Koszty samochodu właściciela od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość:

 • zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 100% wydatków na użytkowanie samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 75% wydatków na użytkowanie samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, ale wykorzystywanego do celów mieszanych (firmowych i prywatnych),
 • zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 20% wydatków na użytkowanie samochodu będącego własnością właściciela firmy, ale nie będącego środkiem trwałym w firmie.

Od 1 stycznia 2019 roku koszty samochodu właściciela należy księgować w programie Comarch ERP Optima bezpośrednio z poziomu rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów.

Moduł Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus

W przypadku modułu Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus użytkownik w schemacie księgowym o typie Rejestr zakupów VAT oraz Ewidencja kosztów powinien samodzielnie wskazać, w jakiej wysokości koszty z poszczególnych dokumentów mają być księgowane.

Przykład
Poniżej prezentujemy przykładowy schemat księgowania faktury za paliwo w koszty zgodnie z nowymi przepisami. Schemat dostępny jest do pobrania pod linkiem. Schemat księgowy należy zaimportować z poziomu Księgowość/Inne/Schematy księgowe naciskając ikonę  , wskazując plik z dysku a następnie wykonując import za pomocą ikony .

Schemat należy dostosować do Państwa planu kont.

W przedstawionym przykładzie na fakturze zakupowej została wybrana przykładowa kategoria szczegółowa o symbolu „EKSPLOATACJA SAM”. Tak jak w przypadku kont, nazwę kategorii należy dostosować do własnej listy.

W związku z powyższym w warunku schematu księgowego zamiast symbolu ‘EKSPLOATACJA SAM’ należy wpisać nazwę kategorii wybranej na pozycji faktury zakupowej.

Poniżej prezentujemy przykładowe wyrażenia które należy wpisać w poszczególnych polach schematu księgowego.

Aby zaksięgować 75% kwoty netto można wskazać (pozycja 1 na zrzucie powyżej):

W polu Kwota:
ROUND(@Netto*0.75,2)

W polu Warunek (wyrażenie ‘Kod kategorii’ zastępujemy swoim własnym kodem):@KategoriaElem ='Kod kategorii'

Aby zaksięgować w koszty 75% kwoty VAT można wskazać (pozycja 2 na zrzucie powyżej):

W polu Kwota: ROUND (@Vat*0.75,2)

W polu Warunek (wyrażenie ‘Kod kategorii’ zastępujemy swoim własnym kodem): @Odliczenia ='NIE' AND @KategoriaElem ='Kod kategorii'

Aby zaksięgować 25% kwoty netto można wskazać (pozycja 3 na zrzucie powyżej):

W polu Kwota: @Netto - ROUND(@Netto*0.75,2)

W polu Warunek(wyrażenie ‘Kod kategorii’ zastępujemy swoim własnym kodem):@KategoriaElem ='Kod kategorii'

Aby zaksięgować 25% kwoty VAT (NKUP) można wskazać (pozycja 4 na zrzucie powyżej):

W polu Kwota: @Vat - ROUND(@Vat*0.75,2)

W polu Warunek (wyrażenie ‘Kod kategorii’ zastępujemy swoim własnym kodem):@Odliczenia ='NIE' AND @KategoriaElem ='Kod kategorii'

Aby zaksięgować pozostałą Kwotę VAT można wskazać:

W polu Kwota: @Vat

W polu Warunek: @Odliczenia ='TAK'

Powyższy przykład został opracowany w oparciu o 75%. Chcąc księgować 80% należy zastąpić 0.75 wartością 0.80

Moduł Księga Podatkowa

Na formularzu kategorii o typie Koszty dostępny jest domyślnie odznaczony parametr Księguj w koszty.

Formularz kategorii kosztowej

Zaznaczenie parametru przenosi się podczas importu kategorii z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych oraz poprzez mechanizm pracy rozproszonej pomiędzy bazami prowadzonymi w formie Księgi Podatkowej.

Uwaga
Jeżeli parametr Księguj w koszty zaznaczony zostanie na formularzu kategorii na której zaznaczono wcześniej parametr Podziel odliczenia to użytkownik powinien zweryfikować Kolumnę do księgowania do KPiR i wybrać przykładowo 13. Inne – tak, aby dokument został zaksięgowany do Księgi Podatkowej. Wynika to z tego, iż dotychczas tego typu dokumenty nie podlegały księgowaniu do KPiR z poziomu rejestru VAT/ ewidencji dodatkowej. Stosowano do nich natomiast tzw. “Kilometrówkę” i korzystano z opcji Rozliczenia samochodu.

Jeżeli na dokumencie wprowadzonym do rejestru VAT zakupu wybrano w pozycji dokumentu sumowane są wszystkie pozycje z tą samą kategorię (kwoty netto i VAT z odliczeniami na NIE), a następnie przemnażane przez % kosztów i tak księgowane do KPiR.

