Komunikat ID 26007 „Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym”.

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym.

Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowań. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego

Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy. Okres ten można zmienić z poziomu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy, lub System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa.

Dodając Bilans otwarcia należy upewnić się, że w zakładce Narzędzia/Data bieżąca wybrana jest data z tego okresu obrachunkowego, którego dotyczy BO.

W celu ustawienia takiej daty należy odznaczyć parametr Program ma działać z datą bieżącą i wpisać datę z odpowiedniego okresu obrachunkowego, np. 1 stycznia 2020.
Komunikat ID 26065 „Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu”.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia/ Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.
Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.Szczegóły: ADO Error Code: 0x80040e14Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: The query processor ran out of stack space during query optimization. Please simplify the query. SQL State: 42000  Native Error: 8621 [Kod dostawcy bazy danych: 8621 ]

Komunikat ten występuje podczas próby wydruku deklaracji CIT-8. Związany jest on z pracą na Microsoft SQL Server 2008 R2, który już nie jest wspierany. Zalecamy aktualizację do wyższej wersji.

Po aktualizacji SQL Server do wersji co najmniej 2012 komunikat podczas wydruku się nie pojawia.
Błąd „Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]”.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia.

Komunikat pojawia się również w przypadku, gdy na jednej z pozycji przeliczanego zestawienia odwołano się do innego zestawienia, które w jednej z pozycji ma wskazane konto wymienione w komunikacie. W takim przypadku parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” należy zaznaczyć na pozycji zestawienia, do którego się odwołujemy w przeliczanym zestawieniu.

Program sprawdza istnienie kont dla wszystkich okresów, za które przeliczane jest zestawienie.
Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.

Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.
Komunikat ID 26114 „Niezamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]”

Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę „Definicje kręgów kosztów„, następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr „Kontrola kręgu kosztów”.

Więcej na temat definicji kręgu kosztów znajdziesz tutaj.

 
Komunikat ID 26018 „Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]”.

Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.