Raportowanie i analizy

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera (wersja stacjonarna)

Dokumentacja dostępna jest tutaj. 

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera (wersja online)

Dokumentacja dostępna jest tutaj.

Comarch ERP Analizy BI

Comarch ERP Analizy BI

Dokumentacja do programu Comarch ERP Analizy BI dostępna jest tutaj. 

Wydruki

Zestaw wydruków

Edycję zestawu wydruków wywołujemy z poziomu wybranego zestawu stosując kombinacje klawiszy <CTRL>+<ENTER>, klikając dwa razy lewym klawiszem myszką w zestaw lub posługując się poleceniem Edytuj zestaw z poziomu menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Okno zestawu wydruków składa się z dwóch zakładek: [Ogólne][Podłączenia].

Formularz zestawu wydruków

Na zakładce [Ogólne] znajdują się następujące pola i parametry: ID źródła / zestawu wydruków – numer ID odpowiednio źródła i zestawu. Nazwa – nazwa zestawu. Warunek – pole może zawierać warunek określający czy dany zestaw będzie widoczny na liście wydruków czy nie. Może to być np. warunek widoczności dla danej bazy firmowej. Jest edytowalne w każdym przypadku. Warunek auto – pole może zawierać warunek nadawany automatycznie przez program. Nie jest edytowalne. Opis – dodatkowe pole, w którym można umieścić opis zestawu. Jest edytowalne tylko dla wydruków użytkownika. Kopia elektroniczna – zaznaczenie parametru spowoduje, że dla wszystkich wydruków w danym zestawie zapis kopii będzie miał postać elektroniczną (Archiwum wydruków w module Obieg dokumentów (OBD)). Aby funkcjonalność działała Operator musi mieć dostęp do tego modułu. W przypadku zmiany parametru na zestawie, podczas jego zapisu pojawia się pytanie: Zostało zmienione ustawienie parametru Kopia elektroniczna. Czy przenieść ustawienie na wszystkie wydruki w zestawie? Tak/Nie W przypadku wybrania opcji „Tak” parametr zostanie ustawiony dla wszystkich podłączonych do zestawu wydruków. W przypadku wybrania opcji „Nie” skutek będzie tylko dla nowo dodawanych do zestawu wydruków. Podpisz cyfrowo pliki PDF - możliwość podpisywania wydruków generowanych do pliku PDF. Autor – w polu tym można wpisać autora danego zestawu wydruków. Nr wersji – w polu tym można zamieścić numer wersji zestawu. Utworzono – data utworzenia zestawu. Ostatnia modyfikacja – data ostatniej modyfikacji zestawu. Ustaw hasło do zestawu   - pozwala ustawić hasło do danego zestawu. Bez znajomości hasła nie będzie możliwe edytowanie parametrów zestawu. Aby odblokować zestaw do edycji należy ponownie kliknąć w ikonę . Funkcja ta działa tylko dla niestandardowych zestawów wydruków. Zakładka [Podłączenia] zawiera informacje na temat podłączeń zestawu wydruków.  

Konfiguracja wydruków

W systemie Comarch ERP Optima dostępny jest szeroki wybór wydruków standardowych, których użytkownik nie może bezpośrednio modyfikować. Dla wydruków tych możliwe jest określenie parametrów technicznych, takich jak domyślny sposób wydruku, ilość kopii, sposób sortowania. Istnieje także możliwość korzystania z własnych wydruków. Własne, indywidualne wydruki można pisać zupełnie od nowa, a jeśli zmiany w odniesieniu do istniejących w programie wydruków są stosunkowo niewielkie można modyfikować skopiowane wydruki standardowe.
Uwaga
Ponieważ tworzenie i/lub modyfikacja wydruków wymaga narzędzi i specjalistycznej wiedzy zalecane jest zwrócenie się z takim problemem do Autoryzowanego Partnera Comarch
Indywidualne wydruki są zapisywane w bazie konfiguracyjnej. W ten sposób wszystkie bazy firmowe pracujące w oparciu o tą samą bazę konfiguracyjną mają dostęp do identycznych wydruków. Do edycji wydruków można wykorzystać Generator Raportów, który jest instalowany razem z Comarch ERP Optima (nie jest potrzebne wtedy kopiowanie wydruku standardowego, wystarczy uruchomić Generator) lub zewnętrzny edytor Crystal Reports lub Comarch sPrint. Odrębna rodzina wydruków to wydruki tekstowe, do edycji których można użyć zwykłego notatnika. Wydruki o typie Deklaracje dotyczą wydruków deklaracji wykonywanych z poziomu aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Tego typu wydruku nie może utworzyć Użytkownik. Nie ma on definicji, ponieważ definicja jest już zapisana w samej deklaracji. Zagadnienia dotyczące wykorzystania Generatora Raportów zostały opisane w odrębnej dokumentacji, którą można znaleźć na stronach walidowanych w menu Dokumentacja - Podręczniki/Instrukcje.  w tym miejscu natomiast najwięcej uwagi poświęcono ogólnej konfiguracji wydruków. W celu wejścia do Konfiguracji wydruków należy posłużyć się kombinacją <CTRL>+  lub skrótem klawiszowym <CTRL>+<F2>. Inny sposób to rozwinięcie listy wydruków w Wydruku danych lub w Podglądzie wydruku.
Menu kontekstowe wydruku
Uwaga
Po uruchomieniu Konfiguracji wydruków okno zostaje zawężone do bieżącej procedury.
Po wejściu do Konfiguracji wydruków pojawi się okno konfiguracyjne podzielone na dwie lub trzy zakładki (jeśli pracujemy jako Operator z uprawnieniami administratora pojawia się dodatkowa zakładka [Personalizacja]).
Konfiguracja wydruków
Konfiguracja wydruków  obsługiwana jest przez następujące przyciski: - jeśli bieżąca gałąź odpowiada procedurze lub kontekstowi – dodanie nowego zestawu i podłączenie go do bieżącej gałęzi. Jeśli bieżąca gałąź odpowiada zestawowi – dodanie nowego wydruku do bieżącego zestawu. Dodawanie wydruków możliwe jest tylko dla zestawów użytkownika. - edycja/podgląd podświetlonego zestawu lub wydruku. W przypadku zestawów i wydruków standardowych jest to podgląd zestawu i ograniczona modyfikacja wydruku. - usunięcie bieżącego zestawu (jeśli podświetlony jest zestaw, Uwaga: usuwane są wszystkie wydruki w zestawie!) lub wydruku (jeśli podświetlony jest wydruk). Funkcja dostępna tylko dla wydruków i zestawów użytkownika. - wyszukiwanie zestawów i wydruków. - pozwala na przegląd wszystkich zestawów (także tych nie podłączonych do bieżącej procedury) bez uwzględnienia ich podłączeń do poszczególnych kontekstów i procedur. Korzystając z tego przeglądu można m.in. zobaczyć wszystkie nie podłączone nigdzie (tzw. ‘wiszące w powietrzu’) zestawy – jest to jedyne miejsce, gdzie można uzyskać taką informację. - podłączenie wskazanego zestawu lub wydruku pod bieżącą gałąź/ odłączenie bieżącego (podświetlonego) zestawu lub wydruku z bieżącej gałęzi. Podłączenie zestawu jest zawsze możliwe, natomiast podłączenie wydruku i odłączenie zestawu lub wydruku jest możliwe tylko dla zestawów i wydruków użytkownika. - testowe wykonanie wydruku. W oknie konfiguracji można zaznaczyć trzy parametry: Pokazuj tylko wypełnione – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko tych gałęzi, które mają zdefiniowane zestawy. Ograniczaj do bieżącej procedury – po uruchomieniu konfiguracji wydruków parametr jest zaznaczony. Przez bieżącą procedurę rozumiemy miejsce w programie, z którego została wywołana konfiguracja, np. będąc w formularzu Faktury Sprzedaży dostajemy konfigurację wszystkich wydruków jakie możemy z tego poziomu wydrukować. Pokazuj tylko wydruki użytkownika – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko wydruków dodanych przez Użytkownika. Ponadto w programie dostępnych jest jeszcze kilka dodatkowych funkcji dostępnych z poziomu menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszki. Są to m.in.: Ustaw jako domyślny dla mnie - służy do wskazania wydruku, który będzie wywołany przez przyciśnięcie przycisku . Szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w dalszej części podręcznika. Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego) – dostępne tylko dla Operatorów z uprawnieniami administratora. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w punkcie 4.4 niniejszego podręcznika. Eksportuj…/ Importuj… – funkcja pozwala na zapisanie zestawu lub wydruku do pliku XML oraz import zestawu lub wydruku z pliku XML. Podnieś/ Obniż – pozwala zmieniać kolejność wydruków w zestawie lub zestawów w kontekście. Dostępne tylko dla zestawów i wydruków użytkownika. Poziomy – opcja ta pozwala na wyświetlenie listy wydruków według wybranego poziomu (procedura, kontekst, zestaw wydruku, wydruk). W dalszej części podręcznika znajduje się opis najistotniejszych funkcji dotyczących konfiguracji wydruków. W oknie konfiguracji wydruków na zakładce [Ogólne] widzimy drzewo zestawów i wydruków standardowych oraz zestawów i wydruków użytkownika. Zestawy i wydruki standardowe oznaczone są zwykłą czcionką, natomiast zestawy i wydruki użytkownika oznaczone są kursywą i kolorem niebieskim.
Menu kontekstowe konfiguracji wydruków
Wydruk oznaczony pogrubioną czcionką to wydruk domyślny dla danego Operatora. Ustawia się go po kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy i wybraniu funkcji Ustaw jako domyślny dla mnie.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Na liście rozwijanej wydruków w Wydruku danych lub w Podglądzie wydruku, wydruk użytkownika oznaczony jest kursywą i dodatkowo literą (U).

Menu kontekstowe wydruku danych

Ponadto wydruk domyślny jest oznaczony symbolem .

Menu kontekstowe wydruku danych

Wydruk domyślny jest drukowany po kliknięciu bezpośrednio w ikonę drukarki lub podczas zapisu formularza z wykorzystaniem ikony Zapisz zmiany i drukuj wydruk domyślny  Istnieje jeszcze jedno oznaczenie wydruku domyślnego, związane z personalizacją wydruków. Ustawienie to jest widoczne tylko w przypadku, gdy w programie zalogowany jest użytkownik mający uprawnienia administratora. Jest to oznaczenie wydruku domyślnego dla ogółu Operatorów, powstające po wybraniu funkcji z menu kontekstowego Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego). Taki wydruk oznaczony jest pogrubioną i podkreśloną czcionką.
Uwaga
W przypadku, gdy wydruk domyślny dla zalogowanego administratora i wydruk domyślny dla ogółu pokrywają się to wydruk oznaczony jest jak wyżej.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

W konfiguracji wydruków możliwe jest kopiowanie istniejących wydruków standardowych i indywidualnych. Aby to uczynić należy utworzyć własny zestaw wydruków klikając prawym przyciskiem myszy np. na Formularz faktury sprzedaży.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Do utworzonego zestawu wydruków można skopiować istniejące wydruki. Trzymając wciśnięty klawisz <CTRL> należy złapać lewym przyciskiem myszy dany wydruk i upuścić go w wybranym zestawie. Podczas przenoszenia na wysokości wybranego zestawu pojawi się żółta strzałka.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

W efekcie wydruk Wzór standard został skopiowany do zestawu użytkownik.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Kopiowanie (przenoszenie) wydruków do/w zestawach standardowych nie jest możliwe. Zakładka [Zmienne dynamiczne] zawiera informacje na temat zmiennych przenoszonych do wydruku. Np. wersję programu Comarch ERP Optima, nazwę bazy danych, nazwę serwera itp.

Konfiguracja wydruków

Zakładka Personalizacja dostępna jest tylko dla Operatorów mających nadane uprawnienia administratora.

Tworzenie nowego wydruku

Aby utworzyć nowy wydruk należy najpierw utworzyć nowy zestaw wydruków, ponieważ dodawanie wydruków do zestawów standardowych nie jest możliwe. Nowy zestaw można utworzyć klikając prawym przyciskiem myszy np. na Formularz faktury sprzedaży.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Do utworzonego Zestawu można dodać nowy Wydruk, klikając na nim prawym przyciskiem myszy

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Aby tworzony wydruk można było zapisać należy mieć przygotowaną wcześniej definicję takiego wydruku, napisaną w odpowiednim formacie (GenRap, Crystal, XML lub Comarch sPrint) w celu jej zaimportowania na zakładce [Definicja] na formularzu wydruku. Definicję taką można uzyskać np. poprzez jej eksport. Po zaimportowaniu definicji i zapisaniu formularza wydruku nowy wydruk pojawi się na liście i możliwa będzie edycja jego parametrów.

Menu kontekstowe konfiguracji wydruków

Oczywiście do utworzonego zestawu można skopiować istniejący wydruk użytkownika lub wydruk Standardowy w celu jego edycji. Wydruk skopiowany można edytować i zmieniać jego definicję za pomocą odpowiedniego edytora.  

Formularz wydruku

Edycję wydruku wywołujemy z poziomu wybranego wydruku stosując kombinacje klawiszy <CTRL>+<ENTER>, klikając dwa razy lewym klawiszem myszką w wydruk lub posługując się poleceniem Edytuj wydruk z poziomu menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Formularz wydruku składa się z sześciu zakładek: [Ogólne] –  na zakładce tej w przypadku wydruków standardowych większość pól i parametrów jest już wypełniona. Użytkownik ma natomiast możliwość ustalenia parametrów ‘technicznych’ samego drukowania.
Formularz wydruku
Drukuj domyślnie na – w tym polu można zdecydować jaki będzie domyślny sposób drukowania. Może to być drukarka domyślna, inna drukarka (można wtedy dokonać wyboru w trakcie drukowania), podgląd lub plik eksportu. Oczywiście ustawienia te mają największe znaczenie dla wydruków domyślnych. Ilość kopii wydruku – ilość automatycznych powtórzeń tego samego wydruku, np. chcąc wydrukować oryginał i kopię parametr musi mieć wartość 2. Sortuj kopie wydruku – wybór sposobu sortowania wielostronicowych wydruków. Drukarka domyślna – w tym polu można wskazać konkretną drukarkę dla wybranego wzoru. Duplex – pole pozwala na określenie ustawień Duplexu (domyślnie, pionowo, poziomo, brak). Nazwa pliku - możliwość zdefiniowania przez Użytkownika nazw plików z wydrukami zapisywanymi na dysku bądź w IBARD oraz wysyłanymi w wiadomościach e-mail. Schemat nazwy generowanego z programu pliku może zawierać zarówno stałe wartości, jak i dostępne parametry dynamiczne. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tym polu dostępna staje się opcja Wstaw zmienną dynamiczną. Po jej wybraniu otwierane jest okno umożliwiające dodanie odwołania do takiej zmiennej:

Po rozwinięciu dostępnej listy zmiennych dynamicznych można wybrać zarówno zmienne globalne (dotyczące całego programu), jak i zmienne dotyczące formularza bądź listy, dla której nazwa pliku z wydrukiem jest definiowana:

Po wybraniu zmiennej, jej nazwa pojawia się w nawiasach klamrowych: Po zatwierdzeniu okna, odwołanie do nazwy zmiennej dynamicznej pojawia się w polu Nazwa pliku: W polu tym można wprowadzić do 254 znaków. Znaki spacji na początku i końcu pola są usuwane podczas zapisu okna. W polu nie można również używać znaków niedozwolonych dla nazw plików w systemie Windows, tj.: \ / : * ? ” < > |.

Jeżeli w definicji nazwy pliku z wydrukiem użyto wyłącznie parametrów dynamicznych które nie zwracają w określonej sytuacji żadnych wartości, jako nazwa dla tworzonego pliku podpowiada się domyślna nazwa eksportowanego wydruku.

Domyślny format – możliwość określenia domyślnego formatu pliku z wydrukiem. W przypadku wydruków kaskadowych jedyną dostępną opcją jest: PDF lub PDF z hasłem. W przypadku wydruków generowanych przez Serwis Operacji Automatycznych (np. Automat windykacji), nawet jeżeli dla wydruku wybrany jest domyślny format PDF z hasłem, tworzony automatycznie wydruk nie jest szyfrowany hasłem. Podpisz cyfrowo pliki PDF - możliwość podpisywania wydruków generowanych do pliku PDF. Zapewnia to ich lepsze zabezpieczenie np. w przypadku przesyłania pracownikom PIT-11 lub wysyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej. Podpisanie pliku podpisem elektronicznym gwarantuje jego autentyczność oraz to, że dokument nie został zmieniony. Pliki PDF podpisane elektronicznie są oznaczone symbolem: 
 • na liście załączników do wiadomości e-mail w module CRM,
 • w Archiwum wydruków,
 • na formularzach dokumentów wprowadzanych w programie, na zakładce Dokumenty: Biblioteka dokumentów. 
Uwaga
W przypadku gdy na wygenerowanym dokumencie w formacie PDF podczas jego otwierania w programie Adobe Reader pojawi się opis: „Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem”, należy podpis dodać do zaufanych podpisów. Aby to wykonać, należy kliknąć wyświetlający się w tym programie w prawym górnym rogu przycisk: Panel Podpis. Po kliknięciu wyświetlą się po lewej stronie ustawienia dla podpisów. Trzeba rozwinąć drzewko w wyświetlonym panelu, następnie rozwinąć Szczegóły podpisu i kliknąć Szczegóły zatwierdzania. Wyświetli się okno Przegląd certyfikatów Po lewej stronie okna kursor powinien być ustawiony na najwyższym poziomie drzewka, po prawej stronie należy przejść na zakładkę [Zaufanie] i kliknąć w Dodaj do zaufanych tożsamości. Taką operację trzeba przeprowadzić dla każdego podpisu.
Pliki PDF łącz w jeden dokument - parametr jest możliwy do zaznaczenia na wydrukach kaskadowych (seryjnych). W przypadku jego zaznaczenia, podczas generacji wydruku seryjnego po wybraniu miejsca do zapisu pliku, wszystkie wydruki zostaną scalone do jednego pliku PDF. Należy zapewnić unikalność nazw dla poszczególnych wydruków częściowych, które są wywoływane z wydruku głównegoJeżeli parametr nie jest zaznaczony, powstanie tyle plików ile dokumentów zostało seryjnie wydrukowanych. Jeżeli nazwy zapisywanych plików z wydrukami nie będą unikalne, w nazwie każdego z plików (dla ich rozróżnienia) znajdzie się data i godzina jego wygenerowania. W przypadku seryjnej wysyłki wydruków do różnych odbiorców, nazwy załączanych plików z wydrukami mogą się powtarzać w obrębie różnych wiadomości e-mail. Kopia elektroniczna – zaznaczenie parametru powoduje zapis kopii wydruku w postaci elektronicznej w Archiwum wydruków w module Obieg dokumentów (OBD). Aby funkcjonalność działała Operator musi mieć dostęp do tego modułu. Po zaznaczeniu parametru pojawia się opcja wyboru, czy kopia elektroniczna wydruku ma być zapisywana w bazie czy w Comarch IBARD. W przypadku wydruku poprzez opcję Udostępnij w Comarch HRM (zarówno z hasłem jak i bez) kopia elektroniczna wydruku zawsze zapisywana jest w bazie danych - nawet jeśli w konfiguracji wydruku zaznaczono, aby kopia zapisywana była w IBARD. Zapisuj wydruk w formacie PDF w e-Teczce pracownika w części - zaznaczenie parametru powoduje dodanie do e-Teczki pracownika nowego dokumentu wraz z wykonywanym wydrukiem w postaci pliku PDF. Dodatkowo należy wskazać część e-Teczki, w której dany wydruk domyślnie będzie zapisywany Odśwież dane w programie po wykonaniu. Parametr ten związany jest z potrzebą odświeżenia danych po wykonaniu wybranego wydruku lub funkcji dodatkowej. Jest on nieedytowalny na wydrukach i funkcjach standardowych. Dane jednostki samorządowej na wydruku - jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas podczas wykonywania wydruku sprawdzane czy jest zaznaczony wspomniany parametr: Jednostka podlega pod w Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy - jednostka samorządowa. Jeżeli parametr jest nie zaznaczony, wówczas na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy - jednostka samorządowa. Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z Konfiguracji Firmy/ Pieczątka firmy. Zakładka [Definicja] jest zapisem wydruku w postaci poleceń. Zakładka ta obsługiwana jest przez następujące przyciski: - eksport definicji do wskazanego pliku. Operacja możliwa dla standardowych i indywidualnych wydruków. - import definicji z wybranego pliku. Akcja możliwa tylko dla indywidualnych wydruków. - podgląd danej definicji w formie graficznej. Aby operacja powiodła się dla wydruków napisanych w Crystal Reports konieczne jest posiadanie programu i dodatkowo wpisanie w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Wydruki ścieżki dostępu do pliku startowego. W ten sposób można edytować tylko wydruki indywidualne. - przycisk powoduje wykasowanie całej definicji, dostępny dla indywidualnych wydruków. Inne – zawiera dodatkowe parametry związane z danym formatem. Podłączenia i warunki – zakładka zawiera informacje dotyczące warunków i podłączeń wykorzystywanych w danym wydruku. Zmienne dynamiczne – zakładka zawiera zmienne parametry przekazywane z programu do wydruku, np. filtrowanie. Parametry dynamiczne – zakładka zawiera informacje przekazywane z programu do wydruku, np. wersje programu, datę itp.   Dodatkowo z poziomu każdej zakładki dostępne są dwa przyciski: Ustaw hasło do wydruku - - pozwala ustawić hasło do danego wydruku. Bez znajomości hasła nie będzie możliwe edytowanie parametrów wydruku. Aby odblokować wydruk do edycji należy ponownie kliknąć w ikonę .  Funkcja ta działa tylko dla wydruków indywidualnych. Testuj wydruk -  - pozwala na przetestowanie wydruku w podglądzie na ekran.

Drukowanie w programie

Jednym z głównych zadań systemu do zarządzania firmą jest rejestracja danych, a następnie ich prezentacja na wszelkiego rodzaju wydrukach i raportach. Wydruki mogą być wykonywane na dowolną z drukarek zainstalowaną w systemie Windows, z zastrzeżeniem, że wydruki natychmiastowe (bez wyboru z menu) będą realizowane na drukarce ustawionej jako domyślna. O tym, że w danym oknie możemy dokonać wydruku, informuje pojawiający się na pasku zadań przycisk  Wydruk danych. Z danym oknem może być, w zależności od jego rodzaju, związanych kilka rodzajów wydruków. Przycisk Wydruk danych jest wykorzystywany do wywoływania wydruków w dwóch trybach:

Wydruk natychmiastowy

Po wskazaniu kursorem myszy na przycisk  Wydruk danych na pasku narzędzi i naciśnięciu lewego klawisza myszy następuje wydruk raportu domyślnego dla bieżącego okna. Przez wydruk domyślny standardowo rozumiany jest pierwszy wydruk dla danego okna (lub wydruk ustawiony w Konfiguracji wydruków jako domyślny). Wydruk kierowany jest na domyślną drukarkę.

Wydruk z wyborem

Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Wydruk danych  (również wciśnięcie <ALT>+<F2>), wywoływana jest funkcja wyświetlająca trzypoziomowe menu: wydruk / format / urządzenie. Menu jest zorganizowane wg następującej zasady: Wydruk – menu  zawiera wydruki pogrupowane wg ich rodzaju. Wydruki wykonane przez użytkownika pisane są kursywą i obok nazwy mają literkę (U). Pozostałe wydruki, pisane zwykłą czcionką to wydruki standardowe w programie.

Menu wydruku

Format - zawiera konkretne wydruki w ramach danej grupy. Urządzenie - zazwyczaj zawiera cztery pozycje: Drukarka domyślna, Inna drukarka, Eksport do pliku na dysk oraz Eksport do pliku w IBARD (wyjątkiem są wydruki tekstowe, dla których dostępna jest jedna opcja: Drukarka, natomiast dla wydruków seryjnych niedostępne są opcje eksportu do pliku). Wybór Inna drukarka powoduje wyświetlenie standardowego systemowego okna wyboru drukarki. Eksport do pliku na dysk lub w IBARD umożliwia eksport w formatach PDF, PDF z hasłem, MS Excel, MS Excel (tylko dane), MS Word, Crystal Report, RTF oraz Edytowalny RTF. Dla wydruków w formacie GenRap dostępna jest tylko opcja eksportu do PDF lub PDF z hasłem. Dla wybranych wydruków kadrowo-płacowych dostępna jest również opcja Udostępnij w Comarch HRM oraz Dodaj do e-Teczki. Dla operatorów z zaznaczonym parametrem Udostępnianie wydruków w sekcji BI Point na formularzu operatora istnieje możliwość wysyłania wydruków do platformy BI Point – służy do tego opcja Eksport do BI Point.

Wybór rodzaju wydruku z menu

Po uruchomieniu realizacji wydruku działanie programu jest zatrzymywane, aż do czasu zakończenia wydruku. W tym czasie na ekranie pojawia się okno z informacją o wykonywaniu wydruku: Możliwe jest szyfrowanie dostępnych w programie wydruków do plików PDF za pomocą hasła. Dzięki temu plik PDF z wydrukiem może być otwarty jedynie przez upoważnioną osobę znającą hasło. Po wybraniu funkcji Wydruk danych lub Wyślij, wskazaniu konkretnego wydruku, dla opcji Eksport do pliku na dysk, Eksport do pliku na IBARD oraz Udostępnij w Comarch HRM możliwy jest wybór opcji PDF z hasłem. Wydruki  płacowe mogą być zabezpieczone  indywidualnie wygenerowanym hasłem ustawionym w formualrzu danych pracownika na zakładce [1.Ogólne], numerem PESEL lub datą urodzenia. Dotyczy to wydruków:
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy deklaracji PIT pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy wypłat pracowników,
 • wydruków dostępnych z formularza pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza deklaracji PIT pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza wypłaty.
Stałe hasło do wydruków dla pracowników/ właścicieli może zostać wygenerowane przez operatora, który w formularzu operatora [Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy], w sekcji odnoszącej się do parametrów wspólnych,  ma zaznaczony parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Istnieje możliwość generowania hasła pojedynczo na formularzu danych kadrowych na zakładce [1.Ogólne]. Po naciśnięciu przycisku Generuj, generowane jest losowe hasło składające się z minimum 8 znaków: dużych, małych liter oraz znaku specjalnego. Operator ma również możliwość wpisania własnego hasła. Utworzone hasło jest  zaszyfrowane i zapisane w bazie. Po wygenerowaniu hasła z poziomu formularza pracownika jest możliwość wysyłki SMS z hasłem na numer telefonu SMS pracownika. Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMS-ów nie wymaga modułu CRM. Istnieje także możliwość wygenerowania haseł oraz ich wysyłki seryjnie. W tym celu z poziomu Płace i kadry/  Kadry lub po przejściu z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na pasku pod przyciskiem Inne dostępne są  trzy dodatkowe opcje (widoczne jedynie dla operatora z nadanym uprawnieniem do generowania haseł):
 1. Generowanie hasła dla plików PDF
 2. Wyślij hasło - SMS
 3. Eksport hasła do pliku MS Excel
Zaznaczenie pracowników i wybranie opcji 'Generowanie hasła dla plików PDF' powoduje utworzenie i zapisanie haseł na formularzu pracownika. W sytuacji braku zaznaczenia w konfiguracji parametru 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom' po wygenerowaniu seryjnie haseł dla plików PDF dodatkowo wyświetlany jest komunikat ‘Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie? Przy wyborze ‘TAK’ - w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom'. Zaznaczenie opcji ‘Wyślij hasło – SMS’ powoduje wysyłkę haseł do zaznaczonych pracowników na numer telefonu podany jako Telefon SMS w kartotece pracownika. Opcja ‘Eksport hasła do plików MS Excel’ powoduje utworzenie pliku w MS Excel z hasłami dla zaznaczonych pracowników. Podczas generowania wydruku z hasłem program sprawdza czy pracownik/właściciel, dla którego wysyłany jest wydruk, posiada uzupełnione pole hasło na formularzu pracownika/właściciela. Jeżeli tak, to pracownik będzie mógł otworzyć plik PDF tylko po podaniu tego hasła. Jeśli hasło nie będzie uzupełnione to hasłem dla wydruku będzie PESEL lub data urodzenia pracownika. Podczas generowania wydruku z hasłem pojawia się komunikat: W przypadku płacowych wydruków kaskadowych (oznaczonych jako ‘wiele plików e-mail’), jeżeli nie dla wszystkich zaznaczonych pracowników (lub ich wypłat/deklaracji PIT) na kartach pracowników uzupełnione są numery PESEL lub daty urodzenia, pojawia się okno z prośbą o podanie hasła, którym zaszyfrowane mają być wydruki pracowników bez uzupełnionych numerów PESEL lub dat urodzenia: Na oknie należy wprowadzić hasło (puste hasło ani znak spacji nie są przyjmowane). Nie jest weryfikowana przez program siła podanego hasła. W przypadku wydruków dla pojedynczego pracownika dostępnych z formularza pracownika/wypłaty/deklaracji PIT, kiedy na jego karcie nie jest uzupełnione hasło, numer PESEL ani data urodzenia, podczas generowania wydruku z hasłem program prosi Użytkownika o podanie hasła do zaszyfrowania pliku PDF: W przypadku innych wydruków płacowych niż wymienione powyżej oraz pozostałych dostępnych w programie  (innych niż płacowe), po wybraniu opcji PDF z hasłem zawsze pojawia się okno z prośbą o wprowadzenie hasła do zaszyfrowania wydruku.

Podgląd wydruku

Po wskazaniu kursorem myszy na przycisk   Podgląd wydruku na pasku narzędzi i naciśnięciu lewego klawisza myszy następuje podgląd wydruku raportu domyślnego dla bieżącego okna. Przez wydruk domyślny standardowo rozumiany jest pierwszy wydruk dla danego okna (lub wydruk ustawiony w Konfiguracji wydruków jako domyślny). Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Podgląd wydruku  (również wciśnięcie <ALT>+<SHIFT>+<F2>), wywoływana jest funkcja wyświetlająca trzypoziomowe menu: wydruk / format / urządzenie. Wydruk – menu  zawiera wydruki pogrupowane wg ich rodzaju. Wydruki wykonane przez użytkownika pisane są kursywą i obok nazwy mają literkę (U). Pozostałe wydruki, pisane zwykłą czcionką to wydruki standardowe w programie. Format - zawiera konkretne wydruki w ramach danej grupy. Urządzenie - zazwyczaj zawiera jedną pozycję: Podgląd. Dla wydruków, które mają ustawioną ilość kopii większą niż 1, widoczna jest dodatkowo opcja Podgląd z kopiami, umożliwiająca podgląd nie tylko oryginału, ale również kopii.

Wybór rodzaju podglądu wydruku z menu

Podgląd wydruku jest realizowany w Acrobat Reader bądź w innym domyślnym programie do otwierania plików PDF, albo przez aplikację Czytnik (w przypadku systemu Windows 8), lub poprzez natywną przeglądarkę Crystal Reports). Wydruki Generatora Raportów w przypadku podglądu na ekran otwierane są w przeglądarce GenRap. Jeżeli podgląd wydruku został zrealizowany przez podgląd pliku PDF, możliwa jest praca w programie Comarch ERP Optima bez zamykania podglądu. W pozostałych przypadkach do pracy z programem można powrócić dopiero po zamknięciu podglądu wydruku.
Uwaga
W przypadku korzystania z przeglądarki Crystal Reports i stosowaniu Zasad grupy (Group policy), mogą wystąpić problemy z wykonywaniem podglądu wydruku (komunikat: Login failed for user 'CDNOperator' because the account is currently locked out. The system administrator can unlock it.). Rozwiązaniem problemu jest zmiana sposobu logowania do serwera SQL w Comarch ERP Optima na autoryzację przez domenę NT.

Wydruk bieżącego widoku

Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Wydruk danych  istnieje możliwość wyboru wydruku bieżącego widoku  . Klawisze <CTRL>+<SHIFT>+<F2> wywołują wydruk bieżącego widoku. Umożliwia on użytkownikowi wydruk aktualnie utworzonego widoku danej listy w programie, uwzględniającego widoczne kolumny, grupowania, sortowania, podsumowania. Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Podgląd wydruku  istnieje możliwość wyboru podglądu wydruku bieżącego widoku  . Klawisze <CTRL>+<SHIFT>+<ALT>+<F2> wywołują podgląd wydruku bieżącego widoku. Podgląd wydruku bieżącego widoku otwiera się w dedykowanym oknie, w którym są dostępne dodatkowe opcje umożliwiające np.: zmianę orientacji ("Ustawienia strony" ) i skali wydruku ("Skala" ). Opcje te umożliwiają szybkie dostosowanie wydruku do wielkości strony.

Integracja z programem Formularze IPS

Programy Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS oferują niemal 3 000 wzorów różnego rodzaju druków i formularzy. Dzięki integracji programu Formularze IPS z systemem Comarch ERP Optima Klienci obydwóch systemów mają możliwość szybszego wypełniania formularzy – dane identyfikacyjne i adresowe mogą być pobierane z bazy Comarch ERP Optima. Z poziomu słownika pracowników oraz z poziomu formularza pracownika, pod ikoną  jest dostępna funkcja dodatkowa: Formularze IPS/ Lista druków. Funkcja umożliwia wywołanie listy druków z programu Formularze IPS.
  Na wybrane druki np. NIP-1, NIP-3, VAT-R itd. przenoszą się tylko dane identyfikacyjne i/lub teleadresowe:
 • firmy (np. na formularze z grupy VAT przenoszą się dane z gałęzi Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW poza danymi identyfikacyjnymi można przenosić również numery firmowych rachunków bankowych),
 • pracowników, wspólników,
 • kontrahentów.
Po wybraniu formularza z listy, jeżeli formularz pobiera dane pracownika, wspólnika lub kontrahenta – wyświetli się lista podmiotów, z której należy wybrać odpowiedni podmiot. Producent programu Formularze IPS udostępnia również narzędzie: IpsOptimaTools, za pomocą którego można wypełniać kolejne formularze lub modyfikować istniejące. Instrukcja obsługi tego narzędzia dostępna jest w programie Formularze IPS oraz na stronie producenta: http://www.ips-infor.com.pl/dlaoptimy/. Funkcję dodatkową można podłączyć na dowolnej liście lub formularzu w systemie Comarch ERP Optima – z każdego miejsca w programie użytkownik będzie miał wtedy dostęp do wszystkich rodzajów formularzy zgodnie z posiadaną licencją autora. Wszelkie informacje dotyczące zakupu licencji dostępne są na stronie: http://www.ips-infor.com.pl/dlaoptimy/. W szczególności funkcja może zostać udostępniona w każdym z miejsc gdzie jest dostępna ikona Funkcji dodatkowych. Aby to zrobić należy:
 • Z poziomu Ogólne/ Pracownicy uruchomić Konfigurację funkcji dodatkowych (<Ctrl+F11>).
 • W oknie „Konfiguracja funkcji dodatkowych” nacisnąć i przytrzymać klawisz <CTRL> a następnie kliknąć na zestaw „Formularze IPS”, przytrzymać, przesunąć, a następnie upuścić na gałęzi najwyższej czyli „Procedury”.
Jeżeli decyzją Administratora systemu nie każdy z użytkowników ma mieć dostęp do tej funkcjonalności należy użyć standardowych blokad dla funkcji dodatkowych.

Generator Raportów

Instrukcja GenRap - zaawansowane przykłady

Wstęp

Instrukcja prezentuje wybrane przykłady modyfikacji wydruków za pomocą Generatora Raportów. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z artykułami dostępnymi w tej kategorii. Oraz z filmami instruktażowymi w obszarze Handel/GenRap: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010# Większość z przedstawionych przykładów wymaga "Ustawienia wyświetlania danych.." z wszystkimi dostępnymi elementami. W celu wyświetlenia większej ilości danych w zakładce Dane (panel w lewej części okna) należy ustawić opcję dostępną pod ikoną  Pracuj: z wszystkimi dostępnymi elementami:
Ustawienia wyświetlania danych

Podstawowe operacje

Sumowanie

W celu podsumowania wybranej wartości należy ustawić się na konkretnej pozycji w kolumnie, którą chcemy sumować i wybrać z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma – kolumna zostanie wówczas podsumowana i utworzy się automatyczne wyrażenie: sum().

Filtrowanie

Poniższy przykład prezentuje filtrowanie danych w tabeli Preliminarz w celu pokazania rekordów tylko wówczas, gdy wartość PozostajeDoZaplaty jest większa od zera. Należy ustawić się w tabeli, na kolumnie Pozostaje do zapłaty i wcisnąć prawy klawisz myszy.  Pojawi się menu kontekstowe z którego należy wybrać Filtruj.. . Na oknie filtrowania kliknąć dwukrotnie na kolumnę Pozostajedozapłaty a następnie wybrać opcję „dodatnie”. Uzyskamy wówczas wyrażenie: [/Identyfikator/->Nabywca/<-Operacje bankowe] : Pozostajedozapłaty > 0

Selekcje – ukrywanie danych na wydruku

Przykład prezentuje przykład ukrycia danych poczty jeżeli jest wypełnione pole miejscowości. Do ukrywania danych na wydruku w Generatorze Raportów służą Selekcje. Tworzy się je zaznaczając myszką (trzymając lewy klawisz myszy) na czarno fragment tekstu na wydruku a następnie przechodząc na drzewku z przyjaznym schematem na zakładkę Selekcje. Należy podać nazwę selekcji, warunek ukrycia oraz zaznaczyć parametr Ukrycie. Warunek ukrycia może wyglądać następująco: PodmiotMiasto != "" Czyli ukryj dane, jeśli pole PodmiotMiasto nie jest puste. Na wydruku standardowym w programie Comarch ERP Optima można zobaczyć gotowe selekcje istniejące na wydruku (na zakładce Selekcje). Można podejrzeć ich zawartość i na nich się wzorować. Więcej informacji teoretycznych na temat tworzenia selekcji zostało opisane w dokumentacji do Generatora Raportów dostępnej na Indywidualnych Stronach dla Klientów/Partnerów.

Kursy walut

Jeśli chcemy wyświetlić kurs waluty dla zadanej przez dane pole daty, należy skorzystać z funkcji TabelkaWalut, dostępnej w przyjaznym schemacie. Należy z tej funkcji przeciągnąć na wydruk pole np. notowanie i podać datę z której ma zostać pobrany kurs  np. "2013-01-10". Jeżeli ma być pobierany kurs z  daty wystawienia dokumentu, wówczas należy datę przekazywaną do funkcji zamienić na tekst poleceniem string i wyciąć 11 pierwszych znaków daty (za pomocą operacji na danych typu String, funkcja substr – szerszy opis funkcji dostępny jest w dokumentacji GenRap) a potem wstawić do tego wyrażenia. Poniższe wyrażenie pozwoli na formularzu faktury uzyskać kurs z daty wystawienia dokumentu: TabelkaWalut(substr(string([/Identyfikator/Data wystawienia]), 0, 11))

Składnia wyrażenia IF

Wyrażenie IF stosujemy jeśli chcemy uwarunkować wyświetlanie się pewnych informacji, poniżej przykład takiego wyrażenia: if(wartosc == 1, "jeden" , "inne") Jeśli „wartosc” będzie równa 1, wówczas wyświetlony zostanie napis "jeden", w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie napis "inne"). Można stosować również zagnieżdżenia w składni wyrażenia IF, np.: if(wartosc == 1, "jeden", if(wartosc == 2, "dwa", "inne"))

Wyświetlanie wartość atrybutu liczbowego jako czysta liczba

Wyrażenie wyświetlające atrybut ilościowy w formie czystej liczby (wyrażenie sprawdza dodatkowo, czy atrybut jest faktycznie liczbą. Jeżeli nie, zwraca wartość 0,00): if(./->Atrybuty/Format == 2, decimal(replace(./Wartość (tekst), ",", ".")) * Ilosc, 0.0)

Operacje na datach wprowadzonych jako atrybut

W przykładzie pokażemy, jak pobrać datę wprowadzoną jako atrybut i zwiększyć ją o kilka dni. Data w polu atrybutu jest zapisywana w formacie Clariona. Trzeba ją odpowiednio zmienić przez polecenie dateadd oraz zamienić potem na tekst poleceniem string. Poniżej wyrażenie dla wartości atrybutu1: substr(string(dateadd("day", %"1800-12-28", int([./Atrybut 1 - Wartość]))), 0, 11). Wyrażenie dateadd ma konstrukcję: dateadd(część, data, liczba całkowita), gdzie data jest zwiększana przez dodanie wartości całkowitej liczba do wybranej części daty. W instrukcji GenRap dostępnej na stronach walidowanych znajduje się szczegółowy opis wyrażeń pozwalających na dokonywanie operacji na datach.

Formatowanie ceny jako łańcuch tekstowy, usuwanie zer po przecinku

W celu usunięcia zbędnych zer po przecinku w danych liczbowych, typu cena, ilość można zastosować poniższe wyrażenie (przykład dla ceny): if(strsuffix(string([./Cena]), 3) == ".00", replace(string([./Cena]), ".00", ""), string([./Cena]))

Formatowanie wyświetlanych informacji dla typu formy płatności

W Generatorze Raportów, z zakładki Dane/ Identyfikator/ Formy płatności „przeciągamy” lewym przyciskiem myszy na wydruk Typ płatności. Po wykonaniu tej operacji na wydruku pojawi się cyfra: Dla gotówki – 1, dla przelewu – 2, dla karty – 3. Klikając na tą cyfrę prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję Format wyrażenia/ Formatowanie/ Lista wartości i utworzyć listę zgodnie z poniższym rysunkiem:

Kwota słownie w języku angielskim

Przykładowe wyrażenie poniżej: #wordy(RazemDoZaplaty, "zł", "/100", "tn", "en") Szczegółowy opis parametrów wyrażenia #wordy znajduje się w instrukcji Comarch ERP Optima – GenRap.

Zwijanie tabelki do jednego wiersza

Jeśli mamy tabelę z jednym wierszem, przykładowo listę atrybutów danego towaru, a chcemy widzieć tylko wybraną wartość bez nagłówków kolumn. Aby zwinąć wyrażenie do jednej wartości należy wybrać z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Minimum. Przykładowe wyrażenie po odfiltrowaniu i zwinięciu przedstawione zostało poniżej: min([./<-Atrybuty pozycji dokumentu] : [./../LP] == 1, [./Wartość (tekst)])

Zapobieganie dzieleniu tabelki między strony

Należy skorzystać z tabeli technicznej Wiersze (znajduje się w przyjaznym schemacie – zakładka Dane - w folderze Wszystkie dane) potem wyfiltrować ją tak, żeby zawęzić do jednego wiersza (np. opcja Filtruj.. numer wiersza = 1), następnie zaznaczyć dla tej tabelki opcję Zestawienie/ Unikaj łamania wierszy. Do tak utworzonej tabelki można wkleić tabelkę, której nie chcemy dzielić między strony.

Nagłówek i stopka

Aby określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony należy w Generatorze Raportów wybrać menu Plik/ Ustawienia strony: - w obszarze Nagłówek i stopka zaznaczyć opcję Pokaż numer na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji pozwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu. - w obszarze Nagłówek i stopka zaznaczyć opcję Pokaż numer na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji pozwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.

Procedura składowana DaneOperatora

W zakładce Dane, w gałęzi Identyfikator/Parametr znajdują się pola trn_opemodid oraz trn_opezalid. Zwracają one odpowiednio ID operatora, który zmodyfikował lub stworzył fakturę. W celu wyświetlenia dokładniejszych danych jak kod operatora lub jego nazwisko można zastosować funkcję DaneOperatora, która jest widoczna w gałęzi Funkcje/DaneOperatora. Poniżej przykładowe wyrażenie z użyciem tej funkcji – wyświetlające kod operatora, który zmodyfikował dokument: min(DaneOperatora([/Identyfikator/trn_opemodid]), [./nazwisko])

Parametry dynamiczne

W przykładzie pokazano zastosowanie parametru wyświetlającego dynamiczną listę wszystkich operatorów z możliwością wyboru jednego. W konfiguracji wydruków, na formularzu edycji wydruku, który tworzymy na zakładce Inne w polu „Parametry:” należy kliknąć prawym klawiszem i wybrać opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego. W kreatorze parametrów dynamicznych należy wybrać typ parametru "Lista wywoływana" i wybrać procedurę „Lista operatorów”. Następnie należy przenieść ten parametr na wydruk. Na wydruku w przyjaznym schemacie znajduje się gałąź Parametry raportu. Należy dodać parametr tekstowy o takiej samej nazwie jak parametr dynamiczny utworzony w konfiguracji wydruków i zapisać wydruk. Po jego ponownym podniesieniu do edycji, parametr będzie już do wydruku przekazywany.

Praktyczne przykłady

Umieszczenie numeru powiązanego RO na wydruku ZD

W edytorze wydruku ZD, z przyjaznego schematu (zakładka Dane) należy wybrać gałąź Wszystkie dane/ TraNagRelacje - przenieść na wydruk. Pod prawym przyciskiem myszy na zestawieniu należy wybrać opcję "Filtruj.." i tam dodać filtr po polu trr_trntyp = 308 (opis typów dokumentów dostępny jest dla Autoryzowanych Partnerów Comarch na stronie walidowanej wraz z opisem struktury bazy danych) oraz trr_faid=[/Identyfikator/trn_trnid] (tutaj należy w filtrze użyć wyrażenia, zmienić typ filtra na wyrażenie - opcja po rozwinięciu strzałki przy wartości filtra). Po wyfiltrowaniu pozostawić tylko kolumnę trr_trnid - tam jest przechowywane ID dokumentu RO powiązanego z ZD. Jeśli zakładamy że jest to tylko jeden dokument możemy zwinąć to pole do 1 wartości - opcja Zestawienie/ Zwiń do.. minimum. W ten sposób otrzymamy wyrażenie: min([*TraNagRelacje] : [./trr_trntyp] == 308 && [./trr_faid] == [/Identyfikator/trn_trnid], [./trr_trnid]) które zwróci ID dokumentu RO powiązanego z ZD. Teraz należy to wyrażenie wykorzystać przy filtrowaniu danych z gałęzi Wszystkie dane/ TraNag. W analogiczny sposób przenosimy na wydruk dane, które nas interesują, np. numer dokumentu - przeciągamy na wydruk odpowiednie pole i wybieramy opcję wstawienia całej tabeli TraNag, żeby można było następnie dowolnie wyfiltrować. Filtrujemy analogicznie, tym razem po polu trn_trnid = min([*TraNagRelacje] : [./trr_trntyp] == 308 && [./trr_faid] == [/Identyfikator/trn_trnid], [./trr_trnid]) (czyli to wyrażenie które uzyskaliśmy wcześniej, tutaj również należy wybrać typ - wyrażenie), a w kolejnym kroku możemy zwinąć do minimum, powinien zostać numer dokumentu RO. Pozostałe dane można pobierać analogicznie.

Umieszczenie ilości zrealizowanej poszczególnych towarów dla zaznaczonych dokumentów (na przykładzie listy RO)

Z tabeli TraNag należy odnaleźć tabelę Pozycje i z niej przeciągnąć na wydruk kolumnę Nazwa towaru (w tym przypadku w zakładce Dane może być to gałąź Moje dane/Rezerwacja odbiorcy/Pozycje dokumentu) - uzyskamy wówczas wszystkie towary jakie są dostępne w tabeli cdn.traelem (szczegółowy opis pól znajduje się w opisie struktury bazy danych dostępnym dla Autoryzowanych Partnerów Comarch na stronie walidowanej). Klikamy na dowolnej pozycji na wydruku w utworzonej tabelce. Następnie z przyjaznego schematu z tabeli PozycjeDokumentuHamag należy do utworzonej tabeli wyciągnąć kolumnę Typ dokumentu i wyfiltrować ją po typie 308 (Rezerwacja Odbiorcy) czyli prawy klawisz myszy Filtruj.. i podajemy typdokumentu=308. Po wyfiltrowaniu usuwamy z wydruku kolumnę Typdokumentu. Do tabelki z dowiązania PozycjeDokumentuHamag/Rezerwacja Odbiorcy/Zaznaczenia przeciągamy kolumnę techniczną GUID. Utworzy się wówczas kolumna Zaznaczenia. Teraz należy kliknąć w innej kolumnie np. tam gdzie są pozycje i prawy klawisz myszy filtruj -> wybrać Zaznaczenia -> Zbiór rekordów jest niepusty (zob. poniższy rysunek).
Operacja Filtruj...
Teraz trzeba kolumnę GUID wyfiltrować po [./GUID] == param("CDN_GUID")
Filtr GUID
Po tej operacji można usunąć kolumnę Zaznaczenia. Teraz należy jeszcze kliknąć na zielonej kropce nad nagłówkiem Nazwa towaru w utworzonej tabelce i poprawić wyrażenie na: [*Pozycje dokumentu HaMag] : [./Typ dokumentu] == 302 && exists([./->Rezerwacja odbiorcy/->Zaznaczenia] : [./GUID] == param("CDN_GUID")) || param("CDN_GUID") == "CDN_GUID" Klikamy w utworzonej tabelce w dowolnej pozycji i z przyjaznego schematu przeciągamy do tabelki odpowiednie pola np. pole Ilość.  Można dodać kolumnę Ilość zrealizowana, w której wcześniej należy wprowadzić formułę analogiczną do tej, którą widać na wydruku Rezerwacja (GenRap) -> Stan rezerwacji. Teraz pod prawym klawiszem grupujemy dane, dane zostaną zgrupowane. Poszczególne wartości dla grup można sumować (przycisk ). Niepotrzebne dane można usunąć.

Agregacja pozycji o tej samej nazwie

Zalecamy ustawić agregację od razu na FA tworzonych z WZ (parametr w Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry), wówczas na fakturze już będą agregowane pozycje i z wydrukiem nie będzie problemu (chyba, że towary pochodzą z różnych magazynów). Na wydruku można pogrupować towary, np. wg nazwy (najpierw należy zaznaczyć kolumnę Nazwa, a następnie wybrać opcję Grupuj wg wybranych kryteriów.. dostępną w menu pod prawym klawiszem myszy): Następnie można podsumować: Albo użyć opcji Zestawienie/Zwiń do:

Zadłużenie kontrahenta na FA (tabelka należności kontrahenta na wydruku faktury VAT)

Przed wysłaniem monitu, ponaglenia, wezwania do zapłaty, jedną z opcji przypomnienia kontrahentowi o zaległych płatnościach jest umieszczenie takiej informacji na wydruku faktury. Poniżej znajduje się krótki opis czynności, jakie należy wykonać, aby wygenerować taki format wydruku. Jeżeli kontrahent, dla którego wystawiamy dokument posiada jakieś zadłużenie (wg daty wydruku), zostanie ono wylistowane na wydruku faktury.
 1. Z gałęzi Wszystkie dane należy wybrać zestaw DokumentyKasaBank i wstawić odpowiednie kolumny do raportu. Np.:
[./dkb_numer] –Numer dokumentu [./dkb_kwotasys] – Kwota dokumentu
 1. Na powstałej tabelce należy zastosować filtr na zapisy dla wybranego na fakturze kontrahenta, o odpowiednim kierunku przepływu, z odpowiednią datą itp.
Aby założyć filtry Użytkownik powinien zaznaczyć powstałą tabelę i pod prawym klawiszem myszy wybrać opcję „Filtruj”. Należy założyć 3 filtry :

a) W zestawie danych Wszystkie pola ustawić się na dkb_podmiotid > wcisnąć Dodaj filtr następnie ustawić warunek „równe”  > wybrać i w pustym okienku wpisać:

 [/Identyfikator/trn_podid]

b) W okienku Dostępne pola wybrać „Dowolne wyrażenie filtrujące” > wcisnąć Dodaj filtr i w powstałym okienku zamiast treści „true” wkleić poniższą:

[./dkb_termin] <= param("CDN_DataNaWydruku")

c) W okienku Dostępne pola wybrać „Dowolne wyrażenie filtrujące”  > wcisnąć Dodaj filtr i w powstałym okienku zamiast treści „true” wkleić poniższą:

([./dkb_podmiottyp] == 1 && [./dkb_rozliczono] == 1 && ([./dkb_typdokumentukb] == 2 || [./dkb_stan] >= 1) && ([./dkb_typdokumentukb] == 1 && [./dkb_kierunek] == 1 || [./dkb_typdokumentukb] == 2 && [./dkb_kierunek] == -1))

3. Do tabeli można jeszcze dodać kolumnę z kwotą, która jest zaległa do zapłaty  (pod prawym klawiszem myszy jest dostępna funkcja: Wstaw kolumnę).

Nowej kolumnie należy nadać nazwę np.  „Kwota pozostaje” - dla kolumny tej wartości powinny stanowić różnicę pomiędzy kwotą całkowitą zapisu i kwotą rozliczoną.

W pasku formuły dodajemy pole KwotaPozostaje, dla którego formuła wygląda tak:

if([./dkb_kierunek] == if([./dkb_typdokumentukb] == 2, -1, 1), [./dkb_kwotasys] - [./dkb_kwotarozsys], 0)

4. Formatujemy tabelkę należności zgodnie z oczekiwaniami. Można przykładowo dodać selekcję tak, aby tabelka pokazywała się, gdy np. zadłużenie przekracza 500 zł (w powyższym przykładzie jest wykazywane zawsze jeżeli istnieje).

Jednostki podstawowe i pomocnicze

Wyświetlanie jednostki podstawowej

Z zakładki Dane należy przeciągnąć (przytrzymując lewy klawisz myszy) pole tre_ilosc do pustej kolumny. (pole tre_ilosc jest dostępne w zakładce Dane w gałęzi Pozycje dokumentu). Zostaną w niej uzupełnione ilości towaru przeliczone w jednostce podstawowej. Stojąc na kolumnie z ilością w jednostce podstawowej wcisnąć przycisk Suma . W celu uzyskania podsumowanie ilości pozycji z dokumentu w jednostkach podstawowych, można wpisać w definicję wybranego pola na wydruku wyrażenie sum(PozycjeDokumentu, tre_ilosc)

Jeśli natomiast chcielibyśmy zsumować tylko ilości dla tych towarów, których jednostką podstawową jest "KG", można wstawić warunek:

sum(PozycjeDokumentu, (if([./->Towar/JM] == "KG", [./tre_ilosc], 0)))

Przeliczanie z jednostki podstawowej na pomocniczą

Uwaga
Od wersji 2013.5.1 umożliwione zostało definiowanie wielu jednostek pomocniczych – jednostki pomocnicze definiowane są na zakładce Jednostki i kody na formularzu towaru. W Generatorze Raportów dodano gałąź Towar/Jednostki pomocnicze. W poniższych polach prezentowanych w przykładzie, przechowywana jest informacja o pierwszej z listy jednostce pomocniczej i przykład prezentowany jest dla pierwszej jednostki. W celu dokonania przeliczeń dla pozostałych jednostek pomocniczych należy posłużyć się wartościami z gałęzi Towar/Jednostki pomocnicze.
Jednostki i ich przeliczniki w wydruku GenRap można pobrać z pól:

Gdzie wartości pól licznik i mianownik pobrane są z karty towaru.

Operując tymi danymi można przeliczać jednostki na wydruku stosując podstawowe operacje mnożenia i dzielenia. Jeśli znamy jednostkę podstawową i pomocniczą oraz przeliczniki (licznik i mianownik) z karty towaru, możemy oprzeć obliczenia na równaniu: (Ilość w jednostce pomocniczej) = (ilość w jednostce podstawowej)*mianownik/licznik

Przykład
Chcąc pokazać na wydruku ilość towaru w jednostce pomocniczej, należy odnieść się do ilości w jednostce podstawowej (tre_ilosc). Ilość w jednostce pomocniczej będzie wyliczona za pomocą wyrażenia: ([./tre_ilosc] * [./->Towar/JM przelicznik - mianownik]) / [./->Towar/JM przelicznik - licznik]

Waga poszczególnych pozycji na wydruku faktury (przekazanie wartości w atrybucie WAGA)

Należy zacząć od ustalenia wartości atrybutu liczbowego WAGA dla pozycji cennikowej w programie (formularz towaru, zakładka Atrybuty). Następnie w edytorze GenRap:
 1. Przenosimy na wydruk z zakładki Dane pole Pozycje dokumentu/Atrybuty pozycji dokumentu/Wartość
 2. W filtrze dodajemy warunek (pod prawym klawiszem myszy opcja Filtruj..) dla pola Wszystkie pola/Atrybuty/Kod.... równe ... WAGA 
 3. Wybieramy opcję Zestawienie/Zwiń do.. minimum
 4. Na końcu mnożymy przez ilość, ale mnożone wyrażenie przekształcamy na format liczbowy: decimal( x )*[./Ilość]
  Uwaga
  Jeśli po wykonaniu mnożenia przez ilość pojawi się błąd należy spróbować zmienić format na liczbowy (pod prawym klawiszem myszy wybrać opcję "Format wyrażenia...").
  Jeśli to nie pomoże można zamienić w wartości atrybutu kropkę na przecinek za pomocą wyrażenia: replace(\[./Wartość (tekst)\], ",", ".")
 5. jeśli chcemy dodać jeszcze podsumowanie wagi dla całego dokumentu możemy stojąc w polu z wagą wybrać przycisk sumy w pasku zadań :
Finalnie wyrażenie będzie miało postać: decimal(min([./<-Atrybuty pozycji dokumentu] : [./->Atrybuty/Kod] == "WAGA", [./Wartość (tekst)])) * [./Ilość]

Wyświetlenie rabatu dla elementu transakcji, ceny przed i po rabacie.

Edytujemy istniejący wydruk:
 1. Dodajemy kolumnę z ceną początkową (przed rabatem). W tym celu z zestawu danych Pozycje dokumentu przenosimy na wydruk pole Cena początkowa w walucie dokumentu, nadajemy przyjazną nazwę CenaPrzedRabatem
 2. Dodajemy kolumnę z kwotą udzielonego rabatu [w %]. W tym celu z zestawu danych Pozycje dokumentu przenosimy na wydruk pole Rabat dla pozycji
 3. Dodajemy kolumnę z ceną sprzedaży (po rabacie). Z zestawu danych Pozycje dokumentu przenosimy na wydruk pole Cena w walucie dokumentu. Nadajemy przyjazną nazwę CenaPoRabacie
 4. Dodajemy nową kolumnę do zestawienia z elementami transakcji, w której wyliczymy wartość kwotową rabatu. Wyliczamy wartość rabatu (przyjazna nazwa RabatWartosc) jako różnicę pomiędzy ceną początkową a ceną transakcji. Wyrażenie:
CenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie
 1. W przypadku, gdy występuje narzut, nie wyświetlamy rabatu oraz wartości rabatu. Wyrażenia:
if([./Rabat dla pozycji] < 0, 0, [./Rabat dla pozycji]) if(CenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie > 0, abs(CenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie), 0)
 1. Wyrażeniom CenaPrzedRabatem, CenaPoRabacie, RabatWartosc nadajemy format wyrażenia - liczbowy
W poniższej tabeli przedstawione zostały zastosowane wyrażenia:
KolumnaWyrażenie
Cena początkowa w walucie dokumentu[./Cena początkowa w walucie dokumentu]
Rabat [%][./Rabat dla pozycji]
Cena netto\brutto po rabacie (w walucie dokumentu)[./Cena w walucie dokumentu]
Rabat kwotowoCenaPrzedRabatem - CenaPoRabacie

Umieszczenie na wydruku faktury informacji o cenie i wartości netto/ brutto

Uwaga
To czy dla poszczególnych pozycji drukuje się wartość netto czy brutto zależy od wybranego algorytmu wyliczania podatku VAT na dokumencie. Jeśli wybrano "od brutto", wówczas dla każdego towaru pobierana jest cena brutto z karty i wartość liczona też jako brutto. Następnie na podstawie tych wartości wyliczana jest wartość sumaryczna dokumentu brutto. Od tej wartości wyliczany jest podatek VAT i na tej podstawie wykazywana jest wartość netto dokumentu (jako brutto minus VAT). Jeśli nawet dodana zostanie kolumna z ceną/wartością brutto każdej pozycji na dokumencie liczonym „od netto" - najprawdopodobniej suma wartości brutto nie zgodzi się z wartością brutto dokumentu w podsumowaniu. Wynika to ze sposobu wyliczania podatku, opisanego powyżej. Wyświetlenie kolumny z ceną/wartością netto i brutto na jednym dokumencie może mieć tylko charakter informacyjny.
Na standardowym wydruku Faktury Sprzedaży widoczne są ceny i wartości netto jeśli faktura liczona jest "od netto". Jeśli liczona jest "od brutto", wówczas widoczne są tylko ceny i wartości brutto. Wydruk standardowy wygląda tak: Jeśli chcemy uzyskać dodatkowe informacje na wydruku (jak na poniższym rysunku): Na wydruku możemy wykorzystać wartości zapisane w polach: [./Wartość brutto] [./Wartość netto]) [./Cena] - w polu cena przechowywana jest cena netto jeśli algorytmem na fakturze jest „od netto” (analogicznie w przypadku algorytmu „od brutto” - w polu tym będziemy mieli cenę brutto), natomiast jeśli algorytm jest „od netto" a chcemy uzyskać cenę brutto, możemy ją wyliczyć na podstawie wartości brutto dzielonej przez ilość Należy zdefiniować 4 kolumny: 1. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Cena netto", "Cena brutto") Wartość: Cena1=[./Cena] 2. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Wartość netto", "Wartość brutto") Wartość: Wartosc=if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, [./Wartość netto], [./Wartość brutto]) 3. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Cena brutto", "Cena netto") Wartość: cena2= wartosc2 / [./Ilość] 4. Nagłówek: if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, "Wartość brutto", "Wartość netto") Wartość: wartosc2=if([/Identyfikator/Dokument liczony od] == 1, [./Wartość brutto], [./Wartość netto])

Wyświetlenie dostaw towaru, które znajdują się na magazynie dłużej niż X dni

Dodanie parametru dynamicznego

W konfiguracji wydruków dla wydruku Lista zasobów(GenRap) należy edytować definicję wydruku i dodać parametr. W tym przypadku jest to parametr liczbowy (ilość dni, jaką towar zalega w magazynie). W edytorze GenRap dodajemy parametr , który nazywa się tak samo jak ten, który stworzyliśmy w konfiguracji wydruków. W tym przypadku jest to: Ile_dni_zalega Właściwości pobierania       

Rozgrupowanie

Należy rozgrupować dane ponieważ w tym przypadku nie jest potrzebny podział na grupy --> prawy przycisk myszy i opcja Grupowanie/ Rozgrupuj

Wiersz szczegółów

Dodajemy wiersz szczegółów dla towarów:    <--- Zestawienie/ Wstaw wiersz szczegółów

Wyświetlenie dostaw

W pusty wiersz przeciągamy gałąź Towary/Zasoby towarów/Ilość, przeciągamy też w nowe kolumny pola Wartość i Data.

Przeliczanie daty (bieżąca - ilość dni pobranych z parametru)

W nagłówku wydruku można wpisać informację: Towary pochodzące z dostaw sprzed: … tutaj wstawiamy wyrażenie które wyliczy datę = data bieżąca minus ilość dni, czyli: dateadd("day", param("CDN_DataNaWydruku"), (-1) * param("ile_dni_zalega")) Wyrażenie pozwoli wyliczyć datę, wg której będziemy filtrować zasoby dostępne obecnie na magazynie. Usuwamy z wydruku wszystkie zbędne informacje, zostawiamy tylko te dane, które będą potrzebne - najważniejsza jest lista dostaw i podsumowanie ilości dla poszczególnych towarów.

Wybranie dostaw sprzed wskazanej daty

W celu wyfiltrowania tylko tych dostawy, których data jest mniejsza niż wyliczona, na liście dostaw naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Filtruj... Ustawiamy warunek: Data – przed - dateadd("day", param("CDN_DataNaWydruku"), (-1) * param("ile_dni_zalega")) Taki filtr pozwoli wyświetlić tylko dostawy przed zadaną datą. Należy zrobić podsumowanie ilości dla poszczególnych pozycji (przycisk w pasku zadań albo poprzez polecenie sum(Zasobytowarów, Ilość) )

Sortowanie

Można np. wybrać kryterium sortowania malejąco wg ilości zalegającej towaru: Można też obliczyć, która dostawa, ile dni zalega: datediff("day", [./Data], param("CDN_DataNaWydruku"))

Selekcja (ukrywanie zerowych ilości)

Jeśli nie chcemy wyświetlać towarów, dla których nie ma zalegających dostaw, można zrobić dodatkowo selekcję: zaznaczamy dane, dla których chcemy zrobić selekcję, przechodzimy na zakładkę Selekcje i wybieramy przycisk:  Wyznaczamy warunek: sum == 0 …..i zaznaczamy opcję „Ukrycie"

Generator Raportów – pierwsze kroki

Jeśli używasz aplikacji Generator Raportów - poradnik Generator Raportów – pierwsze kroki przeznaczony jest właśnie dla Ciebie! Obejmuje on zagadnienia związane z aplikacją Generator Raportów. Informacje w nim zawarte przedstawione są tylko w takim stopniu szczegółowości, by stworzyć podstawy niezbędne do pracy z narzędziem raportującym.   Comarch OCEAN GenRap jest rozwiązaniem służącym do raportowania i analizy danych. Jest połączeniem zaawansowanego narzędzia do generowania wydruków z edytorem raportów, przygotowanym dla zwykłych użytkowników. Dlatego pozwala on udostępniać możliwość modyfikowania i tworzenia raportów oraz przeprowadzania prostych analiz biznesowych menadżerom, sprzedawcom, konsultantom i innym pracownikom, mającym dostęp do danych, ale nie posiadających wiedzy programistycznej. W 2007 roku niemiecka organizacja Initiative Mittelstand skupiająca koncerny medialne i firmy doradcze uznała aplikację Comarch OCEAN GenRap za najbardziej innowacyjną aplikacją w kategorii narzędzi raportujących dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Uwaga
Z poziomu Użytkownika możesz kopiować gotowe wydruki utworzone narzędziem GenRap i dowolnie je modyfikować – nie jesteś w stanie niczego zepsuć! Dlatego zachęcamy do samodzielnych prób. Jeżeli zaczynasz pracę z aplikacją wykorzystaj bazę DEMO, a następnie wyeksportuj gotowy raport i zaimportuj go w docelowej bazie firmowej.
Generator Raportów (skrót GenRap) jest instalowany łącznie z programem Comarch ERP Optima, więc nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności, aby uruchomić aplikację. W programie Comarch ERP Optima zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez Użytkownika edytowane i dostosowywane do własnych potrzeb.

Jak uruchomić Edytor Generatora Raportów?

 1. Z formularza w programie Comarch ERP Optima, z poziomu którego dostępny jest wydruk utworzony w Generatorze Raportów (lista wydruków utworzonych w narzędziu GenRap dostępna w dokumentacji Comarch ERP Optima GenRap) uruchamiamy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie z listy wybieramy opcję Generator Raportów …
 2. Wyświetlone zostanie okno, w którym widoczne są nazwy wydruków dostępne z konkretnej listy/formularza.
 3. Uruchomienie przycisku Dodaj format lub Zmień format  wywołuje Edytor Generatora Raportów.
Zmodyfikowane wydruki lub nowo utworzone wydruki można przenosić pomiędzy bazami firmowymi programu Comarch ERP Optima lub stanowiskami, na których zainstalowany jest program. Wystarczy wyeksportować definicję wydruku i zaimportować w innej bazie firmowej.

Jak wyeksportować definicję wydruku GenRap w programie Comarch ERP Optima?

 1. W lokalizacji (formularz/okno), z której wywoływany jest wydruk, wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Konfigurację wydruków …
 2. W oknie Konfiguracji wydruków podświetlamy wydruk w formacie GenRap (wydruki w tym formacie oznaczone są ikoną ) i edytujemy wydruk ikoną lupy .
 3. Otworzy się Edycja wydruku, wybieramy drugą zakładkę Definicja
 4. Za pomocą ikony Eksportuj definicję do pliku uruchamiamy eksport do pliku
 5. Wskazujemy lokalizację, w której chcemy zapisać definicję wydruku, podajemy nazwę *.grs i zapisujemy plik.

Jak teraz zaimportować tą definicję w programie Comarch ERP Optima?

 1. W lokalizacji (formularz/okno), z której będzie wywoływany wydruk, wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Konfigurację wydruków
 2. W oknie Konfiguracji wydruków podświetlając gałąź Formularz pracownika, wspólnika… wciskamy przycisk  lub prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Dodaj zestaw do tego kontekstu i podać nazwę.
 

Dodawanie zestawu do kontekstu

 1. Ustawiając kursor na nowo dodanym zestawie należy wybrać przycisk  Dodaj wydruk
 2. Na formularzu Dodaj wydruk na zakładce Ogólne należy wprowadzić Nazwę wydruku oraz zaznaczyć Typ formatu: GenRap
  Dodawanie wydruku
   
 3. Na zakładce Definicja za pomocą ikony Importuj definicję z pliku , wskazujemy plik z definicją wydruku (*.grs) i po zakończeniu importu zapisujemy formularz Dodaj wydruk przyciskiem .

Obsługa Comarch ERP Optima GenRap

Teraz przejdźmy do sedna – omówmy ogólne wytyczne, w jaki sposób posługiwać się aplikacją Generator Raportów. Zanim przystąpimy jednak do tworzenia wydruku warto zapoznać się z funkcjonalnością, jak również możliwościami ustawienia aplikacji.
Generator Raportów - menu główne oraz paski narzędzi
Menu główne aplikacji zlokalizowane jest na samej górze prezentowanego okna. Bezpośrednio pod nim znajdują się paski narzędzi, zawierające najbardziej użyteczne przyciski, które można odpowiednio dostosowywać do potrzeb Użytkownika.

Jak to zrobić?

 1. Z poziomu menu głównego wybieramy Widok/Paski narzędzi.
 2. Wybieramy konkretny pasek, jeżeli przy danym pasku zaznaczony jest haczyk to pasek jest widoczny, kliknięcie w konkretną pozycję powoduje pokazanie/ukrycie Paska narzędzi.
Lista pasków narzędzi
Wszystkie funkcje w aplikacji dostępne są z menu głównegokontekstowego, dodatkowo wybrane polecenia zlokalizowane są na paskach narzędziowych. Jeżeli w konkretnym kroku nie można wykonać jakiegoś polecenia opcja jest niekatywna.

Modyfikowanie standardowych wydruków

Raporty przygotowane w programie Comarch  ERP Optima mogą być przez użytkownika modyfikowane i zapisane pod inną nazwą. Jeżeli w standardowym raporcie w programie Comarch  ERP Optima brakuje pewnych informacji, jest za dużo danych lub chcemy zmienić sposób wyświetlania prezentowanych na raporcie danych, możemy w prosty sposób dostosować wydruk zgodnie z własnymi wymogami.
Uwaga
Dla zobrazowania możliwości wykorzystania funkcji Generatora Raportów, poniższe wskazówki zostaną oparte na modyfikacji wydruku ‘Lista pracowników (GenRap)’, dostępnego z poziomu Listy pracowników (Kadry/Płace/Kadry). Wydruk jest zbudowany w oparciu o tabelę zaznaczeń, co skutkuje wyświetlaniem na raporcie tylko pracowników zaznaczonych na formularzu ‘Lista pracowników’, przed edycją wydruku. Polecenia przedstawione na przykładzie wydruku ‘Lista pracowników (GenRap)’ mogą być analogicznie stosowane przy modyfikacji innego dostępnego wydruku.
 1. W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Płace i kadry/Kadry.
 2. Otworzy się okno Lista pracowników, na której zaznaczamy dowolną ilość pracowników.
 3. Następnie pod ikoną drukarki  z menu Wydruk danych wybieramy Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy za pomocą  wydruk Lista pracowników (GenRap)
 5. Wydruk otworzy się w Edytorze Generatora Raportów
Raport wyświetlony jest w postaci tabeli, w której jest zdefiniowana odpowiednia ilość kolumn, w których prezentowane są dane. w bardzo prosty sposób możemy zmienić ilość wyświetlanych kolumn lub ich zawartość.
Edytor Generatora Raportów – wydruk ‘Lista pracowników (GenRap)

Jak usunąć niepotrzebną kolumnę (‘Stawka, Rodzaj, Etat) oraz pola ‘Data zatrudnienia’, ‘Data zwolnienia’ z trzeciej kolumny?

 1. W edytorze Generatora Raportów klikamy w zielony kwadracik  bezpośrednio nad kolumną, którą chcemy usunąć, nastąpi zaznaczenie całej kolumny
 2. Z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybieramy opcję Wytnij
 3. Przechodzimy do kolumny ‘Stanowisko, funkcja..
 4. Dla łatwiejszego odnalezienia konkretnych danych z poziomu menu głównego wybieramy Widok/ Podświetlaj wyrażenia
 5. Klikamy w pierwszym wierszu z danymi (podświetlone pola) na datę zatrudnienia (pierwszy wiersz zawiera tylko opis kolumn raportu) i za pomocą klawisza <Delete> (lub <Backspace>) z klawiatury kasujemy zapis. Data zatrudnienia zostaje wykasowana także w kolejnych wierszach.
 6. Analogicznie kasujemy także datę zwolnienia.
 7. Następnie kasujemy także opis ‘DATA ZATRUDNIENIA’, ‘DATA ZWOLNIENIA’ z nagłówka kolumny

Jak następnie dodać kolumnę zawierającą numer w aktach?

 1. W edytorze Generatora Raportów klikamy w zielony kwadracik   bezpośrednio nad ostatnią kolumną raportu i z menu kontekstowego wybieramy opcję Wstaw kolumnę (lub ustawiamy się w kolumnie i z poziomu menu głównego wybieramy Wstaw/Kolumna/ Kolumna po)
 2. Następnie z menu po lewej stronie, zakładka Dane rozwijamy ikoną plusa >  > i ‘chwytając’ lewym przyciskiem myszy przeciągamy ‘Numer w aktach’ na raport do nowo utworzonej kolumny – do pierwszego wiersza z danymi (jeżeli pole Numer w aktach na formularzu danych kadrowych jest wypełnione, pojawi się odpowiedni tekst/numer na raporcie)
 3. W nagłówku kolumny dodajemy opis ‘Numer w aktach’
Gotowy wydruk możemy w dowolny sposób sformatować, wyróżnić pewne informacje lub pogrupować raport według dowolnego występującego na raporcie pola.

 Jak zmienić wygląd raportu?

 1. Aby zmienić wygląd tylko dla wybranego tekstu na raporcie, najpierw zaznacz ten fragment
 2. Jak zmienić krój, rozmiar, styl, kolor czcionki, kolor tła, styl podkreślenia, odstępy między znakami oraz ustawić efekt dla zaznaczonego tekstu? Wybierz z menu kontekstowego opcję Czcionka
 3. Jak wyrównać tekst do lewej, do prawej, do środka lub wyjustować? Wybierz z paska narzędzi odpowiednią ikonę: 
 4. Jak ustawić domyślne tabulatory dla całego raportu? Wybierz z menu głównego Format/Tabulatory
 5. Jak edytować obramowanie? Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma ulec zmianie obramowanie, a następnie wybierz z menu głównego Format > Obramowanie
 6. Jak ustawić tło dla tabeli? Ustaw kursor w tabeli a następnie wybierz Format > Tło
Modyfikacja wydruku 'Lista pracowników (GenRap) - grupowanie wg stanowiska
W Generatorze Raportów możliwe jest uzależnienie wyglądu konkretnego tekstu od wartości wyrażenia. Pozwala to na wyróżnienie na raporcie odpowiedniego fragmentu, w przypadku gdy zadany warunek jest prawdziwy. Taki konkretny przykład formatowania warunkowego nazywamy selekcją. Dla przykładu chcemy z listy wszystkich zaznaczonych pracowników wyróżnić daty zatrudnienia wcześniejsze niż rok 2000, w celu przyznania dodatkowych nagród jubileuszowych.

Jak taką selekcję nanieść na raport?

 1. Otwieramy standardowy wydruk Listy pracowników (GenRap) w edytorze Generatora Raportów
 2. Zaznaczamy na liście fragment raportu, który chcemy uzależnić od podanego warunku (data zatrudnienia)
 3. Następnie z menu po lewej stronie w zakładce Selekcje wybieramy
 4. Uruchomione zostanie okno Formatowanie warunkowe, w którym podajemy dowolną etykietę i przechodzimy do pola Wyrażenie
 5. Za pomocą Kreatora wyrażeń..  tworzymy warunek. w kreatorze w prawej jego części ‘Dostępne pola:’ wyszukujemy  i dwukrotnie klikając przenosimy do okna ‘Tworzone wyrażenie:’, a następnie dopisujemy (lub wybieramy z Dostępne operacje): < %”2000-01-01” – czyli wcześniejsze niż 01 stycznia 2000 roku
 6. Zapisujemy Kreator wyrażeń .. przyciskiem 
 7. W oknie Formatowanie warunkowe ustawiamy kolor czcionki na czerwony oraz zwiększamy rozmiar czcionki o jeden punkt
 8. Zapisujemy selekcję przyciskiem
Często na wydrukach pojawia się tekst, który w tej samej postaci powtarza się na każdej stronie raportu, tzw. nagłówek i stopka .

Jak wstawić pusty nagłówek na pierwszej i ostatniej stronie, a na pozostałych taki sam?

 1. Jeżeli raport jest wielostronicowy wybieramy z menu głównego Widok/Nagłówek i stopka
 2. Po uruchomieniu tej opcji możliwe jest ustawienie nagłówka raportu. Wpisujemy odpowiedni tekst
 3. W tym momencie nagłówek pojawia się na wszystkich stronach w tej samej postaci
 4. Aby ustawić inny nagłówek na pierwszej i ostatniej stronie wybieramy z menu głównego Plik/Ustawienia strony …
 5. W oknie Ustawienia strony zaznaczamy parametry  i zapisujemy ustawienia
 6. Zaznaczamy nagłówek na pierwszej stronie i z menu kontekstowego wybieramy opcję Wytnij, czynność powtarzamy także na ostatniej stronie
 7. Wybieramy z menu głównego Widok /Nagłówek i stopka

Tworzenie nowych raportów

Generator Raportów umożliwia także tworzenie całkiem nowych wydruków. Podobnie, jak w przypadku modyfikacji gotowych raportów, można dowolnie je formatować oraz wykorzystywać opcje opisane powyżej

Jak utworzyć nowy raport, na którym będą znajdowały się tylko wybrane kolumny?

 1. Wybieramy lokalizację w programie Comarch ERP Optima, z której chcemy wywoływać tworzony raport
 2. Uruchamiamy edytor Generatora Raportu (szczegółowy opis tu)
  Uwaga
  Jeżeli wybierzemy opcję nowy format (ikona plusa) z listy dostępnych wydruków to w edytorze Generatora raportów pojawiają się pewne dane. Przykładowo uruchomienie edytora z poziomu listy pracowników skutkuje wyświetleniem na raporcie tabeli z kolumnami: Imię, Nazwisko, Pesel, Data urodzenia, Miejsce urodzenia. Możemy wykorzystać utworzoną tabelę lub zaznaczając całą tabele usunąć ją poleceniem z menu kontekstowego Wytnij.Dla zobrazowania tworzenia nowego wydruku posłużymy się także wydrukiem uruchomionym z poziomu listy pracowników
 3. Usuwamy standardową tabelę
 4. Z poziomu menu z lewej strony, zakładka Dane rozwijamy , a następnie
 5. Na rozwiniętej liście, przytrzymując klawisz <CTRL> zaznaczamy kolumny, które chcemy przenieść na raport
 6. Klikając na jednej z zaznaczonych pozycji, przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągamy na obszar raportu
 7. Tak utworzony raport wyświetla wszystkich pracowników z listy (aby raport działał dla zaznaczonych osób należy dodać odpowiedni filtr, który zostanie zaprezentowany w dalszej części)
Jeżeli chcemy w dowolnym momencie sprawdzić, w jaki sposób zostanie wydrukowany nasz nowo utworzony raport, możemy uruchomić z poziomu paska narzędzi ikonę  Podgląd wydruku .

Na podglądzie wydruku nie widzę krawędzi tabeli, jak mogę je dodać?

 1. Z menu głównego wybieramy Widok /Paski narzędzi/ Tabele i krawędzie
 2. Zaznaczamy tabelę lub jej fragment, a następnie z paska narzędzi wybieramy menu dostępnych opcji przy ikonie  i wybieramy odpowiedni format obramowania 
 3. Za pomocą ikon: możemy odpowiednio ustawić rodzaj, grubość i kolor obramowania

Wydruk w oparciu o tabelę zaznaczeń

Wydruki tworzone od ‘zera’ wyświetlają, jak w przypadku tworzonego powyżej wydruku z poziomu Listy pracowników, wszystkich pracowników wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Można jednak uzyskać wydruk tylko dla zaznaczonych pozycji.

Jak zmodyfikować wydruk, aby działał tylko dla zaznaczonych pozycji?

 1. Zaznaczamy całą utworzoną przez nas tabelę na raporcie
 2. Z menu głównego wybieramy Zestawienie/ Filtruj
 3. W oknie Filtry wybieramy dwukrotnie klikając Dowolne wyrażenie filtrujące
 4. Po prawej stronie okna w obszarze Wybrane filtry wklejamy następujące wyrażenie filtrujące (exists([./->Zaznaczenia] : [./GUID] == param("CDN_GUID")))
 5. Akceptujemy okno przyciskiem 
Uwaga
Należy także sprawdzić, czy na oknie Edycja wydruku (w Konfiguracji wydruków) jest zaznaczona opcja Obsługa zaznaczeń – tabela tymczasowa

Parametry przekazywane do raportu

Przygotowywany raport możemy wzbogacić o informacje przekazywane do raportu w oknie parametry wydruku, podane bezpośrednio przed wywołaniem wydruku. Pozwala to na zróżnicowanie pojawiających się informacji na wydruku w zależności od opcji zaznaczonej bezpośrednio przed wydrukiem.

Jak dodać parametr do wydruku?

 1. Otwieramy wybrany wydruk w edytorze Generatora Raportów
 2. Z menu po lewej stronie, zakładka Dane wybieramy ikonę Dodaj parametr raportu..
 3. Określamy typ Liczba i klikamy 
 4. Podajemy nazwę parametru (np.Parametr3) i akceptujemy przyciskiem 
Parametr został dodany do raportu, w rezultacie przed wywołaniem wydruku pojawia się okno Ustalenie wartości parametrów wydruku.
Ustalenie wartości parametrów wydruku
To okno w kolejnym kroku należy odpowiednio skonfigurować.

Jak to zrobić?

 1. W lokalizacji (formularz/okno), z której wywoływany jest wydruk, do którego chcemy dodać parametr przed wydrukiem, wybieramy pod ikoną drukarki z menu Wydruk danych Konfigurację wydruków
 2. W oknie Konfiguracja wydruków edytujemy za pomocą  wydruk, do którego chcemy dodać parametr
 3. W oknie Edycja wydruku przechodzimy na trzecią zakładkę Inne
 4. W sekcji Parametry, za pomocą prawego przycisku myszy, z menu kontekstowego wybieramy opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego
 5. Otworzy się Kreator tworzenia deklaracji parametru dynamicznego, który pozwoli na odpowiednie skonfigurowanie parametru dynamicznego.

Jak zdefiniować parametr, który pozwoli na wybranie jednej z trzech opcji przed wydrukiem?

 1. Uruchomić Kreator tworzenia deklaracji parametru dynamicznego (jak powyżej)
 2. Akceptujemy okno informacyjne o kreatorze przyciskiem
 3. Krok 1/7 – ustalamy nazwę parametru i akceptujemy
 4. Krok 2/7 – podajemy prompt parametru, czyli informację jaka pojawi się na oknie ustalenia parametrów bezpośrednio po wybraniu wydruku (np. ‘Opcje do wyboru’). Akceptujemy
 5. Krok 3/7 - wybieramy typ parametrów Opcje. Akceptujemy
 6. Krok 4/7 – wprowadzamy tekst jaki będzie się wyświetlał, przy opcjach do wyboru na oknie parametry wydruku (np. ‘opcja a’ – wartość 1, ‘opcja b’ – wartość 2, ‘opcja c’ – wartość 3). Dodatkowo dla każdej opcji ustalamy wartość, od której uzależnimy informację pobieraną na wydruk. Akceptujemy
 7. Krok 5/7; krok 6/7 oraz krok 7/7 – akceptujemy .
Tworzenie deklaracji parametru dynamicznego
Jeżeli po wprowadzeniu tych zmian wywołamy wydruk zawierający tak zdefiniowany parametr wyświetlone zostanie następujące okno:
Ustalenie wartości parametrów wydruku

Jak wykorzystać tak zdefiniowany parametr typu Opcje, aby na wydruku w zależności od wybranej opcji były generowane różne opisy?

 1. Edytujemy ponownie wydruk w Generatorze Raportów
 2. W menu po lewej stronie rozwijamy Parametry raportu i przeciągamy wybrany parametr na raport
 3. Wyświetlona zostanie wartość, w zależności jaką opcję zaznaczyliśmy przed wydrukiem (1, 2 lub 3)
 4. Zaznaczamy wartość na wydruku i przechodzimy do okienka 
 5. Za pomocą kreatora lub wpisując składnię możemy odpowiednio uzależnić dany parametr
 6. Przykładowo możemy wykorzystać funkcje warunkową if(prawda/fałsz, „tekst A”, „tekst B”)
 7. Wykorzystamy funkcję i zależność wartości parametru:
 8. if(param("Parametr3") == 1, "wyświetl tylko tekst a", (if(param("Parametr3") == 2, "wyświetl tylko tekst B", "wyświetl tylko tekst c")))
Jeżeli zaznaczona przed wydrukiem opcja przyjmie wartość 1 (czyli opcja a = 1) to wyświetli się na wydruku „wyświetl tylko tekst a”, jeżeli przyjmie wartość 2 „wyświetl tylko tekst b” i dalej analogicznie.

Instrukcja tworzenia nowego wydruku

Na podstawie powyższych informacji powinniśmy umieć zmodyfikować istniejący wydruk lub wykonać nowy raport pobierający pewne informacje z określonego źródła. Dla podsumowania i utrwalenia informacji zawartych w prezentowanym dokumencie poniżej przedstawiony został schemat postępowania (krok po kroku) przy tworzeniu nowego wydruku kadrowego.

Jak utworzyć wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu?

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybieramy Kadry.
 2. Edytujemy za pomocą ikony  dowolny formularz danych kadrowych.
 3. Uruchamiamy pod ikoną drukarki menu Wydruk danych, a następnie z listy wybieramy opcję Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym widoczne są nazwy wydruków, uruchomienie przycisku Dodaj wydruk wywołuje Edytor Generatora Raportów.
 5. Na nowym raporcie podpowiadają się podstawowe dane o pracowniku takie jak: Imię, Nazwisko, Pesel, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, pozostawiamy te informacje, ustawiamy kursor przed polem Imię i enterem przechodzimy do nowego wiersza.
 6. W pierwszej kolejności wprowadzamy parametry, które będą niezbędne dla tworzonego wydruku.Z menu po lewej stronie , na zakładce Dane wybieramy ikonę Dodaj parametr raportu. Określamy typ parametru Data i klikamy , wprowadzamy nazwę CDN_DataNaWydruku i akceptujemy przyciskiem .Powtarzamy czynność czterokrotnie określając typ parametru Tekst i kolejno nazwy: CDN_Firma4, CDN_Firma5, CDN_FMiasto2, CDN_FUlica2.
 7. Zapisujemy raport, aby nie utracić wprowadzonych już informacji. z menu głównego wybieramy Plik/Zakończ i zapisz jako…
 8. Otworzy się formularz zapisu wydruku Generatora Raportów
  Formularz zapisu wydruku
 9. Podajemy nazwę wydruku, pod jaką będzie widoczny raport na liście, a następnie zaznaczamy opcję Wydruk podłączony do nowego zestawu i wpisujemy jako nazwę zestawu ‘Wydruki użytkownika’ -  tak będzie nazywała się gałąź wydruków w menu dostępnych opcji przy ikonie drukarki. Zapisujemy posługując się ikoną .
 10. Ponownie wybieramy pod ikoną drukarki menu Wydruk danych, a następnie Generator Raportów Ustawiamy kursor na samej górze raportu i wpisujemy tekst „Data wydruku:”, a następnie rozwijamy z menu po lewej stronie Parametry raportu  , a następnie przeciągamy na wydruk parametr CDN_DataNaWydruku, za wpisany tekst.
 11. Przeciągamy do kolejnych wierszy z menu na obszar wydruku parametry: CDN_Firma4, CDN_Firma5, CDN_FMiasto2, CDN_FUlica2
 12. Przechodzimy do kolejnego wiersza i wpisujemy tekst Zaświadczenie o zatrudnieniu, a następnie kolejno informacje wg załączonego obrazu
 13. Rozwijamy z menu po lewej stronie  
 14. Następnie wypełniamy wydruk odpowiednio danymi przeciągając z menu po lewej stronie: a)  za tekst  Zaświadcza się, że … przeciągamy , a następnie (można także skopiować dane które podpowiedziały się w momencie tworzenia nowego wydruku, te informacje przesunęliśmy niżej na wydruku – jeżeli nie chcemy ich wykorzystywać to podświetlamy i kasujemy) b)  za tekst zamieszkały/a: przeciągamy z  > > przykładowo (oddzielając spacjami) , , , numer domu i numer lokalu możemy oddzielić ‘/’, , , c)  za tekst jest zatrudniony/a w: przeciągamy wprowadzone parametry CDN_Firma4, CDN_Firma5 d)  za tekst na stanowisku: przeciągamy  e)  za tekst data zatrudnienia  f)  za tekst rodzaj umowy o pracę przeciągamy z  > >>
 15. Informację, dotyczącą celu wydania zaświadczenia, możemy wprowadzać przed wydrukiem jako parametr. w tym celu należy z menu po lewej stronie, na zakładce Dane wybrać ikonę Dodaj parametr raportu … . Określamy typ parametru Tekst i klikamy , wprowadzamy nazwę CelWydania i uruchamiamy przycisk Ustaw wartość  , odznaczamy „haczyk” przy CelWydania i akceptujemy . Parametr zapisujemy przyciskiem .
 16. Zapisujemy raport, z głównego menu wybieramy opcję Plik/Zakończ i zapisz
 17. Zamykamy okienko Generatora Raportów ikoną
 18. Następnie wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Konfigurację wydruków …
 19. W oknie Konfiguracja wydruków edytujemy za pomocą  wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu w gałęzi Wydruki użytkownika
 20. W oknie Format wydruku (użytkownika) przechodzimy na trzecią zakładkę Inne, w sekcji Parametry, za pomocą prawego przycisku myszy, z menu kontekstowego uruchamiamy Kreator tworzenia deklaracji parametru dynamicznego
 21. Definiujemy parametr dynamiczny przechodząc kolejno kroki: *  Akceptujemy okno informacyjne o kreatorze przyciskiem *  Krok 1/7 – pozostawiamy nazwę parametru CelWydania i akceptujemy *  Krok 2/7 – podajemy prompt parametru Wydane w celu i akceptujemy *  Krok 3/7 - wybieramy typ parametrów Tekst. Akceptujemy *  Krok 4/7 – określamy maksymalny rozmiar znaków 255. Akceptujemy *  Krok 5/7; krok 6/7 oraz krok 7/7 –  akceptujemy . Zapisujemy kreator ikoną
 22. Zapisujemy okno Format wydruku i zamykamy okno Konfiguracja wydruków.
 23. Ponownie wybieramy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie Generator Raportów …
 24. Wybieramy utworzony raport i pojawia się okno Ustalenia wartości parametrów wydruku, w którym możemy podać przykładowy cel wydania zaświadczenia.
 25. Akceptujemy okno i uruchomiony zostaje edytor Generatora Raportów
 26. Na wydruku ustawiamy się za tekstem Zaświadczenie wydaje się w celu: i przeciągamy z menu z lewej strony na wydruk utworzony parametr 
 27. Tak zdefiniowany wydruk formatujemy wg uznania.
Przykład wydruku Zaświadczenie o zatrudnieniu

Informacja dodatkowa: Jeśli potrzebujemy aby taki wydruk z formularza pracownika działał seryjnie dla zaznaczonych na liście pracowników należy zdefiniować odpowiedni wydruk kaskadowy. Przykładem może być Wydruk seryjny (GenRap) Faktura VAT – Wzór standard. Nie będą działały poprawnie wydruki przeniesione na listę pracowników zdefiniowane tylko jako seryjne.

Przykładowe modyfikacje wydruków w Comarch ERP Optima

Jak zmienić opis na dokumencie ‘Ponaglenia zapłaty’ aby wskazać termin do uregulowania należności?
 1. W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Kasa/Bank/Ponaglenia zapłaty.
 2. Otwieramy naliczony dokument ponaglenia zapłaty.
 3. Następnie pod ikoną drukarki  z menu Wydruk danych wybieramy Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy za pomocą  wydruk Wzór standard (Ponaglenie zapłaty (GenRap)).
 5. Wydruk otworzy się w Edytorze Generatora Raportów.
 6. Następnie z menu dostępnego po lewej stronie, wybieramy zakładkę Struktura
 7. Z listy dostępnych opcji wybieramy OpisDolny. na dokumencie Ponaglenia zapłaty ten opis automatycznie zostanie podświetlony.
 8. Przechodzimy do pola Wyrażenie. Za pomocą Kreatora wyrażeń.. zmieniamy treść opisu. „W razie braku wpłaty w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji."
 9. Zapisujemy Kreator wyrażeń .. przyciskiem 
 10. Zapisujemy zmieniony wydruk wybierając Plik /Zakończ i zapisz jako....

Jak zmienić opis na dokumencie ‘Potwierdzenia salda’ jeśli na podglądzie podpowiada się tylko odcinek A?

 1. W programie Comarch ERP Optima z menu wybieramy Kasa/Bank/Potwierdzenie salda.
 2. Otwieramy naliczony dokument potwierdzenia salda.
 3. Następnie pod ikoną drukarki z menu Wydruk danych wybieramy Generator Raportów …
 4. Wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy za pomocą wydruk Wzór standard (Potwierdzenie salda (GenRap).
 5. Wydruk otworzy się w Edytorze Generatora Raportów.
 6. Następnie z menu dostępnego po lewej stronie, wybieramy zakładkę Struktura
 7. Z listy dostępnych opcji wybieramy OpisGórny. na dokumencie Potwierdzenia salda ten opis automatycznie zostanie podświetlony.
 8. Przechodzimy do pola Wyrażenie Za pomocą Kreatora wyrażeń.  otwieramy treść opisu. Tutaj pojawią się opisy zarówno dla odcinka a jak i dla odcinka B. if(param("CDN_NrKopii") == "" || param("CDN_NrKopii") == "1","Opis na odcinku A", "Opis na odcinku B")
 9. Po dostosowaniu opisu zapisujemy Kreator wyrażeń przyciskiem 
 10. Zapisujemy zmieniony wydruk wybierając Plik/Zakończ i zapisz jako....

Jak na wydruku Faktury sprzedaży dodać kolumnę z kodem towaru?

 1. Z poziomu modułu Handel wybieramy Faktury sprzedaży.
 2. Edytujemy za pomocą ikony dowolny formularz Faktury Sprzedaży.
 3. Uruchamiamy pod ikoną drukarki  menu Wydruk danych, a następnie z listy wybieramy opcję Generator Raportów …
 4. Z okna Lista wydruków za pomocą ikony lupy  otwieramy do edycji wzorzec, na podstawie którego chcemy przeprowadzić modyfikację np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
  Generator raportów
 5. Po chwili wzorzec otworzy się w Edytorze Generatora Raportów.
  Wzorzec Faktury VAT
  Uwaga
  Jeśli dokument (np. Faktura), na podstawie którego modyfikujemy wzorzec został przed modyfikacją zapisany (do bufora (na zielono) lub na stałe) , to wydruk w Edytorze Generatora Raportów po chwili zostanie wypełniony przykładowymi danymi z dokumentu – jak na zrzucie powyżej. Takie działanie Edytora pomoże Użytkowniku w ocenie poprawności zmian wprowadzonych podczas edycji. Jeśli jednak dokument nie był wcześniej zapisany (choćby do bufora) w poszczególnych kolumnach wzorca wydruku pojawi się treść „brak danych”. Nie jest to błąd, ale może utrudnić modyfikację wydruku zwłaszcza początkującym Użytkownikom.
 6. Na wydrukach Faktury Sprzedaży standardowo prezentowana jest Nazwa towaru.
 7. Ustawiamy zatem kursor w nagłówku tej kolumny, za którą chcemy umieścić nowe dane. Załóżmy, że w naszym przykładzie kolumna Kod towaru ma się znaleźć tuż za kolumną z liczbą porządkową. Ustawiamy kursor w kolumnie Lp. i w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) wybieramy opcję Wstaw kolumnę - w efekcie kolumna nagłówka zostanie dodana.
 8. W nowym nagłówku wpisujemy nazwę kolumny np. Kod towaru.
 9. W przypadku niektórych wydruków opcja wstaw kolumnę wywołana z nagłówka dodaje dodatkową kolumnę zarówno w nagłówku jak i na pozycjach dokumentu. w przypadku wzorca Faktura VAT/Wzór standard (GenRap) kolumnę w nagłówku i na pozycjach trzeba dodać oddzielnie. w tym celu należy ustawić kursor na pozycji faktury w tej kolumnie, za którą chcemy dodać nową (w naszym przykładzie w kolumnie z liczbą porządkową 1) i ponownie wybrać w menu kontekstowym opcję Wstaw kolumnę.
 10. Szerokość kolumn można dostosować przesuwając w prawo/lub w lewo ich krawędzie.
 11. Po dodaniu kolumny pozostaje jedynie wstawić w niej odpowiednie dane z bazy danych. w tym celu ustawiamy kursor w nowo utworzonej kolumnie Kod towaru na wysokości pozycji. Następnie w panelu po lewej stronie okna na zakładce Dane, odszukujemy zestaw Kod towaru i ‘chwytając’ lewym klawiszem myszy przeciągamy  w miejsce, gdzie ustawiono kursor. Po chwili wzorzec wypełni się danymi.
 12. Jeżeli chcemy się upewnić czy wydruk będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami za pomocą ikony , dostępnej na pasku narzędzi można wykonać podgląd wydruku.
 13. W przypadku, gdy wydruk spełnia nasze oczekiwania należy go zapisać jako Nowy wzorzec.
 14. Służy do tego opcja dostępna w Menu głównym Edytora Plik/Zakończ i zapisz jako…
 15. W efekcie pojawi się okno Zapisz wydruk.
  Zapisywanie wydruku
 16. Jeżeli to pierwszy wzorzec jaki został przygotowany przez Użytkownika należy uzupełnić pola Nazwa wydruku: tu nadajemy sugestywną nazwę dla konkretnego wzorca np. Kolumny kod i nazwa oraz przy zaznaczonym parametrze Wydruk podłączony do nowego zestawu uzupełniamy pole Nazwa zestawu wydruków: tu należy podać nazwę dla zestawu wydruków np. Faktura VAT (użytkownika). Przy tworzeniu kolejnych wzorców można nowe wydruki zapisywać jako Wydruk podłączony do istniejącego zestawu.
 17. Po zapisie zmodyfikowany wzorzec będzie dostępny na liście wydruków z poziomu otwartego formularza Faktury sprzedaży.
Podgląd Faktury VAT

Jak wstawić logo na Fakturze sprzedaży?

 1. Aby wstawić logo na wydruku faktury należy uruchomić Edytor Generatora Raportów postępując jak w poprzednim przykładzie.
 2. Z poziomu Edytora należy ustawić kursor w obszarze, w którym chcemy wstawić logo np. w nagłówku w sekcji z pieczątką firmy.
 3. Z menu głównego należy wybrać opcję – Wstaw >  i wskazać plik na dysku który ma zostać wstawiony na wydruku.
 4. Obraz zostanie dodany we wskazanym miejscu. Po zaznaczeniu obrazka w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) można wybrać opcję Wymiar obrazu… aby zmienić rozmiar obrazu.
  Ustawianie wymiarów obrazu
  Uwaga
  na stronie pomocy w obszarze Handel zamieszczono film o nazwie "Modyfikowanie wydruków w Generatorze Raportów" prezentujący metodę dodania logo na fakturze.

Jak podłączyć własny wzór Faktury jako wydruk seryjny działający z poziomu listy dokumentów?

Często zdarza się, że Użytkownik musi wydrukować jednocześnie dużą ilość dokumentów. w programie Comarch ERP Optima znajdziemy gotowe wzorce do wydruku seryjnego Faktur Sprzedaży, ale co w przypadku, gdy mamy już przygotowany własny wzór i chcielibyśmy go używać również jako wydruk seryjny?
 1. W pierwszej kolejności należy wyeksportować do pliku definicję wydruku Użytkownika. w tym celu należy z poziomu otwartego formularza Faktury Sprzedaży wybrać pod ikoną drukarki Wydruk danych , a następnie z listy Konfigurację wydruków…
 2. W oknie Konfiguracja wydruków… należy odszukać format wydruku, który ma posłużyć za wzór również do wydruków seryjnych i otworzyć go za pomocą ikony lupy.
  Konfiguracja wydruków
 3. W oknie Edycja wydruku wybieramy zakładkę Definicja, a następnie za pomocą ikony  (Eksportuj definicję do pliku) zapisujemy definicję wzorca we wskazanym na dysku komputera miejscu.
 4. Wydruk należy teraz zaimportować, tak aby można było drukować zaznaczone dokumenty seryjnie z poziomu listy. Należy zatem przejść na listę Faktur Sprzedaży i w menu dostępnych wydruków wybrać opcję Konfiguracja wydruków…
 5. W oknie Wydruki należy ustawić kursor na gałęzi Lista faktur  i w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) wybrać Dodaj zestaw do tego kontekstu. Pojawi się okno, w którym należy wypełnić pole Nazwa np. Wydruk seryjny (użytkownika) i zatwierdzić.
 6. W następnym kroku ustawiamy kursor na nowo powstałym zestawie (tu: Wydruk seryjny (użytkownika)) i w menu dostępnym pod prawym klawiszem wybieramy funkcję Dodaj wydruk do tego zestawu.
  • Okno Format wydruku należy wypełnić następująco :
  • Nadać nazwę dla naszego wydruku
  • Określić typ formatu – GenRap
  • Wydruk ma działać dla zaznaczonych na liście dokumentów i ma być seryjny – więc zaznaczymy parametry: Tabela tymczasowa oraz Seryjny
  • Jeżeli drukowany ma być tylko oryginał w polu Ilość kopii wydruku wpiszemy wartość: 1, jeśli oryginał i jedna kopia – wartość: 2 itd.
  Ustawienie formatu wydruku
 7. Z poziomu zakładki Definicja importujemy zapisaną wcześniej na dysku definicję . Format jest gotowy do zapisania.
 8. Należy na liście faktur zaznaczyć przykładowy dokument, a następnie w menu Wydruk danych  wybrać Generator Raportów… na liście wydruków Generatora Raportów wskazujemy nasz nowy wydruk i edytujemy go .
 9. W Edytorze należy ustawić kursor na napisie KOPIA (lub ORYGINAŁ) tak, by w pasku formuły pojawiło się wyrażenie if(param("CDN_NrKopii") == "" || param("CDN_NrKopii") == "0", "ORYGINAŁ", "KOPIA").
 10. W powyższym wyrażeniu należy zmienić "0" na "1" i zatwierdzić  .
 11. Podczas zamykania Edytora należy zapisać zmiany.
 12. Po tak wykonanych operacjach wydruk seryjny w postaci wybranego wzorca jest gotowy do użycia i dostępny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

Jak przygotować wydruk Duplikatu Faktury Sprzedaży, który zawierałby informacje o zapłaconych kwotach?

Standardowo w programie wzorzec wydruku Faktura VAT/Duplikat w stopce zawiera informację o tym, że Faktura nie została zapłacona, ponieważ wedle przepisów Duplikat Faktury powinien być zgodny z dokumentem wystawionym pierwotnie. Jeśli Użytkownikowi zależy na tym, aby na Duplikacie znalazły się informacje o wpłaconych kwotach należy zmodyfikować wydruk standardowy w Generatorze Raportów.
 1. Należy uruchomić Edytor Generatora Raportów postępując jak w pierwszym przykładzie.
 2. Ustawiając kursor w nagłówku Faktury można dopisać słowo Duplikat.
 3. Wymogiem dotyczącym Duplikatów jest umieszczenie na wydruku Daty wydruku duplikatu. w tym celu należy w wybranym przez Użytkownika miejscu wprowadzić treść „Data wydruku duplikatu:”
 4. Następnie z zestawu danych dostępnych w oknie po lewej stronie należy wybrać Parametry raportu/CDN_DataNaWydruku i przeciągnąć w stosowne miejsce.
  Parametry wydruku
 5. Po przeniesieniu daty na wydruk będzie się ona wyświetlała w nieprawidłowym formacie:
  Faktura VAT - Duplikat

  Należy kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i wybrać w menu kontekstowym Format wyrażenia…

 6. W oknie Format wyrażenia wybrać Data i czas i zmienić format daty i czasu z opcji Inne na Data.
  Format wyrażenia
 7. Wydruk jest gotowy do zapisu.
Może się jednak zdarzyć np. podczas modyfikacji wydruku korekt, że Parametr CDN_DataNaWydruku jest niedostępny. Wówczas należałoby go dodać wedle instrukcji:
 • Będąc w wąskim oknie z zestawem danych Parametry raportu za pomocą ikony ( Dodaj parametr raportu ) dodać nowy parametr o typie Data.
 • Przechodząc Dalej należy w polu Nazwa wpisać CDN_DataNaWydruku, a następnie wcisnąć przycisk Zakończ. Nowy parametr pojawi się na liście Parametry raportu i będzie można go przeciągnąć w wybrane miejsce.
Uwaga
Ten dokument ma za zadanie ułatwić Ci pierwsze zetknięcie z aplikacją Generator Raportów. Szczegółowe informacje o aplikacji znajdziesz w bardziej rozbudowanej dokumentacji oraz u Autoryzowanych Partnerów Comarch. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy!

Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym

Z listy wydruków GenRap klikając na danym wzorze dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub wybierając z menu kontekstowego opcję Zmień wybieramy wzór do modyfikacji, np. Wzór standard (Faktura VAT/VAT – UE (GenRap)). Otwarty zostanie edytor Generatora Raportów, w którym należy wykonać modyfikację wydruku. W tym rozdziale pokażemy jak automatycznie pobrać na wydruk:
 • nazwę towaru w języku obcym,
 • ustalić dowolną nazwę dla typu formy płatności,
 • kwotę płatności wyrażoną słownie w j. angielskim\niemieckim czy francuskim.
Pozostałe modyfikacje, jak np. przetłumaczenie nagłówków kolumn można wykonać we własnym zakresie.

Nazwa towaru (moduł Handel Plus)

Użytkownicy modułu Handel Plus w menu Ogólne/Cennik na karcie towaru mają dostępną zakładkę Języki umożliwiającą zdefiniowanie nazwy towaru w języku obcym:
 1. edytując standardowy wydruk w Generatorze Raportów w kolumnie Nazwa towaru/usługi usuwamy wyświetlaną nazwę:
 1. z zakładki Dane (panel w lewej części okna) wybieramy opcję Ustawienia wyświetlania danych  - z wszystkimi dostępnymi elementami
 2. z zakładki Dane, z gałęzi Moje dane/ Towar/ Język obcy lewym przyciskiem myszy przeciągamy pole nazwa do kolumny Nazwa towaru/usługi, w miejsce gdzie ma być wyświetlana nazwa towaru w j. angielskim\niemieckim: 
 3. na dodanej do wydruku tabeli z nazwą towaru, z menu kontekstowego wybieramy opcję Filtruj
 4. W oknie Filtry, w sekcji Dostępne pola, z gałęzi Wszystkie pola tworzymy filtr dla pola nazwa ustalając np.: a) nazwa równe 2 dla j. angielskiego b) nazwa równe 3 dla j. niemieckiego itd.  
 1. mając kursor ustawiony w polu z nazwą towaru w j. obcym
…z menu Zestawienie wybieramy opcję Zwiń do – Minimum. Otrzymujemy nazwę towaru w j. angielskim:

Forma płatności

Na wydruku standardowo drukowana jest nazwa formy płatności (wybrana w polu Płatność na formularzu FA). Można wykonać taką modyfikację wydruku, że dla wszystkich płatności o typie gotówka/przelew/karta będzie drukowana ustalona przez Użytkownika wartość. Typy form płatności wybieranych na FA można sprawdzić w Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności – kolumna Typ. W celu wykonania modyfikacji należy:
 1. usunąć z wydruku nazwę formy płatności:
 2. następnie z zakładki Dane, z gałęzi Moje dane/Faktura Sprzedaży/ Formy płatności lewym przyciskiem myszy przeciągnąć pole  w miejsce, gdzie ma być drukowana płatność:

  Po wykonaniu tej operacji na wydruku pojawi się typ formy płatności: dla gotówki – 1, dla przelewu – 2, dla karty - 3.

 3. Klikając na dodaną cyfrę prawym przyciskiem myszy, należy wybrać opcję Format wyrażenia:
Na zakładce Formatowanie dla opcji Lista wartości przyciskiem Dodaj należy utworzyć listę nazw form płatności, które będą drukowane względem typu formy płatności: Dla płatności o typie gotówka na podstawie powyższej modyfikacji otrzymamy:

Wartość Faktury Sprzedaży wyrażona słownie

Aby na wydruku kwota płatności drukowana była w języku angielskim/niemieckim czy francuskim należy:
 1. z menu Widok wybrać opcję Nagłówek i Stopka, aby uaktywnić do edycji stopkę Faktury
 2. ustawiając kursor w polu z kwotą słownie w pasku formuły pojawi się wyrażenie: 
 3. jeżeli wartość Faktury słownie ma być automatycznie przetłumaczona na inny język należy w treści formuły #wordy(RazemDoZaplaty, "zł", "/100", "tn", "pl") zamienić pl na: en - jeżeli ma być to język angielski, de - jeżeli ma być to język niemiecki, fr - jeżeli ma być to język francuski.
Aby formuła była aktywna należy ją zatwierdzić przyciskiem . Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pracy z narzędziem Generator Raportów w programie Comarch ERP Optima.

Powodzenia!

   

Instrukcja użytkowania

Dla użytkowników programu Comarch ERP Optima zostało udostępnione zintegrowane narzędzie pozwalające na tworzenie wydruków. W programie zostały przygotowane wydruki GenRap, które mogą być przez użytkownika zmodyfikowane i dostosowane do jego potrzeb w edytorze Generatora Raportów. Możliwe są modyfikacje od najprostszych, czyli np. zmiana kroju czcionki, zmiana kolejności wyświetlania kolumn zestawień, poprzez nieco bardziej skomplikowane jak np. dodawanie własnych kolumn z danymi, grupowanie, uzależniania sposobu wyświetlania od wartości danych, do najbardziej ciekawych np. budowanie własnych raportów.
W systemie Comarch ERP Optima wydruki utworzone w Generatorze Raportów dostępne są w następujących miejscach:
Ogólne.
 • formularz karty kontrahenta – wydruk karty kontrahenta
 • lista kontrahentów – wydruk listy kontrahentów, wydruk listy dokumentów nierozliczonych kontrahenta, wydruk etykiet adresowych
 • formularz towaru – wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm)
 • lista towarów – wydruk listy towarów, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), raport sprzedaży wg kodu
Moduł Kasa/Bank.
 • formularz noty odsetkowej – wydruk nota odsetkowa
 • formularz ponaglenia zapłaty – wydruk ponaglenia zapłaty
 • formularz potwierdzenia salda – wydruk potwierdzenia salda
 • formularz zapisu kasowego/bankowego – wydruk KP, KW
 • lista dokumentów rozliczających – wydruk listy dokumentów rozliczających
Moduł Faktury.
 • formularz faktury sprzedaży – wydruk faktura sprzedaży, faktura VAT UE, faktura eksportowa w walucie, faktura zaliczkowa, faktura zaliczkowa w walucie.
 • formularz faktury sprzedaży korekta – wydruk faktury sprzedaży korekty ilości, wartości, stawki VAT
 • lista faktur sprzedaży – wydruk listy faktur sprzedaży
 • formularz paragonu – wydruk paragonu
 • lista paragonów – wydruk listy paragonów
 • formularz faktury Pro Forma – wydruk faktura Pro Forma
 • lista faktur Pro Forma – wydruk listy faktur Pro Forma
 • formularz faktury zakupu – wydruk faktury zakupu, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm)
 • lista faktur zakupu – wydruk listy faktur zakupu
 • formularz faktury wewnętrznej sprzedaży – wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży
 • formularz faktury wewnętrznej zakupu – wydruk faktury wewnętrznej zakupu
 • formularz faktury wewnętrznej sprzedaży korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej sprzedaży (korekta ilości, wartości, stawki VAT)
 • formularz faktury wewnętrznej zakupu korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej zakupu (korekta ilości, wartości, stawki VAT)
 • lista faktur wewnętrznych sprzedaży – wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaży
 • lista faktur wewnętrznych zakupu – wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu
 • formularz faktury RR– wydruk faktury RR
 • lista faktur zakupu – wydruk listy faktur RR
Moduł Handel.
 • formularz dokumentu Tax Free – wydruk dokumentu Tax Free
 • lista dokumentów Tax Free – wydruk listy dokumentów Tax Free
 • formularz rezerwacji odbiorcy – wydruk rezerwacji odbiorcy, wydruk potwierdzenia rezerwacji
 • lista rezerwacji odbiorcy – wydruk listy rezerwacji odbiorcy
 • formularz zamówienia dostawcy – wydruk zamówienia dostawcy
 • lista zamówień dostawcy – wydruk listy zamówień dostawcy
 • lista zasobów – wydruk listy zasobów, wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk bilansu handlowego towaru, wydruk spisu z natury
 • formularz wydania zewnętrznego – wydruk wydania zewnętrznego, wydruk wg dostaw pobranych na WZ
 • formularz wydania zewnętrznego korekta – wydruk korekty wydania zewnętrznego (korekta ilości, korekta wartości, korekta kosztu)
 • lista wydań zewnętrznych – wydruk listy wydań zewnętrznych, wydruk rozliczenie kosztów zakupu (RKZ)
 • formularz przyjęcia zewnętrznego – wydruk przyjęcia zewnętrznego (2 rodzaje), wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dostaw
 • formularz przyjęcia zewnętrznego korekta – wydruk przyjęcia zewnętrznego korekta (korekta ilości, korekta wartości, graniczna korekta wartości)
 • lista przyjęć zewnętrznych – wydruk listy przyjęć zewnętrznych
 • formularz rozchodu wewnętrznego – wydruk rozchodu wewnętrznego (2 rodzaje), wydruk wg dostaw pobranych na RW
 • formularz przyjęcia wewnętrznego – wydruk przyjęcia wewnętrznego (2 rodzaje), wydruk etykiet towarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dostaw
 • formularz przesunięcia międzymagazynowego – wydruk przesunięcia międzymagazynowego
 • lista przesunięć międzymagazynowych – wydruk listy przesunięć międzymagazynowych
 • formularz wydania kaucji – wydruk wydania kaucji
 • formularz wydania kaucji korekta – wydruk korekty wydania kaucji (korekta ilości, korekta wartości)
 • lista wydań kaucji– wydruk listy wydań kaucji, wydruk rozliczenie kosztów zakupu (RKZ)
 • formularz przyjęcia kaucji – wydruk przyjęcia kaucji
 • formularz przyjęcia kaucji korekta – wydruk korekty wydania kaucji (korekta ilości, korekta wartości)
 • lista przyjęć kaucji– wydruk listy przyjęć kaucji
Moduł Płace i Kadry.
 • formularz pracownika – wydruki: czas pracy pracownika oraz zaświadczenie o zatrudnieniu
 • lista pracowników – wydruki: listy pracowników, lista zapisów historycznych pracownika, lista wszystkich kwalifikacji pracownika, limity nieobecności, lista obecności, lista obecności wg kalendarza
 • wypłaty pracowników – wydruki: lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona
 • listy płac – wydruki: lista płac zbiorcza z czasem pracy, lista płac zbiorcza bez czasu pracy, lista płac szczegółowa bez czasu pracy, lista płac szczegółowa z czasem pracy, lista płac skrócona
 • formularz listy płac – kwitek wypłaty
Moduł CRM.
 • formularz kontaktu – wydruk kontaktu /zadania
 • lista kontaktów i zadań – lista kontaktów operatora, lista kontaktów operatora wg kontrahentów, lista kontaktów kontrahenta, lista kontaktów i zadań wg wątków
Moduł Serwis.
 • formularz zlecenia serwisowego - wydruki: przyjęcie do serwisu, przyjęcie do serwisu z powiązanymi urządzeniami, przyjęcie do serwisu wg wykonanych czynności oraz wykorzystanych części; wydanie z serwisu
 • lista zleceń serwisowych – wydruk listy zleceń serwisowych
Moduł Księgowość.
 • formularz rejestru VAT – wydruki faktury wewnętrznej, wydruk noty korygującej
Moduł Obieg Dokumentów.
 • lista dokumentów – wydruk listy dokumentów, wydruk listy dokumentów wg atrybutów

Instalacja Generatora Raportów

Generator Raportów jest domyślnie instalowany łącznie z Comarch ERP Optima. Generator Raportów wymaga środowiska .NET Framework (wersja 2.0 lub nowsza), które jest również instalowane łącznie z Comarch ERP Optima.
Uwaga
Generator Raportów dostarczany z Comarch ERP Optima wymaga środowiska .NET Framework w wersji 2.0
W przypadku komunikatu o braku Instalatora systemu Microsoft Windows w wersji 3.0 podczas instalacji środowiska .NET 2.0, konieczne jest zainstalowanie Windows Installera w wersji, co najmniej 3.0 (na płycie dostępny jest składnik w wersji 3.1, patrz: Instalacja programu -> Instalacja modułów dodatkowych -> Instalacja Generatora raportów). Środowisko .NET Framework 2.0 można ponadto pobrać ze strony: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5 Składnik Windows Installer 3.1 jest dostępny pod adresem: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c Aby uzyskać kilkukrotne przyspieszenie uruchamiania Generatora Raportów należy wywołać ngen_install.bat. ngen_install.bat uruchamiany jest automatycznie podczas instalacji; po instalacji wykonuje się jeszcze przez kilka minut w tle. Plik domyślnie znajduje się w katalogu C:\Program Files\CDN OPT!MA\GenRap\Com\Lib.

Obsługa z poziomu Comarch ERP Optima

Zdefiniowane domyślnie wydruki GenRap wyróżniają się wśród innych wspólną końcówką nazwy: (GenRap). Realizacja wydruku GenRap z poziomu Comarch ERP Optima nie różni się od realizacji pozostałych typów wydruków. Z miejsc, z których dostępne są wydruki możliwa jest również ich modyfikacja. Możliwe jest to wybraniu przycisku znajdującego się pod przyciskiem , a następnie z rozwiniętej listy należy wybrać Generator Raportów… Pojawi się okno, w którym widoczne są wszystkie raporty GenRap zdefiniowane na danej liście / formularzu. Na liście widoczna jest nazwa wydruku oraz w nawiasie grupa, do której dany wydruk należy.

Lista wydruków Generatora Raportów

Z poziomu okna listy wydruków Generatora Raportów możliwe jest wykonanie następujących operacji: - Wydruk danego raportu / Wybór opcji wydruku - Dodanie nowego raportu, - Edycja istniejącego raportu, - Usunięcie raportu - Zamknięcie okna Wybranie przycisku Dodaj Raport, lub Edycja raportu, wywołuje Edytor Generatora Raportów. Po modyfikacji wydruku w Edytorze Generatora Raportów i wybraniu opcji Zapisz należy zdecydować, pod jaką nazwą ma być widoczny wydruk w programie oraz czy ma zostać zapisany w nowej grupie wydruków (wtedy należy podać jej nazwę), czy w już istniejącej grupie wydruków.
Okno zapisu wydruku Generatora Raportów
Po zapisie wydruk będzie dostępny z poziomu Comarch ERP Optima w podobny sposób jak pozostałe wydruki. Predefiniowane wydruki są wyróżnione na liście kolorem szarym, nie można ich usunąć z listy, a po edycji takiego wydruku program zaproponuje jego zapisanie pod inną nazwą – pozostawiając oryginalny wydruk niezmieniony.

Tworzenie wydruków

Wszystkie nowe wydruki powinny być oparte na parametrze Identyfikator. Parametr ten, w zależności od miejsca wywołania Generatora Raportów, przyjmuje wartości z odpowiedniej tabeli (obiektu). Wydruki list powinny być oparte o odpowiednie obiekty. Lista dostępnych obiektów znajduje się w Dodatku A.
Uwaga
Dla raportów użytkownika z Comarch ERP Optima 8.x, opartych na parametrze TrNID, należy w Ustawieniach wyświetlania danych przyjaznego schematu zmienić wartość na Wszystkie elementy z przyjaznymi nazwami. Ustawienia wyświetlania danych przyjaznego schematu dostępne są po naciśnięciu ikonki  znajdującej się na zakładce Dane

Filtry obowiązkowe GenRap

Filtry obowiązkowe GenRap pozwalają ograniczyć użytkownikom możliwość generowania (drukowania) raportów. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych przechowywanych w bazie danych. Użytkownik ma dostęp tylko do danych niezbędnych do stworzenia raportu. Jeśli tworzymy raport Faktury mamy dostęp do obiektu [Faktura sprzedaży], ale nie mamy do [Przyjęcie Zewnętrzne]. Dodatkowo możemy ograniczyć dostęp do danych w ramach poszczególnych obiektów. Do tego służą Filtry obowiązkowe GenRap. Filtry te definiowane są w programie Comarch ERP Optima wybierając z menu Narzędzia / Filtry obowiązkowe GenRap.

Lista Filtrów obowiązkowych dla GenRap-a

Z poziomu okna listy Filtrów obowiązkowych dla GenRap-a możliwe jest wykonanie następujących operacji: - Dodanie nowego filtra, - Edycja istniejącego filtra, - Usunięcie filtra - Zamknięcie okna Wybranie przycisku Dodanie filtra, Edycja filtra otwiera formularz filtra obowiązkowego.
Uwaga
Filtry obowiązkowe dla GenRapa-a dostępne są tylko dla użytkowników mających status administratora w programie Comarch ERP Optima

Formularz filtra obowiązkowego

Na formularzu dostępne są pola:
Filtr dlaUmożliwia wybranie z listy operatorów, względem, których filtr ma być stosowany
NazwaPrzyjazna dla użytkownika nazwa filtra.
Obiekt(y)Obiekt, dla którego filtr ma być stosowany. Możliwe jest wprowadzenie kilku obiektów oddzielonych przecinkiem.
FiltrWyrażenie filtrujące dane w ramach obiektu..

Powyższy przykład przedstawia, w jaki sposób nałożyć filtr dla użytkownika ADMIN, aby na generowanych przez niego wydrukach uwzględnione były tylko Faktury sprzedaży zatwierdzone. Na wydruku listy faktur sprzedaży dokumenty anulowane oraz w buforze zostaną pominięte. Natomiast, jeśli nastąpi próba wydrukowania faktury sprzedaży, która jest anulowana lub w buforze, wówczas wydruk będzie pusty (nie wypełni się danymi).

Uwaga
Dla Obiekt(y) należy podać bazową nazwę obiektu (tabeli), natomiast dla Filtr bazowe nazwy pól. W tych miejscach nie działają „przyjazne” nazwy obiektów oraz pól. Lista dostępnych obiektów znajduje się w Dodatku A. Generator Raportów jest czuły na wielkość liter. Należy na to zwrócić szczególną uwagę wprowadzając dane do pól Obiekt(y), Filtr. Warunkiem zadziałania filtrów jest włączenie parametru „Stosuj filtry obowiązkowe” w Konfiguracji programu/Użytkowe/Parametry oraz zdefiniowanie przynajmniej jednego filtra dla aktualnie zalogowanego użytkownika.

Edytor Generatora raportów

Wygląd okna edytora Generatora raportów

Na samej górze okna znajduje się menu główne. Pod nim umieszczone są paski narzędzi. Raport prezentowany jest w układzie wydruku. Na górze i po lewej stronie widoczne są linijki z podziałką centymetrową. Na lewo od raportu zebrane są zakładki z danymi (zakładka dane, Selekcje, Linki), z których jedna jest wysunięta na pierwszy plan. Zakładki można chować i pokazywać. Na dole okna widnieje pasek stanu wyświetlający stan połączenia z bazą danych, stan aplikacji oraz numer bieżącej strony i liczbę stron raportu.

Dostosowanie widoku

Jak schować lub pokazać pasek narzędzi?
 • wybierz pasek, który chcesz schować lub pokazać z menu Widok/Paski narzędzi
Jak schować lub pokazać zakładki?
 • wybierz z menu Widok/ Zakładki
Jak wysunąć zakładkę na pierwszy plan?
 • jeśli zakładki są schowane, pokaż je
 • kliknij na nagłówek zakładki, którą chcesz wysunąć

Wydawanie poleceń

Wszystkie polecenia dostępne są z menu głównego i kontekstowego. Część z nich dostępna jest dodatkowo poprzez paski narzędzi. Polecenia, których nie można w danej chwili wykonać, są wyszarzone. Jak wydać polecenie z menu głównego?
 • kliknij na nagłówek menu, w którym znajduje się polecenie
 • kliknij w rozwiniętym menu na pozycję z poleceniem, które chcesz wybrać
Jak wydać polecenie z menu kontekstowego?
 • kliknij prawym przyciskiem myszy
 • kliknij w rozwiniętym menu na pozycję z poleceniem, które chcesz wybrać
Jak wydać polecenie z paska narzędzi?
 • kliknij na przycisk z ikoną polecenia, które chcesz wybrać
 • jeśli przycisku nie ma na pasku, wybierz z menu Widok/Paski narzędzi i pasek, w którym znajduje się polecenie
Jak wydać polecenie z paska narzędzi zakładki?
 • jeśli zakładka nie jest na pierwszym planie, wysuń ją
 • kliknij w nagłówku zakładki na przycisk z ikoną polecenia, które chcesz wybrać

Edycja raportu

Jak zaznaczyć dowolny fragment za pomocą myszy?
 • kliknij na początek fragmentu, który chcesz zaznaczyć
 • przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij do końca fragmentu
Jak zaznaczyć dowolny fragment za pomocą klawiatury?
 • ustaw kursor na początku fragmentu, który chcesz zaznaczyć
 • przytrzymując wciśnięty klawisz <Shift>, przesuń kursor do końca fragmentu za pomocą klawiszy strzałek
Jak szybko zaznaczyć wyraz lub akapit?
 • chcąc zaznaczyć wyraz kliknij na wyraz dwa razy pod rząd, a chcąc zaznaczyć akapit kliknij na dany akapit trzy razy pod rząd
Jak szybko zaznaczyć ciąg spacji?
 • kliknij dwa razy pod rząd na dowolne miejsce w ciągu spacji, który chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć pojedynczą tabulację?
 • kliknij dwa razy pod rząd na tabulację, którą chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć akapit?
 • kliknij trzy razy pod rząd na dowolne miejsce w akapicie, który chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć kolumnę zestawienia?
 • kliknij na zielony kwadracik nad kolumną, którą chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć kilka kolumn zestawienia?
 • Przytrzymując wciśnięty klawisz <Shift> kliknij na zielony kwadracik nad kolumnami, które chcesz zaznaczyć
Jak szybko zaznaczyć cały raport?
 • wybierz z menu Edycja/Zaznacz wszystko
 • albo użyj kombinacji klawiszy <Ctrl>+<A>
Jak wyciąć fragment raportu?
 • zaznacz fragment raportu, który chcesz wyciąć
 • wybierz ikonę nożyczek z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz Wytnij z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Edycja/Wytnij
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<X>
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Shift>+<Delete>
Wycięty fragment znika z raportu i trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu. Jak skopiować fragment raportu?
 • zaznacz fragment raportu, który chcesz skopiować
 • wybierz ikonę zapisu z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz Kopiujmenu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Edycja/Kopiuj
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<C>
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>
Skopiowany fragment trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu. Jak wkleić zawartość schowka do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartość schowka
 • wybierz przycisk Wklej z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz Wklej z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Edycja/Wklej
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<V>
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Shift>+<Insert>
Wklejona zawartość pozostaje w schowku i można ją wkleić ponownie. Jak skopiować fragment raportu w formacie RTF?
 • zaznacz fragment raportu, który chcesz skopiować
 • albo wybierz z menu Edycja/Kopiuj jako RTF
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Shift>+<C>
Skopiowany fragment trafia do schowka, skąd można go wkleić z powrotem do raportu. Jak wkleić zawartość schowka w formacie RTF do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartość schowka
 • albo wybierz z menu Edycja/Wklej specjalnie
Wklejona zawartość pozostaje w schowku i można ją wkleić ponownie. Jak cofnąć ostatnio wykonaną operację?
 • wybierz ikonę zawróconej strzałki w lewo z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz z menu Edycja/Cofnij
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Z>
Jak wykonać ponownie cofniętą operację?
 • wybierz ikonę zawróconej strzałki w prawo z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz z menu Edycja/Ponów
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Y>
Operacje "Cofnij" i "Ponów" są opisane w menu.

Praca nad raportem

Raport jest formą przedstawienia danych, czyli szablonem, który wypełnia się danymi czerpanymi z określonego źródła. GenRap umożliwia ciągły podgląd danych na raporcie. Jak pracować bez połączenia ze źródłem danych?
 • jeśli chwilowo chcesz się odłączyć od źródła danych, wybierz z menu Plik/ Pracuj w trybie offline. Możesz połączyć się ponownie, wybierając to samo polecenie.
Jak ustalić limit czerpanych danych?
 • limit czerpanych danych możesz ustalić wybierając z menu Narzędzia/ Limit danych. Podaj, ile co najwyżej pozycji pobrać ze źródła danych lub dopuść ich dowolną liczbę.
Jak odświeżyć dane?
 • wybierz z menu Widok/Odśwież
 • albo użyj klawisza <F5>
Jak znaleźć fragment tekstu?
 • wybierz ikonę okularów z paska narzędzi Standardowy
 • albo wybierz z menu Edycja/Znajdź
 • albo skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F>
Ukaże się Okno wyszukiwania, w którym można określić:
 • kierunek poszukiwania (w górę lub dół raportu)
 • czy wyszukiwanie ma obejmować dane ze źródła danych
 • czy wyszukiwanie ma rozróżniać wielkość liter
Uwaga
Przeszukiwanie za pomocą funkcji Znajdź nie uwzględnia tekstu (danych) zawartych w nagłówku wydruku oraz w nagłówku zestawienia.
Jak wstawić nagłówek i stopkę do raportu?
 • wybierz z menu Widok/ Nagłówek i stopka
Jak wyjść z trybu edycji stopki i nagłówka?
 • wybierz z menu Widok/ Nagłówek i stopka
 • albo kliknij dwukrotnie poza obszar edycji nagłówka i stopki
Jak określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony?
 • wybierz z menu Plik/ Ustawienia strony
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.

Zmiana sposobu wyświetlania raportu

Jak zmniejszyć lub powiększyć raport?
 • wybierz procent powiększenia z listy Powiększenie z paska narzędzi Widok raportu
 • albo wybierz z menu Widok/ Powiększenie...
Jak przejść do danej strony raportu?
 • przejdź kursorem
 • albo wybierz stronę z listy na pasku narzędzi Nawigacja lub wybierz poprzednią stronę za pomocą strzałki w lewo, następną stronę za pomocą strzałki w prawo
 • albo wybierz z menu Edycja/Przejdź do/Strona... lub Poprzednia strona, lub Następna strona
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<G>
Jak podejrzeć lub ukryć linie siatki?
 • wybierz ikonę siatki z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Linie siatki
Jak podejrzeć lub ukryć znaki specjalne?
 • wybierz ikonę ¶ z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Znaki specjalne
Jak podejrzeć lub ukryć wyrażenia?
 • wybierz α β z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Postać wyrażeń
Jak włączyć lub wyłączyć podświetlanie wyrażeń?
 • wybierz ikonę latarki z paska narzędzi Widok
 • albo wybierz z menu Widok/ Podświetlaj formuły

Zakładka Dane

Dane są przedstawione w zakładce Dane. W zakładce tej mogą znajdować się:  Parametry raportu. Parametry raportu mogą zawierać:

parametry typu Tekst

 parametry typu Liczba

 parametry typu Data

  parametry typu Prawda/Fałsz

parametry typu Zestaw danych

 Moje dane. Stanowią podręczny zbiór danych, z tabel wykorzystywanych w Przyjaznym schemacie.  i  Zestaw danych. Zestawy danych mogą zawierać:

 kolumny

 kolumny oparte na wyrażeniu

 i   dowiązania do innych zestawów danych. Np. do zestawu danych Faktura sprzedaży umieszczone jest dowiązanie do listy dokumentów WZ powiązanych z daną fakturą.

 Funkcje

 Funkcje mogą zawierać:

 parametry funkcji

 kolumny

Ustawienia wyświetlania danych Ustawienia wyświetlania danych dostępne są po wybraniu  z paska narzędzi zakładki Dane. Ustawienia umożliwiają pracę:
 • tylko z elementami z bieżącego kontekstu
 • z wszystkimi elementami z przyjaznymi nazwami
 • z wszystkimi dostępnymi elementami
Przyrostowe przeszukiwanie schematu danych Możliwe jest zawężenie drzewka schematu danych poprzez przefiltrowanie nazw.
Przeszukiwanie przyjaznego schematu

Zakładka Struktura

Struktura raportu ułatwia nawigację po zestawieniach, wyrażeniach i parametrach użytych w raporcie.
Zakładka struktura

Wstawianie danych do raportu

Jak łatwo wstawić dane do raportu?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
 • przeciągnij dane na raport w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (podczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty)
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz ikonę zielonej strzałki w prawo z paska narzędzi zakładki Dane
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz .. z menu kontekstowego
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw/Dane
  • jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalonych domyślnych kolumn, wówczas pojawi się okno Kolumny zestawienia danych, które pozwoli wybrać kolumny wstawiane do raportu
Dane zostaną wstawione automatycznie w najodpowiedniejszy sposób. Jeśli istnieje kilka równie odpowiednich sposobów wstawienia danych, ukaże się okno Mapowanie, które pozwoli na wstawienie danych w sposób kontrolowany. Jak w sposób kontrolowany wstawić dane do raportu?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
 • przeciągnij dane na raport w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (podczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty)
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz ikonę różowej strzałki w prawo z paska narzędzi zakładki Dane
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw jako... z menu kontekstowego
  • albo ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw/Dane jako...
ukaże się okno Mapowanie
 • wybierz sposób wstawienia danych
 • jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalonych domyślnych kolumn, wówczas pojawi się okno Kolumny zestawienia danych, które pozwoli wybrać kolumny wstawiane do raportu
Jak zaznaczyć kolumny zestawienia?
 • rozwiń zestawienie które chcesz wstawić do raportu
 • ustaw kursor na kolumnie którą chcesz wstawić. Zaznaczona zostanie jedna kolumna
  • albo ustaw kursor na kolumnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz <Shift> i ustaw kursor na innej kolumnie. Zaznaczone zostaną kolumny znajdujące się pomiędzy pierwszą i ostatnio wskazaną kolumną.
  • albo przytrzymaj wciśnięty klawisz <Ctrl> i ustaw kursor kolejno na wybranych kolumnach. W ten sposób można zaznaczyć także kolumny znajdujące się w dowiązaniach zestawienia.
Jak wstawić całe zestawienie?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
  • albo rozwiń to zestawienie i zaznacz kolumny zestawienia, które chcesz wstawić
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz opcję Dodaj tabelę
Jak wstawić pojedynczą pozycję zestawienia? Pojedynczą pozycję zestawienia można wstawić do raportu tylko czyniąc ją parametrem raportu. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób:
 • nadaj raportowi parametr typu pozycja zestawienia
 • w zakładce Dane z katalogu Parametry Raportu wybierz nadany parametr
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
Drugi sposób:
 • skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz opcję Dodaj nowy parametr
Jak wstawić dowiązane pozycje zestawienia? Wstawiając dowiązane pozycje zestawienia, możesz wyjść z dowolnego końca powiązania. Jak wyjść od zestawienia, które jest dowiązane?
 • w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić
  • albo rozwiń to zestawienie i zaznacz jego kolumny, które chcesz wstawić
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz, z czym skojarzyć dowiązanie
Jak wyjść od zestawienia, do którego jest dowiązanie?
 • w zakładce Dane rozwiń zestawienie, z którym chcesz powiązać pozycje
 • jeśli chcesz wstawić pozycje powiązane pośrednio, rozwiń powiązanie, które ma pośredniczyć - możesz to zrobić dowolnie wiele razy
 • zaznacz powiązanie z zestawieniem, którego pozycje chcesz wstawić
  • albo rozwiń to powiązanie i zaznacz jego kolumny, które chcesz wstawić
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych i w oknie Mapowanie wybierz, z czym skojarzyć dowiązanie

Parametry raportu

Jak uzależnić raport od wartości parametrów? Raportowi można nadać parametry. Każdy parametr ma swoją nazwę, typ i aktualną wartość. Nadanie parametru nie musi powodować wstawienia go do raportu. Ten sam parametr możne być wykorzystany w różnych miejscach raportu. Jak dodać do raportu parametr typu tekst?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Tekst, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pola NazwaWartość
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu liczba?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Liczba, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pola Nazwa i Wartość
Jeśli podasz wartość nie będącą liczbą, w nagłówku okna pojawi się komunikat o błędzie
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu data i czas?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Data, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pola NazwaWartość, podając datę w formacie YYYY-MM-DD, po której po odstępie może wystąpić czas w jednym z formatów: HH-MM-SS lub HH-MM-SS-sss
jeśli podasz wartość niezgodną z powyższym formatem, w nagłówku okna pojawi się komunikat o błędzie
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu prawda albo fałsz?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Prawda/Fałsz, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa i wybierz z listy Wartość Prawda albo Fałsz
 • wybierz przycisk Zakończ
Jak dodać do raportu parametr typu element zestawu danych? Wartość parametru typu pozycja zestawienia określa się podając identyfikator tej pozycji. Identyfikator jest zwykle pojedynczą liczbą, ale może też się składać z kilku wartości oddzielonych przecinkiem. Parametr tego typu możesz nadać na kilka sposobów. Sposób pierwszy:
 • z zakładki Dane wybierz zestaw danych z gałęzi Moje Dane
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu, w którym wybrany już będzie odpowiedni typ parametru
 • wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa
 • parametrowi zostanie nadana domyślna wartość, którą możesz zmienić wybierając przycisk Ustaw wartość
 • wybierz przycisk Zakończ
Sposób drugi od razu ze wstawianiem:
 • skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych
 • w oknie Mapowanie wybierz opcję Jako nowy parametr
Sposób trzeci:
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz Element zestawu danych
 • wybierz zestaw danych z listy zestawów danych, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa
 • wybierz przycisk Ustaw wartość
 • podaj wartość parametru wybierając identyfikator pozycji
 • wybierz przycisk Zakończ
Uwaga
W przypadku, gdy podczas tworzenia parametru nie jest znana jego wartość możliwy jest wybór opcji Wartość nieznana. Podczas używania w raporcie parametru z nieznaną wartością mogą wystąpić błędy podczas generowania raportu.
Jak dodać parametr oparty na liście wartości?
 • w zakładce Dane wybierz ikonę z literą P z paska narzędzi
  • albo wybierz Dodaj parametr raportu z menu kontekstowego
ukaże się okno Nowy parametr raportu
 • spośród opcji Typ wybierz odpowiedni typ parametru
 • w sekcji Opcje specjalne zaznacz Lista wartości, a następnie wybierz przycisk Dalej
 • wypełnij pole Nazwa
 • dla każdej wartości z listy, wypełnij pole Wartość, a następnie wybierz przycisk Dodaj
 • wybierz przycisk Zakończ
Uwaga
Opcja Lista wartości jest dostępna tylko jeśli wybranym typem parametru jest: Tekst, Liczba lub Data.
Jak zmienić wartość parametru typu tekst, liczba, data i wartość logiczna?
 • w zakładce Dane rozwiń gałąź Parametry raportu
 • wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz Właściwości
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F3>
 • wypełnij pola Nazwa i Wartość
Jak zmienić wartość parametru typu pozycja zestawienia? Sposób pierwszy:
 • na pasku narzędzi Parametry raportu wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
 • za pomocą przycisków strzałka w lewo z kreską (pierwsza pozycja), strzałka w lewo  (poprzednia pozycja), strzałka w prawo (następna pozycja) i strzałka w prawo z kreską (ostatnia pozycja) zmieniaj pozycje zestawienia będące wartością parametru
Sposób drugi:
 • w zakładce Dane rozwiń gałąź Parametry raportu
 • wybierz z listy parametr, którego wartość chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz Właściwości
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F3>
 • wybierz przycisk Ustaw wartość
 • podaj identyfikator pozycji zestawienia, która ma się stać wartością parametru

Jak wstawić zestawienie oparte na funkcji?

 • upewnij się, że w zakładce Dane widoczne są funkcje
 • wybierz funkcję, na której chcesz oprzeć wstawiane zestawienie
 • skorzystaj z łatwego wstawiania danych
  • albo skorzystaj z kontrolowanego wstawiania danych
ukaże się okno Parametry funkcji
 • podaj parametry funkcji

Wyrażenia raportu

Jak wstawić wyrażenie do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić wyrażenie
 • na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij pole Wyrażenie (na prawo od znaku równości ). Przy wypełnianiu pola można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
 • na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij pole Nazwa (na lewo od znaku równości). Jeśli pole nie zostanie wypełnione nazwa zostanie przypisana automatycznie
 • zaakceptuj wyrażenie, wybierając ∨
Wyrażenie wprowadzone za pomocą kreatora wyrażeń zostanie zaakceptowana automatycznie Jak zmienić postać wyrażenia?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz zmienić
 • na pasku narzędzi Wyrażenie zmień pole Wyrażenie (na prawo od znaku równości). Przy zmianie wartości można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
 • możliwa jest także zmiana Nazwy wyrażenia, edytując pole Nazwa
 • zaakceptuj wyrażenie, wybierając 
Uwaga
Do wyrażeń zdefiniowanych w raporcie można odwoływać się poprzez ich nazwę

Operacje na danych w raporcie

Jak łatwo przemieścić dane na raporcie?
 • zaznacz fragment raportu z danymi, które chcesz przemieścić
 • jeśli chcesz, aby dane dodatkowo pozostały tam, skąd je bierzesz, skopiuj je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
 • w przeciwnym razie przeciągnij dane w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
 • albo wytnij je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić
Jak w sposób kontrolowany przemieścić dane na raporcie?
 • zaznacz fragment raportu z danymi, które chcesz przemieścić
 • jeśli chcesz, aby dane dodatkowo pozostały tam, skąd je bierzesz, skopiuj je, a w przeciwnym razie wytnij
 • ustaw kursor w miejscu, w które chcesz przemieścić dane
 • wybierz Wklej jako... z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Edycja/Wklej jako...
Jak uniknąć błędów wynikłych ze skopiowania i wklejenia danych?
 • wybierz z menu Narzędzia/ Rozwiń wyrażenia
 • przemieść dane
Przykładowo: na wydruku listy pracowników chcemy dodać średnią stawkę pracownika. Nie interesują nas jednak stawki poszczególnych pracowników, a jedynie średnia. Dodajemy więc wyrażenie, które wyciąga średnią ze stawek. Przed usunięciem stawek poszczególnych pracowników należy rozwinąć wyrażenie. Jak uniknąć błędów wynikłych z wycięcia danych na stałe?
 • wybierz z menu Narzędzia/ Rozwiń wyrażenia
 • ponownie przemieść dane
Podczas przemieszczania, kopiowania, usuwania danych z raportu Generator Raportów automatycznie rozwija wyrażenia. Jak określić format wyrażenia lub kolumny?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, dla którego chcesz określić format
 • ustaw kursor w zestawieniu na kolumnie, której format chcesz określić
 • wybierz z menu Format/ Wyrażenie...
  • albo z menu kontekstowego wybierz Format wyrażenia…
Pokaże się okno Format wyrażenia
 • wybierz z listy po lewej typ danych reprezentowanych przez tę kolumnę, a następnie określ ich format wypełniając odpowiednie pola w obszarze po prawej
Istnieje możliwość prostego przypisania wartościom liczbowym pól odpowiadających im opisów. W tym celu należy wybrać opcję Lista wartości.
Przykład
Pole Bufor przyjmuje wartości -1, 0, 1 co oznacza dokument anulowany, zatwierdzony, dokument w buforze. Na liście wartości możemy przypisać dla wartości 1 opis „Bufor”. Jeśli dla jakiejś wartości nie został przypisany opis, wówczas wyświetli się opis domyślny lub wartość pobrana bezpośrednio z bazy danych (zależnie od ustawienia). 
Formularz formatu wyrażenia

Jak zmienić wygląd tekstu

Aby zmienić wygląd tylko dla wybranego fragmentu tekstu, najpierw zaznacz ten fragment. Jak zmienić krój czcionki?
 • Wybierz krój z listy Czcionka na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<D>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wpisz lub wybierz krój z listy Czcionka
Jak zmienić rozmiar czcionki?
 • Wybierz rozmiar z listy Rozmiar na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<D>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wpisz lub wybierz rozmiar z listy Czcionka
Czcionka może przyjmować rozmiar całkowity od 1 do 100. Jak wytłuścić tekst?
 • Wybierz Β na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<B>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • z listy Styl czcionki wybierz pozycję Pogrubienie
Jak nachylić tekst?
 • Wybierz Ι na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<I>
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • z listy Styl czcionki wybierz pozycję Kursywa
Jak podkreślić tekst?
 • Wybierz podkreślone U na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<U>
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • z rozwijanej listy Styl podkreślenia wybierz styl linii
Jak zmienić kolor czcionki?
 • Wybierz Α na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wybierz kolor z listy Kolor czcionki. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić kolor tła?
 • Wybierz ikonkę z pędzlem na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
  • albo wybierz Czcionka z menu kontekstowego
ukaże się okno Czcionka
 • wybierz kolor z listy Kolor tła. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić linię podkreślenia?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • upewnij się, że jest zaznaczona opcja Podkreślenie
 • wybierz linię z listy Linia
Jak zmienić kolor podkreślenia?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • upewnij się, że jest zaznaczona opcja Podkreślenie
 • wybierz kolor z listy Kolor. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić odstępy między znakami?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • wypełnij pole Odstępy między znakami, określając wielkość odstępu w punktach
Jak wyświetlić tekst jako indeks górny?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Indeks górny
Jak wyświetlić tekst jako indeks dolny?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Indeks dolny
Jak przekreślić tekst?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Przekreślenie
Jak podwójnie przekreślić tekst?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Przekreślenie podwójne
Jak uzyskać efekt cienia za tekstem?
 • wybierz Czcionka z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Format/ Czcionka
ukaże się okno Czcionka
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Cień
Jak wyrównać tekst do lewej?
 • wybierz ikonę wyrównania do lewej na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<L>
  • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyrównaj do lewej z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne
Jak wyrównać tekst do prawej?
 • wybierz ikonę wyrównania do prawej na pasku narzędzi Formatowanie
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<R>
  • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyrównaj do prawej z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne
Jak wyrównać tekst do środka?
 • wybierz ikonę wyrównania do środka na pasku narzędzi Formatowanie
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<E>
 • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyrównaj do środka z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne
Jak wyjustować tekst?
 • wybierz ikonę wyjustowania na pasku narzędzi Formatowanie
 • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<J>
 • albo wybierz z menu Format/Akapit
ukaże się okno Akapit
 • wybierz Wyjustuj z listy Wyrównanie akapitu w obszarze Ogólne

Jak ustawić tabulatory

Jak ustawić domyślne tabulatory dla całego raportu?
 • wybierz z menu Format/ Tabulatory
ukaże się okno Tabulatory
 • wypełnij pole Domyślne tabulatory dokumentu podając wartość w centymetrach
Jak ustawić tabulator dla akapitu?
 • ustaw kursor w akapicie, dla którego chcesz ustawić tabulatory
 • kliknij na linijkę poziomą, w miejscu gdzie chcesz ustawić tabulator
  • albo wybierz z menu Format/ Tabulatory
ukaże się okno Tabulatory
 • wypełnij pole Pozycja podając położenie tabulatora w centymetrach
 • wybierz przycisk Ustaw
Jak usunąć tabulator dla akapitu?
 • ustaw kursor w akapicie, dla którego chcesz ustawić tabulatory
 • kliknij na linijce poziomej na tabulator, który chcesz usunąć
  • albo wybierz z menu Format/ Tabulatory
ukaże się okno Tabulatory
 • z listy Tabulatory wybierz tabulator, który chcesz usunąć
 • wybierz przycisk Usuń

Jak zmienić obramowanie

 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz zmienić obramowanie
 • wybierz obramowanie z paska narzędzi Obramowanie
  • albo wybierz Format/ Obramowanie
  • albo wybierz z menu kontekstowego Obramowanie (opcja w menu kontekstowym tylko dla tabeli, lub zestawienia)
ukaże się okno Obramowanie
 • wybierz kolor obramowania
 • wybierz szerokość obramowania z listy
 • wybierz styl obramowania
 • wybierz krawędzie, do obramowania
 • zaznacz opcję Dodaj szerokość obramowania
Opcja Dodaj szerokość obramowania decyduje, czy ramka ma nachodzić na komórkę, przykrywając część danych, czy też ma nie zmniejszać miejsca w komórce.

Jak zmienić tło (dla akapitu, tabeli)

 • ustaw kursor w akapicie, tabeli, dla którego chcesz zmienić tło
 • wybierz Format/Tło
ukaże się okno Właściwości tła
 • wybierz kolor, gradient lub plik, który ma być ustawiony jako tło

Formatowanie warunkowe

Jak uzależnić wygląd tekstu od wartości wyrażenia? Formatowanie warunkowe pozwala uzależnić wygląd tekstu od wartości wyrażenia. W przypadku zestawienia zmieni się wygląd wszystkich pozycji, dla których podany warunek jest prawdziwy. Konkretne formatowanie warunkowe zastosowane do danego fragmentu raportu nazywamy selekcją. Jeden fragment może należeć do kilku selekcji, o końcowym efekcie decyduje wtedy priorytet selekcji, czyli kolejność nakładania formatowania warunkowego. Jak dodać selekcję?
 • zaznacz fragment raportu, dla którego chcesz dodać selekcję
 • wybierz trójkolorową ikonkę z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/ Nowa selekcja...
ukaże się okno Formatowanie warunkowe
 • nadaj nazwę selekcji wypełniając pole Etykieta
 • podaj warunek wypełniając pole Wyrażenie - możesz posłużyć się przy tym Kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
 • ustal formatowanie
Selekcja założona na zestawienie może dotyczyć całego zestawienia lub każdego wiersza zestawienia z osobna. Aby selekcja została wykonana dla każdego wiersz z osobna należy podczas definiowania selekcji zaznaczyć opcję Dla każdego wiersza z osobna. Jak stworzyć selekcję ukrywającą część raportu?
 • dodaj selekcję
 • zaznacz w obszarze Efekty opcję Ukrycie
Tekst ukryty wyświetla się w obszarze edycji jako wyszarzony. Na podglądzie wydruku i na wydruku będzie niewidoczny. Jak zmienić selekcję?
 • wybierz z zakładki Selekcje selekcję, którą chcesz zmienić
 • wybierz ikonę ołówka z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/ Formatowanie warunkowe/ Edytuj selekcję...
Jak usunąć selekcję?
 • wybierz z zakładki Selekcje selekcję, którą chcesz usunąć
 • wybierz ikonę krzyżyka z paska narzędzi zakładki Selekcje
  • albo wybierz Format/ Formatowanie warunkowe/ Nowa selekcja...
Jak zwiększyć priorytet selekcji?
 • wybierz ikonę strzałki w górę z zakładki Selekcje selekcję, której priorytet chcesz zwiększyć
 • wybierz z paska narzędzi zakładki Selekcje
 • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/ Zwiększ priorytet selekcji
Jak zmniejszyć priorytet selekcji?
 • wybierz ikonę strzałki w dół z zakładki Selekcje selekcję, której priorytet chcesz zmniejszyć
 • wybierz z paska narzędzi zakładki Selekcje
 • albo wybierz Format/Formatowanie warunkowe/Zmniejsz priorytet selekcji

Grafika w raporcie

Jak wstawić grafikę do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić grafikę
 • wybierz z menu Wstaw/ Obraz...
Jak zmienić rozmiar grafiki w raporcie?
 • kliknij na obrazie, którego rozmiar chcesz zmienić
 • wybierz z menu kontekstowego Wymiary obrazu...
  • albo wybierz Format/Wymiary obrazu
Ukaże się okno Wymiary obrazu
 • wprowadź Szerokość i Wysokość obrazu w centymetrach.
albo:
 • wprowadź Skalę poziomą i Skalę pionową w procentach.
Opcja Zachowaj stosunek długości boków - po zmianie jednego z wymiarów, drugi wymiar zostanie ustawiony automatycznie zgodnie z oryginalnymi proporcjami obrazu. Wprowadzenie wartości w milimetrach spowoduje automatyczne przeliczenie wymiarów na centymetry przy zatwierdzaniu zmian.

Kody kreskowe w raporcie

Jak wstawić kod kreskowy do raportu?
 • ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić kod kreskowy
 • wybierz z menu Wstaw/ Kod kreskowy
Ukaże się okno Nowy kod kreskowy
 • w obszarze Treść wybierz z listy standard kodu kreskowego
 • w obszarze Treść wybierz z źródło danych. Przy podawaniu źródła możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
 • w obszarze Wymiary ustaw wartość Szerokość i Wysokość, podając wymiary w centymetrach.
 • w obszarze Kolory wybierz kolor z listy Kolor. Jeśli koloru, który chcesz nadać nie ma na liście, wybierz pozycję Więcej kolorów, a ukaże się okno wyboru dowolnego koloru.
Jak zmienić wyrażenie na kod kreskowy?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz zmienić.
 • Wybierz z menu Wstaw/Kod kreskowy
Ukaże się okno Nowy kod kreskowy z wypełnionymi polami.
 • sprawdź wartości pól i zatwierdź formularz
Uwaga
Generator Raportów obsługuje kody kreskowe w formacie EAN-8 i EAN-13

Zestawienie

Jak uniknąć łamania wierszy w zestawieniu?
 • wybierz z menu Zestawienie/Unikaj łamania wierszy
Jak zmienić kolejność kolumn zestawienia?
 • kliknij na zielony kwadracik na górze kolumny nie puszczając przycisku myszy
 • przeciągnij kolumnę w miejsce w zestawieniu, gdzie chcesz ją przestawić
Jak usunąć kolumnę zestawienia?
 • zaznacz kolumnę, którą chcesz usunąć
 • wciśnij klawisz <Delete>
Aby usunąć kilka kolumn z zestawienia należy, z wciśniętym klawiszem <Shift>, zaznaczyć zielone kwadraciki znajdujące się nad kolumnami, które chcemy usunąć i wcisnąć klawisz <Delete> Obramowanie
 • Patrz punkt: Jak zmienić obramowanie
Jak wyrównać zawartość komórek zestawienia?
 • wybierz ikony wyrównania na pasku narzędzi Wyrównanie komórek
Wiersz szczegółów Do każdego wiersza w zestawieniu można dołożyć dodatkowy wiersz szczegółów. Jest to bardzo przydatne przy pracy z relacjami "jeden do wielu", potrzebie dołożenia dodatkowych informacji (np. Opis).
 • wybierz z menu Zestawienie/ Wstaw wiersz szczegółów
Wiersz szczegółów

Jak filtrować zestawienie?

Jak usunąć wybrane pozycje zestawienia? Usuwanie wybranych pozycji zestawienia jest możliwe dzięki nakładaniu filtrów na wyrażenia. Nałożenie filtru na wyrażenie polega na podaniu warunku. Wszystkie pozycje niespełniające tego warunku zostaną usunięte.
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, z którego chcesz usunąć wybrane pozycje poprzez dodanie filtra
 • wybierz Filtruj z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj...
ukaże się okno Filtruj
 • z listy Dostępne pola wybierz wyrażenie, na które chcesz nałożyć filtr
 • wybierz przycisk Dodaj filtr
W obszarze Wybrane filtry pojawi się nowy filtr
 • z listy rozwijanej wybierz rodzaj warunku (zawartość listy jest różna dla różnych typów danych - tekstowych, liczbowych, dat itd.)
 • wybierz z listy sposób podawania wartości warunku:
ręcznie,  z listy dostępnych wartości,  z listy parametrów raportu,  za pomocą wyrażenia
 • ustal wartość warunku. Przy podawaniu wyrażeń możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
Jak usunąć filtr?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz usunąć filtr
 • wybierz Filtruj z menu kontekstowego
 • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj...
ukaże się okno Filtruj
 • kliknij ikonę krzyżyka po lewej stronie filtru, który chcesz usunąć
Jak szybko nałożyć filtr na wybrane wyrażenie?
 • ustaw kursor na wyrażeniu, na które chcesz nałożyć filtr
 • wybierz Filtruj wyrażenie z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Filtruj... dla wyrażenia
ukaże się okno Filtruj z nowym filtrem w obszarze Wybrane filtry
 • z listy rozwijanej wybierz rodzaj warunku (zawartość listy jest różna dla różnych typów danych - tekstowych, liczbowych, dat itd.)
 • wybierz z listy sposób podawania wartości warunku:
 ręcznie,  z listy dostępnych wartości,  z listy parametrów raportu,  za pomocą wyrażenia
 • ustal wartość warunku. Przy podawaniu wyrażeń możesz skorzystać z Kreatora wyrażeń λ
Jak posortować zestawienie? Sortowanie pozwala nadać kolejność pozycjom zestawienia na podstawie wartości wyrażeń zwanych warunkami. Sortować można w dwóch kierunkach: rosnąco tzn. od najmniejszej wartości do największej albo odwrotnie - malejąco. w przypadku napisów najmniejsza wartość oznacza pierwszą w kolejności jak w słowniku (leksykograficznej). w przypadku wartości logicznych w porządku rosnącym najpierw występuje prawda, a potem fałsz. To samo zestawienie można posortować kilkakrotnie, o wyniku decyduje wtedy kolejność warunków. Jak szybko posortować rosnąco lub malejąco?
 • ustaw kursor w zestawieniu na wyrażeniu, według wartości którego chcesz posortować
 • wybierz odpowiednio lub  z paska narzędzi Zestawienie
Szybkie sortowanie usuwa wszystkie poprzednie warunki sortowania nałożone na zestawienie. Jak posortować zestawienie po dowolnym wyrażeniu?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, które chcesz posortować
 • wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Sortuj...
ukaże się okno Sortuj
 • wybierz przycisk Dodaj
ukaże się okno Wyrażenie sortujące
 • wybierz kierunek sortowania
 • podaj wyrażenie, według wartości którego chcesz posortować - możesz posłużyć się przy tym kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
Jak usunąć warunek sortowania? 
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz usunąć warunek sortowania
 • wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Sortuj...
ukaże się okno Sortuj
 • wybierz z listy warunek, który chcesz usunąć
 • wybierz przycisk Usuń
Jak zmienić ważność warunków sortowania?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w zestawieniu, dla którego chcesz zmienić kolejność warunków sortowania
 • wybierz Sortuj z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Sortuj...
ukaże się okno Sortuj
 • wybierz z listy warunek, którego miejsce w kolejności chcesz zmienić
 • jeśli chcesz, aby warunek był ważniejszy, wybieraj przycisk Do góry tak długo, aż warunek znajdzie się tam, gdzie chcesz
 • jeśli chcesz, aby warunek był mniej ważny, wybieraj przycisk Do dołu tak długo, aż warunek znajdzie się tam, gdzie chcesz

Jak wstawić nagłówki i stopki do zestawienia?

Do zestawienia możemy wstawiać nagłówki/stopki ogólne i stronicowe. Na początku zestawienia można wstawić nagłówek ogólny, na końcu stopkę ogólną. Nagłówki i stopki stronicowe pojawią się na każdej stronie zestawienia. Możliwe jest również dodanie nagłówka i stopki dla całego raportu, wykonujemy to z poziomu Widok/ Nagłówek i stopka. Jak wstawić nagłówek ogólny do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Nagłówek ogólny
W nagłówku ogólnym zestawienia wypisane są nazwy jego kolumn. Domyślnie zestawienie ma nagłówek ogólny. Jak wstawić stopkę ogólną do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Stopka ogólna
Domyślnie zestawienie ma stopkę ogólną. Jak wstawić nagłówek stronicowy do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Nagłówek stronicowy
Jak wyświetlić nagłówek stronicowy zestawienia na pierwszej stronie?
 • wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie upewniwszy się, że zaznaczona jest opcja Nagłówek stronicowy zaznacz opcję Pokaż też na pierwszej stronie
Domyślnie nagłówek stronicowy nie występuje na pierwszej stronie. Jak wstawić stopkę stronicową do zestawienia?
 • wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie zaznacz opcję Stopka stronicowa
Jak wyświetlić stopkę stronicową zestawienia na ostatniej stronie?
 • wybierz z menu Zestawienie/ Nagłówki i stopki
 • w ukazanym oknie upewniwszy się, że zaznaczona jest opcja Stopka stronicowa zaznacz opcję Pokaż też na ostatniej stronie
Domyślnie stopka stronicowa nie występuje na ostatniej stronie.

Jak pogrupować zestawienie?

Grupowanie pozwala rozbić pozycje zestawienia na grupy wyznaczone przez wartość wyrażenia. Np. listę pracowników możemy pogrupować wg stanowisk. w każdej z grup znają się pracownicy będący na tym samym stanowisku. Jak pogrupować zestawienie?
 • ustaw kursor w zestawieniu na wyrażeniu, według wartości którego chcesz pogrupować zestawienie
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Grupuj
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Grupuj
Jak pogrupować zestawienie  po dowiązaniu? Grupowanie po dowiązaniu pozwala rozbić pozycje zestawienia na grupy wyznaczone przez posiadane dowiązanie. Np. klientów możemy pogrupować po dowiązaniu ze względu na zakupione przez nich towary tak, by w każdej grupie znaleźli się klienci, którzy kupili ten sam towar.
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu w dowiązaniu, po którym chcesz pogrupować zestawienie
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Grupuj po dowiązaniu
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/Grupuj po dowiązaniu
Jak rozgrupować zestawienie?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia, które chcesz rozgrupować
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/Rozgrupuj
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/ Rozgrupuj
Jak dodać kryterium grupowania? Sposób pierwszy:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie /Dodaj kryterium grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania
Albo:
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania po dowiązaniu
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania po dowiązaniu
Sposób drugi:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Kryteria grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Kryteria grupowania
ukaże się okno Grupowanie
 • naciśnij przycisk Dodaj w celu dodania kryterium grupowania
 • wybierz sposób grupowania:
 po wyrażeniu  po dowiązaniu
 • w polu tekstowym wprowadź nowe kryterium grupowania. Przy wypełnianiu pola można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ
Jak usunąć kryterium grupowania? Sposób pierwszy:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu na wyrażeniu grupującym
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Usuń kryterium grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Dodaj kryterium grupowania
Sposób drugi:
 • ustaw kursor w pogrupowanym zestawieniu na wyrażeniu grupującym
 • wybierz z menu kontekstowego Grupowanie/ Kryteria grupowania
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Grupowanie/ Kryteria grupowania
ukaże się okno Grupowanie
 • naciśnij przycisk w celu usunięcia kryterium grupowania

Jak podsumować zestawienie?

Jak obliczyć sumę wartości formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz  z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma
Suma pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć sumę folio formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz  z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma folio z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Suma folio
Suma folio pojawi się w stopce stronicowej zestawienia. Jak obliczyć średnią wartości formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć średnią
 • wybierz ikonę średniej z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Średnia z menu kontekstowego
albo wybierz z menu Zestawienie/Podsumuj/Średnia Średnia pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć minimum wartości formuły w zestawieniu?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć minimum
 • wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Minimum z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Minimum
Minimum pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć maksimum wartości formuły w zestawieniu?
 • wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Maksimum z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Maksimum
Maksimum pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak obliczyć, ile pozycji ma zestawienie?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz # z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Ilość z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Ilość
Liczba pozycji pojawi się w stopce ogólnej zestawienia. Jak sprawdzić, czy  zestawienie posiada pozycje (nie jest puste)?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz z paska narzędzi Zestawienie
  • albo wybierz Podsumuj/ Istnieje z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Podsumuj/ Istnieje
W stopce ogólnej zestawienia pojawi się true jeśli zestawienie posiada pozycje, w przeciwnym przypadku pojawi się false. Podsumowanie kolumny z danymi liczbowymi jest możliwe, gdy:
 • jest zaznaczona cała kolumna,
 • kursor znajduje się w dowolnym wierszu kolumny, którą chcemy podsumować,
 • kursor znajduje się w wierszu stopki stronicowej zestawienia
 • kursor ustawiony jest na dowolnej liczbie sumowanej kolumny, gdy ta podświetlona jest na niebiesko

Jak podsumować zestawienie i zwinąć je do wyrażenia?

Jak obliczyć sumę wartości formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Zwiń do/ Suma
Jak obliczyć sumę folio formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, której wartości chcesz zsumować
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz Podsumuj/ Suma folio z menu kontekstowego
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Suma folio
Jak obliczyć średnią wartości formuły w zestawieniu i zwinąć ją do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć średnią
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Średnia
Jak obliczyć minimum wartości formuły w zestawieniu i zwinąć je do wyrażenia?
 • ustaw kursor w zestawieniu na formule, dla której wartości chcesz obliczyć minimum
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Minimum
Jak obliczyć maksimum wartości formuły w zestawieniu i zwinąć je do wyrażenia?
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Maksimum
Jak obliczyć, ile pozycji ma zestawienie i zwinąć do wyrażenia?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Zwiń do/ Zlicz
Jak sprawdzić, czy w zestawienie posiada pozycje (nie jest puste) i zwinąć do wyrażenia?
 • ustaw kursor w dowolnym miejscu zestawienia
 • wybierz z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/Zwiń do/Istnieje
Wyrażenie zwraca true, jeśli zestawienie posiada pozycje, w przeciwnym przypadku pojawi się false.

Jak rozwinąć wyrażenie do zestawienia?

 • ustaw kursor na wyrażeniu, które chcesz rozwinąć
 • wybierz ikonkę różowej strzałki w dół z paska narzędzi Zaawansowane sumowanie
  • albo wybierz z menu Zestawienie/ Rozwiń agregację

Tabela

Do rozmieszczania elementów raportu służą tabele. w ich komórkach umieszcza się elementy raportu uzyskując tym sposobem pożądany układ graficzny Jak wstawić tabelę do raportu?
 • wybierz ikonę tabeli z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Wstaw/ Tabela
 • podaj liczbę kolumn i wierszy tabeli
Jak dodać wiersz tabeli?
 • ustaw kursor w tabeli, do której chcesz dodać wiersz
 • wybierz Wstaw/ Wiersz/ Wiersz powyżej lub Wstaw/ Wiersz/ Wiersz poniżej
Jak usunąć wiersz tabeli?
 • zaznacz wszystkie komórki w wierszu, który chcesz usunąć
 • wciśnij klawisz <Delete>
Jak dodać kolumnę tabeli?
 • ustaw kursor w tabeli, do której chcesz dodać kolumnę
 • wybierz Wstaw/ Kolumna/ Kolumna przed lub Wstaw/ Kolumna/ Kolumna po
  • albo wybierz Wstaw kolumnę z menu kontekstowego (kolumna zostanie wstawiona po aktualnie wybranej kolumnie)
Jak usunąć kolumnę tabeli?
 • zaznacz wszystkie komórki w kolumnie, którą chcesz usunąć
 • wciśnij klawisz <Delete>
Jak zmienić Wysokość wiersza?
 • Najedź wskaźnikiem kursora na dolną krawędź wiersza, wciśnij lewy klawisz myszy, przeciągnij krawędź w dół, aż do momentu gdy uzyskasz pożądaną wysokość.
albo:
 • Zaznacz wszystkie wiersze, które chcesz zmienić
 • Wybierz Format/ Wysokość wiersza
 • Ustal wartość Wysokość wiersza
  • albo zaznacz opcję Dostosuj automatycznie
Uwaga
W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuj automatycznie Generator Raportów automatycznie nada wysokości dla wszystkich zaznaczonych wierszy. Automatyczne dopasowanie uwzględnia zawartość i formatowanie poszczególnych wierszy.
Jak zmienić Szerokość kolumny?
 • Najedź wskaźnikiem kursora na lewą krawędź kolumny, wciśnij lewy klawisz myszy, przeciągnij krawędź w bok, aż do momentu gdy uzyskasz pożądaną szerokość.
albo:
 • Wybierz Format/ Szerokości kolumn…
 • Ustal wartości Szerokość poszczególnych kolumn
  • albo zaznacz opcję Dostosuj automatycznie
Uwaga
W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuj automatycznie Generator Raportów automatycznie nada szerokości dla wszystkich kolumn w tabeli. Podczas automatycznego dostosowywania szerokości kolumn Generator Raportów dzieli szerokość strony przez liczbę kolumn w tabeli. Szerokość wszystkich kolumn w tabeli będzie identyczna.
Jak podzielić komórkę tabeli?
 • ustaw kursor w komórce tabeli, którą chcesz podzielić
 • wybierz z menu Format/ Podziel komórkę…
  • albo wybierz Podziel komórkę z menu kontekstowego
Jak scalić komórki tabeli?
 • zaznacz komórki tabeli, które chcesz scalić
 • wybierz z menu Format/ Scal komórki
  • albo wybierz Scal komórki z menu kontekstowego
Jak ustawić marginesy komórek tabeli?
 • ustaw kursor w komórce tabeli (komórkach tabeli), dla której chcesz ustalić marginesy
 • wybierz z menu Format/ Marginesy komórek
  • albo wybierz Marginesy komórek z menu kontekstowego
 • wypełnij pola: U dołu, U góry, Po prawejPo lewej
Obramowanie
 • Patrz punkt: Jak zmienić obramowanie
Jak wyrównać zawartość komórek tabeli?
 • wybierz ikony wyrównania na pasku narzędzi Wyrównanie komórek

Wykresy

Jak stworzyć wykres?
 • wybierz ikonę wykresu z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Wstaw/ Wykres
  • albo użyj skrótu klawiszowego <F11>
ukaże się kreator wykresów
 • uzupełnij właściwości wykresu w kreatorze wykresu (patrz kreator wykresu)
Jak korzystać z kreatora wykresów? Krok pierwszy.
 • wybierz typ wykresu spośród podanych. Możliwe typy wykresu:
  • Słupkowy
  • Słupkowy skumulowany
  • Kołowy
  • Liniowy
 • wybierz opcję Efekt 3D, jeśli wykres ma mieć efekt 3D
 • wybierz Styl wykresu z listy
Krok drugi.
 • podaj z jakiego zestawu danych mają pochodzić Przy wyborze źródła danych można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ. Możliwe jest także ustalenie sortowania źródła danych wybierając przycisk AZ
 • podaj wyrażenie opisujące etykiety danych na wykresie. Przy wyborze etykiet można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ.
 • podaj dane serii
  • dla każdej serii określ jej nazwę, wyrażenie opisujące wartości. Przy wyborze wyrażenia opisującego wartość można posłużyć się kreatorem wyrażeń, wybierając przycisk λ.
  • aby dodać lub usunąć serię, skorzystaj z przycisków Dodaj, Usuń, znajdujących się pod listą serii
Krok trzeci.
 • określ, jaki ma być tytuł wykresu, jakiego ma być koloru i czy ma być widoczny
 • określ, czy na wykresie ma być widoczna legenda
 • określ, czy mają być na wykresie widoczne osie X i Y, i jak mają być podpisane
 • podaj preferowane wymiary wykresu. Wartość szerokość oraz wysokość wykresu wyrażona jest w centymetrach
Jak zmieniać właściwości wykresu?
 • kliknij lewym przyciskiem myszy na elemencie wykresu, który chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz opcję Formatuj <element wykresu> , Typ wykresu..., Dane wykresu... lub Formatowanie wykresu... w zależności od właściwości, które chcesz zmienić
 • w oknie dialogowym zmień właściwości wykresu
Jak zmienić rozmiar wykresu?
 • kliknij lewym przyciskiem myszy na wykresie, którego rozmiar chcesz zmienić
 • z menu kontekstowego wybierz opcję Formatowanie wykresu...
 • w oknie dialogowym w sekcji Wymiary wpisz pożądany rozmiar wykresu:
  • wysokość wykresu,
  • szerokość wykresu,
  • wcięcie wykresu, czyli odległość od lewego marginesu.
albo
 • przesuń kursor myszy nad krawędź wykresu
 • w momencie, gdy kursor zmieni kształt na "podwójną strzałkę", wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij krawędź wykresu aż do uzyskania pożądanego rozmiaru
Jak stworzyć wykres na podstawie zestawienia?
 • aby na podstawie zestawienia można było stworzyć wykres, zestawienie musi spełniać następujące warunki:
  • Musi mieć co najmniej dwie kolumny
  • Zawartość każdej z komórek wewnątrz zestawienia musi zaczynać się od wyrażenia.
 • ustaw kursor wewnątrz zestawienia
 • wybierz z menu kontekstowego Zmień na wykres
 • zestawienie zostanie zmienione na wykres zgodnie z następującymi regułami:
  • wykres będzie typu słupkowego.
  • dane na wykresie będą etykietowane wyrażeniem z pierwszej kolumny.
  • kolejne serie wykresu będą odpowiadały wyrażeniom z kolejnych kolumn od drugiej poczynając.
  • tytułem wykresu będzie tekst z nagłówka pierwszej kolumny zestawienia.
  • nazwy serii będą pochodziły z nagłówków kolejnych kolumn.
  • kolor etykiet będzie odpowiadał kolorowi czcionki w pierwszej kolumnie.
  • kolor serii będzie odpowiadał kolorowi czcionki w poszczególnych kolumnach.
  • zostanie zachowane sortowanie i filtrowanie danych w zestawieniu.
  • pozostałe informacje zostaną utracone.
Jak sortować i filtrować dane z wykresu?
 • ustaw kursor tuż przed wykresem lub tuż za wykresem
  • albo zaznacz wykres poprzez dwukrotne kliknięcie
 • z menu kontekstowego wybierz Zmień na zestawienie
 • przefiltruj lub posortuj dane w zestawieniu.
 • zamień zestawienie z powrotem na wykres.

Gotowy raport

Kodowanie znaków używane przy zapisie plików .grs to UTF-8. Jak zapisać raport pod bieżącą nazwą?
 • wybierz ikonę dyskietki z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<S>
  • albo wybierz z menu Plik/Zapisz
Jak zapisać raport pod nową nazwą?
 • użyj skrótu klawiszowego <F12>
  • albo wybierz z menu Plik/Zakończ i zapisz jako…
Po wyborze tej opcji edytor zostanie zamknięty i pojawi się okno zapisu w Comarch ERP Optima (punkt 1.2) Jak wydrukować raport?
 • wybierz ikonę drukarki z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<P>
  • albo wybierz z menu Plik/Drukuj
Jak określić rozmiar papieru?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony...
 • w obszarze Papier wybierz standardowy rozmiar z listy Rozmiar
  • albo wypełnij pola WysokośćSzerokość podając wymiary w centymetrach
Jak określić orientację strony?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony...
 • w obszarze Papier zaznacz orientację Pionowa lub Pozioma
Jak określić marginesy strony?
 • Marginesy strony widoczne są na linijkach jako wyszarzone.
 • kliknij na pogranicze wyszarzenia na linijce i dociągnij je do wybranego położenia
albo
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony...
 • w obszarze Marginesy podaj wymiary marginesów wypełniając pola Górny, Dolny, Prawy, Lewy. Wymiary należy podać w centymetrach.
Jak określić położenie nagłówka i stopki?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
 • w obszarze Nagłówek i stopka wypełnij pola Nagłówek i Stopka podając ich odległość od krawędzi strony w centymetrach
Jak określić specyficzny nagłówek i stopkę dla pierwszej bądź ostatniej strony?
 • wybierz z menu Plik/ Ustawienia strony
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na pierwszej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki pierwszej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
 • w obszarze Nagłówek i stopka zaznacz opcję Na ostatniej stronie. Zaznaczenie opcji zezwala na określenie nagłówka i stopki ostatniej strony innej niż na pozostałych stronach dokumentu.
Jak podejrzeć wydruk przed wydrukowaniem?
 • wybierz ikonę lupy z paska narzędzi Standardowy
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F2>
  • albo wybierz z menu Plik/Podgląd wydruku
Jak wydrukować prosto z trybu podglądu wydruku?
 • wybierz ikonę drukarki z paska narzędzi
Jak uzyskać dokument PDF prosto z trybu podglądu wydruku?
 • wybierz ikonę PDF z paska narzędzi
Jak powiększyć/zmniejszyć podgląd wydruku?
 • wybierz procent powiększenia z listy Powiększenie z paska narzędzi
Jak podejrzeć wybraną stronę wydruku?
 • wybierz pożądaną stronę z listy Strona z paska narzędzi
Jak wyjść z trybu podglądu wydruku?
 • kliknij na przycisk Zamknij z paska narzędzi
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<W>
  • albo użyj skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F4>

Jak wyeksportować raport?

Jak uzyskać dokument PDF z raportu?
 • wybierz ikonę PDF z paska narzędzi Standardowy
  • albo wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument PDF.
Eksportując raport do dokumentu PDF z poziomu Plik/Eksportuj/Dokument PDF można ustawić dodatkowe parametry eksportu:
 • ochrona hasłem,
 • dozwolone operacje: drukowanie, zmiana zawartości, kopiowanie, dodawanie przypisów
Jak uzyskać dokument RTF z raportu?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument RTF
Eksportując raport do dokumentu RTF można ustawić dodatkowe parametry eksportu:
 • zachować zgodność z Microsoft WordPad
 • wyższa jakość wykresów i kodów kreskowych
Jak uzyskać dokument PostScript?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Dokument PostScript
Jak uzyskać stronę sieci Web z raportu?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Strona sieci Web...
Jak uzyskać arkusz MS Excel z raportu?
 • wybierz z menu Plik/Eksportuj/Arkusz MS Excel
Uwaga
 Eksport do strony sieci Web oraz arkusza MS Excel nie uwzględnia nagłówka i stopki raportu

Wydruki

Wydruki seryjne

Generator Raportów umożliwia seryjne drukowanie dokumentów dla zaznaczonych pozycji na liście. Format wydruku musi mieć zaznaczone parametry:
 • Format zbudowany o tabele zaznaczeń
 • Seryjny
Jak dodać seryjny wydruk?
 • Utworzyć wydruk dokumentu (z poziomu formularza dokumentu w Comarch ERP Optima)
 • Wyeksportować definicję wydruku do pliku
 • Dodać nowy format wydruku (z poziomu listy), gdzie:
  • Typ formatu – GenRap
 • Zaznaczony parametr Format zbudowany o tabele zaznaczeń
 • Zaznaczony Parametr Seryjny
 • Zaimportować definicję wydruku z pliku (plik utworzony w kroku 2)
Uwaga
Generator Raportów wykona wydruk dla wszystkich zaznaczonych pozycji na liście. Przed wydrukiem należy upewnić się, że zaznaczone są dokładnie te pozycje, które mają być wydrukowane.

Wydruki wizytówek (etykiet)

Generator Raportów umożliwia drukowanie etykiet w układzie tabelaryczny. Funkcjonalność ta otwiera szereg nowych możliwości przy tworzeniu raportów, np.: wydruki etykiet kodów kreskowych, wydruki etykiet kontrahentów, wydruki wizytówek pracowników. Jak utworzyć wydruk etykiet?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
 • w obszarze Wizytówki zaznacz opcję Układ wizytówkowy.
Ustawienia strony
Po zaznaczeniu opcji Układ wizytówkowy zakładka Wizytówki jest aktywna.
 • Przejdź na zakładkę Wizytówki
 • Ustaw parametry wizytówki i zaakceptuj zmiany.
Przystąp do tworzenia wydruku wizytówki.
Ustawienia strony
Parametry wizytówki Ustawienia
 • Format. Możliwość wyboru wizytówki z listy
 • Szerokość. Określa szerokość wizytówki
 • Wysokość. Określa wysokość wizytówki
 • Kierunek rozmieszczania. Określa sposób rozmieszczania wizytówek na wydruku. Kierunek rozmieszczania pionowo – wizytówki będą rozmieszczane w kolejnych kolumnach na stronie (najpierw w pierwszej kolumnie, potem w kolejnych kolumnach). Kierunek rozmieszczania poziomo – wizytówki będą rozmieszczane w kolejnych wierszach na stronie.
Marginesy
 • Lewy, Prawy, Górny, Dolny. Określa szerokość poszczególnych marginesów dla wizytówki.
Rozmieszczenie
 • Ilość w poziomie. Określa ilość wizytówek w poziomie (jednym wierszu)
 • Ilość w pionie. Określa ilość wizytówek w pionie (jednej kolumnie)
 • Ilość wizytówek. Określa ilość wizytówek do wydrukowania.
 • Odstęp w poziomie. Określa odstęp pomiędzy wizytówkami w poziomie.
 • Odstęp w pionie. Określa odstęp pomiędzy wizytówkami w pionie.
Uwaga
Wydruk definiowany jest dla jednej wizytówki. W momencie wydruku Generator Raportów tworzy jedną wizytówkę, a następnie rozmieszcza ją zgodnie z ustawieniami

W Przyjaznym Schemacie zdefiniowany został zestaw danych Wiersze. Z zestawu należy korzystać w przypadku, gdy dla jednego rekordu trzeba wydrukować etykietę kilka razy.

Uwaga
Zestawienie Wiersze zwraca maksymalnie 1000 wierszy zestawienia.
Przykład
Jak zdefiniować etykietę towaru, która przed wydrukiem zapyta ile etykiet powinno być wydrukowanych?
 • wybierz z menu Plik/Ustawienia strony
 • w obszarze Wizytówki zaznacz opcję Układ wizytówkowy
 • przejdź na zakładkę Wizytówki i ustaw parametry wizytówki. Dla parametru Ilość wizytówek ustaw 1.
 • przystąp do tworzenia wydruku wizytówki:
 • Dodaj parametr (typ liczba) IloscEtykiet
 • Przeciągnij zestawienie Wiersze na wydruk
 • Na zestawienie Wiersze nałóż filtr, który zawęzi zestawienie do wierszy, których numer jest mniejszy lub równy wartości parametru.
 • Filtr powinien mieć postać: [*Wiersze] : NumerWiersza <= param("IloscEtykiet")
 • Z zestawienia Wiersze usuń kolejne numery wierszy.
 • Dodaj z przyjaznego schematu elementy, które mają pojawić się na wydruku.
 • Zapisz wydruk.

Przykładowa modyfikacja domyślnych wydruków

Wydruk Faktura (GenRap)

Modyfikacja ma polegać na:
 • dodaniu loga wystawcy (logo w postaci pliku graficznego mamy przygotowane)
 • zamianie umieszczonej na wydruku faktury kolumny PKWiU na kolumnę Kod Towaru.
Z poziomu formularza faktury sprzedaży wybieramy przycisk  pod przyciskiem , a następnie z rozwiniętej listy należy wybrać Generator Raportów… Następnie na liście wydruków Generatora Raportów podglądamy wydruk Faktura (GenRap) przyciskiem  . W edytorze na raporcie umieszczamy kursor w polu Sprzedawca, następnie wybieramy z menu Wstaw/ Obraz... . Po odnalezieniu pliku wybieramy OK, i logo z pliku zostaje wstawione. Zaznaczamy kolumnę PKWiU przy pomocy zielonego kwadratu znajdującego się na górnej krawędzi nagłówka kolumny PKWiU. Kolumnę usuwamy klawiszem <DELETE>. Na zakładce dane rozwijamy  Pozycje Faktury, naciskamy na Kod towaru, następnie przeciągamy Kod towaru na raport na krawędź między kolumną Nazwa towarów/usługi, a kolumną J.m. . Kolumna Kod Towaru znajdzie się między kolumną Nazwa towaru/usługi a J.m.
 • Chcąc zapisać wydruk po modyfikacji wybieramy z menu Plik/ Zakończ i zapisz jako... . w oknie zapisu wydruku wprowadzamy nazwę: Faktura z logo (GenRap) i wybieramy w nowym wydruku o nazwie - uzupełniamy nazwę: Faktura z logo (GenRap).
Uwaga
Domyślnie zdefiniowany wydruk faktury sprzedaży zawiera pole przelew, które jest pobierane z tabeli z płatnościami. Odpowiedni filtr sprawdza czy dana płatność pochodzi z faktury. Wybierając Dane z tabeli z płatnościami należy posługiwać się zestawem danych Operacje bankowe HaMag.

Wydruk Lista pracowników (GenRap)

Modyfikacja będzie polegać na:
 • pogrupowaniu pracowników wg stanowisk, które zajmują,
 • zmianie czcionki, którą wyświetlane jest nazwisko pracownika,
 • uzależnienia sposobu wyświetlania daty zatrudnienia od jej wartości. Data zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych przed 2001-01-01 będzie wyświetlona na czerwono.
Na liście pracowników zaznaczamy kilku pracowników i Edytujemy wydruk Lista pracowników (GenRap). Przełączamy tryb edycji na postać formuł przy pomocy przycisku xy. w pierwszym wierszu zestawienia zaznaczamy formułę [./Stanowisko], następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Grupuj. Poprzez ponowne użycie przycisku xy wyłączamy postać formuł. Pracownicy powinni być już pogrupowani wg stanowisk. w pierwszym wierszu każdej grupy pojawi się nazwa stanowiska, poprzedzamy ją tekstem „Stanowisko:” Na zestawieniu w pierwszym wierszu zaznaczamy nazwisko pracownika, następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Czcionka… . Zmieniamy styl czcionki na pogrubiony oraz rozmiar czcionki na 12. Zatwierdzamy zmiany klawiszem OK. Zmieniona zostanie czcionka, którą wyświetlane są nazwiska wszystkich pracowników na raporcie. Na zestawieniu w pierwszym wierszu zaznaczamy datę zatrudnienia. Na zakładce Selekcje wybieramy przycisk nowa selekcja. w oknie które się pojawi uzupełniamy nazwę selekcji: Data Zatrudnienia, Następnie uruchamiamy Kreator formuł przyciskiem fx, aby uzupełnić pole Wyrażenie. w kreatorze formuł w części Dostępne pola rozwijamy zestawienie Pracownicy, następnie wyszukujemy pozycję Zatrudniony do: data i dwukrotnie na nią naciskamy. W pole Tworzone wyrażenie zostanie wstawiony ciąg znaków [./Zatrudniony od] uzupełniamy te pole by miało następującą postać: [./Zatrudniony od] <”2001-01-01” . Zatwierdzamy przyciskiem OK i na oknie Format wyrażenia przechodzimy na zakładkę Format, zmieniamy Kolor czcionki na Czerwony. Zatwierdzanie zmian przyciskiem OK. Po modyfikacjach zapisujemy wydruk pod nową nazwą. Dodatek A. Obiekty w przyjaznym schemacie
Przyjazna nazwa obiektuBazowa nazwa obiektu
Handel
Faktura sprzedażyFakturaSpr
Korekty FAFakturaSprKor
Faktura Pro FormaFakturaPro
Faktura zakupuFakturaZak
ParagonParagon
Dokument Tax FreeTaxFree
Rezerwacja odbiorcyRezerwacjaOdb
Zamówienie u dostawcyZamówienie
Faktura wewnętrznaFakturaWew
Przyjęcie zewnętrznePrzyjecieZew
Wydanie zewnętrzneWydanieZew
Korekty WZ \ PZKorekty WZ \ PZ
Przyjęcie wewnętrznePrzyjeciaWew
Rozchód wewnętrznyRozchodyWew
Przyjęcie kaucjiPrzyjecieKauc
Wydanie kaucjiWydanieKauc
Korekty WKA \ PKAKorektyKauc
KategorieKategorie
Operacje bankowe HaMagBnkZdarzeniaHaMag
Tabela VATTraVat
Magazyn, MagazynyMagazyny
Pozycje xxx (gdzie xxx – nazwa dokumentu)TraElem
Grupy towaroweTwrGrupyView
Towar, TowaryTowary
ZamiennikiZamienniki
Ceny towarówTwrCeny
Ilości towarówTwrIlosci
Zasoby towarówTwrZasoby
Kody CNKodyCN
ZasobyZasobyView
AtrybutyDefAtrybuty
Atrybuty towaruTwrAtrybuty
Atrybuty pozycji dokumentuTraElemAtr
Schematy opakowańSchematyOpakNag
Pozycje schematu opakowańSchematyOapkElem
TraNagTraNag
FakturaRazemBruttofn_TrnRazemBrutto
FakturaRazemNettofn_TrnRazemNetto
TraElemKorektaTraElemKorekta
Kadry i Płace
PracownikPracEtaty
ZatrudnieniePracidx
RodzinaRodzina
UmowyUmowy
Typ wypłatyTypWypłata
KwalifikacjeUprawnienia
Prac etaty aktualnePracEtatyAktualne
Listy płacListyPlac
WypłatyWyplaty
Elementy wypłatWypElementy
AkordyAkordy
Akordy – definicjaAkordDefinicja
Akordy – historiaAkordyHist
Akordy – progresAkordProgres
Definicje projektowDefProjekty
Działy – zakazyDzialZakazy
LokalizacjeLokalizacje
Zestawy regułZestawyRegul
Typ nieobecnościTypNieobec
Typ nieobecności Karta PracyTypNieobecKartaPracy
Dane kadrowe – ModDaneKadMod
Atrybuty pracownikaOAtrybuty
Atrybuty pracownika – klasyOAtrybutyKlasy
PracKodPracKod
Zaniechania podatkoweZaniechaniaRoz
Schemat płatnościSchematPlatnosci
Atrybuty pracownika - elementy klasyOAtrybutyKlasyElem
Atrybuty pracownika – historiaOAtrybutyHist
DodatkiDodatki
Dodatki – historiaDodatkiHist
DziałyDzialy
Limit nieobecnościLimitNieobec
NieobecnościPracNieobec
Opis analitycznyOpisPlace
Opisy kadroweOpisKadry
Pozycje deklaracji PITPozDeklPIT
Pozycje deklaracji ZUSPozDeklZUS
Składniki wypłatyWypSkladniki
Umowy cywilnoprawneUmowy
sp_KartaCzasuPracy, KartaCzasuPracysp_KartaCzasuPracy
CRM
Dokumenty CRMCRMDokumenty
Kontakty CRMCRMKontakty
Kontakty CRM WątkiCrmKontaktyView
Wspólne
Dane firmyFirma
KontrahentKontrahenci
Atrybuty kontrahentaKntAtrybuty
KntOsobyKntOsoby
PodmiotyPodmiotyView
Nazwy bankówBnkNazwy
Rachunki bankoweBnkRachunki
Zapisy bankoweBnkZapisy
Formy płatnościFormyPlatnosci
Definicje dokumentówDokDefinicje
ZaznaczeniaRptZaznaczenia2
Dodatek B. Składnia wyrażeń
Uwaga
W Generatorze Raportów (począwszy od Comarch ERP Optima 10.0) zmieniły się nazwy operacji w kreatorze wyrażeń. Nazwy zawsze piszemy małymi literami Np. toString() à string(), strCat() à strcat() Stare nazwy nadal działają, ale są automatycznie zamieniane na nowe.
STAŁE
WyrażenieZnaczenie
truePrawda logiczna
falseFałsz logiczny
e()Stała e.
pi()Stała Pi.
KONWERSJA TYPÓW
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
string( wyrażenie )Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu napisowego
string(23) - zwraca „23”
string([.Data wydania]) - zwraca np. „2001-06-08”
decimal( wyrażenie )Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu Decimal
decimal(„23”)
decimal(3.89) - zwraca 4
int( wyrażenie )Zmienia wyrażenie na wyrażenie typu Integer
int(„23”)
int(3.89) - zwraca 3
OPERACJE TEKSTOWE
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
wyrażenie . wyrażenieZmienia wyrażenia na wyrażenia typu napisowego, następnie skleja w jeden napis
„Cena: ” . [./Cena] . „PLN” – zwraca np. „Cena 15.2 PLN”
strlen( napis )Długość napisu napis
strlen([./Nazwa])
strlen(„faktura”) - zwraca 7
strcat( napis1 , napis2 , ... )Skleja w jeden napis podane napisy
strcat([./Imie], [./Nazwisko])
strcat(toString([Cena]), „PLN”)
strcat(„ab”, „cd”, „ef”, „gh”) – zwraca „abcdefgh”
strpos( napis1 , napis2 )Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia napisu napis1 w  napis2 lub 0, jeśli napis1 nie został znaleziony
strprefix( napis , liczba )Zwraca początek napisu napis o długości liczba
strprefix([Kod], 4)
strprefix(„faktura”, 4) - zwraca „fakt”
strsuffix( napis , liczba )Zwraca końcówkę napisu napis o długości liczba
strsuffix([Id], 2)
strsuffix(„faktura”, 4) - zwraca „tura”
substr( napis , początek , długość )Zwraca fragment napisu napis o długości długość zaczynający się od litery znajdującej się na pozycji początek
substring([KodKresk], 0, 8)
substring(„k.smykala@wp.pl”, 3, 7) - zwraca „smykala”
trim( napis )Usuwa spacje z początku i końca tekstu.
lower( napis )Zamienia wszystkie litery w tekście na małe.
upper( napis )Zamienia wszystkie litery w tekście na wielkie.
replace( tekst1, tekst2, tekst3 )Zamienia w  tekst1 wszystkie wystąpienia tekst2 na tekst3 .
Zamiana znaku przecinka na znak kropki
decimal(
replace("25,2525", ",", ".")
extract( tekst1, tekst2 )Wyodrębnia fragment tekstu rozdzielonego przez znak/tekst określony przez tekst2
lpad( tekst1, tekst2, długość )Uzupełnia z lewej strony tekst1 podanym szablonem tekst2 do zadanej długości długość .
rpad( tekst1, tekst2, długość)Uzupełnia z prawej strony tekst1 podanym szablonem tekst2 do zadanej długości długość.
OPERACJE NA DATACH W poniższych wyrażeniach część może przyjmować jedną z następujących wartości:
 • „year” (rok),
 • „quarter” (kwartał),
 • „month” (miesiąc),
 • „dayofyear” (dzień roku),
 • „day”(dzień),
 • „week” (tydzień),
 • „hour” (godzina),
 • „minute” (minuta),
 • „second” (sekunda),
 • „milis” (milisekunda)
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
%"1900-01-01 00:00:00.000"Przykład konstrukcji daty z tekstu. Poprawne formaty daty to:
rrrr-mm-dd GG:MM:SS[.sss]
rrrr-mm-dd
GG:MM:SS[.sss]
Cześć formatu ujęta w nawiasy jest opcjonalna.
[./Data wystawienia] = %”2006-05-03”
extracttime( data )Zwraca datę ustawioną na 1900-01-01, nie zmieniając czasu daty data .
extracttime([DataPrzyjęcia])
extractdate( data )Zwraca datę data z czasem ustawionym na 00:00:00
extractdate([DataWystawienia])
createtime( godzina , minuta , sekunda , milisekunda )Zwraca nową datę z czasem utworzonym z podanych parametrów i datą 1900-01-01
createtime(20, 30, 0, 0)
createdate( rok , miesiąc , dzień )Zwraca nową datę utworzoną z podanych parametrów i czasem 00:00:00
createdate(2006, 1, 4)
datepart( część , data )Zwraca wybraną część daty data .
datepart(“day”, [DataAktualizacji])
substr(datepart("year", [DataProdukcji]), 3, 2)
datediff( część , data1 , data2 )Zwraca różnicę czasową pomiędzy datą data1 a datą data2 (tj. data2 – data1), w jednostkach opisywanych przez część .
datediff("day",[DataPrzyjecia] , [DataZwrotu])
dateadd( część , data , liczba całkowita )Zwiększa lub zmniejsza datę data przez dodanie wartości całkowitej liczba do wybranej części daty.
dateadd(“day”, [DataAktualizacji], 2)
today()Zwraca bieżącą datę (z serwera bazy danych)
OPERACJE MATEMATYCZNE
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
Podstawowe operacje
liczba + liczbadodawanie
2+2 [Netto] + [Podatek]
liczba - liczbaodejmowanie
123 - 267
[Brutto] – [Podatek]
liczba * liczbamnożenie
190 * 0.25
[Cena] * [IloscSztuk]
liczba / liczbadzielenie
100000/ 48
[Wyplata]/[GodzinyPracy]
Potęgowanie
sqr( liczba )Kwadrat liczby liczba .
cube( liczba )Sześcian liczby liczby .
power( liczba1 , liczba2 )Potęga liczby liczba1 o wykładniku określonym przez liczba2 .
ex( liczba )Funkcja eksponencjalna.
Pierwiastki
sort( liczba )Pierwiastek kwadratowy liczby liczba
cbrt( liczba )Pierwiastek sześcienny liczby liczby
root( liczba1 , liczba2 )Pierwiastek liczby liczba1 stopnia określonego przez liczba2
Logarytm
ln( liczba )Logarytm naturalny.
log2( liczba )Logarytm o podstawie 2.
log10( liczba )Logarytm o podstawie 10.
log( liczba1 , liczba2 )Logarytm z liczby o podstawie określonej przez drugi argument.
Funkcje trygonometryczne
sin( liczba )Funkcja sinus. Argument w radianach.
cos( liczba )Funkcja cosinus. Argument w radianach.
tan( liczba )Funkcja tangens. Argument w radianach.
cot( liczba )Funkcja cotangens. Argument w radianach.
degrees( liczba )Funkcja zamieniająca radiany na stopnie.
radians( liczba )Funkcja zamieniająca stopnie na radiany.
Funkcje specjalne
abs(liczba)Wartość bezwzględna.
sign(liczba)Znak liczby: -1, 0, 1.
round( liczba )Zaokrągla wyrażenie liczbowe do wartości całkowitej.
round([CenaBezVatu])
round(3.98) - zwraca 4
round(3.48) - zwraca 3
floor(liczba)Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż argument.
Jeśli gdzieś na raporcie potrzeba obcinania, a nie zaokrąglania, to trzeba użyć wyrażenia typu:
floor(4.918 * 100) / 100 -- zwraca w wyniku 4.91
ceil(liczba)Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż argument.
Żeby zawsze zaokrąglić w górę, trzeba użyć wyrażenia typu:
ceil(4.914 * 100) / 100 -- zwraca w wyniku 4.92
mod(liczba1, liczba2)Reszta z dzielenia.
div(liczba1, liczba2)Dzielenie całkowitoliczbowe.
minimum(liczba1, liczba2)Minimum z dwóch liczb.
maximum(liczba1, liczba2)Maksimum z dwóch liczb.
OPERACJE PORÓWNANIA W poniższych wyrażeniach wartość może przyjmować zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe (napisy). Jeśli wartość jest napisem, wartości porównywane są alfabetycznie.
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
wartość > wartośćwiększe
wartość >= wartośćwiększe lub równe
wartość < wartośćmniejsze
wartość <= wartośćmniejsze lub równe
wartość == wartośćrówne
wartość != wartośćnierówne
OPERACJE LOGICZNE
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
! wyrażenieZaprzeczenie
wyrażenie && wyrażenieKoniunkcja (logiczne „i”)
[./Stan dokumentu] = 1 & [./Rodzaj] = 302100
wyrażenie || wyrażenieAlternatywa (logiczne „lub”)
isnull(Bank) | isnull(NrRach)
if(warunek, wartość1, wartość2)Jeśli wyrażenie warunek jest spełnione, to zwraca wartość1, w przeciwnym przypadku wartość2
if([./Stan dokumentu]=1, ”Bufor”, „”)
in(wyrażenie, wartość1, wartość2, …)Wyrażenie wyrażenie znajduje się na podanej liście wartości
in([./Rodzaj], 302200, 302202, 320008)
isnull(wyrażenie)Ma wartość true, gdy wyrażenie ma wartość (null), w p. p. false
isnull(Bank) | isnull(NrRach)
nvl(wyrażenie1, wyrażenie2)Jeśli wyrażenie wyrażenie1 nie jest pustą wartością (null) to wynikiem jest wyrażenie wyrażenie1, w przeciwnym wypadku wyrażenie2
nvl([NazwiskoPanienskie], „brak”)
Uwaga
Obliczanie wartości wyrażeń && i || jest „leniwe”, tzn. obliczanie wartości jest przerywane w momencie, gdy znana jest już wartość całego wyrażenia, np. gdy w koniunkcji pojawi się wyrażenie fałszywe, cała koniunkcja jest fałszywa i nie następuje sprawdzanie drugiej strony koniunkcji.
AGREGACJE Wyrażenie ścieżkowe używane przy agregacji (oznaczane dalej przez ścieżkę) to wyrażenie składające się z części opisującej ścieżkę dostępu do danych i opcjonalny warunek filtrowania, czyli wyrażenie postaci [ścieżka]:[warunek].
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
min(ścieżka, pole)Minimalna wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
min([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
max(ścieżka, pole)Maksymalna wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
max([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
avg(ścieżka, pole)Średnia wartość pola pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
avg([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
sum(ścieżka, pole)Suma wartości z pól pole w danych opisanych przez ścieżkę ścieżka
sum([*Faktura sprzedaży]:[./Stan dokumentu]=0, [./Wartość brutto])
exists(ścieżka)Zwraca prawdę, jeśli istnieją dane opisywane przez ścieżkę ścieżka
exists([/Identyfikator/->Wydanie zewnętrzne]:true)
count(ścieżka)Ilość danych opisywanych przez ścieżkę ścieżka
count([*Faktura sprzedaży]:true)
WYRAŻENIA LOKALNE Wyrażenia lokalne to wyrażenia, których wartości obliczane są po stronie klienta, bez udziału serwera SQL. Z tego powodu nie można ich używać jako części innych wyrażeń, a także jako podstawy do sortowania, grupowania czy filtrowania.
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
@pageLiczba stron
#pageNumer aktualnej strony
@rowLiczba wierszy zestawu danych
#rowNumer aktualnego wiersza zestawu danych
#evenrowZwraca wartość true, jeśli numer wiersza zestawienia jest liczbą parzystą
#oddrowZwraca wartość true, jeśli numer wiersza zestawienia jest liczbą nieparzystą
#folio( rodzaj , pole )Suma folio wartości z pól pole w zestawie danych. Dostępne są trzy rodzaje sumy folio:
„page” – suma folio wartości z pól na bieżącej stronie
„past” – suma folio wartości z pól od początku zestawu danych do bieżącej strony
„present” – suma folio wartości z pól od początku zestawu danych do końca bieżącej strony
#folio(„page”, [./Wartosc])
#wordy( liczba , opis1 , opis2 , format , język )Słowny opis liczby liczba . Parametr opis1 odnosi się do całkowitej części liczby, parametr opis2 dotyczy części ułamkowej. Format specyfikuje sposób wypisywania części całkowitej i ułamkowej; dostępne wartości:
„t” - opis tekstowy,
„n” – postać liczbowa,
„-„ – pominięcie określonej części
Język może przyjmować wartości:
„pl” – jęz. polski
„en” – jęz. angielski
„de” – jęz. niemiecki
„fr” – jęz. francuski
Tekst w języku polskim:
#wordy(1537.56, "zł.”, "gr. ", "tt", "pl")
Tekst w języku angielskim:
#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "en")
Tekst w języku niemieckim:
#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "de")
Tekst w języku francuskim:
#wordy(1537.56, "euro”, "cent", "tt", "fr")
POZOSTAŁE WYRAŻENIA
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
groupby ( ścieżka , expr wyrażenie )Dotyczy całego zestawienia, na którym dokonywane jest grupowanie. Określa grupowanie danych opisanych przez ścieżka na podstawie wartości wyrażenia wyrażenie .
groupby([*Faktura]:true, expr [./DataWystawienia])
groupby( ścieżka , link dowiązanie )Dotyczy całego zestawienia, na którym dokonywane jest grupowanie. Określa grupowanie danych opisanych przez ścieżka na podstawie dowiązania dowiązanie
groupby([*Faktura]:true, link [./->OdbiorcaNazwisko])
valueref( liczba1 , liczba2 )Pole wykorzystywane w przypadku grupowania na podstawie wyrażenia. Oznacza wartość wyrażenia grupującego.
liczba1 określa poziom grupowania, z którego pobierana jest wartość (0 – poziom bieżący, 1 – poziom wyższy, itd.).
liczba2 określa wyrażenie grupujące oraz jest opcjonalna, jej brak oznacza pierwsze wyrażenie.
details( liczba )Dotyczy pogrupowanego zestawienia. Zwraca pogrupowaną część zestawienia dla każdej grupy.
Liczba określa poziom grupowania, z którego pobierana jest wartość (0 – poziom bieżący, 1 – poziom wyższy, itd.). Liczba jest opcjonalna, jej brak oznacza bieżący poziom.
INNE WYRAŻENIA
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
param( nazwa )Zwraca wartość parametru o nazwie nazwa
param(„CDN_DataNaWydruku”)
DOSTĘP DO DANYCH
WyrażenieZnaczenie
Przykład użycia
[pole]Wartość pola pole z bieżącego kontekstu
[tabela/pole]Wartość pola pole z tabeli tabela
. /Bieżący kontekst danych
../Cofnięcie się o jeden poziom z bieżącego kontekstu
[./->dowiązanie]Określa dowiązanie w przód
[./<-dowiązanie]Określa dowiązanie w tył
[./->dowiązanie/pole]Wartość pola pole dostępnego z bieżącego kontekstu poprzez dowiązanie w przód
[./<-dowiązanie/pole]Wartość pola pole dostępnego z bieżącego kontekstu poprzez dowiązanie w tył

W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?

Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:
 • Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
 • Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
 • Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
 • Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
 • Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):
 • Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
 • Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7
 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):
 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):
 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):
W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.
 • Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7
 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):
 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):
 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):
W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.
 • Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
 • Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:
 • Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.
 • W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej:
Od wersji 2021.0.1 dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

Analizy

Analizy dla modułu Płace i Kadry

Kadry – Lista pracowników

Ogólna struktura zatrudnienia

Lista osób uwzględnianych w analizie zależna jest od zastosowanego na liście filtra: Wszyscy / Etaty / Umowy. Struktura wyliczana jest na dowolny dzień (podany w dolnej części okna). W strukturze uwzględniani są: 
 • pracownicy etatowi – osoby zatrudnione w danym dniu na etat,
 • pracownicy etatowi ze zleceniem – osoby zatrudnione w danym dniu na etat i posiadające aktualną w tym dniu umowę cywilnoprawną (wskazany dzień mieści się pomiędzy datą zawarcia i rozwiązania umowy),
 • uczniowie,
 • zleceniobiorcy – osoby zatrudnione w danym dniu na umowę – zlecenie.
  Przy liczeniu za okres dłuższy niż jeden dzień – należy wyliczyć średni stan zatrudnienia (dla każdej z wymienionych wyżej podgrup) za analizowany okres, wg zasady: (stan na 1-szy dzień + stan na 2 dzień +…..+ stan na n-ty dzień) / liczba dni

Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Analiza przedstawia podział pracowników etatowych wg stanowisk na jakich są zatrudnieni. Pozycje w legendzie obok wykresu tworzone są na podstawie słownika stanowisk zdefiniowanego w module.

Struktura zatrudnienia wg rodzaju umowy

Analiza przedstawia podział pracowników etatowych ze względu na rodzaj podpisanej umowy o pracę:
 • zatrudnieni na okres próbny,
 • zatrudnieni na czas określony,
 • zatrudnieni na czas nieokreślony,
 • zatrudnieni na wykonywania określonej pracy.
Pozycje w legendzie widocznej obok wykresu tworzone są na podstawie słownika rodzajów umów zdefiniowanego w module.

Płace – wypłaty pracowników

Koszty wynagrodzeń (wypłaty brutto)

Wykres przedstawia procentowy rozkład kosztów wynagrodzeń. Wykres podzielony jest na 5 podstawowych części:
 • Etat,
 • Umowy,
 • inne,
 • zasiłki ZUS – niezależnie od tego na której z list zostały wypłacone,
 • zaliczki – bez spłat (spłaty sumują się do tego typu wypłat, przy jakich były potrącone.
Kryterium umieszczania jest miesiąc i rok deklaracji. Możliwy jest także wybór dowolnego okresu dla analizy, poprzez wskazanie początkowego i końcowego miesiąca i roku deklaracji.

Koszty wynagrodzeń dla elementu

Na wykresie podrzędnym otrzymujemy rozbicie wartości danego elementu na 4 części składowe:
 • składki na ubezp. społeczne pracownika,
 • składki na ubezp. zdrowotne pracownika,
 • podatek przekazany do US,
 • do wypłaty po odliczeniu podatku i składek.
Taki podział jest widoczny w legendzie do każdego podwykresu, ale poszczególne składowe mogą nie występować jako wycinki konkretnego wykresu (np. dla Zasiłków ZUS w praktyce nie ma składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a podwykres Zaliczek zawiera tylko część do wypłaty.) Tak więc potencjalny podział na 4 części dotyczy wszystkich wycinków wykresu podstawowego, w praktyce zawsze jest część Do wypłaty, a pozostałe występują wówczas gdy dla danej grupy wypłat wystąpiło potrącenie danego typu.   

Analizy dla modułu Handel

Uwaga
Analizy, które można wykonać w oparciu o wskazaną grupę towarów liczone są wyłącznie w odniesieniu do grupy głównej towaru, definiowanej na zakładce [Ogólne] karty towarowej. W analizach nie są uwzględniane grupy wskazane na zakładce Grupy karty towaru.
Uwaga
Magazyn dla analiz dokumentów handlowych i magazynowych. W analizach wywoływanych kontekstowo z poziomu poszczególnych list brany jest pod uwagę zawsze magazyn wybrany uprzednio na liście (niezależnie od parametru Przejmuj filtr z aplikacji).

Lista zasobów

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu. Wszystkie magazyny – jeśli parametr jest zaznaczony analiza dotyczy wszystkich magazynów. Po odznaczeniu tego parametru (puste pole) raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego magazynu.. Od dnia/ Do dnia – daty określające początek i koniec analizowanego okresu Towary – raport może uwzględniać zasoby: 
 • Wszystkie – wyliczona zostanie wartość wszystkich zasobów.
 • Grupa – analiza obejmuje tylko towary z wybranej grupy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Grupa, w które należy wpisać/wybrać z listy symbol danej grupy towarowej.
 • Kod – raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego towaru. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Towar, w które należy wpisać/wybrać z listy kod towaru.
Netto/ brutto – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu. Wszystkie magazyny – jeśli parametr jest zaznaczony analiza dotyczy wszystkich magazynów. Po odznaczeniu tego parametru (puste pole) raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego magazynu. Od dnia/ Do dnia – daty określające początek i koniec analizowanego okresu Towary – raport może uwzględniać zasoby:
 • Wszystkie – wyliczona zostanie wartość wszystkich zasobów.
 • Grupa – analiza obejmuje tylko towary z wybranej grupy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Grupa, gdzie należy wpisać/wybrać z listy symbol danej grupy towarowej.
 • Kod – raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego towaru. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Towar, w które należy wpisać/wybrać z listy kod towaru.
Ilość – raport można wykonać dla jednej z podanych ilości:
 • Ilość – towaru na magazynie.
 • Rezerwacje – na ilość zarezerwowanego towaru mają wpływ dokumenty handlowe w buforze (rezerwacje bezterminowe) i rezerwacje odbiorców.
 • Braki – powstają, gdy zarezerwowano więcej towaru niż mamy go na magazynie.
 • Ilość dostępna – równa jest ilości pomniejszonej o wszystkie rezerwacje.

Plan dostaw

Analiza oparta o wykres ilość zasobów w czasie. Zadaniem wykresu jest pokazanie, czy ilość uwzględniająca rezerwacje i zamówienia (czyli wypadkowa) zawsze będzie powyżej zera (powinna). Jeśli wypadkowa schodzi poniżej zera, oznacza to, że należy zamówić więcej towaru. Na wykresie pokazywane są trzy serie: ilość pomniejszona o rezerwacje, ilość zamówiona i wypadkowa (różnica dwóch pierwszych wartości). Wszystkie magazyny – jeśli parametr jest zaznaczony analiza dotyczy wszystkich magazynów. Po odznaczeniu tego parametru (puste pole) raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego magazynu. Od dnia/ Do dnia – daty określające początek i koniec analizowanego okresu. Towary – raport może uwzględniać zasoby:
 • Wszystkie – wyliczona zostanie wartość wszystkich zasobów.
 • Grupa – analiza obejmuje tylko towary z wybranej grupy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Grupa, gdzie należy wpisać/wybrać z listy symbol danej grupy towarowej.
 • Kod – raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego towaru. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Towar, w które należy wpisać/wybrać z listy kod towaru.

Wskaźniki magazynowe

Wskaźniki magazynowe to iloraz sprzedaży, do średniej wartości magazynu w okresie czasu: Wm = S/M S – sprzedaż liczona jako suma wartości netto w zadanym okresie M – średnia wartość stanu magazynowego w zadanym okresie, w Comarch ERP Optima liczona jako suma wartości stanu w poszczególnych dniach podzielona przez ilość dni.
Przykład
Towar A PZ 10 szt. W cenie 10 zł. (02.11) FA 1 szt w cenie 20 zł. (03.11) Wykonujemy analizę sprzedaży wg towarów, na niej otrzymujemy 20 zł - wartość netto, lub ilościowo - 1 szt. Wykonujemy raport: "wskaźnik magazynowy" za 1 dzień (03.11) - wartościowy oraz ilościowy. Wg powyższego wzoru otrzymujemy:
 1. wartościowo
 2. 20:90:1=0,2222
 3. ilościowo:jeśli to samo wykonamy np. za okres 2 dni wtedy otrzymamy: (daty od 2-3.11)
 4. 1:9:1=0,1111
 1. wartościowo:
 2. 20:95:2=0,1053
 3. ilościowo:
1:9,5:2=0,0526 
Analogicznie, jeśli ilość dni zostaje zwiększana. Możemy się spotkać z podstawianiem pod M stanu końcowego, stanu początkowego lub sumy tych stanów podzielonej przez 2. Ponieważ w Comarch ERP Optima wyliczenia są bardzo dokładnie, dlatego dla dużych baz danych (duża ilość towarów) liczenie tego raportu może trwać bardzo długo. Jeśli średni stan magazynu dla danego towaru w analizowanym okresie jest zerowy, to dla takiego towaru wskaźnik ustawiany jest na -999999999999999.99. Wskaźnik pokazuje, w jakim stopniu towary się sprzedają. Niski wskaźnik mają towary zalegające na magazynie. Wysoki mają te, które dobrze rotują (duża sprzedaż przy małej wartości stanu), nie zalegają na magazynie w stosunku do sprzedaży. Możemy spotkać się też z innym miernikiem – tzw. rotacja, czyli odwrotność powyższego: R = M/S Interpretacja jest odwrotna – „chodliwe” towary mają niski wskaźnik. Zwykle wskaźniki/rotację liczy się wartościowo – w Comarch ERP Optima mamy dodatkowo ilość, czyli dokładnie to samo, ale zamiast wartości bierzemy do wzorów ilości (ilość sprzedana przez średnią ilość na magazynie).

Wydania zewnętrzne/ Przyjęcia zewnętrzne.

Z poziomu listy WZ i listy PZ dostępne są analogiczne analizy. Różnica pomiędzy nimi polega na uwzględnianiu dokumentów w buforze. Analizy wykonywane dla WZ uwzględniają wszystkie aktywne dokumenty, również te w buforze. Przyjęcia zewnętrzne o statusie bufor są pomijane w trakcie wykonywania analiz. Analizy nie dotyczą dokumentów anulowanych.

Analiza WZ/PZ wg kontrahentów

Raport przedstawia wartość dokumentów WZ/PZ dla poszczególnych kontrahentów. Na raporcie znajdują się następujące pola: Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Inne parametry nie są wtedy dostępne, ponieważ raport jest wyliczany dla dokumentów wyfiltrowanych na liście. Możliwość zaznaczenia pozostałych parametrów istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametrów z listy: Pokaż pierwszych – program uwęgleni pierwszych n kontrahentów, dla których wyliczone wartości będą największe. Data od/ Data do – istnieje możliwość zdefiniowania okresu, w jakim nastąpiło wydanie towaru. Kontrahenci z grupy – raport może obejmować wydania dla wszystkich kontrahentów (parametr niezaznaczony) lub tylko kontrahentów z określonej grupy. Po zaznaczeniu istnieje możliwość wpisania kodu grupy lub jej wybrania z listy wyświetlonej po wciśnięciu przycisku Grupa. Netto/ brutto/ ilość – analiza będzie dotyczyła wartości netto lub brutto dokumentów. W przypadku wyliczania analizy dla ilości należy pamiętać, że program nie rozróżnia jednostek – tzn. wynik będzie obejmował wydaną ilość towaru niezależnie od zdefiniowanej dla towaru jednostki. Raport zawsze wyliczany jest w jednostkach podstawowych towaru, a jeśli na dokumencie wykorzystana była jednostka pomocnicza – zostanie przeliczona na podstawową. Sortowanie wg obrotów/ marży/ kod ros./ nazwa ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto), marży lub kodu/ nazwy kontrahentów. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Analiza WZ/PZ towarów dla kontrahenta

Analiza wydań (WZ) lub przyjęć (PZ) poszczególnych towarów dla wskazanego kontrahenta. Na wykresie przedstawiona jest wartość sprzedaży (zakupu) poszczególnych towarów oraz w przypadku analizy WZ – również uzyskana marża.
Uwaga
Wykres podrzędny uzyskujemy klikając na wykresie w część odpowiadającą wartości wyliczonej dla konkretnego kontrahenta.
Parametry możliwe do ustalenia: Przejmuj filtr z aplikacji – w raporcie uwzględniane są dokumenty wyfiltrowane na liście. Ustalenie pozostałych parametrów jest możliwe dopiero po jego odznaczeniu. Pokaż pierwszych – analiza obejmie pierwszych n towarów, którymi obrót z danym kontrahentem będzie największy. Zakres dat – istnieje możliwość zdefiniowania okresu czasu, jaki ma obejmować raport. Towary z grupy – analiza może dotyczyć wszystkich towarów (parametr odznaczony) lub z wybranej grupy (należy zaznaczyć parametr i wybrać grupę). Netto/ brutto/ ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. Możliwa jest również analiza ilości – wtedy ilość towaru wyliczana jest w jednostkach podstawowych (jeśli wykorzystywane były jednostki pomocnicze – program przeliczy je na podstawowe). Sortowanie wg obrotów/ marży/ kodu ros./ nazwy ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Analiza WZ wg towarów

Raport ma na celu sporządzenie analizy wartości netto i uzyskanej marży na podstawie wydań lub przyjęć zewnętrznych poszczególnych towarów. Na raporcie znajdują się pola: Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Pokaż pierwszych – analiza obejmie pierwszych n towarów, którymi obrót był największy. Zaznaczenie pozostałych parametrów jest możliwe jeśli odznaczone jest przejmowanie parametrów z listy: Data od/ Data do – istnieje możliwość określenia okresu, w jakim nastąpiła sprzedaż (podczas wyliczania wartości zostaną uwzględnione jedynie faktury sprzedaży z datą sprzedaży w podanym okresie). Towary z grupy – raport może obejmować sprzedaż wszystkich towarów (parametr niezaznaczony) lub tylko towarów z wybranej grupy w cenniku. Po zaznaczeniu istnieje możliwość wpisania kodu grupy lub jej wybrania z listy wyświetlonej po wciśnięciu przycisku Grupa. Netto/ Brutto/ Ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy dotyczącej ilości należy pamiętać, że ilość zawsze wyliczana jest w jednostkach podstawowych (jeśli na transakcjach wykorzystywane były jednostki pomocnicze – zostaną przeliczone na podstawowe). Sortowanie wg obrotów/ marży/ kodu ros./ nazwy ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy dokumentów PZ oraz analizy wg ilości.

WZ/PZ towaru dla kontrahentów

Analiza wydań/ przyjęć danego towaru dla poszczególnych kontrahentów. Parametry możliwe do ustalenia to: Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Pokaż pierwszych – w analizie zostanie uwzględnionych pierwszych n kontrahentów, z którymi obrót danym towarem był największy. Zaznaczenie pozostałych parametrów jest możliwe jeśli odznaczone jest przejmowanie parametrów z listy: Data od/ Data do – istnieje możliwość określenia okresu, w jakim nastąpiło wydanie/przyjęcie (podczas wyliczania wartości zostaną uwzględnione jedynie dokumenty z datą zawartą w podanym okresie). Kontrahenci z grupy – uwzględniane są przyjęcia/ wydania dla wszystkich kontrahentów (parametr odznaczony) lub tylko z wybranej grupy (jeśli parametr jest zaznaczony – uaktywniane jest pole Grupa). Netto/ Brutto/ Ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy dotyczącej ilości należy pamiętać, że ilość zawsze wyliczana jest w jednostkach podstawowych (jeśli na transakcjach wykorzystywane były jednostki pomocnicze – zostaną przeliczone na podstawowe). Sortowanie wg obrotów/ marży/ kodu ros./ nazwy ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Analiza WZ/PZ wg grup

Raport pozwala uzyskać wartość wydań lub przyjęć zewnętrznych w poszczególnych grupach towarów lub kontrahentów, w zależności od ustalonych parametrów. Pokaż pierwszych – istnieje możliwość określenia ile grup powinno być wykazanych w wynikach raportu. W zależności od wskazanej wartości zostaną uwzględnione grupy o najwyższej wyliczonej wartości. WZ/PZ dla grup, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe. Grupy kontrahentów/ towarowe – w zależności od zaznaczenia raport jest liczony dla grup kontrahentów lub towarów. Data od/ Data do – okres, za jaki mają być uwzględniane wystawione dokumenty Netto/ Brutto/ Ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy dotyczącej ilości należy pamiętać, że:
 1. W ramach poszczególnych grup sumowane są ilości niezależnie od wykorzystanej jednostki miary.
 2. Ilość zawsze wyliczana jest w jednostkach podstawowych.
 3. Jeśli na transakcjach wykorzystywane były jednostki pomocnicze – zostaną przeliczone na podstawowe.
Sortowanie wg obrotów/ marży – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

WZ/PZ grup – wykresy podrzędne

Jako wykresy podrzędne możliwe są do otrzymania:
 • analiza wydań grup towarowych w ramach wybranej grupy kontrahentów – jeśli wykres nadrzędny dotyczył analizy grup kontrahentów
 • analiza wydań dla grup kontrahentów w ramach wybranej grupy towarowej – jeśli wykres nadrzędny dotyczył analizy grup towarowych
Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego.

Analiza WZ/PZ wg kategorii

Raport pozwala uzyskać wartość netto i marżę w poszczególnych kategoriach przypisanych na transakcjach towarom (w elementach dokumentów) lub kontrahentom (w nagłówkach dokumentów). Pokaż pierwszych – liczba kategorii, które powinny być wykazane w wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Kategorii, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe. Dla kategorii towarów/ kontrahentów – w zależności od zaznaczenia raport będzie liczony na podstawie kategorii zapisanych w elementach dokumentów (dla kategorii towarów) lub nagłówkach dokumentów (dla kategorii kontrahentów). Data od/ Data do – okres za jaki powinien być liczony raport. Podczas wyliczania wartości sprzedaży w poszczególnych kategoriach istnieje możliwość dodatkowego określenia grupy kontrahentów i towarów, dla których raport ma być liczony. Kontrahenci wszyscy/ grupa – w zależności od ustawienia w raporcie mogą być uwzględniane dokumenty wystawione tylko dla kontrahentów ze wskazanej grupy. Otrzymujemy tym samym raport sprzedaży dla wskazanej grupy kontrahentów z rozbiciem na poszczególne kategorie. Towary wszystkie/ grupa – w zależności od ustawienia uwzględniane mogą być jedynie pozycje faktur przypisane do wskazanej grupy. Jako wynik otrzymujemy wtedy sprzedaż towarów z danej grupy w rozbiciu na kategorie. Jeśli równocześnie określimy zarówno grupę kontrahentów jak i grupę towarów to otrzymamy raport ukazujący sprzedaż danej grupy towarów dla danej grupy kontrahentów w rozbiciu na kategorie. Netto/ brutto/ ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. Należy pamiętać, że:
 • w przypadku analizy wg ilości program sumuje ilości niezależnie od jednostki miary (np. sztuki i komplety),
 • wykazane ilości zawsze dotyczą jednostek podstawowych,
 • jeśli na transakcjach wykorzystano jednostki pomocnicze – zostaną one przeliczone na jednostki podstawowe.
Sortowanie wg obrotów/ marży – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

WZ/PZ grup w kategorii

Analiza dokumentów WZ/PZ w obrębie danej kategorii z uwzględnieniem grup kontrahentów lub grup towarów. Raport przedstawia wydania/ przyjęcia w obrębie danej kategorii towaru lub kontrahenta (w zależności od ustawień w wykresie nadrzędnym) z podziałem na grupy towarowe lub kontrahentów. Możliwe do ustalenia parametry to: Grupy kontrahentów/ towarowe – w zależności od ustawień otrzymujemy raport przedstawiający:
 • kontrahentów – wartość netto i marżę dla poszczególnych grup kontrahentów w obrębie danej kategorii.
 • towarów – sprzedaż dla poszczególnych grup towarowych w obrębie danej kategorii.
Pokaż pierwszych – liczba grup towarowych/ kontrahentów, które powinny być wykazane w wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Sprzedaż dla grup, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe. Data od/ Data do– istnieje możliwość ponownego określenia zakresu dat, które powinien obejmować raport podrzędny. Netto/ brutto/ ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy ilości obowiązują zasady podobne jak w przypadku wykresu nadrzędnego. Sortowanie wg obrotów/ marży – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Wydanie zewnętrzne – formularz dokumentu

Marża na dokumencie

Analiza pokazuje dwie wartości: wartość netto zadanego dokumentu i marżę na tym dokumencie (wyliczoną jako różnica wartości netto i wartości zakupu). Jako wykres podrzędny możemy otrzymać raport obrazujący wartość i marżę poszczególnych towarów wydanych na tym dokumencie. Raport otrzymujemy klękając w obszarze kolumny na wykresie nadrzędnym.

Marża dokumentu wg towarów

Analiza pokazuje udziały poszczególnych towarów w wartości netto zadanego dokumentu i w marży na tym dokumencie.

Przyjęcia wewnętrzne/ Rozchody wewnętrzne

Wykresy dostępne z poziomu listy PW/RW są analogiczne do wykresów z Listy wydań zewnętrznych. Jedyną różnicą jest analiza tylko wartości netto lub brutto dokumentu (na liście WZ analizowana była dodatkowo marża). W przypadku analizy dokumentów PW – nie są uwzględniane dokumenty w buforze. Analiza na liście dokumentów PW/RW może obejmować:
 • analizę wg kontrahentów – pokazuje sumaryczne obroty netto z poszczególnymi kontrahentami.
 • Wykres podrzędny to analiza RW/PW towarów dla kontrahenta – pokazuje sumaryczne obroty netto z zadanym kontrahentem w rozbiciu na poszczególne towary.
 • Analizę wg towarów – pokazuje sumaryczne obroty poszczególnymi towarami.
 • Wykres podrzędny to analiza RW/PW towaru dla kontrahentów – pokazuje sumaryczne obroty netto na zadanym towarze w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów.
 • Analizę wg grup – pokazuje sumaryczne obroty na poszczególnych grupach kontrahentów albo towarowych.
 • Wykres podrzędny – analiza „grup w grupie” – pokazuje sumaryczne obroty netto na poszczególnych grupach towarowych w ramach zadanej grupy kontrahentów albo na poszczególnych grupach kontrahentów w ramach zadanej grupy towarowej.
 • Analizę wg kategorii – pokazuje sumaryczne obroty w poszczególnych kategoriach kontrahentów (kategoria pobrana towarów nagłówka transakcji) albo towarów (kategoria pobrana z elementu dokumentu).
Wykres podrzędny – analiza grup w kategorii – pokazuje sumaryczne obroty netto na poszczególnych grupach kontrahentów albo towarowych w ramach zadanej kategorii. Więcej informacji dotyczących obsługi okien z wykresami znajduje się w rozdziale dotyczącym analizy dla dokumentów WZ i PZ.

Przesunięcia międzymagazynowe

Wykresy dostępne z poziomu listy przesunięć międzymagazynowych są analogiczne do wykresów z Listy wydań zewnętrznych. Różnice są następujące:
 • analiza dotyczy tylko wartości netto lub brutto dokumentu (na liście WZ analizowana była dodatkowo marża),
 • nie są uwzględniane dokumenty w buforze,
 • nie występuje analiza ani parametry zależne od kontrahentów.
Analiza na liście dokumentów MM może obejmować:
 • analizę wg towarów – pokazuje sumaryczne obroty poszczególnymi towarami,
 • analizę wg grup – pokazuje sumaryczne obroty na poszczególnych grupach towarowych,
 • analizę wg kategorii – pokazuje sumaryczne obroty w poszczególnych kategoriach kontrahentów (kategoria pobrana towarów nagłówka transakcji) albo towarów (kategoria pobrana z elementu dokumentu).
Wykres podrzędny – analiza grup w kategorii – pokazuje sumaryczne obroty netto na poszczególnych grupach towarowych w ramach zadanej kategorii. Więcej informacji dotyczących obsługi okien z wykresami znajduje się w rozdziale dotyczącym analizy dla dokumentów WZ i PZ.

Kompletacja – Przyjęcia produktów/ Rozchody składników

Wykresy dostępne z poziomu listy PW produktów/ RW składników są analogiczne do wykresów z Listy wydań zewnętrznych. W przypadku analizy dokumentów PW produktów – nie są uwzględniane dokumenty w buforze. Analiza na liście dokumentów PW produktów/ RW składników może obejmować:
 • analizę wg towarów – pokazuje sumaryczne obroty poszczególnymi towarami,
 • analizę wg grup – pokazuje sumaryczne obroty na poszczególnych grupach towarowych,
 • analizę wg kategorii – pokazuje sumaryczne obroty w poszczególnych kategoriach kontrahentów (kategoria pobrana towarów nagłówka transakcji) albo towarów (kategoria pobrana z elementu dokumentu).
Więcej informacji dotyczących obsługi okien z wykresami znajduje się w rozdziale dotyczącym analizy dla dokumentów WZ i PZ.

Bilans otwarcia

Wykresy Wartość zasobów w czasie i Ilość zasobów w czasie została już opisana w rozdziale dotyczącym analiz dla modułu Comarch ERP Optima Handel w części obejmującej zasoby

Analizy dla modułów księgowych

Rejestry VAT

Analiza jest dostępna tylko z poziomu zakładek Rejestr VAT, Do deklaracji VAT-7 i Do deklaracji VAT-UE

Zestawienie kosztów/ przychodów wg kategorii

Wykres przedstawia strukturę kosztów pod względem kategorii przypisanej do: 
 • nagłówka faktury – wartość doliczana jest do kategorii widocznej w nagłówku zapisu. Kategorie elementów są pomijane.
 • Elementu faktury – wartość poszczególnych pozycji dopisywana jest do przypisanych im kategorii/kategorii2. Jeśli element nie ma przypisanej kategorii – jego wartość doliczana jest do pozycji NIEOKREŚLONA.
Istnieje możliwość analizy kosztów w oparciu o kategorie ogólne lub szczegółowe. Zestawienie kosztów uwzględnia zapisy z rejestru za wybrany okres. Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy. Parametry do ustalenia (po odznaczeniu parametru przejmującego filtr z listy): Zestawienie wg nagłówków/ elementów – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone wg kategorii przypisanych do nagłówków czy elementów zapisu. Kategorie elementu – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone dla kategorii czy kategorii2. Kategorie ogólne/ wszystkie – użytkownik określa, czy analiza ma być wykonywana w oparciu o kategorie ogólne czy szczegółowe. W przypadku kategorii ogólnych – wszystkie pozycje z przypisanymi kategoriami szczegółowymi są wliczane w odpowiednią kategorię ogólną. np. kategoria ogólna to Koszty, a przypisane do niej kategorie szczegółowe to Biuro, Telefon, Materiały Biurowe. W raporcie liczonym dla kategorii szczegółowych pojawią się trzy pozycje: Biuro, Telefon, Materiały biurowe, gdzie zsumowane będą zapisy z poszczególnymi kategoriami. W raporcie liczonym dla kategorii ogólnej wszystkie zapisy z kategorią Biuro, Telefon, Materiały biurowe trafią do jednej pozycji Koszt. Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Rejestry VAT wg stawek

Analiza prezentuje zapisy w rejestrze VAT w układzie wg stawek VAT. Filtr przejmowany z listy – wymusza przejęcie filtra zgodnie z ustawieniami na liście. Parametry możliwe do ustalenia: Od… Do… – zakres dat, z których są pobierane zapisy do analizy.

Rejestr VAT wg klasyfikacji

Analiza prezentuje zapisy w rejestrze VAT w układzie wg klasyfikacji związanej z rozliczeniem podatku VAT. W zależności od tego, czy jest to rejestr zakupów czy sprzedaży, klasyfikacja jest robione ze względu na:
 • w rejestrze zakupów – wg rodzaju zakupu (towary, inne, środki trwałe) i odliczenia VAT,
 • w rejestrze sprzedaży – wg odbiorcy (krajowy/eksportowy i finalny/firma) oraz wg statusu sprzedaży (fiskalna, fakturowana, detaliczna).
Parametry: Filtr przejmowany z listy – wymusza przejęcie filtra zgodnie z ustawieniami na liście. Od… Do…– zakres dat, z których są pobierane zapisy do analizy. Dostępne wyłącznie, jeśli filtr nie jest przejmowany z listy.

Ewidencja samochodów

Koszty używania samochodu

Analiza prezentuje koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w rozbiciu na poszczególne samochody. Możliwa jest analiza wykonana wg faktycznie poniesionych wydatków bądź wg przejazdów (tzn. kosztów wynikających z pomnożenia ilości przejechanych kilometrów razy stawkę za kilometr) bądź wg rozliczeń (tzn. kosztów podlegających zaksięgowaniu). Zestawienie wg – możliwość wyboru porównania kosztów wg faktycznie poniesionych wydatków, wg przejechanych kilometrów bądź wg rozliczeń . Okres – okres za jaki ma być wykonana analiza. Rok i miesiąc (Od, Do) – zakres miesięcy za jaki wykonywana jest analiza rozliczeń. Kontrolki widoczne wyłącznie wtedy, gdy wybrana jest analiza wg rozliczeń.

Ewidencja dodatkowa

Ewidencja dodatkowa wg kategorii

Ewidencja dodatkowa umożliwia rejestrację dokumentów kosztowych, które nie są zapisywane w żadnej innej ewidencji w programie (np. zakupy, niepotwierdzone fakturą). Wykres przedstawia strukturę kosztów dodatkowych pod względem kategorii przypisanej do:
 • nagłówka dokumentu – wartość doliczana jest do kategorii widocznej w nagłówku zapisu. Kategorie elementów są pomijane.
 • Kwot dodatkowych dokumentu – wartość poszczególnych pozycji dopisywana jest do przypisanych im kategorii. Jeśli element nie ma przypisanej kategorii/kategorii2 – jego wartość doliczana jest do pozycji NIEOKREŚLONA.
Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy. Parametry do ustalenia (po odznaczeniu parametru przejmującego filtr z listy): Zestawienie wg nagłówków/ kwot dodatkowych – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone wg kategorii przypisanych do nagłówków czy kwot dodatkowych zapisu. Kategorie elementu – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone dla kategorii czy kategorii2 z kwot dodatkowych. Kategorie ogólne/ wszystkie – użytkownik określa, czy analiza ma być wykonywana w oparciu o kategorie ogólne czy szczegółowe. W przypadku kategorii ogólnych – wszystkie pozycje z przypisanymi kategoriami szczegółowymi są wliczane w odpowiednią kategorię ogólną. Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Ewidencja środków trwałych

Struktura majątku firmy

Wykres służy do analizy wartości majątku trwałego firmy w układzie grup środków trwałych lub ich kategorii. Możliwa jest analiza zarówno według wartości brutto środków trwałych jak i wartości netto (pomniejszonej o dokonane umorzenia). raport nie uwzględnia środków zlikwidowanych i zbytych. Parametry: Klasyfikacja wg – umożliwia wybór, czy analiza będzie wykonana w układzie grup środków trwałych czy kategorii. Wartości – umożliwia wybór, czy analizujemy wartości netto czy brutto środków trwałych. Rodzaj – określa, czy analizujemy środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne.

Wartość środka trwałego

Wykres jest dostępny z poziomu listy środków trwałych. Wykres obrazuje zmiany wartości środka trwałego w czasie jego eksploatacji. Prezentowane są zarówno zmiany brutto tej wartości (uwzględniające wartość zakupu, przeszacowania oraz modernizacje) jak i wartości netto (uwzględniającej dodatkowo umorzenie środka). Jedynym parametrem na wykresie jest możliwość wyboru środka trwałego.

Lista dokumentów środków trwałych: zakładka Wszystkie

Struktura kosztów amortyzacji

Wykres umożliwia analizę struktury kosztów amortyzacji według grup środków trwałych bądź według kategorii dokumentów amortyzacji. Parametry: Klasyfikacja wg – umożliwia wybór, czy analiza będzie wykonana w układzie grup środków trwałych czy kategorii. Rok, Miesiąc – określa, za jaki miesiąc dokonujemy analizy. Rodzaj – określa, czy analizujemy środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne.

Księga Podatkowa: Zapisy KPiR

Zapisy księgowe wg kategorii

Raport jest dostępny z poziomu Księgi Podatkowej (Księgowość/ Zapisy KPiR). Wykres prezentuje zestawienie przychodów lub kosztów według kategorii zapisów księgowych. Istnieje możliwość analizowania przychodów lub kosztów w oparciu o kategorie ogólne lub szczegółowe. Wykres jest kreowany automatycznie zgodnie z ustawionymi parametrami w oknie Księga podatkowa, jednak istnieje możliwość wyboru zapisów: z księgi, bufora lub wszystkich za wybrany okres bezpośrednio na wykresie. Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy. Po odznaczeniu parametru możliwe są do ustalenia inne parametry: Raport przychodów/ kosztów – użytkownik określa, czy zestawienie ma prezentować przychody czy koszty. Zapisy księga/ bufor/ wszystkie – raport może obejmować tylko zapisy zatwierdzone do księgi, tylko zapisy w buforze (na brudno) lub wszystkie zapisy. Kategorie ogólne/ szczegółowe – użytkownik określa, czy analiza ma być wykonywana w oparciu o kategorie ogólne czy szczegółowe. W przypadku kategorii ogólnych – wszystkie pozycje z przypisanymi kategoriami szczegółowymi są wliczane w odpowiednią kategorię ogólną. Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Zapisy księgowe wg kolumn

Raport jest dostępny z poziomu Księgi Podatkowej (Księgowość/ Zapisy KPiR). Wykres prezentuje obroty w poszczególnych kolumnach księgi podatkowej za wybrany okres. Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy. O odznaczeniu inne parametry możliwe do ustalenia to: Zapisy księga/ bufor/ wszystkie – raport może obejmować tylko zapisy zatwierdzone do księgi, tylko zapisy w buforze (na brudno) lub wszystkie zapisy. Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Bilans aktualny

Raport jest dostępny z poziomu Księgi Podatkowej (Księgowość/ Zapisy KPiR). Wykres prezentuje zestawienie przychodów lub kosztów za dany okres czasu zgodnie z poszczególnymi kolumnami książki przychodów i rozchodów z możliwością podziału na konkretnego wspólnika. Na podstawie przychodów i kosztów jest wykazywany dochód/strata z uwzględnienie spisów z natury i przekroczenia limitu na koszty reprezentacji i reklamy. Wykres jest kreowany automatycznie zgodnie z ustawionymi parametrami w oknie Księga podatkowa, jednak istnieje możliwość wyboru zapisów: z księgi, bufora lub wszystkich za wybrany okres bezpośrednio na wykresie. Dostępne parametry: Wspólnik – użytkownik może wybrać jednego ze wspólników . Zapisy księga/ bufor/ wszystkie – raport może obejmować tylko zapisy zatwierdzone do księgi, tylko zapisy w buforze (na brudno) lub wszystkie zapisy. Data od: – możliwość wybory daty, od której zapisy mają być brane pod uwagę. Data do: – możliwość wybrania daty ograniczającej zapisy.

Księga Handlowa: Plan kont

Obroty na kontach

Analiza jest dostępna z poziomu Planu kont oraz Obrotów i sald. Analiza obrotów na kontach kosztowych lub przychodowych z podziałem na poszczególne konta. Wykres prezentuje obroty na kontach wg zadanych parametrów: Konta typu przychody lub typu koszty/ koszty – obroty muszą dotyczyć określonego kont typu. Za wyłączeniem kont – przy wyborze typu kont można wyłączyć daną grupę kont. Funkcja może być wykorzystana szczególnie w przypadkach, gdy ewidencja kosztów jest prowadzona w dwóch układach: rodzajowym (konta zespołu 4) i kalkulacyjnym (konta zespołu 5). Wybór kont typu Koszty z wyłączeniem zespołu 4 (5) pozwoli uniknąć dwukrotnego prezentowania na wykresie tych samych kosztów. Obroty winien/ ma – obroty muszą dotyczyć określonego kont typu po stronie winien lub ma. Okres – obroty na kontach wyliczane są dla wskazanego okresu czasu. Zapisy zatwierdzone/ bufor/ wszystkie – istnieje możliwość uwzględnienia w wyliczanych wartościach tylko zapisów zatwierdzonych, tylko zapisów w buforze lub wszystkich. Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej waluty zdefiniowanej w programie. W przypadku wyboru konkretnej waluty program uwzględni w analizie tylko zapisy z kont prowadzonych w tej walucie. Również wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy program uwzględni wszystkie zapisy, niezależnie od waluty, w jakiej zostały wprowadzone. Wartość będzie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych. Menu z wykresami podrzędnymi jest wywoływane po wciśnięciu prawego przycisku myszy na wykresie nadrzędnym.

Obroty i salda na koncie

Wykres prezentuje historię obrotów i sald konta w roku obrachunkowym w rozbiciu na poszczególne miesiące. Użytkownik ma do wyboru następujące parametry: Numer konta – wybór konta, którego ma dotyczyć analiza – możliwość wyboru z planu kont. Konto jest przekazywane z procedury nadrzędnej (formularza konta lub z wykresu nadrzędnego). Uwzględniać bufor – wskazuje, czy mają być uwzględniane zapisy wszystkie, czy tylko zatwierdzone (na czysto). Salda narastająco – wskazuje sposób obliczania sald – narastająco oznacza, że salda w poszczególnych miesiącach będą obliczane narastająco z uwzględnieniem bilansu otwarcia. Wyłączenie parametru oznacza, że salda w poszczególnych miesiącach będą liczone wyłącznie z uwzględnieniem obrotów z danego miesiąca. Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru waluty, w jakiej ma być wyliczona analiza. W przypadku kont walutowych istnieje możliwość wybrania waluty, w jakiej konto jest prowadzone – wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy wartość zostanie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych. Program nie filtruje listy walut, jakie mają być dostępne dla konkretnego konta. W przypadku, gdy użytkownik wybierze walutę inną niż waluta konta – nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Obroty na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Parametry: Numer konta – wybór konta, którego ma dotyczyć analiza. Istnieje możliwość wyboru z planu kont. Obroty – wybór strony, według której analizujemy obroty (Dt, Ct). Zapisy – do wyboru zapisy księgowe, które będą uwzględniane w analizie, według stanu ich zatwierdzenia: na czysto (zatwierdzone), w buforze lub wszystkie. Od, Do – okres, którego dotyczy analiza (zakres dat analizowanych księgowań). Proponowane są daty od początku okresu obrachunkowego, do daty bieżącej. Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru waluty, w jakiej ma być wyliczona analiza. W przypadku kont walutowych istnieje możliwość wybrania waluty, w jakiej konto jest prowadzone – wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy wartość zostanie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych. Program nie filtruje listy walut, jakie mają być dostępne dla konkretnego konta. W przypadku, gdy użytkownik wybierze walutę inną niż waluta konta – nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Bilans otwarcia uwzględniany jest w saldzie wyłącznie wg tej kategorii, jaka została określona na dokumencie b.o. Wartości dodatnie reprezentują saldo winien, wartości ujemne reprezentują saldo ma Parametry: Numer konta – wybór konta, którego ma dotyczyć analiza – możliwość wyboru z planu kont. Saldo na dzień – określamy datę, na którą chcemy obliczyć saldo. Zapisy – do wyboru zapisy księgowe, które będą uwzględniane w analizie, według stanu ich zatwierdzenia: na czysto (zatwierdzone), w buforze lub wszystkie. Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru waluty, w jakiej ma być wyliczona analiza. W przypadku kont walutowych istnieje możliwość wybrania waluty, w jakiej konto jest prowadzone – wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy wartość zostanie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych. Program nie filtruje listy walut, jakie mają być dostępne dla konkretnego konta. W przypadku, gdy użytkownik wybierze walutę inną niż waluta konta – nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Obroty na kontach wg kategorii

Wykres przedstawia obroty na kontach typu koszty lub przychody wg kategorii. Użytkownik ma możliwość analizy struktury obrotów ze względu na kategorie dekretów księgowych. Parametry, które należy określić dla raportu to: Konta typu przychody/ koszty – typ konta. Za wyłączeniem kont – przy wyborze typu kont można wyłączyć daną grupę kont. Funkcja może być wykorzystana szczególnie w przypadkach, gdy ewidencja kosztów jest prowadzona w dwóch układach: rodzajowym (konta zespołu 4) i kalkulacyjnym (konta zespołu 5). Wybór kont typu Koszty z wyłączeniem zespołu 4 (5) pozwoli uniknąć dwukrotnego prezentowania na wykresie tych samych kosztów. Obroty winien/ ma – obroty muszą dotyczyć określonego kont typu po stronie winien lub ma. Okres – obroty na kontach wyliczane są dla wskazanego okresu czasu. Zapisy zatwierdzone/ bufor/ wszystkie – istnieje możliwość uwzględnienia w wyliczanych wartościach tylko zapisów zatwierdzonych, tylko zapisów w buforze lub wszystkich. Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej waluty zdefiniowanej w programie. W przypadku wyboru konkretnej waluty program uwzględni w analizie tylko zapisy z kont prowadzonych w tej walucie. Również wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy program uwzględni wszystkie zapisy, niezależnie od waluty, w jakiej zostały wprowadzone. Wartość będzie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych.

Obroty i salda na koncie

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Wykres kołowy przedstawia obroty na danym koncie wg kategorii. Operator może analizować strukturę obrotów na koncie ze względu na kategorie dekretów księgowych. Wykres może być istotny w przypadku nie rozbudowanej analityki kont. Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Konto księgowe – formularz

Obroty i salda na koncie

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Wykres kołowy przedstawia obroty na danym koncie wg kategorii. Operator może analizować strukturę obrotów na koncie ze względu na kategorie dekretów księgowych. Wykres może być istotny w przypadku nie rozbudowanej analityki kont. Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty i salda

Obroty na kontach

Analiza dotyczy obrotów na kontach kosztowych lub przychodowych z podziałem na poszczególne konta. Wykres został opisany w rozdziale dotyczącym analizy dostępnej z poziomu planu kont.

Obroty i salda na koncie

Wykres prezentuje historię obrotów i sald konta w roku obrachunkowym w rozbiciu na poszczególne miesiące. Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla raportu Obroty na kontach dostępnego z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla raportu Obroty na kontach dostępnego z poziomu planu kont.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla raportu Obroty na kontach dostępnego z poziomu planu kont.

Obroty na kontach wg kategorii

Analiza podobna do raportu Obroty na kontach, z tym, że kryterium podziału nie są poszczególne konta, ale kategorie zapisów księgowych. Wykres został opisany w rozdziale dotyczącym analizy dostępnej z poziomu planu kont.

Obroty i salda na koncie

Wykres prezentuje historię obrotów i sald konta w roku obrachunkowym w rozbiciu na poszczególne miesiące. Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych). Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Dzienniki – Zapisy księgowe

Obroty w dzienniku

Wykres dostępny jest z poziomu Zapisów księgowych zakładka [Dzienniki]. Obroty po stronie Wn i po stronie Ma są prezentowane w układzie miesięcznym. Wykres jest kreowany zgodnie z parametrami ustawionymi w oknie Zapisy księgowe. W zależności od ustawień na liście zapisów jest liczony dla wszystkich dzienników lub tylko wybranego. Bezpośrednio na wykresie operator ma możliwość wyboru jedynie rodzaju zapisów: zatwierdzonych, z bufora lub wszystkich.

Obroty w dziennikach wg kategorii

W Księgowości/ Dzienniki dostępny jest raport Obroty w dziennikach wg kategorii. Dostępny jest z menu wydruków zdefiniowanych dla Listy zapisów księgowych (Księgowość/ Dzienniki). Raport pozwala uzyskać analizę wg kategorii ogólnych oraz szczegółowych. Raport wyliczany jest na podstawie zapisów widocznych na liście. W związku z tym w chwili wyliczania raportu uwzględniane są ustawienia zdefiniowane w oknie z listą zapisów:
 • zapisy: bufor/ zatwierdzone/ wszystkie,
 • dziennik: wszystkie lub wybrane,
 • za okres: dzień/ miesiąc/ rok.
Z poziomu wykresu można zdefiniować czy raport ma być wyliczany na podstawie kategorii ogólnych czy szczegółowych. Jeśli na zapisie nie została zdefiniowana kategoria – wartość będzie dopisana do pozycji Nieokreślona.
Uwaga
Raport wyliczany jest na podstawie kategorii określonych dla elementów zapisu księgowego. Kategoria wpisana do nagłówka nie jest uwzględniana.

Zapisy na kontach

Raport zapisów księgowych na danym koncie podawanym przy wywołaniu analizy lub na wszystkich kontach. Istnieje możliwość podania zakresu dat za jaki ma zostać sporządzony raport oraz zadecydowania czy interesują nas zapisy z  bufora, zatwierdzone, czy wszystkie.

Zapisy od konta do konta

Raport zapisów księgowych od konta do konta. Mamy możliwość podania zakresu kont oraz zadecydowania czy interesują nas zapisy z bufora, zatwierdzone, czy wszystkie. Jeśli wywołanie analizy następuje z zakładki konto i jest wypełnione pole maska to ustawienie to jest również brane pod uwagę przy wywołaniu analizy. W takim wypadku można również zastosować parametr „Bez kont uwzględnionych w masce”.

Rozrachunki

Struktura wiekowa rozrachunków na kontach

Analiza ta pozwala na uzyskanie sumy przeterminowanych należności lub zobowiązań w poszczególnych przedziałach oraz zapisów, które składają się na sumy w poszczególnych przedziałach. Parametry możliwe do ustalenia to: Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień – możliwość wyboru czy analiza ma zostać przeprowadzona na dzień generowania raportu lub na dzień wybrany przez użytkownika. W drugim przypadku program wyliczając kwoty dla poszczególnych przedziałów uwzględnia rozliczenia historycznie czyli stan na podany dzień. Oznacza to, że jeśli data rozliczenia dekretu jest późniejsza niż data wybrana przez użytkownika – dekret będzie uwzględniony w raporcie jako nierozliczony. Raport dla: Należności/ Zobowiązań – w przypadku zaznaczenia „Należności” pobierane są dane ze strony Winien, natomiast wybranie opcji „Zobowiązania” powoduje pobieranie danych ze strony Ma. Dekret z ujemną kwotą po stronie Wn w strukturze wiekowej rozrachunków zostanie ujęty jako zobowiązanie, natomiast dekret z ujemną kwotą po stronie Ma jako należność. Dla kont: od … do … – użytkownik ma możliwość podania zakresu kont. Waluta – domyślnie jest wybrana waluta „-wszystkie-„ i wyświetlane są kwoty w walucie systemowej (PLN). Jeśli użytkownik wybierze konkretną walutę, wtedy wyświetlane będą kwoty w walucie obcej. Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczenie tego parametru powoduje, że są uwzględniane dekrety zarówno zatwierdzone jak i w buforze. Odznaczenie tego parametru skutkuje pobieraniem do analizy tylko dekretów zatwierdzonych. Obliczenia według: Terminu płatności/ Daty księgowania – dla wybranej pierwszej opcji dekrety są grupowane do poszczególnych przedziałów na podstawie terminu płatności, natomiast jeśli została wybrana druga opcja – według daty księgowania. Przedziały – domyślnie podpowiadają się następujące przedziały:
 • Przedział 1 – do 30 dni (1-30 dni),
 • Przedział 2 – do 60 dni (31-60 dni),
 • Przedział 3 – do 90 dni (61-90 dni),
 • Przedział 4 – do 180 dni (91-180 dni),
 • Przedział 5 – do 360 dni (181-360 dni).
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych przedziałów. Zakładka [Dane serii wykresu] zawiera wyniki wykonywanej analizy w formie tabeli z wynikami. Po podwójnym kliknięciu na wybrany wiersz, wyświetlane są dekrety wchodzące do wybranego przedziału. Wyświetlenie dekretów następuje także po jednokrotnym kliknięciu na wybranej części wykresu. Do listy zapisów tworzących wybrany przedział użytkownik może także przejść za pomocą ikony  Wprzód albo kombinacji klawiszy <CTRL>+<RIGHT> lub ikony  Na koniec albo kombinacji klawiszy <CTRL>+<END>. Na zakładce [Dane serii wykresu] użytkownik ma możliwość ustalenia podobnych parametrów jak na zakładce [Wykres]. Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień – analogicznie jak na zakładce [Wykres]. Analiza na dzień – analiza jest wykonywana historycznie, na zadany przez użytkownika dzień. Raport dla: Należności / Zobowiązań / Wszystkich – analogicznie jak na zakładce [Wykres]. Dodatkowo użytkownik może wybrać opcję Wszystkich, co powoduje wyświetlenie zapisów zarówno ze strony Wn jak i Ma wybranego zakresu kont. W takiej sytuacji należności będą prezentowane ze znakiem plus, a zobowiązania ze znakiem minus. Dla kont: od … do … – analogicznie jak na zakładce [Wykres]. Waluta – analogicznie jak na zakładce [Wykres]. Uwzględniać zapisy w buforze – analogicznie jak na zakładce [Wykres] . Obliczenia według: Terminu płatności / Daty księgowania – analogicznie jak na zakładce [Wykres]. Terminowość: Wszystkie / w terminie / Po terminie – wybranie jednej z tych opcji powoduje wyświetlenie zapisów o wybranym statusie płatności. Przedziały –.domyślnie podpowiadają się przedziały analogiczne jak na zakładce [Wykres]. Użytkownik może wybrać przedział, dla którego zostaną wyświetlone zapisy. Dostępne są następujące możliwości:
 • Przedział 1 – do 30 dni (1-30 dni),
 • Przedział 2 – do 60 dni (31-60 dni),
 • Przedział 3 – do 90 dni (61-90 dni),
 • Przedział 4 – do 180 dni (91-180 dni),
 • Przedział 5 – do 360 dni (181-360 dni),
 • Więcej – powyżej 360 dni.
Uwaga
Zaznaczenie opcji WszystkiePo terminie pozwala użytkownikowi zdefiniować własne przedziały. Tylko dla wybranej opcji Po terminie użytkownik ma możliwość wyboru przedziału, dla którego zostaną wyświetlone zapisy.

Wydruki dla struktury wiekowej rozrachunków księgowych

Z zakładki [Wykres] dostępny jest wydruk Wykres [Struktura wiekowa rozrachunków księgowych]. Z zakładki [Dane serii wykresu] dla analizy „Struktura wiekowa rozrachunków księgowych” dostępny jest Wydruk struktury wiekowej zawierający tabelę z kwotami zapisów w poszczególnych przedziałach, a także informacje o wybranych parametrach. Z zakładki [Dane serii wykresu], dla analizy „Zapisy struktury wiekowej rozrachunków księgowych”, dostępne są następujące wydruki:
 • Zapisy struktury wiekowej wg kont,
 • Suma zapisów struktury wiekowej wg kont,
 • Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów,
 • Suma zapisów struktury wiekowej wg podmiotów,
 • Zapisy struktury wiekowej. 

Obsługa modułu Comarch ERP Optima Analizy

Analizy zostały udostępnione w programie w menu Ogólne / Panel Analiz (menu Ogólne / Panel Analiz jest widoczne, jeśli operator korzysta z modułu Comarch ERP Optima Analizy). Panel analiz może zostać również wywołany z paska skrótów. W oknie Panel analiz widoczne są poszczególne analizy (nazwa i opis analizy) pogrupowane według modułów, z którymi są związane. Widoczne są te moduły, z których dany operator korzysta lub wszystkie, jeśli została zaznaczona opcja Pełne menu dla modułu Comarch ERP Optima Analizy. Wykonaj analizę lub klawisz <Enter> - wywołuje zaznaczoną analizę Dołącz do Ulubionych lub klawisz <Insert> - z zakładki [Ogólne] umożliwia umieszczenie danej analizy wśród analiz na zakładce [Ulubione]. Odłącz od Ulubionych lub klawisz <Delete>- z zakładki [Ulubione] umożliwia usunięcie analizy z grupy Ulubione (będzie nadal widoczna na zakładce [Ogólne]) Zwiń do poziomu modułów - zwija drzewo analiz do poziomu modułów Rozwiń do poziomu analiz - rozwija drzewo analiz w ten sposób, że widoczne są wszystkie dostępne z panelu analizy Znajdź tekst w analizach lub klawisze <Ctrl> + <F> - wyszukiwanie analiz, jeśli np. znamy nazwę lub fragment nazwy. Konfiguracja analiz Zamknij okno – zamyka panel analiz Na zakładce [Ulubione] są widoczne wszystkie analizy dodane wcześniej z zakładki [Ogólne]. Najczęściej wykorzystywane analizy można dołączyć do analiz na zakładce [Ulubione] w celu szybszego do dostępu do nich. Z poziomu Panelu analiz nie są widoczne wszystkie analizy dostępne w programie, ponieważ działają one kontekstowo. Na przykład analizy wykonywane w kontekście danego dokumentu dostępne jedynie są z poziomu wywołania tego dokumentu - np. analiza Marża dokumentu, dostępna z poziomu faktury sprzedaży. Moduł Analizy wywoływany może zostać wywołany również, po wciśnięciu przycisku  widocznego w górnym pasku zadań na listach, bądź formularzach. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest wykres zdefiniowany jako domyślny. Dla każdego okna może być zdefiniowany inny wykres domyślny. Inne wykresy możliwe do otrzymania z poziomu danego okna są dostępne po wciśnięciu przycisku strzałki pod tą ikoną. Niezależnie od sposobu wywołania analizy, tj. z Panelu analiz lub poprzez naciśnięcie ikony  z listy lub formularza w programie, okno wywołanej analizy wygląda podobnie. Okno z wykresami składa się z trzech zakładek: 
 • Wykres
 • Parametry graficzne
 • Dane serii wykresu
Uwaga
W oknie może nie pojawiać się zakładka Parametry graficzne. Pojawienie się tej zakładki jest uzależnione od możliwości definiowania parametrów dla wykresu.

Zakładka Wykres

Na zakładce [Wykres] otrzymujemy graficzną interpretację wyników raportu. Generowanie wykresów obsługiwane jest przez przyciski: Odśwież lub klawisz <F5> – powoduje ponowne przeliczenie raportu. W przypadku zmiany parametrów wykresu przycisk zmienia się na , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu.
Uwaga
Jeśli na danym wykresie istnieje możliwość ustalenia tylko jednego parametru – przeliczanie następuje najczęściej automatycznie w chwili jego zmiany. Jeśli parametrów jest więcej – przeliczenie należy wywołać przy pomocy przycisku Odśwież.
Anuluj – zamyka okno.
Uwaga
Dla niektórych raportów (głównie analizujących sprzedaż/ zakupy w modułach Comarch ERP Optima Faktury i Comarch ERP Optima Handel) wyniki nie są wyliczane od razu po wywołaniu analizy, z parametrami domyślnymi. Raport jest wyliczany dopiero po ustaleniu parametrów (np. zakresu dat) przez użytkownika i wciśnięciu przycisku.
Kilka raportów w ramach jednej analizy. W ramach jednej analizy możliwe jest zdefiniowanie „kolejki” kilku wykresów. Są to tzw. wykresy nadrzędne i podrzędne. Wykres podrzędny otwieramy klikając w część odpowiadającą wynikom, które użytkownik chce nadal analizować. Jeśli w obrębie danej analizy dostępne jest kilka raportów wówczas w oknie aktywne są przyciski: – Wprzód – powoduje przejście do poprzednio wykonanego podrzędnego wykresu Na koniec – powoduje przejście do ostatniego wykonanego wykresu zdefiniowanego w ramach danej analizy  – Wstecz – powoduje cofnięcie do poprzednio wykonanego nadrzędnego wykresu Na początek – powoduje cofnięcie do pierwszego wykresu zdefiniowanego w ramach danej analizy W dolnej części okna znajdują się parametry, dzięki którym użytkownik ma możliwość parametryzowania informacji zawartych na wykresie. Zestawienie parametrów jest uzależnione od wywołanego właśnie wykresu. Warto pamiętać, że na wykresie można zobaczyć również wartości liczbowe odpowiadające danej części (punktowi) wykresu. W tym celu należy „najechać” kursorem na interesującą część wykresu i chwilę poczekać – obok kursora pojawi się pole, w którym podane będą odpowiednie wartości.

Zakładka Parametry graficzne

Pozwala ustalić parametry graficzne dla generowanego wykresu. Należy jednak pamiętać, że zakładka [Parametry graficzne] nie pojawi się w oknie raportu, gdzie nie ma możliwości definiowania takich parametrów.

Zakładka Dane serii wykresu

Zakładka zawiera wyniki wykonywanej analizy w formie tabeli z wynikami. Obsługa okna jest identyczna jak w przypadku zakładki [Wykres] (z tą różnicą, że zagłębianie się następuje po podwójnym kliknięciu w interesujący nas wiersz danych).

Edycja wykresów

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość definiowania własnych wykresów przez użytkownika. Bliższych informacji udzieli Państwu Autoryzowany Przedstawiciel Comarch.   

Analizy dla modułu Kasa/Bank

Lista rejestrów kasowych/ bankowych

Raporty podrzędne w analizie raportów kasowych/ bankowych wywołuje się z poziomu menu wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszy.

Stan środków pieniężnych

Analiza pokazuje bieżący stan środków pieniężnych na poszczególnych rejestrach. Stan ten jest sumą salda bilansu otwarcia rachunku, zrealizowanych obrotów na jego raportach i, opcjonalnie, planowanych w zadanym okresie obrotów na rachunku. Domyślnie wyliczany jest stan tylko na podstawie zamkniętych raportów kasowych/ bankowych na chwilę wyliczenia raportu (czyli uwzględnia bilans otwarcia rachunku oraz zapisy kasowe/bankowe w raportach zamkniętych). Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia parametrów: Uwzględniaj planowane wpływy za okres – przy zaznaczonym parametrze do stanu doliczane będą zdarzenia z preliminarza typu Przychód, których data realizacji przypada na podany okres czasu (zdarzenia w części pozostającej do rozliczenia). Uwzględniaj planowane wydatki za okres – przy zaznaczonym parametrze do stanu doliczane będą zdarzenia z preliminarza typu Rozchód, których data realizacji przypada na podany okres czasu (zdarzenia w części pozostającej do  rozliczenia). Uwzględniaj otwarte raporty kasowo – bankowe – podczas wyliczania stanu środków pieniężnych uwzględniane są również zapisy z otwartych raportów kasowych/bankowych.
Uwaga
W przypadku rachunków walutowych stan środków pieniężnych na wykresie jest wykazywany w walucie systemowej PLN. Natomiast na zakładce [Dane] serii wykresów podane są dwie kwoty – w walucie rejestru oraz w PLN, przy czym sumowane są tylko kwoty w PLN.
Wykresy podrzędne wybierane z menu dostępnego po wciśnięciu prawego przycisku myszy to:

Kalendarz płatności dla rejestru

Analiza pokazuje czasową zależność stanu środków pieniężnych wybranego rachunku (lub sumy stanów na wszystkich rachunkach) w zadanym okresie. Wyliczana jest wartość przychodów i rozchodów na każdy dzień (jest to zarówno wartość zapisów zrealizowanych jaki i planowanych zdarzeń). Podawane są narastające salda zrealizowanych obrotów (zapisy), planowanych obrotów (nierozliczone zdarzenia) i salda sumaryczne.   
 • Jako narastające saldo zapisów rachunku w danym dniu rozumiemy sumę salda BO rachunku i zrealizowanych na nim obrotów o dacie dokumentu zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie.
 • Jako narastające saldo zdarzeń rachunku w danym dniu rozumiemy sumę planowanych obrotów o dacie realizacji zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie.
 • Jako narastające saldo sumaryczne w danym dniu rozumiemy sumę salda BO rachunku, zrealizowanych obrotów zawartych o dacie dokumentu zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie oraz planowanych obrotów o dacie realizacji zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie. Z powyższego określenia wynika, że saldo sumaryczne jest sumą sald zapisów i zdarzeń.
Parametry możliwe do ustalenia to: Wszystkie rachunki – raport może być wyliczany na podstawie zapisów i zdarzeń wprowadzonych we wszystkich rejestrach (parametr zaznaczony). Otrzymujemy tym samym raport o ogólnym stanie środków pieniężnych w firmie. Raport może być liczony dla jednego wskazanego rachunku – parametr powinien być wyłączony, natomiast w polu Rachunek należy wskazać konkretny rejestr. Okres – okres, za jaki liczony powinien być raport. Pomijaj dni bez obrotów – umożliwia pominięcie na wykresie dni, w których nie było obrotów.
Uwaga
Wszystkie salda są wyliczane w walucie, w jakiej prowadzony jest rejestr. Natomiast jeśli użytkownik zaznaczy opcję wszystkie rachunki – wtedy salda wykazywane są w PLN. Wartość poszczególnych zapisów/ płatności jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem podanym na dokumencie.

Zapisy + Preliminarz

Analiza pokazuje historię obrotów na rachunku. Obejmuje rozbite na poszczególne dni (w zadanym okresie) sumy obrotów zadanego rachunku: zrealizowanych oraz planowanych. Wyliczenia dotyczą wartości wpływów w danym dniu i nie są prowadzone narastająco (tzn. nie uwzględniają bilansu otwarcia rachunku oraz wartości wpływów w okresie poprzedzającym). Możliwe jest ustalenie Rachunku, dla którego wyliczany jest raport: może to być jeden wskazany (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek) lub wszystkie rachunki (zaznaczony parametr Wszystkie rachunki). Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w jednej z walut lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie. Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Wydatki wg kategorii

Raport przedstawia strukturę wydatków w firmie z podziałem na kategorie przypisane zapisom kasowym/ bankowym. Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku wydatki zrealizowane w zadanym okresie plus, opcjonalnie, wydatki planowane w innym okresie, w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie). Dokładniej, wykazywana wartość wydatków dla danej kategorii jest sumą:
 • Zrealizowanych wydatków na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie. Pod uwagę brane są zawsze zapisy z zamkniętych raportów, natomiast zapisy raportów otwartych są uwzględniane opcjonalnie.
 • Opcjonalnie planowanych wydatków na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których termin mieści się w zadanym okresie.
Parametry możliwe do ustalenia to: Rachunek – podczas wyliczania raportu możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru, dla którego struktura powinna być wyliczona (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Możliwe jest również wyliczenie struktury dla wszystkich rachunków (zaznaczony parametr). Za okres – okres, za jaki mają być uwzględniane zapisy kasowe/ bankowe. Uwzględniaj otwarte raporty – domyślnie wartości liczone są w oparciu o zamknięte raporty kasowe/ bankowe. Zaznaczenie parametru powoduje, że uwzględniane będą również raporty o statusie otwarty. Uwzględniaj preliminarz płatności za okres – zaznaczenie parametru spowoduje, że w wyliczanych wartościach zostaną uwzględnione również planowane wydatki z Preliminarza płatności (zdarzenia typu Rozchód w części pozostającej do rozliczenia). Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie. Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach. Uwzględniaj kategorie:
 • Ogólne – w strukturze zostaną uwzględnione tylko kategorie ogólne (wyliczona wartość obejmie również wszystkie zapisy/ zdarzenia z kategoriami zdefiniowanymi jako szczegółowe w danej kategorii ogólnej)
 • Wszystkie – analiza uwzględni wszystkie występujące na zapisach/ zdarzeniach kategorie, bez względu na to, czy będą to kategorie ogólne czy szczegółowe.

Wpływy wg kategorii

Raport przedstawia strukturę wydatków w firmie z podziałem na kategorie przypisane zapisom kasowym/ bankowym. Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku przychody zrealizowane w zadanym okresie plus, opcjonalnie, przychody planowane w innym okresie, w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie). Dokładniej, wykazywana wartość przychodów dla danej kategorii jest sumą:
 • Zrealizowanych przychodów na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie. Pod uwagę brane są zawsze zapisy z zamkniętych raportów, natomiast zapisy raportów otwartych są uwzględniane opcjonalnie.
 • Opcjonalnie planowanych przychodów na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których termin mieści się w zadanym okresie.
Raport jest obsługiwany w sposób identyczny jak Wydatki wg kategorii.

Historia obrotów na rachunku

Analiza pokazuje obroty zrealizowane na zadanym rachunku w zadanym okresie w rozbiciu na poszczególne dni. Wykazywana wartość obrotów dla danego dnia jest sumą zrealizowanych obrotów na danym rachunku tego dnia. Parametry możliwe do ustalenia: Rachunek – raport może obejmować wszystkie zdefiniowane rejestry (zaznaczony parametr) lub tylko jednego wybranego (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie. Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach. Zakres dat – analiza dotyczy wskazanego okresu czasu Uwzględniaj otwarte raporty kasowe/ bankowe – domyślnie raport obejmuje tylko zamknięte raporty kasowe/ bankowe. Opcjonalnie mogą być brane pod uwagę zapisy ze wszystkich (tj. zamkniętych i otwartych) raportów (parametr zaznaczony).

Lista raportów

Wywoływane zostaje okno z listą raportów otwartych w danym rejestrze.

Formularz raportu kasowego/ bankowego

Historia obrotów na rachunku

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dostępnej dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Lista raportów kasowych/ bankowych dla rejestru

Historia obrotów na rachunku

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dostępnej dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Raport kasowy/ bankowy – formularz

Historia obrotów na raporcie

Analiza pokazuje obroty zrealizowane na danym raporcie w rozbiciu na poszczególne dni, w których występowały zapisy. Możliwość wyboru raportu, którego ma dotyczyć analiza istnieje po wciśnięciu przycisku Raport. Domyślnie wyświetlana jest lista raportów otwartych w formularzu rejestru, z którego wywoływana była analiza. Użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie. Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Lista zapisów kasowych/ bankowych

Wydatki wg kategorii

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Przychody wg kategorii

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Preliminarz płatności

Dłużnicy/ wierzyciele

Analiza pokazuje bieżące sumaryczne zaległości największych dłużników/wierzycieli. Pokazywane są zaległości dla wybranej liczby największych dłużników/wierzycieli; wszyscy pozostali są agregowani do jednego rekordu POZOSTALI. Raport obsługiwany jest przez: Raport największych dłużników/ wierzycieli – zaznaczenie parametru decyduje, czy raport jest liczony dla zobowiązań czy należności. Pokaż największych – w raporcie uwzględniona będzie określona tu liczba firm dłużników/ wierzycieli, dla których wartość należności/ zobowiązań jest największa. Terminowość – analiza ma możliwość wprowadzenia typu zaległości, który ma być uwzględniany:
 • wszystkie,
 • w terminie – takie, których termin jeszcze nie upłynął,
 • po terminie – przeterminowane.
Analiza zaległości po terminie może dotyczyć zaległości w zadanym przedziale przeterminowania: 1, 2, 3 lub więcej. Ilość dni w danym przedziale określamy w dolnej części okna. Uwzględniać zapisy niepodlegające rozliczeniu – parametr dotyczy wszystkich płatności ze statusem nie podlega. Użytkownik ma możliwość określenia, czy powinny być uwzględniane (parametr zaznaczony), czy nie (parametr odznaczony). Waluta – użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o płatnościach w zależności od waluty, w jakiej zostały zarejestrowane zdarzenia. Jeśli wybrana zostanie konkretna waluta program wyfiltruje spośród dokumentów takie, które zostały wystawione w danej walucie i na ich podstawie wyliczy raport. Wartości wykazane będą również w walucie. Jeśli natomiast użytkownik wybierze opcję wszystkie – program uwzględni w raporcie wszystkie należności/ zobowiązania, niezależnie od waluty, w jakiej zostały wystawione, a wartość zostanie wyliczona w PLN, zgodnie z kursem podanym na poszczególnych płatnościach.

Płatności klienta

Raport podrzędny dla raportu Dłużnicy/ Wierzyciele to Płatności klienta. Wykres ma postać tabeli, zawierającej wszystkie nierozliczone płatności kontrahenta, zgodnie z ustalonymi na wykresie nadrzędnym informacjami o terminowości (czy płatności wszystkie/ w terminie/ po terminie, a w przypadku płatności po terminie odpowiedni przedział czasowy). W zależności od wybranej na raporcie Dłużnicy/ Wierzyciele waluty kwoty dokumentów na liście Płatności klienta są wykazywane albo w wybranej walucie albo w walucie systemowej (PLN) – jeśli na nadrzędnym raporcie w polu Waluta wybrano opcję wszystkie. Tabela zawiera następujące informacje:
 • numer dokumentu,
 • kod i nazwę kontrahenta,
 • datę dokumentu,
 • termin płatności,
 • kwotę dokumentu (całkowitą) oraz kwotę pozostającą jeszcze do rozliczenia,
 • ilość dni, jaka minęła od wyznaczonego terminu płatności (w przypadku płatności w terminie 0).

Struktura wiekowa na zadany dzień

Raport ukazuje strukturę wiekową należności/ zobowiązań w poszczególnych przedziałach: w terminie i przeterminowanych (przeterminowanych z możliwością ustalenia przedziałów). Parametry możliwe do ustalenia to: Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień – możliwość wyboru czy analiza ma zostać przeprowadzona na dzień generowania raportu czy też na dzień wybrany przez użytkownika. W drugim przypadku program wyliczając kwoty dla poszczególnych przedziałów uwzględnia wszystkie dokonane później rozliczenia. Oznacza to, że jeśli data rozliczenia dokumentu jest późniejsza niż data wybrana przez użytkownika – zapis będzie uwzględniony w raporcie jako nierozliczony. Raport dla należności/ zobowiązań – w zależności od ustawień raport będzie liczony dla należności lub zobowiązań. Typ podmiotu – jest możliwość ustawienia czy przeliczenie ma zostać wykonane dla wszystkich typów podmiotów czy wybranego. Dodatkowo, jeśli wybrano typ podmiotu Kontrahenci, to jest możliwość wykonania analizy dla wszystkich kontrahentów, wybranej grupy kontrahentów lub też jednego wybranego. Uwzględniać zapisy niepodlegające rozliczeniom – parametr dotyczy zapisów ze statusem Nie podlega:
 • jeśli jest zaznaczony – w raporcie uwzględniane są wszystkie zapisy zarówno te podlegające rozliczeniom jak i te nierozliczane
 • jeśli jest odznaczony – w raporcie uwzględniane są tylko zapisy podlegające rozliczeniom. Jako wykres podrzędny wywoływany jest raport Zapisy struktury wiekowej.
Obliczenia według terminu płatności / daty dokumentu – parametr dotyczy ustawienia daty, która jest brana pod uwagę przy obliczeniu struktury wiekowej Dokumenty – możliwość ustawienia rodzaju dokumentów, które będą uwzględnione w wynikach analizy. Tylko zdarzenia kasowo/bankowe, tylko zapis kasowo/bankowe lub oba rodzaje dokumentów. Uwzględniaj zapisy k/b zawsze w przedziale „w terminie” – jeśli w parametrze [Dokumenty] wybrano zapisy k/b lub wszystkie to ten parametr jest dostępny. Zaznaczenie jego spowoduje że zapisy k/b zawsze będą uwzględnione w przedziale „w terminie”. W przeciwnym wypadku zostaną uwzględnione zgodnie z datą dokumentu Ilość dni w przedziałach – ilość dni w poszczególnych, definiowalnych przez Użytkownika, przedziałach.
Przykład
Jeśli przedział pierwszy ma zawierać płatności, których termin płatności minął pomiędzy 1-30 dni należy wpisać ilość dni 30, Jeśli przedział drugi zawiera płatności, których termin minął 31-60 dni należy jako ilość dni wpisać kolejne 30, Jeśli przedział trzeci zawiera płatności, których termin minął pomiędzy 61-90 dni jako ilość dni należy wpisać kolejne 30. 
Z zakładki [Dane] serii wykresu dostępny jest Wydruk struktury wiekowej przedstawiający zagregowane dane w formie tabelarycznej.  
Struktura wiekowa należności

Zapisy struktury wiekowej

Raport zawiera tabelę z informacjami o zdarzeniach składających się na dany przedział. Tabela zawiera m.in.:
 • numer dokumentu,
 • kod i nazwę kontrahenta,
 • datę dokumentu,
 • termin płatności,
 • kwotę dokumentu (całkowitą) oraz kwotę pozostającą jeszcze do rozliczenia,
 • ilość dni, jaka minęła od wyznaczonego terminu płatności.
Raport domyślnie wyliczany jest dla przedziału wybranego (klikniętego) na wykresie nadrzędnym. Jednak już poziomu tabeli z zapisami istnieje możliwość określenia nowych parametrów dla tabeli (bez konieczności wycofania się do raportu nadrzędnego). Oprócz parametrów określanych dla raportu nadrzędnego (raport dla należności/ zobowiązań) istnieje możliwość sporządzenia analizy dla wszystkich dokumentów (w tym wypadku zobowiązania prezentowane są ze znakiem minus). Użytkownik ma również możliwość wybrania, z poziomu wykresu terminowości. Terminowość:
 • wszystkie – tabela będzie zawierać wszystkie płatności nierozliczone, niezależnie od wybranego wcześniej przedziału,
 • w terminie – tabela będzie zawierać wszystkie płatności, których termin jeszcze nie minął,
 • po terminie – w przypadku wybrania opcji po terminie istnieje możliwość ponownego zdefiniowania przedziałów, dla jakich powinien być liczony raport.
Po zdefiniowaniu kolejnych przedziałów dla płatności przeterminowanych użytkownik powinien wybrać, dla którego przedziału będzie liczony raport. Dokonuje tego w części Przedziały – do wyboru ma przedział 1, 2 i 3 (zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej przedziałami). Jeśli wybierze przedział Więcej – w tabeli znajdą się wszystkie płatności, których termin nie mieści się nawet w trzecim zdefiniowanym przedziale. Z zakładki [Dane] serii wykresu dostępne są wydruki: Zapisy struktury wiekowej oraz Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów. Wydruki Zapisy struktury wiekowej (wzór 2) oraz Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów (wzór 2) prezentują zapisy z podziałem na poszczególne przedziały.

Planowane wydatki wg kategorii

Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku wydatki planowane w zadanym okresie w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie). Dokładniej, wykazywana wartość planowanych wydatków dla danej kategorii jest sumą planowanych wydatków na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie. Parametry możliwe do ustalenia to: Rachunek – podczas wyliczania raportu możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru, dla którego struktura powinna być wyliczona (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Możliwe jest również wyliczenie struktury dla wszystkich rachunków (zaznaczony parametr). Uwzględniaj zakres dat – standardowo raport uwzględnia wszystkie planowane wydatki we wskazanym rejestrze. Po zaznaczeniu parametru można zawęzić ten okres. Uwzględniaj rozliczone płatności – jeśli parametr jest zaznaczony raport uwzględnia wszystkie zdarzenia zarejestrowane w preliminarzu (zarówno w części rozliczonej jak i  pozostałej do rozliczenia). Jeśli parametr jest odznaczony – w raporcie uwzględnione są tylko zdarzenia w części jeszcze nierozliczonej.
Uwaga
Zdarzenia ze statusem Nie podlega są uwzględniane zawsze (zarówno w raporcie obejmującym płatności rozliczone jak i tym, który nie uwzględnia).
Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie. Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach. Uwzględniaj kategorie:
 • Ogólne – w strukturze zostaną uwzględnione tylko kategorie ogólne (wyliczona wartość obejmie również wszystkie zapisy/ zdarzenia z kategoriami zdefiniowanymi jako szczegółowe w danej kategorii ogólnej).
 • Wszystkie – analiza uwzględni wszystkie występujące na zapisach/ zdarzeniach kategorie, bez względu na to, czy będą to kategorie ogólne czy szczegółowe.

Planowane przychody wg kategorii

Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku przychody planowane w zadanym okresie w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie). Dokładniej, wykazywana wartość planowanych przychodów dla danej kategorii jest sumą planowanych przychodów na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie. Parametry możliwe do ustalenia to: Rachunek – podczas wyliczania raportu możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru, dla którego struktura powinna być wyliczona (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Możliwe jest również wyliczenie struktury dla wszystkich rachunków (zaznaczony parametr). Uwzględniaj zakres dat – standardowo raport uwzględnia wszystkie planowane wpływy we wskazanym rejestrze. Po zaznaczeniu parametru można zawęzić ten okres. Uwzględniaj rozliczone płatności – jeśli parametr jest zaznaczony raport uwzględnia wszystkie zdarzenia zarejestrowane w preliminarzu (zarówno w części rozliczonej jak i pozostałej do rozliczenia). Jeśli parametr jest odznaczony – w raporcie uwzględnione są tylko zdarzenia w części jeszcze nierozliczonej.
Uwaga
Zdarzenia ze statusem Nie podlega są uwzględniane zawsze (zarówno w raporcie obejmującym płatności rozliczone jak i tym, który ich nie uwzględnia).
Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie. Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach. Uwzględniaj kategorie:
 • Ogólne – w strukturze zostaną uwzględnione tylko kategorie ogólne (wyliczona wartość obejmie również wszystkie zapisy/ zdarzenia z kategoriami zdefiniowanymi jako szczegółowe w danej kategorii ogólnej).
 • Wszystkie – analiza uwzględni wszystkie występujące na zapisach/ zdarzeniach kategorie, bez względu na to, czy będą to kategorie ogólne czy szczegółowe.

Kalendarz

Wykres jest dostępny z poziomu zakładki [Kalendarz]. Wykres został dokładnie opisany w rozdziale dotyczącym analizy dostępnej na Liście raportów kasowych/ bankowych.  
   

Prezentacja wyników analizy

Analizy dla elementów wspólnych programu

Lista kontrahentów

Do listy kontrahentów są podłączone prawie wyłącznie wykresy uprzednio omawiane w rozdziałach KASA/BANK i FAKTURY. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników, gdzie zostały opisane: 
 • Dłużnicy / wierzyciele (Kasa/Bank: Preliminarz płatności: Dłużnicy i wierzyciele),
 • Analiza sprzedaży wg kontrahentów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kontrahentów),
 • Analiza zakupów wg kontrahentów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kontrahentów),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Udziały kontrahentów w sprzedaży (Faktury: Lista dokumentów: Udziały kontrahentów w sprzedaży),
 • Udziały kontrahentów w zakupie (Faktury: Lista dokumentów: Udziały kontrahentów w sprzedaży).
Poza wymienionymi wykresami są podłączone następujące, wcześniej nie omawiane:

Dostawcy/ odbiorcy

Analiza pokazuje zrealizowane obroty (w sensie modułu Comarch ERP Optima KASA/BANK) w rozbiciu na kontrahentów. Pokazywane są obroty dla wybranej liczby kontrahentów o największych obrotach; wszyscy pozostali kontrahenci są agregowani do jednego rekordu POZOSTALI. Analiza daje także możliwość ograniczenia zbioru kontrahentów pod względem typu kontrahenta: dostawca (uwzględniane są tylko zapisy o ujemnym kierunku) albo odbiorca (uwzględniane są tylko zapisy o dodatnim kierunku). Brane są pod uwagę wszystkie zapisy kasowe, również z otwartych raportów.

Lista kategorii

Do listy kategorii są podłączone wyłącznie wykresy uprzednio omawiane w rozdziale HANDEL. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników:
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup).

Cennik

Do cennika są podłączone głównie wykresy uprzednio omawiane w rozdziale HANDEL. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników:
 • Analiza sprzedaży wg towarów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg towarów),
 • Analiza zakupów wg towarów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg towarów),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Udziały towarów w sprzedaży (Faktury: Lista dokumentów: Udziały towarów w sprzedaży),
 • Udziały towarów w zakupie (Faktury: Lista dokumentów: Udziały towarów w sprzedaży).
Poza wymienionymi wykresami są podłączone następujące, wcześniej nie omawiane:

Zasoby z dostaw

Raport Zasoby z dostaw stanowi symulację stanów magazynowych w oparciu o wprowadzone dokumenty zakupu i sprzedaży. Analiza pokazuje (w postaci tabelarycznej) bieżące stany ilościowe poszczególnych towarów (dokładniej usług), w podziale na towary, których sprzedano mniej niż zakupiono (dodatni stan, tzw. dostępne dostawy) oraz towary, których sprzedano więcej niż zakupiono (ujemny stan, tzw. sprzedaż bez dostaw lub braki). Zasoby z dostaw – podczas liczenia raportu użytkownik może ustalić jakie pozycje powinny być uwzględniane:
 • Razem – uwzględniane są wszystkie towary, zarówno te wykazujące stany do sprzedaży jak i braki.
 • Bez zer – uwzględniane są tylko towary wykazujące stany lub braki (w zależności od ustawień). Towary wykazujące stan 0 są pomijane.
 • Zasoby – uwzględniane są tylko towary wykazujące stany.
 • Braki – uwzględniane są tylko towary wykazujące braki.
Zasady wyliczania:
 • W przypadku dokumentów wprowadzających towar do magazynu (FZ) – uwzględniane są tylko dokumenty zapisane trwale (nie do bufora).
 • Uwzględniane są jedynie elementy aktywne (tzn. pomijane są dokumenty anulowane).

Raport handlowy towarów

Raport wylicza dla poszczególnych towarów bilans ilości zakupionej i sprzedanej. W oparciu o symulację wylicza również stan początkowy (na dzień podany jako data początkowa liczenia raportu) oraz ilość aktualną towaru (z uwzględnieniem stanu początkowego). Raport ma postać tabeli, w której otrzymujemy informację o: Stan początkowy – stan towaru na początek liczonego okresu, wyliczany jest na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży zarejestrowanych w systemie przed datą początkową raportu. Faktury zakupu – ilość zakupiona na fakturach zakupu w podanym okresie czasu. Faktury sprzedaży – ilość sprzedana na fakturach w podanym okresie czasu. Uwzględniane są również faktury skojarzone z paragonami. Paragony – ilość sprzedana na paragony w podanym okresie czasu. Stan końcowy – bilans wyliczany na podstawie stanu początkowego, ilości zakupionej oraz sprzedanej. Użytkownik może określić: Okres – okres za jaki ma być wyliczana ilość zakupiona i sprzedana. Bilans – użytkownik może ustalić jakie pozycje powinny być uwzględniane:
 • Razem – uwzględniane są wszystkie towary, zarówno te wykazujące bilans dodatni jak i ujemny oraz zerowy,
 • Bez zer – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans różny od zera,
 • Dodatni – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans dodatni,
 • Ujemny – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans ujemny.
Dokumenty handlowe/ magazynowe – raport może być wyliczany w oparciu o dokumenty handlowe (FA, FZ, PA) lub magazynowe (wszystkie pozostałe). Status towary/ usługi/ wszystkie – raport może obejmować wszystkie pozycje wprowadzone do cennika, tylko pozycje ze statusem usługi lub tylko te ze statusem towaru. Jeśli w Cenniku wyświetlana lista towarów jest zawężona do grupy asortymentowej – na raporcie zostaną uwzględnione tylko towary z danej grupy. Istnieje również możliwość wyliczania raportu dla towarów przypisanych do wskazanej kategorii (przycisk Kategoria). Warto pamiętać, że jeśli lista towarów w Cenniku jest zawężona do jednej grupy i równocześnie wybrano kategorię – w raporcie uwzględnione zostaną towary z wybranej grupy i równocześnie przypisane do wskazanej kategorii. Jeśli chcemy otrzymać raport dla wszystkich towarów danej kategorii – w cenniku powinna być wyświetlana pełna lista towarów.

Lista magazynów

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu. Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu. Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Plan dostaw

Analiza oparta o wykres ilość zasobów w czasie. Zadaniem wykresu jest pokazanie, czy ilość uwzględniająca rezerwacje i zamówienia (czyli wypadkowa) zawsze będzie powyżej zera (powinna). Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Magazyn - formularz

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu. Analiza domyślnie dotyczy magazynu, z którego formularza włączona została analiza. Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu. Analiza domyślnie dotyczy magazynu, z którego formularza włączona została analiza (raport opisany jest w części Magazyn: Lista zasobów).  [/su_list]

Analizy dla modułu Faktury

Zestaw analiz dostępny dla modułu Comarch ERP Optima Faktury jest podobny dla wszystkich list – Faktur sprzedaży (FA), Paragonów (PA) i Rezerwacji odbiorcy (RO) oraz Faktur zakupu(FZ) i Zamówień u dostawcy(ZD). Również w przypadku raportów dotyczących marży na dokumencie są one identyczne zarówno w przypadku formularza faktury jak i paragonu. Ponieważ zasady wyliczania tych raportów są identyczne – omówione zostaną w oparciu o raporty dotyczące Faktur Sprzedaży. W większości raportów napotkać można na parametr dotyczący wyliczanych wartości: netto/ brutto/ ilość. W zależności od ustawień pokazuje wartość netto lub brutto transakcji lub tez przedstawiają sprzedaną/ kupioną ilość. Raporty uwzględniające ilość wyliczają sprzedaną ilość towaru zgodnie z zasadami: 
 • Program nie rozróżnia jednostek miary tzn. sumuje ze sobą ilości określone w różnych jednostkach miary (np. sztuki i komplety). Należy o tym pamiętać podczas wyliczania raportów dotyczących kontrahentów (gdzie sprzedawane im towary nie zawsze maja taką samą jednostkę miary).
 • Ilość dla poszczególnych towarów zawsze wykazywana jest w jednostce podstawowej.
 • Jeśli na transakcji wystąpił towar w opakowaniu zbiorczym – ilość zostaje przeliczona na jednostkę podstawową.
Na raportach dotyczących sprzedaży (FA i PA) dostępne są parametry dotyczące rodzaju dokumentów, które powinny być uwzględniane podczas liczenia. Użytkownik ma do dyspozycji następujące parametry:
 • Uwzględniaj FA bez WZ – uwzględnione zostaną faktury, do których nie zostały utworzone dokumenty WZ (z wyłączeniem FA utworzonych do paragonów, nawet jeśli te nie posiadają WZ)
 • Uwzględniaj FA z WZ – uwzględnione zostaną faktury z WZ (z wyłączeniem FA tworzonych do paragonów, nawet jeśli te posiadają WZ)
 • Uwzględniaj PA bez FA – uwzględnione zostaną paragony bez FA (niezależnie od tego, czy posiadają dokumenty WZ)
 • Uwzględniaj PA z FA – uwzględnione zostaną paragony, do których utworzono FA (niezależnie od tego, czy posiadają dokumenty WZ)
W zależności od zaznaczeń program wylicza raport dla określonych typów dokumentów. Tak więc w przypadku, gdy zaznaczone zostaną dwa pierwsze parametry (FA bez WZ oraz FA z WZ) – analiza obejmie wszystkie FA, z wyjątkiem tych wystawionych do PA. Aby analiza obejmowała wszystkie Faktury Sprzedaży – użytkownik powinien dodatkowo zaznaczyć opcję PA z FA. Dodatkowo użytkownik może w raporcie uwzględnić korekty do dokumentów pierwotnych. Należy pamiętać, że w przypadku korekt do dokumentów pierwotnych nie jest znany koszt własny towaru, w związku z czym cała ich wartość jest wliczana również w marżę.
Uwaga
Analizy, które można wykonać w oparciu o wskazaną grupę towarów liczone są wyłącznie w odniesieniu do grupy głównej towaru, definiowanej na zakładce [Ogólne] karty towarowej. W analizach nie są uwzględniane grupy wskazane na zakładce [Grupy karty towaru].

Analizy dostępne z list dokumentów

Raporty zdefiniowane dla modułu Comarch ERP Optima Faktury są dostępne z poziomu list dokumentów.

Analiza sprzedaży wg kontrahentów

Raport ma na celu sporządzenie analizy wartości sprzedaży dla poszczególnych kontrahentów. Na raporcie znajdują się pola: Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Inne parametry nie są wtedy dostępne, ponieważ raport jest wyliczany dla dokumentów wyfiltrowanych na liście. Możliwość zaznaczenia pozostałych parametrów istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametrów z listy: Kontrahenci z grupy – raport może obejmować sprzedaż dla wszystkich kontrahentów (parametr niezaznaczony) lub tylko kontrahentów z określonej grupy. Po zaznaczeniu istnieje możliwość wpisania kodu grupy lub jej wybrania z listy wyświetlonej po wciśnięciu przycisku Grupa. Za okres – istnieje możliwość określenia okresu, w jakim nastąpiła sprzedaż (podczas wyliczania wartości zostaną uwzględnione jedynie faktury z datą sprzedaży w podanym okresie). Uwzględniane dokumenty – użytkownik może tworzyć dowolne zestawienia uwzględniające wybrane rodzaje dokumentów. Zasady zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n kontrahentów (wg wielkości obrotu). Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto albo sprzedaną ilość. Zasady zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Sortowanie wg: obrotów/ marży/ kodu/ nazwy – parametr jest odpowiedzialny za sposób sortowania wyników w raporcie. Podczas sortowania uwzględniana może być wielkość obrotów, wielkość marży lub tylko kod/ nazwa kontrahenta. W przypadku raportów liczonych dla ilości – wyniki mogą być sortowane albo wg wartości (jeśli zaznaczona jest opcja wg obrotu/ wg marży) lub zgodnie z kodem kontrahentów (jeśli zaznaczona jest opcja wg kodu).

Sprzedaż towarów dla kontrahenta

Wykresem podrzędnym dla Analizy sprzedaży dla kontrahentów jest sprzedaż poszczególnych towarów dla wybranego kontrahenta.
Uwaga
Wykres podrzędny uzyskujemy klikając na wykresie w część odpowiadającą wartości sprzedaży dla konkretnego kontrahenta.
Parametry możliwe do ustalenia: Towary z grupy – uwzględniane mają być wszystkie towary lub z wybranej grupy (jeśli parametr jest zaznaczony – uaktywniane jest pole Grupa). Uwzględniaj faktury/ Uwzględniaj paragony – w zależności od zaznaczenia w raporcie uwzględniane są tylko faktury sprzedaży, tylko paragony lub obydwa typy dokumentów równocześnie. W przypadku raportu liczonego dla paragonów – nie zostaną uwzględnione paragony przekształcone do faktur Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n towarów (wg wielkości obrotu). Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Sortowanie wg: obrotów/ marży/ kodu/ nazwy – parametr jest odpowiedzialny za sposób sortowania wyników w raporcie. Podczas sortowania uwzględniana może być wielkość obrotów, wielkość marży lub tylko kod\ nazwę towaru. W przypadku raportów liczonych dla ilości – wyniki mogą być sortowane albo wg wartości (jeśli zaznaczona jest opcja wg obrotu/ wg marży) lub zgodnie z kodem towarów (jeśli zaznaczona jest opcja wg kodu). Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY.

Analiza sprzedaży wg towarów

Raport ma na celu sporządzenie analizy wartości netto sprzedaży w zależności od kodu towaru.
Analiza sprzedaży towarów wg wartości netto
Na raporcie znajdują się pola: Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Zaznaczenie pozostałych parametrów jest możliwe po odznaczeniu przejmowania parametrów z listy: Towary z grupy – raport może obejmować sprzedaż wszystkich towarów (parametr niezaznaczony) lub tylko towarów z wybranej grupy w cenniku. Po zaznaczeniu istnieje możliwość wpisania kodu grupy lub jej wybrania z listy wyświetlonej po wciśnięciu przycisku Grupa. Za okres – istnieje możliwość określenia okresu, w jakim nastąpiła sprzedaż (podczas wyliczania wartości zostaną uwzględnione jedynie faktury sprzedaży z datą sprzedaży w podanym okresie). Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n-kontrahentów (wg wielkości obrotu). Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Sortowanie wg: obrotów/ marży/ kodu/ nazwy – parametr jest odpowiedzialny za sposób sortowania wyników w raporcie. Podczas sortowania uwzględniana może być wielkość obrotów, wielkość marży lub tylko kod\nazwa towaru. W przypadku raportów liczonych dla ilości – wyniki mogą być sortowane albo wg wartości (jeśli zaznaczona jest opcja wg obrotu/ wg marży) lub zgodnie z kodem\nazwą towarów (jeśli zaznaczona jest opcja wg kodu\ wg nazwy).
Uwaga
Podczas wyliczania raportu uwzględniana jest zaznaczona kombinacja parametrów
Np. jeśli określimy grupy towarów oraz okres raportu – wyliczona zostanie sprzedaż danej grupy w podanym okresie. Jeśli zaznaczymy przejmowanie parametrów z listy oraz określimy grupę towarów – wyliczony zostanie raport obejmujący sprzedaż wybranej grupy towarów na wyfiltrowanych na liście dokumentach sprzedaży.

Sprzedaż towaru dla kontrahentów

Jako wykres podrzędny podpięta jest Analiza sprzedaży towaru dla kontrahentów, przedstawiająca sprzedaż wybranego towaru dla poszczególnych kontrahentów.
Uwaga
Wykres podrzędny uzyskujemy klikając na wykresie w część odpowiadającą wartości sprzedaży konkretnego towaru.
Parametry możliwe do ustalenia to: Kontrahenci z grupy – uwzględniana ma być sprzedaż towaru dla wszystkich kontrahentów lub tylko z wybranej grupy (jeśli parametr jest zaznaczony – uaktywniane jest pole Grupa). Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n kontrahentów (wg wielkości obrotu). Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Sortowanie wg: obrotów/ marży/ kodu/ nazwy – parametr jest odpowiedzialny za sposób sortowania wyników w raporcie. Podczas sortowania uwzględniana może być wielkość obrotów, wielkość marży lub tylko kod/nazwa towaru. W przypadku raportów liczonych dla ilości – wyniki mogą być sortowane albo wg wartości (jeśli zaznaczona jest opcja wg obrotu/ wg marży) lub zgodnie z kodem towarów (jeśli zaznaczona jest opcja wg kodu).

Analiza sprzedaży wg grup

Raport pozwala uzyskać wartość sprzedaży netto w poszczególnych grupach towarów lub kontrahentów, w zależności od ustalonych parametrów. Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Inne parametry nie są wtedy dostępne, ponieważ raport jest wyliczany dla dokumentów wyfiltrowanych na liście. Możliwość zaznaczenia pozostałych parametrów istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametrów z listy: Pokaż pierwszych – istnieje możliwość określenia ile grup powinno być wykazanych w wynikach raportu. W zależności od wskazanej wartości zostaną uwzględnione grupy o najwyższej wartości sprzedaży. Sprzedaż dla grup, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe. Za okres – okres, za jaki mają być uwzględniane wystawione dokumenty. Grupy kontrahentów/ towarowe – w zależności od zaznaczenia raport jest liczony dla grup kontrahentów lub towarów. Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów (FA, PA) mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Jako wykres podrzędny w przypadku analizy sprzedaży otrzymamy:
 • jeśli wykonywana jest analiza sprzedaży wg grup kontrahentów – wykres podrzędny to analiza sprzedaży wg grup towarowych w wybranej grupie kontrahentów,
 • jeśli wykonywana jest analiza sprzedaży wg grup towarowych – wykres podrzędny to analiza sprzedaży wg grup kontrahentów w wybranej grupie towarowej.

Sprzedaż wg grup towarowych w grupie kontrahentów

Wykres otrzymamy jeśli jako wykres nadrzędny zdefiniowana będzie analiza sprzedaży dla grup kontrahentów. Analizę dla konkretnej grupy kontrahentów uzyskujemy klikając na wykresie w część odpowiadającą sprzedaży dla tej właśnie grupy. Na wykresie aktywny są parametry: Pokaż pierwszych – określa ilość grup, które powinny być wykazane w raporcie jako indywidualne pozycje (parametr dział analogicznie jak w przypadku wykresu nadrzędnego). Od dnia… do dnia – okres za jaki liczony ma być raport (wartości przejmowane są z wykresu nadrzędnego, ale można je zmienić) Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY.

Sprzedaż wg grup kontrahentów w grupie towarowej

Wykres otrzymamy jeśli jako wykres nadrzędny zdefiniowana będzie analiza sprzedaży dla grup towarowych. Analizę dla konkretnej grupy towarowej uzyskujemy klikając na wykresie nadrzędnym w część odpowiadającą sprzedaży dla tej właśnie grupy. Obsługa okna jest identyczna jak w przypadku analizy wg grup towarowych.

Analiza sprzedaży wg kategorii

Raport pozwala uzyskać wartość sprzedaży netto w poszczególnych kategoriach przypisanych na transakcjach towarom (w elementach dokumentów) lub kontrahentom (w nagłówkach dokumentów). Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Inne parametry nie są wtedy dostępne, ponieważ raport jest wyliczany dla dokumentów wyfiltrowanych na liście. Możliwość zaznaczenia pozostałych parametrów istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametrów z listy: Pokaż pierwszych – liczba kategorii, które powinny być wykazane w wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Sprzedaż dla kategorii, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe. Okres – okres za jaki powinien być liczony raport Dla kategorii towarów/ kontrahentów – w zależności od zaznaczenia raport będzie liczony na podstawie kategorii zapisanych w elementach dokumentów (dla kategorii towarów) lub nagłówkach dokumentów (dla kategorii kontrahentów). Podczas wyliczania wartości sprzedaży w poszczególnych kategoriach istnieje możliwość dodatkowego określenia grupy kontrahentów i towarów, dla których raport ma być liczony. Kontrahenci wszyscy/ grupa – w zależności od ustawienia w raporcie mogą być uwzględniane dokumenty wystawione tylko dla kontrahentów ze wskazanej grupy. Otrzymujemy tym samym raport sprzedaży dla wskazanej grupy kontrahentów z rozbiciem na poszczególne kategorie. Towary wszystkie/ grupa – w zależności od ustawienia uwzględniane mogą być jedynie pozycje faktur przypisane do wskazanej grupy. Jako wynik otrzymujemy wtedy sprzedaż towarów z danej grupy w rozbiciu na kategorie. Jeśli równocześnie określimy zarówno grupę kontrahentów jak i grupę towarów to otrzymamy raport ukazujący sprzedaż danej grupy towarów dla danej grupy kontrahentów w rozbiciu na kategorie. Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY.

Sprzedaż wy grup towarowych/ kontrahentów w kategorii

Jako wykres podrzędny zdefiniowana jest analiza sprzedaży wg grup towarowych/ kontrahentów w obrębie wybranej kategorii.
Uwaga
Wykres podrzędny uzyskujemy klikając na wykresie w część odpowiadającą sprzedaży w konkretnej kategorii.
Klikając w część wykresu otrzymujemy raport określający sprzedaż w obrębie danej kategorii, z podziałem na grupy towarowe lub kontrahentów (w zależności od ustawień w oknie). Możliwe do ustalenia parametry to: Grupy kontrahentów/ towarowe – w zależności od ustawień otrzymujemy raport przedstawiający:
 • kontrahentów – sprzedaż dla poszczególnych grup kontrahentów w obrębie danej kategorii,
 • towarów – sprzedaż dla poszczególnych grup towarowych w obrębie danej kategorii.
Pokaż pierwszych – liczba grup towarowych/ kontrahentów, które powinny być wykazane w wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Sprzedaż dla grup, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe. Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Okres – istnieje możliwość ponownego określenia zakresu dat, które powinien obejmować raport podrzędny. Można to wykorzystać w następujący sposób: wyliczamy raport dla kategorii za okres trzech miesięcy. Następnie w ramach danej kategorii otrzymujemy raport wykazujący sprzedaż dla grup kontrahentów. Dzięki możliwości zmiany daty na wykresie podrzędnym jesteśmy w stanie wyliczyć raport ukazujący sprzedaż za poszczególne miesiące (bez konieczności odwoływania się i ponownego przeliczania raportu nadrzędnego).

Udziały kontrahentów w sprzedaży

Raport pozwala ustalić udział w sprzedaży (wartość netto sprzedaży) dla poszczególnych kontrahentów w zależności od ustalonych parametrów. Okres – okres za jaki mają być uwzględniane dokumenty. Tylko pierwszych – liczba kontrahentów, którzy mają być uwzględnieni w wynikach jako indywidualne pozycje. Sprzedaż dla pozostałych kontrahentów jest uwzględniana jako jedna pozycja Pozostali. Kontrahenci z grupy – raport może być liczony tylko dla kontrahentów ze wskazanej grupy. Towary – raport może uwzględniać sprzedaż towarów dla kontrahentów (wszystkich lub z grupy):
 • wszystkie – sprzedaż wszystkich towarów dla poszczególnych kontrahentów
 • grupy – sprzedaż wybranej grupy towarów dla poszczególnych kontrahentów . Uaktywnione zostaje pole Grupa gdzie należy wpisać / wybrać z listy kod grupy towarowej.
 • kod – sprzedaż wybranego towaru dla poszczególnych kontrahentów. Uaktywnione zostaje pole Towar, gdzie należy wpisać/ wybrać z listy kod towaru.
Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY.

Udziały towarów w sprzedaży

Raport pozwala ustalić udział w sprzedaży (wartość netto sprzedaży) poszczególnych towarów w zależności od ustalonych parametrów. Okres – okres za jaki mają być uwzględniane dokumenty. Tylko pierwszych – liczba towarów, które mają być uwzględnione w wynikach jako indywidualne pozycje. Sprzedaż pozostałych towarów jest uwzględniana jako jedna pozycja Pozostali. Towary z grupy – raport może być liczony tylko dla towarów ze wskazanej grupy. Kontrahenci – raport może uwzględniać sprzedaż towarów (wszystkich lub wybranej grupy) dla kontrahentów:
 • wszyscy – sprzedaż poszczególnych towarów dla wszystkich kontrahentów
 • grupa – sprzedaż poszczególnych towarów dla wybranej grupy kontrahentów. Uaktywnione zostaje pole Grupa gdzie należy wpisać/ wybrać z listy kod grupy kontrahentów.
 • kod – sprzedaż poszczególnych towarów dla danego kontrahenta. Uaktywnione zostaje pole Kontrahent, gdzie należy wpisać/ wybrać z listy kod kontrahenta.
Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY.

Sprzedaż w czasie

Raport pozwala ustalić wartość sprzedaży w poszczególnych dniach/ miesiącach na podstawie określonych parametrów. Okres – okres jaki ma obejmować raport Grupuj wg dni/ miesięcy – otrzymujemy wartość sprzedaży w danym dniu lub w całym miesiącu (analiza ma sens dla okresu obejmującego kilka miesięcy). Kontrahenci – raport może obejmować sprzedaż dla kontrahentów:
 • wszyscy – raport obejmuje sprzedaż dla wszystkich kontrahentów
 • grupa – raport obejmuje sprzedaż dla wybranej grupy kontrahentów. Uaktywnione zostaje pole Grupa, gdzie należy wpisać/ wskazać kod grupy kontrahentów.
 • kod – raport obejmuje sprzedaż tylko dla wybranego kontrahenta. Uaktywnione zostaje pole Kontrahent, gdzie należy wpisać/ wskazać z listy kod kontrahenta.
Towary – raport może uwzględniać sprzedaż towarów:
 • wszystkie – raport obejmuje sprzedaż wszystkich towarów
 • grupa – raport obejmuje sprzedaż tylko wybranej. Uaktywnione zostaje pola Grupa, gdzie należy wpisać/ wybrać z listy kod grupy towarów.
 • kod – raport obejmuje sprzedaż wybranego towaru. Uaktywnione zostaje pole Towar, gdzie należy wpisać/ wybrać z listy kod towaru.
Wartość netto/ brutto/ ilość – w zależności od zaznaczenia wyniki ukazują wartość sprzedaży netto lub brutto lub wg sprzedanej ilości. Zasady wyliczania raportu dla ilości zostały opisane w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. Uwzględniane dokumenty – użytkownik ma możliwość zdefiniowania, które typy dokumentów (FA, PA) mają być uwzględniane podczas wyliczania raportów. Zasady opisano w rozdziale Analizy dla modułu Comarch ERP Optima FAKTURY. W oknie wykresu Sprzedaż w czasie aktywna jest zakładka [Parametry graficzne], gdzie mamy możliwość określenia typu wykresu kolumnowy/ liniowy.

Formularz faktury sprzedaży

Marża dokumentu

Analiza pokazuje wartość netto zadanego dokumentu i marżę na tym dokumencie (wyliczoną jako różnica wartości netto i wartości zakupu). Sposób wyliczania marży na dokumencie zależy od kombinacji dwóch parametrów w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry: parametr Inicjacja dokumentu: rezerwacja/ pobranie: czy dokument FS/ PA rezerwuje towar czy pobiera go od razu z magazynu (bez dokumentu WZ) parametr Symulacja wartości zakupu (marży): czy symulacja wartości zakupu ma opierać się na średniej cenie zakupu, czy na ostatniej cenie zakupu z karty towaru Jeśli faktura sprzedaży REZERWUJE towar to do momentu utworzenia dokumentu WZ nie ma informacji o rzeczywistych cenach zakupu. Symulacja wartości zakupu może przebiegać na trzy sposoby:
 • jeśli parametr dotyczący symulacji marży nie jest aktywny: koszt nie jest wyliczany tzn. marża = wartości sprzedaży,
 • jeśli zaznaczona jest symulacja wg ostatniej ceny zakupu: koszt towaru wyliczany jest na podstawie ostatniej ceny zakupu pobieranej z karty towaru,
 • jeśli zaznaczona jest symulacja wg średniej ceny z zasobów: na podstawie łącznej wartości zasobów w magazynie oraz ilości towaru program wylicza średnią cenę z zasobów i na jej podstawie wylicza koszt towaru.
Jeśli faktura sprzedaży POBIERA towar z magazynu to informacja o rzeczywistym koszcie towaru jest dostępna już przed wygenerowaniem dokumentu WZ. o tym, kiedy towar jest zdjęty z magazynu (automatycznie wtedy mamy informacje o koszcie towaru) decyduje parametr Kontrola ilości na dok. rozchodowychKonfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry:
 • przy akceptacji pozycji – towar jest pobierany w chwili wpisania pozycji na fakturę. Tak więc od razu mamy informację o rzeczywistym koszcie towaru i podana marża jest marżą rzeczywistą,
 • w edycji przed zapisem – towar jest pobierany z magazynu w chwili pierwszego zapisu całego dokumentu. Dlatego też aby otrzymać informację o rzeczywistym koszcie należy zapisać dokument (np. do bufora). Po ponownym otwarciu, kiedy towar został już zdjęty z magazynu, wykazywana marża jest wyliczona na podstawie rzeczywistego kosztu własnego towaru. Przed pierwszym zapisem dokumentu – wykazana marża oparta jest na symulacji (podobnie jak w przypadku rezerwacji towaru na fakturze).

Marża dokumentu wg towarów

Jako wykres podrzędny dla Marży dokumentu zdefiniowana jest analiza marży wg towarów. Wykres pokazuje udziały poszczególnych towarów w wartości netto zadanego dokumentu i w marży na tym dokumencie. 
 

Analizy dla modułu CRM

Analiza czasu/ kosztów kontaktu wg kontrahentów

Analiza czasu kontaktu wg kontrahentów dostarcza informacji o łącznym czasie kontaktów/ zadań dotyczących poszczególnych kontrahentów. Dodatkowo podając stawkę obowiązującą dla pracy operatora (opiekuna) można ustalić koszt, jaki poniosła firma w związku z obsługą klientów. Dla wykresu można ustalić następujące parametry: Pokaż pierwszych - w analizie zostanie uwzględnionych n kontrahentów, dla których ilość poświęconego im czasu/ koszt będzie największy. Data od… do… - ustalony zakres dat dotyczy daty rozpoczęcia zadeklarowanej na formularzu Koszt – zaznaczenie parametru umożliwia zadeklarowanie kosztu 1 godz. pracy operatora pracującego w module Comarch ERP Optima CRM. Wtedy otrzymane wyniki przedstawiają koszt związany z obsługą poszczególnych klientów. 
 • jeśli parametr jest zaznaczony – otrzymany wynik przedstawia koszt (w PLN) obsługi klienta,
 • jeśli parametr nie jest zaznaczony – wykres przedstawia czas poświęcony poszczególnym klientom 
Uwaga
Na zakładce [Dane serii wykresu] czas wyliczony jest w minutach.

Analizy dla modułu Serwis

Analizy dostępne z listy zleceń serwisowych

Raporty zdefiniowane dla modułu Comarch ERP Optima Serwis są dostępne z poziomu list dokumentów.

Analiza czynności wg serwisantów

Raport ma na celu sporządzanie analizy wykonanych czynności wg serwisantów z podziałem na ilości, wartości lub czas wykonanych usług. Otrzymujemy wykres kołowy z podziałem na serwisantów. Zestawienie uwzględnia usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku, a na zleceniu serwisowym (zakładka [Czynności]) uzupełniono „ręcznie” tylko pole „nazwa”. Na zestawieniu usługi te będą widoczne jako „Czynności bez karty słownikowej”. Na raporcie znajdują się pola: Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Zakończone – czynności serwisowe, które mają zaznaczony parametr „zakończone”. Niezakończone – czynności serwisowe, które mają odznaczony parametr „zakończone”. Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n czynności. Ilość/ Wartość/ Czas – w zależności od zaznaczenia wyniki wykazują ilość, wartość netto wykonanych czynności serwisowych albo czas trwania określony dla czynności.

Analiza czynności serwisanta – wykres podrzędny

Jako wykres podrzędny możliwa jest do otrzymania analiza wykonanych czynności danego serwisanta. Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego z określeniem serwisanta. Na zestawieniu jest: kod, nazwa wykonanej przez serwisanta usługi, ilość (w jednostkach podstawowych), wartość netto i czas.

Analiza wartości zleceń wg serwisantów

Raport przedstawia wartość zrealizowanych zleceń w odniesieniu do poszczególnych serwisantów lub opiekunów. Dane wykazywane są w postaci wykresu słupkowego wg poszczególnych serwisantów/ opiekunów. Na raporcie znajdują się pola: Pokaż pierwszych – w analizie uwzględnionych zostanie pierwszych n operatorów, dla których wyliczone wartości będą największe. Analiza zleceń wg: (Opiekunów/ Serwisantów) – analizę wykonać można w odniesieniu do zleceń, których opiekunem jest dany operator (wyboru opiekuna zlecenia dokonujemy na formularzu zlecenia, zakładka [Ogólne], pole Prowadzący), niezależnie od tego jaki serwisant wykonał czynność czy pobrał część lub odwrotnie – analizę wykonać można w odniesieniu do danego serwisanta, niezależnie od tego, kto jest opiekunem zlecenia. Od dnia … Do dnia – zdefiniowanie okresu, za jaki raport zostanie wyliczony. Zlecenia uwzględniane są wg daty przyjęcia do serwisu (wprowadzanej na formularzu zlecenia, zakładka [Ogólne]). Podczas ustalania daty można posłużyć się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Pokaż wartość zlecenia – można uzyskać wartości zleceń netto lub brutto. Uwzględniaj części do zafakturowania – po zaznaczeniu parametru w analizie zostaną uwzględnione części, które na formularzu mają zaznaczoną opcję „Uwzględniaj na FA/ PA” oraz części fakturowane usługą zbiorczą. Uwzględniaj części na RW – w analizie zostaną uwzględnione części nie przeznaczone do fakturowania. Uwzględniaj czynności do zafakturowania – po zaznaczeniu parametru w analizie zostaną uwzględnione czynności, które na formularzu mają zaznaczoną opcję „Uwzględniaj na FA/ PA” oraz czynności fakturowane usługą zbiorczą. Uwzględniaj czynności bez fakturowania – w analizie zostaną uwzględnione czynności nie przeznaczone do fakturowania. Sortuj wg: (Obroty mal./ Marża mal./ Serwis/ Opiek) – wybór sortowania wyników analizy - wg wartości w kolejności malejącej, wg marży malejąco lub rosnąco wg serwisanta/ opiekuna.

Analiza wykonanych czynności w zadanym okresie

Raport ma na celu sporządzanie analizy wykonanych czynności w zadanym okresie czasu. Otrzymujemy wykres kołowy wg nazw usług. Zestawienie uwzględnia również usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku, a na zleceniu serwisowym (zakładka [Czynności]) uzupełniono „ręcznie” tylko pole „nazwa”. Na zestawieniu usługi te będą widoczne jako „Czynności bez karty słownikowej” Na raporcie znajdują się pola: Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Zakończone – czynności serwisowe, które mają zaznaczony parametr „zakończone”. Niezakończone – czynności serwisowe, które mają odznaczony parametr „zakończone”. Ilość/ Wartość/ Czas – w zależności od zaznaczenia wyniki wykazują ilość (w jednostkach podstawowych), wartość netto wykonanych czynności serwisowych albo czas trwania określony dla czynności.

Analiza najczęściej pobieranych części

Raport ma na celu sporządzanie analizy najczęściej pobieranych części na zlecenia serwisowe w zadanym okresie czasu. Otrzymujemy wykres kołowy wg częstotliwości występowania towarów, które mają status „pobrano”. Na raporcie znajdują się pola: Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n części. W danych serii wykresu jest: kod, nazwa towaru, częstotliwość występowania na zleceniach, ilość pobrana (podana w jednostkach podstawowych).

Najczęściej pobierane części: dokumenty skojarzone -wykres podrzędny

Jako wykres podrzędny można otrzymać zestawienie dokumentów, na jakich występują najczęściej pobierane części. Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego. Na zestawieniu znajduje się: numer dokumentu, data przyjęcia, data realizacji, nazwa kontrahenta, wartość netto towaru, ilość w jednostkach podstawowych.

Analiza najczęściej wykonanych czynności

Analiza pokazuje czynności, które najczęściej pojawiały się na dokumentach oraz ich liczność. Otrzymujemy wykres kołowy wg częstotliwości występowania usług. Zestawienie uwzględnia usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku, a na zleceniu serwisowym (zakładka [Czynności]) uzupełniono „ręcznie” tylko pole „nazwa”. Na zestawieniu usługi te będą widoczne jako „Czynności bez karty słownikowej” Na raporcie znajdują się pola: Data od … data do – okres, za jaki raport ma być wyliczony. Raport liczony jest wg daty wprowadzenia zlecenia (daty przyjęcia do serwisu). Podczas ustalania daty można się posłużyć kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Pokaż pierwszych – w zależności od ustawionej wielkości program wylicza raport dla pierwszych n czynności. W danych serii wykresu jest: kod, nazwa usługi, częstotliwość występowania na zleceniach (liczba zleceń, na których wystąpiła czynność), ilość usług (podana w jednostkach podstawowych).

Najczęściej wykonane czynności: dokumenty skojarzone – wykres podrzędny

Jako wykres podrzędny można otrzymać zestawienie dokumentów, na jakich występują najczęściej wykonywane czynności. Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego. Na zestawieniu znajduje się: numer dokumentu, data przyjęcia, data realizacji, nazwa kontrahenta, wartość netto usługi, ilość w jednostkach podstawowych.

Informacje ogólne

Moduł Analizy pozwala w szybki sposób uzyskać informację o całej gamie wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy. Analizy i raporty w programie dostępne są z dwóch miejsc:
 • zgromadzone w Panelu analiz w menu Ogólne,
 • kontekstowo jako osobna funkcja wywoływana z poziomu poszczególnych list i formularzy.
Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów. Wykresy mogą przyjmować postać wykresów tortowych, słupkowych, liniowych i innych. Aktywność wykresów daje możliwość: Zmiany wykresu na podrzędny lub nadrzędny (tzw. drill-down lub drill-up) – po kliknięciu w wybrany punkt wykresu wywoływany jest kolejny wykres ukazujący analizowane dane w innym przekroju. Istnieje również możliwość odwołania się do danych w postaci odpowiednio odfiltrowanej listy (tzw. drill-through). Zmiany danych na wykresie – użytkownik ma możliwość zmiany parametrów mających wpływ na dane i w ten sposób definiowania informacji zawartych na wykresie. Zmiany ustawień graficznych wykresu (np. typu wykresu, jego tytułu, zmiany palety kolorów i inne). Resetuj ustawienia wykresu – przywraca domyślne ustawienia graficzne. Eksport wykresu – zapis wykresu w formie graficznej w jednym ze standardowych formatów graficznych. Eksport – zapis danych w formie tekstowej w jednym ze standardowych formatów tekstowych. Moduł Analizy daje możliwość raportowania informacji gromadzonych przez wszystkie pozostałe wykorzystywane w firmie moduły. Warto przy tym wiedzieć, że moduł Analiz ma możliwość otwierania danych „do odczytu”, w związku z czym osoba zajmująca się analizą nie musi posiadać licencji na pozostałe moduły systemu. Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank możliwe jest raportowanie np. stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kalendarza płatności, struktury wiekowej należności i zobowiązań. Można również otrzymać zestawienie „największych” wierzycieli i dłużników. Dane zebrane w module Comarch ERP Optima Handel mogą dostarczyć wielu informacji nt. sprzedaży towarów analizowanej w różnych przekrojach: wg towarów, wg kontrahentów, wg kategorii. Możliwa jest również analiza porównawcza ukazująca rozkład sprzedaży towarów w czasie z możliwością porównania ze sprzedażą w innych okresach. Dla modułu Comarch ERP Optima Handel dostępne są analizy przedstawiające ilość lub wartość zasobów w czasie. Możliwa jest również analiza wydań i przyjęć zewnętrznych w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, towary, grupy czy kategorie. Dla modułu Comarch ERP Optima Księga Handlowa możliwe jest otrzymanie zestawienia obrotów i sald na koncie w układzie miesięcznym, zestawienia obrotów na kontach w poszczególnych kategoriach czy obroty w dziennikach. Na pewno istotną informacją w każdej firmie będzie również zestawienie obrotów na kontach kosztowych analizowane w różnych przekrojach (wg kategorii czy na poszczególnych kontach). Dla modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa analiza obejmuje m.in. zestawienie przychodów i kosztów w różnych przekrojach (w układzie księgi, w rejestrach VAT czy wg kategorii). Analiza dla Środków Trwałych to możliwość otrzymania raportu o strukturze majątku czy strukturze kosztów amortyzacji, z uwzględnieniem kategorii i grup. Dla modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry analiza daje możliwość generowania zestawień dotyczących wypłat, kosztów wynagrodzeń czy narzutów na wynagrodzenia. Jak więc widać moduł Analizy daje bardzo szeroką możliwość raportowania gromadzonych danych. Jeśli dodamy do tego atrakcyjną formę graficzną oraz utworzone całe serie wykresów analizujących informacje w różnych przekrojach – okazuje się, że Analizy stają się narzędziem niezbędnym w każdej nowoczesnej i sprawnie zarządzanej firmie.

Użytkowanie modułu

W Konfiguracji programu / Użytkowe / Operatorzy, na karcie operatora istnieje parametr, który pozwala określić, czy dany operator może używać modułu Comarch ERP Optima Analizy. Jeśli parametr jest zaznaczony – istnieje możliwość wywołania okna z wykresami. Jeśli parametr nie jest aktywny – okno z wykresami nie jest dostępne. W chwili zaznaczenia modułu Comarch ERP Optima Analizy i zaznaczenia Pełne menu dla modułu Comarch ERP Optima Analizy aktywowane jest menu dostępu do wszystkich modułów (Faktury, Kasa/Bank, Księgowość, Rejestry VAT, Płace i Kadry…), niezależnie od ustawień dotyczących pozostałych modułów. Listy, które są dostępne w przypadku używania modułu Comarch ERP Optima Analizy (tzn. użytkowanie odpowiedniego modułu nie jest zaznaczona w Konfiguracji) uruchamiane są w trybie „do odczytu” tzn. nie ma możliwości podglądu zapisów ani wprowadzania jakichkolwiek zmian. Jeśli użytkownik zaznaczy użytkowanie modułu Comarch ERP Optima Analizy, który nie został wykupiony – moduł będzie działał w wersji start, tzn. dopóki zakres zapisów w Kasie/ Banku nie przekroczy 60 dni. Po 60 dniach – dostęp do wszystkich modułów zostanie zablokowany. Należy wtedy odznaczyć moduł Analizy.    

Instrukcje

Instrukcja użytkownika: Edycja wykresów

Ogólna idea wykresów

Idea wykresów polega na stworzeniu jednolitego, spójnego mechanizmu pozwalającego m.in. na wygodne definiowanie wykresów (inaczej: analiz) prezentujących graficznie i/albo tabelarycznie wybrane dane z bazy, podłączanie wykresów w przewidzianych (przez programistę) punktach programu i wykonywanie. Jest to więc mechanizm analogiczny jak w przypadku wydruków. Z jedną zasadniczą różnicą. Mianowicie wydruki są z samej swej natury pasywne – wykresy natomiast posiadają bardzo ważną cechę aktywności. Aktywność wykresu polega na możliwości jego interakcji z Użytkownikiem, w tym także na możliwości wykonania wykresu podrzędnego po kliknięciu przez Użytkownika w wybrany punkt. Interakcja następuje po wykonaniu przez Użytkownika odpowiedniej akcji na bieżącym wykresie i może mieć postać:
 • Eksploracji wykresu
Eksploracja polega na wybraniu jednego z punktów bieżącego wykresu i zagłębieniu się w niego to znaczy wykonaniu wykresu podrzędnego dla danych pobranych z tego punktu. Można np. kliknąć na ‘kawałku tortu’ obrazującym łączne obroty na wybranym rejestrze kasowym/bankowym i dostać podwykres obrazujący rozbicie wartości tego ‘kawałka’ na obroty poszczególnych raportów. Mamy tu do czynienia z tzw. akcją drill-down. Następnie można wybrać jeden z raportów i, klikając w punkt jemu odpowiadający, wyświetlić listę zapisów składających się na obroty tego raportu (ta z kolei akcja, polegająca na wyświetleniu listy a nie podwykresu jest nazywana drill-through). Oczywiście mamy możliwość powrotu z eksploracji do poprzedniego wykresu (tzw. nadwykresu; jest to tzw. akcja drill-up) aż do wykresu, od którego zaczęliśmy. Całość przypomina więc surfowanie po stronach WWW – nieprzypadkowo zatem, jak się przekonamy później, okno wynikowe z wykresami posiada wiele analogii do przeglądarki internetowej.
 • Przeładowania (odświeżenia) danych na wykresie
Po zmianie przez Użytkownika parametrów wpływających na dane na wykresie jest możliwe przeładowanie tych danych, a więc powtórne wykonanie wykresu. Odświeżenie wykresu może również być wykonane (na żądanie) bez zmiany jakichkolwiek wartości parametrów (np. ze względu na możliwość zmian dokonanych w bazie w związku z normalną pracą tej albo innych stacji roboczych).
 • Zmiany parametrów graficznych wykresu
Wśród możliwych do zmiany parametrów mogą się także znajdować parametry graficzne nie wpływające na same dane wykresu ale określające jego postać graficzną (np. powiększenie, typ wykresu, wymiarowość: 3D/2D,…). Te parametry również można zmieniać na bieżąco z poziomu okna z wykresem.
 • Wydrukowania wykresu na drukarce graficznej
Wydruk wykresu jest realizowany poprzez mechanizm wydruku bieżącego widoku oraz standardowym mechanizmem wydruków. Będzie o tym mowa w rozdziale poświęconym wydrukom wykresów.
 • Zmiany ustawień graficznych wykresu (np. typu wykresu, jego tytułu, zmiany palety kolorów i inne).
 • Resetuj ustawienia wykresu – przywraca domyślne ustawienia graficzne.
 • Eksport wykresu – zapis wykresu w formie graficznej w jednym ze standardowych formatów graficznych.
 • Eksport – zapis danych w formie tekstowej w jednym ze standardowych formatów tekstowych.
Integracja modułu wykresów z resztą systemu polega na udostępnieniu przez moduł wykresów mechanizmu podobnego jak w przypadku wydruków: w dowolnym oknie aplikacji programista może udostępnić obsługę analiz. Z punktu widzenia Użytkownika wykresy są zwykle dostępne w tych samych punktach programu (tzw. punkty wywołania wykresów, w skrócie: wywołania), co wydruki. Do każdego punktu wywołania można podłączyć dowolną ilość wykresów (tzw. wykresów startowych), z których jeden jest domyślny (domyślność analiz można zmieniać przez przełączanie specjalnej flagi określonej na poziomie podłączenia, a w przypadku nie ustawienia tej flagi na żadnym z połączeń wykresów startowych domyślnym wykresem jest pierwszy w kolejności lp – kolejność tą można zmieniać wykorzystując mechanizm bąbelkowania). Wykresy mogą być zagnieżdżane tzn. każdy wykres może mieć dowolną ilość podłączonych do niego (pod)wykresów (dzieci). Z drugiej strony ten sam wykres może być równocześnie podłączony do dowolnej ilości (nad)wykresów (ojcowie). Zagnieżdżanie wykresów może zawierać zapętlenia, tzn. wykres a może mieć podwykres B, który z kolei posiada podwykres a (co więcej, wykres może być podłączony nawet do samego siebie). Edycja (dodawanie, modyfikacja, testowanie, usuwanie) wykresów, ich podłączanie (także warunkowe) do punktów wywołania oraz do siebie nawzajem, ustalanie domyślności i kolejności a także różne inne operacje są dostępne z poziomu specjalnego drzewa hierarchii wykresów. Wykresy, podobnie jak wydruki, są podzielone na dwie grupy:
 • wykresy standardowe (dostarczane przez Comarch)
 • wykresy użytkownika (definiowane).
Edycja wykresów standardowych przez Użytkownika jest bardzo ograniczona – sprowadza się do zmiany dostępności wykresu (globalny / operatora lub stanowiska), zmiany ustawień opcji wysyłania wyniku oraz przełączania domyślności wykresów. Wyniki wykonania wykresów (ich graficzna postać i/albo dane tabelaryczne składające się na serie danych wykresu) są umieszczane na specjalnym oknie wynikowym analiz. Okno to stanowi dla Użytkownika właściwe środowisko pracy z analizami. To tu Użytkownik widzi wyniki analizy, może zmieniać parametry i przeliczać wykres, tu także może nawigować po grafie wykresów (eksplorować wykresy czyli przechodzić do podwykresów i wracać z powrotem) oraz wykonywać inne, pomocnicze operacje (np. drukowanie wyników, ich zapis do pliku w wybranym formacie czy wysyłanie wyników analizy do innych programów).

Uszczegółowienie koncepcji

Hierarchiczna struktura wykresów (nawigacja po grafie wykresów)

Przyciski wykresów na toolbarze, punkty wywołania wykresów

Jak powiedziano na początku, w programie istnieją specjalne punkty (tzw. punkty wywołania wykresów, w skrócie: wywołania), do których można podłączać analizy. Od strony Użytkownika punkty te są zazwyczaj tożsame z punktami podłączania wydruków: tam gdzie na toolbarze pojawiają się przyciski wydruków, zwykle pojawiają się także kontrolki do obsługi wykresów. Są to dwa przyciski: przycisk z ikoną wykresu, którego naciśnięcie powoduje wykonanie domyślnego wykresu startowego oraz przycisk z ikoną strzałki w dół powodujący rozwinięcie popup-menu z wyborem wykresu startowego, który należy wykonać. Wykonanie akcji na jednej z kontrolek wykresu powoduje załadowanie danych i otwarcie okna z wynikami (wykresem w postaci graficznej i/albo tabelarycznej). Okno z wynikami posiada własne przyciski wydruków; pozwala to na definiowanie wydruków analiz. Ponieważ jest jedno wspólne okno wynikowe, na którym pojawiają się wszystkie wykresy – definicje wydruków dla wszystkich wykresów w systemie są wspólne; może tak być bo zawsze będziemy robić wydruk na podstawie kolejki o ustalonej strukturze, w której zgromadzone są dane wykresu.

Wykresy startowe, domyślnybieżący wykres startowy

Do każdego wywołania można podłączyć dowolną ilość wykresów – są to tzw. wykresy startowe danego wywołania. Wykresy te są odpowiednio posortowane (wg lp) a jeden z nich jest domyślnym wykresem startowym danego wywołania. Domyślność wykresu startowego oznacza dla Użytkownika najprostszą możliwość wykonania wykresu – poprzez jeden klik lewym przyciskiem myszy w główny przycisk analiz. Każdy inny wykres startowy w tym punkcie może być wykonany tylko poprzez jego wybór z menu kontekstowego. Określanie domyślnego wykresu startowego danego punktu wywołania przebiega wg następującego algorytmu:
 • Sprawdzamy czy do wywołania (np. kontekstu) jest podłączony wykres użytkownika z zaznaczoną flagą Domyślny. Jeśli tak – wykres ten jest domyślnym wykresem startowym – kończymy poszukiwanie. Jeśli nie:
 • Sprawdzamy czy do kolejnych gałęzi nadrzędnych wywołania (np. procedury, potem roota) jest podłączony wykres użytkownika z zaznaczoną flagą Domyślny. Jeśli tak – wykres ten jest domyślnym wykresem startowym – kończymy poszukiwanie. Jeśli nie:
 • Sprawdzamy czy do wywołania (np. kontekstu) jest podłączony wykres standardowy z zaznaczoną flagą Domyślny. Jeśli tak – wykres ten jest domyślnym wykresem startowym – kończymy poszukiwanie. Jeśli nie:
 • Sprawdzamy czy do kolejnych gałęzi nadrzędnych wywołania (np. procedury, potem roota) jest podłączony wykres standardowy z zaznaczoną flagą Domyślny. Jeśli tak – wykres ten jest domyślnym wykresem startowym – kończymy poszukiwanie. Jeśli nie:
 • Pobieramy pierwszy w kolejności lp wykres startowy użytkownika podłączony do wywołania a w przypadku jego braku do kolejnych gałęzi nadrzędnych wywołania. Jeśli taki wykres znajdziemy – wykres ten jest domyślnym wykresem startowym – kończymy poszukiwanie. Jeśli nie:
 • Pobieramy pierwszy w kolejności lp wykres startowy standardowy podłączony do wywołania a w przypadku jego braku do kolejnych gałęzi nadrzędnych wywołania. Jeśli taki wykres znajdziemy – wykres ten jest domyślnym wykresem startowym – kończymy poszukiwanie.
Obsługa przycisków wykresu jest analogiczna jak w przypadku wydruków; mamy tu trzy akcje:
 • Wykonaj domyślny wykres startowy (przycisk główny wykresów lub klawisz F12),
 • Wybierz wykres startowy z menu kontekstowego i wykonaj go (dodatkowy przycisk wykresów z ikoną strzałki lub klawisz Alt-F12) oraz
 • Edycja węzła wykresów¬ (Ctrl + lewy klawisz myszy na przycisku głównym lub klawisz Ctrl-F12).
Po wykonaniu domyślnego lub wybranego wykresu startowego jest otwierane okno wynikowe analiz. Obiekt wykresu po aktywacji (otwarcie okna z wykresem) widzi tylko węzeł narysowanego wykresu a więc mimo, że do danego wywołania możemy mieć podłączoną dowolną ilość wykresów startowych – tylko jeden z nich jest ‘bieżącym wykresem startowym’. Wykresy startowe mogą być filtrowane przez zastosowanie dynamicznych warunków, które decydują czy w danej sytuacji (przy bieżących ustawieniach przez aplikację zmiennych występujących w warunku podłączenia wykresu) dany wykres startowy ma być widoczny w danym kontekście czy też nie.

Zagnieżdżanie wykresów (podwykresy)

Każdy wykres (w szczególności także wykresy startowe dla danego wywołania) może mieć dowolną ilość wykresów podrzędnych (podwykresów) podłączonych do niego w uporządkowany sposób; jeden z tych podwykresów jest traktowany jako domyślny (decyduje ustawienie flagi Domyślny podłączenia a w przypadku jej nie ustawienia dla żadnego podwykresu – kolejność podwykresów wg lp; kolejność tą można zmieniać na drzewie hierarchii wykresów używając mechanizmu bąbelkowania). Z drugiej strony każdy wykres może być podłączony do dowolnej ilości wykresów nadrzędnych w stosunku do niego. Nie ma tu ograniczenia aby wykresy ‘nie zapętlały’ się tzn. aby dla żadnego łańcucha wykresów nie zachodziła sytuacja, że jakiś wykres występuje w tym łańcuchu więcej niż jeden raz. Takie podejście, poza prostotą implementacji ma tą dodatkową zaletę, że pozwala wykonać ten sam wykres jako swój podwykres, ale z innymi parametrami. Nie przewidujemy na razie implementacji warunkowego zagnieżdżania wykresów.

Graf wykresów – nawigacja w czasie wykonywania

Ponieważ każdy wykres może posiadać dowolną liczbę wykresów podrzędnych – mamy do czynienia z ukierunkowanym grafem i podczas wykonywania wykresów zachodzi konieczność umożliwienia nawigacji poprzez ten graf. Przede wszystkim w każdym węźle-wykresie (poza ‘liśćmi’ nie zawierającymi już podwykresów) musimy umożliwić tzw. drill-down czyli eksplorację do węzłów (wykresów) podrzędnych – jest to realizowane jako akcja wykonywana przy kliknięciu w punkt wykresu. Jeśli klikamy prawym klawiszem – pojawia się menu kontekstowe zawierające pozycje odpowiadające wykresom podrzędnym. Natomiast lewy klik na punkcie wykresu powoduje wykonanie domyślnego podwykresu. Ponieważ zbiór wykresów podłączonych do wywołania stanowi graf, po którym możemy się poruszać – istnieje potrzeba zapamiętywania przebytych ścieżek i ponownego poruszania się po nich (w ramach jednej ‘sesji’ z danym wywołaniem). Ciąg wykonań wykresów danego punktu wywołania, począwszy od bieżącego wykresu startowego nazywamy historią wykonań wykresów. Zapis wykonania wykresu do historii następuje przy wczytywaniu bieżącego wykresu startowego, a następnie przy wykonywaniu akcji Eksploruj. W odpowiednich zmiennych zapamiętywane są dane pozwalające odtworzyć wyświetlony uprzednio wykres w niezmienionej postaci (z dokładnością do zmian wynikających z odświeżenia wyników); dane te to oczywiście zapytanie i wartości parametrów ostatnio użyte w tych zapytaniach oraz ostatnie wartości parametrów graficznych. Na każdym wykresie (poza bieżącym startowym dla opcji Na początek), na specjalnych przyciskach, są dostępne dodatkowo cztery opcje: Na początek (powrót do bieżącego wykresu startowego), Wstecz (powrót do poprzednio wykonanego wykresu), Wprzód (przejście do następnego ‘historycznie’ wykresu) i Na koniec (przejście do ostatniego ‘historycznie’ wykresu). Opcja Wstecz (także Na początek ) nie pojawia się w przypadku gdy jesteśmy na bieżącym wykresie startowym. Wszystkie parametry wykresu (z zapytania i graficzne), do którego się cofamy są odtwarzane na podstawie odpowiednich zmiennych ale dane wykresu są przeładowywane (jest to robione ze względów technicznych – nie przewidujemy cache-owania danych wynikowych wykresu). Analogiczne uwagi dotyczą opcji Wprzód, którą dodatkowo trzeba odróżniać od Eksploruj także w tym sensie, że nawet jeśli Wprzód powoduje przejście do podrzędnego wykresu (tak jak Eksploruj) to po pierwsze nie koniecznie jest to ten sam wykres podrzędny (jeśli jest ich więcej), a po drugie opcja Eksploruj dotyczy klikniętego w momencie jej wybrania punktu a opcja Wprzód bierze pod uwagę punkt poprzednio kliknięty, tj. kliknięty w trakcie wykonywania opcji Eksploruj, które wprowadziło dany wykres do historii.
Uwaga
Zapisujemy do kolejki historii tylko bieżący wykres startowy i eksploracje (każdą). Cofanie ani posuwanie się wprzód nie dopisuje do kolejki rekordów a tylko przesuwa pointer wskazujący bieżącą pozycję. Eksploracja usuwa wszystkie rekordy z kolejki historii będące ‘po’ rekordzie odpowiadającym eksplorowanemu wykresowi, dopisuje rekord docelowego podwykresu i ustawia na nim pointer. Powoduje to ‘zapominanie’ części historii po wykonaniu eksploracji ale jest to standardowe zachowanie (por. MSIE).

Edycja wykresów

Do wygodnego podłączania wykresów startowych do wywołań oraz wykresów do wykresów (zagnieżdżanie) zostało utworzone specjalne wielopoziomowe drzewo (korzeń, procedura, kontekst, wykresy startowe, wykresy podrzędne). Poza podstawowymi operacjami takimi jak dodawanie, podłączanie i odłączanie wykresów, ich edycja (w tym testowanie) i usuwanie dostępne będą także różne funkcje pomocnicze, np. włączanie/wyłączanie flagi domyślności, bąbelkowanie, szukanie wykresu zawierającego w definicji podany ciąg znaków i inne.

Źródła danych do wykresów

Każdy wykres może być tworzony w oparciu o jedno z niżej wymienionych źródeł:
 • Zapytanie SQL i dane w bazie
Jest to podstawowy rodzaj źródła danych dla wykresów. Przez zapytanie rozumiemy tu ciąg dowolnych instrukcji T-SQL, w którym ostatnią jest instrukcja SELECT o strukturze zgodnej ze strukturą specjalnej kolejki. Struktura ta, w przypadku gdy mamy do czynienia z prawdziwym wykresem, a nie tylko z tabelą wynikową, nakłada pewne ograniczenia na typy i zawartość pierwszych trzech kolumn zapytania. Pierwsza kolumna numeruje wiersze wyniku zatem musi być całkowita a jej wartości unikalne, druga kolumna określa wartości na osi X – musi więc być rzeczywista lub całkowita a jej wartości unikalne, wreszcie trzecia kolumna określa opisy osi X – powinna być znakowa a jej wartości unikalne choć akurat te wymagania są tylko zaleceniami a nie formalnymi wymogami. W przypadku wykresów typu ‘tylko tabela’ powyższe ograniczenia nie obowiązują. Wszystkie kolumny zwracane przez SELECT muszą być nazwane. Jeśli więc w liście tej występują agregaty lub stałe – należy koniecznie użyć aliasów (np. SELECT PunktID=1, TrN_TrNID, TrN_NumerPelny, RazemNetto=SUM(TrE_WartoscNetto) FROM … ). W tekście zapytania w definicji wykresu mogą występować tzw. parametry dynamiczne, których wartości są wyliczane i wstawiane w miejsce definicji (odwołań do) tych parametrów przed przesłaniem wynikowego zapytania na serwer. Poza parametrami dynamicznymi w zapytaniu można umieszczać wyrażenia, zmienne tekstowe, wstawki tekstowe i wiele innych konstrukcji, które przed podaniem zapytania do serwera SQL są rozwijane (wyliczane i podstawiane wartościami). Język użyty w zapytaniu wykresu jest więc połączeniem T-SQL i specjalnego języka obsługi parametrów dynamicznych, tzw. DPL, opisanego w osobnym dokumencie.
 • Kolejka globalna wypełniona przez aplikację
Dane serii wykresu mogą także pochodzić ze specjalnych kolejek. Ma to miejsce w przypadkach, gdy aplikacja dysponuje już danymi (często uzyskanymi w inny sposób niż tylko wykonanie SELECT-ów).
 • Wywołanie procedury
Wykonanie ‘wykresu’ może polegać nie tylko na uzyskaniu wyników i ich graficznej i/albo tabelarycznej prezentacji (wykresy normalne / wykresy typu ‘tylko tabela’), ale także na wywołaniu procedury (tzw. drill-trough). W tym przypadku składnia ‘zapytania’ nie ma nic wspólnego z SQL-em – wywołanie procedury następuje zgodnie ze składnią języka DPL.

Parametry dynamiczne wykresów

Parametrem dynamicznym wykresu (w skrócie: parametrem) nazywamy zmienną występującą w zapytaniu lub parametrach graficznych (można np. sparametryzować tytuł wykresu), której wartość jest ustalana i wstawiana w miejsce definicji parametru w czasie wykonywania wykresu (tzw. runtime). Ogólna składnia definicji parametru dynamicznego jest następująca: ?@[H]Picture[(_Q|_NQ)]|[Nazwa|]Prompt:Default[@?]                                        (PD) W przypadku, gdy chcemy użyć w parametrze bardziej wyrafinowanych opcji lub zadeklarować wszystkie parametry w jednym miejscu – używamy deklaracji parametru dynamicznego mającej postać: @PAR Definicja Opcje PAR@                                                                                      (PD-DEKL) gdzie Definicja jest określona przez (PD). Deklaracja różni się od definicji pod jeszcze jednym, istotnym względem. Mianowicie deklaracja przy rozwinięciu jest usuwana z tekstu. Definicja parametru jest natomiast zamieniana jego wartością. Niezależnie od tego czy zadeklarujemy czy też zdefiniujemy parametr dynamiczny – najczęściej występuje potrzeba wielokrotnego odwoływania się jego wartości w innych częściach tekstu – korzystamy wówczas z odwołania do parametru dynamicznego (nazywanego także definicją powtórzonego parametru): ??[(_Q|_NQ)]Nazwa                                                                                                                        (PD2) Szczegółowy opis parametrów dynamicznych został umieszczony w osobnym dokumencie. Początkowe wartości parametrów (tzn. te, które są użyte przy pierwszym wykonaniu wykresu w danej sesji wywołania) mogą być przekazywane do wykresu z poniższych źródeł i wg poniższej kolejności określającej priorytet źródła:
 • Z danych pobranych z eksplorowanego punktu wykresu nadrzędnego – nie dotyczy to oczywiście bieżącego wykresu startowego.
 • Z kolejki parametrów dynamicznych wykresu nadrzędnego (wiązanie po nazwie) – nie dotyczy to oczywiście bieżącego wykresu startowego
Jeśli np. W zapytaniu nadrzędnym i podrzędnym mamy parametr o nazwie RaportyZamkniete to eksplorując wykres z ustawioną wartością parametru dziedziczymy tą wartość na podwykresie.
 • Parametry dynamiczne zdefiniowane w parametrach graficznych dziedziczą wartości z parametrów dynamicznych zdefiniowanych w zapytaniu bieżącego wykresu.
 • Z kolejki zmiennych dynamicznych przekazanych do wykresu z aplikacji (dokładniej: z okna, z którego uruchamiamy analizę) – dotyczy to tylko bieżącego wykresu startowego.
 • Z wartości domyślnych określonych w definicji parametru (także włączając opcjonalny odczyt ostatnio użytych wartości z rejestru).
Z takimi początkowymi wartościami parametrów tworzony jest wykres po raz pierwszy (w sesji danego wywołania). Przed tym jednak na oknie wykresu są tworzone kontrolki wszystkich parametrów a ich wartości ustalane są na wartości początkowe. Po narysowaniu wykresu możliwa jest edycja parametrów za pomocą wykreowanych kontrolek i odświeżenie wykresu z nowymi wartościami parametrów. Na oknie wynikowym analiz znajduje się znacznik określający, czy pobrane dane są zgodne z bieżącymi ustawieniami kontrolek parametrów czy też nie (podobnie jak przycisk lejka w konstruktorze filtra).
Uwaga
Jeśli w parametrach graficznych definicji wykresu umieścimy parametr /@AutoRefresh to odświeżanie będzie następowało automatycznie (tj. bez wciskania przycisku odświeżenia) przy każdej zmianie któregokolwiek z parametrów dynamicznych (zapytania lub graficznych).
Oto szczegóły mechanizmu, którego używa obiekt przy ustalaniu wartości parametrów wykresu. Przed wykonaniem bieżącego wykresu startowego lub potomnego po raz pierwszy w danej sesji wywołania obiekt przeszukuje zapytanie i parametry graficzne wykresu w poszukiwaniu parametrów dynamicznych. Po znalezieniu wszystkich parametrów, przed wykonaniem wykresu obiekt stara się ustalić ich wartości:
 • Jeśli mamy do czynienia z bieżącym wykresem startowym – są przeszukiwane parametry przekazane z aplikacji. Wiązanie odbywa się po Nazwie parametru. Dotyczy to tylko parametrów dynamicznych zdefiniowanych w zapytaniu.
 • Jeśli wykonujemy opcję Eksploruj – najpierw sprawdzane jest zapytanie wykresu nadrzędnego (dokładniej kolekcja Fields jego wynikowego recordsetu) w poszukiwaniu kolumn o nazwie zgodnej z Nazwą parametru. Jeśli taka kolumna zostanie znaleziona – jest pobierany kliknięty rekord z kolejki z danymi nadrzędnego wykresu a następnie w miejsce parametru wstawiana jest wartość z odpowiedniej kolumny tego rekordu. Dotyczy to zarówno parametrów zapytania jak i graficznych. Jeśli szukana kolumna nie zostanie znaleziona – jest przeszukiwana kolejka parametrów dynamicznych nadwykresu (czyli eksplorowanego wykresu). Jeśli w kolejce tej zostanie znaleziony parametr o nazwie Nazwa – następuje odziedziczenie wartości. Oczywiście dla parametrów zdefiniowanych w zapytaniu przeszukiwana jest kolejka parametrów dynamicznych ‘nadzapytania’ a dla parametrów zdefiniowanych w parametrach graficznych – kolejka parametrów dynamicznych ‘nadparametrów’ graficznych.
 • Jeśli mamy do czynienia z parametrem dynamicznym zdefiniowanym w parametrach graficznych, niezależnie od wyników poprzednich poszukiwań, następuje próba odziedziczenia wartości tego parametru z parametru dynamicznego o takiej samej nazwie, zdefiniowanego w zapytaniu bieżącego wykresu. Mamy tu zatem do czynienia z bezwarunkowym dziedziczeniem wartości graficznych parametrów dynamicznych z wartości zapytaniowych parametrów dynamicznych bieżącego wykresu.
 • W obu przypadkach jeśli poszukiwania nie dadzą rezultatu – wartość parametru jest ustalana na podstawie jego Defaultu (wartości odczytanej z definicji parametru)
Wszystkie parametry danego wykresu, łącznie z ustalonymi wartościami zapisywane są w odpowiedniej kolejce. Na podstawie tej kolejki kreowane są dynamicznie kontrolki parametrów i od razu rysowany wykres. Przed wykonaniem wykresu, który już wcześniej został wczytany (Na początek, Wstecz, Wprzód Na koniec, Odśwież) następuje wykreowanie kontrolek parametrów tego wykresu z wartościami ostatnio użytymi i narysowanie wykresu w oparciu o te wartości. Teraz Użytkownik może manipulować wartościami parametrów poprzez kontrolki – wartości te są zapisywane do kolejki w momencie wykonania akcji Odśwież.

Zmienne dynamiczne przekazywane z aplikacji do bieżącego wykresu startowego

Zmienne dynamiczne mają za zadanie zainicjalizować wybrane parametry dynamiczne wykresu wartościami przekazanymi z aplikacji. Wartości tych zmiennych są ustalane w czasie wykonywania programu i przesyłane do bieżącego wykresu startowego. Można np. przekazać z procedury-listy zmienną zawierającą aktualnie zastosowany filtr na liście.
Uwaga
Zmienne dynamiczne są podstawiane pod parametry dynamiczne tylko dla bieżącego wykresu startowego (nie dotyczą podwykresów – tam występuje dziedziczenie wartości parametrów o zgodnej nazwie).

Wyrażenia

Wyrażenia to ciągi znaków występujące w zapytaniach oraz w parametrach graficznych wykresu takie, których wartości są obliczane przed wykonaniem wykresu. W wyrażeniach mogą występować m.in. odwołania do parametrów dynamicznych a także zmienne i funkcje systemowe. Wyrażeń używa bardzo często do określania wartości początkowych parametrów dynamicznych (np. bieżąca data). Składnia wyrażenia jest następująca: {ciąg_znaków}                                                                                                                 (W) Szczegółowy opis wyrażeń został umieszczony w osobnym dokumencie.

Predefiniowane wstawki tekstowe

Wstawki tekstowe

Potrzeba wprowadzenia wstawek tekstowych wynikła z trudności, jakie występowały przy utrzymywaniu standaryzacji dużej liczby wykresów oraz potrzeby wyodrębnienia części wspólnych wielu analiz (likwidacja redundancji). Co do standaryzacji chodzi o to aby np. powtarzające się na wielu wykresach analogiczne kontrolki (lub grupy kontrolek, np. zakres dat) wyglądały na każdym wykresie tak samo (‘dymek’, opcje graficzne, warunek poprawności, komunikat itp.). Do tej pory zmiana jakiejkolwiek własności takiej kontrolki wiązała się z koniecznością wykonania tej zmiany we wszystkich odpowiednich wykresach. Stosując predefiniowane wstawki tekstowe – robimy zmianę w jednym miejscu. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o parametry graficzne, które, poza tytułem, typem wykresu i wyborem serii powinny być w zasadzie identyczne dla wszystkich wykresów. Wyodrębnienie wspólnych części wykresów polega na tym, że jeżeli mamy kilka wykresów o bardzo podobnej konstrukcji (różniących się tylko detalami) to za pomocą predefiniowanych wstawek tekstowych można jak gdyby stworzyć jedną, sparametryzowaną definicję wykresu. Oczywiście, formalnie rzecz biorąc, definicji będzie kilka, tyle tylko, że będą one posiadały jedynie wywołanie odpowiedniej, wspólnej wstawki z różnymi parametrami. Tyle ogólnych impresji. Przejdźmy do konkretów. Pierwszą czynnością, jaką wykonuje moduł wykresów po wczytaniu definicji wykresu z bazy, jeszcze przed podaniem tekstów (zapytanie i grafika) do preparsingu, jest poszukiwanie w tych tekstach deklaracji predefiniowanych wstawek tekstowych (PWT) i ich rozwijanie. Deklaracja PWT w tekście zapytania bądź grafiki ma następującą składnię: @INS Nazwa||[Parametry] [ParametryX] INS@                                                       (PWT0) gdzie Nazwa jest unikalną (w ramach bazy wykresu) nazwą wstawki (NO CASE) a opcjonalne człony Parametry i ParametryX posiadają następującą składnię: Parametr[, Parametr…]                                                                                                  (PWTP) ^NazwaParametruX=WartoscParametruX [^NazwaParametruX=WartoscParametruX,…]                                                         (PWTPX) gdzie Parametr jest dowolnym ciągiem znaków (NO CASE) , nie zawierającym przecinka (seperator parametrów), znaku ^ (definicja parametru typu X) ani ciągu znaków ‘ INS@’ (spacja, INS@ – terminator PWT). Parametry typu X muszą występować po parametrach zwykłych i nie mogą być z nimi wymieszane. Zostaną one omówione w dalszej części tego rozdziału. Parametry są przekazywane do definicji wstawki i decydują o wstawianiu do niej tekstów warunkowych (patrz następny rozdział) i wstawek podrzędnych (tzw. podwstawek). Definicja wstawki jest traktowana jak normalny tekst – wynika stąd, że wstawki mogą być zagnieżdżone. Deklaracja (pod)wstawki we wstawce ma postać: @INS Nazwa|[Warunek]|[Parametry] INS@                                                            (PPWT) gdzie Nazwa jest unikalną (w ramach bazy wykresu) nazwą wstawki podrzędnej (NO CASE) a opcjonalny człon Warunek posiada następującą składnię: Segment[,Segment…]                                                                                                     (PWTW) gdzie Segment jest dowolnym ciągiem znaków (NO CASE), nie zawierającym przecinka (seperator segmentów) ani ciągu znaków ‘ INS@’ (spacja, INS@ – terminator PWT). Ponieważ podwstawka może zostać wywołana z parametrami (deklaracja w tekście nadrzędnym) – sprawdzamy czy parametry te spełniają Warunek wstawienia podwstawki. Jeśli Warunek jest spełniony – następuje zamiana deklaracji podwstawki na jej rozwinięcie, jeśli nie – usunięcie deklaracji podwstawki. Walidacja warunku odbywa się w następujący sposób:
 • Jeśli Warunek jest pusty – uznaje się, że jest spełniony
 • Jeśli Warunek nie jest pusty – uznaje się, że jest spełniony, jeśli dla co najmniej jednego z jego członów (Segment) istnieje odpowiednik (równość NO CASE) wśród przekazanych do podwstawki parametrów zwykłych (nie typu X).
Uwaga
Walidacja dotyczy parametrów przekazanych z nadrzędnego tekstu. Parametry określone w deklaracji podwstawki są jedynie przekazywane do jej rozwinięcia w przypadku, gdy to rozwinięcie jest wstawiane.
Uwaga
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przed sekwencją kończącą INS@ musi występować co najmniej jedna spacja, zatem deklaracja: @INS Ala INS@ nie jest poprawna gdyż bezpośrednio przed końcowym INS@ występuje ENTER zamiast spacji.
Przy rozwijaniu wstawki jej rozwinięcie pobierane jest z tej bazy (wykresów standardowych lub użytkownika), z której pobrano definicję wykresu. W przypadku nie znalezienia wstawki o podanej nazwie, jeśli mamy do czynienia z wykresem użytkownika, wstawka jest następnie poszukiwana w bazie wykresów standardowych.

Teksty warunkowe

Omawiając parametry przekazywane w deklaracji wstawki wspomnieliśmy o tzw. tekstach warunkowych. Tekst warunkowy jest dowolnym ciągiem znaków, który może zostać wstawiony do definicji wstawki przy spełnieniu określonych warunków. Tekst warunkowy może występować jedynie w definicji predefiniowanej wstawki tekstowej, a jego składnia jest następująca: @IF(Warunek) Tekst IF@                (TW) gdzie Warunek jest analogiczny jak w definicji (PPWT) a Tekst jest dowolnym ciągiem znaków nie zawierającym sekwencji zakończenia ‘ IF@’ (spacja, IF@). Ponieważ TW może występować jedynie w definicji PWT – są określone parametry przekazane do definicji PWT z jej deklaracji w tekście nadrzędnym. Parametry te pozwalają na walidację warunku Warunek (mechanizm dokładnie taki sam jak w przypadku PPWT). Uzupełniającym elementem składni tekstu warunkowego jest zaprzeczony tekst warunkowy: @IFNOT(Warunek) Tekst IFNOT@                              (TWNOT) różni się on od TW tylko tym, że tekst jest wstawiany jeśli warunek jest pusty albo żaden jego człon nie ma odpowiednika wśród przekazanych parametrów.
Uwaga
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przed sekwencją kończącą IF@ (IFNOT@) musi występować co najmniej jedna spacja, zatem deklaracja: @IF(FAPA) xxx IF@ nie jest poprawna gdyż bezpośrednio przed końcowym IF@ występuje ENTER zamiast spacji.
Analogicznie do powyższych zostały wprowadzone teksty warunkowe: @IFAND(Warunek) Tekst IFAND@                                                                                             (TWAND) oraz @IFANDNOT(Warunek) Tekst IFANDNOT@                                                                            (TWANDNOT) różniące się od opisanych jedynie sposobem sprawdzania Warunku, który w tym przypadku uważa się za spełniony tylko wtedy gdy jest pusty lub dla wszystkich jego członów (Segment) istnieje odpowiednik (równość NO CASE) wśród przekazanych do podwstawki parametrów zwykłych (nie typu X).

Rozszerzone parametry tekstowe (parametry typu X)

Opisany wyżej mechanizm nie pozwala na parametryzowanie wstawek tekstowych. Przypuśćmy, że chcemy zdefiniować wstawkę wstawiającą zakres dat. Wstawki tej chcemy użyć zarówno w analizie a1 gdzie wartości domyślne dat mają być odpowiednio Today() i Today()+1 i w analizie a2 z wartościami domyślnymi Date(Month(Today()), 1, Year(Today())) i Today(). Aby wstawka mogła zrealizować oba te zadania – musi obsługiwać parametry rozszerzone. Składnia rozszerzonego parametru tekstowego wstawianego do wstawki jest następująca: @INSP(Nazwa)                                                                                                                                 (INSP) gdzie Nazwa jest nazwą parametru przekazanego z tekstu nadrzędnego (zapytania, grafiki bądź podwstawki). Składnia przekazania w/w parametru tekstowego jest określona przez (PWTPX). We wzorze tym NazwaParametruX odpowiada Nazwie w (INSP) (równość jest typu NO CASE). Wartość parametru może być ustalona ale może też zawierać element @INSP().

Parametry graficzne wykresu

Aby nie zmieniać struktury tabeli z wykresami przy dodawaniu w przyszłości obsługi kolejnych parametrów graficznych wprowadzamy jedną, parsowaną kolumnę stringową ParametryGraficzne. Kolumna ta powinna zawierać ustawienia wszystkich potrzebnych parametrów graficznych danego wykresu w postaci: /@SymbolGr[=WartoscGr(BezApostrofów)]                                                            (PG) gdzie SymbolGr jest nazwą parametru graficznego a WartoscGr jego wartością początkową. Kolumna ParametryGraficzne jest parsowana przy wczytywaniu definicji wykresu i składana przy zapisie. Opcjonalna wartość WartoscGr jest wartością parametru, z którą wykres jest rysowany pierwszy raz; wartość ta może zostać zmieniona w trakcie oglądania wykresu przez edycję odpowiedniej kontrolki dynamicznej, wykreowanej na podstawie parametru dynamicznego wykresu dotyczącego wartości danego parametru graficznego. Wartość WartoscGr może bowiem zawierać parametry dynamiczne. W wartościach parametrów graficznych obu typów mogą występować wyrażenia. Oto najważniejsze symbole dostępnych parametrów graficznych:
SymbolGrZnaczenieWartościDPDD(*)PD(*)
HeaderNameTytuł wykresu11
XAxisNameTytuł osi X11
YAxisNameTytuł osi Y11
TypeTyp wykresu1 – kolumnowy, 2 – liniowy, 4 – kołowy,...1111
DepthGłębokość 3D0 – wykres 2D, >0 – wykres 3D011001
LineWidthGrubość linii1-10 (dotyczy typu 2)210
PointWidthGrubość słupka1-10 (dotyczy typu 1)00
ShowDataLabelsWyświetla wartości punktów0 – nie pokazuje, 1 – pokazuje1111
SeriesDefinicje seriiKol,...,Kol gdzie Kol,...,Kol - numery kolumn zapytania (4<=Kol<=24).4141
NoHeadOnColsWykaz kolumn, które mają nie mieć headeraKol,...,Kol gdzie Kol,...,Kol - numery kolumn zapytania (1<= Kol <=24).00
HideColsWykaz kolumn, które mają być ukryte (zerowej szerokości)Kol,...,Kol gdzie Kol,...,Kol - numery kolumn zapytania (1<=Kol<=24).00
AutoRefreshAutomatyczne odświeżanie po zmianie któregokolwiek parametru0 – nie, 1 – tak0111
SkipFirstExecNie wykonywanie akcji (zapytania, procedury) za pierwszym razem, dopiero po odświeżeniu. Dotyczy tylko wykresu startowego .0 – wykonuj akcję także przy pierwszym wykonaniu wykresu, 1 – nie wykonuj akcji przy pierwszym wykonaniu wykresu (np. nie chcemy wykonywać zapytania z domyślnymi wartościami parametrów)0111
NoPunktIDColZapytanie nie zawiera kolumny z licznikiem wierszy0 – zawiera kolumnę z ID wiersza, 1- nie zawiera kolumny z ID wiersza, tworzona jest techniczna kolumna z ID wiersza niewidoczna dla użytkownika.01
Default jest wartością, która jest podstawiana, gdy w parametrach graficznych dany parametr w ogóle nie występuje i PodstawDefault=1. Gdy w parametrach graficznych dany parametr w ogóle nie występuje i PodstawDefault=0 – to wartość parametru nie jest w ogóle podstawiana. Default(*) jest wartością, która jest podstawiana, gdy w parametrach graficznych dany parametr występuje ale nie ma podstawionej wartości (np. /@3D, /@PokazujEtykietyDanych) i PodstawDefault(*)=1 . Gdy w parametrach graficznych dany parametr występuje ale nie ma podstawionej wartości i PodstawDefault(*)=0 – to wartość parametru nie jest w ogóle podstawiana. Uwaga. Parametr NoHeadOnCols mimo, że formalnie przynależy do parametrów graficznych dotyczy tabeli z wynikami a nie wykresu. Stąd nie należy się dziwić, że wykres typu ‘tylko tabela’ ma aktywne pole z parametrami graficznymi. Kompletny wykaz obsługiwanych parametrów i sposób ich ustawiania opisuje osobny dokument. Graficzne zmienne symboliczne. Graficzne zmienne symboliczne to zmienne postaci @NAZWAZMIENNEJ, występujące w parametrach graficznych wykresu, których wartości podstawiane są do parametrów graficznych przed narysowaniem wykresu ale już po załadowaniu wyników. Poniższa tabela zawiera wszystkie obsługiwane w tej chwili zmienne graficzne:
Nazwa zmiennejOpis (wartość)
RECORDSZwraca ilość rekordów wyniku zapytania.
Przykład użycia: /@ShowXLabelsEvery={@Records/3}
Uwaga
Nazwy zmiennych graficznych są CASE SENSITIVE.

Wywoływanie funkcji

Akcja wykonywana podczas eksploracji wykresu (lub wykonywania wykresu startowego) nie zawsze musi polegać na narysowaniu wykresu czy pobraniu danych w postaci tabelarycznej – zamiast tego może także być wywołana funkcja (procedura). Najczęstsze zastosowanie polega na wywołaniu procedury okna z odfiltrowaną listą zapisów składających się na wartość klikniętego punktu wykresu – mamy wówczas do czynienia z tzw. drill-through. Składnia wywoływania funkcji jest zgodna z językiem DPL i została opisana w oddzielnym dokumencie.

Wykresy bez wykresów – tabelewynikami

Moduł analiz posiada możliwość pobierania danych bez rysowania wykresu. W takim przypadku wyniki nie są prezentowane graficznie a tylko w postaci tabelarycznej. Oczywiście tabela danych wynikowych, podobnie jak wykres, jest aktywna. Oznacza to, że można eksplorować jej rekordy wykonując analizy podrzędne. Wykres typu ‘tylko tabela’ nie posiada rzecz jasna żadnych parametrów graficznych.
Uwaga
Wykres typu ‘tylko tabela’ nie zawiera ograniczeń jakie narzucamy dla zapytań normalnych wykresów – zapytania mogą tu zwracać 1-20 kolumn zupełnie dowolnych typów i o dowolnym znaczeniu.

Przekazywanie do wykresów zaznaczonych pozycji

Wykres może odwoływać się do pozycji zaznaczonych na liście. Oczywiście aby takie odwołanie było możliwe – okno aplikacji musi nie tylko posiadać, ale także eksportować zaznaczenia do modułu wykresów (innymi słowy programista danego okna musiał przewidzieć, że Użytkownik będzie chciał w tym miejscu odwołać się w definicji wykresu do zaznaczeń na liście). Jeśli w/w jest spełniony, zbudowanie wykresu opartego o zaznaczenia może być obsłużony na dwa sposoby Obsługa zaznaczeń: Tabela tymczasowa
 • We właściwościach ogólnych wykresu:
Ustawieniu na wykresie flagi Obsługa zaznaczeń: Tabela tymczasowa
 • W zapytaniu wykresu:
 • Zadeklarowaniu ukrytego parametru dynamicznego @PAR ?@Hs50|ZazGUID|ZazGUID:’’ PAR@
 • Wykonaniu JOIN-a do tabeli WkrZaznaczenia2 (np. … JOIN WkrZaznaczenia2 ON BNa_BNaID = WkZ2_GIDNumer …).
 • Umieszczeniu w filtrze zapytania warunku WkZ2_GUID=??_QZazGUID na odziedziczony ze zmiennej dynamicznej GUID
Obsługa zaznaczeń: Klauzula IN
 • We właściwościach ogólnych wykresu:
Ustawieniu na wykresie flagi Obsługa zaznaczeń: Klauzula IN
 • W zapytaniu wykresu:
 • Zadeklarowaniu ukrytego parametru ‘wirtualnego’ @PAR ?@X|Zaznaczenia|Zaznaczenia:1@? PAR@
 • Zastosowanie w zapytaniu składni którą silnik wykresów rozwinie do postaci klauzuli IN, składnia powinna wyglądać w ten sposób: „WHERE {Zaznaczenia(ID rekordu, 1)}” ( przykładowe zapytanie: SELECT Knt_KntID, Knt_Kod, Knt_LimitKredytu FROM cdn.Kontrahenci WHERE {Zaznaczenia(Knt_KntID, 1)} )

Eksport wyników wykresu

Wyniki wykonania analizy (wykres w postaci graficznej oraz tabela z wynikami) mogą być zapisywane do pliku, służą do tego ikony Eksport wykresu/Eksport tabeli dostępne na wstążce. Plik ten (tzw. plik wynikowy) może mieć jeden z następujących formatów:
 • Z zakładki wykres: bmp, emf, gif, jpeg, png, tiff, wmf, pdf, xls, mht (wykres graficzny)
 • Z zakładki dane serii wykresu: xlix, xls, xml, txt, html (dane tabelaryczne)

Interface Użytkownika

Edycja wykresów

Drzewo hierarchii wykresów

Podstawową procedurą edycji wykresów jest drzewo hierarchii wykresów. Procedura ta umożliwia wykonywanie wszystkich operacji edycyjnych dla wykresów standardowych i użytkownika:
 • oglądanie struktury połączeń wykresów (do wywołań oraz wykresów do siebie nawzajem),
 • podłączanie i odłączanie wykresów (w tym edycja warunków podłączenia wykresów startowych),
 • określanie domyślności i przestawianie kolejności wykresów (bąbelkowanie)
 • dodawanie, edycję, testowanie i usuwanie wykresów (można usuwać tylko wykresy nie posiadające podwykresów),
 • szukanie podanego ciągu znaków w nazwie wykresu, kontekstu lub procedury,
 • proste filtrowanie drzewa,
 • aktualizację bazy,
 • oglądanie zmiennych dynamicznych wysyłanych z aplikacji do wykresu w danym momencie.
Należy zwrócić uwagę, że edycja wykresów standardowych przez zwykłego (tj. nie pracującego w specjalnym trybie super-user) Użytkownika ma bardzo ograniczony charakter. Użytkownik nie może zmienić ani logicznej struktury wykresów standardowych (podłączanie/odłączanie) ani żadnych parametrów identyfikujących te wykresy (np. nazwa), wpływających na wyniki (np. zapytanie) czy też wygląd (parametry graficzne) wykresów standardowych. Wykresy standardowe nie mogą być także dodawane ani usuwane przez Użytkownika. Jedyne możliwe w tym przypadku modyfikacje dotyczą opcji wysyłania wyniku, ustalania domyślności wykresów i warunków ich podłączenia. Zmiany te jednak nie są zapisywane do pliku z wykresami standardowymi (który można traktować jako READ/ONLY), a do specjalnych tabel SQL-owych, będących podzbiorami funkcjonalnymi odpowiednich pełnych tabel (patrz rozdział poświęcony bazie danych). W tabelach tych są zapisywane modyfikacje ustawień wykresów standardowych dla poszczególnych Użytkowników.

Drzewo hierarchii wykresów – zakładka Ogólne

Na drzewie hierarchii wykresów analizy standardowe są widoczne w kolorze szarym, a ich nazwa jest pisana kursywą, analizy użytkownika są przedstawione czcionką czarną regularną. Wszystkie akcje dostępne dla podświetlonego obiektu (gałąź na drzewie) są możliwe do wykonania z poziomu menu podręcznego otwieranego przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obiekcie. W menu są również podane skróty klawiszowe do poszczególnych akcji. Dla podstawowych i najczęściej wykonywanych akcji pod listami umieszczono dodatkowo przyciski. Poniżej krótki opis znaczenia poszczególnych przycisków. – dodanie nowego wykresu i podłączenie go do podświetlonej gałęzi. Kliknięcie przycisku z Ctrl lub z Shift powoduje zainicjalizowanie dodawanego wykresu danymi podświetlonego wykresu (wzorca), z tym, że użycie Shift wymusza podłączenie nowego wykresu na tym samym poziomie co wzorzec czyli do ojca wzorca (a nie do wzorca). – edycja wykresu (otwarcie formularza definicji wykresu). – usunięcie wykresu. Usuwany wykres nie może mieć podłączonych podwykresów. – wybór wykresu z listy i podłączenie go do podświetlonej gałęzi. – odłączenie podświetlonego wykresu. – otwiera płaską listę wykresów, opisaną w rozdziale 3.1.3. Na liście tej można m.in. znaleźć wykresy nie podłączone do żadnego wywołania a więc niewidoczne na drzewie hierarchii (i nie możliwe do wykonania z poziomu programu). – otwiera listę wstawek tekstowych, opisaną w rozdziale 3.1.4. – wyszukiwanie podanego ciągu znaków w nazwach procedur, kontekstów i wykresów. – testuj analizę – odfiltrowuje (lub nie) gałęzie procedur i kontekstów nie wypełnione, tj. takie, do których nie są podłączone żadne wykresy. – odfiltrowuje (lub nie) gałęzie procedur innych niż aktualna (tj. ta, z której zostało wywołane drzewo konfiguracji wykresów). Wybrane pozycje menu: Edytuj warunek podłączenia – akcja dostępna tylko dla wykresów startowych. Pozwala ustalić warunek jaki musi być spełniony aby dany wykres był możliwy do wykonania (wyboru) w danym punkcie. Warunek musi mieć postać wyrażenia, w którym mogą występować funkcje systemowe i funkcje a także zmienne zabindowane przez aplikację. Przełącz domyślny – ustawia dany wykres jako domyślny w danym punkcie (z dokładnością do bazy wykresu) lub usuwa takie ustawienie. Kopiuj/Wklej wykres – kopiuje/wkleja definicję wykresu (akcja pomocna w kopiowaniu definicji pomiędzy panelami, głównie przy kopiowaniu wykresów standardowych na drzewo wykresów użytkownika). Poziom procedur/kontekstów – (roz)zwija gałęzie drzewa do wybranego poziomu. Druga zakładka dotyczy przekazanych z aplikacji zmiennych dynamicznych. Na liście mamy nazwy i aktualne wartości zmiennych, które byłyby w tym momencie przekazane do wykresu.

Drzewo hierarchii wykresów – zakładka Zmienne dynamiczne

Formularz wykresu

Do edycji wykresu służy formularz definicji wykresu. Składa się on z trzech zakładek, które kolejno omówimy. Zakładka Ogólne

Formularz definicji wykresu – zakładka Ogólne

Przycisk  służy do założenia hasła blokującego zmiany w definicji wykresu dla Użytkowników nie znających hasła. Przy wejściu na formularz tak zabezpieczonego wykresu nie mamy możliwości dokonania jakichkolwiek zmian chyba, że wciśniemy przycisk z kluczykiem i wpiszemy poprawne hasło. W takim przypadku definicja zostanie odblokowana i będzie również możliwa zmiana hasła (w tym jego wyczyszczenie czyli odbezpieczenie definicji). Warto zwrócić uwagę na przycisk , służący do testowania edytowanego wykresu. Dokładniej przycisk ten służy do wykonania testu edytowanego wykresu z zastosowaniem bieżących ustawień na formularzu. Po jego naciśnięciu jest wykonywany w trybie testowym edytowany wykres. Tryb testowy polega na tym, że bezpośrednio przed przesłaniem zapytania na serwer zapytanie to (ze wstawionymi bieżącymi wartościami parametrów dynamicznych) jest podawane do edycji Użytkownika. Po wykonaniu wykresu jest możliwa normalna nawigacja począwszy od węzła odpowiadającego edytowanemu wykresowi. Wykonaniu każdego wykresu w trybie testowym towarzyszy okno pozwalające na edycję zapytania przed przesłaniem go do serwera. Pozostałe kontrolki są albo standardowe albo ich opis w pełni wyjaśnia zastosowanie. Dlatego tutaj ograniczymy się tylko do nadmienienia o jednej istotnej sprawie. Mianowicie w celu ułatwienia posługiwania się językiem stosowanym w definicji wykresu (połączenie SQL i języka parametrów dynamicznych) opracowano system zagnieżdżonych wizardów. Wizardy te pozwalają tworzyć i edytować deklaracje i odwołania do parametrów dynamicznych, wyrażenia, zmienne tekstowe, szablon zapytania SQL itp.. Są one dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy tekstu zapytania lub parametrów graficznych wykresu.

Lista wykresów

Do wyboru wykresu, który chcemy podłączyć jak również do edycji wykresów zaimplementowano listy wykresów (rys. 6 przedstawia listę wykresów standardowych; wykresy użytkownika posiadają analogiczną listę). Lista ta może służyć również do edycji wykresów nie podłączonych do żadnego wywołania.

Lista wykresów

Po wykonaniu akcji dodania lub edycji wykresu jest otwierany opisany w poprzednim rozdziale formularz definicji wykresu. Należy zwrócić uwagę na to, że dodanie definicji wykresu z tego poziomu nie spowoduje jego podłączenia na drzewie hierarchii. Wykres taki nie będzie nigdzie podłączony do chwili wykonania na nim akcji ‘Podłącz wykres’ dostępnej na drzewie hierarchii wykresów.

Lista wstawek tekstowych do wykresów

Do edycji wstawek tekstowych służą listy wstawek tekstowych do wykresów (rys. 7 przedstawia listę wstawek do wykresów standardowych; wstawki użytkownika posiadają analogiczną listę).

Lista wstawek tekstowych

Uwaga
Z powodu braku relacji program nie sprawdza czy wstawka została gdziekolwiek użyta. Wynika stąd możliwość skasowania wstawki, do której istnieje odwołanie. Należy uważać na to aby nie dochodziło do takich sytuacji.

Formularz wstawki tekstowej do wykresu

Formularz wstawki tekstowej do wykresu wygląda następująco (rys. 8 przedstawia formularz wstawki standardowej; wstawki użytkownika posiadają analogiczny formularz).

Formularz wstawki tekstowej (standardowej)

Okno operacyjne wykresów

Głównym elementem modułu wykresów z punktu widzenia Użytkownika jest tzw. okno operacyjne wykresów. Okno to zaraz po otwarciu wyświetla wykres startowy a następnie pozwala na nawigację po grafie wykresów i zmianę parametrów dynamicznych wykonywanych wykresów. Głównym elementem okna jest kontrolka REGION zawierająca wykres. Pod wykresem dostępne są przyciski nawigacyjne, przycisk odświeżania wykresu oraz panel z kontrolkami parametrów dynamicznych. Na drugiej zakładce umieszczone zostały kontrolki dynamicznych parametrów graficznych wykresu (jeśli ich brak – zakładka ta nie pokazuje się) a na trzeciej – lista z danymi serii wykresu przedstawionymi w formie tabelarycznej. Na toolbarze okna są dostępne przyciski obsługujące wydruki wykresu i eksport danych do Excela. Wydruk z poziomu pierwszych dwóch zakładek produkuje plik .wmf (którego link jest wstawiany do definicji wydruku) a z trzeciej i czwartej zakładki – kolejkę z danymi serii wykresu (wydruk tu podłączony powinien więc operować na kolejce). Eksport danych do Excela obejmuje dane serii wykresu a więc dane z listy na trzeciej zakładce. Jedną z podstawowych akcji wykonywanych na wykresie jest eksploracja do wykresu podrzędnego. Następuje to przez kliknięcie lewym klawiszem myszy w wybrany punkt wykresu (wykonanie podwykresu domyślnego) lub kliknięcie prawym klawiszem myszy w wybrany punkt wykresu i wybór z menu podwykresu, który chcemy wykonać. Umieszczone pod wykresem przyciski nawigacyjne służą do poruszania się po historii wykonanych wykresów od startowego począwszy. Odpowiada to analogicznym przyciskom w internetowych browserach. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykonanie każdej akcji nawigacji (Wstecz, Wprzód itp.) wiąże się z odświeżeniem danych (powtórne załadowanie – brak cache’owania wyniku). Jak powiedziano wcześniej, bieżący wykres startowy zostaje po raz pierwszy wykonany z wartościami początkowymi parametrów dynamicznych (nadpisanymi ewentualnie wartościami zmiennych dynamicznych przekazanych z aplikacji). Po zmianie któregokolwiek z parametrów przycisk odświeżenia zmienia ikonę na  co ma sygnalizować, że dane na wykresie nie odpowiadają bieżącym nastawom parametrów. Aby uzgodnić dane z parametrami należy wykonać odświeżenie. Sytuacja taka nie występuje jeśli w parametrach graficznych wykresu użyto parametru /@AutoRefresh – wówczas dane odświeżają się automatycznie po każdej zmianie dowolnego parametru.

Okno operacyjne wykresów – zakładka Wykres

Okno operacyjne wykresów – zakładka Dane serii wykresu

Implementacja techniczna

Silnik wykresów

Jak powiedziano wcześniej, za załadowanie danych, a więc najczęściej wykonanie zapytania SQL, odpowiada silnik zapytań wykresów (SWQUERY). Aby jednak wyprodukować ostateczną postać zapytania, które jest podawane do SWQUERY, należy najpierw wczytać z bazy definicję wykresu (robi to silnik wczytujący/zapisujący wykresy SWDB) a następnie poddać zapytanie z definicji odpowiednim przekształceniom (rozwinięcie zmiennych tekstowych, wstawienie wartości parametrów dynamicznych, obliczenie wyrażeń itp.). Wszystkie te czynności są wykonywane przez silnik parametrów dynamicznych SWPDL. Załadowane przez SWQUERY dane można wyświetlić w postaci tabelarycznej albo graficznej. W tym drugim przypadku wykorzystywany jest kolejny silnik – silnik graficzny wykresów. Uzyskane wyniki można na koniec wysłać do urządzenia zewnętrznego (np. zapisać do pliku, podać innemu programowi itp.) – tymi czynnościami zajmuje się silnik wysyłania wyników SWOUT. Poniżej przedstawiono schemat blokowy silnika analiz.

Baza danych

Lokalizacja danych

Dane dotyczące wykresów standardowych i użytkownika są przechowywane w bazie konfiguracyjnej systemu Comarch ERP Optima. Dane dotyczące możliwych do zmiany (i zmienionych) przez Użytkownika ustawień wykresów standardowych są pamiętane w specjalnych tabelach (z dołączoną literą ‘U’ na końcu nazwy) w bazie SQL.

Wydruki wykresów

Wydruki wyników analiz mogą być realizowane przez wydruk bieżącego widoku. Dla niektórych wykresów przygotowane są specjalne wydruki umieszczone w standardowym mechanizmie wydruków.

Przykład

Rozważmy następujący przykład. Załóżmy, że bieżący wykres startowy jest podpięty do okna z rachunkami bankowymi i ma wyświetlić obroty na poszczególnych rachunkach odfiltrowanych tak jak na liście a dodatkowo takich, że obroty na nich przekraczają ustaloną na specjalnym spinie wartość. Załóżmy także, że chcemy osobno uwzględniać bądź nie raporty zamknięte i otwarte. Eksploracja punktu (odpowiadającego wybranemu rachunkowi) powinna móc spowodować albo otwarcie wykresu rozbicia w/w obrotów na obroty na poszczególnych raportach (drill down) rachunku albo wywołanie listy raportów rachunku (drill through). Dane bieżącego wykresu startowego mogą być następujące: Nazwa                   =‘Obroty na poszczególnych rachunkach’ TypAkcji                               = e_op_WykresyTypAkcjiSQL Zapytanie             =‘SELECT PunktID=1, RachunekID=Bra_BraID, RachunekSymbol=Bra_Symbol, BRa_SaldoBO, ObrotyNaRachunku=SUM(BRp_Przychody- BRp_Rozchody) FROM cdn.BnkRachunki JOIN cdn.BnkRaporty ON Bra_BraID=BRp_BraID WHERE ((BRp_Zamkniety=1 AND ?@X|RaportyZamkniete|Raporty &zamknięte:1@?=1) OR (BRp_Zamkniety=0 AND ?@X|RaportyOtwarte|Raporty &otwarte:1@?=1)) AND BRa_Typ=?@O(Kasa:1|Konto:2|Karta:3)|RachunekTyp|&Typ rachunku:2@? AND ?@s255_NQ|FiltrApp|Filtr z aplikacji:@? GROUP BY Bra_BraID,Bra_BraID,Bra_Symbol,Bra_SaldoBO HAVING SUM(BRp_Przychody- BRp_Rozchody) >= ?@n14.2|MinObroty|Obroty minimum:100.00@?’ ParametryGraficzne= ‘/@Type=1 /@Depth=100 /@HeaderName=Obroty na rachunkach /@XAxisName=Rachunek /@YAxisName=Obroty /@Series=5,4’ Dane pierwszego ‘podwykresu’: Nazwa                   = ‘Obroty raportów w ramach rachunku’ TypAkcji               = e_op_WykresyTypAkcjiSQL Zapytanie             = ‘SELECT Brp_BrpID, RaportID=Brp_BrpID, NumerRaportu=Brp_NumerPelny, ObrotyRaportu=BRp_Przychody-BRp_Rozchody FROM cdn.BnkRaporty WHERE BRp_BraID=?@n3|RachunekID|Id raportu:1@? AND ((BRp_Zamkniety=1 AND ?@X|RaportyZamkniete|Raporty &zamknięte:1@?=1) OR (BRp_Zamkniety=0 AND ?@X|RaportyOtwarte|Raporty &otwarte:1@?=1)) ORDER BY Brp_BrpID’ ParametryGraficzne = ‘/@Type=1 /@Depth=100 /@HeaderName={’Obroty na raportach rachunku ’ & ?@Hs20_Q|RachunekID|-:1@?} /@XAxisName=Raport /@YAxisName=Obroty /@Series=5,4’ Dane drugiego ‘podwykresu’: Nazwa                   = ‘Lista raportów rachunku’ TypAkcji                               = e_op_WykresyTypAkcjiProc Zapytanie             = OP_KASAI.DLL|CALLBRPLISTA(’BRA’,?@s6|RachunekID|Rachunek:0@?) ParametryGraficzne = ‘’ Programista w danym wywołaniu przekazuje do obiektu wykresu związanego z tym wywołaniem pewne parametry wynikające z bieżących ustawień zmiennych w aplikacji, np. filtr zastosowany na liście rachunków bankowych (zmienna dynamiczna FiltrApp). Przed wykonaniem bieżącego wykresu startowego obiekt wykresu poszukuje w zapytaniu parametrów. Znajduje, że należy podać wartości parametrów RaportyZamkniete, RaportyOtwarte, RachunekTyp, FiltrAppObrotyMin. Poszukuje parametrów o takich nazwach w kolejce zmiennych dynamicznych przekazanych z aplikacji i znajduje tylko jeden z nich: FiltrApp. Wpisuje jego wartość do kolejki a wartość innych, nie znalezionych parametrów pobiera z ich defaultów. Po podstawieniu wartości parametrów do zapytania jest wykonywany wykres i tworzone są kontrolki ze wszystkimi parametrami dynamicznymi. Teraz można zmienić wartości w tych kontrolkach i ponownie wykonać wykres (przycisk Odśwież). Eksploracja punktu bieżącego wykresu startowego do pierwszego podwykresu: Mamy unikalne Id klikniętego punktu; odczytujemy rekord z danymi tego punktu. Z zapytania w pierwszym podwykresie odczytujemy, że potrzebna jest wartość parametrów RachunekID, RaportyZamknieteRaportyOtwarte. Przeszukujemy nazwy kolumn zapytania wykresu nadrzędnego aby sprawdzić, w których kolumnach znajdują się szukane wartości parametrów: poszukujemy kolumn o nazwach RachunekID, RaportyZamknieteRaportyOtwarte. Znajdujemy tylko pierwszą z nich (kolumna 5.). Wartości dwóch pozostałych parametrów ‘dziedziczymy’ z ustawionych parametrów wykresu nadrzędnego (zgodność nazw parametrów w obu zapytaniach). Podstawiamy odczytane wartości wszystkich parametrów i wykonujemy zapytanie podwykresu. Eksploracja punktu bieżącego wykresu startowego do drugiego podwykresu: Mamy unikalne Id klikniętego punktu; odczytujemy rekord z danymi tego punktu. Z zapytania w drugim podwykresie odczytujemy, że potrzebna jest wartość parametru RachunekID. Przeszukujemy nazwy kolumn zapytania wykresu nadrzędnego aby sprawdzić,w której kolumnie znajduje się szukana wartość parametru: poszukujemy kolumny o nazwie RachunekID. Znajdujemy – jest to 5. kolumna. Podstawiamy odczytaną wartość parametru i wykonujemy zapytanie podwykresu (wołamy funkcję).