Uwaga
Wybór w nagłówku dokumentu w rejestrze VAT zakupu kategorii z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty nie powoduje zaksięgowania do KPiR kwoty przemnożonej przez % wskazany na formularzu kategorii. Aby na zapis księgowy trafiła kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii, kategoria ta musi zostać wybrana w pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu.

W przypadku ewidencji dodatkowej kosztów:

 • jeżeli na dokumencie uzupełniono Kwoty dodatkowe i wskazano w nich kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota uzupełniona w pozycji Kwot dodatkowych przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej w Kwotach dodatkowych,
 • jeżeli na dokumencie uzupełniono Kwoty dodatkowe i wskazano w nich kategorię bez zaznaczonego parametru Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest cała kwota uzupełniona w Kwotach dodatkowych,
 • jeżeli na dokumencie nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wskazanej na formularzu kategorii,
 • jeżeli na dokumencie nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię bez zaznaczonego parametru Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest cała kwota.

Uwaga
Kwota kosztu podlegająca księgowaniu do KPiR wyliczana jest jako suma pozycji, w których wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty, przemnażana przez % wskazany na formularzu kategorii, a następnie zaokrąglana i przenoszona do KPiR.

Jeżeli na dokumencie amortyzacji wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii. Podczas księgowania zaznaczonych dokumentów amortyzacji kwota każdego dokumentu jest przemnażana przez % wskazany na formularzu kategorii, a następnie sumowana i przenoszona do KPiR.

 
iKsięgowość24

Sekcja iKsięgowość24 zawiera pozycje:

 • Klienci biura – opcja umożliwia dodawanie Klientów biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokumentów.
 • Wiadomości od Klientów – opcja umożliwia komunikowanie się z Klientami biura rachunkowego bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima.

Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] dostępna jest sekcja iKsięgowość24 z dwoma parametrami:

 • Prawo do przeglądania i dodawania Klientów
 • Prawo do korespondowania z Klientami biura

Oba parametry są domyślnie zaznaczone dla operatorów będących administratorami systemu. Jedynie operatorzy mający zaznaczone powyższe parametry mogą korzystać z funkcji dodawania Klientów do Internetowej Wymiany Dokumentów oraz komunikowania się z Klientami biura rachunkowego.

Jeżeli operator nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do przeglądania i dodawania klientów, po kliknięciu na ikonę Klienci biura otrzymuje komunikat: Nie posiadasz uprawnień do przeglądania ewidencji Klientów biura, z którymi jest prowadzona elektroniczna wymiana dokumentów. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.

Jeżeli operator nie mającego zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korespondowania z klientami biura, po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów wyświetlany jest komunikat: Nie posiadasz uprawnień do korespondowania z Klientami za pomocą czatu. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.

Jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienia a nie korzystał nigdy z tych funkcji programu, po kliknięciu na jedną z ikon w sekcji iKsięgowość24 pojawia się okno logowania do Comarch Cloud:

Logowanie do Comarch Cloud

Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania, wpisany E-mail zapamiętywany jest na karcie operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud w polu E-mail. Zapamiętywane jest również podane hasło, dzięki czemu przy kolejnym wywołaniu którejś z tych funkcji użytkownik nie musi już ponownie wprowadzać danych do logowania.

Klienci biura

Po kliknięciu na ikonę otwierana jest lista Klientów biura rachunkowego – ta sama, która widoczna jest również na portalu iKsiegowosc24.pl na zakładce Moi Klienci:

Klienci biura

Na liście dostępne są kolumny:

 • Nazwa firmy,
 • NIP,
 • Adres e-mail Klienta,
 • ID Comarch Klienta,
 • Oddział biura obsługujący Klienta,
 • Program (możliwe wartości: Comarch ERP Optima / Comarch ERP XT / Comarch Moje BR),
 • Data ważności programu,
 • Status wymiany (możliwe wartości: Aktywne / Nieaktywne).

Dostępne są również 2 kolumny domyślnie ukryte:

 • Data uruchomienia wymiany,
 • Status zamówienia.

Na liście dostępne są ikony:

Dodaj Klienta – otwiera okno Dodawanie nowego Klienta,

Usuń Klienta – usuwa Klienta (dostępne dla zamówienia o statusie wymiany Nieaktywne),

Zamknij okno – zamyka okno z listą Klientów biura,

Chat – po kliknięciu otwierane jest okno Wiadomości od Klientów z listą wiadomości zawężoną dla podświetlonego Klienta na liście. Ikona jest aktywna po podświetleniu Klienta z uzupełnionym adresem e-mail.

