Kiedy będzie możliwość przeniesienia kodów JPK z kategorii na dokument?

Funkcjonalność przypisywania kodów JPK do kategorii została udostępniona w wersji Comarch ERP Optima 2021.0.1.
Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?

Pojedyncze dokumenty wewnętrzne wygenerowane automatycznie w programie, mające powiązanie z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, nie są oznaczane kodem WEW.

Podczas generowania z poziomu Rejestru VAT sprzedaży zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupełnienia na przynajmniej jednym z dokumentów wewnętrznych sprzedaży typu dokumentu WEW, na dokument wewnętrzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW.

W przypadku ręcznie dodawanych dokumentów wewnętrznych, niepowiązanych z dokumentem z Rejestru VAT zakupu/sprzedaży, automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie WEW. Usunięcie kodu WEW nie powoduje odznaczenia parametru Dokument wewnętrzny.
W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 dokumenty rozliczenia Marży?

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. Kwoty w stawce NP, pojawią się w pliku w polu SprzedazVAT_Marza. Rozliczenie marży jednostkowej, czyli wygenerowany w programie powiązany dokument wewnętrzny nie powinien mieć oznaczenia WEW. Jeśli natomiast wprowadzane jest zbiorcze rozliczenie marży jako zbiorczy dokument wewnętrzny, wówczas taki dokument powinien już posiadać kod WEW.

Dokument zakupu związany ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży powinien zostać wprowadzony do Rejestru VAT zakupu ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza. Powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i wskazany odpowiedni okres, jak również pozycję ze stawką NP z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu w tej procedurze. Wówczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu. Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku JPK_V7.
W jaki sposób sprawdzić jakie dokumenty zostały uwzględnione w części ewidencyjnej pliku JPK_V7?

Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi dostępna jest ikona Podgląd pliku która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7.
Czy pliki JPK_V7 są dostępne w programie?

Tak,  w programie Comarch ERP Optima w wersji 2020.6.1 umożliwiono sporządzenie pliku JPK_V7 i jego wysyłkę. Dostępna jest również możliwość opisywania dokumentów odpowiednimi danymi na potrzeby tego pliku. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym szkoleniem e-learningowym opisującym tę funkcjonalność znajdującym się pod linkiem.

 
Jak wprowadzić marze ujemną aby prawidłowo wykazana została w pliku JPK_V7?

Aby w pliku JPK_V7 został wykazany dokument zawierający marżę ujemną, podczas generowania dokumentu rozliczenia marży w Rejestrze sprzedaży VAT, należy w polu Kwota marży podać odpowiedną kwotę ujemną. Dodając dokument rozliczenia marży ujemnej, wyliczana jest zerowa kwota VAT (dla każdej stawki). Taki dokument nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, natomiast pojawia się w części ewidencyjnej.
Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?

Informacje o wybranych na dokumentach (zarówno w Rejestrze VAT jak i w module Handel) kodach JPK przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej. Podobnie jest w przypadku przypisanych do kontrahenta kodów towarowych i procedur dla plików JPK_V7.

Kody JPK_V7 przenoszone są również w pliku VAT_R.TXT.