1

Komunikat ID 30243 „Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu”.

Na formularzu konta syntetycznego w polu „Kontrola budżetu” wybrano opcję „Obroty Wn” lub „Obroty Ma”. Kontrola budżetu jest dostępna na najniższej analityce. Jeżeli na koncie została zaznaczona opcja kontroli budżetu wówczas nie można dodawać analityk do tego konta.
Komunikat ID 26136 „Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy”.

Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.
Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?

Komunikat pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą i księgowane są zbiorczo dokumenty z różnych miesięcy.
Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.

Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
Komunikat ID 30402 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie”.

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.
Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz nieuzupełnieniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS.