Przekroczono maksymalną długość okresu zasiłkowego. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak’, żeby podzielić nieobecność: do końca okresu zasiłkowego jako zwolnienie chorobowe, a po przekroczeniu jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie’, żeby zapisać nieobecność w całości jako zwolnienie chorobowe

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności typu ‘Zwolnienie chorobowe’, która powodowałaby przekroczenie limitu 182/270 dni.

Użytkownik ma do wybory trzy opcje:

  • Tak – wprowadzana nieobecność zostanie podzielona. Okres mieszczący się w limicie, zostanie zapisana jako nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, a pozostała część jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.

 
Ostrzeżenie ID 24391 „Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami”

Podczas naliczenia wypłaty są uwzględniane wszystkie zapisy historyczne pracownika aktualne za okres listy płac. Aby usunąć dany zapis należy wcześniej usunąć wypłaty, które są z nim powiązane.
Pytanie ID 24168 „Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!”

Anulowanie nieobecności powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z danymi z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Nieobecność o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Jest wyświetlana na czerwono. Operację anulowania można zastosować, jeśli po rozliczeniu nieobecności w wypłacie, zaistnieje konieczność skorygowania rozliczeń związanych z tą nieobecnością – gdy np. czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy), czy pracownik przebywający na dłuższym urlopie wypoczynkowym, zachorował w trakcie tego urlopu już po wypłaceniu mu wynagrodzenia za urlop. Anulowanie nieobecności – w przeciwieństwie do kasowania – jest operacją nieodwracalną. Aby anulować nieobecność, trzeba najpierw anulować wypłatę, w której tę nieobecność rozliczono. Po anulowaniu nieobecności, można dodać pracownikowi nieobecność korygującą, obejmującą cały okres nieobecności anulowanej, bądź jego część (można też dodać kilka krótszych nieobecności korygujących).
Informacja ID 24000 „Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń”

Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat).
Ostrzeżenie 24318 „Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć lub wypłata została policzona na innej liście płac za ten sam okres.”

Ostrzeżenie pojawia się w przypadku, gdy program nie wykrywa elementów wypłaty, które mogą być naliczone na wybranej liście płac. Najczęściej przyczyną komunikatu jest wcześniejsze naliczenie przez Użytkownika wypłaty etatowej/wynikającej z umowy cywilnoprawnej na innej liście płac za ten sam okres. Komunikat zostaje wyświetlony także w przypadku, gdy na formularzu umowy cywilnoprawnej wskazano konkretny symbol listy płac, na której ma odbywać się naliczenie, a Użytkownik próbuje naliczać wypłatę na innym symbolu listy płac.
Informacja ID 24038 „Została zmieniona data rozpoczęcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia”

Zmiana daty rozpoczęcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia.
Informacja ID 24097 „Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy”

Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.