Tax Free

W systemie istnieje możliwość tworzenia dokumentów Tax Free do zarejestrowanych wcześniej Paragonów. Funkcja jest dostępna po wciśnięciu przycisku  lub z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na liście Paragonów. Dokumenty Tax Free są widoczne na odrębnej liście dokumentów w menu Handel/ Inne(Handel)/ Tax Free. Lista jest obsługiwana w analogiczny sposób jak pozostałe listy w module Handel.
Uwaga
Dokumenty Tax Free mogą być tworzone przez przekształcenie Paragonu. Nie ma możliwości dodawania Tax Free z poziomu listy.
 1. Tworzony dokument Tax Free jest zapisywany do bufora.
 2. Dokument Tax Free tworzy w Preliminarzu płatność dotyczącą wartości VAT.
 3. Dokument Tax Free nie ma wpływu na zasoby w magazynie.
 4. Dokument Tax Free może zostać anulowany na podobnych zasadach jak inne dokumenty w module. Anulowanie Tax Free powoduje rozpięcie jego powiązania z Paragonem, natomiast Paragon nie jest anulowany i może zostać ponownie przekształcony.

Formularz dokumentu Tax Free

Numeracja dokumentów Tax Free jest obsługiwana w identyczny sposób jak wszystkich pozostałych dokumentów w systemie (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie). Schematy numeracji dla Tax Free można utworzyć w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Na dokumencie Tax Free użytkownik ma możliwość określenia nowego kontrahenta lub wpisania jego danych bezpośrednio na zakładce [Kontrahent]:
 • rodzaj transakcji na Tax Free jest automatycznie ustawiany na Pozaunijny (zwrot VAT).
 • numer dokumentu tożsamości(widoczny na zakładce [Kontrahent]) jest pobierany z pola Dodatkowe na karcie kontrahenta.
W pole Data sprzedaży na dokumencie Tax Free jest przepisywana data sprzedaży z Paragonu, natomiast jako data wystawienia ustawiana jest data bieżąca. Lista pozycji na Tax Free jest przepisywana z Paragonu (z pominięciem usług) i użytkownik nie ma możliwości jej zmiany. W zawiązku z możliwością dokonywania zwrotu podatku na rzecz podróżnego nie tylko w gotówce, ale również na rachunek bankowy, na dokumencie Tax Free można ustalić formę oraz termin płatności. W programie można zarejestrować fakt potwierdzenia dokumentu Tax Free. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym na liście Tax Free. W polu Data potwierdzenia należy podać rzeczywistą datę otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Po potwierdzeniu dokument otrzymuje status P. Tylko dokument potwierdzony można zaksięgować. W momencie potwierdzenia Tax Free tworzona jest płatność w preliminarzu:
 • wartość zdarzenia to kwota VAT
 • po stronie rozchodu 

Zasady przekształcania Paragonów do Tax Free

 1. Do dokumentu TF można przekształcić tylko Paragon (opcja nie dotyczy Faktur Sprzedaży).
 2. Paragon przekształcany do TF: 
  • musi być zatwierdzony na stałe,
  • musi być poprawnie zafiskalizowany,
  • nie może posiadać żadnych dokumentów korygujących,
  • nie może być przekształcony do Faktury Sprzedaży
 1. Jeśli na Paragonie znajduje się pozycja o statusie usługi – zostanie ona pominięta podczas tworzenia TF.
 2. Po przekształceniu PA na liście otrzymuje status X i nie ma możliwości ponownego utworzenia Tax Free do tego PA.
 3. Powiązanie pomiędzy Paragonem i Tax Free jest widoczne na zakładce [Dokumenty].
 4. Po utworzeniu TF blokowana jest możliwość wystawiania korekt do Paragonu źródłowego.
 5. Paragon, do którego utworzono Tax Free, nie może zostać przekształcony do Faktury Sprzedaży.
       

Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla

Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi, Obowiązek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla można wydrukować z poziomu:
 • pozycji zapisanego dokumentu – wydruk Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla,
 • formularza Faktury – wydruk Eko – Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie. Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji węglowej będzie drukowana Faktura wraz ze świadectwem jakości i oświadczeniem.

Warunki wydruku oświadczenia:

 • na Fakturze muszą znajdować się pozycje węglowe z przypisanymi kodami CN: 2701 oraz 2704 wraz z podpozycjami tych kodów. Dla pozycji z innymi kodami CN oświadczenie nie będzie drukowane.
 • zaznaczenie parametru Obrót wyrobami węglowymi (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe)
 • zaznaczenie parametru Akcyza na wyroby węglowe na karcie towaru, na zakładce [2 Dodatkowe]
 • wybór odpowiednich atrybutów:
  • OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA – służy do przypisania kraju pochodzenia węgla
  • OŚW_REGION_WYDOBYCIA – oznaczenie regionu wydobycia węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina lista regionów powinna zostać zdefiniowana przez Użytkownika
  • OŚW_DATA_WPROWADZENI – data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska
  • OŚW_DATA_NABYCIA – data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.
Powyższe atrybuty należy przypisać do karty towaru będącej wyrobem węglowym lub bezpośrednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z wartościami uzupełnionymi na karcie towaru będą podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr Przenosić na transakcje. Na formularzu dokumentu istnieje możliwość dodania atrybutów kilkukrotnie z różnymi wartościami, natomiast na wydruku Oświadczenia wartości te drukowane są po przecinku.
Uwaga
W celu uzupełnienia atrybutów na zatwierdzonym dokumencie należy uprzednio zaznaczyć parametr Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok., w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne].

Numer oświadczenia

Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
Wskazówka
Faktura na sprzedaż węgla została wystawiona z numerem FA/18/2022, na Fakturze znajdują się dwie pozycje będące wyrobami węglowymi, do których należy wystawić Oświadczenie. Lp 1. Koks  CN 2704 Lp 2. Brykiet CN 2701 W związku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa oświadczenia, dla każdej pozycji węglowej oddzielnie. Oświadczenia będą miały odpowiednio numery: FA/18/2022/1 FA/18/2022/2 Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji węglowej znajdującej się na Fakturze.

