Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą Firma).

Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia danego urzędu z listy, jeśli urząd ten został określony w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje jako właściwy dla przynajmniej jednego rodzaju deklaracji. Aby usunąć urząd z listy urzędów znajdującej się w Ogólne/ Inne/ Urzędy należy usunąć powiązanie danego urzędu z deklaracją w konfiguracji.
Komunikat ID 30402 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie”.

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.
Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży, na którym dokonano zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS, jak również po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.
Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji z Procedura OSS na inny, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w Polsce. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.
Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację?

Komunikat pojawia się podczas edycji niezatwierdzonej deklaracji CIT-8E lub VIU-DO jeśli zmianie uległy dane przenoszone automatycznie na te formularze. W przypadku CIT-8E jest to np. adres firmy, adres
e-mail przedstawiciela wprowadzony w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA. Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany.