Lista urządzeń

Lista urządzeń jest dostępna w menu Handel/ Urządzenia.
Lista urządzeń
Lista zbudowana jest z następujących kolumn:
 • Kod – kod urządzenia,
 • Nazwa – nazwa urządzenia,
 • Kontrahent – pełna nazwa Kontrahenta wskazanego na Formularzu zlecenia,
 • Odbiorcapełna nazwa Odbiorcy wskazanego na Formularzu zlecenia,
 • Rodzaj – kod rodzaju wskazanego na formularzu urządzenia.
Ponadto korzystając z opcji Wybór kolumn (dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w sekcji kolumn) można wyświetlić na liście kolumny odpowiadające wybranym atrybutom urządzenia. Na liście znajdują się pola umożliwiające filtrowanie rodzajów urządzeń: Filtruj  , Filtruj na bieżąco  , Konstruktor filtra  , Wyczyść filtr  . Zasady filtrowania list zostały opisane tutaj. Listę urządzeń serwisowych można przeszukiwać korzystając z parametru Dla kontrahenta uwzględniającego pola Kontrahent i Odbiorca
 • Zaznaczenie opcji Dla kontrahenta powoduje automatyczne włączenie parametrów Kontrahent, Odbiorca – lista urządzeń jest filtrowana zgodnie ze wskazanym Kontrahentem i Odbiorcą.
 • Odznaczenie opcji Dla kontrahenta powoduje automatyczne wyłączenie parametrów Kontrahent, Odbiorca – wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych w programie urządzeń.
 • Odznaczenie parametru Odbiorca skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem Kontrahenta przypisanego do urządzenia.
 • Odznaczenie parametru Kontrahent skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem Odbiorcy przypisanego do urządzenia.
W przypadku filtrowania listy urządzeń wywoływanej z poziomu zlecenia - parametr Dla kontrahenta jest automatycznie włączony, informacje o Kontrahencie i Odbiorcy uwzględnianych przy filtrowaniu listy są pobierane z formularza zlecenia. Listę urządzeń można również filtrować wykorzystując pole Cennik. Przykładowo wybór w polu Cennik karty towarowej Drukarki spowoduje, że na liście wyświetlone będą tylko te urządzenia, które są powiązane z kartą cennikową Drukarki. W dolnej części okna dostępne są przyciski szczegółowo opisane w rozdziale Standardy w programie:  - Dodaj,  - Zmień,  - Usuń oraz przyciski:  - Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla zaznaczonego na liście urządzenia. Do pola Kod wzorcaNazwa zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje na temat Zleceń cyklicznych zamieszczono w artykule Zlecenia cykliczne.  - Dodaj nowe zlecenie serwisowe - po wybraniu funkcji dla zaznaczonego na liście urządzenia zostanie wygenerowane nowe Zlecenie serwisowe. Na powstałe zlecenie przeniesione zostaną dane Urządzenia wraz z atrybutami oraz Kontrahent i Odbiorca przypisany do urządzenia. Szczegółowe informacje na temat Zleceń serwisowych zamieszczono w artykule Zlecenia serwisowe.  Z poziomu listy istnieje możliwość eksportu i importu urządzeń oraz ich rodzajów za pośrednictwem arkusza MS Excel. Eksport Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno, na którym należy wskazać lokalizację (dysk lokalny lub IBARD) i nazwę pliku. Plik będzie się składał z czterech arkuszy i zostaną do niego przeniesione następujące dane:
 • Urządzenia – kod i nazwa urządzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urządzenia, powiązany towar, opis, informacja o fakturowaniu czynności i części,
 • Atrybuty urządzeń – kod urządzenia, kod i wartość atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy,
 • Rodzaje – kod i nazwa rodzaju urządzenia,
 • Atrybuty rodzajów – kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy.
Import Pod przyciskiem  dostępny jest Z arkusza MS Excel importowane są analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym należy pamiętać, że podczas importu do urządzeń i ich rodzajów dopisywane są wyłącznie atrybuty istniejące w bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybutów towaru oraz nowych wartości atrybutów (dla atrybutu typu lista) do programu. Jeżeli do rodzaju urządzenia są przypisane atrybuty i rodzaj ten został powiązany w arkuszu z urządzeniem, podczas importu urządzenia do programu zostaną do niego dodane również atrybuty rodzaju.  

Formularz urządzenia - zakładka Ogólne

Kolejne pola znajdujące się na zakładce to:
W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskaza
 • Kod – dowolny 50-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający urządzenie;
 • Nazwa – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 250 znaków;
 • Rodzaj – z listy rozwijalnej można wybrać rodzaj zdefiniowany na Liście Rodzajów urządzeń. Jeżeli na formularzu wskazanego rodzaju urządzenia zdefiniowane są atrybuty, to zostaną one przeniesione na formularz urządzenia, na zakładkę [Atrybuty].
 • Cennik – pole to umożliwia przypisanie karty cennikowej do danego urządzenia. Wybranie przycisku Cennik otwiera listę cennikową towarów. Urządzenie można powiązać tylko z towarem.
 • Kontrahent – do karty urządzenia można przypisać wybrany podmiot, domyślnie jest to Kontrahent. Po wciśnięciu rozwijanej listy można wskazać Bank, Pracownika, Wspólnika albo Urząd. Podmiot z tego pola jest przenoszony jako płatnik na dokumenty FA/PA/WZ. Podmiot wskazany na liście serwisowanych urządzeń jest automatycznie przenoszony na formularz dodawanego urządzenia.
 • Odbiorca – na formularzu istnieje możliwość przypisania odbiorcy innego niż powyżej wskazany Kontrahent. W polu automatycznie pojawia się domyślny Odbiorca wskazany na karcie Kontrahenta wybranego w sekcji powyżej. Jeżeli Kontrahent nie posiada zdefiniowanego odbiorcy, w pole to wprowadzane są dane identyczne z powyższymi. Po wciśnięciu rozwijanej listy można wskazać Bank, Pracownika, Wspólnika, Urząd albo Odbiorcę. Jeżeli wybrana zostanie opcja ostatnia, wyświetlona zostanie lista odbiorców podmiotu z pola Kontrahent. Opcję wprowadzenia innego odbiorcy niż wskazany kontrahent można wykorzystać w przypadku kilku lokalizacji/oddziałów firmy. Podmiot wskazany na liście serwisowanych urządzeń jest automatycznie przenoszony na formularz dodawanego urządzenia.
W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskazani na tym zleceniu są automatycznie przenoszeni na formularz dodawanego urządzenia.
 • Zlecenia serwisowe – panel ten umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie ustawień domyślnych dotyczących fakturowania czynności i części na Zleceniach serwisowych, na których wybrano dane urządzenie. Panel pojawia się pod warunkiem, że w System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry,obszarze Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu zaznaczono opcję: Urządzenia.
 • Opis – pole tekstowe przeznaczone na wprowadzenie dodatkowych informacji o urządzeniu.
Formularz urządzenia

Okno Atrybut urządzenia

Okno wywoływane jest przy wyborze dodania lub edycji atrybutu z listy na zakładce [2. Atrybuty]. Kolejne pola znajdujące się w oknie atrybutu urządzenia to:
 • Atrybut – Kod i nazwa atrybutu.
 • Format – format danej zapisywanej jako atrybut, przeniesiony z definicji atrybutu zapisanej w Ogólne/ Atrybuty towaru. Dostępne są typy: tekst, liczba, data, binaria.
 • Parametr obowiązkowy zaznaczenie parametru obowiązkowy spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z listy atrybutów urządzenia edytowanej z poziomu zlecenia serwisowego. Przy próbie skasowania takiej pozycji pojawi się komunikat: Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!. Jeżeli na zleceniu zostanie wybrane urządzenie posiadające atrybuty obowiązkowe, to program nie pozwoli zamknąć zlecenia bez wpisania wartości tych atrybutów.
 • Wartość – w pole można od razu wprowadzić wartość atrybutu, zgodnie ze zdefiniowanym formatem. Jeżeli wartość będzie uzupełniona, przeniesie się ona na zlecenie serwisowe i nie będzie konieczności każdorazowego jej uzupełniania. Jeśli zaś pole pozostanie puste, przy zapisie zlecenia program kontroluje, czy wszystkie atrybuty obowiązkowe są uzupełnione i nie pozwoli na zapis bez ich wprowadzenia. Jeśli więc wartość atrybutu jest zmieniana na zleceniach i Operator powinien każdorazowo ją uzupełnić – wtedy lepiej pozostawić pole na karcie niewypełnione aby program wymagał wprowadzenia aktualnej wartości na zleceniu serwisowym.
Atrybut urządzenia
W oknie atrybutu urządzenia dostępne są standardowe przyciski:  - Zapisz zmiany,  - Anuluj zmiany.
Uwaga
Wprowadzanie atrybutów typu binaria powoduje zwiększenie obszaru pamięci dyskowej zajmowanej przez bazę danych Comarch ERP Optima.
 

Formularz - Rodzaj urządzenia

Formularz rodzaju urządzenia służy do rejestracji typu urządzeń oraz związanych z nim atrybutów. Na formularzu dostępne są pola: 
 • Kod – to dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający rodzaj urządzenia;
 • Nazwa – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 50 znaków.
Dostępna jest także tabela zawierająca dane atrybutów. Składa się ona z kolumn:
 • Atrybut – Lista Atrybutów jest obsługiwana przez standardowe przyciski:
 – Dodaj,  – Zmień,  – Usuń. Przyciski opisane zostały szczegółowo tutaj.
 • Nazwa – nazwa atrybutu.
 • Obowiązkowy (Tak/Nie) – Jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr Obowiązkowy, w kolumnie pojawi się wartość Tak.
Formularz - rodzaj urządzenia
Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski opisane szczegółowo tutaj.  - Zapisz zmiany,  - Anuluj zmiany. Po wybraniu opcji dodania lub edycji atrybutu podnoszony jest formularz Atrybut dla rodzaju urządzenia.  W oknie tym można wskazać Atrybut zdefiniowany na liście Ogólne/ Atrybuty. Wybierając przycisk  można edytować listę Atrybutów towaru. Z tego poziomu można też dodawać nowe atrybuty. Zaznaczenie parametru obowiązkowy  spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z formularza urządzenia o takim rodzaju. Przy próbie skasowania takiej pozycji z formularza urządzenia, z zakładki [2. Atrybuty] pojawi się komunikat: Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!
Atrybut dla rodzaju urządzenia
 

Formularz urządzenia

Na formularzu zapisywane są informacje dotyczące danego urządzenia. Formularz urządzenia składa się z zakładek:
 • [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące urządzenia.
 • [Dokumenty] – zakładka widoczna tylko w przypadku współpracy z modułem Obieg Dokumentów, zawiera informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki dokumentów
 • [Atrybuty] zawiera informacje o atrybutach przypiętych do urządzenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego urządzenia (numer seryjny, dane techniczne, daty produkcji itp.).
Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski:  – Zapisz zmiany,  – Anuluj zmiany.  Na formularzu urządzenia znajdują się ponadto przyciski:
- Wybierz rodzaj akcji – przycisk widoczny tylko dla nowo dodawanych urządzeń, w przypadku współpracy z modułem Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów. W ten sposób możemy wskazać jeden plik, który zostanie powiązany z urządzeniem. Po naciśnięciu przycisku możemy wybrać jedną z opcji dodania powiązanego pliku: Powyższe funkcje opisane są w artykule Formularz dokumentu w Bibliotece -zakładka Ogólne. - Podgląd dokumentu z biblioteki - przycisk widoczny na formularzu urządzenia, z którym powiązany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF. Podgląd pliku wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli powiązanych plików jest więcej niż jeden, wówczas wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima.  - Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla urządzenia. Do pola Kod wzorcaNazwa zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje w artykule Zlecenia cykliczne.  

Tworzenie urządzeń podczas sprzedaży

Firmy serwisujące urządzenia często zajmują się także ich sprzedażą. Dlatego użytkownicy modułu Comarch ERP Optima Serwis współpracującego z modułem Comarch ERP Optima Handel mają możliwość tworzenia urządzeń w serwisie jeszcze na etapie realizacji procesu sprzedaży. Na dokumencie sprzedażowym (Faktura sprzedaży lub Paragon), na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest ikona - Tworzenie urządzenia w Serwisie.
Tworzenie urządzenia - Formularz pozycji dokumentu
Po wybraniu funkcji Tworzenie urządzenia w Serwisie zostanie otwarty formularz urządzenia serwisowego. Na formularz ten dane zostaną przeniesione następująco :
 • do pola Kod oraz Nazwa – kopiowane są odpowiednio kod i nazwa towaru z pozycji dokumentu,
 • do pola Cennik – przekazywany jest kod towaru z pozycji dokumentu,
 • do pól KontrahentOdbiorca – przenoszony jest odpowiednio kod kontrahenta oraz kod odbiorcy z dokumentu.
Ponadto jeżeli na pozycji dokumentu, na podstawie której jest tworzone urządzenie występowały atrybuty to po wciśnięciu przycisku  pojawi się pytanie: „Dla tej pozycji faktury dodano atrybuty. Czy przenieść atrybuty na kartę tworzonego urządzenia?”. Jeżeli użytkownik wybierze opcję: Tak - atrybuty z pozycji zostaną przeniesione wraz z ich wartościami na formularz utworzonego Urządzenia.
Uwaga
Ikona Tworzenie urządzenia w Serwisie na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest tylko, w przypadku gdy pobrano licencję na moduł Comarch ERP Optima Serwis i jednocześnie podniesiony formularz pozycji dotyczy indeksu o typie towar.

