Wydruki rejestrów VAT

W tym miejscu możemy ustalić kolejność stawek VAT w poszczególnych kolumnach na wydruku rejestru – osobno dla rejestru zakupu i rejestru sprzedaży.

Lista obsługiwana jest przez przyciski:

 Edycja pozycji  – edytowana jest kolumna zawierająca stawkę VAT. Zmiana stawki jest możliwa przez wybór z listy rozwijanej po wciśnięciu . Na liście dostępne są wszystkie stawki zdefiniowane w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT

 Zapisz,

 Przywróć stan poprzedni,

 Zmiana funkcji/ zamknięcie okna bez zapisu.

Uwaga
W przypadku generowania wydruku tekstowego 15″: dla jego prawidłowego uzyskania wymagane jest odpowiednie zdefiniowanie kolumn – powinny być zdefiniowane 4 kolumny z niezerową stawką (czyli takie, gdzie jest kwota netto i podatek VAT np. 8%, 23%), albo 3 kolumny z niezerową stawką i dwie spośród 0%, ZW, NP.