1

W jaki sposób odnotować w Comarch ERP Optima informację o uczestnictwie/ rezygnacji pracownika w PPK w związku z autozapisem PPK od 01.03.2023?

Informację o uczestnictwie/ rezygnacji należy odnotować poprzez aktualizację danych pracownika.  Aktualizacja powinna zostać wprowadzona zgodnie z datą przystąpienia pracownika do PPK lub datą złożenia przez niego rezygnacji.

W tym celu należy podświetlić pracownika i wcisnąć przycisk „Aktualizacja zapisu”  lub klawisze < Ctrl >+< Insert >.  Pojawi się okno Data aktualizacji, w którym należy podać datę, od której obowiązują zmiany na pracowniku. Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się formularz pracownika, na zakładce [PPK/Dodatkowe] należy wprowadzić, datę przystąpienia lub datę rezygnacji pracownika. Po zapisaniu formularza danych kadrowych, zostanie dodana nowa pozycja na liście zapisów historycznych pracownika.

 

W module Płace i Kadry Plus za pomocą ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ jest możliwość wprowadzenia informacji o uczestnictwie/ rezygnacji z PPK dla zaznaczonych pracowników.

Z poziomu listy pracowników należy zaznaczyć pracowników. Następnie pod ikoną ‘Operacje seryjne’  wybrać opcje ‘Seryjna zmiana wartości pola’, zaznaczyć parametr ‘Z aktualizacją’ i podać datę od kiedy ma obowiązywać zmiana. Następnie w sekcji ‘Definicje zmiany’ kliknąć w ikonę lupki zaznaczyć parametr Wyświetl dodatkową listę pól a następnie odszukać właściwą pozycję (PPK -data przystąpienia lub PPK – data rezygnacji).

Zmianę wykonujemy za pomocą ‘pioruna’.
W jaki sposób seryjnie zmienić kod FEP?

W seryjnej zmianie wartości pola znajdują się  opcje Kod FEP, FEP od dnia oraz FEP do dnia umożliwiające odnotowanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze seryjnie dla zaznaczonych pracowników.

 
Jak odnotować zwolnienie z FP/FGŚP pracownikowi, który wraca z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/ wychowawczego ?

Od wersji Comarch ERP Optima 2023 został wprowadzony mechanizm automatycznego ustalania okresu zwolnienia z naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 36 miesięcy od powrotu pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

Automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy nowo dodawanych nieobecności pracownika.

Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP związane jest z konkretnym dzieckiem, dlatego na formularzu nieobecności po wybraniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Użytkownik w polu Dziecko, wskazuje dziecko, na które jest udzielony urlop. Dziecko należy wcześniej wprowadzić na listę członków rodziny pracownika. Informacja, w którym miejscu należy wskazać dziecko znajduje się w artykule: Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy? Po wskazaniu dziecka w nieobecności wprowadzonej dla pracownika-kobiety automatycznie zostanie zaznaczony parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. W przypadku, gdy ze zwolnienia będzie korzystał pracownik-mężczyzna podczas wprowadzania urlopu związanego z rodzicielstwem należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z FP/FGŚP.

Podczas zapisu kalendarza (Nie)obecności automatycznie zostanie ustalony okres zwolnienia z FP/FGŚP i zapisany na formularzu wskazanego dziecka na zakładce [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Okres zwolnienia z FP/FGŚP ustalany jest zgodnie z opisanymi zasadami wynikającymi z przepisów. Okres zwolnienia może być modyfikowany przez Użytkownika.

Po odnotowaniu urlopu na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] w sekcji FP/FGŚP automatycznie zostanie zaznaczony parametr: Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych z okresem od-do, w którym wyświetlana jest informacja o obowiązującym na dany dzień zwolnieniu z opłacania składek na FP/FGŚP z tytułu powrotu z urlopów związanych z rodzicielstwem pobrana z formularza dziecka z zakładki [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Zmiana ustawienia parametru lub okresu z poziomu zakładki [6 Inne informacje] nie jest możliwa.
Czy w programie jest dostępny raport GUS Z – 05 Badanie popytu na pracę?

Tak, wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu [Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki do GUS/ Z – 05 Badanie popytu na pracę].

W oknie parametrów przed wydrukiem Użytkownik ma możliwość wskazania okresu sprawozdawczego poprzez wybranie opcji: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał oraz podanie roku.

Raport zawiera dane wykazywane w dziale 2. Popyt na pracę w punkcie 2 sprawozdania czyli informacje  o liczbie pracowników pracujących w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego, czyli na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 września lub 31 grudnia danego roku w podziale na kody zawodów i specjalności według klasyfikacji zawodów i specjalności 2014 oraz w dziale 3. Informacje uzupełniające w punkcie 7, czyli informację o liczbie osób z niepełnosprawności.

Na wydruku będzie wykazana liczba osób ogółem, a także informacja o liczbie kobiet wykonujących dany zawód. Pracownicy są przyporządkowywani do danej grupy na podstawie kodu zawodu ustawionego na zakładce 3.Etat w polu Kod zawodu w zapisie aktualnym na ostatni dzień wskazanego okresu sprawozdawczego.
Jak seryjnie usunąć limity nieobecności dla zaznaczonych pracowników?

Należy zaznaczyć na liście pracowników, którym chcemy usunąć limity nieobecności. Seryjne usuwanie limitów nieobecności jest dostępne z poziomu listy pracowników w kadrach i wypłat pracowników w menu rozwijanym przy przycisku . Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Seryjne usuwanie limitu nieobecności, na którym należy wskazać rodzaj limitu oraz rok, dla którego ma być usunięty limit. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisku Usunięcie limitów zaznaczonym pracownikom . Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji.

 
Jak przenieść dane kadrowo-płacowe między bazami Comarch ERP Optima ?

Z poziomu Płace i Kadry/Kadry dostępna jest funkcja „Przenoszenie danych”, która umożliwia przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Funkcjonalność polega na wyeksportowaniu danych do pliku w formacie xml, a następnie zaimportowaniu tego pliku w innej bazie.  Mechanizm ten daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty.

Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz osób bez zatrudnienia.

Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:

 • Dane kadrowe
 • Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).

Po wybraniu jednej z opcji należy wskazać lokalizację zapisywanego pliku oraz jego nazwę.

W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję ‘Import’. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany.

Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane.

Import do bazy docelowej pliku zawierającego tylko dane kadrowe skutkuje brakiem możliwości późniejszego importu danych płacowych i powiązania ich z danymi kadrowymi.

Przy przenoszeniu danych należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
 • Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2
 • Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to ‘Firma’.
 • Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
 • Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
 • Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
 • Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
 • Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status ‘zamknięta’.
 • Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.Dlaczego na ZUS RSA nie wykazywane są osoby z kodem świadczenia przerwy zaczynającym się od wartości 1XX?

W przypadku firm, w których wypłaty realizowane są z przesunięciem, np. za okres 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022, nieobecności z kodem 1XX (np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona) będą wykazywane na ZUS RSA na deklaracji za miesiąc, w którym wystąpiły.

Przykład
Firma realizuje wypłaty z przesunięciem za 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022. Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 01-15.05.2022. Rozliczenie tej nieobecności występuje w miesiącu 06.2022. Taka nieobecność nie będzie wykazana na ZUS RSA za miesiąc 06.2022. Informacja o urlopie bezpłatnym pojawi się na deklaracji za miesiąc 05.2022, czyli deklaracji za miesiąc w którym wystąpiła nieobecność. Aby informacja o urlopie bezpłatnym pojawiła się na deklaracji za miesiąc 05.2022 muszą zostać naliczone wypłaty za 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022.