Operacje seryjne

JPK - Dodaj kody JPK_V7

JPK - Dodaj kody JPK_V7 – po wybraniu tej operacji otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Seryjne dodawanie kodów JPK_V7

Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Dodaj kody JPK_V7 zostaną one przypisane do kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i będą przenoszone na dokumenty dla tych kontrahentów.

Zaktualizuj dane z GUS/VIES

Dla zaznaczonych kontrahentów następuje weryfikacja czy numer NIP znajduje się w bazie REGON lub VIES. Jeżeli na karcie kontrahenta wybrany jest prefiks odpowiadający krajowi członkowskiemu UE, wówczas uruchamiane jest sprawdzanie w bazie VIES i pojawia się informacja o statusie VAT kontrahenta. W przypadku kiedy kontrahent ma wybrany  prefiks PL lub wprowadzony numer NIP bez prefiksu, wówczas uruchamiane jest sprawdzenie w rejestrze REGON i jeśli numer VAT jest aktywny następuje aktualizacja danych na karcie kontrahenta (nadpisanie danych).

Dodaj/zmień/usuń atrybut

Dodaj/ zmień/ usuń atrybut – opcja „Dodaj atrybut” umożliwia dopisanie atrybutu wraz z uzupełnioną wartością na zakładkę [Atrybuty] na kartach wszystkich zaznaczonych kontrahentów, opcja Zmień atrybut, pozwala na aktualizację wartości atrybutu przypisanego na formularzach wskazanych kontrahentów, natomiast opcja „Usuń atrybut” usunie z kart kontrahentów wszystkie atrybuty o wskazanym kodzie.
Parametry seryjnego dodawania/usuwania atrybutu kontrahentów

Zmień schemat windykacji

Zmień schemat windykacji - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić schemat windykacji należności spośród zdefiniowanych uprzednio w module CRM Plus w menu CRM/ Schematy windykacji. Zaakceptowanie pustego pola w oknie seryjnego schematu windykacji będzie skutkowało usunięciem schematów windykacji dla zaznaczonych kontrahentów. Szczegóły odnośnie realizacji schematu windykacji są dostępne tutaj.

Parametry seryjnej zmiany schematu windykacji

Funkcja jest dostępna również pod prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów w operacjach seryjnych. Na liście kontrahentów w kolumnach opcjonalnie wyświetlanych na liście są do wyboru: Windykacja – schemat, Windykacja e-mail (zawiera adres e-mail kontrahenta uzupełniony w sekcji Windykacja), Windykacja telefon SMS.

Zmień kategorię sprzedaży/zakupu

Zmień kategorię sprzedaży/zakupu – po zaznaczeniu wybranych parametrów użytkownik może usunąć, przypisać nową lub zmienić dotychczasową kategorię dla wybranych kontrahentów.
Parametry seryjnej zmiany kategorii kontrahentów

Zmień warunki płatności

Zmień warunki płatności – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] odpowiednio w polach: Forma płatności, Domyślna waluta, Termin płatności (zaznaczenie/odznaczenie parametru oraz ustalenie ilości dni dla terminu płatności), Maksymalna zwłoka, zaznaczenie/odznaczenie parametru Nie rozliczaj płatności jak również zaznaczenie/odznaczenie parametru Mechanizm podzielonej płatności. 
Parametry seryjnej zmiany warunków płatności kontrahentów

Zmień opiekuna

Zmień opiekuna - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić bądź usunąć przypisanego opiekuna.
Parametry seryjnej zmiany opiekuna

Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe

Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można przeprowadzić weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. Po wyborze tej opcji następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych kontrahentów. W razie rozbieżności z bazą Ministerstwa Finansów statusy kontrahentów w programie są zmieniane,  dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl. Jeżeli kontrahent posiada polski numer NIP, wówczas wykonywane jest również sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie – czy znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta i rachunków bankowych dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

Zmień status

Zmień status – możliwość zmiany rodzaju transakcji kontrahenta oraz prefiksu numeru NIP zawierającego kod kraju UE. Podanie prefiksu jest konieczne w przypadku wybrania rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny bądź Wewnątrzunijny - Podatnikiem jest nabywca. Funkcja umożliwia również ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach Metoda kasowa: Sprzedaż i Zakup oraz parametru Podatnik VAT czynny. Zaznaczenie parametrów na oknie seryjnego ustawiania statusu spowoduje zaznaczenie tych parametrów dla wybranych kontrahentów, przy czym parametr Zakup zostanie zaznaczony wyłącznie dla kontrahentów o rodzaju transakcji Krajowy i zaznaczonym na zakładce [Handlowe] parametrem Podatnik VAT czynny. Za pomocą funkcji Ustaw parametr podatnik VAT czynny możliwe jest zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny dla zaznaczonych kontrahentów. Za pomocą tej operacji można również zaznaczyć bądź odznaczyć parametr VAT wg daty wystawienia.

Parametry seryjnej zmiany statusów kontrahentów

JPK - Usuń kody JPK_V7

JPK - Usuń kody JPK_V7 – po wybraniu tej operacji otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:

Seryjne usuwanie kodów JPK_V7

Widoczność wyświetlanych na liście kodów zależy od ustawionej w programie daty bieżącej. Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk Usuń kody JPK_V7 zostaną one usunięte z kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i nie będą z nich przenoszone na dokumenty tych kontrahentów.

Zmień konto przychodu/rozchodu

Zmień konto przychodu/rozchodu – zaznaczenie wybranych parametrów pozwala na usunięcie, przypisanie nowego lub zmianę dotychczasowego konta przychodu/rozchodu dla wybranych kontrahentów.
Parametry seryjnej zmiany kont księgowych dla kontrahentów

Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli

Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli - dla zaznaczonych na liście kontrahentów można zaznaczyć bądź odznaczyć parametr Mailing seryjny.
Parametry seryjnego ustawiania mailingu seryjnego dla przedstawicieli

Zmień warunki handlowe

Zmień warunki handlowe – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] odpowiednio w polach: Limit kredytu, Limit przeterminowanych płatności, Cena domyślna, Dokument liczony od, Rabat standardowy. Zaznaczenie opcji Zmień limit kredytu oraz Zmień limit przeterminowanych płatności oraz zaznaczenie/odznaczenie związanych z nimi parametrów spowoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie tych limitów dla wybranych kontrahentów.
Parametry seryjnej zmiany warunków handlowych kontrahentów

Zmień grupę

Zmień grupę – wartość wybrana w polu „Grupa” zostanie ustawiona na formularzach poszczególnych kontrahentów na zakładce [Ogólne] w polu „Grupa”. Pozostawienie pola „Grupa” pustego i wywołanie funkcji spowoduje usunięcie grupy na wskazanych kartach kontrahentów.

Parametry seryjnej zmiany grupy kontrahentów

Importuj rachunki bankowe

Importuj rachunki bankowe - po wybraniu funkcji następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP. Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunku kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT.

Przekaż do Comarch Apfino

zaznaczeni na liście kontrahenci są przekazywani do platformy Comarch Apfino. Warunkiem przekazania kontrahentów do Comarch Apfino jest uzupełnienie numeru NIP na karcie kontrahenta.    

Zaznacz/odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur

Zaznacz/odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur – operacja seryjna umożliwia zaznaczenie lub oznaczenie parametru Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną znajdującego się na zakładce [Zgody] kartoteki kontrahenta.