Atrybuty - grupy

Atrybuty - grupy

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy atrybutów. Grupa służy do łączenia zdefiniowanych atrybutów typu klasa (odpowiada liście grup klas atrybutów w Comarch ERP XL). Grupa może być wykorzystywana do szybkiego przyznawania należących do niej atrybutów pracownikowi/pracownikom. Wybierając grupę u pracownika, wszystkie należące do niej atrybuty pojawią się na jego liście atrybutów. Funkcja dostępna jest tylko w module Płace i Kadry Plus. Lista grup atrybutów w Konfiguracji pozwala na dodawanie nowych grup, a także przypisywanie oraz usuwanie do/z danej grupy dowolnych istniejących atrybutów. Na liście są widoczne jedynie nazwy grup. Przeglądanie i edycja zawartości - lista atrybutów przypiętych do danej grupy – są dostępne z poziomu formularza grupy.

Formularz grupy atrybutów

Definiowanie grupy atrybutów

Nazwa - jest to pole jednoznacznie określające daną grupę atrybutów - podczas dodawania nowej pozycji wymagana jest unikalność nazwy.

Definiowanie grupy atrybutów - modyfikacja

Klasy atrybutów - w oknie uruchamianym za pomocą przycisku Klasy atrybutów widoczne są listy: po lewej stronie pełna lista istniejących w konfiguracji atrybutów (typów), po prawej lista tych, które wybrano do edytowanej grupy. Strzałki pozwalają na przesuwanie atrybutów pomiędzy oknami. Strzałka w prawo – wybranie atrybutu z listy po lewej stronie okna i przypisanie go do grupy – nazwa wskazanego atrybutu pojawi się w prawym oknie. Strzałka w lewo - usunięcie atrybutu z grupy – nazwa wskazanego w lewym oknie atrybutu zostanie usunięta (zniknie) z prawego okna. „Kosz” pozwala na równoczesne usunięcie wszystkich atrybutów z grupy – wyczyszczenie okna po prawej stronie.