Udzielanie rabatów

Rabaty występujące w programie zostały podzielone na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i z towarem. O tym, który rabat będziemy wykorzystywać decydują: 
 • priorytety – program zawsze stosuje rabat o najwyższym priorytecie
 • ustawienie metody obliczania w Konfiguracji firmy/ Handel/ Rabaty.
Uwaga
Funkcja rabatowania jest aktywna tylko, jeśli Użytkownik posiada moduł Handel lub Handel Plus.
Uwaga
Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla domyślnej grupy towarów. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce [Ogólne].
Metoda obliczania upustu: W programie mamy możliwość określenia metody obliczania upustu (parametry dostępne są w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Rabaty)::
 • rabat addytywny – jest sumą rabatu udzielonego dla kontrahenta i danego towaru. Rabat ten polecany jest przy niskich stopach upustów, w szczególnych przypadkach może przekroczyć 100%
 • rabat multiplikatywny – zapewnia, że rabat wypadkowy kontrahenta i towaru nie przekroczy 100%.
 • rabat kontrahenta – w przypadku zdefiniowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, ważniejszy jest rabat kontrahenta i on zostanie uwzględniony na dokumencie.
 • rabat towaru – w sytuacji zadeklarowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, program uwzględni rabat związany z towarem.
Przykład
W celu łatwiejszego zrozumienia istoty rabatów przeanalizujmy następującą sytuację:
 • kontrahent CIS ma 20% rabat
 • towar AB ma ustalony 30% rabat
Jaki rabat zostanie wyliczony jeśli kontrahent CIS kupi towar AB?
Rabat addytywny20%+30% = 50%
Rabat multiplikatywny(1-(1-20%)*(1-30%) = 44%
Ważniejszy rabat towaru0.3
Ważniejszy rabat kontrahenta0.2
Rabaty terminowe. Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania. Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty. Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowiązywania nie obowiązuje inna promocja. W przypadku nałożenia się na siebie okresów obowiązywania, zostanie wyświetlona ikona błędu z informacją: Data promocji pokrywa się z istniejącą promocją. Zmień daty obowiązywania promocji. Rabat typu stała cena Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet (szczegółowy opis w artykule Priorytety rabatów) w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta. Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu okna Rabaty, zakładka Stała cena.
Rabat typu stała cena
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić: Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu. Cena – cena stała Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu. Opis – opis rabatu. Data rozpoczęcia promocji – określa początek obowiązywania rabatu. Data zakończenia promocji – określa koniec obowiązywania rabatu. Stała cena na towar może dotyczyć:
 • wszystkich kontrahentów – wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
 • grupy kontrahentów – w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
 • jednego kontrahenta – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.
Operacje seryjne dla listy rabatów Na liście rabatów możliwe jest seryjne dodawanie nowych lub modyfikację już istniejących rabatów. Po rozwinięciu strzałki przycisku operacji seryjnych dostępne są dwie opcje:
 • Dodaj rabaty – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
 • Zmień rabaty – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.
Operacje seryjne mają zastosowanie dla zaznaczonych pozycji na liście rabatów. W przypadku, gdy żaden nie jest zaznaczony, funkcja wywoływana jest dla pozycji, która została wskazana kursorem. Szczegóły zostały opisane w artykule Rabat typu stała cena. Zestawienie rabatów kontrahenta

