Przeszacowanie walut

Przeszacowanie walut

Przeszacowanie walut jest dostępne z poziomu Księgowość/ Inne/ Przeszacowanie walut. Funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników modułu Księga Handlowa Plus, którzy zaznaczyli w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr Obsługa kont walutowych. Dokumenty przeszacowania walut są generowane i zapisywane w ramach bieżącego okresu obrachunkowego (określonego w menu Narzędzia). Funkcja Przeszacowania walut automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

Lista dokumentów przeszacowania

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj. W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy. Zmień lub klawisz <CTRL>+<ENTER> - przycisk pozwala na podglądnięcie dokumentu. W przypadku zapisów, które znajdują się na poziomie bufora, dodatkowo użytkownik ma możliwość modyfikowania dokumentu przeszacowania.
Lista dokumentów przeszacowania walut
Usuń lub klawisz <DELETE> - przycisk pozwala na usunięcie dokumentu, ale tylko w takim przypadku, gdy jest on jeszcze na poziomie bufora. Listę Przeszacowań można zawęzić do dokumentów (lista rozwijalna w polu Przeszacowania): 
  • wszystkich,
  • niezaksięgowanych na końcu okresu,
  • niezaksięgowanych na początku okresu,
  • zaksięgowanych na końcu okresu,
  • zaksięgowanych na początku okresu.
Ikona księgowania  jest aktywna tylko wtedy, gdy lista została zawężona do dokumentów niezaksięgowanych na końcu okresu lub niezaksięgowanych na początku okresu.  

Dokument przeszacowania

Przeszacowanie zapisywane jest jako osobny dokument, posiadający nagłówek oraz tabelę z pozycjami. Dokument przeszacowania walut dodajemy klikając na ikonkę  na Liście przeszacowań. Podgląd dokumentu jest dostępny z poziomu Listy przeszacowań po kliknięciu na ikonkę .
Dokument przeszacowania walut
Nagłówek dokumentu przeszacowania zawiera następujące informacje:
Nazwa polaOpis pola
Nr dokumentuW tym polu należy wpisać numer dokumentu.
Data dokumentuPodczas dodawania nowego dokumentu data będzie inicjowała się jako ostatni dzień bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik może zmienić datę dokumentu na inną w obrębie bieżącego okresu obrachunkowego. Zmiana daty nie spowoduje próby zmiany kursu. Data w tym polu jest wykorzystana do księgowania na koniec okresu.
BuforDokument przeszacowania można zapisać do bufora (tak zapisany dokument na liście będzie miał kolor zielony) i ponownie edytować, dopóki nie zostanie zatwierdzony. Po zatwierdzeniu dokumentu, jego cofnięcie do bufora będzie możliwe z menu kontekstowego - opcja Cofnij do bufora .
WalutaW tym polu Użytkownik wybiera odpowiednią walutę przeszacowania oraz kurs dla tej waluty.
DziennikDziennik cząstkowy, do którego zostanie zaksięgowane PK. Pole wymagalne. Pole edytowalne do momentu zaksięgowania dokumentu. Dziennik uzależniony jest od okresu obrachunkowego, do którego następuje księgowanie.
Księgowanie przez buforJeśli parametr został zaznaczony, wówczas dokument zostanie zaksięgowany do bufora, jego odznaczenie spowoduje zaksięgowanie dokumentu na czysto.
Przychody finansowe, Koszty finansowePrzyciski otwierające Plan Kont z możliwością wybrania konta. Podpowiada się Plan Kont z bieżącego okresu obrachunkowego. Użytkownik ma możliwość wpisania konta również ręcznie pod warunkiem, że takie konto istnieje w Planie Kont. W polach tych należy podać konta, na które mają być zaksięgowane dodatnie i ujemne różnice kursowe.
Zapis księgowyPole będzie widoczne dopiero po zaksięgowaniu dokumentu.
W Tabeli z pozycjami prezentowane są następujące informacje:
Nazwa polaOpis pola
Konto Wn,
Konto Ma
Z jednej strony numer konta, którego dotyczy przeszacowanie, z drugiej konto przychodów/kosztów finansowych. Jeżeli różnica kursowa jest zerowa – w wierszu pojawia się tylko konto przeszacowywane, zawsze po stronie Winien.
Kwota różnicyRóżnica kursowa bilansowa (RKB) jest obliczana w następujący sposób:
RKB = SWK x KW - SZK
SWK - saldo walutowe konta
KW - kurs waluty, dla którego ma być przeszacowane saldo
SZK – saldo złotówkowe konta
Różnica jest zapisywana zawsze ze znakiem plus, natomiast strony kont księgowych są określane zgodnie z tą Tabelą.
Saldo walutowe (przeszacowywanego konta)
oraz Saldo PLN (przeszacowywanego konta).
Dane te mają charakter informacyjny i na ich podstawie oraz w oparciu o kurs przeszacowania Użytkownik możne sprawdzić poprawność wyliczenia różnicy.
WprowadziłZawiera akronim operatora wprowadzającego dokument oraz datę wprowadzenia.
ZmodyfikowałPole to reaguje na każde ponowne zapisanie dokumentu.
Ikona generacji elementów dokumentu przeszacowania  lub klawisz <F8> spowodują otwarcie formatki z listą kont – kandydatów do przeszacowania. Na liście pojawią się tylko konta, które spełniają warunki do przeszacowania, czyli konta walutowe waluty określonej na dokumencie przeszacowania, dla których nie dokonano jeszcze przeszacowania w danym okresie obrachunkowym i do których operator nie ma zakazu. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wybranych lub wszystkich kont i przeniesienia ich do przeszacowania. Przeszacowanie obejmuje saldo dla dekretów zarówno w buforze jak i zatwierdzonych. Jeżeli znajdują się jakieś dekrety w buforze pojawi się następujący komunikat:
Komunikat
Po zaznaczeniu konta lub większej ilości kont i wybraniu ich na dokument przeszacowania rozpocznie się proces przeliczania sald wg kursu podanego na formatce.  Aby ułatwić przeszukiwanie formatki przeszacowania walut, dostępna jest ikona Szukaj . Ikona jest aktywna, jeżeli na liście znajduje się chociaż jedna pozycja.
Uwaga
Jeżeli dla któregoś z kont wyliczone saldo będzie zerowe, pozycja zostanie dopisana z zerową kwotą. Taka pozycja nie zostanie zaksięgowana, natomiast konto nie pojawi się już na liście kont kwalifikujących się do przeszacowania.
   

