Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. JPK_V7 – dokumenty z kodem RO. Jeżeli na dokumencie z kodem RO dodatkowo wybrane są kody JPK określające procedury dla sprzedaży, są one przenoszone do części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Kody towarowe (GTU) wybrane na dokumencie z kodem RO nie są przenoszone do pliku.

2. JPK_V7 – parametr. Na formularzu części deklaracyjnej pliku JPK_V7 ukryty został parametr Rozliczyć zakupy nierozliczone za poprzednie miesiące. Wynika to z konieczności wykazywania takich dokumentów zakupowych w części ewidencyjnej pliku. Jeżeli w deklaracjach za poprzednie miesiące dokumenty zakupowe nie były uwzględniane, wówczas w celu ich wykazania w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku należy skorzystać z operacji seryjnej Zmień datę deklaracji VAT wskazując odpowiednią datę dla tych dokumentów zakupowych. Na już istniejących deklaracjach z zaznaczonym parametrem Rozliczyć zakupy nierozliczone za poprzednie miesiące pozostaje on widoczny, umożliwiając Użytkownikowi jego odznaczenie.

3. JPK_KR – OpisZespolu. W tworzonym pliku JPK_KR w polu OpisZespolu uzupełniane są automatycznie następujące opisy w zależności od wartości pola KodZespolu (w którym znajduje się pierwszy znak z numeru konta):

KodZespolu OpisZespolu
0 Aktywa trwałe
1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
2 Rozrachunki i roszczenia
3 Materiały i towary
4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe
7 Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
8 Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
9 Konta zespołu 9

Jeżeli zostało założone konto rozpoczynające się nie od cyfry ale od litery, wówczas do pól KodZespolu oraz OpisZespolu przenoszony jest pierwszy znak z numeru konta.

4. Kontrahenci z Irlandii Północnej. Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna jest od 1 stycznia 2021 traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. W związku z tym do listy kodów krajów przed numerem NIP został dodany kod XI. Należy go wskazać na kartach kontrahentów z Irlandii Północnej. Po wybraniu tego kodu na karcie kontrahenta, jego status ustawiany jest jako wewnątrzunijny, a w polu Kraj ISO ustawiana jest wartość GB.

Poprawiono

1. JPK_V7 bez modułów księgowych. Podczas przeliczania pliku JPK_V7 jeżeli występowały dokumenty z więcej niż jednym kodem JPK określającym typ dokumentu, po zatwierdzeniu komunikatu: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7 nie pojawiało się okno z listą tych dokumentów. Działanie poprawiono.

2. JPK_V7. Jeżeli atrybut o takim samym kodzie jak dla plików JPK dodany został jako atrybut dokumentu bądź kontrahenta i na dokumencie w rejestrze VAT zostały wybrane oba te atrybuty, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Error converting data type nvarchar to numeric. Działanie poprawiono.

3. JPK_V7. Jeżeli na atrybucie dla plików JPK przeznaczonym dla rejestrów VAT zaznaczony dodatkowo parametr FA i ten atrybut wybrano na dokumencie w module Handel/Faktury, po czym przeniesiono do rejestrów VAT, wówczas podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawiał się komunikat: Nie można wstawić wartości NULL do kolumny „VaNId” tabeli „@van”, ponieważ kolumna nie pozwala na wprowadzanie takich wartości. INSERT kończy się niepowodzeniem. Działanie poprawiono.

4. JPK_V7. Jeżeli na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zaznaczony był parametr Rozliczyć zakupy nierozliczone za poprzednie miesiące, po zaznaczeniu parametru Zablokuj deklarację przed zmianami pojawiał się komunikat: Błąd obliczania deklaracji. Od ostatniego przeliczenia deklaracji nastąpiły zmiany w ewidencji, należy ponownie przeliczyć deklarację. Działanie poprawiono.

5. Generowanie JPK_WB. Podczas generowania pliku JPK_WB mógł pojawiać się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek wynikający z przenoszenia do pliku niedozwolonych znaków. Działanie poprawiono.

6. Generowanie plików JPK. Podczas generowania plików JPK mógł pojawiać się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. String or binary data would be truncated. The statement has been terminated wynikający z występowania w danych podatnika w Konfiguracji Firmy niedozwolonych znaków. Działanie poprawiono.

7. Kontrahent – kod pocztowy. Podczas zapisywania kodu pocztowego na karcie kontrahenta, jeżeli na końcu znajduje się znak spacji, jest on usuwany.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Przelewy walutowe (xml). Zmodyfikowano format Przelewy walutowe (xml). Przy eksporcie nie tworzymy sekcji SVCLVL z wartością PRPT.

Poprawiono

1. Eksport przelewów do pliku. W przypadku, gdy przy eksporcie przelewów do pliku nie podano nazwy pliku lub jest ona niepoprawna (zawiera niedozwolone znaki, np. * /) zablokowano uruchomienie funkcji eksportu.

2. Import wyciągów bankowych. W niektórych sytuacjach przy imporcie wyciągów bankowych pojawiał się komunikat: „Niedozwolone znaki w ścieżce”. Działanie poprawiono

3. mBank Webservice i duplikaty. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów przy ponownym imporcie wyciągów bankowych.

4. Webservice i niepełny numer rachunku bankowego. Podczas eksportu przelewu na ukraiński rachunek bankowy pomijana była ostatnia cyfra rachunku. Działanie poprawiono.

5. Lista zapisów kasowych/bankowych – pole Saldo. Na liście zapisów kasowych/bankowych powiększono pole, w którym wyświetlane jest saldo danego raportu.