Preliminarz płatności – zakładka Kalendarz

Zakładka [Kalendarz] to niejako zbiorcze zestawienie wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń).

Kalendarz ma budowę hierarchiczną. Każdy wiersz odpowiada jednemu tygodniowi. Wybrany tydzień można rozwinąć na poszczególne dni, a te na poszczególne zdarzenia.

Lista zawiera sześć kolumn:

Data/ Dokument – w zależności od poziomu zawiera albo daty tygodnia albo konkretny dzień. Dla poszczególnych zdarzeń i zapisów zawiera numer dokumentu związanego (lub jeśli takiego numeru nie ma – fragment opisu zdarzenia).

Podmiot – zawiera nazwę podmiotu związanego ze zdarzeniem lub zapisem (kolumna jest wypełniona tylko na poziomie konkretnego zdarzenia).

Przychód – wartość zapisów typu przychód oraz planowanych przychodów (w zależności od poziomu w obrębie tygodnia, dnia lub zdarzenia). Dla zdarzeń uwzględniana jest jedynie wartość w części pozostającej do rozliczenia.

Rozchód – wartość zapisów typu rozchód oraz planowanych rozchodów (w zależności od poziomu w obrębie tygodnia, dnia lub zdarzenia). Dla zdarzeń uwzględniana jest jedynie wartość w części pozostającej do rozliczenia.

Bilans – różnica pomiędzy wartością przychodu i rozchodu.

Saldo – saldo określa stan rachunku na koniec danego dnia/tygodnia. W przypadku zdarzenia saldo nie jest wyliczane.

Saldo wyliczane jest w oparciu o bilans otwarcia rejestru (wybranego lub wszystkich w zależności od ustawień Kalendarza) oraz wszystkich wprowadzonych zapisów kasowych/bankowych oraz zdarzeń w części pozostającej do rozliczenia, od początku istnienia danego rejestru do podanej daty.

Uwaga
Wartości zawsze wyliczane są w PLN zgodnie z kursem podanym na poszczególnych zdarzeniach/ zapisach.

Lista obsługiwana jest przez:

Zakres dat od… do… – zakres dat dla jakiego liczony ma być kalendarz. Proponowany jest okres obejmujący dwa tygodnie wstecz i cztery w przód.

Rejestr – istnieje możliwość by wartości wyliczone w kalendarzu obejmowały wszystkie zapisy i zdarzenia lub tylko z jednego wybranego rejestru.

Uwaga
Kalendarz jest zawsze wyliczany w walucie, w jakiej prowadzony jest wskazany rejestr kasowy/ bankowy. Jeśli Użytkownik wybierze opcję wszystkie – wartości zostaną wykazane w PLN.

Zapisy: preliminarz, zapisy k/b – przy odznaczonej opcji preliminarz wyświetlane będą tylko zapisy kasowe/bankowe, przy odznaczonej opcji zapisy k/b wyświetlane będą tylko zdarzenia z preliminarza płatności. Przy odznaczonych obu opcjach lista będzie pusta.

Pomijaj dni bez obrotów – zaznaczenie parametru spowoduje, że w kalendarzu nie pojawią się dni, w których nie ma żadnych planowanych operacji finansowych. Tygodnie bez obrotów będą widoczne na liście dla zachowania ciągłości czasu.

Preliminarz płatności – Kalendarz

Pomijaj zdarzenia/zapisy ze statusem Nie podlega rozliczeniu – parametry odpowiadają za uwzględnianie płatności/zapisów w zależności od ich statusu (Nie rozliczone / Nie podlega): 

 • jeśli jest odznaczony – w Kalendarzu uwzględniane są wszystkie płatności/ zapisy kasowe/bankowe,
 • jeśli parametr jest zaznaczony – uwzględniane są tylko te, które podlegają rozliczeniom.

 – powoduje przeliczenie wartości w kalendarzu.

 – przycisk zmienia wygląd jeśli kalendarz nie był jeszcze przeliczony lub zmieniono parametry listy. Oznacza to, że powinien zostać przeliczony na nowo.

Zasady obsługi Kalendarza: 

 1. Jeśli dana część listy (odpowiadająca tygodniowi czy dniowi) jest zwinięta – obok daty widoczny jest . Jego kliknięcie spowoduje rozwinięcie listy.
 2. Jeśli dana lista jest rozwinięta to widoczny jest . Jego kliknięcie spowoduje zwinięcie listy.
 3. Na poziomie poszczególnych zdarzeń nie pojawiają się przyciski służące zwijaniu/rozwijaniu list. Zdarzenia oznaczone są .
 4. W menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępne są dodatkowo funkcje Zwiń wszystko (powoduje zwinięcie całej listy do poziomu poszczególnych tygodni) oraz Rozwiń wszystko (powoduje rozwinięcie kalendarza aż do poziomu zdarzeń).
 5. Po przeliczeniu kalendarz zawsze domyślnie wyświetlany jest jako zwinięty do poziomu tygodni.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.
MPP a inne zdarzenia

Parametr MPP – podzielona płatność  widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z BO, do dokumentów wprowadzonych do Ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony.

