Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?

W takiej sytuacji Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały właściwie zdefiniowane zmienne systemowe, z których pobierane są informacje do wyliczenia zaliczki na PIT-36, PIT-36L i CIT-8.

W menu Księgowość/Zestawienia księgowe należy przejść na drugą zakładkę Systemowe, podświetlić właściwe zestawienie i nacisnąć ikonę po lewej stronie Pozycje zestawienia. Następnie Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały przypisane właściwe konta księgowe oraz definicje.

Uwaga
W deklaracji CIT-8 można używać funkcji salda, ponieważ CIT jest liczony dla całej firmy, czyli z góry wiadomo, że w każdym miesiącu na deklarację pobierane jest 100% przychodów i kosztów.

Natomiast na deklaracjach PIT nie można używać funkcji sald, ponieważ w każdym miesiącu mogą być inne udziały procentowe, a wtedy trzeba w każdym miesiącu liczyć wg formuły:
udział procentowy w danym miesiącu x przychody/koszty danego miesiąca
czyli należy wykorzystać funkcję obroty (ponieważ saldo ujmuje kwoty od początku roku).
Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?

Zakładka Predekretacja będzie widoczna na dokumencie dopiero po jego zapisaniu. Przy edycji zapisanego dokumentu można wykonać jego predekretację.
W jaki sposób uwzględnić wartość obrotów tylko dla części kont księgowych?

Od wersji 2019.5.1 umożliwiono podsumowanie wybranych kont księgowych z poziomu obrotów i sald poprzez możliwość ich zaznaczenia. Zaznaczenie konta powoduje jego pogrubienie. W przypadku zaznaczenia konta syntetycznego i jego analityk, w podsumowaniu uwzględniana jest wartość na koncie syntetycznym. Z kolei jeśli zaznaczone są tylko analityki to do podsuwania uwzględniane są wyłącznie zaznaczone konta najniższego poziomu. Po wskazaniu kont należy na pasku podsumowania z poziomu menu kontekstowego wybrać opcję Agreguj tylko zaznaczone.
Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?

W menu Księgowość/Zestawienia księgowe na zakładce Ogólne, należy podświetlić Bilans i nacisnąć przycisk „Pozycje zestawienia”. Na liście podświetlić pozycję gdzie dane konto powinno być uwzględnione np. Należności krótkoterminowe i nacisnąć przycisk Formularz pozycji (lupka). Otworzy się okienko Pozycja zestawienia, należy rozwinąć menu obok przycisku Kwota i wybrać Funkcje kont/Saldo Wn np. Wn konta 242-1-1 wówczas pojawi się zapis @SaldoWn(242-1-1). Po zapisaniu zmian można przeliczyć bilans.
Czy istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Rozrachunek” dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym?

Tak, parametr rozrachunek można zaznaczyć dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym. Aby to zrobić należy przejść na Księgowość / Dzienniki, na zakładkę Konto. Po wybraniu odpowiedniego konta rozrachunkowego i zaznaczeniu zapisów księgowych, opcja „Zaznacz rozrachunek” jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).
Czy jest możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT?

Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT. Zaznaczenie parametru przenosi się podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego. Po zaznaczeniu parametru naciśnięcie na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 ikony plusa wywołuje formularz zaliczki uproszczonej.

Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.
Co należy zrobić by wygenerować zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej?

W tym celu należy z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele podświetlić ikoną lupy Formularz danych kadrowych danego właściciela, a następnie na formularzu kliknąć z prawej strony ikonę Kwoty deklaracji. Następnie na oknie Lista kwot deklaracji właściciela należy dodać ikoną plusa kolejną pozycję za dany miesiąc i uzupełnić udziały. Wówczas będzie możliwość ręcznego dodania zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L, na drugiej zakładce Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej.
Zestawienie do dochodów może być tworzone również automatycznie:

  • Po wyliczeniu zaliczki na PIT,
  • Po wyliczeniu listy płac właściciela.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów z zaliczki PIT przenoszone są na zestawienie dochodów. Po ponownym przeliczeniu zaliczki na PIT lub jej korekty i zmianie wartości dochodów kwoty te są aktualizowane na zestawieniu. Aktualizowana jest również data obliczenia zestawienia.