Księgowanie dokumentu przeszacowania

Pozycje dokumentu zawierają predekretację na podstawie kont Przychodów i Kosztów finansowych wprowadzonych na formatce przeszacowania. Zasadę przypisywania kont do odpowiedniej strony (Wn, Ma) przedstawia poniższa tabela. Kwota różnicy kursowej wyświetlana na ekranie będzie zawsze dodatnia – w zależności od strony salda oraz wyniku równania, wyliczonego wg wzoru określonego tutaj. Dokument przeszacowania, przypisywane są konta po odpowiedniej stronie.   Schemat przeszacowania walut:
Saldo kontaWynik obliczenia różnicy kursowejDekret strona WnDekret strona Ma
WinienDodatniKonto podlegające przeszacowaniuPrzychody finansowe
MaDodatniKoszty finansoweKonto podlegające przeszacowaniu
WinienUjemnyKoszty finansoweKonto podlegające przeszacowaniu
MaUjemnyKonto podlegające przeszacowaniuPrzychody finansowe
Winien/Ma lub zeroweZeroKonto podlegające przeszacowaniuPole puste
Dokument Przeszacowania księgowany jest dwa razy: na koniec okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie i na początku następnego okresu (storno). Księgowanie odbywa się z listy dokumentów przeszacowania po zawężeniu listy do dokumentów niezaksięgowanych na koniec okresu lub dokumentów niezaksięgowanych na początku okresu. Tylko w przypadku tych dwóch filtrów będzie aktywna ikona księgowania. Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą wpisaną w polu Data dokumentu. Numer dokumentu, Kategoria i Opis zostanie pobrany z nagłówka dokumentu Przeszacowania, natomiast Identyfikator księgowy będzie nadawany wg schematu KOLEJNY NUMER/RR/DZIENNIK CZĄSTKOWY (np. księgowanie w 2006 roku do dziennika inne – 3/06/INNE). Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą pierwszego dnia następnego okresu obrachunkowego. Polecenie księgowania zawiera dane takie jak polecenie księgowania na koniec okresu, natomiast kwoty są ujemne (czyli stornujemy zapis zaksięgowany na koniec roku).
Uwaga
Nie można zaksięgować dokumentu na początek okresu, jeżeli nie został zaksięgowany na koniec okresu. Nie można usunąć dekretu na koniec okresu, jeżeli istnieje dekret na początek okresu (należy najpierw usunąć dekret na początek okresu).