W jaki sposób skorygować składkę wypadkową w wypłatach, które są zamknięte i zaksięgowane?

Jeśli wypłaty, w których należy skorygować składkę wypadkową, są zamknięte i zaksięgowane oraz nie ma możliwości ich odksięgowania, to można skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań. Przed wykonaniem poniższych kroków należy w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Składki ZUS) ustawić odpowiedni procent składki wypadkowej, we wskazanym miesiącu.

    • Korekta wynagrodzenia – wypłaty z niepoprawną składką wypadkową należy anulować, następnie utworzyć listę płac korygującą (np. EKOR) i naliczyć na niej wynagrodzenia. W wypłatach naliczy się nowa składka wypadkowa pobrana z konfiguracji. Po wykonaniu korekty należy zaksięgować listy korygujące.
    • Dodatkowa lista płac – należy utworzyć dodatkową listę płac o rodzaju ‘Inne’, za miesiąc i rok, w którym chcemy skorygować składkę wypadkową. Po przejściu na Wypłaty pracowników, przy zielonym plusie wybieramy opcję 'Wypłać seryjnie dodatek’, dla zaznaczonych pracowników na liście. W oknie Seryjne wypłacanie elementu należy wskazać dowolny składnik, który jest oskładkowany, czyli w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat), na zakładce [2 Podatki/Nieobecności] ma ustawione ‘Sposób naliczania składek ZUS: naliczać’. W oknie Seryjne wypłacanie elementu należy również zaznaczyć parametr Zapisywać wypłaty również wypłaty o wartości zerowej. Takie ustawienie spowoduje naliczenie wypłaty z zerowym elementem. Następnie z poziomu zakładki Narzędzia należy wykonać operację Korekty danych/ Korekta składki wypadkowej. Wykonanie korekty spowoduje, że w wypłatach z zerowym dodatkiem, naliczonych na ‘Innej’ liście płac naliczy się różnica składki wypadkowej pomiędzy starą, a nową jej wysokością.