Obsługa rabatów na dokumencie

Podczas wystawiania faktury korzystając z wcześniej określonych rabatów – program sam, w zależności od zadanego sposobu upustów ustali właściwe ceny sprzedaży. Dla każdej pozycji zostanie uzupełnione pole rabat (pole jest edytowalne – rabat można zmienić). Jeśli nie zdefiniowano rabatów dla kontrahenta/ towaru (funkcja jest dostępna również w module Faktury):
 • podczas wystawiania faktury dla każdej pozycji możemy oddzielnie ustalać upusty (lub wpisać bezpośrednio cenę sprzedaży).
 • jeśli na danym dokumencie wszystkie pozycje mają mieć taki sam rabat (bez względu na proponowane) – wtedy po wpisaniu wszystkich pozycji na dokument należy zadeklarować rabat w nagłówku. Program ponownie przeliczy ceny sprzedaży. Należy pamiętać, że punktem wyjścia będzie cena z karty towaru.
Niezależnie od sposobu ustalania rabatów wynikowy upust dla całego dokumentu jest widoczny w nagłówku dokumentu w polu RABAT. Wartość pola jest automatycznie przeliczana po dopisaniu kolejnej pozycji lub wprowadzeniu zmian na już istniejącej. Niezależnie od sposobu udzielania rabatu – zawsze pomniejszane są ceny jednostkowe towarów. Jako cena wyjściowa proponowana jest cena z karty towaru z grupy przypisanej kontrahentowi. Przy zmianie wartości rabatu, nowa cena wyliczana jest zawsze od ceny odczytanej z karty towaru. Rabaty terminowe Podczas wystawiania dokumentów, przyznanie rabatu będzie uzależnione od tego, czy dla udzielonego rabatu określona jest data początkowa i/ lub końcowa oraz czy data na dokumencie zawiera się w tym przedziale czasowym. Po ustaleniu okresu obowiązywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach będzie uzależnione od: Daty sprzedaży dla dokumentów:
 • Faktura Sprzedaży
 • Faktura VAT marża
 • Faktura Pro Forma
 • Paragon
  Terminu rezerwacji dla dokumentów:
 • Rezerwacja odbiorcy
  Daty wydania dla dokumentów:
 • Wydanie Zewnętrzne
 • Wydanie Kaucji
  W przypadku zmiany powyższych dat na dokumencie nieprzekształconym z innego dokumentu, zapisanym wcześniej do bufora wystąpi komunikat: Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? Jeśli użytkownik wybierze: Tak – program naliczy promocje zgodnie z wybraną datą sprzedaży, Nie – program nie zmieni cen na dokumencie. Dokumenty przekształcone będą posiadały ceny oraz wartości rabatów przeniesione z dokumentów pierwotnych.
Uwaga
Dla poszczególnych operatorów można zablokować możliwość zmiany ceny bądź udzielania dodatkowych rabatów na dokumentach. Parametry są opisane w artykule Konfiguracja uprawnień operatora.

Rabaty na dokumentach skojarzonych

W przypadku konwersji dokumentów mechanizm wyliczania rabatu w nagłówku działa w ten sposób, że:
 • jeśli dokumenty konwertowane są 1→1: na tworzony dokument przepisywany jest rabat z nagłówka z dokumentu pierwotnego
 • jeśli dokumenty konwertowane są w stosunku wiele →1: na tworzonym dokumencie wyliczany jest rabat wynikowy wg wzoru: (wartość przed rabatem – wartość po rabacie)/ wartość przed rabatem * 100%

Rabaty procentowe

Deklaracja rabatów

Listę rabatów stosowanych w firmie ustalamy z poziomu listy dostępnej w menu Ogólne/ Rabaty. W otwartym oknie pojawiają się wszystkie możliwe do ustalenia rodzaje rabatów. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Ponadto po ustaleniu wszystkich wykorzystywanych w firmie rabatów należy wcisnąć przycisk z dyskietką. Zamknięcie okna przy pomocy przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wszystkich zmian, które nie zostały zatwierdzone. Rodzaj rabatu, który jest aktualnie widoczny (deklarowany) ustalamy przez zaznaczenie pola wyboru widocznego obok danego rodzaju rabatu.
Uwaga
Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla domyślnej grupy towarów. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce [Ogólne].
Rabaty dla kontrahentów Grupa kontrahenta/ wszystkie towary Zadeklarowanie rabatu polega na wpisaniu grupy kontrahentów, dla której ustalany jest rabat oraz wysokości procentowej rabatu. W efekcie w chwili wystawienia faktury dla kontrahenta należącego do wskazanej grupy na wszystkie towary udzielany jest zadeklarowany rabat. Jeden kontrahent / wszystkie towary Zadeklarowanie rabatu polega na wpisaniu na listę kontrahenta, którego dotyczy rabat oraz procentowej wysokości rabatu. W efekcie w chwili wystawienia faktury dla danego kontrahenta ceny wszystkich wpisywanych towarów są pomniejszane o wskazany upust. Grupa kontrahenta / grupa towarowa Deklarowany jest rabat dla wskazanej grupy kontrahentów na wybraną grupę towarową. Rabat można ustalać na dwa sposoby, w zależności od ustawienia pola wyboru widocznych obok pozycji:
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie grupy kontrahenta – w polu Grupa towarowa wskazujemy grupę asortymentową, dla której ustalane będą rabaty. Następnie na widocznej poniżej liście wskazujemy grupy kontrahentów, które otrzymują rabat na wybraną grupę towarów wraz z jego wartością procentową.
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie grupy towarowej – w polu Grupa kontrahentów wskazujemy grupę, dla której ustalane będą grupy towarów objęte rabatem. Następnie na widocznej poniżej liście wskazujemy grupy towarów, na które udzielane są upusty dla wybranej grupy kontrahentów.
Uwaga
Przycisk  uaktywnia się dopiero po wskazaniu grupy kontrahentów/ towarów, dla których ustalane będą rabaty.
Uwaga
Lista upustów typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa jest wspólna niezależnie od sposobu jej pisywania (pole wyboru ustawione po stronie grupy kontrahenta czy po stronie grupy towarowej). Ustawienie decyduje jedynie o sposobie sortowania tego rodzaju rabatów.
Grupa kontrahenta / jeden towar Ustalenie rabatu polega na wpisaniu grup kontrahentów, dla których udzielany jest upust na wybrany jeden towar. Towar, dla którego ustalamy rabaty wpisujemy w pole widoczne obok przycisku Towar (po jego wciśnięciu wyświetlany jest Cennik, z którego możemy wybrać potrzebną pozycję). Następnie należy zadeklarować, dla których grup kontrahentów rabat na dany towar jest udzielany i w jakiej wysokości (procentowo). W efekcie w chwili sprzedaży wskazanego towaru dla kontrahenta należącego do jednej ze wskazanych grup automatycznie proponowany jest rabat we wskazanej wysokości. Jeden kontrahent / grupa towarowa Ustalenie rabatu polega na grupy towarowej, której dotyczy rabat (w polu Grupa towarów), a następnie uzupełnienie listy kontrahentów, którym upust dla wskazanej grupy asortymentowej został przyznany wraz z jego wysokością. W efekcie jeśli na fakturze wystawianej dla któregoś ze wskazanych kontrahentów znajdzie się towar z zadanej grupy asortymentowej – program automatycznie zaproponuje rabat w zadeklarowanej wysokości. Jeden kontrahent / jeden towar Deklarowany jest rabat dotyczy jednego kontrahenta i jednego towaru. Rabat można ustalać na dwa sposoby w zależności od ustawienia pól wyboru widocznych obok pozycji:
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie kontrahenta – ustalenie rabatu polega na wskazaniu towaru, dla którego ustalane są rabaty, a następnie wskazaniu konkretnych kontrahentów, którym został on przydzielony wraz z procentową wysokością.
 • Zaznaczone pole wyboru po stronie towaru – ustalenie rabatu polega na wskazaniu kontrahenta, dla którego ustalane są rabaty, a następnie uzupełnieniu listy towarów, na które ma udzielony rabat wraz z procentową wartością.
Uwaga
Przycisk  uaktywnia się dopiero po wskazaniu grupy kontrahentów/ towarów, dla których ustalane będą rabaty.
Uwaga
Lista upustów typu jeden kontrahent/ jeden towar jest wspólna niezależnie od sposobu jej wpisywania (pole wyboru ustawiony po stronie kontrahenta czy po stronie towaru). Ustawienie decyduje jedynie o sposobie sortowania tego rodzaju rabatów.
W efekcie jeśli na fakturze wystawianej dla jednego ze wskazanych kontrahentów znajdzie się zadeklarowany rabat – program automatycznie zaproponuje udzielenie rabatu we wskazanej wysokości. Rabaty dla towarów Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu na liście informacji o grupie towarowej, dla której deklarowany jest rabat wraz z jego wysokością. W efekcie na każdej fakturze, niezależnie od kontrahenta, dla każdego towaru ze wskazanej grupy asortymentowej proponowany będzie odpowiedni rabat wysokości. Jeden towar / wszyscy kontrahenci Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu listy towarów, dla których deklarowane są rabaty. W efekcie na każdej fakturze niezależnie od kontrahenta na wskazany towar proponowany będzie upust w zadanej wysokości. Grupa towarowa /Grupa kontrahenta Ustalenie rabatu polega na uzupełnieniu na liście informacji o grupie kontrahentów, dla której deklarowany jest rabat dla wskazanej grupy towarowej. Jeden towar /Jeden kontrahent Ustalenie rabatu polega na wskazaniu kontrahenta, któremu zostanie udzielony rabat oraz wskazanie towarów i określenie rabatu. Priorytety rabatów