Wydruk oświadczenia

Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:
 • Numer oświadczenia – unikalny numer, jest to numer dokumentu, do którego zostało wystawione oświadczenie, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.
 • Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy– w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupełnione w Pieczątce firmy.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego – dane przenoszone z Pieczątki firmy.
 • Numer dokumentu sprzedaży węgla – numer Faktury, do której to oświadczenie jest wystawiane.
 • Kraj pochodzenia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data wprowadzenia lub przemieszczenia węglana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_WPROWADZENI, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Region wydobycia węgla – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_REGION_WYDOBYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – wartość pobierana z atrybutu towaru OŚW_DATA_NABYCIA, przypisanego do pozycji dokumentu.
 • „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” – informacja dotycząca świadomości i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 • Data i miejsce złożenia oświadczenia – data wystawienia świadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia świadectwa, pobierane z Pieczątki firmy.
 • Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania – miejsce na ręczny podpis oświadczenia.

Kopia elektroniczna Oświadczenia

Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Eko-Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie lub Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.
Uwaga
Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów.
Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków. Podczas wydruku Oświadczenia bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Oświadczenia w formacie PDF. Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków.  

Jak ustawić promocje czasowe w Comarch ERP Optima?

Rabaty terminowe mogą odzwierciedlać promocje czasowe, wyprzedaże towaru. Dzięki temu sprzedawcy mogą sprzedać asortyment w określonym czasie w niższej cenie zachęcającej klientów. Promocje czasowe w programie możemy zdefiniować na liście rabatów. W pierwszej kolejności należy zdecydować o typie rabatu (procentowy lub stała cena), a także o rodzaju rabatu. Rodzaje rabatów procentowych opisane w są tutaj. Rodzaje rabatów typu stała cena opisane są tutaj.  W artykule zostanie opisany przykład zdefiniowania rabatu procentowego typu jeden kontrahent / jeden towar. Definicja innych rodzajów rabatów jest analogiczna do przedstawionego przykładu. Krok pierwszy: Otwieramy menu Ogólne/ Rabaty, zaznaczamy rabat jeden kontrahent / jeden towar. Krok drugi W polu Towar wskazujemy towar, dla którego chcemy ustawić rabat terminowy. Krok trzeci: Naciskając na ikonę zielonego plusa dodajemy pozycję, a naciskając na ikonę trzech kropek możemy wybrać kontrahenta. Krok czwarty: W kolumnie Rabat wskazujemy wartość % udzielanego rabatu, natomiast w kolumnie Opis możemy wskazać powód rabatu lub umieścić dowolny tekst. Krok piąty: W celu określenia okresu obowiązywania promocji uzupełniamy wartości w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji.

Jak seryjnie zdefiniować rabaty w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnego definiowania nowych rabatów Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu. Krok pierwszy: Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę ([Procentowe] lub [Stała cena]) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar. Krok drugi: Wybierz towar, dla którego zdefiniujemy rabat. Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych, naciskając strzałkę i wybierz opcję Dodaj rabaty. Krok trzeci: W zależności od wyboru rodzaju rabatu oraz jego typu okna będą się różnić. Dla rabatu jeden kontrahent / jeden towar, na oknie będzie dostępny przycisk Wskaż kontrahentów. Dla pozostałych rodzajów rabatów na oknie seryjnego dodawania rabatu dostępne będą odpowiednio przyciski:
 • Rabaty grupa kontrahenta: Wskaż grupy kontrahentów.
 • Rabaty grupa towarów: Wskaż grupę towarów.
 • Rabaty jeden towar: Wskaż towary.
Uzupełnij wartość rabatu w polu Rabat, a następnie wskaż kontrahentów, którym chcesz ten rabat nadać. W przykładzie zostanie dodany rabat w wysokości 20% dla trzech kontrahentów. W okresie obowiązywania od 01.05.2023 do 31.05.2023 z opisem: Promocja majowa

Jak seryjnie zmodyfikować istniejące rabaty w Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnej modyfikacji już istniejących rabatów. Dzięki tej funkcji możemy wydłużyć promocję na kolejny okres oraz zmienić wysokość rabatu. Funkcjonalność działa w obrębie danego rodzaju rabatu. Krok pierwszy: Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę (Procentowe lub Stała cena) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar. Krok drugi: Zaznacz na liście rabaty, które mają zostać poddane modyfikacji. Krok trzeci: Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych naciskając strzałkę i wybierz opcję Zmień rabaty . Wyświetli się poniższe okno: Krok czwarty: Należy wskazać parametry, które mają zostać zmienione dla utworzonych wcześniej rabatów. W omawianym przykładzie zmienimy wysokość rabatu na 30%, ustawimy Datę rozpoczęcia promocji: 1.06.2023 i Datę zakończenia promocji: 30.06.2023 oraz zmienimy opis promocji na: Promocja czerwcowa. W tym celu należy zaznaczyć właściwe parametry na formularzu i uzupełnić odpowiednie pola. Po wskazaniu parametrów i uzupełnieniu odpowiednich pól należy zapisać seryjną modyfikację przyciskiem zatwierdzenia Pozostałe rodzaje i typy rabatów modyfikujemy analogicznie do powyższego przykładu.

Wyroby węglowe

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe

W programie Comarch ERP Optima dostępne są mechanizmy umożliwiające naliczenie na dokumentach podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, wyliczenie na ich podstawie deklaracji AKC-WW/AKC-WWn oraz jej przesłanie na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Dla transakcji zwolnionych z podatku akcyzowego można wydrukować oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia. Ponadto w programie dostępna jest Ewidencja wyrobów węglowych.