Po zaznaczeniu parametru w polu:

 • Numer dokumentu –podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,
 • NIP –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
 • Kwota podatku – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o stosowaniu podzielonej płatności .Kwota podatku jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach. 
MPP a zdarzenia powstałe do deklaracji

Od 1 listopada 2019 roku z rachunku VAT można regulować płatności dotyczące:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych
 • składek ZUS.

W związku z tym, na płatnościach, które powstały do zaliczek/ deklaracji parametr MPP – podzielona płatność jest domyślnie zaznaczany. W polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/11/2019/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP (dla podatku od osób fizycznych podpowiadany jest NIP wspólnika, dla pozostałych typów podatków NIP z Pieczątki firmy). Wszystkie te pola można modyfikować.

Uwaga
W przypadku płatności do urzędu skarbowego i ZUS nie ma konieczności zaznaczania parametru MPP – podzielona płatność, bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT.
Rozliczanie zdarzenia z kilkoma zapisami

W przypadku, gdy zdarzenie rozliczane jest z kilkoma zapisami kasowymi/bankowymi, istnieją dwa sposoby wskazania tych zapisów: 

 • Wprowadzanie kolejno rozliczanych zapisów – przy pomocy przycisku Dodaj należy otworzyć listę nierozliczonych zapisów, wybrać zapis, zatwierdzić. Kiedy zapis pojawi się na zakładce [Rozliczenia], należy ponownie otworzyć listę, wybrać kolejny zapis itd.
 • Wprowadzenie wszystkich rozliczanych zapisów równocześnie – po wciśnięciu przycisku Dodaj na wyświetlonej liście zapisów należy zaznaczyć wszystkie, z którymi rozliczane jest zdarzenie (zaznaczając pole widoczne obok zdarzenia). Po zatwierdzeniu, wszystkie zaznaczone zapisy pojawiają się na zakładce [Rozliczenia]. Zaznaczone zapisy są rozliczane ze zdarzeniem kolejno – jeśli program napotka zapis, który nie może być rozliczony ze zdarzeniem, wyświetla komunikat i kontynuuje rozliczanie z pozostałymi.

Podobna zasada rozliczania dotyczy kompensat.  
Formularz zdarzenia – edycja danych

Edycja danych na zdarzeniu dotycząca podmiotu, kwoty czy terminu płatności nie jest możliwa dla zdarzenia z nadanym stanem zrealizowano (niezależnie od sposobu nadania tego stanu).

Przypomnijmy, że stan zrealizowano można nadać zdarzeniu: 

 • „ręcznie” przez operatora, niezależnie od tego, czy dane zdarzenie jest już rozliczone. W takiej sytuacji odblokowanie zapisu następuje po zmianie stanu.
 • automatycznie po całkowitym rozliczeniu zdarzenia. W takiej sytuacji odblokowanie zdarzenia nastąpi po usunięciu wprowadzonego rozliczenia.

Na zdarzeniu zrealizowanym jedyną możliwością zmiany jest zmiana na zakładce [Rozliczenia] (dodawanie nowych lub usunięcie już wpisanych rozliczeń).

Edycja danych jest również ograniczona dla zdarzeń powiązanych z innym dokumentem wprowadzonym w systemie – wtedy nie ma możliwości zmiany informacji nt. kwoty czy kontrahenta. Tutaj ograniczenie nie jest w żaden sposób uzależnione od stanu dokumentu i wynika z faktu, że wszystkie informacje zostały określone wcześniej na powiązanym dokumencie.

Na zdarzeniach bankowych, które dotyczą kontrahenta lub urzędu i ich stan to Bufor lub Do realizacji mamy możliwość zmiany parametru MPP – podzielona płatność, numeru dokumentu  oraz kwoty podatku. Kwota podatkuna zdarzeniu nie może być:

 • większa od kwoty VAT z dokumentu źródłowego. W przypadku wielu płatności do jednego dokumentu program uwzględnia wszystkie płatności MPP dla danego dokumentu. Łączna kwota VAT z takich zdarzeń nie może przekroczyć kwoty VAT z dokumentu źródłowego.
 • większa od kwoty płatności – jeśli zdarzenie zostało wprowadzone ‘ręcznie’.

W polu z numerem dokumentu wstawiany jest numer dokumentu źródłowego. Pole to podlega edycji, co może być wykorzystane w przypadku realizowania płatności do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis mówiący o tym, że w niektórych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy słowo: zaliczka.

Na zdarzeniach wysłanych do banku lub zrealizowanych parametry związane z mechanizmem podzielonej płatnością są nieaktywne.
Synchronizacja kwoty płatności z sumą rozliczeń

Na zakładce [Rozliczenia] w dolnej części okna widoczny jest parametr Uzgodnij kwotę zapisu z wartością rozliczanych dokumentów. Służy on do synchronizacji kwoty zdarzenia z sumą dokumentów rozliczających to zdarzenie.

