1

Jakie informacje należy wprowadzać do Planu pracy pracownika w programie Comarch ERP Optima?

Plan pracy powinien zawierać informacje na temat harmonogramu pracy danej osoby. Domyślnie dane w tym oknie pobierane są z Kalendarza, wg którego jest rozliczany pracownik. Jeśli firma korzysta z Kalendarza Standard, to Plan pracy będzie skonfigurowany następująco: od poniedziałku do piątku praca w godzinach 7:00-15:00, sobota – dzień wolny i niedziela – święto. Poszczególne dni będą miały oznaczenie czerwonymi krzyżykami, co oznacza, że operator nie modyfikował żadnego z tych dni ręcznie. Jeśli planowo danej osobie chcemy zmienić harmonogram, to w kolejne dni należy wejść przy użyciu przycisku lupy i zmienić godziny pracy lub typ dnia. Po jakiejkolwiek modyfikacji użytkownika dzień zostanie oznaczony na kolor zielony/ turkusowy. Z Planu pracy dane są zaczytywane do okna, gdzie wpisywany jest Czas pracy / Nieobecności.

Przy pracowniku zatrudnionym na część etatu często występuje w praktyce sytuacja, że przez np. 3 dni w tygodniu praca jest zaplanowana po 8 godzin, a przez pozostałe 2 dni są dniami wolnymi. Wówczas w Planie pracy powinno być to odnotowane. Przykładowo: poniedziałek – środa praca od 8:00 do 16:00, czwartek – sobota: dzień wolny, niedziela – święto. Gdy plan nie zostanie odpowiednio zmodyfikowany, za dni wolne policzone zostanie wynagrodzenie poniżej normy, a za dni pracy po 8 godzin dopłaty do nadgodzin i wynagrodzenie powyżej normy. Wynika to z faktu, że każdy dzień standardowego kalendarza przeliczany jest proporcjonalnie wg wymiaru etatu.

Uwaga
Na Planie pracy nie odnotowujemy nieobecności ani nadgodzin. Są to sytuacje, które są odchyleniami od zaplanowanego czasu pracy. Wprowadzamy je w oknie Czas pracy / Nieobecności.
Jak wykazać nazwę skróconą lub/i REGON na deklaracji DRA właściciela ?

Aby wykazać nazwę skróconą lub REGON na deklaracji DRA dla właściciela(osoby prowadzącej działalność gospodarczą) należy wejść w System /Konfiguracja/ Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON i zaznaczyć parametr Regon firmy na DRA właściciela lub/i parametr Nazwa skr. firmy na DRA właściciela.

Uwaga

Przed zaznaczeniem parametru należy ustawić poprawny miesiąc i rok w nagłówku okna.
Jeżeli chcemy począwszy od deklaracji za luty 2020r. wykazywać nazwę skróconą na deklaracji właściciela, to przed zaznaczeniem odpowiedniego parametru należy ustawić w nagłówku okna luty 2020 roku.
Jak w programie odnotować pracę na część etatu w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego?

W programie Comarch ERP Optima jest możliwość odnotowania pracownikowi pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Aby odnotować rozpoczęcie pracy na część etatu w trakcie trwania ww. urlopu należy wykonać aktualizację danych kadrowych pracownika z dniem, od którego pracownik zaczyna pracę na część etatu. Na formularzu pracownika za pomocą przycisku   należy wprowadzić informacje dotyczące pracy podczas urlopu rodzicielskiego. Należy zaznaczyć parametr Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego i uzupełnić wymiar etatu oraz stawkę. Można również wskazać kalendarz, na podstawie którego pracownik będzie rozliczany.

Jeśli pracownik miał wprowadzoną standardową nieobecność Urlop rodzicielski przed zrobieniem aktualizacji, podczas zapisu formularza pracownika z zaznaczoną pracą w trakcie urlopu rodzicielskiego nastąpi automatyczne podzielenie wprowadzonej nieobecności zgodnie z datą zapisu historycznego. W wyodrębnionym okresie nieobecności automatycznie będzie zaznaczony parametr Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Więcej informacji na temat łączenia pracy z urlopem rodzicielskim można odnaleźć w tym artykule „Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego”

Z jakiego poziomu można wygenerować wydruk „Informacja o dokumentacji pracowniczej”?

Wydruk „Informacja o dokumentacji pracowniczej”  jest dostępny z poziomu formularza pracownika w sekcji Wydruki kadrowe. Wydruk zawiera informację o okresie przechowywania dokumentacji, terminie w jakim pracownik może ją odebrać oraz o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

Data od kiedy dokumentacja będzie przechowywana jest pobierana z danych pracownika z pola „Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej do dnia”. Data do kiedy pracownik ma możliwość odbioru swojej dokumentacji pracowniczej jest wyliczana jako koniec miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Informację o okresie przechowywania dokumentacji należy przekazać pracownikom, którzy zostali zatrudnieni po 31.12.2019 (wraz ze świadectwem pracy).

 
Jak wygenerować wydruk Limitów nieobecności z urlopem wykorzystanym do danego dnia?

Wydruk dostępny jest z poziomu Listy pracowników.

Należy zaznaczyć pracowników następnie przejść do Podglądu wydruku – wydruki Kadrowe – Limity nieobecności (dla zaznaczonych) lub Lista pracowników (GenRap)- Limity nieobecności (dla zaznaczonych).

Przed wydrukiem w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’ jest dostępny parametr Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia. Po jego zaznaczeniu w liczbie dni urlopu wykorzystanego oraz liczbie dni urlopu na żądanie zostaną uwzględnione jedynie te nieobecności, które wystąpiły do podanego dnia. Liczba dni pozostałego limitu będzie także przeliczona z uwzględnieniem jedynie urlopu wykorzystanego do wskazanego dnia.
Jak wyłączyć dodatkowy składnik wynagrodzenia z egzekucji komorniczej?

Aby dodatkowy składnik wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczeniu zajęcia komorniczego, w jego definicji dostępnej z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/Typy wypłat na zakładce ’Szczegółowe’ należy zaznaczyć parametr „Doliczany po ograniczeniu potrąceń”. Po zaznaczeniu parametru, zajęcie wynagrodzenia policzy się bez uwzględnienia tego składnika.

Uwaga
Parametr należy także zaznaczyć w przypadku dodatkowych potrąceń, które mają zostać odjęte od wynagrodzenia po naliczeniu wysokości zajęcia wynagrodzenia.
Jak odnotować w historii zatrudnienia informacje o okresach niewliczanych do stażu pracy ?

Na formularzu historii zatrudnienia znajduje się zakładka [3.Okresy niewliczane do stażu pracy], na której Użytkownik może wskazać okresy przerw w zatrudnieniu, które przypadały w okresie zatrudnienia w innej firmie np. urlopy bezpłatne.

Podczas wprowadzania należy podać rodzaj okresu niewliczanego do stażu oraz jego okres.

Rodzaje okresów są zapisywane jako słownik ‘Rodzaj okresów niewliczanych do stażu pracy’. Jest on dostępny także z poziomu Płace i kadry >Słowniki. Słownik można importować z innej bazy danych.

Wprowadzenie okresu niewliczanego do stażu pracy powoduje automatyczne pomniejszenie stażu pracy w tej danej firmie. Skorygowany staż pracy zostanie wyświetlony na zakładce [1.Ogólne] w polu Staż pracy.