Parametry – konfiguracja

Po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe parametru Obrót wyrobami węglowymi dostępne są ustawienia związane z naliczaniem akcyzy oraz ze zwolnieniem z podatku:
Akcyza na wyroby węglowe – konfiguracja
Zwolnienie od akcyzy Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia – w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy, na wydruku oświadczenia uprawniającego do zwolnienia z podatku należy wskazać przyczynę zwolnienia. W Comarch ERP Optimia przyczynę definiujemy w oparciu o atrybut kontrahenta. Po naciśnięciu przycisku Atrybut należy dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. AKCYZA i formacie: lista.

Na zakładce [Pozycje listy] należy podać możliwe przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego:

Dodany atrybut należy wybrać z listy poprzez przycisk : Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Wydaniu Zewnętrznym, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy (można zaznaczyć na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe]), w oknie Pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] widnieje sekcja Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, w której znajduje się atrybut wskazany w konfiguracji wraz z wartościami listy do wyboru:
Pozycja dokumentu – przeznaczenie uprawniające do zwolnienia
Wybrane przeznaczenie jest drukowane dla danego kodu CN wyrobu węglowego na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza oraz Eko – Faktura. Jeśli na formularzu kontrahenta będącego nabywcą wyrobów węglowych, na zakładce [Atrybuty] zostanie przypisany atrybut z konfiguracji wraz z wartością wówczas po wybraniu tego kontrahenta na FS/ WZ, wartość atrybutu, zostanie automatycznie umieszczona w sekcji Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, tym samym nie trzeba będzie tej wartości podawać ręcznie. Naliczanie akcyzy Powiększaj cenę o kwotę akcyzy – należy zaznaczyć, aby automatycznie doliczyć kwotę podatku akcyzowego do domyślnej ceny sprzedaży wyrobu węglowego. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,38 zł) i ilość towaru w 1000 kg. Rabat na dokumentach z akcyzą – w przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od ceny z akcyzą (pełna cena) czy od ceny bez akcyzy. Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) na deklaracji AKC-WW/AKC-WWn wykazującej podatek akcyzowy na wyroby węglowe, którą należy składać do Urzędu Skarbowego, ubytki towarów muszą być wyszczególnione w oddzielnej pozycji. Dlatego należy je odpowiednio oznaczyć na dokumentach. W tym celu, w konfiguracji, w sekcji Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) należy naciskając przycisk Atrybut dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. UBYTKI, a następnie wybrać go z listy.  Atrybut ten będzie wykorzystywany do rejestrowania ubytków. Aby ubytki trafiły na deklarację AKC-WW/ AKC-WWN w oddzielnej pozycji, po dodaniu na Rozchód Wewnętrzny, Fakturę Sprzedaży, Paragon lub Wydanie Zewnętrzne wyrobu węglowego, który jest ubytkiem, należy edytując pozycję dokumentu , na zakładce [Atrybuty] wybrać ten atrybut (uzupełnienie wartości atrybutu nie ma znaczenia).
Pozycja dokumentu – oznaczenie ubytków.
Na deklaracji AKC-WW/AKC-WWn ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów:
Formularz deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn – Ubytki

Parametry – karta towaru

Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Dodatkowe] znajduje się pionowa zakładka [Akcyza]:
Pozycja cennika – Akcyza
Należy tu zaznaczyć parametr Akcyza na wyroby węglowe, a następnie:
 • przypisać do towaru właściwy kod CN. Kod ten można również wskazać na zakładce [Ogólne] formularza pozycji cennika, wówczas zostanie on automatycznie przeniesiony na zakładkę [Akcyza],
 • w polu Jednostka uzupełniająca: 1000 kg należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.
 • w polu Wartość opałowa GJ/1000 kg należy podać wartość energetyczną węgla/koksu w gigadżulach dla 1000 kg.
 • W polu Stawka akcyzy należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii zawartej w węglu i koksie – 1,38 zł.
Na zakładce [Akcyza] znajdują się  również informacje wykorzystywane na wydruku Świadectwa jakości paliw stałych. Szczegóły na ten temat zostały opisane w artykule Świadectwo jakości paliw stałych.

Naliczanie akcyzy na dokumentach

Wartość akcyzy na dokumentach handlowych i magazynowych jest wyliczana przez program w oparciu o ustawienie akcyzy na kartotece towarowej i ilość sprzedawanego towaru. Informację tę można podejrzeć edytując pozycję dokumentu ikoną  – w oknie Pozycja dokumentu, na zakładce [Akcyza].
Faktura Sprzedaży – sprzedaż węgla
Pozycja dokumentu – informacje o wyliczonej wartości akcyzy.
Zakładka [Akcyza] zawiera przeniesione z karty towaru: kod CN, wartość opałową GJ/1000 kg oraz stawkę akcyzy. Widoczna tu ilość w 1000 kg wyliczona jest na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami określonego na karcie towaru. Wyliczona Wartość akcyzy stanowi iloczyn wartości opałowej, stawki akcyzy i ilości sprzedawanego/wydawanego towaru. Powyższe informacje będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania z programu deklaracji AKC-WW/AKC-WWn. Naliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na:
 • Fakturze Sprzedaży, Paragonie, Wydaniu Zewnętrznym, Rozchodzie Wewnętrznym,
 • Fakturze Zakupu, Przyjęciu Zewnętrznym, Przyjęciu Wewnętrznym.
Księgowanie akcyzy Dla schematów księgowych o typie Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, Wydania Zewnętrzne, Przyjęcia Zewnętrzne, Rozchody Zewnętrzne i Przyjęcia Zewnętrzne dostępne są w programie makra umożliwiające księgowanie akcyzy.

Uwzględnienie akcyzy w cenie sprzedaży

Aby automatycznie doliczyć kwotę podatku akcyzowego do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – Wyroby węglowe zaznaczyć parametr: Powiększaj cenę o kwotę akcyzy. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,38 zł) i ilość towaru w 1000 kg. W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest akcyza, użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od ceny z akcyzą (pełna cena) czy od ceny bez akcyzy (menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez akcyzy).
Naliczanie akcyzy – cena, rabat

Akcyza – Wydruki Faktura VAT (GenRap), Eko – Faktura

Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży na górnej wstążce pod przyciskiem Wydruk danych dostępne są wydruki Faktura VAT (GenRap)/Akcyza, Eko – Faktura, Eko – Faktura/ świadectwo jakości/oświadczenie, na których dla każdej pozycji wykazana jest kwota akcyzy. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu.

Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn

Deklarację AKC-WW/AKC-WWn rozliczającą podatek akcyzowy od wyrobów węglowych należy przesyłać na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W programie deklarację można wyliczyć na podstawie:
 • Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rozchodów Wewnętrznych
lub
 • Wydań Zewnętrznych, Rozchodów Wewnętrznych,
na których została naliczona akcyza. Aby w programie dodać deklarację AKC-WW/AKC-WWn, należy w menu System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu: zaznaczyć AKC-WW i wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe.
Wskazanie US na potrzeby deklaracji AKC-WW/AKC-WWn
Dane podatnika na deklarację pobierane są z menu System/ Konfiguracja firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK. Należy pamiętać o podaniu w tym miejscu Kodu GUS dla gminy.

Wyliczanie deklaracji AKC-WW/AKC-WWn

Lista deklaracji AKC-WW/AKC-WWN jest dostępna w menu Handel/ Inne/ Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn po zaznaczeniu parametru Obrót wyrobami węglowymi w menu System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe. Lista składa się z kolumn:
 • Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja,
 • Rok – wyliczenia deklaracji,
 • Korekta – jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1,
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji,
 • Kwota – kwota podatku akcyzowego do zapłaty,
 • Status – przyjmuje wartość: obliczona lub zamknięta. Jeśli na formularzu deklaracji zaznaczono Zablokuj deklarację przed zmianami ‑ odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy,
 • e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu PUESC,
 • Data wysłania – do systemu PUESC,
 • Typ – miesięczna lub kwartalna.
 • Rodzaj deklaracji – kolumna przyjmuje wartości: • AKC-WWn – dla deklaracji związanej z nabyciem wewnątrzwspólnotowym • AKC-WW – dla pozostałych typów deklaracji.
Pod przyciskiem plusa znajduje się aktualnie obowiązujący formularz deklaracji. Umożliwia on utworzenie deklaracji miesięcznej lub kwartalnej. Po rozwinięciu menu obok plusa Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza. W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania:  – Księgowanie deklaracji  Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji akcyzowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy.

