Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe

Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe dla zaznaczonych na liście kontrahentów można przeprowadzić weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Po wyborze tej opcji następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych kontrahentów. W razie rozbieżności z bazą Ministerstwa Finansów statusy kontrahentów w programie są zmieniane,  dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl.

Jeżeli kontrahent posiada polski numer NIP, wówczas wykonywane jest również sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie – czy znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta i rachunków bankowych dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
Zmień status

Zmień status – możliwość zmiany rodzaju transakcji kontrahenta oraz prefiksu numeru NIP zawierającego kod kraju UE. Podanie prefiksu jest konieczne w przypadku wybrania rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny bądź Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca. Funkcja umożliwia również ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach Metoda kasowa: Sprzedaż i Zakup oraz parametru Podatnik VAT czynny. Zaznaczenie parametrów na oknie seryjnego ustawiania statusu spowoduje zaznaczenie tych parametrów dla wybranych kontrahentów, przy czym parametr Zakup zostanie zaznaczony wyłącznie dla kontrahentów o rodzaju transakcji Krajowy i zaznaczonym na zakładce [Handlowe] parametrem Podatnik VAT czynny. Za pomocą funkcji Ustaw parametr podatnik VAT czynny możliwe jest zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny dla zaznaczonych kontrahentów. Za pomocą tej operacji można również zaznaczyć bądź odznaczyć parametr VAT wg daty wystawienia.

Parametry seryjnej zmiany statusów kontrahentów
JPK – Usuń kody JPK_V7

JPK – Usuń kody JPK_V7 – po wybraniu tej operacji otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Seryjne usuwanie kodów JPK_V7

Widoczność wyświetlanych na liście kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej.

Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Usuń kody JPK_V7 zostaną one usunięte z kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i nie będą z nich przenoszone na dokumenty tych kontrahentów.
Zmień konto przychodu/rozchodu

Zmień konto przychodu/rozchodu – zaznaczenie wybranych parametrów pozwala na usunięcie, przypisanie nowego lub zmianę dotychczasowego konta przychodu/rozchodu dla wybranych kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany kont księgowych dla kontrahentów
Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli

Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli – dla zaznaczonych na liście kontrahentów można zaznaczyć bądź odznaczyć parametr Mailing seryjny.

Parametry seryjnego ustawiania mailingu seryjnego dla przedstawicieli
Zmień warunki handlowe

Zmień warunki handlowe – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach: Limit kredytu, Limit przeterminowanych płatności, Cena domyślna, Dokument liczony od, Rabat standardowy. Zaznaczenie opcji Zmień limit kredytu oraz Zmień limit przeterminowanych płatności oraz zaznaczenie/odznaczenie związanych z nimi parametrów spowoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie tych limitów dla wybranych kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany warunków handlowych kontrahentów
Zmień grupę

Zmień grupę – wartość wybrana w polu „Grupa” zostanie ustawiona na formularzach poszczególnych kontrahentów na zakładce [Ogólne] w polu „Grupa”. Pozostawienie pola „Grupa” pustego i wywołanie funkcji spowoduje usunięcie grupy na wskazanych kartach kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany grupy kontrahentów