Priorytety rabatów

Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta. Pozostałe rabaty zdefiniowane w grupie kontrahenta na liście ustawione są wg priorytetu narastająco, co oznacza, że w przypadku wystąpienia dwóch rabatów z grupy dla kontrahentów – rabat o niższym priorytecie zostanie pominięty.
Przykład
Dla kontrahenta ALOZA zdefiniowany jest rabat typu jeden kontrahent/ wszystkie towary w wysokości 2%. Równocześnie zdefiniowany jest rabat typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa dla grupy ODB_FIRMY, do której należy kontrahent ALOZA i grupy asortymentowej ROŚLINY w wysokości 4%. W chwili wystawiania faktury dla kontrahenta ALOZA na towary z grupy ROŚLINY udzielony zostanie rabat 4% (wyższy priorytet rabatu typu grupa kontrahenta/ grupa towarowa), natomiast na wszystkie pozostałe towary upust w wysokości 2% (wynikający z rabatu typu jeden kontrahent/ wszystkie towary).
Podobnie została rozwiązana sytuacja, gdy nakładają się rabaty z grupy dla towarów: rabat typu grupa towarowa/ wszyscy kontrahenci zostanie pominięty na rzecz rabatu typu jeden towar/ wszyscy kontrahenci. Dodatkowo na karcie kontrahenta jest pole Rabat standardowy (zakładka [Handlowe]), które oznacza rabat typu jeden kontrahent/wszystkie towary (1K/WT). W przypadku modułu Faktury, gdzie ma możliwości nadawania rabatów w menu Ogólne/ Rabaty,  jeśli kontrahent na swojej karcie ewidencyjnej ma wpisany Upust standardowy – gdy wystawiamy dla niego fakturę, upust ten przepisywany jest w pole Rabat i odpowiednio pomniejszane są ceny na wprowadzanych pozycjach. Może się zdarzyć, że równocześnie zadeklarowane są rabaty z grupy dla kontrahentów i z grupy dla towarów. Należy wtedy ustalić priorytet ich uwzględniania na fakturach. Takie ustalenie jest możliwe z poziomu Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry.

Rabat typu stała cena

Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu słownika Rabaty, zakładka [Stała cena]. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić: Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena. Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu. Cena – cena stała Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu. Stała cena na towar może dotyczyć:
 1. wszystkich kontrahentów– wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
 2. grupy kontrahentów– w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
 3. jednego kontrahenta – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.
Priorytety rabatów