Komunikat ID 26152 „Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT”, dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry.”

Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu System/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT”.
Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie’ według klucza 'WypNrInwent’).

W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
Komunikat ID 26100 „Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji”.

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
Błąd: Daty poza okresem obrachunkowym.

Podczas przeliczania zestawienia obrotów i sald w polu Okres od/Okres do należy wskazać daty w obrębie okresu obrachunkowego, który został wybrany w menu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy.
Komunikat ID 32023 „Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)”.

Aby usunąć dokument z rejestru VAT lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.
Komunikat ID 32133 „Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.
Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.