Formularz deklaracji

Formularz deklaracji (AKC-WW/AKC-WWn)) składa się z czterech zakładek [1 Dane ogólne A], [2 C], [3 D-E], [4 e-Deklaracje]. Na pierwszej zakładce podajemy:
 • jaki jest to typ deklaracji: • AKC-WW – opcja dla Rodzaju transakcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca • AKC-WWn – opcja dla Rodzaju transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, procedura OSS.
 • za jaki miesiąc lub kwartał jest wyliczana deklaracja. Po zaznaczeniu parametru Deklaracja kwartalna – w polu Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn za: należy wskazać ostatni miesiąc wybranego kwartału – 3, 6, 9, 12.
 • jakie dokumenty mają zostać uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji – obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wydania towaru lub wystawienia Faktury Sprzedaży, Paragonu. Dlatego dokumenty WZ uwzględniane są w deklaracji na podstawie daty wydania, dokumenty RW na podstawie daty wystawienia, dokumenty FS, PA na podst. daty wystawienia. Deklarację można wyliczyć na podstawie dokumentów: FS, PA, RW lub WZ, RW. Po zaznaczeniu WZ, odznaczone zostaną dokumenty FS, PA i odwrotnie, jeśli zaznaczymy FS, PA – dokumenty WZ nie będą zaznaczone.
Uwaga
W przypadku Paragonów, do których wygenerowano FS, w deklaracji uwzględniane są Paragony (nie Faktury Sprzedaży). Aby poprawnie przeliczyć deklarację należy zaznaczyć Uwzględniaj dokumenty PA.
 • czy uwzględniać korekty,
 • cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony. Dodatkowo po wybraniu opcji korekta deklaracji pojawi się możliwość zaznaczenia parametru: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji. W następnym kroku należy uzupełnić kwotę żądanej nadpłaty oraz uzasadnienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
 • czy zablokować deklarację przed zmianami – po zaznaczeniu opcji, na liście w kolumnie Status będzie informacja zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami.
Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn – zakładka [Ogólne]
Przyciskiem  należy przeliczyć deklarację. Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia.
Uwaga
Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji i zapisaniu jej do bufora, blokowana jest możliwość zmiany typu deklaracji (AKC-WW/ AKC-WWn).
Zakładka [2 C] Na drugiej zakładce [2 C] wyliczane są przez program kwoty podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego. Towary występujące na dokumentach, na których naliczono akcyzę grupowane są po kodach CN, wartości opałowej oraz stawce podatku ustalonej dla poszczególnych pozycji. W kolumnie Nazwa grupy wyrobów widoczny jest opis kodu CN, w kolejnych kolumnach Kod CN, wyliczona wartość opałowa, stawka podatku, podatek akcyzowy oraz parametr Zwolnienie informujący o pozycji zwolnionej z akcyzy. Suma ilości z pozycji na dokumentach pomnożona przez wartość opałową, stanowi wartość opałową dla określonego kodu CN. W polu nr 124 wykazywany jest sumaryczny podatek od pozycji zarówno zwolnionych z akcyzy jak i od pozycji opodatkowanych akcyzą. Kwota podatku dla poszczególnych kodów CN jest zaokrąglana do pełnych złotych.
Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn – zakładka 2 C
Zakładka [3 D-E] Na trzeciej zakładce [D-E] znajdują się pola dotyczące wyliczenia kwoty podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego, zarówno od wartości opodatkowanej jak i nieopodatkowanej: 125. Podatek akcyzowy – łączna kwota podatku wyliczona przez program od pozycji zarówno zwolnionych z akcyzy jak i od pozycji opodatkowanych akcyzą. 126. Zwolnienia – suma wartości pozycji zwolnionych z opłaty akcyzowej. 127. Obniżenia – pole z możliwością uzupełnienia kwoty obniżeń. 128. Razem zwolnienia i obniżenia – suma kwot zwolnień i obniżeń wykazanych w polach nr 126 i 127. Wartość ta nie może być wyższa niż kwota podatku akcyzowego (pozycja 125). 129. Podatek akcyzowy do zapłaty – kwota podatku akcyzowego pomniejszona o zwolnienia i obniżenia, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę tworzona jest płatność w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Płatność ta ma domyślnie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, w polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności. Korekta deklaracji tworzy płatność stanowiącą różnicę między deklaracją poprzednią a obecną. Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika: 130.Imię, 131. Nazwisko, 133. Identyfikator podatkowy NIP/ PESEL – w przypadku osób fizycznych niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej należy uzupełnić numer PESEL. Dane do tego pola są pobierane z menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT,AKC-WW,CUK, z sekcji Przedstawiciel (VAT,AKC-WW,CUK). 134. Data wypełnienia deklaracji – ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji. Pole z możliwością edycji. 135. Telefon, E-mail – pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/ VAT,AKC-WW,CUK.
Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn – zakładka 3 D-E
Zakładka [4 e-Deklaracje] Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW/AKC-WWn zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji na platformę PUESC. Wydruk deklaracji AKC-WW/AKC-WWn Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW/AKC-WWn, na górnej wstążce programu, pod ikoną Wydruk danych, dostępny jest wydruk deklaracji (Wzór standard) lub poszczególnych jej stron (Wzór standard – strona 1, Wzór standard – strona – 2,..). Wydruk deklaracji AKC-WW/AKC-WWn dostosowany jest do aktualnych przepisów i zawiera m.in. informację o okresie, za jaki wyliczona jest deklaracja (miesięczna/ kwartalna). Kody CN są wprowadzane do programu w formacie XX XX 0000, natomiast na wydruk deklaracji AKC-WW/AKC-WWn przenoszone są w formacie czterocyfrowym (bez zer). Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą  Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW, na górnej wstążce programu, pod ikoną Wydruk danych, dostępny jest wydruk Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą. Wydruk zawiera listę dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w deklaracji. Jeśli wystąpi różnica w kwocie podatku akcyzowego między wydrukiem a deklaracją, należy deklarację przeliczyć ponownie. Jeżeli występują korekty deklaracji, wydruk zawiera zestaw najbardziej aktualnych dokumentów – powinien być zgodny z ostatnią korektą deklaracji z danego miesiąca.
Ubytki
Ubytki towarów na deklaracji AKC-WW/AKC-WWn muszą być wyszczególnione w oddzielnej pozycji. Dlatego należy je odpowiednio oznaczyć na dokumentach. W tym celu, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) należy naciskając przycisk Atrybut dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. UBYTKI_WĘGIEL, a następnie wybrać go z listy.  Atrybut ten będzie wykorzystywany do rejestrowania ubytków.
Konfiguracja ubytków wyrobów węglowych
Aby ubytki trafiły na deklarację AKC-WW/AKC-WWn w oddzielnej pozycji, po dodaniu na Rozchód Wewnętrzny, Fakturę Sprzedaży, Paragon lub Wydanie Zewnętrzne wyrobu węglowego, który jest ubytkiem, należy edytując pozycję dokumentu , na zakładce [Atrybuty] wybrać ten atrybut (uzupełnienie wartości atrybutu nie ma znaczenia).
Pozycja dokumentu – oznaczenie ubytków
Na deklaracji AKC-WW/AKC-WWn ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów: Formularza deklaracji AKC-WW/AKC-WWn – Ubytki
Wysyłanie deklaracji AKC-WW/AKC-WWn do systemu PUESC
Z poziomu programu możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW/AKC-WWn, korekt deklaracji AKC-WW/AKC-WWn bezpośrednio do systemu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) oraz pobieranie z PUESC UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji AKC-WW/AKC-WWn (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie).
Konfiguracja
W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK należy podać login do platformy PUESC, powyżej widoczny jest adres usługi Web Service PUESC.
AKC-WW/AKC-WWn : Adres usługi WebService PUESC, Login
W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko / Ogólne/ e-Deklaracje należy wskazać katalog, w którym automatycznie podczas wysyłki do PUESC zostanie zapisana deklaracja. W przypadku Comarch ERP Optima w wersji chmurowej deklaracja zapisywana jest na dysku Z: nazwa_firmy\rokmiesiac\nazwapliku.xml.
Katalog przechowywania plików wymiany.
Wysyłanie deklaracji AKC-WW/AKC-WWn do systemu PUESC, pobieranie UPO
Na formularzu deklaracji AKC-WW/AKC-WWn (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona  Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji podpisanej kwalifikowanym certyfikatem do systemu PUESC. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej. Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima:
Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn przesłana do PUESC
Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk  Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW/AKC-WWn umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW/KAC-WWn zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji. Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC, Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC, Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja, Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację, Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną, Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC, Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, Data odebrania – data i godzina odbioru UPO. Na liście deklaracji AKC-WW/AKC-WWn znajdują się kolumny:
 • e-Deklaracje, która przyjmuje wartości:
 • Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),
 • Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),
 • Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).
 • Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.
Nie można odblokować deklaracji o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.
Korekta deklaracji AKC-WW/AKC-WWn
Jeśli deklaracja AKC-WW/AKC-WWn została przesłana do systemu PUESC, po czym wystawiono w danym miesiącu dokumenty skutkujące zmianami w deklaracji, należy w programie wystawić korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (nie jest możliwe ponowne przeliczenie deklaracji przesłanej do PUESC). Korektę deklaracji należy dodać z poziomu listy deklaracji AKC-WW/AKC-WWn przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza. Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji w polu Cel złożenia formularza należy zaznaczyć opcję nr 2. korekta deklaracji. Wtedy pojawi się parametr Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji. Po jego zaznaczeniu jest możliwość uzupełnienia kwoty żądanej nadpłaty oraz uzasadnienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Informacje są wysyłane do systemu PUESC. Korektę należy wyliczyć analogicznie jak pierwotną deklarację. Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna. W danym miesiącu można wystawić dowolną ilość korekt. Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony. Wysyłanie korekty do PUESC oraz odbiór UPO należy wykonać w sposób analogiczny jak dla pierwotnej deklaracji AKC-WW/AKC-WWn.

