Jak wyliczany jest raport RKZ (Rozliczenie kosztów zakupu)?

Raport RKZ może być wywołany zarówno z poziomu menu wydruków dla Faktur Sprzedaży/Paragonów, jak też dla listy Wydań Zewnętrznych.

Raport zawiera informacje o kosztach zakupu i marży dla dokumentów.

Raport RKZ z poziomu listy Faktur Sprzedaży powinien być robiony wtedy, gdy wszystkie faktury posiadają powiązane dokumenty WZ lub nie są stosowane dokumenty WZ i w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu dla faktur zaznaczona jest opcja Pobranie (opcja spowoduje, że Faktura Sprzedaży będzie wydawała towar z magazynu).

Standardowo Faktura Sprzedaży rezerwuje towar, który jest wydawany dopiero po utworzeniu dokumentu WZ. Dlatego przed przekształceniem do WZ, na dokumencie FS nie ma informacji o rzeczywistym koszcie zakupu towaru wydawanego, koszt ten nalicza się dopiero po utworzeniu WZ, kiedy towar rzeczywiście zostanie wydany z magazynu.
Powody niezgodności RKZ generowanego z listy dokumentów FS/ PA, i RKZ z listy dokumentów WZ:

 • Na fakturze mogą być pozycje towarowe oraz usługi natomiast usługa nie musi być przenoszona na dokument WZ – zależy to od parametru w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w sekcji Konwersja) FS/PA/PF/PZ do WZ – przenoś usługi na WZ.
 • Dokument FS może być wystawiony w jednym miesiącu natomiast powiązanie z dokumentem WZ może być dopiero w następnym miesiącu np. faktura z 29.07 , a WZ z 02.08.
 • Dokumenty WZKK, które mogą zwiększać albo zmniejszać wartość magazynu nie będą uwzględniane na RKZ z poziomu listy dokumentów FS/ PA. 

Dokument WZKK jest to korekta kosztu własnego, tworzony jest w momencie kiedy korygujemy dostawę, która została rozchodowana. Wtedy program przepina dostawy wydawane na dokumentach rozchodowych lub koryguje naliczony wcześniej koszt i generuje dokument WZKK (korekty kosztu własnego). Dokument widoczny jest na liście dokumentów WZ.

W chwili utworzenia Faktury Zaliczkowej nie jest zdejmowany towar z magazynu. Dlatego cała wartość zaliczki na RKZ jest traktowana jako marża – firma nie poniosła jeszcze kosztów związanych z wydaniem tego towaru. Również technicznie – dopóki nie zostanie zdjęty towar z magazynu nie jesteśmy w stanie określić jego rzeczywistego kosztu. W szczególnym przypadku, tego towaru może w ogóle nie być jeszcze w magazynie. Dopiero po utworzeniu Faktury Sprzedaży i dokumentu WZ program zna rzeczywisty koszt towaru. Wtedy też, od wartości Faktury Sprzedaży (która jest pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki) odejmowany jest koszt towaru i wyliczana jest marża. Przy czym wartość netto faktury nie obejmuje już całego towaru, natomiast wyliczony koszt – obejmuje wszystkie pozycje. Dlatego często zdarza się, że na Fakturze Sprzedaży po uwzględnieniu zaliczek marża jest ujemna. Oznacza to, że wpłacona wcześniej zaliczka przekraczała wartość marży uzyskanej na całej transakcji (czyli na fakturze zaliczkowej marża naliczona była za wysoka) i na Fakturze Sprzedaży trzeba ją skorygować.

Faktura Zaliczkowa jest uwzględniana na RKZ z poziomu listy Faktur Sprzedaży. Jeśli ten rodzaj dokumentów ma być pominięty, wówczas można na liście faktur założyć filtr SQL w postaci: TrN_Rodzaj< >302200, następnie wykonać raport.

Na RKZ z listy FS zawsze pojawią się faktury przekształcone z PA. Dlatego, aby uzyskać RKZ, na których transakcje nie będą się dublować, należy RKZ z listy Faktur Sprzedaży wykonać dla FS z i bez WZ, a na RKZ z listy PA zaznaczyć tylko parametr Uwzględniaj PA bez FS.

Faktury Zaliczkowe w analizie sprzedaży nie będą uwzględniane.
Jak ustawić ilość kopii wydruku?

Na otwartym formularzu dokumentu np. Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku pod ikoną drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>). W konfiguracji wydruków na zakładce [Ogólne] w gałęzi Procedury/ Formularz faktury sprzedaży należy wybrać lupką  odpowiedni wydruk np. Faktura VAT/Wzór standard i określić ilość kopii wydruku.

Przykładowo:

 • ilość kopii = 1 (drukowany będzie tylko oryginał)
 • ilość kopii = 2 (drukowany będzie oryginał + 1 kopia)
 • ilość kopii = 3 (drukowany będzie oryginał + 2 kopie) 

Uwaga

W przypadku wydruków seryjnych należy zmienić zarówno ilość kopii na definicji wydruku seryjnego jak i na definicji wydruku, który jest w niej wykorzystany.

