Nowości i zmiany w wersji 2018

Nowości i zmiany w wersji 2018.8.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Place /Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.09.2018: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4521,08 zł Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 188,84 zł Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 226,05 zł Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 271,26 zł Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 764).

Zmiany

 1. Dostosowano import e-Zwolnień pracowników z ZUS PUE do zmiany formatu wprowadzonego przez ZUS od 14.08.2018.

Poprawiono

 1. Naliczanie składki zdrowotnej:
 • Jeżeli zleceniobiorca miał naliczoną w tym samym miesiącu deklaracji wypłatę z tytułu umowy zlecenia oraz wypłatę na liście płac o rodzaju Inne, gdzie był wypłacony dodatek nieopodatkowany, a oskładkowany, to od dodatku nie naliczała się składka zdrowotna pobrana. Poprawiono.
 • Gdy w wypłacie była naliczona umowa zlecenie oraz dodatek, który był nieopodatkowany, a oskładkowany nie naliczała się składka zdrowotna odliczona. Poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty, jako pierwszą wypłatę z tytułu umowy cywilnoprawnej, a jako drugą wypłatę etatową, w której były odliczone 50% koszty uzyskania przychodu, to składka zdrowotna pobrana była zawyżona o 1 grosz w stosunku do naliczonej zaliczki podatku. Poprawiono.
 • W wypłacie etatowej, w której od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków były odliczane 50% koszty uzyskania przychodu, składka zdrowotna pobrana była zaniżona, gdy oprócz tej wypłaty pracownik miał wypłatę umowy cywilnoprawnej. Poprawiono.
 • Jeżeli w obrębie tego samego miesiąca deklaracji, w pierwszej wypłacie był element o wartości ujemnej np. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej normy, to podczas naliczania dodatku na liście o rodzaju Inne za pomocą opcji wypłać seryjnie dodatek, nie naliczała się składka zdrowotna pobrana i odliczona. Poprawiono.
 • Jeżeli pracownik był oddelegowany do pracy za granicę przez część miesiąca i w pierwszej naliczonej wypłacie za okres pobytu w Polsce, składka zdrowotna była ograniczona do wysokości podatku, to w wypłacie za okres oddelegowania, zarówno w przypadku gdy zaliczka podatku była odprowadzana w Polsce jak i za granicą, składka zdrowotna pobrana nie była wyrównywana o niedopłatę składki z pierwszej wypłaty. Poprawiono.
 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy pracownik został zwolniony i jednocześnie przekroczył ilość dni urlopu wypoczynkowego, który przysługiwał mu w danym roku, w ostatniej wypłacie etatowej nadmiarowo naliczał się Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 2. Limity nieobecności:
 • Niepoprawnie wyliczał się limit nieobecności, w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku miał przedłużaną umowę oraz przekroczył 10 lat stażu pracy i w związku z tym nabył prawo do urlopu uzupełniającego. Poprawiono.
 • Na formularzu limitu nieobecności niepoprawnie wykazywał się urlop na żądanie, w przypadku, gdy pracownik miał wykonaną aktualizację danych z powodu przedłużenia umowy o pracę oraz w trakcie roku nabył prawo do 26 dni urlopu. Poprawiono.
 • Podczas naliczania bieżącego limitu nieobecności był uwzględniany wykorzystany urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy, u którego zatrudnienie ustało w poprzednich latach wprowadzony w historii zatrudnienia. Poprawiono.
 • Na formularzu limitu nieobecności niepoprawnie wykazywał się urlop na żądanie w polu Na żądanie łącznie, w przypadku, gdy pracownik miał wykonaną aktualizację w związku ze zwolnieniem i wpisana data zwolnienia była wcześniejsza niż data zwolnienia w poprzednim zapisie historycznym pracownika. Poprawiono.
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu i wprowadzona data zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie w polu W tym poza firmą. Poprawiono.
 • W przypadku przedłużenia umowy poprzez aktualizację z datą wcześniejszą niż data zakończenia poprzedniej umowy limit urlopu był zaniżany. Poprawiono.
 • Zdefiniowany przez Użytkownika limit nieobecności, którego wysokość nie była zależna od stażu pracy był nadmiarowo ograniczany do 20 lub 26 dni. Poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

 

Nowości

Dotyczy wersji: 2018.8.1
1. SENT, dane geolokalizacyjne. W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dane geolokalizacyjne środka transportu. Dostosowując system do tej ustawy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT na formularzu adresu nadawczego dodano pola województwo oraz współrzędne geograficzne (szerokość, wysokość). Dane są domyślnie przenoszone na zgłoszenie przewozu towaru dla podmiotu wysyłającego z możliwością ręcznej zmiany z poziomu formularza zgłoszenia.

Zmiany

1. Przekształcenie PA do FS. Podczas przekształcania kilku Paragonów do Faktury Sprzedaży, w sytuacji kiedy część z nich została wyeksportowana, generowany jest komunikat Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały wyeksportowane.

Poprawiono

1. Tax Free. Na wydruku dokumentu Tax Free drukowany jest kod pocztowy Nabywcy. 2. Wydruk Faktury Pro Forma. W sytuacji kiedy na Fakturze Pro Forma wybrano płatność gotówką i operator miał przypisany domyślny bank, na wydruku Faktura Fro Forma/ Wzór standard drukowany był numer rachunku bankowego. Działanie programu poprawiono. 3. Wydruk dokumentu, na którym wskazano zaliczkę. Wykonując wydruk/ podgląd wydruku dokumentu z odznaczonym parametrem Bufor, na którym wskazano zaliczkę kontrahenta, generowany był komunikat Wydruk niemożliwy. Nie można zapisać formularza. Działanie programu poprawiono.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zgody kontrahenta w Comarch e-Sklep. Do Comarch ERP Optima wprowadziliśmy funkcjonalność importu definicji treści zgód z Comarch e-Sklep oraz rejestrowania zgód wyrażonych przez kontrahentów w sklepie. Wprowadziliśmy też możliwość synchronizacji do sklepu definicji treści zgód, dodanych z poziomu programu, a także zgód przypisanych do kontrahentów wysyłanych do sklepu. Jeśli w Comarch ERP Optima jest skonfigurowane minimum jedno stanowisko sklepu, z poziomu Ogólne/Słowniki dostępna będzie [Forma kontaktu]. Nie ma możliwości dodania ani usunięcia form z listy. Na formularzu formy kontaktu można zdefiniować nazwę formy w różnych językach. Ponadto, w przypadku współpracy z e-Sklepem, na formularzu definicji treści zgody widoczna będzie wtedy dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Aby zgoda została wysłana do Comarch e-Sklep, należy wskazać sklepy, w których ma być udostępniona. Dla poszczególnych sklepów będzie można też zdefiniować treści zgód w różnych językach. Aby na liście Treści zgód zostały wyświetlone zgody synchronizowane z Comarch e-Sklep, należy zaznaczyć w filtrze parametr Pokazuj treści zgód w Comarch e-Sklep. Ustawienie parametru jest zapamiętywane. Jeżeli zgoda zostanie zsynchronizowana do e-Sklep, nie będzie możliwości edycji jej treści, dodania/usunięcia sklepu, ani dodania kolejnego tłumaczenia w innych językach. Chcąc zmienić treść zgody wysłanej do sklepu lub dodać nowe tłumaczenie, należy wprowadzić nową wersję zgody. W przypadku treści zgód, które zostaną zaimportowane z Comarch e-Sklep, nie będzie możliwości ich edycji, ani dodania nowych wersji zgody w programie. Ewentualnych zmian należy dokonać po stronie Panelu Administratora. W Comarch ERP Optima taką zgodę można jedynie oznaczyć jako nieaktywną. Definicje zgód z Comarch e-Sklep mogą być importowane wraz z powiązanymi regulaminami. Po stronie Panelu Administratora należy dodać regulamin wraz z podpiętym plikiem pdf (pole Treść w pdf). Taki regulamin należy następnie powiązać z treścią zgody. Po zaakceptowaniu takiej zgody przez klienta w sklepie, plik zostanie zaimportowany do Comarch ERP Optima. Plik będzie widoczny jako Załącznik do zgody zaakceptowanej przez konkretnego przedstawiciela. W Comarch e-Sklep rejestrowane są zgody podmiotu (np. podczas rejestracji) a także zgody w ramach konkretnych transakcji, składania zamówienia. Zgody wyrażone przez klientów Comarch e-Sklep są przypisywane do konkretnych loginów w e-Sklep. W Comarch ERP Optima udzielone zgody podmiotu będą widoczne na formularzu przedstawiciela na zakładce [Zgody]. W polu Wyrażający podana będzie nazwa firmy kontrahenta oraz adres e-mail loginu, który wyraził zgodę. W przypadku zgody pochodzącej z e-Sklep, jeśli do zgody został podpięty regulamin, to plik .html z treścią regulaminu oraz załączniki .pdf, będą widoczne na formularzu zgody na zakładce [Dokumenty] w sekcji Załączniki. Zgody przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep, wyrażone po stronie systemu ERP również są wysyłane do Comarch e-Sklep. Aby informacja o zgodach została wysłana do sklepu, należy wykonać synchronizację danych kontrahentów (ręczną bądź automatyczną). Klient może w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Jeżeli wycofa zgodę w sklepie, informacja zostanie zapisana w Comarch ERP Optima na formularzu zgody. Zgodę można również wycofać z poziomu Comarch ERP Optima. Po wykonaniu synchronizacji informacja ta będzie wysłana do Comarch e-Sklep. Usunięcie zgody z karty Przedstawiciela, nie będzie skutkować oznaczeniem jej jako wycofana w e-Sklep. W przypadku klientów niezarejestrowanych w e-Sklep, zgody wyrażone na newsletter nie są synchronizowane do Comarch ERP Optima. Takie zgody należy weryfikować po stronie Panelu administracyjnego e-Sklep.
Uwaga
Jeżeli treść zgody z Comarch ERP Optima zostanie przypisana do kilku sklepów jednocześnie, a klient jest zarejestrowany w sklepach na tym samym loginie, wyrażenie bądź wycofanie przez klienta zgody w jednym sklepie, spowoduje odpowiednio wyrażenie/wycofanie zgody w pozostałych sklepach. W związku z tym, w przypadku pracy na kilku sklepach, dla treści zgód utworzonych w Comarch ERP Optima, zaleca się zdefiniowanie osobnej treści zgody dla każdego sklepu.
Uwaga
W przypadku treści zgód synchronizowanych z Comarch e-Sklep (zarówno pochodzących ze sklepu, jak i dodanych w Comarch ERP Optima), nie zaleca się przypisywania jej w programie wielokrotnie do przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep. Jeśli jedna treść zgody będzie wielokrotnie przypisana jako aktywna, wówczas informacja o wycofaniu takiej zgody w e-Sklep, może zostać zarejestrowana na niewłaściwej zgodzie w Comarch ERP Optima.
Zgody transakcyjne wyrażone podczas składania zamówienia w sklepie, są zapisywane dla danego dokumentu. Na zamówieniach pochodzących ze sklepu (dokumenty RO), na zakładce [e-Sklep] można wyświetlić listę zaakceptowanych zgód za pomocą przycisku Zgody wyrażone podczas składania zamówienia. Na liście możliwy jest tylko podgląd wyrażonej zgody. Na formularzu zgody widoczna jest tylko sekcja Wyrażenie zgody, ponieważ takich zgód nie można wycofać. 2. Eksport kontrahentów - w ramach automatycznej synchronizacji danych z Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość eksportu danych o kontrahentach 3. Pokaż powiązanego przedstawiciela - na karcie kontrahenta na zakładce [e-Sklep] wprowadzono możliwość sprawdzenia z jakim przedstawicielem jest powiązany dany login.

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

1. Filtry. Poprawiono działanie filtrów na listach w aplikacji przy wyborze opcji "Pokaż wiersz automatycznego filtra" oraz "Pokaż panel wyszukiwania". 2. Ekran dotykowy. Przywrócono rozmiar listy towarów na ekranie dotykowym.

Instalacja i reinstalacja programu

Instalacja systemu

 
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.7.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 23.04.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018.7.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018.7.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2018.7.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2018.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Uwaga: Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2018.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2018.6.1 lub wyższa
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2018.6.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2018.6.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.6.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2017.2.1
Comarch ERP Altum2018.2.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
 

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Automatyczne aktualizacje – pominięcie serwera. Umożliwiono pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku Pomiń ten serwer i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.
 2. Automatyczne aktualizacje dla kolejnych baz. W przypadku, kiedy automatyczna aktualizacja została zainstalowana dla jakiejkolwiek bazy firmowej podłączonej do danej bazy konfiguracyjnej, zostanie ona automatycznie wgrana bez ingerencji Użytkownika na kolejno konwertowanych, odtwarzanych z kopii lub kreowanych bazach danych.
 3. Automatyczne aktualizacje – wielokrotne podłączenie tej samej bazy. Umożliwiono przeprowadzenie procesu automatycznej aktualizacji w przypadku wielokrotnego podłączenia tej samej bazy na liście firm.
 4. Automatyczne aktualizacje – kreator parametrów firmy. Jeżeli są dostępne aktualizacje automatyczne, a jest zakładana nowa baza firmowa, informacja o dostępności aktualizacji pojawia się dopiero po zakończeniu działania kreatora parametrów nowej firmy.
 5. Automatyczne aktualizacje – informacja podczas logowania. Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu. W przypadku operatora będącego administratorem, komunikat o dostępności aktualizacji pojawia się za każdym razem podczas logowania do bazy danych.
 6. Generowanie JPK_KR. Wprowadzono mechanizm pomijania niedozwolonych znaków podczas generowania plików JPK_KR (Księgi Handlowe).
 7. Łączenie kart kontrahentów – przenoszenie zgód. Podczas przenoszenia zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego w trakcie procesu łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie również załączników z zakładki [Dokumenty] formularza zgody. Mogą to być załączniki w formie pliku, dokumentu z Biblioteki dokumentów (w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów), jak również zadania i kontakty (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM.

 Poprawiono

 1. Aktualizacja nazw serwerów. Podczas wykonywania funkcji Aktualizacja nazw serwerów dostępnej w menu Narzędzia mógł pojawiać się komunikat: Właściwość ConnectionString nie została zainicjowana. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. Preliminarz płatności – rozliczanie zdarzeń i rejestr bankowy dla VAT. W preliminarzu płatności przy rozliczaniu zdarzeń umożliwiliśmy wskazanie rejestru bankowego oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment. Rejestr ten jest dostępny przy rozliczaniu pojedynczej płatności (Rozlicz pojedynczo) oraz w momencie wykonywania operacji dla zaznaczonych zdarzeń (Operacje seryjne / Rozlicz). W momencie rozliczania płatności program proponuje do rozliczenia kwotę płatności jaka pozostała do rozliczenia. Jeśli rozliczenie ma dotyczyć jedynie kwoty VAT (kwota VAT jest różna od łącznej kwoty płatności na zdarzeniu) proponujemy wykorzystywać funkcję Rozlicz pojedynczo, gdzie Użytkownik ma możliwość podania kwoty VAT do rozliczenia.
 2. Alior Bank WebService i split payment. Zmodyfikowano standardowy format wymiany danych Alior Bank WebService dostosowując go do aktualnej struktury plików dla przelewów split payment, która została udostępnionej przez bank. Dodatkowo na formularzu nowego formatu wymiany danych z bankiem, po zaznaczeniu parametru o bezpośredniej wymianie danych za pomocą usługi sieciowej, dodano możliwość zaznaczenia, że format ten dotyczy Alior banku.
  Formularz formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem
 3. Elixir-0 BPH (split payment) – modyfikacja formatu. Zmiana formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem dotyczy pozycji 26 (Stała wartość), która wykazywana była łącznie z poprzednim polem. Obecnie pozycja ta wykazywana jest jako nowe pole (Łącznie z poprzednim – NIE).
 4. Wydruk przelewu dla płatności split payment. Na wydruku przelewu dla płatności split payment w polu Tytułem wykazywane są informacje o kwocie VAT, numerze NIP oraz numerze dokumentu, np. /VAT/230,00/IDC/1111111111/INV/FAV0012/07/2018/TXT/UM0118. Zmiana dotyczy wydruków dostępnych z poziomu formularza płatności Przelew: Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem oraz z poziomu listy płatności Dokumenty zaznaczone: Przelew Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem

Poprawiono

 1. ING WebService i przelewy split payment. Przy próbie wysłania przelewu split payment do banku ING (webservice) pojawiał się komunikat Niepoprawne żądanie. Kategoria zlecenia. Działanie poprawiono.
 2. Płatności do faktur zakupu a numer dokumentu dla split payment. Na formularzu płatności do faktury zakupu po zaznaczeniu metody split payment zamiast numeru obcego faktury pojawiał się numer wewnętrzny dokumentu źródłowego. Dotyczyło to dokumentów wprowadzonych do programu w wersjach wcześniejszych niż 2018.6. Działanie poprawiono, wykazywany jest numer obcy faktury zakupu.
 3. Wydruk Przelew ZUS - Nadruk. Na wydruku przelewu, który wykonywany jest z poziomu formularza płatności znajdującej się w rejestrze bankowym, wykazywany jest numer rachunku bankowego. Poprzednio pojawiała się kwota słownie.
 

Księgowość

Księgowość

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Deklaracje. Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8.

Poprawiono

 1. Rejestry VAT. Deklaracje. W szczególnych przypadkach przy próbie zapisania przeliczonej deklaracji VAT-7 pojawiał się komunikat HRESULT: 0x80050468. Działanie poprawiono.
 2. Rejestry VAT. W szczególnych przypadkach po modyfikacji faktury w rej. VAT przeniesionej z handlu z podziałem odliczeń, na liście pokazywały się niepoprawne kwoty VAT. Działanie poprawiono.

CRM

CRM

 

Poprawiono

 1. Wysyłka wiadomości SMS z poziomu karty kontrahenta powodowała wyświetlanie komunikatu: Określona metoda nie jest obsługiwana. Działanie poprawiono.

Nowości i zmiany w wersji 2018.6.1

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M wprowadzono mechanizm zapamiętywania ostatnio wybranej wersji formularza deklaracji. Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 17, VAT-7K w wersji 11, VAT-9M w wersji 7. Aby za lipiec 2018 roku dodać deklarację w najnowszej wersji formularza należy ją wybrać z dostępnego obok przycisku plusa menu rozwijalnego. Po naciśnięciu przycisku plusa pojawia się zawsze formularz deklaracji w wersji wybranej za poprzedni miesiąc. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy użytkownik ma możliwość wykazania kwoty do zwrotu tylko w jednej z poz. 58-61. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT automatycznie zaznaczana jest poz. 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT (wykazany w poz. 58). Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej pozycji. W poz. 69 Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz w poz. 70. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) domyślnie zaznaczana jest zawsze opcja Nie. Na formularzu deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12) oraz VAT-9M(8) dodano pole E-mail do którego pobierany jest adres wprowadzony w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WW. Użytkownik ma możliwość jego edycji. Adres e-mail podlega walidacji. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż lipiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od lipca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 17, VAT-7K w wersji 11, VAT-9M w wersji 7 okresu rozliczeniowego późniejszego niż czerwiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do czerwca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. 2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r. 3. Księgowość. Zaliczki uproszczone na PIT-36/PIT-36L. Na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustaloną zaliczkę można zmniejszyć o uiszczoną w konkretnym miesiącu składkę zdrowotną zgodnie z art. 44 ust. 6i ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2. W bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu po naciśnięciu na liście zaliczek na PIT 36/PIT-36L przycisku plusa rozwija się menu zaliczek z możliwością wyboru zaliczki uproszczonej lub zwykłej. Podczas dodawania kolejnej zaliczki podpowiada się ostatnio wybrany formularz.
Zaliczka uproszczona na PIT-36(1)
Na formularzu zaliczki użytkownik ma możliwość uzupełnienia samodzielnie wyliczonej kwoty stanowiącej 1/12 podatku (pole opcjonalne). Kwota ta nie jest zaokrąglana. Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc pobierana jest automatycznie z Udziałów i kwoty deklaracji dostępnych w menu Ogólne/ Inne/ Właściciele. Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki. Kwota do zapłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. W Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie w wysokości kwoty do zapłaty. Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli kwoty w poz.1 i 3 są takie same lub kwotę uzupełniono tylko w poz. 3 to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym roku kalendarzowym/ okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu kalendarzowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego/ okresu obrachunkowego. Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierana jest z Udziałów i kwoty deklaracji za dany miesiąc. Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dla danego podatnika dodano już zaliczkę uproszczoną to podczas próby przeliczenia zaliczki zwykłej pojawia się informacja: W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki uproszczone. Wybierz z menu obok ikony plusa formularz zaliczki uproszczonej. Podczas próby zapisania zaliczki zwykłej pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki uproszczone. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dla danego podatnika dodano już zaliczkę zwykłą to podczas próby dodania zaliczki uproszczonej pojawia się ostrzeżenie: Nie można zapisać formularza deklaracji. W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki zwykłe. Jeżeli jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową to podczas próby dodania zaliczki uproszczonej za miesiąc i rok nie należący do żadnego okresu obrachunkowego pojawia się ostrzeżenie: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc [Nr miesiąca] roku [Rok] jest poza okresem obrachunkowym. Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej. Użytkownik powinien poprawić kwotę na wcześniej wprowadzonym formularzu. Suma kwot do zapłaty z zaliczek uproszczonych na PIT-36 dodanych w danym roku podatkowym przenoszona jest na formularzu deklaracji PIT-36(25) do poz. 57 Pozarolnicza działalność gospodarcza (Zaliczka), poz. 207 Suma należnych zaliczek za rok podatkowy oraz poz. 215 Suma zaliczek wpłaconych. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 215. Suma kwot do zapłaty z zaliczek uproszczonych na PIT-36L dodanych w danym roku podatkowym przenoszona jest na formularzu deklaracji PIT-36(14) do poz. 17 Zaliczki, poz. 48 Suma należnych zaliczek za rok podatkowy oraz poz. 51 Suma zaliczek wpłaconych. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 51.
Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36/PIT‑36L należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące roku kalendarzowego.
Użytkownik po zablokowaniu zaliczki przed zmianami ma możliwość zaksięgowania kwot z zaliczki do księgowości kontowej. Użycie w schemacie księgowym w polu Kwota makra @Pit5Zaliczka powoduje zaksięgowanie kwoty zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku, z kolei makro @Pit5DoZapłaty pozwala na zaksięgowanie kwoty do zapłaty. Z poziomu otwartego formularza zaliczki uproszczonej na PIT dodano wydruk Zaliczka uproszczona na PIT‑36/PIT-36L/ Zaliczka uproszczona do deklaracji PIT-36/ PIT-36L. 4. Opis analityczny. Wprowadzono funkcjonalność księgowania ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów, Faktur zakupu i sprzedaży oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży według opisu analitycznego. Użytkownik ma możliwość księgowania dokumentów na konta związane z elementami wymiaru oraz tworzenia kont księgowych na podstawie segmentów składających się z numerów kont lub nazw elementów. W związku ze zmianami, w schematach o typie: Ewidencja kosztów, Ewidencja przychodów, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT, w pozycji Konto, Kwota, Opis (w elemencie schematu) oraz Warunek (w elemencie schematu) dodano nowe makra. Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra OpisAnalitycznyKonto1('NAZWA WYMIARU') umożliwia księgowanie:
 • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,
 • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
 • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Wn,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Przychód/ Konto 1,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie ma możliwości skorzystania z powyższego makra.
Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:
 • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,
 • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
 • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Ma,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozchód/ Konto 2,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie ma możliwości skorzystania z powyższego makra.
Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:
 • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto utworzone na podstawie kodu podwymiaru lub kodu elementu wymiaru,
 • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
 • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto utworzone na podstawie kodu kategorii,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik na konto utworzone na podstawie kodu danego słownika.
Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych to użytkownik ma możliwość tworzenia kont analitycznych niesłownikowych poprzez łączenie ze sobą elementów - przykładowo wprowadzając w polu Konto: ‘501-’+@OpisAnalitycznyElement(‘NAZWA WYMIARU'). W polu Kwota dodano makro @OpisAnalitycznyKwota pobierające wartość z pozycji, która jest księgowana. W polu Opis (w elemencie schematu) oraz Warunek (w elemencie schematu) dodano makra:
 • OpisAnalitycznyKonto1(’NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o numerze konta,
 • OpisAnalitycznyKonto2(’NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o numerze konta,
 • @OpisAnalitycznyElement(’NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o kodzie podwymiaru, kodzie elementu wymiaru, koncie księgowym, kodzie kategorii lub akronimie słownika. Przykładowo jeżeli na pozycji opisu analitycznego na dokumencie dla wymiaru KATEGORIA wskazano KATEGORIA/AMORTYZACJA/KUP to do opisu przeniesie się: KUP.
 • @OpisAnalitycznyPozycja(’NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o całej pozycji opisu analitycznego na dokumencie z pominięciem kodu wymiaru. Przykładowo jeżeli na pozycji opisu analitycznego na dokumencie dla wymiaru KATEGORIA wskazano KATEGORIA/AMORTYZACJA/KUP to do opisu przeniesie się: AMORTYZACJA/KUP.
Przykład
Aby zaksięgować na wszystkie konta poszczególnych elementów dla wymiaru KATEGORIA w schemacie ksiegowym należy wskazać: W polu Konto: @OpisAnalitycznyKonto1('KATEGORIA') W polu Kwota: @OpisAnalitycznyKwota Dodatkowo aby wykluczyć próbę księgowania pozycji opisu analitycznego w których nie wybrano kategorii (aby nie pojawiał się komunikat o braku kategorii), w polu Warunek należy wskazać: @OpisAnalitycznyPozycja('KATEGORIA')<>’’
Przykład
Aby zaksięgować na konto1 wymiaru KATEGORIA tylko dla konkretnej kategorii AMORTYZACJA w schemacie ksiegowym należy wskazać: W polu Konto: @OpisAnalitycznyKonto1('KATEGORIA') W polu Kwota: @OpisAnalitycznyKwota W polu Warunek: @OpisAnalitycznyElement('KATEGORIA') = ‘AMORTYZACJA’ lub @OpisAnalitycznyPozycja('KATEGORIA') = ‘AMORTYZACJA’ (jeżeli nie ma kolejnych poziomów) lub @OpisAnalitycznyPozycja('KATEGORIA') LIKE '%AMORTYZACJA%' (jeżeli ma zawierać w pozycji kategorię AMORTYZACJA).
Makra związane z opisem analitycznym można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi nagłówka dokumentu. Nie można łączyć ich z makrami odwołującymi się do pozycji dokumentu.
Uwaga
Istnieje możliwość zmiany konta księgowego na elemencie wymiaru o typie Opisowy. Księgowanie odbywa się zawsze na konto aktualnie ustawione na danym elemencie wymiaru.
5. Księgowość kontowa. Predekretacja. Wprowadzono możliwość dodawania predekretacji z poziomu listy dokumentów. Funkcjonalność jest dostępna pod przyciskiem Predekretacja  oraz za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F8> jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. Po uruchomieniu okna kursor ustawia się w polu Schemat księgowy. Funkcjonalność działa analogicznie jak na zakładce [Predekretacja] na dokumencie. 6. Księgowość. Ewidencja samochodów. Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania kosztów. W menu Księgowość/ Samochody/ Rozliczenia samochodu, zakładka [Koszty] dodano rozwijalne menu obok ikony plusa:
 • Dodaj – pozwala na dodanie pojedynczego formularza kosztu,
 • Dodaj seryjnie (również skrót klawiszowy <Shift+<Insert>) – pozwala na seryjne dodanie kosztów. Po wyborze opcji pojawia się okno z listą dokumentów z rejestru VAT zakupu. Po zaznaczeniu dokumentów i zaakceptowaniu wyboru za pomocą przycisku zatwierdzenia powstanie tyle formularzy kosztów, ile pozycji zaznaczono na liście.
Podczas dodawania zarówno pojedynczego zapisu kosztowego, jak i seryjnego generowania kosztów, po wyborze z rejestru VAT zakupu:
 • dokumentu nie posiadającego żadnej pozycji lub
 • jeżeli jako Rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową dokumentu na którym w kolumnie Kolumna wybrano opcję inną niż Nie księgować
nie jest tworzony zerowy zapis kosztowy w ewidencji samochodów.
7. Rejestry VAT. 50% odliczenie VAT. Umożliwiono automatyczne podzielenie kwoty odliczeń z kategorii TAK/NIE na pozycji dokumentu w rejestrze VAT w przypadku faktur zakupu i dokumentów wewnętrznych zakupu przeniesionych z modułu Faktury oraz na kopiowanych dokumentach zakupu w rejestrze VAT. Jeżeli w menu Handel na Fakturze zakupu/ Dokumencie wewnętrznym zakupu: 
 • dodano pozycję, w której wybrano kategorię z podziałem odliczeń lub
 • w nagłówku dokumentu wybrano kategorię z podziałem odliczeń i dodano pozycję, w której nie wybrano żadnej kategorii,
to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu następuje podział odliczeń, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak/ Warunkowo oraz pozycja z odliczeniami na Nie. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone są dwie pozycje z odliczeniami na Nie. Dodanie na skopiowanym dokumencie w rejestrze VAT zakupu nowej pozycji z kategorią mającą zaznaczony parametr Podziel odliczenia powoduje automatyczny podział odliczeń na fakturze, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. 8. Środki trwałe. Na liście środków trwałych oraz wyposażenia dodano przycisk operacji seryjnych po naciśnięciu którego istnieje możliwość wyboru opcji dostępnych wcześniej tylko w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy: Nadawanie kodów kreskowych, Zawieszenie amortyzacji (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych), Ustaw parametr Różna amortyzacja (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych) oraz Ustaw zakład (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa). Na liście środków trwałych oraz wyposażenia w menu kontekstowym oraz pod przyciskiem operacji seryjnych dodano również nową operację seryjną Ustaw kategorię. Funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.
Parametry seryjnego ustawiania kategorii
Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii. 9. Biuro Rachunkowe.Zaliczki uproszczone na PIT-36 i PIT-36L. Umożliwiono naliczanie, zatwierdzanie i wydruk zaliczek uproszczonych dla właściciela, pod warunkiem, że za okres wcześniejszy była już policzona zaliczka uproszczona. 10. Biuro rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(18), VAT-K(12), VAT-9M(8) obowiązujących za okresy od lipca 2018 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera. Do końca czerwca 2018 deklaracje naliczają się na wzorach VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-9M(7). Jeśli deklaracja zostanie naliczona na nowym formularzu to do pliku JPK_VAT adres email będzie przenoszony w pierwszej kolejności z pola 74 na deklaracji VAT-7(18), jeśli nie będzie uzupełniony na deklaracji to będzie pobierany z pola email w Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW, natomiast jeśli w tym polu również nie będzie uzupełniony to będzie pobierany kolejno z pieczątki firmy w Konfiguracji firmy/Dane firmy/Pieczątka firmy.

Zmiany

1. Księgowość. Rozliczenia samochodu. W polu Nr rejestracyjny umożliwiono wybór samochodu z listy rozwijalnej. 2. Księgowość. Rozliczenia samochodu. Na formularzu kosztu po wyborze dokumentu z rejestru VAT zakupu użytkownik ma możliwość edycji pola Data zapisu. 3. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Zestawienie F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe generowane podczas konfigurowania nowej bazy firmowej zawiera pełne nazwy pozycji zestawienia. 4. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Dodano możliwość wygenerowania wydruku Dwie kolumny/ Wzór standard wraz z definicjami zestawienia księgowego. 5. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8) oraz VAT-9M(4). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UEK. Umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruku: Deklaracja VAT-UEK(4)/ VAT-UEK z UPO. 7. Rejestry VAT. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 4, VAT-27 w wersji 2 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2017 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2017 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. 8. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to zmiana rejestru (z poziomu dokumentu oraz za pomocą operacji seryjnej) na nierozliczonym dokumencie z formą płatności o typie gotówka nie powoduje przegenerowania płatności. Działanie analogiczne jak w ewidencji dodatkowej. 9.Ewidencja dodatkowa. Z listy dokumentów umożliwiono seryjny wydruk noty księgowej na podstawie kwot dodatkowych.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Poprawiono mechanizm uwzględniania w poz. 92 RAZEM (Dochód) kwoty z poz. 81 Odpłatne zbycie rzeczy. 2. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku Zestawienia/ Obroty dzienników pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono. 3. Księga Podatkowa. Wielozakładowość. Poprawiono mechanizm renumeracji zapisów księgowych w kolumnie Lp zakładu. 4. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie na zakładce [Kontrahent] po wywołaniu listy kontrahentów zostanie dodany nowy podmiot a następnie użytkownik wybierze go na fakturze to na zakładce [Ogóle] uzupełniony zostanie jego kod. 5. Rejestry VAT. W przypadku seryjnej zmiany kategorii nagłówka wskazanie tej samej kategorii i zaznaczenie parametru Aktualizuj opis aktualizuje opis w nagłówku dokumentu. 6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. W specyficznych sytuacjach na wydruku Lista faktur/ Wzór standard - zakup dokumenty nierozliczone trafiały na listę faktur zapłaconych. Działanie poprawiono. 7. Ewidencja dodatkowa. W specyficznych sytuacjach na wydruku noty księgowej generowanym na podstawie kwot dodatkowych pobierane były niewłaściwe wartości. Działanie poprawiono. 8. Środki trwale. W przypadku dokumentów środków trwałych z uzupełnioną predekretacją umożliwiono ich księgowanie schematem księgowym za pomocą opcji Zadekretowane: wg schematu.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Podpis cyfrowy. Dostosowano mechanizmu generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018. Zmieniono algorytm skrótu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do:
 • podpisywania deklaracji oraz plików JPK,
 • wymiany danych z bankiem za pośrednictwem webservice,
 • cyfrowego podpisywania wiadomości e-mail,
 • cyfrowego podpisywania plików PDF.
2. Szybkie dodawanie kontrahentów. Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów. Z poziomu formularza dokumentu po wpisaniu w polu z kodem podmiotu numeru NIP i przejściu do innego pola następuje przeszukiwanie listy kontrahentów. Jeżeli kontrahent o wprowadzonym numerze NIP zostanie znaleziony w bazie, następuje jego przeniesienie na dokument. Jeżeli kontrahent o podanym NIP-ie nie zostanie odnaleziony, otwierane jest okno dodawania nowego kontrahenta, na którym na podstawie krajowego numeru NIP zostają pobrane dane z bazy REGON oraz sprawdzony status w VAT. Po zapisaniu nowej karty kontrahenta, jest on przenoszony na dokument. 3. Eksport danych osobowych przedstawiciela. Umożliwiono eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu przedstawiciela ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku: Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela. 4. Eksport danych osobowych pracownika. Umożliwiono eksport danych osobowych pracownika do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu pracownika ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku: Plik XML z danymi osobowymi pracownika może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem pracownika. 5. Wydruk danych osobowych pracownika. Z poziomu formularza pracownika dodany został wydruk Wydruki kadrowe/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe pracownika przetwarzane na dzień wykonania wydruku.

Zmiany

1. Anonimizacja danych. Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów na oknie Anonimizacja danych osobowych. Wyświetlone dokumenty blokujące wykonanie anonimizacji danych, jak i dokumenty podlegające anonimizacji zgrupowane są w domyślnie zwiniętych sekcjach. Każda sekcja z listą dokumentów może zostać rozwinięta przez Użytkownika w celu wyświetlenia szczegółowej listy pozycji wchodzących w jej skład. Dodatkowo przy każdej z sekcji w nawiasie wykazywana jest ilość pozycji wchodzących w skład danej sekcji. W przypadku listy dokumentów podlegających anonimizacji danych, została ona podzielona na 3 grupy:
 • Dokumenty, które zostaną usunięte z bazy (np. dokumenty z Archiwum wydruków, wiadomości SMS, oraz wiadomości e-mail, na których wybrany został anonimizowany podmiot),
 • Dokumenty, z których zostaną usunięte dane osobowe (większość typów dokumentów, na których określony kontrahent bądź przedstawiciel został wybrany),
 • Dokumenty, które użytkownik powinien zweryfikować (np. SMSy i wiadomości e-mail bez wskazanego tego podmiotu, zgłoszenia SENT, dokumenty OBD, szablony e-mail).
2. Anonimizacja danych – Archiwum wydruków. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z kontrahentem wyświetlane są zapisy z Archiwum wydruków. 3. Anonimizacja przedstawiciela – Oferty Handlowe. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z przedstawicielem wyświetlane są oferty handlowe, na których ten przedstawiciel został wskazany. 4. Anonimizacja danych – deklaracje VAT-UE i VAT-27. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z kontrahentem wyświetlane są deklaracje VAT-UE/ VAT-UEK i VAT 27. Jeżeli dotyczą okresów wcześniejszych niż okres wskazany w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe, wówczas dane kontrahenta są na nich anonimizowane. 5. Anonimizacja danych – zapisy K/B. Na oknie Anonimizacja danych osobowych kontrahenta wyświetlane zapisy kasowe/bankowe dotyczące okresów wcześniejszych niż okres wskazany w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe podlegają anonimizacji. Jeżeli dotyczą okresów późniejszych – blokują proces anonimizacji. 6. Anonimizacja danych – rejestr naruszeń. Podczas anonimizacji danych, jeżeli kontrahent/przedstawiciel został wskazany na formularzu naruszenia jako inspektor danych osobowych, taki dokument wykazywany jest jako blokujący wykonanie anonimizacji danych. Nie jest możliwe wykonanie anonimizacji podmiotu będącego inspektorem danych osobowych. 7. Administrator danych osobowych. Na oknie Administrator danych osobowych w sekcji Administrator dodany został parametr Przepisz dane z Pieczątki firmy. Jego zaznaczenie powoduje zaczytanie danych administratora z Pieczątki Firmy (Konfiguracja Firmy/ Dane firmy). Parametr jest domyślnie zaznaczony. Po odznaczeniu parametru Przepisz dane z Pieczątki firmy aktywny staje się przycisk Edytuj dane, po kliknięciu którego możliwa jest zmiana danych administratora danych osobowych. 8. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Na formularzu czynności dodano pola Nazwa oraz Cel przetwarzania. Dodana została również zakładka [Dodatkowe], na której można wskazać dokument z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również uzupełnić dodatkowe informacje dotyczące czynności przetwarzania. Na liście w rejestrze czynności dodana została kolumna Nazwa. 9. Rejestr naruszeń. Na formularzu naruszenia zmieniono nazwę pola Przyczyna opóźnienia zgłoszenia na Przyczyna opóźnienia zgłoszenia lub uzasadnienie braku zgłoszenia. 10. Wydruk naruszenia ochrony danych osobowych. Z poziomu formularza naruszenia udostępniony został wydruk Rejestr naruszeń > Formularz naruszenia. 11. Wydruk formularza zgody. Z poziomu formularza treści zgody udostępniony został wydruk Formularz treści zgody (GenRap) > Formularz zgody. Jeżeli na treści zgody wybrana została kategoria MARKETING, dostępny jest wydruk Formularz treści zgody (GenRap) > Formularz zgody marketingowej. 12. Zgody podmiotów. Na oknie zgody kontrahenta, przedstawiciela, pracownika i wspólnika dodana została zakładka [Dokumenty] umożliwiająca dodanie załącznika w formie pliku – bądź zapisując wskazany plik do bazy, bądź zapisując link do tego pliku. Na zakładce możliwe jest również wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również zadań i kontaktów (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM. 13. Łączenie kart kontrahentów. Podczas łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego. W tym celu na oknie Łączenie kontrahentów dodany został parametr Przepisuj zgody kontrahenta. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Podczas przenoszenia przedstawicieli kontrahentów podrzędnych (zaznaczony parametr Przepisuj przedstawicieli) razem z przedstawicielem przepisywane są jego zgody (bez względu na zaznaczenie parametru dotyczącego przepisywania zgód kontrahenta). 14. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika. 15. Weryfikacja statusu VAT. Zmieniono działanie weryfikacji statusu VAT dostępnej z poziomu formularza kontrahenta. Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia się komunikat: Jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta nie był zaznaczony, następuje jego zaznaczenie. Jeżeli kontrahent w programie widniał jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia się komunikat: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta był zaznaczony, następuje jego odznaczenie. Niezależnie od wyniku weryfikacji, nie następuje przeniesienie Użytkownika na zakładkę [Handlowe] formularza kontrahenta jak miało to miejsce do tej pory. 16. Formularz kontrahenta. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru formularza kontrahenta (jego zwężenie w stosunku do rozmiaru standardowego). 17. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela kontrahenta w polu Dodatkowe umożliwiono wpisanie do 256 znaków. 18. Kopiowanie przedstawiciela. Zablokowano możliwość skopiowania zanonimizowanego przedstawiciela kontrahenta. 19. Operacje seryjne z listy kontrahentów. Dla operacji seryjnej Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli w przypadku opcji odznacz parametr mailing seryjny dla przedstawicieli oznaczonych jako nieaktywni lub poddanych anonimizacji, w logu pojawia się informacja, że dla takich przedstawicieli zmiana parametru jest niemożliwa. 20. Adres e-mail w pliku JPK_VAT. Adres e-mail podatnika umieszczany w pliku JPK_VAT pobierany jest w pierwszej kolejności z deklaracji VAT-7(18). Jeżeli nie będzie uzupełniony na deklaracji, zostanie pobrany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, a jeżeli tam również nie będzie uzupełniony – wówczas z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. 21. Wydruk UPO dla JPK. Na wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla korekty pliku JPK dodana została informacja, że wysłany plik był korektą. 22. Historia zmian. W przypadku dodania, modyfikacji bądź usunięcia zdarzenia w preliminarzu płatności wygenerowanego z poziomu polecenia księgowania lub bilansu otwarcia w księgowości kontowej, w logach historii zmian pojawia się informacja dotycząca kierunku tej płatności (przychód / rozchód). 23. Historia zmian. W przypadku zalogowania się do bazy programu Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Przypominacz w logach historii zmian prezentowane są informacje dotyczące bazy firmowej oraz pobranych modułów. 24. Monitoring w KRD. Umożliwiono pobieranie z Krajowego Rejestru Długów informacji o monitoringu, jak również włączanie i wyłączanie monitoringu dla kontrahenta oznaczonego w programie jako nieaktywny.

Poprawiono

1. Skrzynka IWD. Poprawiono wyświetlanie paczek Internetowej Wymiany Dokumentów na oknie Skrzynka IWD filtrowanych na podstawie zakresu dat. 2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Umożliwiono pobierania danych z bazy GUS kontrahentów z wpisaną znaczną ilością działalności PKD. 3. Informacje Bieżące. Skrócono czas logowania do bazy przy włączonym oknie Informacje Bieżące. 4. Zmiana hasła loginu ‘sa’. Zmiana hasła loginu ‘sa’ na serwerze SQL podczas pracy programu Comarch ERP Optima nie skutkuje pojawieniem się komunikatu: Login failed for user ‘sa’.

Kasa/ Bank

Nowości

1. Split payment. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Pozwala ona na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Metoda ta polega na tym, że płatność za towar lub usługę może być realizowana na dwa konta:
 • konto VAT dostawcy, na które zostanie przekazana kwota podatku VAT,
 • konto rozliczeniowe dostawcy, na które zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy usługi.
Mechanizm ten ma chronić nabywcę przed solidarną odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia ‘karuzeli VAT’. Nabywca dokonując płatności zastrzega sobie, że część przelanej kwoty ma zostać zablokowana na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony. Stosowanie metody split payment jest dobrowolne i może dotyczyć wybranych kontrahentów lub wskazanych dokumentów. W związku z metodą split payment zostały wprowadzone zmiany:
 • na formularzu kontrahenta,
 • na zdarzeniu w preliminarzu płatności,
 • na zapisie bankowym,
 • w rejestrze bankowym,
 • w formatach eksportu/importu przelewów.
Formularz kontrahenta Na formularzu kontrahenta, na zakładce Płatności pojawił się parametr Split payment.
Formularz kontrahenta - płatności
Zaznaczenie tego parametru powoduje, że płatności złotówkowe trafiające do rejestru bankowego mają automatycznie ustawioną metodę podzielonej płatności. Dotyczy to dokumentów handlowych i ich korekt:
 • faktury sprzedaży,
 • faktury zakupu,
 • faktury zaliczkowej,
 • faktury finalnej
oraz dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT. Parametr dotyczący podzielonej płatności można zaznaczyć tylko wtedy, gdy rozliczamy płatności związane z danym kontrahentem (parametr Nie rozliczaj płatności jest niezaznaczony) oraz kontrahent ma status Podmiot gospodarczy). Zmiana ustawienia tego parametru może być wykonana z poziomu formularza danego kontrahenta lub możemy ją wykonać seryjnie dla zaznaczonych kontrahentów. Służy do tego operacja seryjna – Zmień warunki płatności.
Lista kontrahentów – seryjna zmiana warunków płatności
Zdarzenie w preliminarzu płatności związane z fakturą/dokumentem z rejestru VAT Metoda podzielonej płatności dostępna jest na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrach bankowych i dotyczą kontrahentów lub urzędów. Jeżeli płatność podlega metodzie split payment (parametr Split payment jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiają się dodatkowe pola: Kwota VAT, NIP i Numer dokumentu. Na zdarzeniach, które nie mają zaznaczonego parametru Split payment pola są niewidoczne. W przypadku dokumentów handlowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, faktury finalnej i wystawionych do nich korekt) oraz dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT parametr dziedziczony jest z karty kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument. Parametr dziedziczony jest na wszystkie płatności związane z tym dokumentem. Wyjątek stanowią dokumenty wystawione w innej walucie. Jeśli na dokumencie walutowym parametr Płatność VAT w PLN jest: 
 • zaznaczony – powstają dwa zdarzenia, pierwsze w walucie dokumentu (kwota netto) i parametr Split payment nie jest zaznaczony oraz drugie zdarzenie w PLN (równowartość kwoty VAT) z zaznaczonym parametrem o podzielonej płatności.
 • niezaznaczony – powstaje płatność w walucie, parametr związany z podzieloną płatnością nie jest zaznaczony.
Jeżeli dokument został wystawiony dla podmiotu znajdującego się na liście Urzędy parametr Split payment zaznacza się na płatności automatycznie. Pozostałe pola odczytywane są z dokumentu powiązanego z daną płatnością. Na płatnościach do transakcji związanej z kontrahentem, który ma zaznaczony parametr Split payment program automatycznie: 
 • zaznacza Split payment – parametr odczytany jest z karty kontrahenta, który został wskazany jako główny kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT. Nie ma znaczenia ustawienie tego parametru na płatniku (kontrahencie), który występuje na tym dokumencie,
 • uzupełnia Numer dokumentu – pobiera go z dokumentu, z którym związana jest płatność,
 • uzupełnia Numer NIP kontrahenta – numer NIP pobierany jest z dokumentu, z którym związana jest dana płatność (numer NIP wpisany na zakładce 2. Kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT),
 • przenosi łączną kwotę VAT.
Wskazówka
Pola informujące o numerze NIP i numerze dokumentu zawsze pobierane są z dokumentu źródłowego. Pola te są nieaktywne (na płatności nie można ich zmienić). Zmiana tych pól na dokumencie źródłowym spowoduje ich aktualizację na płatności w sekcji Split payment.
Zdarzenie w preliminarzu płatności
Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje, aby kwota VAT na zdarzeniu:
 • nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana,
 • nie była wyższa niż kwota tej płatności.
Uwaga
W sytuacji, gdy eksportujemy do banku zdarzenie z podzieloną płatnością, które jest częściowo rozliczone należy zweryfikować kwotę VAT.
Przy podziale płatności program przepisuje parametry związane ze split payment. Pola NIP i Numer dokumentu są nieaktywne (odczytane z dokumentu źródłowego). Wartość podatku jest wyliczona proporcjonalnie w stosunku do wartości podzielonych płatności Informacje dla split payment ulegają aktualizacji, gdy na dokumencie źródłowym zostanie zmieniony:
 • kontrahent – aktualizowany jest numer NIP,
 • numer NIP – przepisywany jest nowy numer z dokumentu źródłowego,
 • kwota dokumentu – aktualizowane są wszystkie informacje związane ze split payment,
 • numer dokumentu – wprowadzony zostaje nowy numer dokumentu z którym związana jest płatność.
Uwaga
Nie można zmieniać dokumentu źródłowego, np kontrahenta na zapisie w rejestrze VAT, jeśli chociaż jedno związane z nim zdarzenie podlega metodzie podzielonej płatności i zostało wyeksportowane do banku.
Zdarzenie w preliminarzu płatności powstałe do deklaracji VAT-7/ VAT-7K/ VAT-9M Na płatnościach, które powstały do najnowszych wersji deklaracji:
 • VAT-7 v.18
 • VAT-7K v.12
 • VAT-9M v.8
parametr Split payment jest domyślnie zaznaczany. W polu Kwota VAT podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/07/2018/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP firmy. Wszystkie te pola można modyfikować. Pozostałe zdarzenia w preliminarzu płatności Parametr Split payment widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z BO, do dokumentów wprowadzonych do ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony. Po zaznaczeniu parametru w polu:
 • Numer dokumentu –podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,
 • NIP –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
 • Kwota VAT – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności.
Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach.
Uwaga
W sytuacji, gdy zaznaczymy parametr Split payment na płatności, która została już częściowo rozliczona kwotę VAT należy uzupełnić samodzielnie.
Preliminarz płatności W preliminarzu płatności, na liście zdarzeń pojawiły się operacje seryjne związane ze split payment. Dla wybranych zdarzeń możemy ustawić parametr Split payment oraz możemy przy seryjnej zmianie kontrahenta zaktualizować informacje o split payment. Oznacz jako split payment – operacja powoduje zaznaczenie parametru Split Payment na płatnościach znajdujących się w rejestrze bankowym. Jeśli wśród zaznaczonych płatności będzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: FA/2018/100: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.
Preliminarz – operacja seryjna Zmień podmiot
Zmień podmiot - Zaktualizuj ustawienia split payment – na wskazanych przez nas zdarzeniach program zmieni podmiot i na podstawie ustawień pobranych z formularzu tego kontrahenta zaktualizuje informacje o split payment. Operacja zmiany podmiotu wraz z aktualizacją informacji o split payment jest wykonywana na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrze bankowym. W przypadku zdarzeń znajdujących się w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.
Preliminarz płatności –Tylko split payment
W celu szybkiego odszukania zdarzeń, które mają zaznaczoną podzieloną płatność należy:
 • na liście w sekcji z filtrem zaznaczyć: Tylko split payment,
 • ’wyświetlić’ dodatkowe kolumny: Rozchód – VAT split payment, Przychód – VAT split payment.
Rachunek VAT Rachunek VAT to specjalny rachunek bankowy, na który będą trafiały wpłaty podatku VAT od odbiorców i wypłaty w przypadku zapłaty za faktury. Rachunek ten jest prowadzony w walucie PLN. Dostęp do tego rachunku jest ograniczony. W programie należy utworzyć nowy rejestr o typie Bank, uzupełnić informację o banku i numerze rachunku bankowego, a następnie zaznaczyć parametr Rachunek dla Split payment. Dla tego rachunku otwieramy raporty bankowe. Ze względu na specjalny charakter tego rejestru (obsługa podatku VAT) nie można go powiązać z żadną formą płatności. Rejestr ten nie będzie też widoczny na liście rejestrów jakie pojawiają się w momencie rozliczania płatności (rozliczanie seryjne lub rozliczanie pojedynczego zdarzenia w Preliminarzu płatności).
Rejestr kasowy/bankowy – rachunek dla VAT
  Zapis kasowy/ bankowy Na formularzu zapisu bankowego pojawiły się dwa dodatkowe parametry związane z płatnościami dla których zastosowano metodę podzielonej płatności. Parametry te są dostępne na zapisie bankowym wystawionym w walucie PLN.
 • Split payment – oznacza, że dla danego zapisu zastosowano metodę podzielonej płatności,
 • Kwota VAT – oznacza, że dany zapis związany jest z podatkiem VAT.
W momencie dodawania zapisu do rejestru bankowego prowadzonego w walucie systemowej możemy zaznaczyć parametr Split payment. Dopiero wtedy uaktywni się parametr Kwota VAT.
Zapis kasowy/bankowy
Lista zapisów kasowych/bankowych W celu szybkiego odszukania zapisów dla których zastosowano metodę podzielonej płatności możemy wykorzystać dwie nowe kolumny. Znajdują się one na liście ukrytych kolumn. Są to: 
 • Split payment – informuje czy dany zapis dotyczy podzielonej płatności,
 • Kwota VAT – dodatkowo informuje o tym, że dany zapis związany jest podatkiem VAT.
Lista zapisów kasowych/bankowych – dodatkowe kolumny
Na liście zapisów kasowych/bankowych udostępniliśmy operację seryjną, która pozwala dla wybranych zapisów zaznaczyć/odznaczyć parametry związane ze split payment.
Lista zapisów bankowych – operacja seryjna
Funkcja ta pojawia się, gdy wybrano rejestr bankowy prowadzony w walucie PLN lub wybrano listę wszystkich zapisów kasowych/bankowych (pole Rejestr jest puste). Jeśli wśród zaznaczonych zapisów znajdą się zapisy znajdujące się w rejestrze kasowym lub w innej walucie parametry dotyczące split payment nie zostaną zmienione, a w logu z przebiegu tej operacji pojawi się komunikat: KW/4/2018/EUR: Nie można zmienić ustawień split payment/kwoty VAT. Parametry te można zmieniać tylko na zapisach w rejestrze bankowym w walucie systemowej. Eksport przelewów Wykonując zlecenie przelewu do banku z zastosowaniem metody podzielonej płatności oprócz łącznej kwoty przelewu (wartość brutto dokumentu) przesyłamy dodatkowe informacje, które pozwolą przeksięgować wskazaną w przelewie kwotę na rachunek VAT. Są to: 
 • Kwota VAT, która zostanie przeksięgowana przez bank na wyodrębniony rachunek VAT,
 • Numer NIP kontrahenta,
 • Numer dokumentu, który stanowi podstawę do wykonania danej płatności.
Na formularzu banku możemy wskazać format eksportu dla zwykłych przelewów oraz wskazać format dla przelewów split payment. Po uzupełnieniu obu formatów będą się one automatycznie podpowiadały na oknie Eksport przelewów do pliku.
Formularz banku – formaty przelewów
  Przepisy ustawy o VAT nie pozwalają, aby metoda Split payment była stosowana dla przelewów zbiorczych. Oznacza to, że pomimo zaznaczenia na oknie Eksport przelewów do pliku parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów, są one zawsze wykazywane jako oddzielne przelewy (oddzielne płatności do danego dokumentu). Na oknie generowania zlecenia przelewu do banku mamy do wyboru dwa formaty wymiany. Pierwszy format wymiany dotyczy ‘zwykłych’ przelewów, drugi to format wymiany dla przelewów oznaczonych jako split payment. Wskazane formaty wymiany powinny mieć ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu jeśli jeden z formatów będzie typu WebService a drugi nie. Rodzaje formatów wymiany muszą być z sobą zbieżne. Jeśli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej płatności nie ma konieczności wskazywania formatu wymiany dla split payment. W momencie eksportu przelewów do pliku program automatycznie odszuka odpowiednie rodzaje przelewów i zastosuje dla nich wskazany na oknie format wymiany. Eksport przelewów – Nowy format wymiany Na podstawie informacji przekazanych nam przez banki w programie dodaliśmy nowy format przelewu, który związany jest z płatnościami split payment Elixir-0 BPH (split payment). W formacie tym zmianie uległa definicja pozycji. Dodano oznaczenia związane ze split payment, gdzie:
 •  /VAT/ – oznacza kwotę VAT na płatności,
 • /IDC/ – określa numer NIP,
 • /INV/ – wskazuje na numer dokumentu, którego dotyczy ta płatność,
 • /TXT/ – pole tekstowe, umieszczamy w nim pierwszą linie opisu do banku,
 • zmianie uległ kod operacji z 51 na 53.
W przypadku korzystania z własnych formatów przelewu zalecamy kontakt z bankiem w celu ustalenia właściwej struktury pliku wymiany. Na liście pozycji danego formatu (Ogólne / Inne / Formaty przelewów) mamy dodatkowe trzy nowe pola, które dedykowane są dla metody Split payment i pozwalają pobrać informację o:
 • Split payment – VAT – pozycja pobiera kwotę VAT wpisaną na płatności w sekcji Split payment,
 • Split payment – NIP – pozycja pobiera numer NIP kontrahenta, wpisany na płatności w sekcji Split payment,
 • Split payment – Numer dokumentu – pozycja odwołuje się do numeru dokumentu, którego dana płatność dotyczy, który został wpisany na płatności w sekcji Split payment.
Eksport przelewów – przelewy XML W związku z obsługą płatności split payment zmodyfikowano formaty wymiany danych (WebService) dla banków Pekao, Alior, Raiffesen, Paribas, ING. Eksport przelewów na rzecz Urzędu skarbowego Zlecenia przelewów, które są wykonywane na rzecz Urzędów skarbowych są tworzone na dotychczasowych zasadach. Nie ma więc obowiązku uzupełniania sekcji dotyczącej Split payment na płatnościach powstałych np. do deklaracji VAT-7/ VAT-7K/ VAT-9M. Niezależnie od tego czy na takich płatnościach parametr Split payment będzie zaznaczony czy nie, płatności będą eksportowane tak jak dotychczas. W tym przypadku po stronie banku leży odpowiednie przeksięgowania wykazanych kwot. Import przelewów Zlecając wykonanie przelewu split payment w pliku mamy jeden przelew na łączną kwotę brutto z odpowiednimi oznaczeniami (NIP, numer dokumentu, kwota VAT). Nieco inaczej wygląda to w przypadku importu wyciągów bankowych, gdyż dla każdej płatności split payment mamy dwa przelewy:
 • Pierwszy przelew dotyczy łącznej kwoty brutto (przeksięgowanie kwoty z rachunku rozliczeniowego na inny rachunek rozliczeniowy),
 • Drugi przelew (techniczny) jest przeksięgowaniem kwoty VAT pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym, a rachunkiem VAT.
Te dwa przelewy zawsze mają przeciwne kierunki. W momencie importu przelewów, zarówno z plików MT940, jak i za pomocą usługi sieciowej (Webservice), jeżeli w opisie importowanego przelewu będzie ciąg znaków /VAT/ (…) /IDC/ (…) /INV/, wówczas program oznaczy taki zapis jako Split payment. Jeżeli w importowanym pliku będą dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejszą kwotę zostanie oznaczony jako Kwota VAT. W przypadku, gdy oba przelewy będą miały taki sam opis i taką samą kwotę - żaden z nich nie będzie miał zaznaczonego parametru Kwota VAT. Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domyślnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu. W przypadku importu wyciągu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment na wszystkich importowanych zapisach zaznaczane są oba parametry: Split payment i Kwota VAT. Przy imporcie przelewów mamy tak jak dotychczas możliwość automatycznego rozliczania przelewów zwykłych. Przelewy związane z przeksięgowaniem kwoty VAT (przelewy techniczne) otrzymują stan Nie podlega rozliczeniu, więc nie będą automatycznie rozliczane
Wskazówka
 W sytuacji, gdy w momencie generowania przelewu na rachunku VAT nie było wystarczającej ilości środków do jego wykonania bank obciąży ten rachunek do wysokości salda. Może powstać taka sytuacja, że kwota VAT na zleceniu będzie różna od wartości przelewu technicznego.
Uwaga
W przypadku korzystania z mechanizmu Pracy rozproszonej zalecane jest wykonywanie importu z plików przygotowanych najnowszą wersja programu.
2. Przelew zbiorczy. Dla zbiorczych przelewów wprowadziliśmy nowe możliwości grupowania oraz uszczegółowienia opisów do banku. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów na oknie eksportu pojawią się dodatkowe opcje:
 • Eksportuj wszystkie linie opisu do banku,
 • Dziel przelewy wg długości opisu.
Eksport przelewów do pliku
Eksportuj wszystkie linie opisu do banku Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (wszystkie opisy się nie zmieszczą). W takim przypadku możemy skorzystać opisanego poniżej parametru Dziel przelewy wg długości opisu. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją.
Przykład
Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza na 100 zł każdy. Pierwszy przelew ma uzupełnione 3 linie opisu do banku: FA/2018/07/00001/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1. Drugi przelew ma uzupełnione 2 linie opisu do banku: FA/2018/07/00002/VAT, Usług obce. Kolejne 3 przelewy mają uzupełnioną pierwszą linię opisu FA/2018/07/00003/VAT,FA/2018/07/00004/VAT,FA/2018/07/00005/VAT Jeśli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku: 
 • nie będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się tylko pierwsze linie opisu do banku,
 • będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, następnie 2 linie opisu z przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz początek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5.
W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, który ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygląda to tak: "FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT;F"
Dziel przelewy wg długości opisu W przypadku, gdy przelew zbiorczy powstaje z wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (nie zmieszczą się opisy ze wszystkich przelewów tak jak w przykładzie powyżej). Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg długości opisu spowoduje, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.
Wskazówka
Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza z przykładu powyżej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH. Jeśli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku i Dziel przelewy wg długości opisu program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwotę:
 • 400 zł z opisem FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT”
 • 100 zł z opisem: „FA/2018/07/00005/VAT|||”