Transakcje zwolnione z podatku akcyzowego

Jeśli transakcja jest zwolniona z podatku akcyzowego na wyroby węglowe, na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent] należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z akcyzy: Parametr ten można uprzednio zaznaczyć na karcie kontrahenta – menu Ogólne/ Kontrahenci, zakładka [Handlowe]. Ustawienie to jest automatycznie przenoszone na dokument po wybraniu kontrahenta. Ustawienie parametru jest przenoszone na dokumenty powiązane. Na dokumencie zatwierdzonym na stałe poprzez wywołanie funkcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy – Aktualizacja danych kontrahenta – można zaktualizować ustawienie parametru Zwolnienie z akcyzy zgodnie z aktualnym ustawieniem tego parametru na karcie kontrahenta, dla którego wystawiono dokument. Funkcja Aktualizacji danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie jest dostępna na liście dokumentów pod prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu parametru Aktualizacja kontrahenta na dokumencie na karcie operatora – Konfiguracja programu/Użytkowe/Operatorzy, zakładka [Parametry]. Sprzedaż węgla zwolnioną z podatku akcyzowego, zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, od 1 stycznia 2019 r., z należy udokumentować Fakturą oraz oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia.

Oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia

Oświadczenie jest drukowane na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko – Faktura  pod warunkiem, że:
 • Faktura Sprzedaży jest wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 01.2019 r.
 • Na formularzu pozycji cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) będącej wyrobem węglowym na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza] wskazano kod CN wymieniony w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:
Kody CN w formacie jak na obrazku poniżej (np. 27010000) należy dodać uprzednio w menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
 • Waga przynajmniej jednej pozycji na FS jest nie mniejsza, niż 200 kg.:
  • każdorazowo waga wyrobów węglowych jest przeliczana na kg zgodnie z przelicznikiem ustalonym na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza]:
Pozycja cennika – Akcyza na wyroby węglowe
 • Na formularzu nabywcy (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe (parametr można również zaznaczyć na fakturze, na zakładce [Kontrahent]:
 • Na Fakturze Sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] nie może być zaznaczony parametr Umowa na dostawy węgla.
Numer dokumentu tożsamości na wydruku oświadczenia dla osoby fizycznej
Jeśli nabywcą faktury jest osoba fizyczna to na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko – Faktura zawierającymi oświadczenie, drukowany jest również numer dokumentu tożsamości nabywcy, który należy uprzednio uzupełnić na formularzu kontrahenta: lub bezpośrednio na dokumencie związanym ze sprzedażą – Wydaniu Zewnętrznym/ Paragonie bądź na Fakturze Sprzedaży – na zakładce [Kontrahent]:
Drukowanie przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego
W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy, na wydruku Faktury Sprzedaży należy wskazać przyczynę zwolnienia. W Comarch ERP Optima przyczynę definiujemy w oparciu o atrybut kontrahenta. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia, po naciśnięciu przycisku Atrybut: należy dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. AKCYZA i formacie: lista. Na zakładce [Pozycje listy] należy podać możliwe przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego: Dodany atrybut należy wybrać z listy poprzez przycisk : Jeśli na Fakturze Sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy (można zaznaczyć na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe]), w oknie Pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] widnieje sekcja Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, w której znajduje się atrybut wskazany w konfiguracji wraz z wartościami listy do wyboru: Jeśli na formularzu kontrahenta będącego nabywcą wyrobów węglowych, na zakładce [Atrybuty] zostanie przypisany atrybut z konfiguracji wraz z wartością: wówczas po wybraniu tego kontrahenta na FS, wartość atrybutu zostanie automatycznie umieszczona w sekcji Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, tym samym nie trzeba będzie tej wartości podawać ręcznie. W przypadku dokumentu zatwierdzonego na stałe, informacje o przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia może edytować operator, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na swojej kartotece, na zakładce [Parametry] (dla modułu handlowego) ma zaznaczony parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok. Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z akcyzy wskazane w oknie pozycji FS jest drukowane dla danego kodu CN wyrobu węglowego na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko – Faktura.
Umowa na dostawy węgla
W przypadku zawarcia okresowej umowy na dostawę wyrobów węglowych pomiędzy sprzedawcą a finalnym nabywcą węglowym, oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia może zostać złożone w treści tej umowy, pod warunkiem każdorazowego dokumentowania sprzedaży wyrobów Fakturą Sprzedaży. W takiej sytuacji na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] należy zaznaczyć parametr Umowa na dostawy węgla. Parametr jest również dostępny na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent]. Jego ustawienie na fakturę jest przenoszone z karty kontrahenta, z możliwością ręcznej zmiany przez użytkownika. Jeśli parametr jest zaznaczony na Fakturze Sprzedaży, wówczas na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko – Faktura nie jest drukowane oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia. W przeciwnym wypadku, przy sprzedaży węgla powyżej 200 kg, oświadczenie zostanie wydrukowane na fakturze.