Przykład

Wydruk seryjny (GenRap)/Faktura VAT – wzór standard, będzie drukował każdą zaznaczoną fakturę z listy faktur w ilości 1 (sam oryginał), jedynie w przypadku gdy:

 • wydruk Wydruki Seryjne/(GenRap) Faktura VAT – wzór standard, dostępny z listy faktur, ma ustawioną ilość kopii wydruku: 1
 • wydruk Faktura VAT (GenRap)/ wzór standard, dostępny z formularza faktury, ma ustawioną ilość kopii wydruku: 1. 

 
Jak wyeksportować wydruk do pliku na dysk?

W programie Comarch ERP Optima istnieję możliwość wyeksportowania dokumentów do pliku na dysk.

W tym celu w Comarch ERP Optima otwieramy np. formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych wybieramy odpowiednio: szablon wydruku, eksport do pliku na dysk, a następnie format w jakim plik ma zostać zapisany.

Po zapisie pliku na dysku w programie wyświetlane jest okno z komunikatem „Czy otworzyć wyeksportowany plik?” Użytkownik ma możliwość otworzenia pliku bezpośrednio z programu po naciśnięciu opcji „Tak”.

 
Jak wyeksportować/ zaimportować definicję wydruku?

Eksport definicji wydruku (na przykładzie wydruku dla Faktury Sprzedaży).

W Comarch ERP Optima otwieramy formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych lub Podglądu wydruku wybieramy opcję Konfiguracja Wydruków (lub z poziomu otwartego formularza faktury używamy kombinacji klawiszy <CTRL>+<F2>). Wskazujemy zestaw i wydruk, którego definicję chcemy eksportować i klikamy na ikonę lupy. Przechodzimy na zakładkę Definicja i za pomocą przycisku Eksportuj eksportujemy definicję do pliku .

Import definicji wydruku (na przykładzie wydruku dla Faktury Sprzedaży)

W Comarch ERP Optima otwieramy formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisku Wydruku danych lub Podglądu wydruku wybieramy opcję Konfiguracja Wydruków (lub z poziomu otwartego formularza faktury używamy kombinacji klawiszy <CTRL>+<F2>).

Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną plusa  dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po ustawieniu się na dodanym zestawie i ponownym kliknięciu na ikonę plusa  dodajemy nowy wydruk.

Po uzupełnieniu nazwy wydruku oraz wybraniu właściwego formatu przechodzimy na zakładkę Definicja, gdzie importujemy wydruk za pomocą przycisku Importuj definicję z pliku , zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. Zaimportowany wydruk będzie widoczny na liście wydruków.

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap
Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza Faktury Sprzedaży (Wydruki seryjne/ FS && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?

Na otwartym formularzu dokumentu Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku obok ikony drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>).
Należy przenieść standardowy wydruk FS && WZ && KP do wydruków użytkownika (przytrzymując klawisz <CTRL> myszką przenieść wydruk do wydruków użytkownika).
W definicji przeniesionego wydruku w sekcji XML w obrębie tagu <![CDATA[ znajdują się definicje trzech funkcji (napisane w języku VBScript):

 • Function WykonajWydrukFS,
 • Function WykonajWydrukKP,
 • Function WykonajWydrukWZ,

które wywołują odpowiednio wydruki FS, KP i WZ.

Żeby zmienić wydruk wywoływany przez poszczególne z funkcje należy wewnątrz definicji tej funkcji podać nową wartość pola:

 • Format.ID, 

określają one, który wydruk będzie drukowany.

Jeżeli seryjnie ma być drukowany wydruk standardowy, należy uzupełnić wartość 0, natomiast jeżeli seryjnie ma być drukowany wydruk który był tworzony dodatkowo to należy uzupełnić wartość 1.

Wartości powyższego pola można odczytać z formularza wydruku, który ma być drukowany z zakładki Definicja:

Wartość pola:

 • ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

Jeśli chcemy np. drukować zamiast standardowego wydruku KP, wydruk KP użytkownika dla którego dane z pierwszej zakładki formularza wydruku wyglądają tak jak na zrzucie ekranowym powyżej, wówczas należy wewnątrz definicji funkcji WykonajWydrukKP
ustawić wartość pola:

 • Format.ID, 

na odpowiednio 1122,

czyli:

 • Format.ID = 1122

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.
Jak wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną?

Aby wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną należy przejść do listy arkuszy inwentaryzacyjnych Handel/ Inne (magazyn)/ Inwentaryzacja. Należy dodać arkusz inwentaryzacyjny i uzupełnić go o pozycje towarowe. Następnie należy wybrać Wydruk danych/ Listy inwentaryzacyjne/ Podkładka inwentaryzacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące inwentaryzacji dostępne są w biuletynie „Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarów”, oraz w filmie instruktażowym Inwentaryzacja dostępnym z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel).
Jak podłączyć wydruk stworzony w Generatorze Raportów (GenRap)?

Definicja wydruku stworzonego w Generatorze Raportów znajduje się w pliku z rozszerzeniem .grs

Na otwartym formularzu dokumentu np. Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku pod ikoną drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>).

Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną plusa  dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po ustawieniu się na dodanym zestawie i ponownym kliknięciu na ikonę zielonego plusa dodajemy nowy wydruk.

Pojawi się okno Dodaj wydruk, w którym należy podać nazwę wydruku, zaznaczyć typ wydruku GenRap, przejść na zakładkę Definicja i wybrać przycisk Importuj definicję z pliku zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. Zaimportowany wydruk będzie widoczny na liście wydruków.

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.