Zmiany

 1. Nowy rejestr bankowy i formy płatności. . Dodając nowy rejestr bankowy możemy: otworzyć raport, utworzyć nową formę płatności lub skojarzyć z rejestrem istniejącą formę płatności. Zmieniono domyślne ustawienie dla opcji Skojarz nowy rachunek z formą płatności - obecnie parametr ten nie jest domyślnie zaznaczony..
 2. Import przelewów i format MT940. Przy imporcie przelewów jednym z dostępnych w programie formatów MT940 (standard, BGŻ, BRE, IDEA BANK, PBS) jako źródłowe pliki wyświetlane są -wszystkie pliki- zamiast plików *.sta.
 3. Przelew zbiorczy a różne waluty. Poprawiono tworzenie przelewu zbiorczego dla poszczególnych podmiotów w sytuacji, gdy przelewy cząstkowe dla danego podmiotu, np. pracownika są w różnych walutach Jeśli wybrano format eksportu, w którym odwołujemy się do kwoty płatności w walucie systemowej przelewy są teraz sumowane i tworzony jest jeden zbiorczy przelew.
 4. Import przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice). BGŻ BNP Paribas - duplikaty. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice) w BGŻ BNP Paribas. Duplikaty są sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg następujących kryteriów: data księgowania, numer rachunku podmiotu, kwota i opisu przelewu.

Poprawiono

 1. Eksport przelewów – Pekao Webservice. Przy seryjnej wysyłce przelewów pojawiał się komunikat: Nie znaleziono certyfikatu SSL w nagłówku przychodzącej wiadomości co skutkowało wysyłaniem co drugiego przelewu. Analogiczny komunikat pojawiał się przy imporcie historii/wyciągu, seryjnym pobieraniu informacji o stanie środków na rachunkach oraz aktualizacji stanów przelewów. Działanie poprawiono.
 2. Aktualizacja stanów przelewów – Raiffeisen Webservice. Przy próbie aktualizacji stanów przelewów, dla przelewów które zostały Zrealizowane pojawiał się komunikat o tym, że przelew nie został zaktualizowany z powodu błędu. Działanie poprawiono.
 3. Ewidencja dodatkowa. Rozliczanie. Przy rozliczaniu delegacji nie były rozliczane dokumenty z ewidencji dodatkowej, które były podpięte na zakładce Wydatki na elemencie delegacji. Działanie poprawiono.

Płace i kadry

Płace i kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Place /Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.06.2018: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4622,84 zł Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 184,91 zł Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 231,14 zł Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 277,37 zł Wartości obowiązujące od 01.07.2018: Wskaźnik waloryzacji: 108,6% Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 472). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 508).   2. Zasiłek opiekuńczy – dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat: 
 • na formularzu standardowej nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) dodano dodatkową przyczynę z opisem Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18. Dla nieobecności z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 będzie sprawdzany limit 30 dni kalendarzowych, w ramach limitu 60 dni na rok dla wszystkich nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek), przy czym łączny limit dla nieobecności z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 i dla nieobecności z przyczyną Opieka nad inną osobą nie może przekraczać 30 dni w roku,
 • na formularzu nieobecności zmieniono sposób wyświetlania informacji o liczbie wykorzystanych dni dla nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek): widoczna jest informacja o wykorzystaniu w obrębie każdego z limitów: 60, 30 i 14 dni.Wykorzystano: X, w tym z limitu 30 dni: Y, w tym z limitu 14 dni: Z.
 • na formularzu danych pracownika na zakładce Inne informacje dodano pole Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni), które dotyczy wykorzystanego w danym roku kalendarzowym u poprzedniego pracodawcy (bądź przez drugiego z uprawnionych opiekunów) limitu związanego z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni). Liczba dni wpisana w polu Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni) z bilansem otwarcia nieobecności ZUS, będzie uwzględniona przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dla nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18. Podczas zapisu formularza nieobecności typu Urlop opiekuńczy (zasiłek), która powodowałaby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 i/lub 30 dni pojawia się komunikat: Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz Tak, żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz Nie, żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1076). 3. Grupy ograniczeń potrąceń. W związku ze zmianami przepisów dotyczących egzekucji potraceń z zasiłków ZUS, dodano dodatkową opcję na grupach ograniczeń komorniczych, pozwalającą ustawić kwotę wolną od potrąceń dla zasiłków z procentowej na kwotę wpisaną na formularzu. Na formularzu Grupy ograniczeń potrąceń w sekcji Ograniczenia dotyczące zasiłków ZUS dodano pole Kwota pozwalające na wybór, czy kwota wolna ma być liczona jako zadany procent najniższej emerytury, czy ma być liczona od wpisanej kwoty. W nowo tworzonych bazach dla standardowych grup ograniczeń podpowiadane jest ustawienie obowiązujące od 1.07.2018 – czyli kwota wolna w wysokości odpowiednio 500,00 zł (dla grupy potrąceń alimentacyjnych) i 825,00zł (dla grupy potrąceń z innych tytułów). Konwersja baz z wcześniejszych wersji, nie zmienia w nich dotychczasowych ustawień – Użytkownik powinien zmienić konfigurację grup ograniczeń potrąceń przed naliczeniem w lipcu 2018 r. wypłat z potrąceniami komorniczymi 2018 r. (w wypłatach liczonych z datą sprzed 1.07.2018 powinny być dotychczasowe ustawienia). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.1076). 4. Automatyczne naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wprowadzono mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w wypłacie etatowej  za ostatni miesiąc zatrudnienia oraz uzupełnienia na formularzu limitu nieobecności pola Wypłacono ekwiwalent informującego o liczbie dni (godzin), za które wypłacono ekwiwalent. Aby ekwiwalent za niewykorzystany urlop naliczył się w wypłacie etatowej automatycznie, muszą być spełnione warunki: 
 • pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
 • pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
 • wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
 • pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności urlop wypoczynkowy, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
 • pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, na innej liście płac za ten sam miesiąc.
Mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dotyczy tylko list płac o rodzaju Etat, które nie są przeznaczone dla pracowników tymczasowych (na liście płac nie jest zaznaczony parametr Lista tylko dla pracowników tymczasowych). Nie ma obsługi automatycznego naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych. 5. Kontrola limitu urlopu proporcjonalnego i na żądanie. Wprowadzono kontrolę limitu urlopu proporcjonalnego i na żądanie, z uwzględnieniem wykorzystania urlopu u poprzednich pracodawców. Na formularzu historii zatrudnienia dostępnego na liście Historii zatrudnienia na formularzu danych kadrowych pracownika, dodano zakładkę Nieobecności, na której operator będzie mógł odnotować dla nowo zatrudnionego pracownika informację o nieobecnościach dotyczących wykorzystania w danym roku kalendarzowym limitu urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie u poprzednich pracodawców. Informacje odnotowane w Historii zatrudnienia, będą uwzględnione przy wyliczeniu urlopu proporcjonalnego dla standardowego limitu Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia w bieżącej firmie, dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku. Przy wyliczeniu limitu proporcjonalnego, program będzie kontrolował, żeby łącznie z urlopem wykorzystanym w trakcie poprzedniego zatrudnienia u tego samego pracodawcy (gdy pracownik jest zatrudniany ponownie po przerwie) i wykorzystanym u poprzednich pracodawców w tym samym roku (wpisanym w historii zatrudnia poza firmą), nie doszło do przekroczenia maksymalnego rocznego limitu dla danej osoby, czyli 20 lub 26 dni zależnie od stażu pracy (bądź odpowiednio wyższego w przypadku wpisania na formularzu pracownika urlopu dodatkowego). Na formularzu limitu nieobecności dodano pole W tym poza firmą, gdzie będzie wyświetlana informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie u poprzednich pracodawców, na podstawie wypełnionej u pracownika historii zatrudnienia. Podczas wpisywania pracownikowi nieobecności będącej urlopem na żądanie, program wyświetli ostrzeżenie, jeśli wpisywana nieobecność spowodowałaby przekroczenie 4-dniowego rocznego limitu urlopu na żądanie.

 Zmiany

1. Comarch HRM. W związku ze zmianą nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM dostosowano nazewnictwo tej aplikacji we wszystkich miejscach, gdzie jest użyte w Comarch ERP Optima.
2. Wydruk podstawy zasiłku chorobowego z kwotami dla podstawy przepisanej z poprzedniego rozliczenia. Jeżeli podstawa jest przepisana z poprzedniego rozliczenia nieobecności, to podczas wykonywania wydruku Naliczanie podstawy zasiłku i Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły, na wydruk zostaną wstawione takie dane o kwotach pobranych z wypłat, z jakich została policzona podstawa dla pierwszej z rozliczonych nieobecności z tą samą podstawą. Wydruk wykonany zarówno dla pierwszego z policzonych zasiłków, jak i wykonany dla kolejnego, do którego podstawa się przepisała, będzie miał tak samo uzupełnione tabelki z kwotami. Dotychczas, jeżeli była kontynuacja zasiłku (wynagrodzenia chorobowego), to wydruk podstawy obliczeniowej z kwotami, z jakich była policzona podstawa zasiłku chorobowego, był dostępny tylko z poziomu okna podstawy zapisanej dla pierwszej z nieobecności, dla której podstawa była wyliczona. 3. Pracownik tymczasowy. Limit urlopu wypoczynkowego na przełomie roku. Zmieniono sposób zapisywania limitu Urlop wypoczynkowy (tymczasowy) należnego za miesięczny okres przypadający na przełomie roku. Po zmianach limit za taki okres jest dzielony na dwie części, by każda z nich w całości dotyczyła jednego roku kalendarzowego. W takim przypadku informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie z ostatniego limitu w danym roku, nie jest przenoszona do stycznego z nim limitu w kolejnym roku. 4. Limit nieobecności – urlop wypoczynkowy. Wprowadzono dodatkowa kontrolę maksymalnej wysokości sumarycznych limitów urlopu wypoczynkowego za rok, również w przypadku przerwy w okresie zatrudnienia. Dotychczas w przypadku kiedy pracownik został zwolniony i zatrudniony w trakcie tego samego miesiąca, do wyliczenia urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego, w drugim naliczonym limicie urlopu był uwzględniany miesiąc zatrudnienia. 5. Wydruk Lista pracowników – pełna. Na wydruku Lista pracowników – pełna nie drukują się dane osób zatrudnionych w wydziałach, dla których operator ma blokadę podglądu danych kadrowych. 6. Wydruku Przelew ZUS. Dostosowano wydruku Przelew ZUS do wzoru zgodnego z udostępnionym w programie Płatnik.

Poprawiono

1. Formularz limitu nieobecności. W przypadku, gdy wielkość czcionki w programie Comarch ERP Optima była większa niż standardowa (8,25), to parametr Korekta pomniejszająca pojawiał się w polu pozwalającym na wprowadzenie przez operatora ręcznej korekty wyliczonego limitu nieobecności w godzinach. Poprawiono. 2. Pracownik oddelegowany do pracy za granicą:
 • na liście płac dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, po ustawieniu kraju oddelegowania podpowiada się domyślna dla danego kraju waluta rozliczenia i diety. W przypadku zmiany waluty rozliczenia na inną, nadmiarowo zmieniała się również waluta diety, a powinna pozostać zgodna z wybranym krajem. Poprawiono.
 • jeżeli pracownik był oddelegowany do pracy za granicę przez część miesiąca i zaliczka podatku nie była odprowadzana w Polsce, a przez cześć miesiąca pracownik przebywał w kraju, jednocześnie na formularzu danych kadrowych nie był zaznaczony parametr Składka zdrowotna ograniczona do wysokości podatku, to jeżeli w pierwszej naliczonej wypłacie walutowej nastąpiło wyrównanie podstawy składek do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4443,00 zł w roku 2018), a wypłata liczona jako druga za okres pobytu w Polsce w PLN była na tyle niska, że składka zdrowotna była wyższa od należnego podatku, to w drugiej wypłacie nieprawidłowo liczyła się składka zdrowotna. Poprawiono.
3. Naliczanie wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca. Umożliwiono naliczanie wypłaty dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, dla którego poprzednio pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Komunikat pojawiał się, jeśli spełnione były równocześnie następujące warunki:
 • pracownik był zatrudniony na część etatu w trakcie miesiąca,
 • pracownik miał przypisany kalendarz z rozliczeniem nadgodzin co jeden miesiąc oraz z zaznaczonym parametrem Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • wypłata była liczona na liście płac z opcją wstecz – 1.
4. Naliczanie wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca. Umożliwiono naliczanie wypłaty dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, dla którego poprzednio pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Komunikat pojawiał się, jeśli spełnione były równocześnie następujące warunki:
 • pracownik był zatrudniony w trakcie miesiąca po dniu świątecznym przypadającym w sobotę,
 • pracownik w planie pracy nie miał odnotowanego dnia wolnego za święto,
 • pracownik miał przypisany kalendarz z rozliczeniem nadgodzin co jeden miesiąc,
 • wypłata była liczona na liście płac z opcją wstecz – 1.
5. Comarch ERP Migrator – import bilansów otwarcia z kwotami z wypłat do Comarch ERP Optima. Podczas migracji pojawiała się w logu informacja o błędzie, a zaimportowane listy płac BOWYP miały status w buforze zamiast zamknięta. Poprawiono. 6. Limit urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracownika, który od początku roku przebywał na urlopie bezpłatnym lub miał odnotowaną nieobecność nieusprawiedliwioną i został zwolniony w trakcie roku, limit urlopu wyliczał się nieprawidłowo. Poprawiono. 7. Współpraca modułu kadrowo-płacowego z systemami Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby RODO, w tym zgody, są rejestrowane po stronie głównego systemu, czyli odpowiednio w Comarch ERP XL bądź Comarch ERP Altum. W związku z tym usunięto zakładkę Zgody na formularzu pracownika oraz usunięto ze wstążki z zakładki Ogólne grupę Dane osobowe.

Instalacja i reinstalacja programu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.6.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 23.04.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018.6.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2018.5.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2018.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2018.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2018.4.1 lub wyższaZalecana 2018.5.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2018.5.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2018.2.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.2.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2017.2.0 lub wyższa
Comarch ERP Altum2018.1.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Handel i magazyn

 

HANDEL

Nowości

1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Dla paragonów, na których wybrano kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP, umożliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer został wydrukowany, należy w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna zaznaczyć parametr Drukuj NIP nabywcy.
Uwaga
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność.
Podczas zatwierdzania Paragonu na stałe dla podmiotu gospodarczego, w przypadku kiedy na PA nie podano NIP nabywcy, generowany jest komunikat Nie wypełniono pola NIP lub wprowadzony NIP jest niepoprawny. Czy kontynuować zapis? Podczas przekształcaniu Paragonu do Faktury Sprzedaży w przypadku, kiedy kontrahent wybrany na Paragonie nie miał uzupełnionego numeru NIP, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy: Na paragonie nie wypełniono numeru NIP. Czy na pewno chcesz wystawić fakturę? 2. Wydruki EKO
 • dodano wydruki:
  • Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartości: Wzór standard, Duplikat.
  • Eko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat.
 • drukowana jest stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury,
 • w przypadku ewidencjonowania kosztu gospodarowania odpadami (KGO), drukowany jest numer rejestrowy wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO,
 • w przypadku obsługi podatku akcyzowego na wyroby węglowe, dla faktur zwolnionych z akcyzy z zaznaczonym parametrem FA w ewidencji węglowej drukowana jest przyczyna zwolnienia z akcyzy,
 • w przypadku sprzedaży dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijny trójstronny drukowana jest adnotacja VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE.
3. Kurier DHL – powiadomienia. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przysyłki/ DHL na zakładce [Szablon spedycji/ Usługi dodatkowe] dodano parametr Powiadomienie E-Mail/ SMS – preawizacja. Dzięki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informację w wiadomości e-mail oraz sms o nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Parametr jest również dostępny na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [Paczki i usługi]. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia. 4. Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu – wydruki Crystal Reports, GenRap. Na wydrukach dokumentów handlowo – magazynowych (z wyłączeniem Arkusza Inwentaryzacyjnego) w polu z podpisem osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, drukowane jest imię i nazwisko operatora, który zatwierdził dokument.