Informacje na wydruku Faktury Sprzedaży

Dla Faktury Sprzedaży z zaznaczonym parametrem Zwolnienie z akcyzy, na wydrukach: drukowane są kody CN, przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach. Jeśli towar na Fakturze Sprzedaży występuje w innej jednostce miary niż kg, to pod ilością z dokumentu, drukowana jest ilość w przeliczeniu na kg ( na podstawie przelicznika ustalonego na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] w sekcji Akcyza na wyroby węglowe). Jeśli na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent] nie jest zaznaczony parametr Umowa na dostawy węgla oraz dla któregokolwiek z kodów CN łączna suma ilości towaru przekracza 200 kg, na wydruku faktury drukowane jest oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Deputaty węglowe

W przypadku przekazania wyrobów węglowych pracownikom w ramach tzw. deputatów węglowych, z uwagi na to, że nie dochodzi do sprzedaży tych wyrobów, pracodawca nie wystawia faktury. Przekazanie węgla pracownikom w ramach deputatu węglowego należy w programie realizować poprzez dokument Rozchodu Wewnętrznego, na którym należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z akcyzy (formularz RW – zakładka [Kontrahent]). Pracodawca jest zobowiązany do pobrania od pracownika oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych według tych samych zasad jak przy sprzedaży wyrobów węglowych osobie fizycznej. W tym celu z poziomu formularza Rozchodu Wewnętrznego dostępny jest wydruk Akcyza (GenRap)/ Oświadczenie. Na formularzu Rozchodu Wewnętrznego na zakładce [Kontrahent] do pola Dokument tożsamości, z karty pracownika pobierany jest numer dowodu osobistego bądź numer paszportu jeśli nie podano numeru dowodu. Dokument tożsamości jest drukowany na oświadczeniu. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia kwartalnej listy uprawnionych odbiorców zawierającej:
 • imię i nazwisko,
 • numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer PESEL.
Tę listę należy sporządzić na podstawie Rozchodów Wewnętrznych wystawionych na potrzeby udokumentowania deputatu węglowego, można ją wydrukować z poziomu Ewidencji wyrobów węglowych (menu Handel/ Inne). W tym celu należy wybrać wydruk Zestawienie odbiorców deputatu węglowego (GenRap)/ Wzór standard.

Ewidencja wyrobów węglowych

Sprzedaż wyrobów węglowych wymaga prowadzenia Ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych. W programie ta opcja jest dostępna z poziomu menu Handel/ Inne/ Ewidencja wyrobów węglowych:

Ewidencja wyrobów węglowych

Dotyczy wersji: 2022.1.1
Uwaga
Jeżeli na karcie kontrahenta w zakładce [Handlowe] zaznaczony jest parametr Nie uwzględniaj w ewidencji wyrobów węglowych, wówczas w Ewidencji wyrobów węglowych nie są ujmowane dokumenty wystawione na takiego kontrahenta.
Na zakładce [Wyroby wydane] ewidencja zawiera informacje o sprzedanych/zużytych wyrobach węglowych na podstawie dokumentów FS/WZ i RW. Na zakładce [Wyroby przyjęte] ewidencja zawiera informacje o wyrobach węglowych na podstawie dokumentów PZ i PW. Zakładka [Dokumenty dostawy] zawiera informacje o utworzonych (ręcznie bądź na podstawie Faktury sprzedaży) Dokumentach dostawy, niezbędnych do wygenerowania elektronicznego dokumentu dostawy eDD. Zakładka jest widoczna wyłącznie na licencji Handel Plus. Szczegółowe informacje dotyczące zakładki [Dokumenty dostawy] znajdują się w artykule Elektroniczne dokumenty dostawy eDD. Ewidencję sprzedanych/ zużytych wyrobów węglowych można wyfiltrować w oparciu o parametry:
 • RW, FS, WZ – należy zaznaczyć rodzaj dokumentów, które chcemy wyświetlić w ewidencji. Jeśli zaznaczono WZ i FS, dla Wydań Zewnętrznych powiązanych z Fakturami, w oknie ewidencji wyświetlana jest Faktura Sprzedaży. Dokumenty RW umożliwiają wyfiltrowanie deputatów węglowych.
 • Zwolnione, Opodatkowane – pozwalają na wyświetlenie dokumentów zwolnionych z podatku akcyzowego lub nie.
 • Pomijaj sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg – pozwala na pominięcie w ewidencji dokumentów, na których suma wyrobów węglowych jest nie większa niż 200 kg.
 • Pomijaj faktury, do których utworzono dokumenty dostawy – pozwala na pominięcie w Ewidencji wyrobów węglowych Faktur, do których utworzono Dokumenty dostawy. Parametr jest widoczny wyłącznie w module Handel Plus i po zaznaczeniu parametru FS w Filtrze aktywnym.
Ewidencja sprzedanych/ zużytych wyrobów węglowych zawiera informacje o:
 • Nr dokumentu – uwzględnionego w ewidencji,
 • Dacie wystawienia – pobranej z dokumentu,
 • Dacie wydania – wyrobu węglowego:
  • dla FS niepowiązanej z WZ – data sprzedaży z FS,
  • dla FS powiązanej z WZ – data wydania z WZ. W przypadku kiedy z FS jest powiązanych kilka WZ, wyświetlane są po przecinku daty wydania wszystkich WZ,
  • dla WZ – data wydania z dokumentu WZ,
  • dla RW – data wystawienia RW,
 • Danych odbiorcy – są to dane nabywcy z dokumentu,
 • Nazwie wyrobu – jest to nazwa pozycji towarowej pobrana z dokumentu,
 • Kodzie CN – przypisanym do wyrobu węglowego,
 • Ilości w kg zwolnionej,
 • Ilości w 1000kg zwolnionej,
 • Ilość w kg opodatkowanej,
 • Ilość w 1000kg opodatkowanej,
 • Przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia.
Na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych dostępny jest wydruk ewidencji zawierający dla wyrobów wydanych kolumny: Nr dokumentu, Data wystawienia, Data wydania, Dane odbiorcy, Nazwa wyrobu, Kod CN, Ilość zwolniona w kg, Ilość opodatkowana w kg, Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia. Dostępny jest też wydruk: Wzór z sumą ilości, na którym dodatkowo drukowane jest podsumowanie ilości sprzedanej zwolnionej oraz opodatkowanej.