Jeżeli z danym Klientem nie był jeszcze prowadzone żadne konwersacje, otwierane jest okno z opcją rozpoczęcia nowej konwersacji:

Nowa konwersacja

W przypadku kiedy Klient biura ma już dodane wątki konwersacji, otwierany jest ostatni wątek rozmowy z tym Klientem:

Wiadomości od Klientów

Z poziomu listy Klientów biura możliwy jest eksport do pliku MS Excel.

Dodanie nowego Klienta

Po kliknięciu na ikonę Dodaj Klienta otwierane jest okno Dodawanie nowego Klienta:

Dodawanie nowego Klienta

Na oknie dostępne są 2 sekcje:

 • Dane nowego Klienta,
 • Dane biura rachunkowego.

W sekcji Dane nowego Klienta dostępne są pola:

 • NIP Klienta (uzupełniane automatyczne numerem NIP z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
 • Oprogramowanie, z jakiego korzysta/będzie korzystał Twój Klient (możliwość wyboru opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT lub Comarch ERP Optima),
 • Adres e-mail Klienta (pole dostępne w przypadku wyboru w poprzednim polu opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT, uzupełniane automatyczne adresem e-mail z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
 • ID Comarch Twojego Klienta (pole dostępne w przypadku opcji Comarch ERP Optima, uzupełniane przez użytkownika odpowiednim numerem ID).

W sekcji Dane biura rachunkowego dostępne są pola:

 • Oddział biura, które prowadzi obsługę Klienta (w polu podpowiada oddział jaki jest wskazany w Konfiguracji Programu / Ogólne / Internetowa Wymiana Dokumentów, z możliwością zmiany na inny z rozwijalnej listy),
 • Imię i nazwisko osoby w biurze odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego operatora),
 • Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się adres e-mail wskazany na karcie aktualnie zalogowanego operatora).

Po kliknięciu ikony następuje dodanie nowego Klienta biura na listę. Kliknięcie ikony powoduje zamknięcie formularza Dodawanie nowego Klienta bez zapisywania zmian.

W przypadku próby ponownego dodania Klienta występującego już na liście, korzystającego z Comarch Moje BR / Comarch ERP XT wyświetlany jest komunikat: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i adresie e-mail już istnieje. W przypadku Klienta korzystającego z Comarch ERP Optima wyświetlany komunikat ma treść: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i identyfikatorze Klienta już istnieje.

Po kliknięciu w przycisk dodawania nowego Klienta, jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wyświetlany jest komunikat: Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji? Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie użytkownik może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch.

Wiadomości od Klientów

Po kliknięciu ikony otwierane jest okno Wiadomości:

Okno wiadomości

Okno jest podzielone na 2 części. Po lewej stronie wyświetlana jest lista wątków konwersacji z Klientami biura. Każdy wątek zawiera informację o nazwie Klienta oraz o temacie konwersacji. Z jednym Klientem może być prowadzona dowolna ilość konwersacji. Wątki można filtrować, wyświetlając wszystkie konwersacje lub tylko zawierające nieprzeczytane odpowiedzi, poprzez wybór opcji Wszystkie / Nieprzeczytane nad listą wątków.

Po prawej stronie wyświetlana jest lista wiadomości w ramach wybranego wątku. Temat wątku oraz nazwa Klienta wyświetlane są na samej górze okna. Poniżej znajduje się lista odpowiedzi w kolejności od najstarszych. Każda odpowiedź oprócz treści zawiera informacje o tym czy została udzielona przez Klienta czy przez pracownika biura, jak również widoczna jest data i godzina jej przesłania.

W dolnej części okna znajduje się pole służące do wpisania treści wiadomości. Jej wysłanie następuje po kliknięciu ikony . Poniżej znajduje się przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Możliwe jest dodanie załącznika o maksymalnej wielkości 5MB i rozszerzeniu: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf; *.xls; *.xlsx lub *.txt.

U góry okna dostępny jest przycisk Zamknij wątek. Po jego kliknięciu wątek konwersacji z Klientem jest zamykany i nie ma już w nim możliwości udzielenia odpowiedzi bądź przesłania załącznika.

Na wątku który został zamknięty wyświetlana jest informacja: Ta konwersacja została zamknięta. Czy chcesz rozpocząć nową? Pod tą informacją znajduje się przycisk Kliknij aby dodać nową wiadomość otwierający formularz nowego wątku.

Znajdująca się nad listą wątków ikona umożliwia wyszukiwanie wątków po nazwie kontrahenta oraz temacie konwersacji.

Kliknięcie znajdującej się obok ikony powoduje otwarcie formularza nowej wiadomości:

Formularz nowej wiadomości

Na formularzu należy wybrać z listy Klienta z którym ma zostać rozpoczęta konwersacja, wpisać jej tytuł i treść wiadomości. Na oknie dostępny jest przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Po uzupełnieniu pól i kliknięciu znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Wyślij następuje utworzenie nowego wątku konwersacji z Klientem.