Poprawiono

1. Import cennika z arkusza MS Excel. Zoptymalizowano import cennika. 2. JPK_FA. Dla faktur z atrybutem SAMOFAKTUROWANIE bez uzupełnionej wartości do pliku JPK_FA przenoszona jest wartość PRAWDA. 3. Intrastat, masa dla kodu CN. Poprawiono wyliczanie zbiorczej masy dla kodu CN na deklaracji Intrastat, w sytuacji kiedy towar z danym kodem CN występował na różnych dokumentach wystawionych z różnymi datami i masa na pojedynczym dokumencie była mniejsza od 1 kg. 4. Modyfikacja Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono zapis dokumentu w sytuacji, gdy modyfikowano wiele pozycji na RO. 5. Kopiowanie dokumentów, atrybuty. Poprawiono przenoszenie atrybutów kontrahenta na dokumentach powstałych przez kopiowanie. 6. Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dokumencie. Jeśli dokument został zatwierdzony na stałe poprzez wykonanie wydruku/ podglądu wydruku, atrybut na takim dokumencie można zmienić bez konieczności powtórnego otwierania dokumentu (operator musi mieć w konfiguracji włączoną tę opcję – System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – parametr Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok.). 7. Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy – EAN. Poprawiono wyszukiwanie pozycji dla zaznaczonej grupy towarowej po kodzie wprowadzonym w polu EAN. 8. Seryjna zmiana ceny. Poprawiono seryjną zmianę ceny towarów w sytuacji kiedy zaznaczono więcej niż 20000 pozycji. 9. Granica ceny. Poprawiono zapis zmian dla pozycji cennika w sytuacji, kiedy w konfiguracji ustawiono  jako nieaktywną cenę, dla której marża jest mniejsza od minimalnej ustawionej jako granica ceny na kartotece towarowej. 10. Wydruk Eko – Faktura zaliczkowa. W sekcji Zaliczki otrzymano w dniach: drukowana jest data wpłaty zaliczki. 11. Wydruk korekty ilości PZ. Na wydruku korekty ilości do PZ zmieniono tytuł z „PZ – Zwrot” na „PZ – Korekta”. 12. Wydruk MM – jednostka miary. Na wydruku Przesunięcie MM (GenRap)/ Wzór – Pobrane dostawy poprawiono drukowanie jednostki miary towaru. 13. Stopka na wydrukach Crystal Reports. Dla FA, PA, WZ, RO, FPF na wydrukach standard oraz duplikat drukuje się cała stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury. 14. Wydruk Faktura bez VAT. Poprawiono drukowanie danych odbiorcy (dane odbiorcy są drukowane jeśli różnią się od danych nabywcy). 15. Wydruk oferty handlowej. Na wydruku Faktury Pro Forma Oferta Handlowa – Wzór standard/ Wzór standard – bez VAT poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego w przypadku korzystania z więcej niż jednej płatności przelewowej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Wiele loginów kontrahenta w Comarch e-Sklep. Wprowadzono obsługę wielu loginów kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Dodawanie kontrahentów do sklepu możliwe jest po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep i dotyczy tylko sklepów Enterprise oraz B2B. Udostępniając kontrahenta w sklepie, należy określić loginy przedstawicieli, dla których zostaną założone konta w Comarch e-Sklep. W związku z tym zakładka e-Sklep została podzielona na dwie sekcje e-Sklepy i Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep. Z poziomu sekcji e-Sklepy można wskazać sklep, w którym udostępniany jest kontrahent, przypisać do niego loginy przedstawicieli oraz ustalić grupę cenową, jaka ma obowiązywać dla kontrahenta w sklepie. Z poziomu sekcji Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep można dodawać kolejnych przedstawicieli do już przypisanych sklepów. Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Dla poszczególnych przedstawicieli można edytować adres e-mail do logowania, a także określić, który z loginów będzie głównym. Aby login przedstawiciela został dodany, pole z adresem e-mail musi być uzupełnione. Jeżeli skonfigurowano więcej niż jeden sklep, loginy kontrahenta można udostępniać w wielu sklepach jednocześnie. Jeżeli kontrahent nie ma dodanego żadnego aktywnego przedstawiciela, podczas dodawania kontrahenta do sklepu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający założenie karty przedstawiciela, będącego loginem głównym w Comarch e-Sklep. Na formularzu dostępne są pola :
 • Właściciel loginu – domyślnie uzupełniane jest Nazwą kontrahenta, pole obowiązkowe
 • E-mail – domyślnie uzupełniane jest adresem e-mail kontrahenta, pole obowiązkowe
 • Telefon 
Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne. Dodatkowo jeden z nich musi zostać oznaczony jako login główny. Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep nie ma możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki e-Sklep. Nie można też usuwać Przedstawicieli powiązanych z loginem do Comarch e-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce e-Sklep jako nieaktywny. Nieaktywne loginy są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. Po oznaczeniu karty Przedstawiciela, udostępnionego w sklepie, jako nieaktywnej, przy zapisie generowany jest komunikat Deaktywowany przedstawiciel jest powiązany z loginem kontrahenta w Comarch e-Sklep. Czy ustawić powiązany login jako nieaktywny?
Uwaga
Zmiana danych, adresu e-mail na karcie Przedstawiciela, nie powodują zmiany na loginach kontrahenta. Również podczas synchronizacji loginów z Comarch e-Sklep, karty przedstawicieli kontrahentów nie są aktualizowane.
Po skonfigurowaniu sklepu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e Sklep/wszystko.pl, na liście kontrahentów z poziomu operacji seryjnych dostępna jest opcja: Zmiana parametrów e-Sklep. Funkcja umożliwia dodanie kontrahentów do sklepu i ustawienie dla nich ceny domyślnej w sklepie. Podczas dodawania kontrahenta do sklepu, w zależności od wybranej opcji, tworzony jest login główny, na podstawie danych kontrahenta lub danych przedstawiciela domyślnego, o ile taki przedstawiciel istnieje. Za pomocą operacji seryjnej nie ma możliwości dopisywania, usuwania czy modyfikowania przedstawicieli dla kontrahenta. Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany, wraz z poszczególnymi loginami kontrahenta. Jeśli w konfiguracji sklepu zaznaczono Mapowanie po e-mail, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail. Jeśli tak, to w następnej kolejności na liście jego przedstawicieli szukana jest osoba o podanym adresie e-mail. Jeśli taki przedstawiciel istnieje, zostanie zmapowany z loginem. Jeśli nie znaleziono przedstawiciela z podanym adresem e-mail, zakładana jest karta przedstawiciela oraz login e-sklep. Jeśli przedstawiciel w Comarch e-Sklep nie ma uzupełnionej nazwy, w Comarch ERP Optima Przedstawiciel oraz login otrzymują nazwę kontrahenta Anonimizacja Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima należy wykonać synchronizację danych do Comarch e-Sklep. Po anonimizacji kontrahenta w Comarch ERP Optima, wszystkie loginy powiązane z e-Sklep są oznaczane jako nieaktywne i usuwane z karty kontrahenta. Klient w sklepie nie ma możliwości zalogowania na takie konta. Po anonimizacji przedstawiciela, z loginu tego Przedstawiciela na zakładce e-Sklep usuwany jest adres e-mail do logowania. Kontrahent nie ma już możliwości zalogowania się na takie konto w sklepie. Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima, dane kontrahenta w Comarch e-Sklep nie są usuwane. Anonimizację należy więc wykonać również w sklepie.
Uwaga
Anonimizacja karty kontrahenta w Comarch e-Sklep, nie powoduje anonimizacji danych w systemie ERP. W Comarch ERP Optima należy osobno zanonimizować dane takiego kontrahenta.
2. Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B) – dla sklepów typu B2B wprowadzona została możliwość kontroli limitu płatności kontrahenta, w momencie składania zamówienia. W konfiguracji Firma/Ogólne/e-Sklep/wszystko.pl dostępny jest parametr Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B). W zależności od wybranej opcji (brak, ostrzeżenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja, w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia.

Comarch ERP Optima Detal

Nowości

1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym W programie Comarch ERP Optima Detal dla paragonów, na których wybrano kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP, umożliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer został wydrukowany, należy w Konfiguracji/ Ustawienia ogólne zaznaczyć parametr Drukuj NIP nabywcy.
Uwaga
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność. W przypadku pracy drukarki w trybie on-line, aby NIP został wydrukowany na paragonie należy wybrać kontrahenta przed dodaniem pierwszej pozycji.

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Nowości

1. Oferta handlowa. Dodano dodatkowe funkcje usprawniające pracę przy wystawianiu ofert handlowych i generowaniu szablonów ofert: 
 • W szablonie na ofercie handlowej umożliwiono wstawianie z bazy, pola z numerem telefonu operatora. W oknie Wstaw pole z bazy -Dane firmy dodano pola: telefon operatora, telefon operatora modyfikującego dokument, telefon operatora dodającego dokument.
 • Na dokumencie oferty handlowej umożliwiono zmianę kolejności pozycji poprzez dodanie przycisków Podnieś i Obniż.
 • Na liście szablonów ofert handlowych dodano możliwość kopiowania ofert handlowych za pomocą kombinacji przycisków: CTRL+Insert.
 • Powiększono formularz oferty handlowej.
 • W zależności od posiadanych modułów umożliwiono wyświetlanie listy zasobów lub listy cennika przy dodawaniu pozycji na ofertę handlową. Przy dostępnej licencji na moduł Handel/ Handel Plus podnosi się lista zasobów. Dla operatorów z dostępną licencją na moduł Faktury podnosi się lista cennika.
 • Na formularzu oferty handlowej w zakładce Kontrahent dodano kolumnę Przedstawiciel. Wprowadzono możliwość wskazania jednego z przedstawicieli, którzy docelowo znajdują się na zakładce Dodatkowe na karcie kontrahenta. W kolumnie Przedstawiciel wyświetla się imię i nazwisko przedstawiciela.
 • Na formularzu oferty handlowej w zakładce Kontrahent, w kolumnie E-Mail dodano możliwość podpowiadania adresu mailowego przedstawiciela lub kontrahenta.
2. Obsługa skrzynki pocztowej. Dodano nowe funkcje, w ramach ergonomii obsługi skrzynki pocztowej:
 • Na szablon wiadomości dodano nowe pola adresowe Do i DW.
 • Na szablonie wiadomości umożliwiono wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). Użycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablonów ułatwiających pracę przy wysyłaniu wiadomości e-mail na przykład przy seryjnym wysyłaniu wiadomości z listy faktur do domyślnego przedstawiciela.
 • Automatyczne ustawianie podmiotu przy wprowadzaniu adresata wiadomości e-mail.
 • Umożliwiono wysyłanie wiadomości przypisanych do innego operatora.
 • Zawężenie widoku książki adresowej do podmiotu wskazanego na formularzu wiadomości oraz jego odbiorców. Możliwość zaznaczania wielu adresów, oraz filtrowania listy adresów kontrahentów i pracowników przez pola: nieaktywni, duplikaty, archiwalni.
 • Automatyczne ustawianie podmiotu na wiadomościach e-mail na podstawie domeny przypisanej do kontrahenta.
 • Wątkowanie – przypisywanie wiadomości do operatora, który zajmował się tematem jako ostatni.

Poprawiono

1. Szablon oferty. Atrybut. Poprawiono wyświetlanie atrybutu na szablonie oferty handlowej, gdy kod/nazwa atrybutu pozycji towarowej zawiera znaki specjalne. 2. Optymilizacja operacji seryjnych skrzynki pocztowej. Wyeliminowano wyjątek  "Object reference not set to an instance of an object", który pojawiał się podczas operacji seryjnych oznaczania wiadomości jako przeczytanych/nieprzeczytanych. 3. Przypomnienie SMS. Jeśli ustalono dwa zadania z ustawionym przypomnieniem, ale na jednym zadaniu podano błędny numer telefonu, to powiadomienie SMS dla drugiego zadania z poprawnym numerem telefonu było wysyłane wielokrotnie. Działanie poprawiono.

CRM Plus

Nowości

1. Wydruk wypełnionej ankiety. Z poziomu formularza ankiety dodany został wydruk - Ankieta wypełniona (GenRap). Na wydruku są widoczne pytania z ankiety wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Obieg dokumentów

Zmiany

1. Skrzynka operatora. Poprawiono wyświetlanie skrzynki operatora podczas otwierania okna w pełnym ekranie. 2. Comarch HRM w archiwum wydruków. W związku ze zmianą nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM zmieniono wyświetlanie nazwy kolumny na liście wydruków  i menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są pod linkiem : https://www.ibard.com/d/69449ba51a8c4d84cb5a2535ec7da32f6ae0ec3f

Nowości i zmiany w wersji 2018.5.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
  Wartości obowiązujące od 01.03.2018 roku:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:       4 516,69 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku:      180,67 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku:     225,83 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku:    271,00 zł
  • Najniższa emerytura:                                    1 029,80 zł
  Wartości obowiązujące od 01.04.2018 roku: 
  • Wskaźnik waloryzacji: 107,0% 
 2. Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. (M.P. 2018, poz. 181). Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 2018, poz. 216). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. 2018, poz. 229).
 3. Rozliczanie czasu pracy Według zestawienia. Dla pracowników rozliczanych Według zestawienia w przypadku, kiedy pracownik jest nieobecny w pracy cały miesiąc, automatycznie jest dodawane Zestawienie czasu pracy za rozliczany miesiąc z zerową liczbą przepracowanych godzin i dni w chwili naliczania wypłaty w przypadku, kiedy Operator przed naliczeniem wypłaty nie dodał pracownikowi zerowego Zestawienia czasu pracy. Dotychczas Operator musiał dodać zerowe Zestawienie czasu pracy przed naliczeniem wypłaty.
 4. Wydruk ZUS Z-3b. Dostosowaliśmy formularz Zaświadczenie płatnika składek Z-3b (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących) nowego wzoru opublikowanego przez ZUS na stronie www.zus.pl.
 5. Deklaracja PIT-4R(7). Umożliwiono wysłanie elektronicznie e-Deklaracji PIT-4R w wersji formularza 7 obowiązującej dla przychodów uzyskanych w 2018 (składana w trakcie roku w razie likwidacji firmy).
 

Zmiany

 1. Zasiłek wychowawczy – pole Podstawa. W wypłacie zasiłku wychowawczego odblokowano pole Podstawa. Dotychczas pole Podstawa na formularzu elementu wypłaty było nieaktywne i w sytuacji, gdy była potrzeba zmiany wysokości podstawy przepisywanej z poprzedniego zasiłku (np. od kolejnego roku), Operator musiał co miesiąc ręcznie modyfikować kwotę w polu Podstawa składek E/R.
 2. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b. Podczas generowania wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3b dla właściciela spółki, w części Dane płatnika składek, gdy przed wydrukiem podczas ustalania wartości parametrów wydruku, parametr Drukować dane właściciela jako dane płatnika zostanie: 
  • zaznaczony – wykazywane będzie: NIP, imię i nazwisko, adres właściciela,
  • niezaznaczony – wykazywane będzie: NIP, nazwa skrócona firmy, adres firmowy.
 3. Dotyczy sytuacji, gdy z poziomu Konfiguracja/Firma/Dane firmy/PIT-4R,CIT-8,ZUS DRA zaznaczony jest parametr Płatnik jest osobą fizyczną, a w spółce jest więcej niż jeden właściciel i każdy z nich rozlicza się indywidualnie na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Dotychczas w takim przypadku, gdy z formularza danych kadrowych danego właściciela generowany był druk Zaświadczenie płatnika składek Z-3b i przed wydrukiem zaznaczony był parametr Drukować dane właściciela jako dane płatnika to pobierany był tylko numer NIP z formularza danych kadrowych właściciela, a pozostałe dane identyfikacyjne (nazwa skrócona, REGON, adres) pobierane były z Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy. 
 4. Przeliczanie deklaracji PIT. W przypadku, kiedy pracownik ma zmienione dane z poziomu obliczonej i zablokowanej deklaracji PIT, po ponownym przeliczeniu deklaracji, deklaracja jest automatycznie blokowana. Dotychczas, gdy na przeliczonej i zablokowanej deklaracji PIT zostały zmienione dane pracownika i deklaracja była ponownie przeliczona, to deklaracja PIT pozostawała odblokowana. Operator musiał ponownie ręcznie zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami.
 5. Wydruki: Umowa o pracę i Aneks do umowy. Przed wydrukami Umowa o pracę oraz Aneks do umowy podczas ustalania parametrów wydruku, dodano parametr Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania. Dotychczas na wydrukach Umowa o pracę i Aneks do umowy drukował się adres zameldowania.
 6. Formularz atrybutu pracownika. Na formularzu atrybutu pracownika dodano informację o Operatorze, który dodał/zmodyfikował formularz i datach tych operacji.
 7. Lista pożyczek PKZP. Z listy pożyczek PKZP usunięto parametr Pokaż nieaktywne.
 8. Ikona Podstawa. Zmieniono położenie przycisku w elementach wypłaty będących rozliczeniami nieobecności typu urlop i zwolnienie ZUS oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. Przycisk został przeniesiony ze wstążki programu na formularz elementu wypłaty.

Poprawiono

 1. Zakazy na wydziałach. Jeżeli na formularzu Operatora, był zaznaczony parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych ze stawką zaszeregowania widoczną, a na karcie wydziału, dla którego Operator ma nie widzieć stawki zaszeregowania pracownika były ustawione zakazy: podgląd – niezaznaczone, pozostałe opcje wszystkie zaznaczone, to po zalogowaniu się Operatora, na liście pracowników stawka zaszeregowania pracownika danego wydziału była niewidoczna (brak uprawnień), ale po wyświetleniu listy zapisów historycznych stawka zaszeregowania była widoczna. Poprawiono.
 2. Lista typów nieobecności w trybie wyboru. Podczas dodawania nieobecności indywidualnie, jak i seryjnie po wejściu w pole Typ nieobecności na liście typów nieobecności z menu kontekstowego były dostępne opcje: Dodaj/Dodaj seryjnie/Zmień. Po wybraniu opcji Dodaj lub Dodaj seryjnie pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Ukryto opcję Dodaj i Dodaj seryjnie, a opcja Zmień została dezaktywowana. Zmiana ta dotyczy również listy typów nieobecności, wyświetlanej na oknie parametrów dynamicznych podczas generowania wydruków standardowych.
 3. Formularz danych kadrowych – dodawanie kalendarza. Na formularzu danych kadrowych pracownika podczas dodawania kalendarza poprzez otwarcie okna Lista kalendarzy na liście kalendarzy z menu kontekstowego były dostępne opcje: Dodaj/Dodaj seryjnie/Zmień. Po wybraniu opcji Dodaj lub Dodaj seryjnie pojawiał się komunikat błędu: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Usunięto opcję Dodaj i Dodaj seryjnie, a opcja Zmień została dezaktywowana.
 4. Wydruk Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń. W sytuacji, gdy zleceniobiorca pracował w danym dniu 24 godziny np. 7:00-7:00, to w czasie pracy wyświetlała się informacja o 24 godzinach pracy, natomiast na wydruku Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń drukowany był zerowy czas pracy w danym dniu. Poprawiono.
 5. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. W sytuacji, gdy w wypłacie została ręcznie skorygowana kwota elementu wypłaty, który w definicji w części ‘Wliczać do podstawy naliczania’ zasiłków chorobowych miał ustawioną opcję – 'Wliczać jak zasadnicze', to do wyliczeń podstawy zasiłku przyjmowana była wartość skorygowana, ale na wydruku ZUS Z-3 w kolumnie 6 (Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto) wykazywana była kwota należna (składnik podstawowy – pomniejszenie za urlop/akord/wynagrodzenie poniżej normy) zamiast skorygowanej. Poprawiono.
 6. Formularz danych kadrowych – zakładka [2.Nr ident./podatki]. Po odznaczeniu parametru Standardowe progi podatkowe, zapisaniu formularza danych kadrowych i ponownej edycji progów podatkowych na formularzu pracownika: 
  • z menu kontekstowego usuwanie progu (lub DEL) – próg się nie usuwał, a przy zapisie formularza pracownika pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Poprawiono.
  • z menu kontekstowego dodaj (lub INS) pojawiał się komunikat: Nie znaleziono konstruktora dla typu ’CDNSlow.IProgi’. Poprawiono.
 7. Wydruk Zaliczka na PIT-4 wg progów. Na wydruku Zaliczka na PIT-4 wg progów uwzględniane były kwoty z umów cywilnoprawnych, które podatek miały liczone metodą ‘procent’, w sytuacji kiedy pracownik miał wypłatę etatową lub dodatek z podatkiem liczonym wg progów. Na wydruku powinny być uwzględniane umowy liczone tylko wg progów. Poprawiono.
 8. Wydruk do GUS
  • GUS – Dział 2. Składniki wynagrodzeń. Na wydruku GUS – Dział 2 Składniki wynagrodzeń nie były wykazywane wynagrodzenia wypłacone osobie skazanej (kod tytułu ubezpieczeń 0800). Poprawiono.
  • GUS – Dział 3. Czas pracy. Na wydruku GUS – Dział 3. Czas pracy nie wliczał się czas pracy osoby skazanej (kod tytułu ubezpieczeń 0800). Poprawiono.
  • GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza. Na wydruku GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza w polu 9 (Wynagrodzenie brutto osób wykazanych w wierszu 07 (w tys. zł)) nie wliczało się wynagrodzenie osób skazanych po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń (kod tytułu ubezpieczeń 0800). Poprawiono.
  • GUS (DG-1). Na wydruku GUS (DG-01) – Dział 1.Działalnośc gospodarcza w wierszu 07 (przeciętna liczba zatrudnionych) wliczane będą osoby skazane (kod tytułu ubezpieczeń 08000). Dotychczas osoby skazane nie były wliczane do przeciętnej liczby zatrudnionych. 
 9. Formularz limitu nieobecności. Na formularzu limitu nieobecności pracownika dodano informację o operatorze, który dodał/zmodyfikował formularz i datach tych operacji.
 10. Operator z ustawioną blokadą Dostęp do kadr bez danych płacowych z opcją stawka zaszeregowania ukryta
  • na formularzu danych kadrowych pracownika w oknie z danymi dotyczącymi pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego, dla Operatora z ustawioną blokadą widoczna była stawka zaszeregowania. Poprawiono.
  • na liście pracowników w menu wydruków Operator z ustawioną blokadą miał ukrytą całą gałąź Lista pracowników (GenRap), a powinien mieć ukryte tylko wydruki: Lista pracowników (GenRap) oraz Lista zapisów historycznych (GenRap). Pozostałe wydruki powinny być dostępne dla Operatora. Poprawiono.
  • na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [Etat], dla Operatora z ustawioną blokadą, widoczne było zaznaczenie parametru Najniższe wynagrodzenie oznaczające, że stawka pracownika jest równa minimalnej płacy. Poprawiono. 
 11. Pracownik oddelegowany do pracy za granicę. W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu miał więcej niż jedną wypłatę za okres oddelegowania i w pierwszej z tych wypłat występował niezerowy element Podstawa ZUS nieopodatk., to w pierwszej naliczonej wypłacie składka zdrowotna pobrana była naliczona poprawnie, ale w drugiej wypłacie składka zdrowotna pobrana w niektórych przypadkach była zawyżona. Poprawiono.
 12. Deklaracja ZUS ZCZA. Na liście deklaracji ZUS zgłoszeniowych ZUS pracownika, po wybraniu w filtrze deklaracji ZCZA (historycznej) w niektórych przypadkach był aktywny przycisk ‘plusa’, a jego użycie powodowało wyświetlenie komunikatu: Połączenie z serwerem SQL zostało utracone. Konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Jeżeli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z administratorem sieci. Poprawiono. Przycisk plus dla ZUS ZCZA mógł być aktywny w następujących przypadkach: 
  • po wybraniu deklaracji ZUS ZCZA i naciśnięciu klawisza F5,
  • gdy zamknięto okno ‘Lista deklaracji pracownika’ z pozostawioną listą ZCZA, to przy ponownym wejściu w okno ‘Lista deklaracji pracownika’ zapamiętana była lista ZCZA, a ikona plusa była aktywna,
  • jeżeli na liście deklaracji pracownika wybrano z listy deklarację zgłoszeniową ZUS ZCZA (historyczna), a na liście deklaracji była naliczona deklaracja ZCZA. 
 13. Wypłata liczona na liście płac typu: Zaliczka netto/Zaliczka brutto/Pożyczka/Inne. Dla pracownika, mającego niespłaconą pożyczkę, w przypadku kiedy w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry był zaznaczony parametr Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń i pracownik nie miał naliczonej wypłaty etatowej ze spłatą pożyczki za dany miesiąc, to w wypłacie naliczały się nadmiarowo elementy: Spłata pożyczki – rata kapitałowa i Spłata pożyczki – odsetki. Poprawiono

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Rejestry VAT. Zautomatyzowano proces uwzględniania w pliku JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów rozliczonych w deklaracji VAT-7. Jeżeli paragon zostanie przeniesiony do rejestru VAT, a następnie przekształcony do faktury to faktura do rejestru VAT przenoszona jest z zaznaczonym parametrem Rozliczać w deklaracji VAT. Sprzedaż detaliczna jest w takim przypadku korygowana o kwotę wystawionej do paragonu faktury.
 2. W rejestrze VAT sprzedaży tworzony jest w miesiącu wystawienia faktury zapis korekcyjny na wystawione wcześniej paragony z datą deklaracji zgodną z datą uwzględnienia tych paragonów w deklaracji VAT-7.Jeżeli z paragonu do faktury zostanie przekształcona tylko część pozycji lub faktura powstanie na podstawie kilku paragonów to zapis korekcyjny wygenerowany zostanie na kwotę ujemną równą sumie faktury. Na zapisie korekcyjnym w polu Dokument widnieje: 
  • Kor. Detal [Numer korekty]  z RRRR-MM-DD– jeżeli paragony są przenoszone zbiorczo do rejestru VAT,
  • Kor. [Numer paragonu] – jeżeli faktura dotyczy pojedynczego paragonu,
  • Kor. do Detal za m-c [M.RRRR] – jeżeli faktura dotyczy kilku paragonów przeniesionych pojedynczo do rejestru VAT. 
 3. Zapis korekcyjny tworzony jest na kontrahenta !NIEOKREŚLONY! o nazwie Sprzedaż detaliczna. Użytkownik ma możliwość edycji zapisu korekcyjnego. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową lub Księgę podatkową to na zapisie korekcyjnym w polu Kolumna domyślnie podpowiada się Nie księgować. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową oraz zaznaczono parametr Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu to użytkownik ma możliwość zaksięgowania zapisu korekcyjnego. Jeżeli parametr jest odznaczony to podczas próby księgowania zapisu korekcyjnego pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry. Na zapisie korekcyjnym na zakładce [Dokumenty] pokazywane jest powiązanie z fakturą sprzedaży z rejestru VAT. Podczas próby usunięcia z rejestru VAT faktury do której wygenerowano zapis korekcyjny pojawia się komunikat: Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [Numer dokumentu]. Usuń dokument powiązany a następnie powtórz operację.
  Uwaga
  Do pliku JPK_VAT przenoszony jest paragon, faktura przekształcona z paragonu oraz zapis korekcyjny, każdy z własnym numerem dokumentu.
  W związku z powyższymi zmianami, zmodyfikowano działanie eksportu faktur poprzez Pracę rozproszoną. Jeżeli eksport odbywa się z modułu Handel i faktura pochodzi z wyeksportowanego wcześniej paragonu, to będzie przeniesiona do bazy księgowej z płatnością nie podlegającą rozliczeniu oraz utworzy się zapis korygujący. Przy eksporcie z Rejestrów VAT przeniesie się faktura sprzedaży z płatnością nie podlegającą rozliczeniu oraz zapis korygujący.
 1. Księgowość. Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8 oraz dla ich korekt umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruków: Deklaracja [Nazwa deklaracji]/ [Nazwa deklaracji] z załącznikami.
 2. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznej PIT-4R (7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018 wraz z wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 3. Biuro Rachunkowe. Wydruk deklaracji PIT-11 (23). Nowy wzór wydruku, obowiązuje dla przychodów osiąganych od 1.01.2018 roku i jest dostępny z poziomu formularzy deklaracji przeliczonej za rok 2018; dla deklaracji policzonych za 2017 rok drukowany jest formularz wg wzoru dotychczas obowiązującego.
 4. Biuro Rachunkowe. Wydruki. Umożliwiono drukowanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz CIT-8 łącznie z wszystkimi załącznikami oraz UPO jeśli zostało wcześniej pobrane.

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia z modułu Handel do rejestru VAT faktur sprzedaży, paragonów oraz faktur zakupu domyślnie podpowiada się ostatnio wybrany w danej firmie rejestr.
 2. Rejestry VAT. W module Handel, z poziomu listy faktur sprzedaży, paragonów oraz faktur zakupu zmieniono: 
  • w menu kontekstowym nazwę operacji Księgowanie do rejestru VAT na Przeniesienie do rejestru VAT,
  • w logu z przebiegu procesu słowo księgowanie zastąpiono słowem przeniesienie.
 3. Dla przycisku :
  • po najechaniu kursorem na przycisk zmieniono opis z Księguj do rejestru VAT na Przenieś do rejestru VAT,
  • nazwę okna, które pojawia się po naciśnięciu przycisku zmieniono z Księgowanie [Nazwa dokumentu] do rejestru VAT na Przenoszenie [Nazwa dokumentu] do rejestru VAT
 1. Rejestry VAT. Podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent pojawia się komunikat: Błąd weryfikacji statusu VAT - Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.
 2. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu NIP do 20. W związku ze zmianami zmodyfikowano wydruki dostępne z poziomu rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowej.
 3. Księgowość. Kwoty indywidualne. Na wydruku Składki ZUS dla właściciela/ Wzór standard zmieniono nazwę kolumny z: Odliczone narastająco z deklaracji na: Odliczone narastająco z zaliczek. Do kolumny pobierane są kwoty z zaliczek na PIT-36/PIT-36L.
 4. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Wzorcowe zestawienia generowane podczas konfigurowania nowej bazy firmowej zawierają pełne nazwy pozycji zestawienia.
 5. Księgowość kontowa. Z listy zapisów księgowych dodano nową grupę wydruków Dokumenty zaznaczone, do której z sekcji Dzienniki przeniesiono wydruki dotyczące PK.
 6. Księgowość kontowa. Z listy zapisów księgowych oraz z poziomu otwartego formularza zapisu księgowego dodano wydruki: Polecenie księgowania (wzór 2) oraz Polecenie księgowania wg daty wystawienia (wzór 2). Wydruki nie zawierają informacji o dzienniku cząstkowym.
 7. Księgowość kontowa. Predekretacja. Na dokumentach wprowadzonych do modułu Handel zmiana na zakładce [Predekretacja] nie powoduje zmiany daty modyfikacji oraz operatora modyfikującego na dokumencie.
 8. Ewidencja ryczałtowa. Na wydruki: Ewidencja pełna oraz Ewidencja narastająco nie są przenoszone zapisy dodane do ewidencji produktów rolnych.
 9. Import z pliku VAT_R.txt. Podczas próby importu ewidencji dodatkowej przychodów/kosztów pojawia się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu VAT: Dokument nie jest fakturą.
 10. Środki trwałe. Na wydrukach: Zestawienia historyczne/ Środki trwałe wg grup na dzień oraz Zestawienia historyczne/ ŚT wg grup na dzień – zestawienie do bilansu umożliwiono  sortowanie danych według kolumny Lp.

Poprawiono

 1. Księgowość. Pod ikoną Kwot dodatkowych dostępnych w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, na zapisach kasowych/bankowych i delegacjach poprawiono sortowanie po kolumnie Lp.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Umożliwiono wpisanie w poz. 193 Podatek płacony za granicą kwoty niższej od kwoty wykazanej  w poz. 28 RAZEM z załącznika PIT/ZG (o ile kwota w poz. 28 jest większa od zera).
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-37(24). Poprawiono mechanizm zaokrąglania kwoty w poz. 115 Podatek.
 4. Księgowość kontowa. W specyficznych sytuacjach nie było możliwości stornowania oraz kopiowania dekretu, który powstał w wyniku zaksięgowania dokumentu na konto słownikowe o typie Towary. Działanie poprawiono.
 5. Księgowość kontowa. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. W specyficznych sytuacjach podczas księgowania rozliczonych raportów kasowych/bankowych nie tworzył się dekret różnicy kursowej. Działanie poprawiono.
 6. Księgowość kontowa. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. W specyficznych sytuacjach podczas dokonywania seryjnych rozrachunków z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki  pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Aktualna sesja została zakończona. Dalej wprowadzane dane nie zostaną zapisane. Zanim wykonasz operację ponownie, zamknij wszystkie okna. Działanie poprawiono.
 7. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Przywrócono poprawny eksport bieżącego widoku do pliku MS Excel dla kont o zerowych obrotach, do których nie dodano żadnego konta analitycznego.
 8. Księga Podatkowa. Na wydruk Dowód wewnętrzny – przychody/ Wzór standard generowany dla dokumentu kosztowego przenoszona była kwota Słownie. Działanie poprawiono.
 9. Rejestry VAT. Po usunięciu Predekretacji i przejściu na zakładkę [Ogólne] bez zapisywania dokumentu, zmiana kwoty, formy płatności lub terminu płatności powoduje aktualizację informacji o płatności na zakładce [Kontrahent].
 10. Środki trwałe. Umożliwiono konwersję KŚT o numerze 748 do numeru KŚT 747.
 11. Internetowa wymiana danych. Poprawiono zapis konfiguracji usługi IWD. W specyficznych sytuacjach zapis kończył się komunikatem Nie można zrestartować usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych. Użytkownik nie należy do grupy Administratorzy lub jest włączona Kontrola Konta Użytkownika (UAC). Zmiany zostaną uwzględnione po restarcie.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Rejestry danych osobowych. W programie Comarch ERP Optima dodano funkcje ułatwiające zarządzanie danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu w systemie oraz umożliwiono prowadzenie ewidencji wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem tych danych. Ma to na celu ułatwienie Użytkownikom programu dostosowanie się do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). W menu Ogólne w sekcji Dane osobowe dodane zostały pozycje  Rejestry oraz  Słowniki. Opcja Rejestry zawiera następujące pozycje: 
  • Administrator danych osobowych
  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Rejestr naruszeń
  • Rejestr upoważnień
  • Rejestr zgód
  Słowniki składają się z następujących pozycji:
  • Treści zgód
  • Źródła pozyskania/wycofania zgody 
 2. Zmiany w konfiguracji związane z dostępem do Rejestrów danych osobowych Na karcie operatora (w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] w sekcji Dane osobowe dodane zostały nowe parametry. Pierwszy z nich to Prawo dostępu do rejestrów. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla istniejących w systemie operatorów z uprawnieniami administratora. Jego zaznaczenie umożliwia operatorowi dostęp do rejestrów czynności przetwarzania, naruszeń, upoważnień i zgód. Drugi parametr Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu, w przypadku jego zaznaczenia, umożliwia operatorowi rejestrowanie i edytowanie zgód bezpośrednio na formularzu podmiotu. Administrator danych osobowych Funkcja dostępna w menu Ogólne/ Rejestry umożliwiająca wskazanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie rejestrów danych osobowych. Okno składa się z dwóch zakładek: [Ogólne] oraz [Adres GIODO]. Na pierwszej z nich istnieje możliwość wskazania kolejno administratora, współadministratora, przedstawiciela oraz inspektora danych osobowych: Na każdym ze stanowisk można wybrać pracownika, właściciela bądź kontrahenta (domyślnie podpowiada się typ: Pracownik). W przypadku wyboru kontrahenta w polu Imię i nazwisko należy wskazać przypisanego do tego kontrahenta przedstawiciela. Pozostałe pola (Adres, Telefon oraz E-Mail) są nieedytowalne i zaczytywane z formularza wybranego podmiotu. Jeżeli dany podmiot został wskazany na liście administratorów danych osobowych, nie ma możliwości jego usunięcia bądź oznaczenia jako nieaktywnego/archiwalnego. Przed taką operacją należy najpierw usunąć go z listy administratorów danych osobowych. Zakładka [Adres GIODO] zawiera pola umożliwiające określenie adresu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Miasto, Województwo, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer domu i Numer lokalu: Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych Kolejna funkcja dostępna w menu Ogólne/ Rejestry. Umożliwia ewidencjonowanie w programie w jakich procesach w organizacji są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu i kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane. Na liście wyświetlane są kolumny: Kategorie osób, Kategorie danych osobowych, Kategorie odbiorców danych, Państwa trzecie – przekazywanie danych oraz Planowany termin usunięcia danych. Dostępne na liście ikony umożliwiają przeglądanie czynności  oraz ich usuwanie . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej czynności: Na formularzu dostępne są pola umożliwiające określenie kategorii osób, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców danych oraz planowanego terminu usunięcia danych. W przypadku przekazywania danych państwom trzecim istnieje możliwość ich wskazania wraz z uzasadnieniem. Wszystkie pola na formularzu są opcjonalne (niewymagane). Rejestr naruszeń Dostępny w menu Ogólne/ Rejestry  Rejestr naruszeń umożliwia ewidencjonowanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek udokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych - w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Na liście rejestru naruszeń dostępne są następujące informacje: numer kolejny, charakter naruszenia ochrony danych, liczba rekordów, kategoria i liczba osób, czy naruszenie zostało zgłoszone, data zgłoszenia oraz imię i nazwisko inspektora. Dostępne na liście ikony umożliwiają przeglądanie czynności  oraz ich usuwanie . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowego naruszenia: Na formularzu zgłoszenia na zakładce [Ogólne] należy wskazać podmiot będący inspektorem (pracownika, wspólnika bądź kontrahenta). W przypadku wybrania kontrahenta w polu Imię i nazwisko należy wybrać przypisanego do kontrahenta przedstawiciela. Poniżej należy wskazać datę naruszenia oraz miejsce naruszenia (w tym polu podpowiada się miasto z pieczątki firmy), jak również liczbę rekordów, których dotyczy naruszenie. W przypadku opóźnienia zgłoszenia możliwe jest określenie jego przyczyny. Po zaznaczeniu parametru Naruszenie zgłoszone aktywne stają się pola Data zgłoszenia oraz Miejsce zgłoszenia. Na formularzu dostępne są również pola tekstowe: Charakter naruszenia ochrony danych, Kategoria i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą, Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony oraz Podjęte / proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu lub minimalizacji skutków. Na zakładce [Dokumenty] można wskazać dokument z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD). Rejestr upoważnień do przetwarzania danych W tym rejestrze zapisywane są upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla m. in.: 
  • pracowników firmy do przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników,
  • zarejestrowanej jako kontrahent zewnętrznej księgowej mającej dostęp do danych osobowych,
  • Partnera Comarch pomagającego we wdrożeniu Comarch ERP Optima w Biurze rachunkowym. 
    Na liście rejestru upoważnień dostępne są następujące informacje: numer kolejny, rodzaj podmiotu i jego akronim, imię i nazwisko, data nadania upoważnienia, data ustania oraz opis. Lista może być filtrowana w oparciu o rodzaj podmiotu oraz według obowiązywania na wskazany dzień. Na liście upoważnień dostępne są operacje seryjne   zawierające następujące funkcje: 
  • Dodaj pracowników z datą bieżącą – wywoływana jest lista pracowników z możliwością zaznaczenia wybranych pracowników; po ich zaznaczeniu i zatwierdzeniu wyboru dodane zostają dla nich upoważnienia z datą nadania ustawioną jako data bieżąca,
  • Zmień datę nadania dla zaznaczonych – dla zaznaczonych upoważnień (bądź dla podświetlonego upoważnienia w przypadku braku zaznaczenia na liście) ustawiana jest data nadania upoważnienia na określoną na oknie operacji seryjnej,
  • Zmień datę ustania dla zaznaczonych – dla zaznaczonych upoważnień (bądź dla podświetlonego upoważnienia w przypadku braku zaznaczenia na liście) ustawiana jest data ustania upoważnienia na określoną na oknie operacji seryjnej. 
  Dostępne na liście ikony umożliwiają przeglądanie upoważnień  oraz ich usuwanie . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowego upoważnienia: Na formularzu upoważnienia na zakładce [Ogólne] należy wskazać upoważniany podmiot (pracownika, wspólnika bądź kontrahenta). W przypadku wyboru kontrahenta w polu Imię i nazwisko należy wybrać przypisanego do kontrahenta przedstawiciela. Poniżej należy wskazać datę nadania upoważnienia oraz ewentualnie datę ustania. Na formularzu dostępne jest również pole tekstowe Opis. Na zakładce [Dokumenty] można wskazać dokument z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD). Program kontroluje, czy określony podmiot w danym okresie ma tylko jedno upoważnienie, nie pozwalając na zapisanie dwóch upoważnień dla podmiotu z nakładającymi się na siebie okresami upoważnienia (oznaczonych poprzez daty nadania i ustania upoważnienia). Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych Ostatni rejestr dotyczący danych osobowych zawiera informacje na temat zgód, jakie klienci oraz pracownicy złożyli na przetwarzanie swoich danych osobowych. Definiowanie treści zgód Treści zgód w sekcji Słowniki zawiera listę utworzonych przez Użytkownika treści zgód. Lista pogrupowana jest po tytule treści zgody i zawiera takie kolumny jak: Tytuł, Wersja, Obowiązuje od, Treść oraz Kategoria. Dostępne na liście ikony umożliwiają podejrzenie/edycję zgody  lub jej usunięcie . Jeżeli zgoda nie została wybrana na żadnym podmiocie, może zostać zmieniona bądź usunięta (na użytej już w programie zgodzie można jedynie zaznaczyć parametr Nieaktywna). Lista może być filtrowana według kategorii. Parametr Nieaktywne umożliwia wyświetlanie na liście również treści zgód oznaczonych jako archiwalne. Po kliknięciu ikony plusa  bądź naciśnięciu klawisza <Insert> możliwe jest dodanie nowej treści zgody: Na formularzu należy uzupełnić tytuł, treść oraz datę obowiązywania. Należy wybrać również kategorię zgody. Dostępne są następujące kategorie zgód:
  • REGULAMIN
  • MARKETING
  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH
  • PROFILOWANIE
  • INNE 
  W przypadku wybrania kategorii MARKETING dodatkowo na formularzu zgody możliwe jest wskazanie form kontaktu, których dana treść zgody dotyczy: 
  • e-mail
  • SMS
  • telefon
  • list 
  Nowa zgoda ma zawsze numer wersji oznaczony jako 1. Parametr Nieaktywna umożliwia oznaczenie treści zgody jako nieaktywnej. Na zakładce [Dokumenty] można wskazać powiązane ze zgodą dokumenty z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD). Możliwe jest dodanie nowej wersji dotychczasowej treści zgody (zarówno tej użytej już w programie jak i jeszcze nie wykorzystanej) poprzez rozwinięcie ikony plusa i wybranie opcji Aktualizuj zgodę. Funkcja dostępna jest również za pomocą skrótu <Ctrl>+<Insert> lub w menu kontekstowym. Podczas aktualizacji zgody pola Tytuł oraz Kategoria są nieaktywne (wartości w tych polach są przenoszone ze zgody w wersji 1). Można zmienić jedynie treść oraz datę obowiązywania. Numer wersji zmieniany jest automatycznie jako numer kolejny. Przy zapisywaniu nowej wersji zgody wyświetlane jest pytanie czy ustawić poprzednie wersje jako archiwalne (Nieaktywne). Źródła pozyskania / wycofania zgody to druga pozycja w sekcji Słowniki. Słownik ten jest wykorzystywany  podczas rejestrowania zgody konkretnego podmiotu (kontrahenta, przedstawiciela, pracownika oraz wspólnika) lub podczas oznaczania zgody jako wycofanej, gdzie wskazywane jest źródło pozyskania/wycofania. Dostępne na liście ikony umożliwiają podejrzenie źródła  lub jego usunięcie . Nie jest możliwe usunięcie lub zmodyfikowanie nazwy źródła, które zostało użyte (wskazane na karcie podmiotu). Parametr Pokaż nieaktywne umożliwia wyświetlanie na liście również źródeł pozyskania oznaczonych jako nieaktywne. Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> umożliwia dodanie nowego źródła: Na formularzu źródła należy uzupełnić jego nazwę. Parametr Nieaktywne umożliwia oznaczenie źródła jako nieaktywnego. Skutkuje to tym, że dane źródło nie podpowiada się do wyboru na nowych zgodach podmiotu. Wprowadzenie zgód kontrahenta, przedstawiciela, pracownika i wspólnika Na formularzu kontrahenta, przedstawiciela, pracownika oraz wspólnika została dodana zakładka [Zgody]: Operatorzy z zaznaczonym na swojej karcie parametrem Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu mają możliwość modyfikacji danych na tej zakładce (dodawania, edycji oraz usuwania zgód). Na zakładce widoczna jest lista zgód wyrażonych przez określony podmiot. Na liście domyślnie widoczne są kolumny: Tytuł zgody, Kategoria, Wersja, Data wyrażenia oraz Data wycofania. Istnieje możliwość wyboru na liście również kolumn domyślnie ukrytych: Źródło pozyskania,  Źródło wycofania, Treść zgody, E-mail, SMS, Telefon oraz List. Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla podmiotu, ich przeglądanie oraz edycję (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza . Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody podmiotu: Należy na nim wybrać tytuł zgody, datę wyrażenia zgody oraz źródło jej pozyskania. Pole Ip wyrażenia uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz. Przy ponownej edycji zgody aktywne stają się pola dotyczące wycofania zgody – Data wycofania, Źródło wycofania oraz Powód wycofania. Pole Ip wycofania uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz. Operator mający zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo dostępu do rejestrów może z poziomu menu Ogólne/ Rejestry przeglądać zgody wyrażone przez poszczególne podmioty na liście Rejestr zgód: Widoczna jest na niej lista zgód wyrażonych przez wszystkie podmioty (kontrahentów, przedstawicieli, pracowników oraz wspólników). Na liście widoczne są kolumny: Kategoria, Podmiot, Akronim, Imię i nazwisko, Tytuł zgody, Data wyrażenia, Data wycofania, Źródło pozyskania, Treść zgody, Wersja oraz Źródło wycofania. Dostępne są również ukryte kolumny: E-mail, List, SMS oraz Telefon. Lista może być filtrowana według kategorii, podmiotu oraz obowiązywania na wskazany dzień. Ikona lupy  umożliwia podejrzenie szczegółów podświetlonej zgody.
 3. Anonimizacja danych. Wprowadzono funkcję anonimizacji danych osobowych kontrahenta i przedstawiciela powodującą nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji danej osoby. Funkcja dotyczy kart kontrahentów, przedstawicieli oraz dokumentów z nimi powiązanych. Zmiany w konfiguracji dotyczące Anonimizacji danych osobowych Na karcie operatora (w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] w sekcji Dane osobowe dodany został parametr Prawo do anonimizacji danych osobowych. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla istniejących operatorów z uprawnieniami administratora (nowo dodawany administrator nie będzie miał tego parametru domyślnie zaznaczonego).Dodatkowo w Konfiguracji/ Firmy/ Ogólne dodana została gałąź Dane osobowe. Widoczna jest wyłącznie dla operatorów mających zaznaczony parametr Prawo do anonimizacji danych osobowych. Można na niej wskazać okres za jaki mają być sprawdzane dokumenty przed wykonaniem anonimizacji danych. Parametr Zablokuj możliwość anonimizacji, jeśli występują dokumenty wystawione w ciągu ostatnich: domyślnie przyjmuje wartość 5 lat. Wynika to z faktu, że okres minimalnego przechowywania dokumentów prawno -podatkowych w Polsce wynosi 5 lat. W związku z tym dokumenty wystawione do 5 lat wstecz nie powinny być anonimizowane. Wartość parametru może zostać zmieniona przez operatora. Przy próbie jego zmiany pojawia się informacja dla Użytkownika dotycząca powyżej opisanych wymagań. Wartość parametru podawana jest w latach i odnosi się do daty dokumentu rozumianej jako wcześniejsza niż 1 stycznia roku sprzed podanej w parametrze ilości lat w stosunku do daty bieżącej ustawionej w systemie. Przykładowo dla standardowego okresu 5 lat w przypadku anonimizacji wykonanej w 2018 roku, procesowi temu może zostać poddany dokument z datami wcześniejszymi niż 1 stycznia 2013 roku. Jak działa funkcja anonimizacji? Podczas wykonywania anonimizacji danych, każdorazowo sprawdzana jest ilość lat ustawiona w tym parametrze w Konfiguracji i w zależności od wpisanej tam wartości za ten okres czasu są sprawdzane dokumenty. Dopiero po wykonaniu takiej weryfikacji jeżeli nie będzie dokumentów blokujących anonimizację (a więc żaden dokument nie będzie zawierał się w okresie krótszym niż podana ilość lat), będzie możliwe wykonanie operacji anonimizacji danych. Jeżeli dokument zawiera kilka dat, sprawdzana jest najpóźniejsza z nich. Przykładowo dla standardowego okresu 5 lat w przypadku anonimizacji wykonanej w 2018 roku, faktura zakupu z datą wystawienia i zakupu 2012-12-28, a datą wpływu 2013-01-02 będzie blokowała proces anonimizacji z racji tego, że najpóźniejsza z dat (w tym przypadku data wpływu) jest późniejsza niż wskazany w Konfiguracji okres. W przypadku ustawienia dla parametru wartości 0 lat, żadne dokumenty nie będą weryfikowane, w związku z czym nie będą blokowały możliwości wykonania anonimizacji danych. Dokumenty ważne dla celów podatkowych, dla których sprawdzany jest okres zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji (które zgodnie z przepisami powinny być przechowywane 5 lat) to: 
  • Faktury Sprzedaży i korekty
  • Faktury zaliczkowa i korekty
  • Paragony i korekty
  • Tax Free
  • Faktury zakupu i korekty
  • Faktury RR i korekty
  • Wydania zewnętrzne i korekty
  • Przyjęcia zewnętrzne i korekty
  • Rozchody wewnętrzne i korekty
  • Przychody wewnętrzne i korekty
  • Dokumenty PKA i korekty
  • Dokumenty WKA i korekty
  • Dokumenty wewnętrzne – Faktura wewnętrzna sprzedaży
  • Dokumenty wewnętrzne – Faktura wewnętrzna zakupu
  • Rejestr VAT sprzedaży łącznie z dokumentami wewnętrznymi
  • Rejestr VAT zakupu łącznie z dokumentami wewnętrznymi
  • Ewidencja dodatkowa przychodów
  • Ewidencja dodatkowa kosztów
  • Zapisy księgowe w przypadku księgowości kontowej i KPiR
  • Bilans otwarcia w księgowości kontowej
  • Noty odsetkowe (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
  • Potwierdzenia salda (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
  • Ponaglenia zapłaty (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
  • Dokumenty kompensat
  Dokumenty anulowane nie blokują procesu anonimizacji. Niezrealizowane procesy blokujące anonimizację niezależnie od okresu wprowadzonego w Konfiguracji:
  • Kontakty, zadania (tylko w buforze)
  • Rezerwacje odbiorcy (zarówno niezrealizowane jak i w buforze)
  • Zamówienia dostawcy (zarówno niezrealizowane jak i w buforze)
  • Zlecenia serwisowe (zarówno otwarte jak i w buforze)
  • Oferty handlowe (tylko w buforze)
  • Proces w Obiegu dokumentów (musi zostać zakończony) 
 4. Dla powyższych dokumentów nie jest weryfikowane ustawienie parametru dotyczącego dat, tylko blokują one zawsze proces anonimizacji danych. Użytkownik powinien przed przeprowadzeniem anonimizacji uporządkować dokumenty w bazie tak, aby proces z nimi związany został zakończony. Oznacza to ich usunięcie, zamknięcie, zrealizowanie bądź anulowanie. Fakt występowania nierozliczonych płatności/zapisów w module Kasa/Bank bądź nierozrachowanych rozrachunków w przypadku księgowości kontowej dla danego kontrahenta uniemożliwia przeprowadzenie jego anonimizacji niezależnie od daty takiej płatności/zapisu/rozrachunku. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia parametru Anonimizuj pomimo nierozliczonych płatności/ rozrachunków, co pozwala na anonimizację danych również w takim przypadku. Wówczas nierozliczone płatności/zapisy/rozrachunki wyświetlane są jako dokumenty na których zostaną usunięte dane osobowe. Jeżeli ten parametr jest niezaznaczony, wówczas blokowana jest anonimizacja w sytuacji gdy w bazie znajdują się nierozliczone płatności/zapisy/rozrachunki dla określonego podmiotu. Każda taka płatność/zapis/rozrachunek wyświetlana jest jako dokument blokujący wykonanie anonimizacji. Z racji tego że przy pełnej księgowości mogą mieć miejsce zarówno rozliczenia w module Kasa/Bank, jak i rozrachunki na kontach księgowych, dodany został parametr: w przypadku księgowości kontowej nierozliczone płatności sprawdzaj wg modułu z możliwymi do zaznaczenia opcjami: KH (domyślnie zaznaczona opcja) lub Kasa/Bank. Przy zaznaczonej opcji Kasa/Bank – sprawdzane jest czy istnieją jakieś nierozliczone lub częściowo rozliczone płatności w preliminarzu i zapisy kasowe/bankowe dla kontrahenta. Przy zaznaczonej opcji KH sprawdzane jest czy istnieją jakieś nierozrachowane lub częściowo rozrachowane rozrachunki na kontach określonego kontrahenta (nie są weryfikowane płatności/zapisy w module Kasa/Bank). W przypadku innych rodzajów księgowości (Ewidencja ryczałtowa oraz Księga podatkowa) zawsze weryfikowany jest stan płatności/zapisów w module Kasa/Bank. Uruchomienie funkcji anonimizacji Funkcja anonimizacja danych osobowych dostępna jest (dla operatora z zaznaczonym parametrem Prawo do anonimizacji danych osobowych) z poziomu menu Ogólne w sekcji Dane osobowe  . Możliwe jest wykonanie operacji zamazywania danych osobowych zarówno kontrahenta jak i przedstawiciela. Po wybraniu opcji Anonimizacja kontrahenta otwierane jest okno, gdzie należy wskazać odpowiedniego kontrahenta: W przypadku opcji Anonimizacja przedstawiciela otwierane jest okno, na którym należy wskazać najpierw kontrahenta, a następnie przypisanego do niego przedstawiciela: Ikona lupy  umożliwia podejrzenie karty wybranego przedstawiciela. Nie można wykonać anonimizacji w przypadku, gdy zostanie wskazany kontrahent lub przedstawiciel wybrany jako Administrator Danych Osobowych. Nie można również zamazywać danych kontrahenta oznaczonego jako komornik.
  Uwaga
  Przed wykonaniem funkcji anonimizacji danych należy wykonać synchronizację z Comarch e-Sklep/ Wszystko.pl/ Detal/ Mobile.
  Po wybraniu kontrahenta (przedstawiciela) wyświetlane są dokumenty z nim powiązane. W przypadku kontrahentów scalonych, na liście dokumentów wyświetlane są również dokumenty powiązanych kontrahentów. Następuje weryfikacja dokumentów pod względem parametrów określonych w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe. Jeżeli istnieją jakiekolwiek dokumenty blokujące wykonanie anonimizacji, wówczas zostają one wyświetlone: Wyświetloną listę dokumentów można wyeksportować do pliku lub wydrukować. Lista zawiera takie informacje, jak typ dokumentu, numer dokumentu, data dokumentu oraz opis. Lista pogrupowana jest po typie dokumentu/słownika. Przycisk służący do anonimizacji jest w takim przypadku nieaktywny. Użytkownik chcąc wykonać anonimizację powinien zweryfikować wyświetlone dokumenty, zamknąć rezerwacje, zamówienia, wyciągnąć oferty z bufora. Jeżeli nie ma żadnego dokumentu blokującego anonimizację wówczas wyświetlane są wszystkie dokumenty powiązane z anonimizowanym podmiotem: Po kliknięciu przycisku Anonimizuj pojawia się ostrzeżenie dla Użytkownika: Po wykonaniu funkcji anonimizacji danych, dane osobowe wybranego kontrahenta/przedstawiciela zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich dokumentów wystawionych dla niego. Karta kontrahenta/przedstawiciela zostanie oznaczona jako nieaktywna. Nie będzie możliwości wystawiania dokumentów i korekt do dokumentów, realizacji zamówień, płatności. Nie będzie możliwości wyświetlania historii kontrahenta. Czy wykonać funkcję anonimizacji danych? Wybór opcji Tak powoduje wykonanie funkcji anonimizacji danych kontrahenta. Po wybraniu opcji Nie następuje powrót do okna Anonimizacja danych osobowych. Przycisk  Zamknij zamyka okno anonimizacji danych osobowych. Co jest anonimizowane? Po wykonaniu anonimizacji danych, karta kontrahenta jest ustawiana jako karta nieaktywna. Kod kontrahenta zmieniany jest na: ANONIM + numer kolejny(zaczynając od 1), nazwa jest zmieniana na: Dane zanonimizowane. Z karty kontrahenta usuwane są wszystkie dane: 
  • Nazwa
  • Numer NIP
  • Dane adresowe
  • Numery telefonów i adresy e-mail
  • Numery rachunków bankowych
  • Opis i kategorie
  • Przedstawiciele kontrahenta
  • Powiązania z odbiorcami
  • Atrybuty kontrahenta
  • Zgody
  • Historia w VAT 
  Po otwarciu karty kontrahenta w nagłówku okna wyświetlany jest napis: Dane kontrahenta zostały zanonimizowane w dniu (podana data anonimizacji). Jeżeli anonimizowany kontrahent posiada powiązanego przedstawiciela, to dane tego przedstawiciela również są zanonimizowane. Jeżeli z anonimizowanym kontrahentem są powiązani scaleni kontrahenci, ich dane również zostaną zanonimizowane. Jeśli anonimizowany kontrahent jest odbiorcą innego kontrahenta, po zanonimizowaniu zostanie on usunięty z listy odbiorców kontrahenta. W przypadku anonimizacji przedstawiciela usuwane są wszystkie dane zapisane na karcie przedstawiciela. Imię i nazwisko takiego przedstawiciela zastępowane jest poprzez słowo ANONIM + numer kolejny. W nagłówku formularza przedstawiciela umieszczany jest napis: Dane przedstawiciela zostały zanonimizowane w dniu (podana data anonimizacji). Z każdego dokumentu wystawionego dla anonimizowanego kontrahenta (jak i z płatności oraz zapisu księgowego) usuwane są wszystkie dane z nim związane (nazwa, numer NIP, adres). Dotyczy to wszystkich miejsc na dokumencie, gdzie dany kontrahent mógł zostać wskazany: podmiot główny (Dostawca/Nabywca), Nadawca/ Odbiorca, płatnik i zaliczkobiorca. Anonimizacja dotyczy dokumentów zatwierdzonych, w buforze, anulowanych, korekt oraz dokumentów pierwotnych. Jeżeli dokument został zanonimizowany, nie ma możliwości przekształcenia go, skopiowania, przeniesienia do rejestrów VAT oraz zaksięgowania. Zanonimizowane dokumenty można anulować. Można je również skasować, jeżeli są zapisane do bufora lub nie są zaksięgowane. Możliwe jest usunięcie zapisu księgowego dla zanonimizowanego dokumentu. Po zanonimizowaniu przedstawiciela, na dokumentach handlowo magazynowych, pola Nazwisko osoby wystawiającej dokument, Nazwisko osoby odbierającej dokument (zakładka [Kontrahent]), są puste. W przypadku słownikowych kont księgowych zanonimizowanego kontrahenta, nazwa konta zmieniana jest na: Nazwa konta została usunięta a samo konto oznaczane jest jako nieaktywne. Dotyczy wszystkich kont słownikowych kontrahenta w dowolnym okresie obrachunkowym. Poniżej lista dokumentów/danych słownikowych podlegających anonimizacji: 
  • Faktury Sprzedaży i korekty
  • Faktury zaliczkowe i korekty
  • Paragony i korekty
  • Tax Free
  • Faktury zakupu i korekty
  • Faktury RR i korekty
  • Wydania zewnętrzne, Przyjęcia zewnętrzne i korekty
  • Rozchody wewnętrzne, Przychody wewnętrzne i korekty
  • Dokumenty PKA, WKA i korekty
  • Dokumenty wewnętrzne – Faktura wewnętrzna sprzedaży oraz Faktura wewnętrzna zakupu
  • Rejestry VAT sprzedaży i zakupu łącznie z dokumentami wewnętrznymi
  • Ewidencja dodatkowa przychodów / kosztów
  • Zapisy księgowe w przypadku księgowości kontowej i KPiR
  • Konto księgowe w przypadku księgowości kontowej
  • Bilans otwarcia w księgowości kontowej
  • Noty odsetkowe (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
  • Potwierdzenia salda (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
  • Ponaglenia zapłaty (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
  • Zapisy kasowe/bankowe
  • Zdarzenia w preliminarzu płatności
  • Dokumenty kompensat
  • Kontakty, zadania
  • Rezerwacje odbiorcy (zrealizowane)
  • Zamówienia dostawcy (zrealizowane)
  • Oferty handlowe (zatwierdzone)
  • Ewidencja wyrobów węglowych
  • Raport braków
  • Deklaracje INTRASTAT
  • SENT
  • Wzorzec faktury cyklicznej
  • Kontakty
  • Ankiety
  • SMS
  • E-mail
  • Historia zdarzeń windykacyjnych
  • Archiwum wydruków
  • Biblioteka dokumentów
  • Proces w Obiegu dokumentów (zakończony)
  • Zlecenia serwisowe (zamknięte)
  • Zlecenia cykliczne
  • Urządzenia
  • Karta towaru
  • Rabaty
  • Atrybuty kontrahenta 
  Uwaga
  Przed wykonaniem anonimizacji należy zarchiwizować wybrane wiadomości e-mail oraz sms anonimizowanego podmiotu (bez danych osobowych), ponieważ po wykonaniu tej operacji zostaną one usunięte z bazy. Wiadomość e mail zostanie usunięta nawet jeżeli dotyczy większego grona odbiorców a nie tylko anonimizowanego podmiotu.
  Na co należy zwrócić uwagę po wykonaniu anonimizacji? Podczas anonimizacji danych usuwane są SMSy powiązane z anonimizowanym podmiotem. Jeżeli istniejące w bazie SMSy są nie powiązane z tym podmiotem, nie są automatycznie usuwane. W związku z tym zalecamy ich zweryfikowanie i usunięcie tych, które nie powinny pozostać w bazie. Podobnie w przypadku wiadomości e-mail – w gestii Użytkownika jest ich weryfikacja i ewentualne usunięcie.Należy pamiętać o tym, że na dokumentach w module OBD anonimizowany jest sam podmiot. W przypadku kiedy taki dokument OBD ma podpięte załączniki, wówczas Użytkownik powinien dokonać ich weryfikacji. Należy zweryfikować czy adres e-mail anonimizowanego podmiotu nie jest uzupełniony na szablonach e‑mail w polu UDW. Anonimizacja danych kontrahenta i przedstawiciela wpływa tylko na bieżącą bazę danych. Na kopiach bezpieczeństwa wykonanych przed tą operacją pozostaną pełne dane osobowe tych podmiotów. Do Użytkownika który odpowiada za kopie bezpieczeństwa baz danych należy weryfikacja informacji w nich się znajdujących. Karty zanonimizowanych kontrahentów nie są przenoszone ani aktualizowane za pomocą pracy rozproszonej. Również w przypadku eksportu do pliku MS Excel z poziomu listy kontrahentów zanonimizowane podmioty nie są eksportowane. Anonimizacja danych podmiotu wraz z informacją o każdym anonimizowanym dokumencie pojawia się w logach Historii zmian.
 5. Logowanie działań operatorów. Umożliwiono zapisywanie kolejnych działań wykonywanych przez operatorów w programie. Funkcja rejestruje kolejne akcje wykonywane w programie przez Użytkownika. Taki zapis historii umożliwia zapamiętywanie osób, które modyfikują lub pobierają dane z programu. Rejestrowane są m. in. takie operacje, jak: 
  • dodanie, modyfikacja i usunięcie dokumentów oraz danych słownikowych,
  • zatwierdzanie dokumentów,
  • wysyłanie i odbieranie UPO dla deklaracji oraz plików JPK,
  • wykonywanie wydruków (wraz z informacją jaki wydruk wykonano),
  • eksportowanie danych (wraz z informacją do jakiego pliku nastąpił eksport),
  • wysłanie z programu wiadomości e-mail oraz SMS
  • logowanie do bazy (wraz z informacją o modułach jakie zostały pobrane),
  • wykonanie kopii bazy danych,
  • dodanie nowej bazy oraz jej usunięcie,
  • wejście do konfiguracji programu.
  Nie jest rejestrowane jakie pola zostały zmodyfikowane na dokumencie bądź danych słownikowych a jedynie sam fakt zaistnienia tej czynności. Dla każdej operacji zapisywane są:
  • Nazwisko lub Akronim Operatora wykonującego operację,
  • Data i godzina operacji,
  • Typ słownika lub dokumentu z którym związany jest wpis (np. Kontrahent, Pracownik, Faktura sprzedaży, Polecenie księgowania),
  • Kod podmiotu lub numer dokumentu którego dotyczy operacja,
  • Rodzaj wykonanej operacji (np. Dodanie, Modyfikacja, Usunięcie, Wydrukowanie, Eksport do XML),
  • Dodatkowy opis operacji (np. nazwa wykonanego wydruku, lokalizacja dla eksportu danych).  
 6. Zapis operacji następuje w momencie zaistnienia zmiany dla danego dokumentu/danej w bazie – w szczególności jego dodania, zmodyfikowania bądź usunięcia. Tak więc samo podejrzenie danych bez żadnej ich zmiany nie jest zapisywane. Jeżeli jednak wykonano wydruk (podgląd wydruku) bądź jakikolwiek eksport danych (np. do PDF, Excel, XML, za pomocą pracy rozproszonej bądź IWD, eksport płatności z preliminarza, itp), to pomimo że taka operacja może nie powodować zmian w bazie, jest ona rejestrowana w Historii zmian. Ma to na celu zaewidencjonowanie wszelkich operacji pobrania danych z programu w dowolnej formie (drukowanej bądź elektronicznej). W przypadku operacji seryjnych bądź innych operacji wpływających jednocześnie na większą ilość danych w bazie, zapisywana jest informacja dotycząca każdej pozycji (kontrahenta, pracownika, dokumentu, kategorii, itp) która w efekcie tej operacji uległa zmianie. Tak więc przykładowo seryjna zmiana kategorii dla 100 kontrahentów spowoduje zapis do Historii zmian 100 operacji modyfikacji danych dla każdego ze 100 kontrahentów. Dla operacji wykonywanych dla danych/dokumentów powiązanych z pracownikiem (takich jak: dodatki, nieobecności, wypłaty pracownika), w opisie operacji prezentowany jest kod pracownika wraz z jego imieniem i nazwiskiem. W opisie pojawia się również informacja o dodaniu oraz usunięciu zapisu historycznego pracownika wraz z datą jego aktualizacji. Operacje wykonywane automatycznie (jak choćby pobieranie notowań kursów walut) również są zapisywane. Wejście Operatora do Konfiguracji, nawet jeżeli nie wiązało się z dokonaniem przez niego jakichkolwiek zmian, pojawia się jako zdarzenie w Historii zmian. Zapisywane są również operacje związane z bazami danych, jak logowanie do bazy, dodanie bazy i jej usunięcie, konwersja oraz wykonanie kopii bezpieczeństwa. Podobnie logowane jest wykonanie funkcji z menu Narzędzia z gałęzi Korekty danych, Serwer bazy danych oraz Kasowanie danych. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Zapisuj historię działań Operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jest on dostępny wyłącznie dla operatora z uprawnieniami administratora. Włączenie oraz wyłączenie parametru jest zapisywane w historii zmian. Historia zmian dostępna jest z poziomu formularza każdego dokumentu poprzez kliknięcie na wstążce programu przycisku  Historia zmian. Po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca wyłącznie tego dokumentu. Na liście widoczne są takie informacje, jak: Data operacji, Numer dokumentu, Rodzaj operacji, Operator oraz Opis. Domyślnie zdarzenia posortowane są po dacie operacji. Historia zmian dostępna jest oprócz dokumentów również dla danych słownikowych, takich jak kontrahenci, pracownicy, konta księgowe, pozycje cennikowe, itd. Dodatkowo w menu Narzędzia dodana została grupa Historia z dostępnym na niej przyciskiem Historia zmian . Jest ona dostępna wyłącznie dla Administratora systemu. Po naciśnięciu przycisku  uruchamiane jest okno z pełną listą historii zmian zawierające dwie zakładki: 
  • Działania w obrębie firmy [Nazwa firmy],
  • Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm. 
  Na obydwu zakładach lista zawiera takie same kolumny: Data operacji, Typ słownika/dokumentu, Kod/Numer dokumentu, Rodzaj operacji, Operator oraz Opis. Możliwe jest filtrowanie listy zarówno za pomocą filtra prostego w nagłówku kolumny, jak i filtra zaawansowanego. Wyświetloną listę działań można wyeksportować do pliku lub wydrukować. W przypadku podświetlenia wpisów dotyczących danego dokumentu/słownika, kliknięcie Ikony lupy  powoduje otwarcie okna z historią tego wybranego dokumentu. Kliknięcie przycisku   Archiwizuj powoduje otwarcie okna Archiwizacja historii zmian umożliwiającego zapisanie historii zmian w pliku Excel – zarówno na dysku lokalnym jak i IBARD. Na oknie należy określić zakres dat dla archiwizowanych danych. Jako data do podpowiadana jest data wcześniejsza o miesiąc w stosunku do daty bieżącej. Zaznaczenie parametru Usuń wyeksportowane wpisy powoduje usunięcie z bazy historii zmian która zostanie wyeksportowana do pliku. Przycisk  Archiwizuj powoduje wykonanie archiwizacji i zamknięcie okna. Tworzony jest plik o nazwie Historia_zmian_[Firma] bądź Historia_zmian_wspólnych z określonym na oknie archiwizacji zakresem dat. Przycisk  Zamknij zamyka okno bez wykonania żadnej operacji.
 7. Dane osobowe kontrahenta. Z poziomu formularza kontrahenta umożliwiono eksport jego danych osobowych do pliku XML. W tym celu na formularzu kontrahenta dodany został przycisk  Eksport danych osobowych do XML. Jego naciśnięcie powoduje otwarcie okna, na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku: Plik XML z danymi osobowymi kontrahenta może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem kontrahenta.
 8. Automatyczne aktualizacje programu. Umożliwiono wgrywanie drobnych poprawek do programu z poziomu samej aplikacji. Wprowadzony mechanizm umożliwia automatyczne pobranie poprawek przez Użytkownika, a następnie ich zainstalowanie.
  Uwaga
  W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym funkcjonalność automatycznych aktualizacji programu nie jest dostępna.
  W przypadku dostępnych aktualizacji, po zalogowaniu do programu Operatora nie będącego administratorem Comarch ERP Optima zostanie pokazany komunikat: Dostępne są nowe aktualizacje programu. Skontaktuj się z administratorem aby zainstalować. Aktualizacje nie będą w takim przypadku instalowane. Jeżeli natomiast do programu zalogowany zostanie Operator z uprawnieniami administratora, wówczas zostanie pokazane okno O programie, na którym po prawej stronie wyświetlona zostanie lista aktualizacji. Na liście pokazywane są  zarówno aktualizacje już zainstalowane, jak i te oczekujące na instalację. Pod listą dostępny jest przycisk Zainstaluj aktualizacje, który umożliwia zainstalowanie aktualizacji jeżeli takie są dostępne. Podczas otwierania okna Pomoc/ O programie uruchamiany jest proces sprawdzania dostępnych aktualizacji. Sprawdzanie dostępnych aktualizacji odbywa się raz na cztery godziny. W tym czasie na znajdującym się pod listą aktualizacji przycisku pojawia się opis: Trwa sprawdzanie aktualizacji… Jeżeli żadne aktualizacje do programu nie będą dostępne, wówczas na przycisku wyświetlana jest informacja: Nie znaleziono nowych aktualizacji i jest on wówczas nieaktywny. Jeżeli dostępne są aktualizacje i wybrany zostanie przycisk Zainstaluj aktualizacje, wówczas zostaje otwarte okno, na którym należy podać dane potrzebne do zalogowania się do serwera SQL z uprawnieniami administratora – poprzez login SQL bądź przez domenę NT. Po poprawnym zalogowaniu otwierane jest okno z listą zalogowanych do programu Operatorów. U góry okna widoczna jest informacja: Przed instalacją zakończ pracę na wszystkich stanowiskach. Możesz kontynuować, ale niezapisane zmiany zostaną utracone. Na oknie dostępne są przyciski: 
  • Zamknij i zainstaluj – powoduje zamknięcie połączeń do baz danych programu Comarch ERP Optima i rozpoczęcie procesu aktualizacji,
  • Odśwież – powoduje ponowne pobranie z serwera informacji o aktualnie pracujących Operatorach,
  • Anuluj – zamyka okno przerywając proces aktualizacji. 
 9. Po wybraniu opcji Zamknij i zainstaluj otwierane jest okno prezentujące postęp procesu aktualizacji. Po jego zakończeniu program Comarch ERP Optima na tym stanowisku zostaje uruchomiony ponownie i pokazywane jest okno Rejestracja w programie. W przypadku instalacji wielostanowiskowej, jeżeli na jednym ze stanowisk wykonana zostanie aktualizacja, wówczas podczas uruchamiania programu na innym stanowisku pojawi się podczas logowania komunikat: Na innym stanowisku została zaktualizowana wersja programu, należy wykonać aktualizację na tym komputerze. Wymagane są uprawnienia administratora do tego komputera. Czy wykonać aktualizację? Wybranie odpowiedzi Tak spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji na tym stanowisku. Po wybraniu opcji Nie następuje powrót do okna logowania. Praca w Comarch ERP Optima na tym stanowisku nie będzie możliwa bez przeprowadzenia aktualizacji programu.
 

Zmiany

 1. Numer NIP. Na formularzu kontrahenta oraz na dokumentach umożliwiono wpisanie do 20 znaków w polu NIP. Dłuższy numer NIP został uwzględniony na wydrukach, jak również podczas importów i eksportów (w tym do plików JPK).
 2. Pliki JPK_VAT. Umożliwiono wykazywanie w plikach JPK_VAT dokumentów z rejestru sprzedaży VAT zawierających pozycje ze stawką 4% (faktury taksówkarzy). Pozycje wykazywane są w polach K_17 (wartość netto) oraz K_18 (wartość VAT).
 3. Podpisywanie plików JPK. Na oknie Podpisywanie pliku JPK Profilem Zaufanym ePUAP/eGO przycisk Skopiuj link do schowka powoduje skopiowanie pełnej ścieżki do katalogu (bez nazwy pliku), co wiąże się z koniecznością wskazania przez Użytkownika wybranego pliku JPK do podpisu na stronie ePUAP.
 4. Pliki JPK. Na liście plików JPK w obszarze filtra dodano pole Rok umożliwiające wyfiltrowanie plików JPK dotyczących wybranego roku.
 5. Menu nawigacji. Dodano pozycje z menu JPK do Menu nawigacji.
 6. Wydruk danych osobowych kontrahenta. Z poziomu formularza kontrahenta dodany został wydruk Karta kontrahenta/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe kontrahenta przetwarzane na dzień wykonania wydruku.
 7. Przedstawiciel kontrahenta. Podczas kopiowania przedstawiciela na karcie kontrahenta, jeżeli kopiowany przedstawiciel ma włączony mailing seryjny, na utworzonej kopii przedstawiciela parametr dotyczący mailingu seryjnego jest niezaznaczony. Podobnie podczas kopiowania karty kontrahenta z przypisanym przedstawicielem mającym włączony mailing seryjny – na kopii kontrahenta przedstawiciel ma ten parametr niezaznaczony.
 8. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela dodane zostały informacje dotyczące operatora, który dodał tego przedstawiciela jak i go zmodyfikował, wraz z datami jego utworzenia i modyfikacji.
 9. Formularz operatora. Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] dodano informacje dotyczące operatora, który założył tę kartą jak i ją zmodyfikował, wraz z datami jej utworzenia i modyfikacji
 

Poprawiono

 1. Zmiana firmy. Umożliwiono zmianę firmy (System/ Zmiana firmy) w przypadku pracy programu w trybie tylko do odczytu.
 2. Blokady operatora. Umożliwiono operatorowi z włączoną blokadą tylko do wynagrodzeń na dostęp do ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda oraz not odsetkowych dotyczących pracowników.
 3. Filtry obowiązkowe. Na rozwijalnej liście filtrów na listach w programie widoczne były obowiązkowe filtry operatorów. Działanie poprawiono.
 4. Potwierdzenie zamknięcia programu. W przypadku zminimalizowania programu Comarch ERP Optima do paska Windows i próbie jego zamknięcia za pomocą funkcji Zamknij okno, okno programu jest przywracane i pojawia się pytanie o potwierdzenie chęci wyjścia z programu.
 5. Import z pliku JPK_VAT. Poprawiono import z plików JPK_VAT do rejestrów VAT dokumentów dotyczących odwrotnego obciążenia. Dokumenty z kwotami w polach K_34 i K_35 importowane są do rejestrów VAT z rodzajem transakcji: Krajowa - podatnikiem jest nabywca.
 6. Migrator. Umożliwiono import z pliku MS Excel oraz programu FPP towarów zawierających apostrof w kodzie bądź nazwie.
 7. Funkcje dodatkowe. Umożliwiono wywoływanie wydruków tekstowych z poziomu automatycznie wykonywanych funkcji dodatkowych.

Kasa/Bank

Poprawiono

 1. Wydruk przelewu US. Na wydruku przelewu do urzędu skarbowego, pomimo wpisania w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku dodatkowej kwoty w polu ‘Powiększ kwotę przelewu o’, w polu 06 kwota słownie drukowana była kwota z deklaracji. Działanie poprawiono.
 2. Eksport poleceń przelewu. Formaty XML. Przy eksporcie przelewów formatami Przelewy krajowe (xml) (standardowy), Przelewy SEPA (xml) (standardowy), Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy), Przelewy walutowe (xml) (standardowy) i zaznaczonym parametrze Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów, plik XML z przelewami był błędnie generowany (nie było możliwości zaimportowania go do systemu bankowego). Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

 

Handel

Nowości

 1. Deklaracja AKC-WW (6). W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 273) dla deklaracji AKC-WW wprowadzono wersję formularza 6 oraz wydruk zgodny z tą wersją.
 2. Wydruk Tax Free. Dostosowano wydruk dokumentu Tax Free zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 521).
 3. KGO – Rejestr BDO. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Fakturach Sprzedaży drukowany jest numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO
 4. Eksport / import cennika w formacie MS Excel - kody CN. Podczas eksportu cennika do dokumentu MS Excel (menu Ogólne/ Cennik, ikona  - Eksportuj cennik) do oddzielnego arkusza przenoszone są wszystkie kody CN zdefiniowane w programie (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Kolumny dla kodów CN przyjmują nazwy: 
  • Kodośmiocyfrowy kod CN (kolumna obowiązkowa),
  • Opis – opis kodu CN,
  • Jm – dla kodów CN związanych z jednostką miary uzupełniającą należy podać nazwę tej jednostki,
  • Masa – kolumna przyjmuje wartość 1 jeśli dla kodu CN należy określić masę towaru.
  Kody CN są importowane każdorazowo podczas importu cennika z dokumentu MS Excel (menu Ogólne/ Cennik, ikona  – Importuj cennik). Dzięki tej opcji można dodać do bazy danych nowe kody CN oraz zaktualizować informacje dotyczące kodów już istniejących w programie. Wykonując eksport cennika w formacie MS Excel do arkusza Cennik przenoszone są z kartotek towarowych dane dotyczące deklaracji Intrastat. Podczas importu cennika istnieje możliwość aktualizacji tych danych. W arkuszu kolumny przyjmują nazwy:
  • Intrastat – kod CN – ośmiocyfrowy kod CN,
  • Intrastat – kraj pochodzenia – dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru,
  • Intrastat – masa – masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg,
  • Intrastat – JmPomPrzelicznikL – licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru,
  • Intrastat – JmPomPrzelicznikM – mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
 5. Aby dane dotyczące Intrastatu zostały zaktualizowane podczas importu cennika należy zaznaczyć parametr aktualizacja kodów CN.
  Uwaga
  W sytuacji, kiedy w arkuszu Cennik dla towaru uzupełniono kod CN, ale nie ma go bazie, do której wykonywany jest import i nie uzupełniono go w arkuszu Kody CN, kod ten nie zostanie uzupełniony na importowanej/ aktualizowanej kartotece towarowej.
 6. Wydruki EKO:
  • Na liście Faktur Sprzedaży, na górnej wstążce pod ikoną Wydruk danych/ Podgląd wydruku dodano możliwość seryjnego drukowania zaznaczonych faktur z wykorzystaniem wzoru wydruku Eko – wydruki seryjne: Wzór standard, Duplikat.
  • Dodano wydruki Eko – Faktura Pro Forma: Wzór standard, Duplikat.
  • Na wydrukach Eko – Faktura oraz Eko – Korekta w polu Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury, drukowane jest imię i nazwisko operatora, który zatwierdził dokument. 
 7. Przesyłki kurierskie. Umożliwiono seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. Opcja jest dostępna w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki pod przyciskiem - Drukuj list przewozowy.
 8. Adres e-mail odbiorcy. Na dokumentach handlowych/ magazynowych zwiększono długość pola Email dla odbiorcy do 127 znaków.
 9. Operator zatwierdzający, drukujący dokument. Na dokumentach handlowych/ magazynowych (zakładka [Płatności] bądź [Dodatkowe]) dodano pola z informacją o operatorze, który zatwierdził dokument i dacie jego zatwierdzenia. Na dokumentach w buforze pola są puste.
 10. Operator zatwierdzający, drukujący dokument – kolumny. Na listach dokumentów handlowych/ magazynowych dodano jako kolumny dodatkowe do wyboru: Wydrukował, Data wydruku, Zatwierdził, Data zatwierdzenia. Kolumny zawierają informację o operatorze, który zatwierdził i wydrukował dokument oraz o dacie tych operacji. Jeśli w konfiguracji nie uzupełniono imienia i nazwiska operatora, w polach z informacją o operatorze zatwierdzającym i drukującym dokument, wyświetlany jest kod operatora.

Zmiany

 1. Import cennika z arkusza MS Excel, opakowania kaucjonowane. Jeśli w arkuszu w kolumnie OpakowanieKucja wprowadzono inną cyfrę zamiast dozwolonych (1 – opakowanie kaucjonowane, 0 – pozostałe przypadki), podczas importu cennika towar traktowany jest jako opakowanie kaucjonowane.

Poprawiono

 1. Zatwierdzenie PZ. Dla określonych wartości, przy zatwierdzaniu Przyjęcia Zewnętrznego na stałe, w sytuacji kiedy cena początkowa na karcie towaru wynosiła zero, pojawiał się komunikat: Divide by zero error encountered. Działanie programu poprawiono.
 2. Dokument WZKK. Po zaksięgowaniu Korekty Kosztu Wydania Zewnętrznego, wartość na WZKK jest wyświetlana prawidłowo.
 3. Historia kontrahenta. W historii kontrahenta, na zakładce [Zbiorczo] w kolumnie Zaległość PLN nie są ujmowane dokumenty, dla których ustawiono status płatności jako nie podlegający rozliczeniu.
 4. Anulowanie dokumentu. Po anulowaniu dokumentu aktualizacji ulega informacja o operatorze modyfikującym dokument.
 5. Ewidencja wyrobów węglowych. Na wydruku Zestawienie dokumentów dostaw (GenRap) poprawiono drukowanie wartości opałowej dla wyrobu węglowego dodanego na dokument w jednostce pomocniczej.
 6. Modyfikacja atrybutów na dokumentach. Modyfikacja atrybutów na dokumentach handlowych/ magazynowych skutkuje zmianą daty modyfikacji dokumentu.
 7. Wydruk Eko – Faktura. Dla Faktury Sprzedaży przekształconej z Paragonu na wydruku Eko – Faktura drukowany jest numer rachunku bankowego.
 8. Wydruki Eko – Korekta. Dla korekty ilości, wartości, stawki VAT poprawiono drukowanie stawki VAT korygowanych pozycji, w sytuacji kiedy na korygowanej Fakturze Sprzedaży towar ma stawkę VAT NP.
 9. Wydruk Eko – Korekta zbiorcza. Poprawiono drukowanie daty w sekcji Numery i daty wystawienia faktur, których dotyczy korekta.
 10. Wydruk Korekta wartości/ Wzór standard. Poprawiono drukowanie ilości korygowanej pozycji przy wykonywaniu wydruku bezpośrednio poprzez opcję Wydruk danych.
 11. Wydruki Przyjęcie Zewnętrzne/ Według cen z cennika, Przesunięcie MM/ Z ceną z karty towaru. Przywrócono generowanie wydruków.
 12. Wydruk korekty VAT, odwrotne obciążenie. Poprawiono drukowanie stawki VAT pozycji przed korektą, w sytuacji kiedy na korygowanej Fakturze Sprzedaży pozycja miała stawkę NP i na korekcie wskazano status kontrahenta Podatnikiem jest nabywca.
 

Współpraca z Comarch EDI

 1. Lokalizacja, numer i data dostawy. Przy eksporcie faktury sprzedaży pobierane są dane dotyczące dostawy z powiązanego wydania zewnętrznego również w przypadku, gdy faktura powstała z faktury pro forma.
 

Współpraca z wszystko.pl

Poprawiono

 1. Synchronizacja z wszystko.pl. Poprawiono synchronizację Comarch ERP Optima z wszystko.pl w przypadku, gdy na dokumencie skojarzonym z zamówieniem z wszystko.pl, podano ręcznie numer listu przewozowego.
 

Współpraca z Comarch Mobile

 

Zmiany

 1. Dokumenty historyczne. Zoptymalizowano funkcjonalność wysyłki dokumentów historycznych z Comarch ERP Optima na urządzenie mobilne.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 23.04.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych 

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji 

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2018.5.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2018.5.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2018.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2018.2.1 lub wyższaZalecana 2018.3.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch ERP e-Pracownik2018.5.1
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży2018.1.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.1.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2017.1.2 lub wyższa
Comarch ERP Altum2018.0.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
 

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

 

CRM

Zmiany

 1. Formularz ankiety – nazwa kontrahenta. Na formularzu ankiety dodano pole z nazwą kontrahenta. Jeśli ankieta wygenerowana jest na kontrahenta, to w polu obok kodu widnieje również nazwa firmy. W przypadku ankiety, która dotyczy pracownika obok akronimu pracownika pojawia się jego imię i nazwisko.
 

Obieg dokumentów

Poprawiono

 1. Wydruki. Zoptymalizowano generowanie wydruku z poziomu Dokumentu.
 

Serwis

Zmiany

 1. Części dla Zlecenia Serwisowego. Na oknie Części dla zlecenia serwisowego nie są wyświetlane te magazyny, dla których operator ma ustawiony zakaz.
 

Nowości i zmiany w wersji 2018.2.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki - wartości obowiązujące od 01.01.2018 r. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
  • Dochód deklarowany (składki społeczne): 2 665,80 zł
  • Dochód deklarowany (składka zdrowotna): 3554,93 zł
  • Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej: 11 107,50 zł
  • Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych: 4 443,00 zł  
 2. Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS 
  • Roczna podstawa składek ZUS: 133 290,00 zł  
  Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki 
  • Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 2 665,80 zł  
    Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.(M.P. z 2018., poz. 128.). Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2017, poz. 1174).
 3. Wydruk ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b.  
  • Przed wydrukiem ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3)’, ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a)’ i ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b)’ dodano parametr ‘Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania’. W przypadku zaznaczenia parametru, na formularzu zostanie wykazany adres zamieszkania pracownika, gdy parametr nie zostanie zaznaczony na formularzu zostanie wykazany adres zameldowania pracownika. Parametr jest zapamiętywany.
  • Dostosowaliśmy formularze:
   • Zaświadczenie płatnika składek Z-3 (dotyczące pracowników),
   • Zaświadczenie płatnika składek Z-3a (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych), do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS na stronie www.zus.pl    
 4. Formularz deklaracji PIT pracownika - dane pracownika. Z poziomu formularza deklaracji PIT pracownika (PIT-11, PIT-8C, ITF-1R/IFT-1) dodano na górnej wstążce przycisk 'Dane pracownika’  , która wywołuje dane pracownika (zapis aktualny na ostatni dzień roku (31.12), za który robiona jest deklaracja): 
  • w trybie do edycji (status deklaracji – bufor lub zamknięta, ale nie wysłana do systemu e-Deklaracje),
  • w trybie do podglądu (status deklaracji – wysłana do systemu e-Deklaracje).Jeżeli Użytkownik zmieni dane na formularzu danych pracownika, to podczas zapisywania formularza pojawia się komunikat: Dane pracownika zostały zmienione. Czy chcesz przeliczyć deklarację?
   • przy wybraniu ‘NIE’ – nastąpi zamknięcie formularza danych kadrowych pracownika i powrót do formularza deklaracji z takimi danymi, jakie na niej były przed edycją dennych pracownika,
   • przy wybraniu 'TAK’- nastąpi zamknięcie formularza danych kadrowych pracownika i:
    • dla deklaracji w buforze – przeliczą się automatycznie wszystkie dane na edytowanej deklaracji (tekstowe i kwotowe) i otwartej deklaracji (nadal w buforze),
    • dla deklaracji zamkniętej – nastąpi automatyczne cofnięcie deklaracji do bufora i przeliczenie na niej wszystkich danych (tekstowe i kwotowe). Po automatycznym przeliczeniu nastąpi powrót do edycji formularza (będącego w buforze). Deklaracja po przeliczeniu nie zostanie automatycznie zablokowana – o ponownej zmianie jej statusu na ‘zablokowana’ decyduje Operator.
 5. Aktualizacja formularza danych kadrowych pracownika. Na formularzu danych kadrowych dodano przycisk ‘Porównaj z poprzednim zapisem historycznym’ . Zaktualizowane w stosunku do poprzedniego zapisu historycznego dane kadrowe są wyróżnione kolorem zielonym. Dodatkowo na liście zapisów historycznych pracownika można za pomocą przycisku  uzyskać informację o różnicach pomiędzy kolejnymi zapisami historycznymi - na pomocniczym oknie wyświetlana jest lista pól, dla których wartość w podświetlonym zapisie historycznym różni się od wartości w zapisie bezpośrednio go poprzedzającym.
 6. Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie. Wprowadzono dodatkowe algorytmy bilansowania nadgodzin  dobowych i średniotygodniowych z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych. Algorytm bilansowania nadgodzin od wersji 2018.2  można ustawić indywidualnie dla każdego kalendarza. Na formularzu kalendarza (Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze) udostępniono parametr: ‘Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie’, który zastąpił globalny parametr o tej samej nazwie, znajdujący się w Konfiguracji/Firma/Płace/Konfiguracja kalendarzy. Dla kalendarza, w którym nie jest zaznaczony parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’, są dostępne opcje:
  • Nie bilansuj,
  • 100%, 50%,
  • 50%, 100%. 
 7. Dla kalendarza, w którym jest zaznaczony parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’, są dostępne nowe opcje, dedykowane dla takiego kalendarza: 
  • Tylko średniotygodniowe,
  • Średniotygodniowe, dobowe 100%,50%,
  • Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100%.
  Nowe opcje bilansowania, dostępne przy ustawieniu podziału nadgodzin na dobowe i średniotygodniowe, przy rozliczaniu nadgodzin w wypłatach, działają następująco:
  • Tylko średniotygodniowe – działanie takie samo, jak we wcześniejszych wersjach było przy ustawieniu opcji ‘Nie bilansuj’, czyli nadgodziny dobowe nigdy nie są bilansowane, a na koniec okresu rozliczeniowego niedogodziny z całego okresu rozliczeniowego są bilansowane nadgodzinami średniotygodniowymi, jeśli liczba nadgodzin średniotygodniowych jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin,
  • Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – domyślnie bilansowanie następuje na koniec okresu rozliczeniowego z nadgodzin średniotygodniowych, ale jeśli odnotowano niedogodziny w miesiącu, w którym są odnotowane również nadgodziny dobowe i równocześnie ilość odnotowanych od początku okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych jest niewystarczająca do zbilansowania wszystkich odnotowanych niedogodzin, to nastąpi zbilansowanie tych ‘brakujących’ niegdogodzin nadgodzinami dobowymi 100% wypłacanymi w danym miesiącu, a jeśli tych nadgodzin dobowych 100% również nie wystarczy, to reszta ‘braków’ zostanie zbilansowana nadgodzinami dobowymi 50%, przy czym bilansowanie nadgodzinami dobowymi dotyczy tylko odnotowanych ‘niedogodzin’, nie są ten sposób natomiast być bilansowane nieobecności nieusprawiedliwione (NN-ki),
  • Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – domyślnie bilansowanie nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego z nadgodzin średniotygodniowych, ale jeśli odnotowano niedogodziny w miesiącu, w którym są odnotowane również nadgodziny dobowe i równocześnie ilość odnotowanych od początku okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych jest niewystarczająca do zbilansowania wszystkich odnotowanych niedogodzin, to nastąpi zbilansowanie tych ‘brakujących’ niegdogodzin nadgodzinami dobowymi 50% wypłacanymi w danym miesiącu, a jeśli tych nadgodzin dobowych 50% również nie wystarczy, to reszta ‘braków’ zostanie zbilansowana nadgodzinami dobowymi 100%, tu również nie wystąpi bilansowanie nadgodzinami dobowymi nieobecności typu NN.
 

Zmiany

 1. Kalendarz. Na formularzu kalendarza w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze zmieniono nazwę parametru Norma wg kalendarza na Norma zgodna z planem pracy.
 2. Konfiguracja kalendarzy. W System/Konfiguracja/Firma/Płace/Konfiguracja kalendarzy w części Nadgodziny 100% zmieniono nazwę parametru Wg kalendarza na Wg planu pracy.
 3. Płatności  do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wprowadzono zmiany zgodne z zaleceniami ZUS opublikowanymi w styczniu 2018 r.: 
  • Suma wszystkich składek zapisywana jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy wg zasad obowiązujących od 1.01.2018r, jest pomniejszana o łączną kwotę wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, nawet jeśli przekracza on kwotę składek na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc. Do końca 2017 roku pomniejszeniu o wypłacone zasiłki podlegała jedynie kwota przekazywana do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Zmodyfikowano opis do banku na płatności do ZUS DRA – na płatności do ZUS, w pierwszej linii opisu do banku pojawia się wyraz ‘składki’, a w drugiej linii opisu ‘Znak i numer decyzji pokontrolnej’ uzupełniony na deklaracji DRA.
  • Zaktualizowano wydruk przelewu do ZUS, dla płatności z datą od 01.01.2018r. Jeżeli płatność powstała do indywidualnej DRA dla właściciela (lub jest ręcznie ustawiony indywidualny rachunek składkowy powiązany z właścicielem), to na wydruku przelewu do ZUS w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się Imię i Nazwisko właściciela. W pozostałych przypadkach (płatność do DRA ze składkami pracowników) na wydruku w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się nazwa wpisana w polu Nazwa skrócona na dekl. ZUS w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA. Na liście płatności w Preliminarzu płatności dostępne są 2 wydruki Przelew ZUS i Przelew ZUS (2017).
 4. Umowa cywilnoprawna. Umożliwiliśmy seryjne usuwanie wypłat pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej, który ma naliczoną więcej niż jedną wypłatę na tej samej liście płac.
 5. Wydruki do GUS. Na wydruku GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie punkt 6 dostosowano do wzoru deklaracji GUS Z-06 obowiązującego za 2017 rok.
 6. Deklaracja PIT-40 w związku z tym, że za 2017 rok taka deklaracja nie może być już składana, wprowadzono następujące zmiany
  • zablokowano możliwość dodawania i usuwania deklaracji PIT-40 z poziomu Deklaracje pracownika/Lista deklaracji PIT;
  • ukryto wydruk Lista pracowników dla których naliczono PIT-40 z poziomu Listy pracowników/Wydruki kadrowe.
  • ustawiono jako 'nieaktywne’ standardowe typy wypłat dotyczące zwrotu/pobrania podatku wynikającego z rozliczenia deklaracji PIT-40:
   • Kor.podatku/pobranie za ub.rok/PIT-4.46,
   • Kor.podatku/zalicz.nadpł.ub.rok/PIT-4.47,
   • Kor.podatku/zw.got.nadpł.ub.rok/PIT-4.48.  
 7. PIT-4R(7). Zablokowano możliwość naliczania deklaracji PIT-4R(7) za rok wcześniejszy niż 2018. Przy próbie naliczania deklaracji na wersji formularza 7, gdy wybrano rok 2017 lub wcześniejszy, wyświetla się komunikat: Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2018 r.
 8. Współpraca z systemem Comarch ERP XL. Ukryto parametr ‘Odblokuj importy danych z bazy Comarch ERP XL’ w Konfiguracja/Firma/Płaca/Parametry współpracy z XL. Parametr był potrzebny przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji niższej niż 2015.1, gdy nie było dwukierunkowej synchronizacji. Ukryto przycisk importu danych z Comarch ERP XL na listach, na których import mógł być dostępny przy współpracy z systemem Comarch ERP XL w wersji wcześniejszej niż 2017.0.
 9. Deklaracja GUS Z-12. W eksporcie do pliku deklaracji GUS Z-12 uwzględniono kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w  konfiguracji typu wypłaty na zakładce 'Szczegółowe' w pozycji 'Wliczany do GUS' jedną z opcji dostępnych od wersji 2018.1 Comarch ERP Optima: 
  • dodatki za pracę zmianową,
  • premie regulaminowe,
  • nagrody i premie uznaniowe.
 10. Pożyczka PKZP: 
  • Umożliwiono edycję daty w polu Data naliczania podczas dodawania harmonogramu  do zapisanej pożyczki. We wcześniejszych wersjach Operator nie mógł zmienić domyślnie podstawianej daty, zgodniej z datą bieżącą programu.
  • Wprowadzono kontrolę jednokrotnego naliczania elementu Spłata pożyczki w wypłacie za ten sam okres. Dotychczas element Spłata pożyczki naliczała się w każdej wypłacie na liście płac rodzaju ‘Etat’.
 11.  

Poprawiono

 1. Usuwanie nieobecności pracownika. W przypadku próby usunięcia rozliczonej nieobecności pracownika, jeżeli w wypłacie pracownika nie było pomniejszenia nieobecności, nie wyświetlał się komunikat: Próba usunięcia rozliczonej nieobecności. Dopiero przy próbie zapisywania Kalendarza (Nie)obecności wyświetlał się komunika: Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą WypSkladniki) i nie można było zapisać zmian. Poprawiono.
 2. Współpraca z systemem Comarch ERP XL. Sprawdzanie poprawności numeru PESEL. Jeżeli w bazie Comarch ERP Optima został wyłączony parametr ‘Sprawdzanie poprawności PESEL’ podczas dodawania nowego pracownika w bazie Comarch ERP XL z niepoprawnym numerem PESEL, pracownik nie był dodawany do bazy Comarch ERP Optima i pojawiał się komunikat: Nie powiodło się dodawanie nowego pracownika o akronimie: JK do Comarch ERP XL HR.
 3. Podstawa zasiłku chorobowego. Podstawa zasiłku chorobowego w miesiącu, w którym występował urlop wypoczynkowy, a nie ma innej nieobecności usprawiedliwionej, za którą należy dopełnić - w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia za czas urlopu (np. wypoczynkowego, okolicznościowego) została zmieniona, to do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego wliczana była kwota przed skorygowaniem (składnik podstawowy). Poprawiono.
 4. Wyliczenie dopłat za nadgodziny i za prace w porze nocnej. Jeżeli w System/Konfiguracja/Firma/Płace był zaznaczony parametr ‘Dopłaty do godzin nocnych liczone zgodnie z norma k.p. art. 130’ za miesiąc grudzień 2017 przyjmowana była norma 160 godzin zamiast 152 godziny. Poprawiono.
 5. Pracownik tymczasowy. Niepoprawnie wyliczała się podstawa urlopu wypoczynkowego i podstawa ekwiwalentu za urlop dla pracowników tymczasowych w styczniu 2018. Podstawa liczyła się ze wszystkich wypłat pracownika w całym okresie zatrudnienia w Agencji Pracy Tymczasowej, łącznie z wypłatą za bieżący miesiąc, czyli według zasad jakie obowiązywały przed 01.06.2017 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.06.2017, podstawa urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego powinna być wyliczona ze średniej z poprzednich 3 miesięcy (lub łącznie z okresu 90 dni w poprzednich 6 miesiącach, jeśli nie ma ciągłości 3 miesięcy) zatrudnienia u tego Pracodawcy-Użytkownika, u którego jest udzielany urlop wypoczynkowy lub wypłacany ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 6. Sortowanie kolumny ‘Stanowisko’ na liście pracowników. Jeżeli na liście pracowników zostało wybrane sortowanie po kolumnie ‘Stanowisko’ oraz wybrany dowolny klawisz na klawiaturze, pojawiał się komunikat błędu: Invalid column name 'F'. Poprawiono.
 7. Wydruk ‘Pracownicy z wypłatami wg dekl.’ i ‘Pracownicy z wypłatami za okres’. W niektórych przypadkach drukowały się zawyżone kwoty, jeżeli na Liście pracowników zastosowano filtrowanie wg Stanowiska. Poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Podpisywanie plików JPK.
Umożliwiono podpisywanie plików JPK za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP/eGO. Po rozwinięciu na oknie Pliki JPK ikony Wyślij istnieje możliwość wyboru dwóch sposobów podpisania wysyłanych plików JPK: 
 • Wyślij podpisem kwalifikowanym (dotychczas dostępna opcja),
 • Wyślij Profilem Zaufanym ePUAP/eGO. 
Po wybraniu drugiej opcji otwierane jest okno z kreatorem procesu podpisywania pliku JPK Profilem Zaufanym ePUAP/eGO. Szczegółową instrukcję podpisania plików JPK_VAT profilem zaufanym z ePUAP opisano w artykule Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_VAT profilem zaufanym z ePUAP?

Zmiany

 1. Generowanie plików JPK. Zmieniono sposób generowania plików JPK_VAT. Z listy wygenerowanych plików usunięta została opcja Wyślij pliki JPK_VAT na żądanie US. Na oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT dostępnym po kliknięciu na ikonę plusa na liście plików JPK dodana została opcja Składam plik JPK z dwiema opcjami: - obowiązkowy (opcja domyślnie zaznaczona), - na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli. Opcja ta dostępna jest również na oknie Łączenie plików JPK_VAT. Na oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT usunięte zostało pole z wyborem Urzędu Skarbowego, ponieważ w pliku JPK_VAT(3) nie jest już wysyłany kod urzędu skarbowego podatnika. Dodatkowo na oknie w polu Za okres wskazywany jest miesiąc i rok (zamiast jak poprzednio zakresu dat) z racji tego, że pliki JPK_VAT generowane są zawsze za miesiąc. Pole może zostać rozwinięte celem łatwiejszego wybrania odpowiedniego okresu.Po rozwinięciu ikony plusa na oknie Pliki JPK obok wspomnianej opcji dodawania plików JPK_VAT istnieje opcja dodawania pozostałych plików JPK, która zastąpiła opcję Pliki JPK na żądanie US występującą w poprzednich wersjach programu. Po wybraniu tej opcji otwierane jest okno Przygotowanie pliku JPK umożliwiające wygenerowanie pozostałych struktur plików JPK oprócz JPK_VAT, a więc: 
  • Księgi Handlowe (JPK_KR),
  • Zapisy KPiR (JPK_PKPIR),
  • Ewidencja ryczałtowa (JPK_EWP),
  • Wyciągi bankowe (JPK_WB),
  • Faktury sprzedaży i zakupu (JPK_FA),
  • Dokumenty magazynowe (JPK_MAG). 
 2. Generowanie plików JPK_VAT – poczta. W przypadku kiedy na dokumencie w rejestrze VAT w danych adresowych kontrahenta wartości w polach Miejscowość i Poczta są różne, do pliku JPK_VAT przenoszone są informacje z obydwu pól.
 3. Generowanie plików JPK_FA. Na oknie Przygotowanie pliku JPK dla pliku JPK_FA (Faktury sprzedaży i zakupu) usunięto opcję generowania tego pliku wg daty ujęcia w deklaracji VAT-7. Wynika to z faktu, że na podstawie dotychczasowych przepisów i interpretacji w pliku JPK_FA powinna być zawsze wykazana cała faktura, jaka została wystawiona, a nie jej część wynikająca np. z rozliczania VAT metodą kasową. Dokumenty zawarte w pliku JPK_FA nie muszą być uzgadniane z deklaracją VAT za ten okres.
 4. Import plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Na zaimportowanych z pliku JPK_VAT do rejestru VAT dokumentach, w polu Rozliczać w deklaracji VAT ustawiany jest rok i miesiąc zgodny z okresem za jaki wygenerowany został plik JPK_VAT. Dotyczy to metody zwykłej rozliczenia podatku VAT. W przypadku importu dokumentów do rejestru VAT bez zakładania kart kontrahentów, jeżeli na dokumencie w pliku JPK_VAT uzupełniony jest numer NIP kontrahenta, na zaimportowanym dokumencie zaznaczony zostaje parametr Podmiot gospodarczy. Jeżeli w pliku JPK_VAT nie ma numeru NIP dla transakcji (pole z numerem NIP jest puste lub znajduje się w nim znak „-”), w rejestrze VAT na dokumencie zaznaczony zostaje parametr Finalny. Po przeprowadzonym imporcie zaleca się wykonanie dla zaimportowanych dokumentów operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT. Jeżeli w pliku JPK_VAT dla dokumentu importowanego do rejestru zakupu VAT nieuzupełniona jest data wpływu, jest ona uzupełniona jako zgodna z datą zakupu.
 5. Centralizacja jednostek budżetowych. Jeżeli kontrahent na swojej karcie w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych ma wskazany podmiot nadrzędny któremu podlega (np. gminę), wówczas podczas sprawdzania statusu VAT (zarówno z poziomu karty tego kontrahenta, listy kontrahentów oraz dokumentów w module Handel oraz w rejestrze VAT) weryfikowany będzie numer NIP jednostki nadrzędnej.
 6. Kalkulator. Zmieniono wygląd dostępnego w Comarch ERP Optima kalkulatora:Kalkulator wywoływany jest poprzez skrót <Alt>+<Down> (strzałka w dół) po umieszczeniu kursora w dowolnym polu liczbowym na formularzu w programie. Można również z niego skorzystać klikając na polu liczbowym prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Kalkulator. Jeżeli w polu z którego wywołano kalkulator wpisana jest kwota, nie jest ona zerowana po wybraniu operatora arytmetycznego („+”, „-”, „*”, „/”). Wynik operacji pokazywany jest po naciśnięciu przycisku „=” na kalkulatorze bądź przycisku <Enter> lub <=> na klawiaturze. Po otrzymaniu wyniku operacji w kalkulatorze, po wpisaniu dowolnej cyfry zastępuje ona otrzymany wynik umożliwiając wykonanie kolejnej operacji. Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Ogólne] dodany został parametr Uruchamianie kalkulatora po wciśnięciu + - * / . Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu kalkulator może zostać wywołany po umieszczeniu kursora w polu liczbowym i wciśnięciu na klawiaturze numerycznej jednego z przycisków <+> , <-> , <*> lub </>.
 7. Numer NIP w Pieczątce firmy. Podczas logowania do bazy w programie Comarch ERP Optima, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy nieuzupełniony jest numer NIP, a klucz posiada kontrolę NIP i na kluczu znajdują licencje tylko dla jednego podmiotu (jeden numer NIP), wówczas numer NIP w Pieczątce firmy jest automatycznie uzupełniany na podstawie numeru NIP w kluczu.
 