Lista rodzajów urządzeń

Lista rodzajów urządzeń jest dostępna w menu Serwis/ Rodzaje urządzeń. Na liście znajdują się kolumny:
 • Kod – kod rodzaju,
 • Nazwa – pełna nazwa rodzaju urządzenia.
Dostępne są przyciski, które szczegółowo zostały opisane tutaj  - Dodaj,  - Zmień,  - Usuń.
Uwaga
Nie można usunąć z listy Rodzaju urządzenia przypisanego do karty urządzenia.
Lista rodzajów urządzeń
Na liście znajdują się pola umożliwiające filtrowanie rodzajów urządzeń: Filtruj , Filtruj na bieżąco  , Konstruktor filtra  , Wyczyść filtr . Zasady filtrowania list zostały opisane tutaj.  

Urządzenia serwisowane

W menu Handel dostępne są listy Rodzaje urządzeń oraz Urządzenia. Na liście Urządzenia użytkownik może zakładać kartoteki dla urządzeń, które przyjmuje do serwisu. Na liście Rodzajów  może zdefiniować typy urządzeń i zdeklarować jakie cechy będą związane z urządzeniami danego rodzaju. Informacje te są wprowadzane jako atrybuty. Dla każdego rodzaju można zdefiniować zestaw atrybutów, spośród nich można wybrać, które będą traktowane jako atrybuty obowiązkowe. Przy zakładaniu karty urządzenia i wybraniu rodzaju urządzenia, na odpowiedniej zakładce formularza automatycznie pojawia się lista atrybutów do uzupełnienia. Każde urządzenie można przypisać do konkretnego podmiotu, np. kontrahenta, oraz powiązać z kartą cennikową. Przykładem zastosowania może być serwis komputerowy. Załóżmy, że Firma X zajmująca się sprzedażą i serwisowaniem sprzętu pod jedną kartą cennikową Monitor_LCD sprzedaje monitory o tej samej cenie, ale różniące się numerami seryjnymi, kolorem, modelem etc. W dziale serwisu bardzo ważne jest, żeby przyjmowane urządzenie było wyróżnione unikalnym numerem seryjnym i innymi indywidualnymi cechami. Jeżeli przyjmowany jest do naprawy monitor sprzedany przez Firmę X, to ważne jest aby powiązać go w momencie przyjęcia do naprawy z kartą w Cenniku. Dzięki temu Firma X będzie mogła odpowiednio analizować jaki odsetek sprzedawanego przez nich sprzętu wraca do naprawy. W takiej sytuacji wystarczy w module Comarch ERP Optima Serwis utworzyć kartę urządzenia, np. Monitor_LCD_XS345, przypisać mu atrybuty, w tym Numer Seryjny i powiązać z kartą Monitor_LCD z Cennika.

Formularz urządzenia - zakładka Atrybuty

Na zakładce znajduje się lista zbudowana z następujących kolumn:
 • Atrybut – kod atrybutu urządzenia,
 • Nazwa – nazwa atrybutu urządzenia,
 • Wartość – wartość atrybutu,
 • Obowiązkowy (Tak/Nie) – jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr Obowiązkowy, w kolumnie pojawi się wartość Tak.
Atrybuty urządzenia
Na zakładce dostępne są przyciski:  - Dodaj,  - Zmień,  - Usuń,  - Zapisz zmiany, - Anuluj zmiany. Przyciski zostały opisane szczegółowo tutaj.

Formularz urządzenia - Zakładka Dokumenty

Zakładka jest widoczna tylko w przypadku współpracy z modułem Obieg Dokumentów.
Formularz urządzenia – zakładka [Dokumenty]
Na zakładce [Dokumenty] widoczne są kolumny: Numer, Data, Kontrahent, Tytuł – zawierające informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki dokumentów. Lista działa na zasadzie opisanej w punkcie Wiązanie dokumentu z transakcją.