Domyślnie parametr jest aktywny na wszystkich nowo otwieranych zdarzeniach (do chwili wpisania kwoty zdarzenia). Po wpisaniu kwoty – parametr jest automatycznie wyłączany. Podobnie parametr nie jest aktywny podczas powtórnej edycji zdarzenia.

Jeśli parametr nie jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że suma rozliczanych dokumentów musi być mniejsza lub równa kwocie do rozliczenia na zdarzeniu, przy czym kwota na zdarzeniu jest nadrzędna.

Jeśli parametr jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że kwota zdarzenia jest przyrównywana do sumy rozliczanych zapisów. Wprowadzenie rozliczenia powoduje zmianę kwoty na zdarzeniu.

Uwaga
Podczas synchronizacji kwot lista proponowanych zapisów jest zawężana do zapisów w walucie zgodnej z walutą na zdarzeniu.

Uwaga
Parametr nie jest dostępny na zdarzeniach w Preliminarzu powiązanych z fakturą.

Kiedy można wykorzystać funkcję synchronizacji kwot?

Planowaliśmy zakup sprzętu biurowego za kwotę 1500 zł. Zdarzenie zostało wprowadzone w Preliminarzu płatności. Następnie okazało się, że faktura zakupu ma wartość 1550 zł. (mamy na jej podstawie wprowadzony zapis kasowy). W związku z tym podczas rozliczania zdarzenia włączamy synchronizację kwot. Teraz wskazanie odpowiedniego zapisu bankowego do rozliczenia powoduje zmianę kwoty zdarzenia z 1500 zł na 1550 zł.

Może zdarzyć się, że sprzęt został zakupiony na dwie różne faktury 1000 zł i 550 zł. Wtedy dodajemy do rozliczeń pierwszą fakturę – kwota zdarzenia zostaje zmieniona na 1000 zł. Po dodaniu kolejnej faktury na kwotę 550 zł – wartość zdarzenia zostaje zmieniona na 1550 zł.

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, by parametr nie został zaznaczony podczas rozliczania zdarzenia, którego kwota nie powinna zostać zmieniona.
Na zdarzeniach związanych z dokumentami (np. z fakturami sprzedaży) synchronizacja kwot podczas rozliczania nie jest możliwa.

 
Przekazanie płatności do Comarch Apfino

W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie płatności do Comarch Apfino. Płatności przesłane z programu Comarch ERP Optima będą widoczne na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności na Liście wydatków i Liście wpływów.

Jakie płatności można przekazać do Comarch Apfino?

Do Comarch Apfino można przekazywać płatności związane z dokumentami handlowymi sprzedaży i zakupu, deklaracjami, dokumentami wprowadzonymi do rejestru VAT, ewidencji dodatkowej oraz płatności zarejestrowane bezpośrednio w preliminarzu płatności, które są:

 • zatwierdzone na stałe,
 • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.

 

Przekazanie płatności do Comarch Apfino

Na wstążce formularza w Preliminarzu płatności dodano opcję Przekaż płatności służącą do przekazania płatności na platformę.

Preliminarz płatności – opcja Przekazania płatności do Comarch Apfino

Opcja ta jest analogicznie dostępna w menu kontekstowym dostępnym w Preliminarzu płatności, pod prawym przyciskiem myszy jako Przekaż do Comarch Apfino.

Menu kontekstowe – opcja przekazania płatności

Przy próbie przekazania płatności (tj. po kliknięciu w opcję Przekaż płatności w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:

 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

 • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:

 • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące przekazywania płatności z informacją Trwa przekazywanie wybranych płatności do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Proszę czekać. Po zakończeniu przekazywania płatności przy przycisku Comarch Apfino na wstążce pojawi się dymek z informacją o ilości przekazanych dokumentów do Comarch Apfino:

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość automatycznego wysyłania danych o płatnościach do Comarch Apfino. Umożliwia to usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (SOA). Dzięki SOA płatności będą wysyłane automatycznie wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Cykliczność wysyłania płatności spowoduje, że na platformie Comarch Apfino będzie zawsze aktualna informacja o stanie wydatków i wpływów. Szczegóły na temat wykorzystania SOA znajdują się w artykule Serwis Operacji Automatycznych – Parametry

Kolumna Comarch Apfino w Preliminarzu płatności

W Preliminarzu płatności została dodana kolumna Comarch Apfino. Kolumna może przyjmować wartości:

 • Przesłano – oznacza to, że płatność  została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
 • Prześlij ponownie – oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
 • Nie przesłano – oznacza to, że płatność nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
 • Nie dotyczy – wartość ta pojawia się dla płatności związanych z listami płac, które nigdy nie są wysyłane do Comarch Apfino oraz dla płatności do pozostałych dokumentów które są w buforze.

 

.