Formularz terminu

Zakładka [Ogólne] zawiera następujące dane: Kod – oznaczenie kodowe terminu. Kod musi być unikalny w skali całej bazy danych. Nazwa – nazwa terminu. Rodzaj – rodzaj informacji. Obecnie dostępne są tylko Informacje bieżące. Typ – typ terminu. Do wyboru mamy 4 opcje: dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz czasowy. Wybór typu determinuje dostęp do sekcji tydzień miesiąca, dzień tygodnia, miesiąc w roku oraz okno czasowe. Tydzień miesiąca – parametr określa termin wyświetlenia informacji poprzez wybór numeru tygodnia w miesiącu. Sekcja jest aktywna tylko w przypadku wyboru typu tygodniowy lub miesięczny. Dzień tygodnia – parametr określa dzień tygodnia, w którym mają być wyświetlane informacje bieżące. Sekcja jest aktywna zawsze, niezależnie od ustawień w polu Typ. Miesiąc w roku – parametr określa miesiąc w roku, w którym mają być wyświetlane informacje bieżące. Sekcja jest aktywna tylko w przypadku wyboru typu Miesięczny. Ponadto istnieje możliwość określenia konkretnego dnia w roku, w którym mają być wyświetlane informacje bieżące. Okno czasowe – parametr pozwala określić dodatkowe warunki wyświetlania informacji bieżących. Dodatkowym warunkiem może być podanie ile dni przed zdefiniowanym w sekcjach tydzień miesiąca, dzień tygodniamiesiąc w roku terminem ma zostać zrealizowane wyświetlenie informacji na ekranie. Wartość tego pola nie może być mniejsza od 1, natomiast jeśli pole jest nieaktywne, zawsze powinno być równe 0. Dla terminu o typie czasowy użytkownik ma możliwość wskazania na ile dni przed i po terminie ma być wyświetlana dana informacja. Dla analiz, które będą miały podpięty termin czasowy będą wyświetlane pozycje spełniające warunek analizy w dniu zgodnym z datą bieżącą oraz dodatkowo w zadanym zakresie wokół tej daty. Drugim warunkiem może być zaistnienie jakiegoś zdarzenia (o ile) – w tym przypadku zdefiniowane są 3 zdarzenia: nie wykonano deklaracji VAT-7, nie wykonano zaliczki na PIT-36,nie wykonano zaliczki na PIT-4R, nie wykonano zaliczki na CIT-8 lub nie wykonano deklaracji DRA. Lista zdarzeń jest stała i niemożliwa do rozszerzenia przez użytkownika. Zakładka [Dodatkowe] zawiera informacje dotyczące operatora i czasu wprowadzenia (modyfikacji) terminu do bazy danych.

Terminy

Sekcja Terminy służy do definiowania terminów wyświetlania powiadomień i informacji w oknie Informacje bieżące. Zdefiniowane terminy są przypisywane do wprowadzanych do bazy informacji bieżących w Konfiguracja/ Program/ Informacje bieżące. Standardowo po wykreowaniu bazy danych zdefiniowanych jest 8 terminów systemowych, których nie można usunąć, ani zmodyfikować.
Terminy systemowe to:
  • 15-TY DLA DEKLARACJI INTRASTAT,
  • 15-TY DLA DEKLARACJI VAT-UE,
  • 20-TY DLA DEKLARACJI PODATKOWYCH,
  • 25-TY DLA DEKLARACJI VAT-7,VAT-8,VAT-9M, VAT-UE,
  • 30 DNI PRZED i 30 DNI PO TERMINIE,
  • 5 DNI PRZED i 5 DNI PO TERMINIE,
  • CODZIENNY,
  • DLA DEKLARACJI DRA.
Lista terminów zawiera 2 kolumny (kod oraz nazwa) i jest obsługiwana przez standardowe klawisze obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Formularz terminu składa się z dwóch zakładek: [Ogólne] oraz [Dodatkowe].