Wyroby węglowe

Obsługa podatku akcyzowego na wyroby węglowe oraz wydruk Świadectwa jakości paliw stałych są dostępne w programie po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe parametru Obrót wyrobami węglowymi. Kody CN W menu Ogólne/ Inne/ Kody CN należy dodać dla wyrobów węglowych ośmiocyfrowe kody scalonej nomenklatury w formacie jak na obrazku poniżej (np. 27010000):
Menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
Lista kodów CN
Okno dodawania kodu CN
Dany kod CN należy przypisać do pozycji cennikowej – menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby, na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza]. Kod ten można również wskazać na zakładce [Ogólne] formularza pozycji cennika, wówczas zostanie on automatycznie przeniesiony na zakładkę [Akcyza].

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe

Świadectwo jakości paliw stałych

 

Świadectwo jakości paliw stałych

W związku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, ma obowiązek wystawienia dokumentu Świadectwa jakości potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust 2 (Dz. U. 2018 poz. 1654).
Wydruk świadectwa jakości paliw stałych oraz związane z tym ustawienia są dostępne w programie Comarch ERP Optima po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe parametru Obrót wyrobami węglowymi.

Ustawienia na karcie towaru

W świadectwie jakości paliw stałych powinny zostać wskazane wartości parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. W związku z tym, w oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza] w polach:
 • Rodzaj paliwa stałego – należy wskazać grupę paliw stałych dla której jest wystawiane Świadectwo jakości (spośród dziewięciu grup paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii),
 • System certyfikacji – należy wskazać certyfikat lub inny dokument stanowiący podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane Świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust 2 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Następnie należy określić wymagania co do minimalnej i maksymalnej wartości dopuszczalnej danego rodzaju paliwa określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
Pozycja cennika – Parametry paliwa stałego
W kolumnie Wartość wskazana przez przedsiębiorcę można określić parametry jakości zakupionego węgla. Powyższe informacje są przenoszone na Fakturę Zakupu/ Przyjęcie Zewnętrzne, gdzie do czasu zapisania dokumentu na stałe, można na podstawie otrzymanego podczas zakupu świadectwa jakości modyfikować: rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji oraz parametry w kolumnie Wartość wskazana przez przedsiębiorcę. Informacje te wprowadzamy na formularzu dokumentu FZ/ PZ, w oknie Pozycja dokumentu – na zakładce [Akcyza]:
Pozycja dokumentu/ Akcyza – parametry paliwa
Jeśli jakieś informacje zostały zmodyfikowane to podczas zatwierdzania dokumentu na stałe generowane jest pytanie: Czy zaktualizować parametry paliwa stałego na karcie cennikowej? (Tak/ Nie). Po wyborze Tak, na podstawie dokumentu przychodowego zostaną zaktualizowane wartości na karcie cennikowej.

Sprzedaż paliwa stałego – wydruk świadectwa

Na dokumentach Faktura Sprzedaży/ Paragon/ Wydanie Zewnętrzne, dla pozycji wyrobów węglowych dostępna jest zakładka [Akcyza], na którą przenoszone są z karty towaru parametry węgla. . Do czasu zapisania dokumentu na stałe można modyfikować rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji oraz parametry sprzedawanego paliwa:
Pozycja dokumentu/ Akcyza – parametry paliwa
Parametry te można modyfikować bezpośrednio na każdej pozycji, wpisując z ręki odpowiednie wartości albo skorzystać z funkcji dostępnej na górnej wstążce programu: Ostatnie dostawy węgla i wskazując dokument przychodowy, którym to paliwo było przyjęte: Wyświetla się tu pięć ostatnich dostaw towaru, Użytkownik może wskazać, z której dostawy mają zostać pobrane na dokument parametry węgla:
Parametry węgla – pięć ostatnich dostaw
Z poziomu formularza FS/ PA/ WZ na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych dostępne są wydruki:
 • Eko – Faktura/ świadectwo jakości/  oświadczenie/ Wzór standard,
 • Paragon ze świadectwem jakości/ Wzór standard,
 • WZ ze świadectwem jakości/ Wzór standard
za pomocą których razem z wydrukiem dokumentu sprzedaży drukowane jest na oddzielnej stronie Świadectwo jakości. Dla każdej pozycji węglowej znajdującej się na dokumencie drukowane jest odrębne świadectwo. Informacje na wydruk Świadectwa jakości są pobierane z pozycji dokumentu, z zakładki [Akcyza]. Wydruk Świadectwa jakości (bez Faktury Sprzedaży) jest dostępny na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych z poziomu formularza pozycji dokumentu. Każde wystawione Świadectwo jakości musi mieć unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż świadectwo przyjmuje numer dokumentu sprzedaży łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie. Na wydruku Eko – Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie/ Wzór standard:
 • w przypadku sprzedaży nie zwolnionej z akcyzy – dla każdej pozycji wykazana jest kwota akcyzy. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu,
 • w przypadku zwolnienia z podatku akcyzowego – drukowane są kody CN, przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach. Jeśli dla któregokolwiek z kodów CN łączna suma ilości towaru przekracza 200 kg, na wydruku drukowane jest również oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego. Faktura ta zawiera wszystkie wymagane przepisami dane dla sprzedaży wyrobów zwolnionych z akcyzy.

Kopia elektroniczna Świadectwa jakości

Uwaga
Do tworzenia automatycznej kopii Świadectwa jakości wymagana jest licencja na moduł Obieg dokumentów.
Aby podczas wydruku bądź wysyłki Świadectwa poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Świadectwa, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Świadectwa jakości paliw stałych zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.
Elektroniczna kopia Świadectwa jakości paliwa stałego
Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków. Podczas wydruku Świadectwa bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Świadectwa w formacie PDF. Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków.