Opłata cukrowa

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. obowiązuje opłata cukrowa od napojów:
 • zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
 • będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.
Opłata jest podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Paragony i Faktury Sprzedaży, należy ją rozliczać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji CUK-1 należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.
Uwaga
Naliczanie opłaty cukrowej jest dostępne w module Handel Plus.

Konfiguracja

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn – znajduje się gałąź – Opłata cukrowa.
Menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa.
Aby naliczać w programie opłatę cukrową należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa. Jeśli chcemy automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży towaru, należy zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Wtedy do ceny zawsze będzie doliczona kwota ograniczona limitem 1,20 PLN za litr napoju. Po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej, na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]/[Cukier] widoczne jest pole Kwota doliczana do ceny na dok. sprzedaży – zawierające informację o tym jaka kwota zostanie doliczona na dokumencie sprzedaży do ceny towaru. Łączna kwota opłaty za litr jest ograniczona do maksymalnej opłaty za litr, czyli 1,20 zł. Zmiana na dokumencie w buforze – kontrahenta, ceny początkowej pozycji, rabatu, magazynu, dla którego ustawiono cenę domyślną bądź waluty – skutkuje ponownym przeliczeniem ceny zgodnie z aktualnym ustawieniem w konfiguracji. W przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej. W polu Atrybut można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną przeniesione na pozycję dokumentu, na zakładkę [Cukier] do pola Numer partii towaru podczas zapisu dokumentu na stałe.

Kontrahenci

Na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] znajduje się parametr Nie naliczaj opłaty cukrowej. Jest on widoczny wyłącznie dla kontrahentów o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca. Należy go zaznaczyć, jeśli opłata podatku cukrowego spoczywa na kontrahencie. W programie skutkuje to tym, że na dokumentach wystawianych dla takich kontrahentów nie zostanie naliczona opłata cukrowa. Parametr można ustawić seryjnie dla kontrahentów zaznaczonych na liście. W tym celu należy wybrać Operacje seryjne – Zmień warunki handlowe, następnie należy zaznaczyć parametr Zmień kontrahenta opłacającego podatek cukrowy. Zaznaczenie parametru Nie naliczaj opłaty cukrowej skutkuje zaznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta, pozostawienie parametru Nie naliczaj opłaty cukrowej  niezaznaczonego skutkuje odznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta.
Seryjna zmiana kontrahenta opłacającego podatek cukrowy.

Towary

Opłacie podlegają wyroby w postaci napoju lub syropu, do których dodano substancje wymienione w ustawie, sklasyfikowane za pomocą PKWiU w działach 10.32 i 10.89 oraz dział 11. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Dodatkowe] znajduje się pionowa zakładka [Cukier], na której należy ustawić parametry dotyczące opłaty cukrowej. Zakładka jest widoczna tylko dla pozycji o typie Towar. Jej numer jest zależny od tego czy w programie naliczana jest deklaracja Intrastat, SENT bądź Akcyza na węgiel.
Pozycja cennika – zakładka [Dodatkowe]/[Cukier].
Dla pozycji cennikowych podlegających opłacie cukrowej należy zaznaczyć parametr Opłata cukrowa. W polu Ilość napoju w mililitrach należy wskazać przeliczenie jednostki podstawowej towaru na mililitr. Poniżej należy podać parametry produktu, w oparciu o które zostanie wyliczona kwota opłaty cukrowej: Zawartość cukrów (w gramach) w 100 ml napoju – należy podać ile gram cukrów znajduje się w 100 ml sprzedawanego napoju. Na tej podstawie program automatycznie nalicza opłatę stałą i zmienną:
 • Jeżeli napój zawiera poniżej i równo 5 gram cukru, to zostanie naliczona tylko opłata stała w wysokości 0.50 PLN.
 • Jeżeli napój zawiera powyżej 5 gram cukru, to zostanie naliczona zarówno opłata stała w wysokości 0.50 PLN jak i opłata zmienna w zależności od ilości gram powyżej 5 gram (5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml).
Napój zawiera substancję słodzącą – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera substancję słodzącą. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.50 PLN (niezależnie od zawartości cukru). Napój zawiera kofeinę lub taurynę – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera kofeinę lub taurynę. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.10 PLN. Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20% – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój ma udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- warzywnego w ilości nie mniejszej niż 20%. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN). Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój jest roztworem węglowodanowo-elektrolitowym. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN). Opłata stała – wysokość opłaty stałej jest wyliczana w oparciu o ilość cukrów w gramach (do 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: Napój zawiera substancję słodzącą, Napój zawiera kofeinę lub taurynę. Opłata zmienna – wysokość opłaty zmiennej wyliczana jest w oparciu o ilość cukrów w gramach (powyżej 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20%, Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym. Łączna kwota opłaty za 1 litr – jest to suma opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Wartość maksymalna to 1.20 PLN. Jeśli suma opłaty stałej i zmiennej przekracza 1.20 PLN, kwota opłaty zmiennej zostanie odpowiednio pomniejszona. Parametry dotyczące opłaty cukrowej można również ustawić seryjnie dla pozycji zaznaczonych na liście w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby. Opcja jest dostępna w operacjach seryjnych pod nazwą Ustawienie opłaty cukrowej:
Seryjne ustawienie opłaty cukrowej
Po wykonaniu operacji przyciskiem ustawienia zostaną przeniesione na zaznaczone kartoteki towarowe i na tej podstawie zostanie wyliczona opłata stała, zmienna i w efekcie łączna kwota opłaty cukrowej dla 1 litra każdego z zaznaczonych towarów.

Dokumenty

Opłata cukrowa jest naliczana na:
 • Fakturze Sprzedaży,
 • Wydaniu Zewnętrznym,
 • Paragonie.
 • Na korekcie ilości do FS/ WZ/ PA.
Dla dokumentów wystawionych dla kontrahenta o statusie krajowy lub podatnikiem jest nabywca, w oknie Pozycja dokumentu, dla tych towarów, które mają zaznaczony na swojej kartotece parametr Opłata cukrowa dostępna jest zakładka [Cukier].
Pozycja dokumentu – zakładka [Cukier]
Ilość w mililitrach – ilość towaru w mililitrach wyliczona na podstawie ilości towaru podanej na dokumencie i przelicznika między jednostkami miary ustalonego na karcie towaru. Sumaryczna wartość opłaty cukrowej – łączna wartość opłaty cukrowej dla pozycji dokumentu jest wyliczana przez program na podstawie sprzedanej ilości towaru i wyliczonej kwoty opłaty na karcie towaru. Wartość wyrażona jest zawsze w walucie PLN niezależnie od waluty dokumentu i jest ograniczona do maksymalnej opłaty za 1 litr – 1,20 PLN. Wartość opłaty cukrowej jest wyliczana tylko, kiedy Sprzedawca dla tej transakcji ma uiścić opłatę do Urzędu Skarbowego (pole nie jest widoczne, jeśli to Nabywca uiszcza opłatę, czyli jeśli na dokumencie, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr Nie naliczaj opłaty cukrowej). Na podstawie sumarycznej wartości opłaty cukrowej poszczególnych pozycji, na Deklaracji wyliczona zostanie łączna wartość opłaty cukrowej jaką Sprzedawca ma uiścić na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Numer partii towaru – w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną automatycznie przeniesione do tego pola podczas zapisu dokumentu na stałe. Numery partii towaru można również uzupełnić ręcznie.

Uwzględnianie opłaty cukrowej w cenie sprzedaży

Aby automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa zaznaczyć parametr Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Wtedy do ceny zawsze będzie doliczona wyliczona kwota, ograniczona limitem 1,20 PLN za litr napoju. Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji na dokument zostanie pobrana domyślna cena towaru z karty towaru powiększona o łączną kwotę opłaty wyliczoną na karcie towaru. Parametr ma zastosowanie na:
 • Fakturach Pro Forma,
 • Rezerwacjach Odbiorcy,
 • Fakturach Sprzedaży,
 • Paragonach,
 • Wydaniach Zewnętrznych.
W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest opłata cukrowa, Użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej (menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez opłaty cukrowej). Zmiana na dokumencie w buforze – kontrahenta, ceny początkowej pozycji, rabatu, magazynu, dla którego ustawiono cenę domyślną bądź waluty – skutkuje ponownym przeliczeniem ceny zgodnie z aktualnym ustawieniem w konfiguracji.

Opłata cukrowa na wydruku Faktury Sprzedaży

Na wydruku Eko dla Faktury Sprzedaży dostępnym z poziomu formularza FS oraz z listy faktur, dla poszczególnych pozycji wykazana jest kwota opłaty cukrowej. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość opłaty cukrowej wszystkich pozycji dokumentu. Na wydruku umieszczona jest również informacja o numerze partii.

Import cennika, kontrahentów z innej bazy

Podczas importu kontrahentów, cennika z innej bazy (menu Narzędzia/ Importy) przenoszone są ustawienia dotyczące opłaty cukrowej.

Deklaracja cukrowa CUK-1

Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Paragony i Faktury Sprzedaży. Podmioty wprowadzające na rynek krajowy towary ujęte w Ustawie, obowiązane do opłaty, powinny rozliczać ją co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK-1 należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby, na Indywidualny rachunek podatkowy firmy. Utworzoną w programie deklarację cukrową CUK-1 można wyeksportować do pliku XML.
Uwaga
Deklaracja CUK-1 jest dostępna w module Handel Plus.

Konfiguracja

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje znajduje się parametr CUK-1 (domyślnie włączony). Parametr CUK-1 powinien być zaznaczony, jeśli Użytkownik Comarch ERP Optima składa deklarację cukrową. Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu Handel/ Inne pod warunkiem, że w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa jest zaznaczony parametr Opłata cukrowa i wspomniany wyżej parametr CUK-1 jest zaznaczony. Urząd Skarbowy – płatność Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK-1 należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. Urząd, formę płatności i numerację dla płatności tworzonej na podstawie deklaracji CUK-1 oraz Indywidualny rachunek podatkowy firmy należy wskazać w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje w polach:
 • US (VAT/ JPK_V7/ CUK).
 • Typ dokumentu dla płatności deklaracji.
 • Forma płatności dla deklaracji.
 • Numer rachunku.

Dane podatnika oraz przedstawiciela firmy

Dane podatnika oraz imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklarację cukrową – pobierane są z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK.

Lista deklaracji cukrowych

Lista deklaracji cukrowych znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje CUK-1.
Lista deklaracji CUK-1
Lista składa się z kolumn: Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja, Rok – wyliczenia deklaracji, Korekta – jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1, Data obliczenia – data obliczenia deklaracji, Kwota – kwota opłaty cukrowej do zapłaty, Status – przyjmuje wartość:
 • obliczona – dotyczy deklaracji z naliczoną opłatą cukrową. Taka deklaracja na liście jest wyświetlana w kolorze zielonym.
 • zamknięta – dotyczy deklaracji z naliczoną opłatą cukrową i zaznaczonym parametrem Zablokuj deklarację przed zmianami. Taka deklaracja na liście jest wyświetlana w kolorze czarnym. Odblokowanie zamkniętej deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy. Opcja elektronicznej wysyłki jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem Wyślij.
e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu, Data wysłania – do systemu. PRED – do wyboru spośród dodatkowych kolumn. Kolumna jest dostępna dla Użytkowników modułu Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus. W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania:. Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji cukrowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy.
Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę plusa . Natomiast po rozwinięciu ikony strzałki do wyboru pojawiają się dwie opcje utworzenia formularza: Wersja formularza 1 oraz najnowsza Wersja formularza 2 (obowiązująca od deklaracji za maj 2021).

Formularz deklaracji CUK-1

Formularz deklaracji składa się z pięciu zakładek: [1 Dane ogólne], [2 Wartości], [3 Wyliczony podatek], [4 Dokumenty], [e-Deklaracje].  Na zakładce [1 Dane ogólne] podajemy:
 • Deklaracja CUK-1 za – należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja.
 • FS – parametr domyślnie zaznaczony. W deklaracji uwzględnione zostaną wszystkie Faktury Sprzedaży, na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja. Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych, na których nie podano NIP są uwzględniane na deklaracji w wyliczaniu opłaty cukrowej, nie są natomiast uwzględniane w zestawieniu dokumentów dla deklaracji widocznych na zakładce [Dokumenty].
 • PA – po zaznaczeniu parametru w deklaracji uwzględnione zostaną wszystkie Paragony, na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja. Natomiast w zestawieniu dokumentów, na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczne będą wyłącznie Paragony, na których podano NIP nabywcy. Jeśli Paragon został przekształcony do Faktury Sprzedaży, w deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniona Faktura. Jeśli Paragon został częściowo przekształcony do Faktury Sprzedaży, w wyliczaniu łącznej kwoty na deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniony Paragon, natomiast na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczna będzie powiązana Faktura Sprzedaży.
 • Po zaznaczeniu parametru Uwzględniaj korekty, zwroty do Faktur Sprzedaży, Paragonów zostaną uwzględniane w deklaracji za miesiąc, w którym wykazano w deklaracji korygowany dokument
 • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony.
 • Czy zablokować deklarację przed zmianami – należy zaznaczyć ten parametr po przeliczeniu deklaracji, aby można ją było wysłać. Deklaracja zablokowana przed zmianami na liście wyświetlana jest w kolorze czarnym oraz ma status zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Opcja wysyłki jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami po jej ponownym otwarciu – pod przyciskiem Wyślij.
Deklaracja CUK-1 – zakładka [1 Dane ogólne]
Deklarację przeliczamy przyciskiem . Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia. Zakładka [2 Wartości] W deklaracji uwzględniane są wszystkie Faktury Sprzedaży oraz Paragony (jeśli zaznaczono parametr PA), na których naliczono opłatę cukrową, wystawione z datą sprzedaży zawierającą się w miesiącu, za który wyliczana jest deklaracja, Po zaznaczeniu na zakładce [1. Dane ogólne] parametru Uwzględniaj korekty, zwroty do Faktur Sprzedaży, Paragonów zostaną uwzględniane w deklaracji za miesiąc, w którym wykazano w deklaracji korygowany dokument Wartości na deklaracji wyświetlą się po naciśnięciu przycisku - Przelicz. Na deklaracji suma opłaty cukrowej jest podzielona na pięć wymienionych poniżej kategorii. Dla każdej kategorii z dokumentów sumowana jest:
 • ilość napojów w mililitrach,
 • łączna wysokość opłaty stałej i zmiennej,
 • łączna kwota naliczonej opłaty,
 • łączna opłata z uwzględnieniem napojów zwróconych.
Dla kategorii 2,4,5 sumowana jest łączna liczba gramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów na podstawie zawartości cukrów w 100 ml napoju podanej na karcie towaru. 1. Napoje o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu:
 • Liczba mililitrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Suma opłaty.
 • Napoje zwrócone.
 • Opłata z uwzględnieniem napojów zwróconych.
2. Napoje o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5:
 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba gramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.
 • Napoje zwrócone.
 • Opłata z uwzględnieniem napojów zwróconych.
3. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny:
 • Liczba mililitrów.
 • Wysokość opłaty stałej.
 • Suma opłaty.
 • Napoje zwrócone,
 • Opłata z uwzględnieniem napojów zwróconych.
4. Napoje w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju:
 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba gramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.
 • Napoje zwrócone,
 • Opłata z uwzględnieniem napojów zwróconych.
5. Napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju:
 • Liczba mililitrów.
 • Łączna liczba gramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów.
 • Wysokość opłaty zmiennej.
 • Suma opłaty.
 • Napoje zwrócone,
 • Opłata z uwzględnieniem napojów zwróconych.
W przypadku napojów zawierających zarówno cukry, jak i taurynę/kofeinę, jeżeli z uwagi na zawartość samych cukrów w danym napoju wysokość opłaty jest równa bądź przekracza wysokość stawki maksymalnej, to zawartość tauryny/kofeiny jest bez znaczenia dla ustalenia wysokości opłaty. W takiej sytuacji napój nie jest ponownie wykazywany na deklaracji w pozycjach dotyczących tauryny/kofeiny.
Dotyczy wersji: 2021.5.1
W przypadku korekt - kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych pomniejsza kwotę opłaty należnej z tytułu wprowadzenia napojów na rynek krajowy.
Przykład
opłatę z tytułu sprzedaży danego napoju wykazano w deklaracji za czerwiec 2021 r. W lipcu 2021 r. następuje zwrot tego towaru (i konieczność pomniejszenia opłaty). W takiej sytuacji, w deklaracji za lipiec 2021 r., należy wskazać kwotę opłaty naliczonej od napojów zwróconych z podziałem na właściwe grupy napojów.
Uwaga
W przypadku, gdy kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych będzie wyższa od Sumy opłat należnych w danej grupie napojów, to wartość z kolumny Pomniejszenie może zostać rozliczona jedynie do wysokości łącznej kwoty opłaty do zapłaty (poz. 40 Razem). W takiej sytuacji nadwyżkę należy wykazać i rozliczyc w kolejnym okresie rozliczeniowym. Program uwzględni nadwyżkę automatycznie, pod warunkiem ciągłości wystawiania deklaracji CUK-1 w systemie Comarch ERP Optima. Jeżeli Użytkownik nie generował deklaracji przez kolejne miesiące lub rozpoczyna pracę z programem i deklarację generuje po raz pierwszy, to ma jedynie możliwość ręcznego wykazania nadwyżki zwrotów z wcześniejszych miesięcy.
Deklaracja CUK-1 – zakładka [2 Wartości]
Nie ma możliwości zapisania deklaracji CUK-1 nieprzeliczonej przyciskiem - Przelicz. Po przeliczeniu deklaracji można ręcznie skorygować wartości w polach Liczba mililitrów, Łączna liczba gramów cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów, Wysokość opłaty stałej, Wysokość opłaty zmiennej, Suma opłaty. Należy mieć na uwadze, że po naciśnięciu przycisku Przelicz, kwoty podane ręcznie zostaną wyzerowane i program ustawi poszczególne wartości na podstawie dokumentów uwzględnionych w deklaracji. Zakładka [3 Wyliczony podatek] Na trzeciej zakładce widoczna jest łączna kwota opłaty cukrowej wyliczona na podstawie sumy opłat z zakładki [2. Wartości]. W polu Opłata cukrowa do zapłaty widoczna jest wartość opłaty, którą należy rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Jest to kwota wyliczona na postawie łącznej kwoty opłaty cukrowej, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności generowana jest płatność pochodząca z deklaracji CUK-1. Forma płatności, numeracja dla płatności oraz numer rachunku bankowego są pobierane z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje (pola – Typ dokumentu dla płatności deklaracji, Forma płatności dla deklaracji, Indywidualny rachunek podatkowy firmy). W związku z tym, że opłatę cukrową należy rozliczyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na płatności jako Termin ustawiany jest 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, dla którego została wyliczona deklaracja. Imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklarację cukrową – pobierane są z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK. Użytkownik może te dane zmienić ręcznie na deklaracji. W polu Data wypełniania ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji, pole podlega edycji.
Deklaracja CUK-1 – zakładka [3 Wyliczony podatek]
Zakładka [4. Dokumenty] Na tej zakładce widoczna jest lista Faktur Sprzedaży oraz Paragonów, na których podano NIP nabywcy – uwzględnionych w wyliczeniu deklaracji. Zawiera ona informacje o numerze dokumentu, dacie sprzedaży, numerze NIP nabywcy oraz numery partii poszczególnych pozycji dokumentu pobierane z zakładki [Cukier] pozycji dokumentu. Przy pomocy przycisku możliwe jest wygenerowanie podglądu deklaracji.
Deklaracja CUK-1 – zakładka [4 Dokumenty]
Zakładka [5. e-Deklaracje] Na piątej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji CUK-1 zapisywane są dane związane z elektronicznym przesyłaniem deklaracji.

Wysyłka deklaracji CUK-1

Z poziomu programu możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji CUK-1 oraz korekt deklaracji CUK-1, a następnie pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji CUK-1 (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie). W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK – w sekcji JPK/CUK widnieje adres usługi Web Service JPK/CUK https://e-dokumenty.mf.gov.pl, uruchamiany przy wysyłaniu deklaracji CUK-1 drogą elektroniczną. Na formularzu zapisanej i zablokowanej przed zmianami deklaracji, po ponownym jej otwarciu, dostępna jest ikona Wyślij umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym. Na zakładce [e-Deklaracje] zapisywane są dane związane z wysyłką deklaracji:
Rys 51. Deklaracja CUK-1 – zakładka [5 e-Deklaracje]
Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu odbierającego deklarację, Numer referencyjny – numer REF wysłanej deklaracji, Kod urzędu – kod urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja, Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację, Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną, Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu, Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, Data odebrania – data i godzina odbioru UPO. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla poprawnie wysłanej deklaracji CUK-1, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Na liście deklaracji są dostępne kolumny związane z wysyłką:
 • e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu,
 • Data wysłania – do systemu.
Plik XML wysłanej deklaracji znajduje się w katalogu określonym w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje.  

Moduł Handel Plus

Moduł Handel Plus, obok podstawowej funkcjonalności modułu Handel, umożliwia wprowadzanie na magazyn zasobów towaru z podziałem na partie, zróżnicowane pod względem opisujących je cech, a następnie precyzyjne wydawanie konkretnych partii towaru
Uwaga
Praca na partiach towaru możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO.
Partie towaru mogą być specjalnie ocechowane za pomocą cech dostępnych dla poszczególnych zasobów, co umożliwia ich precyzyjne wyszukiwanie i wybieranie podczas wydawania z magazynu. W odróżnieniu od partii towaru, która jest podelementem pozycji towarowej na dokumencie FZ/PZ/PW, zasobem towaru będziemy nazywać partię towaru przyjętego na magazyn, która wyróżnia się datą dostawy, numerem dokumentu źródłowego oraz innymi cechami nadanymi podczas przyjmowania towaru na magazyn. Moduł Handel Plus umożliwia również tworzenie dokumentów handlowych: Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów w rozbiciu na kilka magazynów pozycji na jednym dokumencie handlowym. W module Handel Plus możliwe jest również utworzenie deklaracji CUK-1, eksport oraz import faktur w formacie PEF oraz utworzenie Elektronicznego Dokumentu Dostawy.
Uwaga
W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry jedynie w przypadku posiadania modułu Handel Plus będzie widoczna zakładka [Cechy na zasobach]

Handel Plus w kompletacji

 

Dokument PWP – lista pozycji towarów złożonych

Na dokumencie PWP, na zakładce [Ogólne] dostępny jest przycisk Wprowadź partie dostaw (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar):
Formularz dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]
Po kliknięciu przycisku Wprowadź partie dostaw, pojawi się okno partii towaru, na którym możemy ocechować produkowany towar:
PWP – okno partii towaru
Po zapisie okna partii towaru, aktualizowana jest ilość towaru złożonego zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu pozycji towaru złożonego pojawi się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie kompletowanego towaru. Zatwierdzenie dokumentu PWP spowoduje przyjęcie na magazyn towaru złożonego w podziale na odpowiednio ocechowane partie dostaw.

Formularz pozycji dokumentu PWP

Ten sam przycisk Wprowadź partie dostaw (lub użyciu kombinacji klawiszy <ALT>+<C>) umieszczony jest na formularzu pozycji dokumentu, na wszystkich zakładkach oprócz zakładki [Receptura]. Działanie przycisku jest analogiczne jak na formularzu PWP – pozwala na ocechowanie partii dostaw towaru złożonego.
Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka Receptura

Na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura] dostępny jest przycisk Wskaż partie dostaw (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar). Jest on widoczny, jeśli na formularzu dokumentu PWP wybrano opcję Pobierz.
Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Receptura]
Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna wyboru partii towaru dla składnika receptury, na którym ustawiony jest kursor. Na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury możemy wskazać, które dostawy mają zostać rozchodowane w celu produkcji towaru złożonego. Nad listą dostaw znajdują się pomocnicze pola:
 • Ilość składnika na recepturze – ilość, jaką określono na formularzu pozycji produktu złożonego, na zakładce [Receptura]
 • Wybrana ilość składnika na zasobach – ilość wskazana w oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Jeśli jest różna od ilości składnika na recepturze, wówczas pole wyświetlane jest na czerwono.
Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie innej ilości składnika na oknie wyboru partii, wówczas (jeśli wprowadzona ilość jest większa od zera) w momencie zapisu okna pojawi się komunikat: Wybrana ilość jest różna od ilości na recepturze. Czy zmienić ilość składnika na recepturze? Wybór opcji TAK skutkuje aktualizacją ilości składnika na recepturze zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii. Po wskazaniu konkretnych rozchodowanych partii dostaw dla składnika, aktualizowana jest wartość w kolumnie Wartość zakupu na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura]. Wartość zakupu składnika wyliczana jest na podstawie wartości zakupu wskazanych dostaw.
Uwaga
Jeśli po wskazaniu partii dostaw dla składnika zmienimy ilość produkowanego towaru złożonego, wówczas ilość składników na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] zostanie automatycznie przeliczona, ale nie jest przeliczana ilość na oknie partii dostaw. Należy ponownie je otworzyć i wskazać właściwe dostawy. O niezgodności będzie informowała ikona wykrzyknika w kolumnie Czy wskazano cechę.
Uwaga
Do momentu zapisu na stałe, możliwa jest zmiana opcji Pobierz na Rezerwuj na formularzu PWP. Zmiana taka powoduje usunięcie wskazania partii dostaw dla składników. Jeśli opcja Pobierz zostanie ponownie zaznaczona, będzie można wskazać partie dostaw.

Zmiana magazynu na PWP

Zmiana magazynu na formularzu dokumentu PWP na zakładce [Ogólne] spowoduje zmianę magazynu, na który mają być przyjęte towary złożone. Nie ma wpływu na magazyn, z którego pobierane są składniki. Magazyn dla składników receptury ustalamy na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura]. Jeśli po wskazaniu rozchodowanych partii składnika receptury zmienimy magazyn dla tego składnika, wówczas wskazane wcześniej partie zostaną usunięte i należy je ponownie wskazać dla wybranego magazynu.

Obowiązkowość określania partii dostaw

Podczas zatwierdzania dokumentu PWP sprawdzane jest ustawienie parametrów w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach:
 • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla towaru złożonego określono partie dostawy na oknie partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek z towarów złożonych spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw na PWP, przy próbie zapisu pojawi się komunikat: W celu zapisu dokumentu, wprowadź partie dostaw dla towaru Kod [nazwa].
 • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla składników receptury określono partie dostawy na oknie wyboru partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek ze składników receptury spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie zapisu dokumentu PWP pojawi się komunikat: W celu zapisu dokumentu, wskaż partie dostaw składnika KOD_SKŁADNIKA [nazwa składnika] dla pozycji KOD_TOWARU_ZŁOŻONEGO [nazwa towaru złożonego].
Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu PWP. Powyższe warunki nie są weryfikowane przy zapisie dokumentu do bufora.

Automatyczne podnoszenie okna partii towaru

Funkcja dotyczy tylko towarów, które na formularzu, na zakładce [Atrybuty] mają dodany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.
 • Towar złożony
W przypadku, gdy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wybrano Dodawanie pozycji na dokumencie przez: podniesienie formularza, podniesienie formularza – szybka obsługa albo edycja na liście i równocześnie w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr: Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych, wówczas wystawiając dokument PWP, po zapisie formularza pozycji (lub zatwierdzeniu wyboru przyciskiem <Enter> w przypadku edycji na liście), program automatycznie podniesie okno partii towaru w celu ocechowania partii kompletowanego towaru złożonego. Jest to działanie analogiczne do tego, które funkcjonuje na dokumencie PZ.
 • Składniki receptury
Jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry//Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr: Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, wówczas, jeśli na dokumencie PWP z opcją Pobierz, na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] dodamy nowy składnik receptury, program automatycznie podniesie okno wyboru partii towaru, na którym należy wskazać partie rozchodowanego składnika.

Rozchód Wewnętrzny Składników

Po zapisie dokumentu PWP na stałe lub do bufora z opcją Pobierz, tworzony jest dokument RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników), na który przenoszone są informacje o dostawach wskazanych na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Są one widoczne na formularzu pozycji dokumentu RWS, na zakładce [Zasoby]:
Dokument RWS – formularz pozycji dokumentu – zakładka [Zasoby]
Nie ma możliwości edycji wskazanych dostaw na dokumencie RWS. Rozchodowane partie dostaw dla składników towaru złożonego można wskazywać tylko z poziomu dokumentu PWP.

