Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Komunikat ID 25136 „Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe.”

Można usuwać tylko te grupy środków trwałych, które nie zawierają jeszcze żadnych środków trwałych. Jeśli w danej grupie są już jakieś środki, to w takiej sytuacji należy przejść do karty środka trwałego (lub środków; jeśli jest ich kilka w danej grupie to do każdego z nich) i zmienić grupę na inną.
Komunikat ID 30407 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu „Data dokumentu” i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu „Data dokumentu”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.
Komunikat ID -2147217900 „Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej”.

Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat zostaje wyświetlony w momencie dodawania nowej pozycji na zakładce Ogólne na dokumencie Rejestru VAT Sprzedaży. Komunikat pojawia się po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz wybraniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS, który nie należy do kraju unijnego.
Błąd „Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu.”

W menu Księgowość / Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.