczony parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „nie podlega”, to przy imporcie dokumentów status płatności ustawiany jest zgodnie
  z informacją w pliku (przy zaznaczonym parametrze) lub jest pobierany z ustawień podmiotu (przy odznaczonym parametrze). W przypadku importu ręcznych płatności i płatności dla dokumentów Ewidencji dodatkowej nastąpiła zmiana działania w stosunku do wersji poprzedniej.
 24. Praca rozproszona. Jeżeli w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „nie podlega” jest zaznaczony, wszystkie płatności ręczne
  i automatyczne importowane są ze statusem „nie podlega”.
 25. Praca rozproszona. W procedurach SQL dotyczących pracy rozproszonej zmieniono funkcję @@IDENTITY na SCOPE_IDENTITY().
 26. Praca rozproszona. Przy eksporcie urzędu o typie ZUS przenoszone są tylko podstawowe rachunki: Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP oraz FEP.
 27. Praca rozproszona. Umożliwiono eksport wcześniej zaimportowanych rozliczeń.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. W przypadku korzystania z funkcji agregacji danych w specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.
 2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeliczenia deklaracji VAT‑27(2) pojawiał się komunikat: Konwersja wartości „1.96” obiektu nvarchar na typ danych int nie powiodła się. Działanie poprawiono.
 3. Praca rozproszona. Poprawiono import pól tekstowych zawierających znak Enter.