Korekty dokumentu PWP

Na formularzu korekty PWP dostępny jest przycisk - Zwróć partie dostaw (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar) , który powoduje podniesienie okna partii towaru dla korekty.  
Okno partii towaru dla korekty PWP
Jeśli na dokumencie PWP ocechowano towar złożony na oknie partii towaru, wówczas na korekcie, zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru. Analogicznie, jeśli na dokumencie PWP nie ocechowano towaru złożonego na oknie partii towaru, wówczas zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez edycję pozycji dokumentu. Przy próbie podniesienia okna partii towaru pojawi się komunikat: Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji. Taka sama zasada dotyczy edycji korygowanej ilości dla składników receptury. Na korekcie PWP nie ma możliwości zmiany cech towaru złożonego, nie można też dodawać nowych partii towaru złożonego. Program proponuje zwrot całkowity ilości, natomiast Użytkownik ma możliwość zmiany korygowanej ilości. Jeśli korygujemy całą ilość, wówczas blokowana jest zmiana składników receptury. Nie ma możliwości zmiany ilości ani edycji partii towaru dla składników receptury. Korekta składników receptury jest odblokowywana, jeśli:
 • dokonujemy zwrotu częściowego ilości towaru złożonego
Możliwe jest wówczas usuwanie składników receptury lub zmiana ich ilości. Jeśli na dokumencie PWP wskazano rozchodowane dostawy składnika na oknie partii towaru, wówczas korekta ilości składnika możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru (okno wyboru partii podniesie się automatycznie przy próbie edycji ilości takiego składnika).
Uwaga
Po zmianie ilości zwracanego towaru złożonego, ilości składników na recepturze korygowane są automatycznie, natomiast ilości na oknie wyboru partii składnika korygowane są automatycznie tylko jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczono parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. W przeciwnym wypadku należy dokonać ponownego wskazania zwracanych partii składników.
 • w zwracanej ilości dla towaru złożonego wprowadzimy zero lub usuniemy wszystkie pozycje z okna partii towaru złożonego
Oprócz usuwania składników i zmiany ich ilości, możliwe jest też dodawanie nowych składników receptury. Dla tych nowo dodanych składników można wskazać rozchodowywane partie składników poprzez podniesienie okna wyboru partii przyciskiem - Zwróć partie dostaw – działanie analogiczne jak dla składników receptury na dokumencie PWP:

Dokument różnicowy tworzony przy zapisie PWP

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elemencie PWP - (dla rezerwacji), wówczas przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczonym parametrem Rezerwuj wyświetla się komunikat: Brak składników nie pozwala na wyprodukowanie żądanej ilości. Czy zapisać dokument PWP ze zmniejszoną ilością? Po twierdzącej odpowiedzi wyświetla się kolejne pytanie: Czy wygenerować PWP różnicowe? Po kolejnej twierdzącej odpowiedzi tworzy się dokument PWP na różnicę wynikającą z braku składników. Jeśli towar złożony został ocechowany na PWP, wówczas cecha jest przenoszona na utworzony różnicowy dokument PWP.

Wydruki dostaw dla PWP i RWS

Z poziomu formularza PWP dostępny jest wydruk o nazwie Formularz -> Dostawy, na którym dla poszczególnych towarów złożonych drukowane są informacje o partiach dostawy i cechach. Z poziomu formularza RWS dostępny jest wydruk o nazwie Formularz RWS -> Pobrane dostawy. Po jego uruchomieniu pojawia się parametr Drukuj cechy dla dostaw. Od wyboru Użytkownika zależy czy dla poszczególnych składników receptury drukowane będą tylko pobrane dostawy, czy również ich cechy.

Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych

Automatyczne przypisywanie cech możliwe jest na wszystkich dokumentach rozchodowych, gdzie mamy możliwość wskazania cechy. Dzięki tej funkcji, program będzie zgodnie ze wskazaną w konfiguracji metodą rozchodowania towaru (FIFO, LIFO), automatycznie przypisywał cechy dla rozchodowanej pozycji. Cechy te widoczne będą również na wydrukach.

Konfiguracja

W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry / Cechy na zasobach dostępny jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Po jego zaznaczeniu aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, na których możliwe jest wskazanie cechy, czyli:
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.
Uwaga
Parametr dostępny jest tylko jeśli wybrano metodę wyceny magazynu FIFO lub LIFO. Nie jest dostępny dla AVCO. Widoczny jest tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus.

Dokumenty rozchodowe

Uwaga
Automatyczny wybór ocechowanych dostaw działa tylko dla towarów, które mają na formularzu, na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.
Automatyczne wskazanie rozchodowanych dostaw można zmienić, edytując wskazane dostawy na oknie wyboru partii towaru.
 • Zmiana magazynu
Po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu, zmieniany jest on na wszystkich pozycjach dokumentu. Zarówno tych, które podlegają automatycznemu cechowaniu, jak też tych, którym wskazano dostawy na oknie wyboru partii towaru. Dla Faktur oraz Paragonów z pobraniem, przy próbie zmiany magazynu pojawi się komunikat: Wybrany magazyn Magazyn główny zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? Po zmianie magazynu wszystkie wskazane wcześniej partie dostaw są usuwane, a następnie ustawiane na nowo zgodnie z metodą wyceny magazynu. Dla towarów, które nie podlegają automatycznemu cechowaniu dostawy są zerowane i można je ustawić ponownie z poziomu okna wyboru partii towaru.
 • Zmiana daty rozchodowania towaru
Jeśli zmianie ulegnie data sprzedaży na FS i PA z pobraniem, data wydania na WZ, data wystawienia na RW/ MM, lub data rozchodu składników na PWP, wówczas dostawy wskazane na oknie wyboru partii dla towarów zostaną usunięte i wskazane ponownie zgodnie z automatycznym cechowaniem.
 • Kontrola ilości dla wydawanych towarów
Mechanizm automatycznego wyboru ocechowanych dostaw wprowadza dodatkową kontrolę ilości rozchodowanego towaru. Jeśli Użytkownik wprowadzi dla pozycji dokumentu ilość większą niż dostępna na magazynie, wówczas pojawi się komunikat: Na magazynie dostępnych jest X szt towaru. Następnie ilość zostanie skorygowana do tej podanej w komunikacie. Jeśli na magazynie dostępna jest ilość towaru mniejsza niż 1, wówczas po dodaniu tego towaru na dokument nastąpi automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru i ilość dla pozycji dokumentu zostanie skorygowana zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii towaru. Komunikat w tym przypadku nie pojawi się.
 • Kontrola ilości przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje
Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje oraz Kontrola ilości na dok. rozchodowych: W edycji przed zapisem, wówczas kontrola ilości dotyczy ilości dostępnej (czyli ilości pomniejszonej o rezerwacje). Nie będzie możliwości wprowadzenia na pozycji dokumentu ani na oknie wyboru partii towaru ilości większej niż ilość na magazynie pomniejszona o rezerwacje. Kontrola ilości dostępnej działa w oparciu o stan towaru dla daty wystawienia dokumentu i nie obejmuje kontroli rezerwacji wystawionych z datą późniejszą niż data dokumentu.
 • Zmiana jednostki miary
Jeśli włączony jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, wówczas po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu, odpowiednio przeliczane są ilości na wskazanych dostawach zgodnie z przelicznikiem jednostki.
 • Usunięcie wskazanej partii towaru
Jeśli dla pozycji dokumentu, na oknie wyboru partii usuniemy wskazaną automatycznie partię towaru i nie wskażemy żadnej innej, wówczas program ponownie wskaże automatycznie partię towaru, zgodnie z metodą wyceny magazynu.

Przekształcenia dokumentów

Jeśli przekształcimy dokument Wydania Zewnętrznego do dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży lub Paragonu), a następnie na dokumencie handlowym dodamy towar, który podlega automatycznemu cechowaniu, wówczas towar ten zostanie ocechowany. Automatycznie pobrane partie dostaw będą widoczne po zapisaniu dokumentów na stałe, zarówno na dokumentach handlowych, jak i magazynowych.

Dokumenty w buforze bez wskazania partii dostaw

Dla dokumentów zapisanych do bufora, które nie mają wskazanych partii dostaw, po włączeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, dostawy zostaną ustawione w momencie zatwierdzenia dokumentu lub podczas edycji dokumentu. Jeśli edytujemy dokument, który:
 • został utworzony w wersji 2021.0.1
Rozchodowane partie dostaw zostaną wskazane automatycznie w momencie zapisu okna wyboru partii przyciskiem dyskietki.
 • zostały utworzone w wersji wcześniejszej niż 2021.01
Rozchodowane partie dostaw zostaną wskazane automatycznie w momencie podniesienia dokumentu do edycji. Wyjątek stanowią dokumenty Przyjęcia Wewnętrznego Produktu – w tym przypadku funkcja będzie działać tylko dla dokumentów, które zostały wystawione co najmniej w wersji 2021.0.1 z zaznaczonym parametrem Automatyczny wybór ocechowanych dostaw.    

Eksport Faktur Sprzedaży w formacie PEF

W programie można eksportować Faktury Sprzedaży oraz korekty do Faktur Sprzedaży na Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF), za pomocą której wykonywana jest wymiana Faktur w Zamówieniach Publicznych. Opcja eksportu w formacie PEF jest dostępna na górnej wstążce programu, pod ikoną Funkcje dodatkowe/ Eksport dokumentów (-u) z poziomu:
 • listy Faktur Sprzedaży,
 • formularza Faktury Sprzedaży,
 • formularza korekty do Faktury Sprzedaży: ilości, wartości, stawki VAT, korekty danych.
Po wyborze funkcji Eksport zaznaczonych dokumentów w formacie PEF/ Eksport faktury w formacie PEF – należy wskazać katalog, w którym mają zostać zapisane faktury:
Uwaga
Na platformę PEF nie są eksportowane:
 • Faktury Zaliczkowe,
 • Finalne Faktury Sprzedaży do Faktur Zaliczkowych,
 • Faktury VAT Marża,
 • korekty kursu
 • oraz korekty zbiorcze.
Mapowanie jednostek miar dla Faktur oraz korekt  Struktura dokumentów w formacie PEF wymaga podania dla towarów określonych jednostek miary. W związku z tym aby uniknąć sytuacji, że Użytkownik nie wczyta na platformę PEF dokumentu (z powodu niepoprawnej jednostki miary), w programie możliwe jest mapowanie jednostek miar na zgodne z wymaganą strukturą PEF. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary – znajduje się kolumna Jednostka miary dla PEF, w której należy przyporządkować jednostce miary z Comarch ERP Optima odpowiednik z PEF. Podczas eksportu sprawdzana jest zgodność jednostki miary towaru znajdującej się w pliku ze strukturą PEF. W przypadku braku zgodności dokument nie zostanie wyeksportowany. Wyświetlany jest komunikat: Jednostka miary [paleta] dla towaru [Kod_towaru] jest inna niż obowiązująca dla Faktur elektronicznych w formacie PEF. Czy chcesz przejść do konfiguracji i ustawić jednostki miary? (Tak/ Nie).

Import faktur zakupu w formacie PEF

Na wstążce menu dostępnego dla listy Faktur Zakupu, w rozwinięciu opcji Funkcje dodatkowe, pod importami z pliku XML znajdują się dwie funkcje importu plików w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania).
Funkcje dodatkowe – PEF
Po wyborze funkcji Import faktury zakupu w formacie PEF, pojawi się okno wyboru pliku: Po wyborze funkcji Import wszystkich dokumentów PEF z katalogu, pojawi się okno wyboru katalogu:

Zasady importu Faktur Zakupu

Zasady importu faktur zakupu:
 • Importowany dokument zapisywany jest do bufora.
 • Identyfikator typu dokumentu (cbc:InvoiceTypeCode) – importowane mogą być tylko dokumenty o kodzie 380 (Faktura Zakupu) oraz 381 (korekta Faktury Zakupu).
 • Data wystawienia oraz data zakupu na dokumencie przenoszone są z pliku z pola cbc:IssueDate.
 • Data dostawy z pola cbc:ActualDeliveryDate nie jest przenoszona na dokument.
 • Data wpływu ustawiana jest na podstawie bieżącej daty w programie.
 • Forma płatności pobierana jest z formularza kontrahenta w programie.
 • Termin płatności przenoszony jest z pliku.
 • Rabat nie pomniejszający cen jednostkowych pozycji – jeśli w nagłówku pliku XML znajduje się sekcja cac:AllowanceCharge, taki dokument nie zostanie zaimportowany do programu, konieczne będzie wprowadzenie dokumentu ręcznie.
 • Zgodność danych firmy – podczas importu weryfikowana jest zgodność numeru NIP z numerem wprowadzonym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka Firmy. Jeśli numer jest niezgodny, wówczas pojawi się komunikat ostrzegawczy. Użytkownik może zdecydować, czy mimo to zaimportować dokument.
 • Podczas importu dokumentu z PEF sprawdzana jest jego unikalność (weryfikacja numeru NIP kontrahenta oraz numeru obcego). Jeśli na liście znajduje się już podobny dokument, wówczas wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, natomiast dokument zostanie zaimportowany.
 • Dokumenty w walucie obcej:
 • Jeśli dokument z PEF jest w walucie, której nie ma na liście walut w programie, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany. Pojawi się komunikat informujący, że przed importem dokumentu należy dodać walutę w programie.
 • Z pliku przenoszona jest ilość oraz cena towaru w walucie. Przeliczenie na wartości PLN dokonywane jest na podstawie ustawień w programie. Kurs pobierany jest z dnia poprzedniego dla daty wystawienia dokumentu.
 • Przy imporcie brane są pod uwagę ustawienia parametrów w menu System/ Konfiguracja/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty. Warunkiem zaimportowania dokumentu walutowego jest zaznaczony parametr Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Jeśli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, wówczas powinien być zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie. Jeśli natomiast w importowanym pliku płatność dla podatku VAT jest w PLN, wówczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, podczas importu wyświetlany jest komunikat: Importowana faktura jest dokumentem walutowym. Zaznacz odpowiedni parametr w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty.
 • Jeśli w dokumencie z PEF suma kwot podatku będzie w innej walucie niż waluta dokumentu oraz innej niż PLN, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany a program wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Jeśli dokument z PEF nie będzie miał zgodnych wartości netto, VAT, brutto z wyliczonymi przez program, wówczas podczas importu może pojawić się komunikat informujący o tym. Dokument zostanie zaimportowany, ale zalecana jest weryfikacja wartości na dokumencie.
 • Jeśli w importowanym pliku występują ceny z czterema miejscami po przecinku, przed importem należy zaznaczyć parametr w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel – Ceny z czterema miejscami po przecinku.

Import towarów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty towarów oraz jednostki miary, a towaru nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany. Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty towarów oraz jednostki miary, podczas importu następuje weryfikacja, czy nazwy towarów i jednostek miary z pliku znajdują się w bazie. Plik XML nie zawiera informacji o kodzie towaru, kodzie EAN, rodzaju towar/usługa – prosty/złożony, przelicznikach jednostek miar. Z tego względu przed importem pojawi się dodatkowe okno w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych zmian w zakładanych kartach cennikowych. Okno pojawi się tylko, jeśli importowanego towaru lub jednostki miary nie ma w bazie.
Parametry dodawanych towarów
Na oknie widoczne są 4 kolumny:
 • Nazwa – nazwa towaru z pliku
 • Typ – domyślnie ustawiany jest Towar możliwy jest wybór z listy Towar/Usługa.
 • Produkt – domyślnie ustawiany typ Prosty, możliwość wyboru z listy Prosty/Złożony
 • Przypisz towar z bazy – tutaj możemy ręcznie wybrać, jaki towar z bazy ma zostać wprowadzony na importowany dokument. Pole domyślnie puste dla towarów, których nazwy nie znaleziono w bazie. Użytkownik może wskazać towar poprzez wybór z listy. Na rozwijalnej liście widoczne są 3 kolumny: Kod, Nazwa, EAN. Jeżeli pole pozostanie puste, wówczas zostanie założona nowa karta cennikowa. Pole automatycznie jest uzupełniane, jeśli nazwa towaru znajduje się w bazie, ale towar w pliku ma inną jednostkę niż podstawowa na formularzu towaru. Jeśli w bazie znajduje się więcej niż jeden towar o tej samej nazwie, wtedy w polu Przypisz towar z bazy, automatycznie zostanie przypisany towar o niższym indeksie, bez możliwości zmiany.
Dla poszczególnych towarów można rozwinąć wiersz szczegółów, w którym znajdują się informacje dotyczące jednostki miary.
Parametry dodawanych towarów – jednostka pomocnicza
 • Rodzaj jednostki – w pierwszym wierszu wyświetlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych – jednostki pomocnicze. Jeśli wskazano towar w polu Przypisz towar z bazy, wówczas pojawia się dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza – z pliku.
 • Nazwa j.m – nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.
 • Licznik/ Mianownik – domyślnie ustawiana jest wartość 1 dla obydwu tych pól. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegają edycji. Dla jednostek pomocniczych możemy określić relację do jednostki podstawowej.
 • Przelicznik – pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik/ mianownik.
 • Przypisz j.m. z bazy – dla jednostki z pliku lub jednostki pomocniczej możemy wskazać, do której jednostki z bazy ma być mapowanie. Wybór jest niedostępny dla jednostki podstawowej towaru wskazanego w polu Przypisz towar z bazy.
 • jeśli w bazie nie ma jednostki miary towaru, podczas importu faktury jest ona dodawana i parowana z jednostką miary PEF (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary) .

Dane na tworzonych automatycznie kartach cennikowych

 • Nazwa – kopiowana jest nazwa z pliku XML
 • Kod – tworzony jest na podstawie pola Nazwa z ograniczeniem do maksymalnej liczby znaków. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN ustalono autonumerację kodów towarów, wówczas pole Kod będzie tworzone zgodnie z ustaleniami autonumeracji.
 • Jednostki miary podstawowa i pomocnicze – tworzone są zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów. Jeśli jednostka z pliku nie znajduje się w bazie, a pole Przypisz j.m. z bazy pozostawiono puste, dodawana jest jednostka z pliku.
 • Ceny sprzedaży – nie są uzupełniane, należy je ustalić po imporcie, na formularzu utworzonego towaru
 • Stawka VAT – oprócz stosowanych standardowo stawek VAT, na platformie PEF istnieje możliwość wyboru rodzaju stawki VAT – INNE. Jeśli zostanie wybrany rodzaj:
 • swobodny wywóz towarów, podatek nie jest naliczony – w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka NP,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT) – w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka 0%.
 • stawka standardowa lub podatek ogólny pośredni na Wyspach Kanaryjskich lub podatek od produkcji, usług i importu w Ceucie i Melilli – wówczas istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia dowolnej stawki VAT. Jeśli takiej stawki nie ma w programie, nie będzie możliwy import dokumentu. Przy próbie importu pojawi się komunikat: Nie można zaimportować faktury. Nie znaleziono stawki VAT dla pozycji.

Import kontrahentów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty kontrahentów, podczas importu następuje weryfikacja, czy kontrahent o wskazanym numerze NIP znajduje się w bazie. Jeżeli nie znaleziono takiego kontrahenta, wówczas założona zostanie nowa kartoteka. Na formularzu kontrahenta uzupełniane są pola:
 • Kod – w polu Kod zapisywany jest numer NIP z pliku. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu, wówczas nadawany jest automatyczny kod zgodny z ustawieniami autonumeracji.
 • Nazwa/ NIP – dane przenoszone z pliku
 • Status – zawsze Podmiot gospodarczy
 • Forma płatności – zawsze gotówka
 • Domyślna waluta – waluta z dokumentu
Jeśli kontrahent istnieje w bazie, wówczas na dokument przenoszony jest kod kontrahenta, status i forma płatności z formularza kontrahenta, natomiast pozostałe pola z pliku z sekcji cac:PostalAddress, cac:AddressLine. Termin płatności przenoszony jest z pliku. Jeśli natomiast na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty kontrahentów, a kontrahenta nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.

Import korekt do faktur elektronicznych

Możliwy jest import do programu z platformy PEF trzech rodzajów korekt:
 • ilości
 • wartości
 • stawki VAT
Dokumenty, które zawierają jednoczesną korektę większej ilości danych (np. jednoczesna korekta ilości i wartości) oraz korekty wartości całkowitej dokumentu bez rozbicia na pozycje, czy też inne korekty poza wymienionymi wyżej trzema rodzajami, nie będą importowane automatycznie. Takie korekty należy wprowadzić ręcznie, zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów w Comarch ERP Optima. Zasady importu korekt:
 • Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.
 • Numer faktury korygującej z pliku wprowadzany jest w polu Numer obcy na formularzu FZKOR w programie.
 • Import korekty może być wykonany jeśli na liście Faktur Zakupu w programie znajduje się faktura o numerze obcym, odpowiadającym wartości z pliku z pola: cac:InvoiceDocumentReference > cbc:ID. W przeciwnym wypadku w logu otrzymamy komunikat: Nie znaleziono dokumentu pierwotnego dla importowanej korekty. Dokument nie zostanie zaimportowany.
 • Kontrahent rozpoznawany jest po numerze NIP. Jeśli nie będzie zgadzał się z numerem NIP dokumentu korygowanego, wówczas korekta nie zostanie zaimportowana.
 • Korekta nie zostanie zaimportowana również jeśli istnieje inny dokument korygujący w buforze lub Faktura Zakupu została całkowicie skorygowana.
 • Forma oraz termin płatności pobierane są z formularza kontrahenta.
 • Data wystawienia oraz data korekty przenoszone są z pliku XML.
 • Jeśli chcemy zaimportować korektę ilości zwiększającą ilość pierwotną, wówczas przed importem należy zaznaczyć parametr Korekty ilościowe „na plus” w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry.
 • Korekty powinny być importowane do programu w takiej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone na platformie PEF.
 • Wystawiając kolejną korektę na platformie PEF do tej samej faktury, uzupełniając sekcję przed korektą należy brać pod uwagę wszystkie poprzednie korekty.
 • Jeśli na Fakturze Zakupu wskazane zostały partie dostaw, wówczas nie będzie możliwości importu korekty do takiego dokumentu. Korektę należy wówczas wprowadzić ręcznie ze wskazaniem dostaw.

RO, ZD z wielu magazynów

Na Zamówieniu u Dostawcy, Rezerwacji Odbiorcy można wskazać różne magazyny dla poszczególnych towarów. Magazyn należy wybrać w oknie Pozycja dokumentu, zmiana magazynu głównego na dokumencie skutkuje komunikatem: Wybrany magazyn  zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? (Tak/Nie). Po przekształceniu od FA/PA czy FZ magazyny pozycji przenoszą się z RO i ZD i nie są już możliwe do zmiany. Możliwe jest jednoczesne przekształcenie wielu takich RO do FA, PA, wielu ZD do FZ. Nie jest możliwe przekształcenie takich ZD do Przyjęcia Zewnętrznego i RO do Wydania Zewnętrznego, Faktury Pro Forma czy Zamówienia u Dostawcy.

Współpraca modułów standardowych z modułami w wersji Plus

Poniższa tabela opisuje sytuacje, na które może napotkać Klient używający równocześnie modułów HandelHandel Plus. Wszystkie te sytuacje są sytuacjami poprawnymi i wynikają z ograniczeń jakie posiada moduł Handel w stosunku do modułu Handel Plus.
W module Handel PlusPo przelogowaniu na moduł Handel
Załączony parametr: Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy (parametr dostępny tylko w module Handel Plus )Przy próbie zapisu dokumentu rozchodu, na którym znajduje się towar z oznaczonymi cechami dla dostaw, użytkownik otrzyma komunikat:
Dokument nie może zostać zapisany.
Zapis niemożliwy. Dla Towaru XXX [xxx] nie wskazano konkretnych dostaw.
Towary z określonymi atrybutami zasobów należy wydawać tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus  lub zrezygnować z w/w parametru.
Załączony parametr: Obowiązkowe cechy na przychodach (parametr dostępny tylko w module Handel Plus )Przy próbie zapisu dokumentu przychodu, na którym znajduje się towar z oznaczonymi cechami dla dostaw, użytkownik otrzyma komunikat:
Dokument nie może zostać zapisany.
Zapis niemożliwy. Dla Towaru XXX [xxx] nie uzupełniono dostaw.
Towary z określonymi atrybutami zasobów należy przyjmować tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus  lub zrezygnować z w/w parametru.
Atrybut z zaznaczonym parametrem: przenosić na dostawy (parametr dostępny tylko w module Handel Plus )Atrybut taki nie może być ustawiony przy pracy na module Handel jako atrybut zależny od kontrahenta.
W takim celu należy utworzyć oddzielne atrybuty dla transakcji z dostawami oraz dla transakcji bez dostaw.
Dokument wystawiony ze wskazaniem dostawy, a korektyTakich dokumentów nie można korygować, ponieważ jest konieczność wskazania określonych dostaw. Przy próbie wykonania korekty pojawi się komunikat: Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Korekty dokumentów należy dokonywać w module Handel Plus .
Paragon wystawiony ze wskazaniem dostawy, a przekształcanie do Faktury SprzedażyDo takiego Paragonu nie można wystawić Faktury Sprzedaży. Przy próbie wystawienia pojawi się komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Fakturę należy wystawić po zalogowaniu do modułu H andel Plus.
Dokument WZ wystawiony ze wskazaniem dostawyDo takiego dokumentu nie można wystawić Faktury Sprzedaży lub Paragonu. Przy próbie wystawienia dokumentu otrzymamy komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Fakturę lub Paragon należy wystawić w module Handel Plus.
Dokument PZ wystawiony z określeniem dostawDo takiego dokumentu nie można wystawić Faktury Zakupu. Przy próbie wystawienia dokumentu otrzymamy komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Fakturę należy wystawić w module Handel Plus.
Dokumenty FA, PA, WZ, RW, MM. FZ, PZ, PW, BOM wystawione ze wskazaniem dostawy i zapisane do buforaTakich dokumentów nie można zapisać na stałe. Przy próbie zapisu dokumentu otrzymamy komunikat:
Nie można dodać dostawy. Moduł Handel Plus jest wyłączony.
Trwałego zapisu należy dokonać z poziomu modułu Handel Plus.

Wystawianie Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów ze wskazaniem wielu magazynów

Funkcjonalność umożliwia wystawienie Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów, zawierających towary pochodzące z różnych magazynów. Na poziomie pozycji dokumentu handlowego można zdecydować na jaki magazyn zostanie wprowadzona dana pozycja towarowa lub z jakiego zdjęta, natomiast podczas generowania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych tworzonych jest wiele dokumentów magazynowych, w zależności od informacji zapisanych na elementach dokumentu handlowego – na każdy magazyn osobny dokument WZ/PZ. Na dokumentach handlowych (FZ, FA, PA) można w dowolnej chwili zmieniać magazyn, zarówno ten dla poszczególnych pozycji, jak też magazyn ogólny dla całego dokumentu.

Jak szybko wskazać dostawy na dokumencie w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima, w module Handel Plus, istnieje możliwość wskazania dostaw na dokumentach przychodowych, rozchodowych oraz na korektach. Krok pierwszy Otwórz formularz dokumentu, na którym chcesz wskazać partie dostaw. Krok drugi Dodaj towar na dokument. Krok trzeci Ustaw kursor na pozycji dokumentu typu towar lub otwórz formularz pozycji dokumentu, a następnie użyj skrótu klawiaturowego <ALT>+<C> aby otworzyć okno służące wskazaniu partii dostaw. Krok czwarty – jeżeli tworzysz dokument przyjmujący towar Na oknie Zasoby użyj klawisza <INSERT> aby dodać nowy wiersz. Uzupełnij ilość towaru. Jeżeli używasz cech towarów, klawiszem <TAB> przejdź do kolumny z cechą dostawy i uzupełnij jej wartość. Zatwierdź wybór klawiszem <ENTER> i zapisz formularz. Krok czwarty – jeżeli tworzysz dokument rozchodowujący towar Na oknie Zasoby wybierz dostawę, z której chcesz rozchodować towar i naciśnij klawisz <ENTER>. Wskaż ilość, jakiej chcesz użyć, ponownie kliknij <ENTER> i zapisz formularz.  

Jak szybko wystawić dokument WZ na zakupioną partię towaru w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima, w module Handel Plus, istnieje możliwość automatycznego przenoszenia cech dostaw z dokumentu Przyjęcia zewnętrznego na dokument Wydania zewnętrznego. Krok pierwszy Przejdź do menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach i zaznacz parametry Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych oraz Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Zapisz zmiany. Krok drugi Przejdź na listę Przyjęć zewnętrznych i kliknij ikonę Dodaj aby dodać dokument. Krok trzeci Dodaj towar na dokument, a następnie kliknij ikonę Wskaż partie dostaw lub użyj skrótu klawiszowego <ALT>+<C>. Uzupełnij partie dostaw, zapisz formularz i zapisz dokument. Krok czwarty Na liście Przyjęć zewnętrznych zaznacz dokument i kliknij ikonę Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego. Krok piąty Cechy dla towaru zostały automatycznie pobrane z dokumentu PZ. Jeżeli chcesz to zweryfikować lub wprowadzić zmiany, kliknij ikonę Wskaż partie dostaw lub użyj skrótu klawiszowego <ALT>+<C>. Zapisz dokument.

Partie towarów

Handel Plus w kompletacji

 

Dokument PWP – lista pozycji towarów złożonych

Na dokumencie PWP, na zakładce [Ogólne] dostępny jest przycisk Wprowadź partie dostaw (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar):
Formularz dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]
Po kliknięciu przycisku Wprowadź partie dostaw, pojawi się okno partii towaru, na którym możemy ocechować produkowany towar:
PWP – okno partii towaru
Po zapisie okna partii towaru, aktualizowana jest ilość towaru złożonego zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu pozycji towaru złożonego pojawi się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie kompletowanego towaru. Zatwierdzenie dokumentu PWP spowoduje przyjęcie na magazyn towaru złożonego w podziale na odpowiednio ocechowane partie dostaw.

Formularz pozycji dokumentu PWP

Ten sam przycisk Wprowadź partie dostaw (lub użyciu kombinacji klawiszy <ALT>+<C>) umieszczony jest na formularzu pozycji dokumentu, na wszystkich zakładkach oprócz zakładki [Receptura]. Działanie przycisku jest analogiczne jak na formularzu PWP – pozwala na ocechowanie partii dostaw towaru złożonego.
Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka Receptura

Na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura] dostępny jest przycisk Wskaż partie dostaw (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar). Jest on widoczny, jeśli na formularzu dokumentu PWP wybrano opcję Pobierz.
Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Receptura]
Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna wyboru partii towaru dla składnika receptury, na którym ustawiony jest kursor. Na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury możemy wskazać, które dostawy mają zostać rozchodowane w celu produkcji towaru złożonego. Nad listą dostaw znajdują się pomocnicze pola:
 • Ilość składnika na recepturze – ilość, jaką określono na formularzu pozycji produktu złożonego, na zakładce [Receptura]
 • Wybrana ilość składnika na zasobach – ilość wskazana w oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Jeśli jest różna od ilości składnika na recepturze, wówczas pole wyświetlane jest na czerwono.
Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie innej ilości składnika na oknie wyboru partii, wówczas (jeśli wprowadzona ilość jest większa od zera) w momencie zapisu okna pojawi się komunikat: Wybrana ilość jest różna od ilości na recepturze. Czy zmienić ilość składnika na recepturze? Wybór opcji TAK skutkuje aktualizacją ilości składnika na recepturze zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii. Po wskazaniu konkretnych rozchodowanych partii dostaw dla składnika, aktualizowana jest wartość w kolumnie Wartość zakupu na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura]. Wartość zakupu składnika wyliczana jest na podstawie wartości zakupu wskazanych dostaw.
Uwaga
Jeśli po wskazaniu partii dostaw dla składnika zmienimy ilość produkowanego towaru złożonego, wówczas ilość składników na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] zostanie automatycznie przeliczona, ale nie jest przeliczana ilość na oknie partii dostaw. Należy ponownie je otworzyć i wskazać właściwe dostawy. O niezgodności będzie informowała ikona wykrzyknika w kolumnie Czy wskazano cechę.
Uwaga
Do momentu zapisu na stałe, możliwa jest zmiana opcji Pobierz na Rezerwuj na formularzu PWP. Zmiana taka powoduje usunięcie wskazania partii dostaw dla składników. Jeśli opcja Pobierz zostanie ponownie zaznaczona, będzie można wskazać partie dostaw.

Zmiana magazynu na PWP

Zmiana magazynu na formularzu dokumentu PWP na zakładce [Ogólne] spowoduje zmianę magazynu, na który mają być przyjęte towary złożone. Nie ma wpływu na magazyn, z którego pobierane są składniki. Magazyn dla składników receptury ustalamy na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura]. Jeśli po wskazaniu rozchodowanych partii składnika receptury zmienimy magazyn dla tego składnika, wówczas wskazane wcześniej partie zostaną usunięte i należy je ponownie wskazać dla wybranego magazynu.

Obowiązkowość określania partii dostaw

Podczas zatwierdzania dokumentu PWP sprawdzane jest ustawienie parametrów w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach:
 • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla towaru złożonego określono partie dostawy na oknie partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek z towarów złożonych spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw na PWP, przy próbie zapisu pojawi się komunikat: W celu zapisu dokumentu, wprowadź partie dostaw dla towaru Kod [nazwa].
 • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla składników receptury określono partie dostawy na oknie wyboru partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek ze składników receptury spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie zapisu dokumentu PWP pojawi się komunikat: W celu zapisu dokumentu, wskaż partie dostaw składnika KOD_SKŁADNIKA [nazwa składnika] dla pozycji KOD_TOWARU_ZŁOŻONEGO [nazwa towaru złożonego].
Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu PWP. Powyższe warunki nie są weryfikowane przy zapisie dokumentu do bufora.

Automatyczne podnoszenie okna partii towaru

Funkcja dotyczy tylko towarów, które na formularzu, na zakładce [Atrybuty] mają dodany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.
 • Towar złożony
W przypadku, gdy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wybrano Dodawanie pozycji na dokumencie przez: podniesienie formularza, podniesienie formularza – szybka obsługa albo edycja na liście i równocześnie w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr: Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych, wówczas wystawiając dokument PWP, po zapisie formularza pozycji (lub zatwierdzeniu wyboru przyciskiem <Enter> w przypadku edycji na liście), program automatycznie podniesie okno partii towaru w celu ocechowania partii kompletowanego towaru złożonego. Jest to działanie analogiczne do tego, które funkcjonuje na dokumencie PZ.
 • Składniki receptury
Jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry//Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr: Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, wówczas, jeśli na dokumencie PWP z opcją Pobierz, na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] dodamy nowy składnik receptury, program automatycznie podniesie okno wyboru partii towaru, na którym należy wskazać partie rozchodowanego składnika.

Rozchód Wewnętrzny Składników

Po zapisie dokumentu PWP na stałe lub do bufora z opcją Pobierz, tworzony jest dokument RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników), na który przenoszone są informacje o dostawach wskazanych na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Są one widoczne na formularzu pozycji dokumentu RWS, na zakładce [Zasoby]:
Dokument RWS – formularz pozycji dokumentu – zakładka [Zasoby]
Nie ma możliwości edycji wskazanych dostaw na dokumencie RWS. Rozchodowane partie dostaw dla składników towaru złożonego można wskazywać tylko z poziomu dokumentu PWP.

Korekty dokumentu PWP

Na formularzu korekty PWP dostępny jest przycisk - Zwróć partie dostaw (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar) , który powoduje podniesienie okna partii towaru dla korekty.  
Okno partii towaru dla korekty PWP
Jeśli na dokumencie PWP ocechowano towar złożony na oknie partii towaru, wówczas na korekcie, zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru. Analogicznie, jeśli na dokumencie PWP nie ocechowano towaru złożonego na oknie partii towaru, wówczas zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez edycję pozycji dokumentu. Przy próbie podniesienia okna partii towaru pojawi się komunikat: Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji. Taka sama zasada dotyczy edycji korygowanej ilości dla składników receptury. Na korekcie PWP nie ma możliwości zmiany cech towaru złożonego, nie można też dodawać nowych partii towaru złożonego. Program proponuje zwrot całkowity ilości, natomiast Użytkownik ma możliwość zmiany korygowanej ilości. Jeśli korygujemy całą ilość, wówczas blokowana jest zmiana składników receptury. Nie ma możliwości zmiany ilości ani edycji partii towaru dla składników receptury. Korekta składników receptury jest odblokowywana, jeśli:
 • dokonujemy zwrotu częściowego ilości towaru złożonego
Możliwe jest wówczas usuwanie składników receptury lub zmiana ich ilości. Jeśli na dokumencie PWP wskazano rozchodowane dostawy składnika na oknie partii towaru, wówczas korekta ilości składnika możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru (okno wyboru partii podniesie się automatycznie przy próbie edycji ilości takiego składnika).
Uwaga
Po zmianie ilości zwracanego towaru złożonego, ilości składników na recepturze korygowane są automatycznie, natomiast ilości na oknie wyboru partii składnika korygowane są automatycznie tylko jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczono parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. W przeciwnym wypadku należy dokonać ponownego wskazania zwracanych partii składników.
 • w zwracanej ilości dla towaru złożonego wprowadzimy zero lub usuniemy wszystkie pozycje z okna partii towaru złożonego
Oprócz usuwania składników i zmiany ich ilości, możliwe jest też dodawanie nowych składników receptury. Dla tych nowo dodanych składników można wskazać rozchodowywane partie składników poprzez podniesienie okna wyboru partii przyciskiem - Zwróć partie dostaw – działanie analogiczne jak dla składników receptury na dokumencie PWP:

Dokument różnicowy tworzony przy zapisie PWP

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elemencie PWP - (dla rezerwacji), wówczas przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczonym parametrem Rezerwuj wyświetla się komunikat: Brak składników nie pozwala na wyprodukowanie żądanej ilości. Czy zapisać dokument PWP ze zmniejszoną ilością? Po twierdzącej odpowiedzi wyświetla się kolejne pytanie: Czy wygenerować PWP różnicowe? Po kolejnej twierdzącej odpowiedzi tworzy się dokument PWP na różnicę wynikającą z braku składników. Jeśli towar złożony został ocechowany na PWP, wówczas cecha jest przenoszona na utworzony różnicowy dokument PWP.

Wydruki dostaw dla PWP i RWS

Z poziomu formularza PWP dostępny jest wydruk o nazwie Formularz -> Dostawy, na którym dla poszczególnych towarów złożonych drukowane są informacje o partiach dostawy i cechach. Z poziomu formularza RWS dostępny jest wydruk o nazwie Formularz RWS -> Pobrane dostawy. Po jego uruchomieniu pojawia się parametr Drukuj cechy dla dostaw. Od wyboru Użytkownika zależy czy dla poszczególnych składników receptury drukowane będą tylko pobrane dostawy, czy również ich cechy.

Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych

Automatyczne przypisywanie cech możliwe jest na wszystkich dokumentach rozchodowych, gdzie mamy możliwość wskazania cechy. Dzięki tej funkcji, program będzie zgodnie ze wskazaną w konfiguracji metodą rozchodowania towaru (FIFO, LIFO), automatycznie przypisywał cechy dla rozchodowanej pozycji. Cechy te widoczne będą również na wydrukach.

Konfiguracja

W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry / Cechy na zasobach dostępny jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Po jego zaznaczeniu aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, na których możliwe jest wskazanie cechy, czyli:
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.
Uwaga
Parametr dostępny jest tylko jeśli wybrano metodę wyceny magazynu FIFO lub LIFO. Nie jest dostępny dla AVCO. Widoczny jest tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus.

Dokumenty rozchodowe

Uwaga
Automatyczny wybór ocechowanych dostaw działa tylko dla towarów, które mają na formularzu, na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.
Automatyczne wskazanie rozchodowanych dostaw można zmienić, edytując wskazane dostawy na oknie wyboru partii towaru.
 • Zmiana magazynu
Po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu, zmieniany jest on na wszystkich pozycjach dokumentu. Zarówno tych, które podlegają automatycznemu cechowaniu, jak też tych, którym wskazano dostawy na oknie wyboru partii towaru. Dla Faktur oraz Paragonów z pobraniem, przy próbie zmiany magazynu pojawi się komunikat: Wybrany magazyn Magazyn główny zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? Po zmianie magazynu wszystkie wskazane wcześniej partie dostaw są usuwane, a następnie ustawiane na nowo zgodnie z metodą wyceny magazynu. Dla towarów, które nie podlegają automatycznemu cechowaniu dostawy są zerowane i można je ustawić ponownie z poziomu okna wyboru partii towaru.
 • Zmiana daty rozchodowania towaru
Jeśli zmianie ulegnie data sprzedaży na FS i PA z pobraniem, data wydania na WZ, data wystawienia na RW/ MM, lub data rozchodu składników na PWP, wówczas dostawy wskazane na oknie wyboru partii dla towarów zostaną usunięte i wskazane ponownie zgodnie z automatycznym cechowaniem.
 • Kontrola ilości dla wydawanych towarów
Mechanizm automatycznego wyboru ocechowanych dostaw wprowadza dodatkową kontrolę ilości rozchodowanego towaru. Jeśli Użytkownik wprowadzi dla pozycji dokumentu ilość większą niż dostępna na magazynie, wówczas pojawi się komunikat: Na magazynie dostępnych jest X szt towaru. Następnie ilość zostanie skorygowana do tej podanej w komunikacie. Jeśli na magazynie dostępna jest ilość towaru mniejsza niż 1, wówczas po dodaniu tego towaru na dokument nastąpi automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru i ilość dla pozycji dokumentu zostanie skorygowana zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii towaru. Komunikat w tym przypadku nie pojawi się.
 • Kontrola ilości przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje
Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje oraz Kontrola ilości na dok. rozchodowych: W edycji przed zapisem, wówczas kontrola ilości dotyczy ilości dostępnej (czyli ilości pomniejszonej o rezerwacje). Nie będzie możliwości wprowadzenia na pozycji dokumentu ani na oknie wyboru partii towaru ilości większej niż ilość na magazynie pomniejszona o rezerwacje. Kontrola ilości dostępnej działa w oparciu o stan towaru dla daty wystawienia dokumentu i nie obejmuje kontroli rezerwacji wystawionych z datą późniejszą niż data dokumentu.
 • Zmiana jednostki miary
Jeśli włączony jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, wówczas po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu, odpowiednio przeliczane są ilości na wskazanych dostawach zgodnie z przelicznikiem jednostki.
 • Usunięcie wskazanej partii towaru
Jeśli dla pozycji dokumentu, na oknie wyboru partii usuniemy wskazaną automatycznie partię towaru i nie wskażemy żadnej innej, wówczas program ponownie wskaże automatycznie partię towaru, zgodnie z metodą wyceny magazynu.

Przekształcenia dokumentów

Jeśli przekształcimy dokument Wydania Zewnętrznego do dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży lub Paragonu), a następnie na dokumencie handlowym dodamy towar, który podlega automatycznemu cechowaniu, wówczas towar ten zostanie ocechowany. Automatycznie pobrane partie dostaw będą widoczne po zapisaniu dokumentów na stałe, zarówno na dokumentach handlowych, jak i magazynowych.

Dokumenty w buforze bez wskazania partii dostaw

Dla dokumentów zapisanych do bufora, które nie mają wskazanych partii dostaw, po włączeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, dostawy zostaną ustawione w momencie zatwierdzenia dokumentu lub podczas edycji dokumentu. Jeśli edytujemy dokument, który:
 • został utworzony w wersji 2021.0.1
Rozchodowane partie dostaw zostaną wskazane automatycznie w momencie zapisu okna wyboru partii przyciskiem dyskietki.
 • zostały utworzone w wersji wcześniejszej niż 2021.01
Rozchodowane partie dostaw zostaną wskazane automatycznie w momencie podniesienia dokumentu do edycji. Wyjątek stanowią dokumenty Przyjęcia Wewnętrznego Produktu – w tym przypadku funkcja będzie działać tylko dla dokumentów, które zostały wystawione co najmniej w wersji 2021.0.1 z zaznaczonym parametrem Automatyczny wybór ocechowanych dostaw.    

Dostawy towarów

Podczas wystawiania dokumentów przychodowych FZ, PZ, PW oraz dokumentów bilansu otwarcia (BOM) istnieje możliwość rozbicia pozycji na zróżnicowane pod względem cech partie towaru. Na elemencie dokumentu dostępna jest opcja podziału pozycji na dowolną ilość partii towaru.

Formularz dokumentu przychodowego (FZ/ PZ/ PW)

Na formularzu dokumentu znajduje się przycisk  Wprowadź partie dostawy (można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar). Po jego naciśnięciu pojawi się okno partii towaru, na którym można wprowadzić konkretne partie dostawy. Przycisk ten dostępny jest na liście pozycji dokumentu i odnosi się do aktualnie podświetlonej pozycji (jeśli dokument nie posiada żadnych elementów wówczas przycisk jest nieaktywny).
Uwaga
Ustawianie partii dla dostaw możliwe jest tylko dla pozycji typu towar. Dla usług nie ma dostępu do okna podziału na partie.

Okno partii towaru

Po wybraniu przycisku Wprowadź partie dostawy pojawi się okno, na którym można wprowadzić partie konkretnego towaru oraz uzupełnić wartości cech je charakteryzujących. Można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar.
Okno partii towaru na dokumentach przychodowych
Okno posiada nagłówek Zasoby: [nazwa towaru]. Zawiera kolumny:
 • Ilość (do wprowadzenia przyjmowanej ilości o określonych cechach)
 • Jm (jednostka miary przeniesiona z formularza dokumentu, bez możliwości zmiany, tylko dla celów informacyjnych)
 • Cechy (atrybuty przypisane do danego towaru jako cechy partii) – każdy towar może posiadać inne cechy w zależności od tego, jakie zostały mu przypisane na zakładce [Atrybuty]. Ilość wyświetlanych kolumn zależy od ilości przypisanych danemu towarowi cech. Ilość towaru i wartości atrybutów wypełnia się poprzez edycję na liście.
Cena dla wszystkich partii przyjmowanego towaru jest taka sama. Na poziomie dodawania partii nie ma możliwości zmiany ceny. Jeśli ceny poszczególnych partii są różne wówczas na dokument FZ/PZ/PW/BOM należy dodać kolejną pozycję tego samego towaru. Na oknie aktywne są przyciski: dodanie partii towaru <INSERT> edycja partii towaru <ENTER>  – usunięcie partii towaru <DEL>  – zachowaj zmiany – zatwierdzenie okna partii towaru <CTRL>+<ENTER> anuluj zmiany <ESC> szukaj <CTRL>+<F> – działanie funkcji jest analogiczne jak na formularzu dokumentu na zakładce [Ogólne]. Umożliwia wyszukiwanie partii wg wpisanego ciągu znaków. Po jego wciśnięciu nad listą partii pojawia się pole, gdzie można wpisać ciąg znaków, według których ma być wyszukiwana pozycja.

Dodawanie partii

Po pierwszym uruchomieniu, okno partii towaru nie zawiera żadnych pozycji. Dopiero za pomocą klawisza <INSERT> można dodać partię. Domyślna ilość na pierwszej partii pobierana jest z elementu. Ilość tą można modyfikować. Można też wprowadzać kolejne pozycje. Po zatwierdzeniu formularza, ilość na elemencie dokumentu jest przeliczana na podstawie sumy ilości z partii towaru. Jeśli dla danej pozycji na dokumencie wprowadzone zostały konkretne partie, wówczas podczas próby zmiany ilości na elemencie, na zakładce [Ogólne] dokumentu, pojawi się komunikat: Po zatwierdzeniu komunikatu, przywracana jest ilość wynikająca z okna partii towaru.

Dodawanie towarów w jednostce pomocniczej

Towary w programie Comarch ERP Optima mogą mieć dwie jednostki miary, z których jedna jest jednostką podstawową a druga jednostka pomocniczą. Jednostka pomocnicza jest wyliczana na podstawie jednostki podstawowej przy pomocy odpowiednich przeliczników zdefiniowanych na formularzu towaru. Dokumenty mogą być wystawiane zarówno w jednostce podstawowej jak i pomocniczej. Cena pozycji dokumentu zawsze odnosi się do jednostki wybranej na elemencie.
Uwaga
Magazyn prowadzony jest w jednej jednostce i jest to zawsze jednostka podstawowa. Podczas wprowadzania zasobów na magazyn możliwe jest przyjęcie towaru w jednostce podstawowej jak i pomocniczej jednakże zasoby nadal będą przechowywane w jednostce podstawowej.
Jeśli na elemencie dokumentu zostanie wybrana jednostka pomocnicza wówczas dodawanie poszczególnych partii też będzie możliwe tylko w jednostce pomocniczej. Cechy towarów będą się odnosiły do tej właśnie jednostki. Na magazynie, gdzie zasoby są zawsze w jednostce podstawowej, atrybuty towaru przyjętego w jednostce zbiorczej zostaną przeniesione na elementy w jednostce podstawowej.

Wypełnianie wartości atrybutów

Wartości atrybutów wypełnia się poprzez edycję danego pola (kliknięcie myszką lub obsługa za pomocą klawiatury).  Wypełnienie jednego pola i naciśniecie klawisza <TAB> powoduje przejście do kolejnego pola, <ENTER> zatwierdza rekord. Jeśli atrybut ma typ lista wówczas wartość tego atrybutu może być wypełniana przez rozwinięcie i wybór wartości z listy. Niektóre z cech partii mogą mieć nadany na towarze znacznik obowiązkowości. Podczas zatwierdzania poszczególnych pozycji na liście partii program sprawdza, czy wszystkie atrybuty obowiązkowe mają wypełnioną wartość. Jeśli chociaż jednej wartości będzie brakowało wówczas nie pozwoli na zapis.

Formularz pozycji

Na formularzu pozycji znajduje się przycisk Wprowadź partie dostawy , ten sam który widoczny jest na formularzu dokumentu na zakładce [Ogólne]. Dzięki temu istnieje możliwość dodawania partii z poziomu edycji elementu. Można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu towar.
Formularz pozycji dokumentu

Zakładka zasoby na formularzu pozycji 

Na formularzu elementu dokumentu, po wprowadzeniu konkretnych partii dla pozycji towarowej pojawia się zakładka [Zasoby]. Zakładka ta wprowadzona została w celach informacyjnych i zawiera wykaz wprowadzonych dla danej pozycji partii. Ma to szczególne znaczenie przy podglądzie dokumentów już zatwierdzonych.
Formularz pozycji dokumentu przychodowego – zakładka Zasoby
Lista partii zawiera kolumny określające ilość, jednostkę miary oraz kolumny cech określających daną partię. Ich ilość zależy od ilości cech przypisanych do karty towaru.

Zapis transakcji PZ/PW/FZ

Towar, po zapisie dokumentu PZ lub PW do bufora (lub na stałe) wprowadzany jest na magazyn w rozbiciu na poszczególne partie. Podczas wystawiania dokumentów FZ również istnieje możliwość rozbicia pozycji na partie. Działanie wszystkich opcji jest identyczne jak na PZ/PW. Natomiast wprowadzenie zasobów na magazyn nastąpi dopiero po przekształceniu dokumentu FZ do PZ.
Uwaga
Po przekształceniu dokumentu PZ do FZ, na fakturze można dopisywać nowe pozycje z podziałem na partie, ale nie można modyfikować partii dla pozycji przeniesionych z PZ.

Przyjęcie inwentaryzacyjne

Jeśli zaznaczymy parametr Przyjęcie inwentaryzacyjne do bufora w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Inwentaryzacja, wówczas po wykonaniu inwentaryzacji tworzone są dokumenty PWAI w buforze. Na dokumentach tych po podniesieniu do edycji dostępna jest ikona zasobów i istnieje możliwość podziału przyjmowanego zasobu na partie. Suma ilości dla poszczególnych partii musi być zgodna z ilością na elemencie. Jeśli ilości te nie zgadzają się, wówczas przy próbie zapisu pojawi się komunikat informujący o tym.

Wydawanie dostaw

https://www.youtube.com/watch?v=BunBiTRGNk0
Podczas wydawania towarów istnieje możliwość wskazania konkretnych partii istniejących na magazynie. Na liście dostępnych zasobów znajduje się aktywne pole do wpisania ilości pobieranej z danej partii. Pobrane zasoby przenoszą się na zakładkę Zasoby na formularzu pozycji dokumentu. Na liście tej widoczne są pobrane partie wraz z cechami je opisującymi.
Uwaga
Wydawanie towarów pochodzących z konkretnych zasobów możliwe jest tylko i wyłącznie na dokumentach operujących na magazynie czyli WZ, RW, MM oraz FA/PA z pobraniem. Nie można rezerwować wybranych partii towaru czyli wystawiać PF, RO, FA/PA bez pobrania na konkretne zasoby.

Wyświetlanie zasobów na towarze

Wyświetlanie zasobów na karcie towaru, na zakładce [Zasoby] uwzględnia ocechowanie dostaw. Lista zawiera standardowe kolumny: Magazyn, Typ, DostawcaData dost., Nr dok. źród., Nr dok., Ilość, Wartość, Cena. Na liście znajdują się również kolumny cech. Ich ilość zależy od ilości przypisanych danemu towarowi cech na zakładce [Atrybuty]. W obrębie dokumentów wprowadzających zasób na magazyn, wyodrębnione są poszczególne partie w rozbiciu na ilości, wyświetlane w takiej samej kolejności, w jakiej wprowadzane były na dostawę. Dla każdej partii określone są wartości cech.
Formularz towaru – zakładka Zasoby

Wystawianie dokumentów wg zasobów

Wprowadzanie pozycji na dokument w module Handel Plus odbywa się na podobnych samych zasadach jak w module Handel. Dodatkowa możliwość polega na wskazaniu konkretnych partii zasobów (z określonego dokumentu, daty, z określonymi cechami) i pobranie ich z magazynu na dokument. Na dokumentach rozchodu dostępna jest ikona Pobierz zasoby  – widoczna na liście pozycji dokumentu (gdzie dotyczy podświetlonej pozycji) jak i na formularzu wybranej pozycji. Po jej naciśnięciu pojawia się okno wyboru partii z listą zasobów dostępnych dla tego towaru. Ikona staje się aktywna po wprowadzeniu co najmniej jednej pozycji towarowej na dokument.

Pobieranie zasobów

Na oknie wyboru partii znajduje się lista zasobów danego towaru, dostępnych na dany dzień (wg daty sprzedaży z dokumentu). Dla metody wyceny magazynu FIFO, lista posortowana jest w kolejności chronologicznej wprowadzania dostaw. Dla metody wyceny magazynu LIFO, w oknie wyboru partii towaru, dostawy wyświetlane są w kolejności proponowanego rozchodowania, czyli od najnowszej dostawy na górze listy. Kolumny na liście zasobów na pozycji dokumentu: Nr dokumetu – numer dokumentu wprowadzającego dany zasób na magazyn Nr obcy – numer obcy powyższego dokumentu Data – data dostawy Dostawca – nazwa dostawcy z dokumentu Ilość Dostępna – jest to stan na magazynie bez uwzględnienia rezerwacji, na dzień sprzedaży Ilość – ilość do pobrania (jedyne edytowalne pole, gdzie można wpisywać ilość, która ma być pobrana z konkretnej partii na pozycję dokumentu, przy czym program pilnuje żeby ilość do pobrania nie była większa od ilości) Jm – jednostka, która została wybrana na pozycji dokumentu Cena – cena zakupu jednostki (Jm) towaru w danej partii W kolejnych kolumnach znajdują się cechy. Ich ilość zależy od ilości przypisanych danemu towarowi cech na zakładce [Atrybuty]. Na liście dostępne są przyciski: Zatwierdzenie okna zasobów – pobranie zasobów <CTRL>+<ENTER> Wyjście z okna zasobów bez wyboru <ESC> Szukaj <CTRL>+<F> W dolnej części formularza znajdują się pola służące do filtrowania listy partii. Po zatwierdzeniu okna wyboru partii, suma ilości z poszczególnych partii przepisywana jest do pola ilość na elemencie dokumentu. Jeśli dla danego towaru na dokumencie rozchodu zostały wskazane konkretne zasoby, wówczas nie można zmienić ilości na elemencie. Próba zmiany ilości na elemencie skutkuje komunikatem:

Zmiana ilości możliwa jest wówczas tylko na oknie wyboru partii.

Jeśli ponownie przejdziemy do edycji partii, wówczas te partie, z których pobrano wcześniej towary wyświetlane są w pierwszej kolejności na liście. Ułatwi to znalezienie partii, które chcemy zmodyfikować.

Uwaga
Przy wydawaniu towaru z partii nie jest zalecana praca z parametrem Nie pozwalaj na wydanie towaru jeśli występują rezerwacje (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje). Po wskazaniu rozchodowanych partii może nastąpić sytuacja, że nie będzie można zatwierdzić dokumentu (jeśli ilość na elemencie przekroczy ilość dostępną na magazynie).

Wyszukiwanie zasobów 

Na oknie pobierania zasobów istnieje możliwość filtrowania poszczególnych partii. Na dole okna znajdują się stworzone w tym celu pola charakteryzujące partie: Dostawca, Data (od-do), Nr dok, Nr Obcy – pola odpowiadają poszczególnym kolumnom na oknie wyboru partii. Po prawej stronie znajdują się również trzy pola, w których można uzupełnić wartości wybranych cech charakteryzujących partie. Po odpowiednim wypełnieniu pól, lista wyświetlanych partii jest zawężana tylko do tych, które spełniają warunki określone w filtrze. Filtr aktywny jest już w chwili wpisania wartości w wybranym polu.
Uwaga
Dzięki tak zorganizowanemu wyszukiwaniu możliwe jest przypisanie kodów EAN do partii towaru. Podczas przyjęcia dostawy, można wprowadzić kod EAN jako cechę dla poszczególnych partii, a przy wydawaniu towaru odszukać partię wprowadzając wybrany kod EAN w filtrze.
W części filtrowania zasobów dostępny jest przycisk  Wyczyść wartości filtra. Pozwala on łatwo powrócić do wyświetlania pełnej listy partii, nie ograniczonej warunkami filtrów.

Wydawanie zasobów w różnych jednostkach miary

Wydawanie zasobów możliwe jest zarówno w jednostce podstawowej jak i w jednostce pomocniczej. Jeśli na dokumencie wybierzemy jednostkę pomocniczą, wtedy przy wyborze z konkretnych partii, uwzględniana jest jednostka pomocnicza a ilości odpowiednio przeliczane.
Przykład
Towar został przyjęty na magazyn dokumentem PZ na 200 SZT jogurtu (40 truskawkowych, 40 bananowych, 100 malinowych, 20 mango) Jednostką podstawową jogurtu jest SZT, pomocniczą KARTON=10 SZT. Zasoby dostępne podczas rozchodu w jednostce pomocniczej – kartony to: 4 kartony jogurtu truskawkowego 4 kartony jogurtu bananowego 10 kartonów jogurtu malinowego 2 kartony jogurtu mango

Zakładka Zasoby na formularzu pozycji 

Na formularzu elementu dokumentu, po uzupełnieniu ilości towaru na oknie wyboru z konkretnych partii, pojawia się zakładka [Zasoby]. Jest to okno informacyjne, mające szczególne znaczenie podczas podglądu dokumentów zatwierdzonych, na których można podejrzeć, jakie partie towaru zostały wydane.
Formularz pozycji dokumentu przychodowego – zakładka Zasoby
Lista zawiera kolumny analogiczne do tych znajdujących się na oknie wyboru partii: Nr dokumentu, Data, Dostawca, Ilość, Jm, Cena zakupu oraz kolumny Cech. Nie ma możliwości modyfikacji danych na liście – jest ona widoczna tylko w celach informacyjnych.
Uwaga
Jeżeli Paragon z pobraniem, zawierający pozycje wybrane z konkretnych partii zostanie przekształcony do Faktury Sprzedaży, wówczas zakładka Zasoby na formularzu pozycji na fakturze jest pusta do momentu zapisu faktury do bufora lub na stałe.

Edycja dokumentu zapisanego do bufora

Dokument zapisany do bufora pobiera wybrane wcześniej zasoby, jednak możliwa jest ich modyfikacja. Jeśli wcześniej towary zostały pobrane poprzez wybór z konkretnych partii, wówczas nie można dokonać modyfikacji ilości bezpośrednio na elemencie, konieczne jest wyświetlenie okna wyboru partii i dokonanie aktualizacji pozycji. Na oknie wyboru partii możemy zmienić ilość pobieraną z partii poprzez edycję pola Ilość lub zrezygnować z pobieranej partii poprzez wpisanie 0 w pole Ilość.
Uwaga
Na dokumentach rozchodowych brana jest pod uwagę ilość dostępna towaru w magazynie na dzień określony w polu data wydania na dokumencie. W przypadku, gdy edytujemy dokument, na którym zostały pobrane ilości z partii i podczas edycji zmienimy datę wydania, wówczas może się zdarzyć, że data wydania będzie wcześniejsza niż data przyjęcia wybranej już wcześniej partii towaru. W takiej sytuacji program nie pozwoli zapisać dokumentu i konieczna będzie modyfikacja ilości na oknie wyboru partii.

Zatwierdzanie dokumentu (bufor, na stałe)

Podczas zapisywania dokumentu rozchodowego pobierane są dokładnie te zasoby, które zostały wybrane dla poszczególnych towarów. W czasie edycji dokumentu nie są jeszcze pobierane zasoby. Pobranie następuje po zapisie na trwałe lub do bufora. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że w międzyczasie zasób zostanie pobrany przez innego użytkownika lub przez inny dokument. W takim przypadku wyświetlana ilość dostępna na partii może okazać się mniejsza niż ilość do pobrania, którą wprowadziliśmy w czasie edycji. Przy próbie zapisu pojawi się komunikat informujący o niedostępności zasobów, które zostały już pobrane na inny dokument i konieczny będzie powrót na okno partii w celu dokonania zmiany ilości do pobrania.

Agregacja pozycji dokumentu

Nie są agregowane pozycje, dla których wyznaczone zostały konkretne partie.

Przesuwanie wskazanych zasobów na inny magazyn – MM

Na dokumentach MM, podobnie jak na dokumentach rozchodu można wskazywać konkretne partie towaru, które mają być przesunięte na inny magazyn. Ponieważ korekta dokumentu MM jest Przesunięciem Magazynowym towaru w przeciwnym kierunku, dlatego podczas wykonywania korekty również możliwe jest wybranie określonej partii towaru, niekoniecznie tej, która była wcześniej przesunięta na ten magazyn.
Uwaga
Dla dokumentów MM importowanych z magazynu odległego, zakładka Zasoby i przycisk wyboru z zasobów z partii są ukrywane.

Kolumna Czy wskazano cechę na dokumentach rozchodowych

Na formularzach dokumentów rozchodowych w module Handel Plus od wersji 2021.0.1 widoczna jest kolumna Czy wskazano cechę. Pozwala ona w łatwy sposób zweryfikować, czy dla towaru dodanego na dokument zostały wskazane rozchodowywane partie dostaw. Kolumna jest domyślnie widoczna na dokumentach:
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.
Uwaga
Kolumna jest widoczna tylko dla dokumentów, które nie są zatwierdzone.
Kolumna przyjmuje wartości: wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy usług oraz towarów, które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty]. – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy towarów, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty]. – cechy poprawnie wskazane – niezgodność ilości towaru z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie magazynu, daty dokumentu, jednostki miary, ilości towaru złożonego na PWP, jeśli ilość na pozycji dokumentu (lub recepturze) jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.   [/su_list]

Cechy dostaw

Cecha towaru jest dodatkową informacją o towarze, wykorzystywaną w celu opisu poszczególnych partii towaru.

Formularz atrybutu

Przy włączonym module Handel Plus, na formularzu atrybutu, pod ramką „Pozycje dokumentu” widoczna jest ramka o nazwie „Pozycje, zasoby” z dwoma parametrami Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy. Przenosić na dostawy – parametr pozwala na nadanie cech dostawom. Po zaznaczeniu tego parametru, podczas wprowadzania towaru na magazyn poprzez użycie przycisku Wprowadź partie dostaw istnieje możliwość opisania towaru dodatkowymi atrybutami, np. numerem seryjnym, datą ważności itp. Uzupełniona wartość atrybutu jest widoczna na zakładce [Zasoby] na karcie towaru. Funkcja umożliwia komfortowe wyszukiwanie towaru z konkretnej dostawy podczas wystawiania dokumentów rozchodowujących i wskazywaniu partii dostaw przy przyjęciu towaru na magazyn. Wartość atrybutu domyślnie uzupełniona na kartotece towarowe, a następnie jest przenoszona na dokument podczas wprowadzania partii dostaw, do okna Zasoby. Obowiązkowy – po zaznaczeniu parametru konieczne jest uzupełnienie wartości atrybutu na dostawie. Parametr Przenosić na dostawy domyślnie jest odznaczony, natomiast parametr Obowiązkowy wyszarzony. Jeżeli operator zaznaczy opcję Przenosić na dostawy wówczas parametr Obowiązkowy staje się aktywny z możliwością zaznaczenia przez operatora. Po oznaczeniu atrybutu jako Nieaktywny, nie będzie on wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje.
Uwaga
Atrybut, który ma ustawiony format jako binarny, nie jest obsługiwany dla dostaw, dlatego parametr Przenoś na dostawy jest nieaktywny po wybraniu formatu binarny.
Uwaga
Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Zależny od kontrahenta, wówczas parametry Przenosić na dostawyObowiązkowy stają się nieaktywne. Jeżeli najpierw zaznaczymy parametr Przenosić na dostawy, wtedy parametr Zależny od kontrahenta zostanie wyszarzony.
W menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Cechy na zasobach znajdują się parametry:
 • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych,
 • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych.
Pozwalają one wymusić obowiązek wprowadzania/wydawania towaru w oparciu o partie.

Lista atrybutów

Przy włączonym module Handel Plus, na liście atrybutów dostępnej z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty pojawiają się dwie kolumny o nazwach Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy dla dostaw Jeżeli parametr Przenosić na dostawy jest zaznaczony na formularzu atrybutu, wówczas w kolumnie pojawi się TAK, w przeciwnym wypadku NIE. Dla parametru Obowiązkowego i kolumny Obowiązkowy dla dostaw działanie jest analogiczne. Istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania na liście atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów będą również widoczne atrybuty nieaktywne.

Karta towaru – zakładka Atrybuty

Jeśli chcemy nadawać cechy konkretnym partiom towaru, należy wcześniej przypisać je do danego towaru. Można tego dokonać z poziomu zakładki [Atrybuty] na karcie towaru. Podobnie, jak na formularzu atrybutu, podczas przypisywania atrybutu do towaru widoczna jest nowa ramka o nazwie „Pozycje, zasoby” z dwoma parametrami Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy. Zasady działania parametrów są takie same jak dla formularza atrybutu.

Lista atrybutów na karcie towaru

Po włączeniu modułu Handel Plus, na liście atrybutów wyświetlane są dwie nowe kolumny Przenosić na dostawy oraz Obowiązkowy dla dostawy. Jeżeli parametr Przenosić na dostawy jest zaznaczony, w kolumnie ustawione jest TAK, w przeciwnym wypadku NIE. Dla parametru Obowiązkowy i kolumny Obowiązkowy dla dostawy działanie jest analogiczne. Liczba atrybutów z włączonym parametrem Przenosić na dostawy przypisanych do jednej karty towarowej nie może przekraczać dziesięciu. Przy próbie dodania większej ilości cech, użytkownik otrzyma komunikat informujący, że maksymalna ilość cech dla dostaw wynosi 10. Nie można też dodać dla jednej karty towarowej dwóch takich samych cech dla dostaw.

Obowiązkowe dostawy

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach znajdują się dwa parametry:: [ ] Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych [ ] Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych Pozwalają one wymusić obowiązek wprowadzania/wydawania towaru w oparciu o partie.

Parametr Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych

Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas dla każdego towaru, który na karcie towaru ma przynajmniej jeden atrybut będący cechą partii, wymuszane będzie wprowadzenie partii towaru przed zapisem dokumentu. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono sposób dodawania pozycji na dokument - podniesienie formularza lub edycja na liście, wówczas po wybraniu towaru na dokument (mającego przypisaną chociaż jedną cechę), podniesione zostanie okno partii dla tego towaru. Przy opcji wybór wielu towarów uzupełnienie cech sprawdzane jest przy zapisie całego dokumentu (lub przy zapisie okna pozycji elementu). Jeśli użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wprowadzenia partii, program nie pozwoli na tę operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie uzupełniono dostaw.

Parametr Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych

Postępowanie wymuszające jest analogiczne do tego przy włączonym parametrze Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych. Wymuszany jest wybór partii dla towarów, które mają co najmniej 1 cechę na formularzu towaru. Jeśli użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wyboru partii, program nie pozwoli na tą operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie wskazano konkretnych dostaw.

Edycja pozycji dokumentu

Na oknie edycji pozycji dokumentu aktywne jest pole Magazyn. Pole to pozostaje edytowalne aż do zatwierdzenia dokumentu. Podczas dopisywania nowej pozycji towarowej, pole Magazyn ustawiane jest automatycznie na magazyn ogólny, wybrany w oknie głównym dokumentu. Jeśli podczas edycji pozycji magazyn zostanie zmieniony, wówczas przy wywołaniu listy zasobów z poziomu pozycji, magazyn na liście jest zgodny z magazynem wybranym na pozycji. Podsumowując, jeśli użytkownik chce sprawdzić ilość dostępną na magazynie, który został wybrany na pozycji, powinien wywołać listę zasobów z okna pozycji dokumentu. Ilości dostępne na różnych magazynach można też sprawdzić z poziomu formularza pozycji dokumentu, po naciśnięciu przycisku Analiz  (funkcjonalność dostępna tylko dla Klientów posiadających moduł Analizy). Działanie funkcji zostało dokładnie opisane w podręczniku do modułu Handel, w rozdziale Okno informacji dodatkowych.

Zmiana magazynu dla całego dokumentu

Magazyn można zmieniać nie tylko na pozycji dokumentu, ale też na zakładce [Ogólne] dokumentów FA, PA, FZ. Taka zmiana magazynu może powodować zmianę magazynu na wszystkich pozycjach dokumentu, dlatego przed jej wykonaniem pojawia się pytanie: Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?  Tak/Nie Wybór opcji TAK spowoduje zmianę magazynu ogólnego oraz magazynów na poszczególnych elementach. Można jednak wybrać opcję NIE – wówczas zmieniony zostanie tylko magazyn ogólny. Magazyny, które wybrane zostały na poszczególnych pozycjach dokumentu, widoczne są w kolumnie Magazyn na zakładce [Ogólne] dokumentów FA, PA, FZ.

Faktura/Paragon w buforze a rezerwacje na magazynie

Faktura (Paragon) w buforze tworzy rezerwacje na zasobach. W przypadku wyboru różnych magazynów na pozycjach, rezerwacje również tworzone są na różne magazyny.

Agregacja pozycji na dokumencie, a magazyny

Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne włączony jest parametr agregacji pozycji przy zapisie dokumentu, wówczas program oprócz dotychczasowych warunków, sprawdza dodatkowo informacje o magazynach i nie agreguje pozycji, które mają różne magazyny.

Zatwierdzanie dokumentu handlowego z zaznaczonym parametrem WZ/PZ

Podczas zatwierdzania dokumentu z równoczesnym wygenerowaniem dokumentu magazynowego, program sprawdza jakie magazyny występowały na poszczególnych pozycjach i generuje odpowiednią ilość dokumentów Wydania Zewnętrznego (WZ) bądź Przyjęcia Zewnętrznego (PZ). Jeśli do dokumentu handlowego utworzone zostały korekty, są one również ujęte w rozbiciu na poszczególne dokumenty magazynowe (WZKOR i PZKOR).
Uwaga
Jeśli chociaż dla jednego magazynu zabraknie towaru, tak, że nie będzie możliwości utworzenia dokumentu magazynowego, wówczas nie mogą być utworzone pozostałe WZ, a dokument handlowy nie może zostać zatwierdzony z zaznaczonym parametrem WZ. Program poinformuje o tej sytuacji odpowiednim komunikatem.

Generowanie WZ/PZ do zatwierdzonych dokumentów FA/PA/FZ z poziomu listy

Zasada tworzenia dokumentów magazynowych do dokumentu handlowego jest analogiczna, jak w przypadku generowania dokumentów przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. Podstawowa różnica polega na tym, że data dokumentu magazynowego nie jest pobierana z dokumentu handlowego lecz ustawiana jest zawsze na datę bieżącą. W związku z tym, sprawdzanie dostępności towaru na poszczególnych magazynach dotyczy daty generowania dokumentów.

Generowanie dokumentów kaucyjnych

Możliwość wyboru magazynu dotyczy również kaucji na zakładce [Kaucje] na dokumentach FA, PA i FZ. Na formularzu kaucji dostępne jest pole Magazyn. Na liście kaucji znajduje się również kolumna Magazyn, dzięki czemu łatwo można podejrzeć jakiego magazynu, które opakowanie dotyczy. Domyślnie podczas ręcznego dodawania pozycji na listę kaucji, magazyn pobierany jest z okna głównego dokumentu, jednak można go dowolnie zmieniać.
Formularz pozycji kaucji
Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów Wydania Kaucji (WKA) lub Przyjęcia Kaucji (PKA) ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce [Kaucje]. Przy włączonym parametrze automatycznego generowania kaucji, opakowania, które dotyczą towarów na różne magazyny, zapisywane są jako oddzielne pozycje.
Przykład
Towar T1 – ma przypisane kaucje 1:1 Towar T2 – ma przypisane kaucje 1:1 10 szt. T1 przyjmowane na magazyn A 5 szt. T2 przyjmowane na magazyn B Kaucji w sumie 15 szt. Na zakładce Kaucje pojawią się 2 pozycje opakowań (po 10 i 5 szt.), rozdzielone na odpowiednie magazyny. Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów WKA/PKA ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce „Kaucje”. W tym przypadku, finalnie powstaną dwa dokumenty PZ oraz dwa dokumenty PKA.

Kopiowanie dokumentów handlowych

Podczas kopiowania dokumentów handlowych, magazyny na pozycjach dokumentu ustawiane są zgodnie ze schematem stosowanym podczas kopiowania wszystkich innych dokumentów w programie, czyli: W pierwszej kolejności ustawiany jest magazyn domyślny dla operatora jeśli istnieje Jeśli magazyn domyślny operatora nie jest ustawiony, wówczas ustawiany jest magazyn domyślny stanowiska jeśli istnieje. Jeśli nie ma magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, kopiowany jest magazyn główny.

Zwroty i korekty

Jeśli korygujemy dokument zawierający towary z różnych magazynów, wówczas korekty wprowadzają lub zdejmują towar z tego samego magazynu, który był wybrany na dokumencie źródłowym. Na dokumentach korygujących, na zakładce [Ogólne] znajduje się kolumna Magazyn, w której widać informację o magazynie wybranym dla korygowanej pozycji.

Magazyn a wybór z dostawy

W przypadku, gdy mamy do czynienia z wyborem z dostawy, zasoby wprowadzane są i zdejmowane do/z magazynu wskazanego na pozycji dokumentu.

Faktura Zakupu z dostawami

Jeśli na pozycji został wybrany magazyn inny niż w nagłówku dokumentu, wówczas wszystkie partie dopisywane na tej pozycji trafiają po zapisie na magazyn wybrany na pozycji. Po zmianie magazynu na pozycji, zmieniony zostanie również magazyn dla wprowadzonych wcześniej partii. Na dokumentach Przyjęć Zewnętrznych wygenerowanych do Faktury Zakupu, magazyny są przenoszone odpowiednio z elementów Faktury Zakupu.

Dokumenty rozchodowe ze wskazaniem dostaw

Po wybraniu magazynu na elemencie dokumentu rozchodowego (WZ, RW, FS lub PA z pobraniem) i podniesieniu okna partii (przycisk), wyświetlane są zasoby dostępne do pobrania, które dotyczą magazynu wskazanego na elemencie. Jeśli na dokumencie WZ, RW, FS lub PA z pobraniem wskazane były partie dostawy na pozycjach, wówczas, jeśli zmienimy magazyn w nagłówku dokumentu lub na elemencie, pojawi się komunikat: Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn? Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony. Jeśli wybierzemy NIE, wówczas program sprawdzi, które pozycje mają ustawione partie. Magazyn zostanie zmieniony tylko dla tych pozycji, dla których partie nie zostały wskazane (dotyczy FS i PA z pobraniem). Komunikat pojawia się tylko jeśli nie jest włączony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry/Cechy na zasobach. Na dokumentach WZ wygenerowanych do FA/PA, magazyny dla partii są przenoszone z elementów FA/PA.

Przekształcanie Faktur Pro Forma (FPF) do Wydań Zewnętrznych (WZ) ze wskazaniem na dostawy

Do konkretnej Faktury Pro Forma można wygenerować częściowe Wydania Zewnętrzne towaru z poziomu listy Faktur PF. Na tak stworzonym Wydaniu Zewnętrznym można wskazać dostawy, z których wydajemy towar. Jeśli dla towaru na pierwszym dokumencie WZ wygenerowanym do FPF wskażemy dostawy, wtedy na każdym kolejnym WZ towar ten musi być wydawany ze wskazaniem dostaw. Analogicznie, jeśli na pierwszym WZ towar nie miał wskazanych dostaw, wtedy na żadnym z kolejnych nie można wskazać dostaw. Przy próbach zapisu, przy niespełnionych tych warunkach, program poinformuje odpowiednio komunikatami: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar KOD na wcześniejszych WZ do PF jest ze wskazaniem dostaw. Wskaż dostawę dla towaru. lub Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar KOD na wcześniejszych WZ do PF nie ma wskazanych dostaw. Zapisz ten towar bez wskazania dostaw.

Przesuwanie wskazanych zasobów na inny magazyn - MM

Na dokumentach MM, podobnie jak na dokumentach rozchodu można wskazywać konkretne partie towaru, które mają być przesunięte na inny magazyn. Ponieważ korekta dokumentu MM jest Przesunięciem Magazynowym towaru w przeciwnym kierunku, dlatego podczas wykonywania korekty również możliwe jest wybranie określonej partii towaru, niekoniecznie tej, która była wcześniej przesunięta na ten magazyn.
Uwaga
Dla dokumentów MM importowanych z magazynu odległego, zakładka Zasoby i przycisk wyboru z zasobów z partii są ukrywane.

Pozostałe operacje na dokumentach

Anulowanie dokumentów

Dokumenty przychodowe Jeśli elementy dokumentu były tworzone z podziałem na partie, wówczas podczas anulowania sprawdzana jest dostępność tych zasobów. Jeśli zasoby chociaż jednej pozycji są już wykorzystane, wówczas anulowanie dokumentu nie powiedzie, a system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Dokumenty rozchodowe Anulowanie dokumentu rozchodu powoduje zwrot określonych partii na magazyn.

Kopiowanie dokumentów

Kopiowanie wszelkich dokumentów, których elementy wprowadzone zostały według partii, nie bierze pod uwagę partii towaru lecz działa według ustalonej w konfiguracji metody wyceny magazynu.

Zestawienia dla dostaw

Zestawienia dostępne są z poziomu menu Handel/ Inne/ Zestawienia/ Zestawienia wg dostaw. Ułatwiają one wyszukiwanie partii towaru jakie przyjmowane/wydawane były z magazynu lub też tych, które znajdują się obecnie na magazynie. Na formularzu dostępne są dwie zakładki: [Zasoby na dokumentach] oraz [Zasoby na magazynie]

Zasoby na dokumentach

Analiza umożliwia wyszukiwanie zgodnie z określonymi parametrami, transakcji na których znajdują się towary o określonych cechach. Okno zawiera kolumny: Kod towaru Nazwa towaru/Dokument – w obrębie jednego towaru wyszczególnione są numery dokumentów, których pozycja dotyczy Data operacji (data zakupu/sprzedaży) Magazyn – symbol magazynu, którego dotyczy dana partia towaru Akronim podmiotu (kod kontrahenta) Typ (typ transakcji FZ, PZ, PWP, PW, BO, MM, FS, PA, RWS, WZ, RW, SRW) JM – jednostka miary podstawowa Ilość – ilość w jednostce podstawowej Wartość netto – wartość zakupu towaru Kolejne kolumny: Cecha1, Cecha2, ..., aż do Cecha10 zawierają informacje o cechach poszczególnych partii. Kolumn jest 10 ponieważ każda partia może mieć maksymalnie 10 cech. W każdej kolumnie wpisano odpowiedni kod cechy (dla każdego towaru będzie inny), natomiast po znaku / podana jest wartość cechy.

Filtrowanie na zestawieniu

W dolnej części zestawienia znajduje się zestaw parametrów, według których można zawęzić wyświetlane informacje. Wśród nich znajdują się: Po wybraniu przycisku Cecha1, Cecha2 lub Cecha3 pojawi się lista atrybutów towaru, ale tylko tych, które mają status cechy (mają zaznaczony parametr „Przenosić na dostawy”). Mamy możliwość określenia maksymalnie trzech wyszukiwanych cech wraz z wartościami. Jeśli wybierzemy cechę i nie określimy jej wartości, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie zasoby posiadające cechę, niezależnie od jej wartości. Jeśli zostanie wprowadzona określona wartość cechy, wtedy filtr wyszuka tylko pozycje, które mają cechę o określonej wartości. Po wskazaniu wartości cech otrzymamy listę partii z różnych dokumentów, o określonych wartościach cech. Parametry określające rodzaj dokumentów  Parametry podzielone są na trzy sekcje: przychód, rozchód i zlecenia serwisowe. Wśród dokumentów przychodowych mogą znajdować się dokumenty magazynowe, czyli Przyjęcia Zewnętrzne (PZ), Przyjęcia Wewnętrzne (PW), Bilans Otwarcia (BO), Przesunięcia Magazynowe przychodowe. Można też wyświetlić dokumenty handlowe - Faktury Zakupu (FZ), które nie zostały jeszcze przekształcone do PZ. Wyświetlane są również korekty ilości tych dokumentów. Nie widać natomiast korekt wartości ponieważ dla nich nie ma możliwości określenia partii. Wśród dokumentów rozchodowych mogą znaleźć się Wydania Zewnętrzne (WZ), Rozchody Wewnętrzne (RW), Przesunięcia Międzymagazynowe wydające towar z magazynu oraz Faktury Sprzedaży i Paragony, które nie zostały przekształcone do dokumentów magazynowych. Wyświetlane są również korekty ilości. W sekcji Zlecenia serwisowe znajduje się parametr dotyczący dokumentów Zlecenia serwisowego (SRW). Zakres dat Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie operacji. W prawej dolnej części zestawienia dostępny jest też filtr, zawierający pola: Kontrahent – pole umożliwia wybór kontrahenta (istnieje możliwość wyboru również pracownika, wspólnika, urzędu, banku) i zawężenie wyświetlanych transakcji do tych, które zostały zawarte z wybranym kontrahentem. Magazyn – wybór magazynu dla zasobów Towar – zawężenie listy do informacji o konkretnym towarze (wyświetlane są tylko towary proste i złożone, bez usług) Operator – dokumenty wystawione przez konkretnego operatora Możliwe jest również zawężenie dokumentów wyświetlanych tylko do tych, które są w buforze lub tylko zatwierdzonych. Można też wyświetlić wszystkie dokumenty. Na zestawieniu nie są uwzględniane dokumenty anulowane.

Wyświetlanie listy wyników:

Przyciski do obsługi zestawienia: - aby filtrowanie zostało wykonane konieczne jest naciśnięcie przycisku pioruna. Jeśli zmieniony zostanie jakikolwiek parametr na zestawieniu, na ikonie pojawi się wykrzyknik , sugerujący że należy odświeżyć listę wyników. Podgląd pozycji dokumentu/ Podgląd karty towaru - ikona lupy umożliwia podgląd wybranej pozycji dokumentu <ENTER>, pod strzałką mamy do wyboru podgląd pozycji lub karty towaru <CTRL>+<ENTER>  - zamknięcie okna Wyniki wyświetlane są alfabetycznie według towarów, a następnie chronologicznie według daty operacji. W kolumnach Ilość oraz Wartość netto wyświetlana jest suma wyfiltrowanych wartości. Nagłówki dokumentów w buforze wyświetlane są na zestawieniu w kolorze zielonym. Zasoby na magazynie Na zakładce drugiej znajduje się filtr umożliwiający wyszukanie określonych zasobów (o określonych cechach) na wybranym magazynie.
Zestawienie Zasoby na magazynie
Na liście tej wyświetlane są zasoby dostępne na magazynie, które można podejrzeć również na zakładce [Zasoby] na karcie cennikowej. W dolnej części okna Zasobów na magazynie znajduje się filtr, pozwalający zawęzić wyświetlane partie do tych, zawierających konkretne wartości cech, znajdujących się na wybranym magazynie. Można też zawęzić wyświetlane transakcje do wystawionych przez danego operatora, na konkretny towar i konkretnego kontrahenta. Dodatkowo istnieje możliwość wyfiltrowania zasobów, w zależności od tego jakim dokumentem były wprowadzane na magazyn: PZ, PWP, PW lub BO.

Korekty do dokumentów

Podczas wystawiania korekty mamy dwie możliwości:
 • Jeśli na dokumencie korygowanym wprowadzono pozycje w oparciu o partie, wówczas na korekcie dla tych pozycji korygować możemy tylko ilości na oknie partii (nie można wykonać korekty standardowej na elemencie).
 • Pozycje z dokumentu, dla których nie wprowadzono partii można korygować tylko w sposób standardowy (nie ma możliwości korekty z poziomu okna partii).
Jeśli zwracana jest cała ilość z dokumentu korygowanego, wówczas wystarczy zatwierdzić korektę, bez uruchamiania okna partii ponieważ domyślnie zwracana jest cała ilość.

Korekta ilości

Do okna, w którym można skorygować ilości z konkretnych partii można przejść poprzez przycisk Zwróć partie dostawy (dla korekt dokumentów przychodowych) , lub Zwróć zasoby  (dla korekt dokumentów rozchodowych), widoczny na zakładce [Ogólne] dokumentu korygującego lub na formularzu pozycji. Domyślnie dla wszystkich partii w polu ilość ustawiana jest wartość „na minus”, zwracająca cały zasób. Pole to można modyfikować, przy czym ilość nie może przekroczyć maksymalnej ilości do zwrotu. Ilość zwracana na elemencie dokumentu jest przeliczana jako suma ilości zwracanych z poszczególnych partii.
Uwaga
Dla towarów wydawanych z konkretnych partii nie można wykonywać korekt „na plus”.
W przypadku kiedy dana partia nie jest zwracana, w polu ilość można wpisać 0, przy czym nie może być takiej sytuacji, kiedy wszystkie partie będą miały ustawioną ilość na 0, ponieważ ilość na pozycji dokumentu nie może być zerowa. Istnieje również możliwość usunięcia z listy partii, które nie będą korygowane (ikona kosz), jednak program nie pozwoli na usunięcie wszystkich pozycji z listy. Przy próbie usunięcia ostatniej poinformuje komunikatem: Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.

Okno partii dla korekty ilości dokumentów przychodowych (FZ, PZ, PW, BOM)

Okno partii towaru dla korekty ilości dokumentu przychodowego
Na oknie widoczna jest kolumna Ilość (jest to jedyne edytowalne pole w tabeli, gdzie wpisywana jest ilość zwracanego towaru z danej partii), ponadto wyświetlana jest kolumna z jednostką miary (Jm) oraz kolumny cech w ilości zależnej od ustawień dotyczących konkretnej pozycji towarowej. Aby wystawić korektę ilości do dokumentu przychodowego, korygowana partia towaru musi znajdować się na magazynie. Jeśli została wydana, przy próbie zatwierdzenia korekty zostanie wygenerowany komunikat: Zapis niemożliwy! Wskazane zasoby  towaru  RÓŻA_PN  zostały rozchodowane. Nie można pobrać dostawy. Wybierz inny zasób towaru. Pod tabelą z partiami korygowanymi znajdują się pola filtra, dzięki któremu można wyfiltrować partie po trzech dowolnych cechach. Filtr działa analogicznie jak opisany w rozdziale Wyszukiwanie zasobów.

Okno wyboru partii dla korekty ilości dokumentów rozchodowych (WZ, RW, MM, FS/PA z pobraniem)

Tabela na oknie wyboru partii dla korekt jest podobna, jak w przypadku dokumentów przychodowych korygowanych. Zawiera kolumny Nr dok, Nr obcy, Data, Dostawca, Jm oraz kolumny cech. W kolumnie Ilość można wpisać ilość zwracaną z danej partii. Poniżej tabeli partii znajdują się pola filtra, identyczne jak na dokumentach korygowanych. Działanie filtra zostało opisane w rozdziale Wyszukiwanie zasobów. Korekta wartości i VAT Korekty wartości (ceny) oraz stawki VAT działają standardowo, bez możliwości korygowania konkretnych partii towaru. Na korekcie wartości istnieje możliwość wyboru ilości towaru, którą korygujemy. Jeśli dokument korygowany wprowadzany był w oparciu o partie, wówczas wartość korekty wprowadzana jest proporcjonalnie w rozbiciu na partie.
Przykład
Przykład: Wprowadzamy dokument PZ na dwie partie towaru T1, obie po 10 sztuk w cenie 10 PLN (wartość każdej z partii wynosi 100 PLN). Na karcie towaru, na zakładce Zasoby mamy informacje: Jeśli teraz wprowadzimy korektę wartości na ilość 5 sztuk, korekta o 2 PLN „na minus”, wtedy całkowita wartość korekty wynosi 10 PLN. Wartość ta rozbijana jest proporcjonalnie na obydwie partie po 5 PLN.