Poprawiono

 1. Ikona Zapis księgowy. Poprawiono dostępność ikony Zapis księgowy na wstążce programu na wyfiltrowanych listach. Przycisk jest aktywny po podświetleniu dokumentu na liście.
 2. Import plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Umożliwiono poprawne rozpoznawanie kontrahenta na podstawie numeru NIP jeżeli w importowanym pliku JPK_VAT numer NIP jest zapisany z myślnikami.
 3. Formularz kontrahenta. W bazie Biura Rachunkowego na formularzu kontrahenta na zakładce [Księgowe] umożliwiono pozostawienie pustego pola z opiekunem dla kadr i płac przy uzupełnionym opiekunie dla księgowości.
 4. Kolumny użytkownika. Poprawiono sposób przekazywania wartości z panelu filtra do kolumny Użytkownika. Zmiana wartości w filtrze aktywnym nie wymaga odświeżenia listy aby została uwzględniona przez kolumnę Użytkownika.
 5. Kolumny użytkownika. Umożliwiono sortowanie list po kolumnach Użytkownika odwołujących się do wartości parametrów filtra.
 6. Uruchamianie programu. Umożliwiono poprawne uruchamianie programu w przypadku zaznaczonego parametru Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch ERP Optima na tym stanowiskuKonfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry.
 7. Uruchamianie programu. W szczególnych przypadkach program nie uruchomiał się po aktualizacji Windows. Działanie poprawiono.
 8. Automatyczna weryfikacja statusu VAT. Podczas dodawania dokumentu w module Handel przy automatycznej weryfikacji statusu VAT w przypadku braku dostępu do internetu nie jest wyświetlany komunikat błędu.
 9. Wyświetlanie treści komunikatów. Poprawiono wyświetlanie treści komunikatów błędów w zewnętrznych aplikacjach korzystających z obiektów COM Comarch ERP Optima.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów. Dodano kolejną opcję rozliczania importowanych przelewów. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie w oknie Import przelewów oprócz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora, wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i kwoty, wg identyfikatora, kolejno według kwoty i opisu oraz wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu) dostępna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu. Po wybraniu tej opcji program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to wyszukiwane są nierozliczone płatności na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym zapisie i następuje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynając od najstarszego.

Zmiany

 1. Płatność do ZUS. Opis do banku. Na płatności do ZUS, w pierwszej linii opisu do banku pojawia się wyraz ‘składki’, a w drugiej linii opisu ‘Znak i numer decyzji pokontrolnej’ uzupełniony na deklaracji DRA.
 2. Wydruk przelewu do ZUS. Zaktualizowano wydruk przelewu do ZUS, dla płatności z datą od 01.01.2018r. Jeżeli płatność powstała do indywidualnej DRA dla właściciela (lub jest ręcznie ustawiony indywidualny rachunek składkowy powiązany z właścicielem), to na wydruku przelewu do ZUS w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się Imię i Nazwisko właściciela. W pozostałych przypadkach (płatność do DRA ze składkami pracowników) na wydruku w sekcji z danymi zleceniodawcy pojawi się nazwa wpisana w polu Nazwa skrócona na dekl. ZUS w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA. Na liście płatności w Preliminarzu płatności dostępne są 2 wydruki Przelew ZUS i Przelew ZUS (2017).
 1. Import przelewów. Rozliczanie przy imporcie. Jeżeli w pliku z banku jest kilka przelewów z tym samym identyfikatorem (np. zapłata za fakturę i opłata bankowa), to przy imporcie z zaznaczoną opcją Rozliczaj przy imporcie, w pierwszej kolejności rozliczany jest ten przelew, na którym został rozpoznany podmiot.
 2. Import za pomocą usługi sieciowej (webservice). Rozpoznawanie duplikatów. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice). Duplikaty są rozpoznawane po numerze referencyjnym zwracanym przez bank. Jeżeli na importowanych przelewach nie ma tego numeru, to duplikacja sprawdzana jest wg dotychczasowych kryteriów, tj. daty księgowania, numeru rachunku podmiotu, kwoty i opisu przelewu.
 3. Eksport za pomocą usługi sieciowej (webservice). Umożliwiono eksport kilku przelewów w jednym pliku XML. W oknie Eksport przelewów do pliku, po wybraniu formatu wymiany WebService pojawia się dodatkowy parametr Wysyłaj przelewy w jednym pliku. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program działa tak, jak dotychczas, tzn. przy eksporcie kilku przelewów każdy z nich jest zapisywany w osobnym pliku. Po zaznaczeniu parametru, tworzony jest jeden plik XML, w którym zapisane są wszystkie pojedyncze przelewy.
 4. Informacja o stanie środków na rachunkach. W oknie Informacja o stanie środków na rachunkach nie są wyświetlane rejestry bankowe oznaczone jako Nieaktywne.

Poprawiono

 1. Delegacje zagraniczne. Zapis kasowy/bankowy. W specyficznych sytuacjach, przy rozliczaniu delegacji powstawał błędny zapis kasowy/bankowy w rejestrze walutowym, dla etapu zagranicznego delegacji. Działanie poprawiono.
 2. Magazyn walut. W specyficznych sytuacjach, przy rozliczaniu zapisów kasowych/bankowych w magazynie walut pojawiał się komunikat ‘Kwota prawego dokumentu w walucie systemowej na rozliczeniu nie może być ujemna.’ Działanie poprawiono.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: 
  • PIT-28(20) z załącznikami: PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
  • PIT-36(25) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
  • PIT-36L(14) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
  • PIT-37(24) z załącznikami: PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8). 
 2. Księgowość kontowa. Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017r. poz. 2175) umożliwiono rozróżnienie przychodów i kosztów z zysków kapitałowych od przychodów i kosztów z pozostałych działalności. Jeżeli podatnik osiąga dochody z zysków kapitałowych oraz z pozostałych działalności (przychody przewyższają koszty) to przedmiotem opodatkowania będzie łączyny dochód. Jeżeli jednak – w następstwie prowadzonej działalności – podatnik uzyska dochód tylko z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle. Tę stratę podatnik będzie mógł odliczyć w kolejnych latach w ramach tego samego źródła. W związku ze zmianami zmodyfikowano zestawienie księgowe służące do obliczenia zaliczki na CIT-8 oraz dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(20) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Zmiana w zestawieniach księgowych
  Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20
  W bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu dodano Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. W nowym zestawieniu CIT-8_2018 definicje w pozycjach dotyczących przychodów i kosztów innych niż kapitałowe kopiowane są z istniejącego wcześniej w bazie zestawienia CIT-8. Użytkownik powinien uzupełnić definicje w pozycjach związanych z przychodami i kosztami kapitałowymi. Korekty zaliczek na CIT-8 liczonych na wersjach formularzy wcześniejszych niż 20 oraz korekty deklaracji rocznych CIT-8 generowane są na podstawie zestawienia o symbolu CIT-8. W nowych bazach firmowych dla których w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy jako rodzaj prowadzonej działalności wybrano księgowość kontową generowane jest Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Zestawienie o symbolu CIT-8 nie jest tworzone. Zestawienie o symbolu CIT-8 nie jest przenoszone podczas importu z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych. Aktualizowane jest tylko w przypadku, gdy w bazie docelowej takie zestawienie istnieje. Zmiana na formularzu zaliczki na CIT-8 Na formularzu zaliczki na CIT-8(20) w sekcji C. USTALENIE DOCHODU/STRATY dokonano podziału przychodów i kosztów na kapitałowe oraz pozostałe. Pozycje dotyczące przychodów i kosztów kapitałowych wyliczane są na podstawie definicji zawartych w zestawieniu CIT-8_2018. W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 26. Dochód, 27. Strata, 35 Podstawa opodatkowania oraz 36 Strata. Jeżeli kwota w poz. 35 = 0 to kwota w poz. 36 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 27 i 31, pomniejszona o kwotę z poz. 34. Jeżeli kwota w poz. 35 > 0 to kwota w poz. 36 jest równa kwocie z poz. 27. Kwoty w poz. 35 oraz 36 podlegają edycji. W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się przed 01.01.2018 r. poz. 26, 27, 35 oraz 36 nie podlegają edycji. Zaliczka na CIT-8(20) dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się przed 01.01.2018 r. liczona jest według starych zasad – opodatkowaniu podlega łączny dochód. Na formularzu zaliczki na CIT-8/O dokonano podziału poz. 40. Kwota strat z lat ubiegłych, podlegająca odliczeniu, umożliwiając wyodrębnienie kwoty straty kapitałowej oraz pozostałej. Jeżeli w okresie obrachunkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. naliczono zaliczki na CIT-8(19) to podczas liczenia w kolejnych miesiącach zaliczek na CIT-8(20) przychody i koszty z zaliczek w wersji 19 trafiają do przychodów i kosztów zgodnie z definicjami zawartymi w zestawieniu CIT-8_2018. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na CIT-8(19). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.2.1 będzie już tylko dostępny nowy wzór zaliczki na CIT‑8(20). Jeżeli podczas dodawania deklaracji CIT-8(25) wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynjący się po 31.12.2017 r. to pojawia się ostrzeżenie: Formularz do rozliczenia rocznego za okres obrachunkowy rozpoczynający się w 2017 roku.
 3. Ewidencja ryczałtowa. Stawka 12,5%. Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017r. poz. 2175) dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%, obowiązującej dla przychodów stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł. Zmiana w Konfiguracji W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 12,50%. Stawka jest widoczna dla daty późniejszej niż grudzień 2017. Dla daty grudzień 2017 lub wcześniejszej widoczna jest stawka 0.00%.Zmiana na formularzu kategorii o typie Przychody Na formularzu kategorii o typie Przychody umożliwiono w polu Kolumna wybór opcji Stawka 12.50%. Stawka jest dostępna jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2017 r. Dla daty systemowej wcześniejszej niż 01.01.2018 r. stawka widoczna jest jako 0,00%. Zmiana na dokumentach źródłowych Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, w Kwotach dodatkowych na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej MW umożliwiono w kolumnie Kolumna/ Kolumna Ryczałtu wybór opcji Stawka 12.50%.Dla daty systemowej wcześniejszej niż 01.01.2018 r. stawka widoczna jest jako 0,00%.
  Uwaga
  Stawka w wysokości 12,5% obowiązuje dla przychodów z najmu prywatnego stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł łącznie dla obu małżonków. Użytkownik musi samodzielnie podzielić kwoty na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży/ w Kwotach dodatkowych na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów do odpowiednich stawek 8,5% oraz 12,5%.
  Stawka 12,50% podpowiada się domyślnie na formularzu różnicy kursowej jeżeli na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę stawkę. Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej Wygląd zapisu w Ewidencji ryczałtowej zależy od daty uzyskania przychodu. Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%. Na formularzu zapisu w Ewidencji produktów rolnych pole ze stawką 12,5% jest wyszarzane. Jeżeli użytkownik wprowadzi w Ewidencji przychodów kwotę w stawce 12,5% a następnie na zapisie zaznaczy opcję Ewidencja produktów rolnych to kwota w stawce 12,5% zostanie wyzerowana. Kwota w stawce 12,5% nie jest sumowana w pozycji 10. Razem. Nowa stawka uwzględniana jest na wydruku Dowód wewnętrzny/ Wzór standard. Z poziomu listy zapisów w ewidencji dodano wydruk Ewidencja najmu/ Wzór standard, uwzględniający kwoty wprowadzone w stawce 8,5% oraz 12,5%. Zmiana na formularzu zaliczki na PIT-28 W związku z możliwością prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5% dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(12) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(11). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.2.1 będzie już tylko dostępny nowy wzór zaliczki na PIT‑28(12).
 4. Opis analityczny. Wymagalność wymiaru. Na formularzu wymiaru opisu analitycznego dodano kolumnę Wymagany. Użytkownik ma możliwość wskazania na jakich dokumentach/słownikach wymiar ma być wymagany.Oznaczenie wymiaru jako wymaganego powoduje konieczność wybrania jego elementu podczas dodawania opisu analitycznego na dokumencie/słowniku. Jeżeli wymiar oznaczony został jako wymagany to podczas próby zapisania pozycji bez wskazanego elementu pojawia się komunikat: Opis analityczny jest niepełny. Nie wybrano elementu dla wymiaru [Kod wymiaru].
 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wprowadzono możliwość księgowania dokumentów dla opcji Rejestr: -wszystkie-, Rok oraz Okres. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową/ Księgę podatkową oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w sekcji Zbiorcze księgowanie dokumentów zaznaczono Rejestry sprzedaży VAT/ Ewidencja dodatkowa przychodów to dla poszczególnych rejestrów tworzone są zbiorcze zapisy miesięczne zgodnie z datą wskazaną w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Księgowanie dokumentów z datą.
 6. Biuro Rachunkowe.W związku ze zmianami w rachunkach ZUS dodano wydruk- Przelew ZUS wydruk pełny obowiązujący dla przelewów do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą. Przelewy, których data płatności następuje po 31.12.2017 r. będą drukowane na nowym wzorze przelewu, natomiast przelewy z przed 01.01.2018 roku na wcześniej obowiązującym wzorze.

Zmiany

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Załącznik PIT/B(15). Na każdym załączniku PIT/B widoczna jest sekcja Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz informacje dodatkowe. Ustawienia parametrów w tej sekcji przenoszone są z formularza pierwszego załącznika PIT/B. Użytkownik ma możliwość ich zmiany. Domyślnie na pierwszym załączniku PIT/B dla poz. 56-58 ustawiana jest wartość nie. Ustawienia przenoszone są na wydruki załączników PIT/B.
 2. Księga Podatkowa. Umożliwiono wydruk dowodu wewnętrznego z zerową kwotą.
 3. Ewidencja ryczałtowa. Umożliwiono dodawanie kwot indywidualnych właściciela w sytuacji, gdy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy wprowadzono błędny NIP oraz w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Sprawdzanie poprawności NIP.
 4. Opis analityczny. Dla wymiaru o typie Kategoria, Z planu kont oraz Słownik nieaktywne elementy nie są wyświetlane w dropie (w tym kontrahenci scaleni będący duplikatami).
 5. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2018 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2017, a w niej Wydruk za rok 2017. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(25) w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wskazano wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub wspólnie z małżonkiem (art. 6a ust. 1) to na wydruku deklaracji PIT-36(25) do poz. 291 przenoszona była kwota z poz. 293. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(25) w sekcji 2. – DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA uzupełniono tylko kwotę w poz. 140. Inne źródła to kwota ta przenoszona jest do pliku xml.
 3. Księga Podatkowa. Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy dowolnej kolumny na formularzu Spisu z natury i wyborze opcji Pokaż wiersz automatycznego filtra pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 4. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28. Ikony na formularzu deklaracji PIT-28(20) są widoczne niezależnie od rozdzielczości ekranu.
 5. Rejestry VAT. Zmiana rodzaju transakcji na zaksięgowanym dokumencie, na którym zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN nie powoduje ponownego generowania płatności w Preliminarzu płatności.
 6. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Inny kurs do księgowania to podczas dodawania pozycji na zakładce [Predekretacja] przenoszony jest kurs do księgowania.
 7. Rejestry VAT. Jeżeli do dokumentu wygenerowano dokumenty wewnętrzne, a następnie na zakładce [Predekretacja] dodano pozycje, po czym je usunięto (bez zapisywania zmian) to po przejściu na zakładkę [Ogóle] wszystkie pola były aktywne do edycji. Działanie poprawiono.
 8. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty, na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa oraz Inny kurs do księgowania to kurs do księgowania przenoszony jest z dnia poprzedniego.
 9. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcję kasową to na liście dokumentów w Rejestrze VAT nie jest wyświetlana data w kolumnach Obowiązek podatkowy oraz Prawo do odliczenia.
 10. Środki trwałe. Jeżeli podczas kopiowania kartoteki środka trwałego na którym zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, użytkownik odznaczy ten parametr to ustawienia dotyczące amortyzacji kosztowej kopiowane są z ustawień bilansowych.
 11. Biuro Rachunkowe. Raporty. Dla raportu Podatki do zapłaty generowanego za miesiące w 2018 roku niewidoczne były płatności do ZUS z tytułu deklaracji ZUS DRA. Działanie poprawiono.
 12. Biuro Rachunkowe. RCP. Jeżeli w Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/Biuro Rachunkowe/Parametry zaznaczono Automatyczne sterowanie rejestracją czasu oraz Automatyczne uruchomienie aplikacji RCP to po uruchomieniu aplikacji RCP i próbie wybrania kategorii czasu pracy pojawiał się błąd uniemożliwiający pracę RCP. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja programu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.2.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2017. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych 

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji 

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2018.2.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2018.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2018.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2018.0.1 lub wyższaZalecana 2018.1.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1
Comarch ERP e-Pracownik2018.0.1
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży2017.5
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2017.5.2
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2016.3.3 lub wyższaZalecana 2017.1.1
Comarch ERP Altum2017.5.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
 

Handel z magazynem

 

Handel

Nowości

 1. Wydruki Eko – Faktura. Wprowadzono kolejne wydruki Eko - Faktura
  • Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat,
  • Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat,
  • Eko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Korekty,
  • Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat
 1. Parametry wydruku Eko – Faktura. Na wydruk Eko – Faktura (nie dotyczy korekt) pobierane są ustawienia z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury
  • Tytuł faktury krajowej/unijnej,
  • Kolumna „Towar”,
  • Forma płatności,
  • Format daty sprzedaży. 
 2. WZ z wielu PZ. Umożliwiono utworzenie Wydania Zewnętrznego na podstawie wielu Przyjęć Zewnętrznych. W tym celu należy zaznaczyć na liście wybrane PZ i nacisnąć przycisk Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego bądź wybrać opcję pod prawym przyciskiem myszy Przekształcenie do WZ.
 3.  

Zmiany

 1. Deklaracja AKC-WW. W przypadku towarów o takich samych kodach CN i różnych podstawowych jednostkach miary, podatek akcyzowy na deklaracji wykazywany jest w jednej pozycji.
 2. Adresy nadawcze. Umożliwiono konfigurację adresów nadawczych (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze) niezależnie od modułów, na które zalogował się operator.

Poprawiono

 1. Zmiana ceny na Fakturze Sprzedaży. Po zmianie na FS kontrahenta bez aktualizacji warunków handlowych lub po zaznaczeniu parametru Stawka NP w sekcji Odwrotne obciążenie – limit nie jest zmieniana cena wpisana na FS ręcznie.
 2. Sprzedaż usług złożonych, kontrola marży. Poprawiono zapis Faktury Sprzedaży w sytuacji kiedy operator nie ma możliwości sprzedaży poniżej min. marży/ maks. rabatu a składnik fakturowanej usługi złożonej ma ustaloną minimalną marżę, która nie spadła poniżej ustalonego minimum.
 3. Przekształcenie RO do PA. Poprawiono przekształcenie Rezerwacji Odbiorcy do Paragonu w określonym scenariuszu dla specyficznego kursu i specyficznej ceny zdefiniowanej na karcie towaru w walucie obcej.
 4. Opis pozycji na wydruku walutowym RO. Poprawiono drukowanie opisu pozycji na wydruku walutowym Rezerwacji Odbiorcy, w sytuacji kiedy kolejna pozycja na RO ma taki sam opis jak poprzednia.
 5. Wydruk dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Na wydruku drukowanych jest tyle pozycji ile znajduje się na formularzu WZ, RW czy na korektach do tych dokumentów.
 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch ERP Optima

 1. Dodatkowe informacje na zamówieniach z Comarch e-Sklep. Na zamówieniach RO wczytanych z Comarch e-Sklep wyświetlana jest dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, m.in. Uwagi Klienta, informacje o sposobie dostawy, dane aukcji na której zakupiono produkt.
  Uwaga
  Zakładka [e-Sklep] będzie dostępna na zamówieniach pod warunkiem współpracy z Comarch e-Sklep w wersji 2018.0.1 lub wyższej.
  Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta e-Sklep w formie powiadomienia mailowego.
  Uwaga
  Zmiana statusu płatności na RO z Comarch e-Sklep, nie wpływa na faktyczne rozliczenie dokumentu (paragon, faktura), wygenerowanego do zamówienia.
  Informacje ogólneDo zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas zamówienia w Comarch e-Sklep. Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest do edycji. Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi Klienta. Status płatności – status płatności zamówienia. Powiązane aukcje - jeśli zamówienie zostało złożone poprzez serwis aukcyjny w sekcji Informacje ogólne prezentowane są również dane dotyczące aukcji, z której pochodzi zamówienie. W tabeli wyświetlana jest lista powiązanych aukcji – nazwa serwisu aukcyjnego, login użytkownika, numer ID transakcji, numery aukcji.Informacje o dostawie Sposób dostawy – rodzaj dostawy (Przesyłka, Odbiór osobisty w punkcie, Paczkomaty InPost). Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone. Status dostawy – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia.Punkt odbioru osobistego Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep, Klient wybierze sposób dostawy – Punkt odbioru osobistego, na zamówienie są przenoszone dane adresowe wybranego przez Klienta punktu (nazwa, kraj ISO, województwo, ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu, nr telefonu GSM). Na dokumencie RO jest możliwość zmiany adresu punktu odbioru. W polu Kod z listy dostępne są adresy nadawcze zdefiniowane w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy nadawcze), na których zaznaczono parametr Punkt odbioru osobistego. W programie jest możliwość zapisu nowego adresu nadawczego lub powiązanie z istniejącym. Jeśli w bazie istnieje już podobny adres, przy próbie zapisu adresu z zamówienia, wyświetlany jest komunikat : „Na liście adresów nadawczych istnieje już punkt o podobnych danych [ESKLPOO_1_1]. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać nowy punkt odbioru lub Nie, aby powiązać z istniejącym.”. Zmiany wprowadzone w programie w adresie punktu odbioru osobistego, który został wczytany z Comarch e-Sklep i zapisany, nie są wysyłane z powrotem do Comarch e-Sklep.Paczkomaty InPost Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie. Na zatwierdzonym dokumencie RO Operator może zmienić tylko rodzaj dokumentu, jaki ma zostać wystawiony do zamówienia, status płatności i status dostawy. Pozostałe pola będą aktywne, jeżeli Operator będzie miał nadane uprawnienie zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie (ustawienie na karcie Operatora w konfiguracji). Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny : Status płatności i Status dostawy.
 

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 1. Kopiowanie danych towaru pomiędzy sklepami. Na karcie towaru na zakładce [e-Sklep] wprowadzono możliwość kopiowania danych dotyczących towaru pomiędzy sklepami, w sytuacji, gdy grupa domyślna ustawiona dla kopiowanego sklepu, nie występuje w sklepie do którego są kopiowane dane.
 2. Przenoszenie atrybutów z Comarch e-Sklep na pozycje dokumentów. Poprawiono działanie programu w zakresie przenoszenia wartości atrybutów pozycji dokumentów wczytywanych z Comarch e-Sklep. Wartość atrybutu jest przenoszona do pola atrybutu, nie nadpisuje opisu pozycji.
 

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

 1. Synchronizacja. Poprawiono synchronizację nowego stanowiska pomiędzy Comarch ERP Optima a Comarch ERP Detal w sytuacji, gdy w bazie znajduje się bardzo duża ilość kontrahentów.
 2. Fiskalizacja. Poprawiono działanie programu w połączeniu terminalowym w sytuacji, kiedy podczas fiskalizacji paragonu połączenie to zostanie zerwane.
 

Współpraca z Comarch Mobile 

Zmiany

 1. Import kontrahentów dodanych na urządzeniu mobilnym. Zmieniono działanie programu w zakresie importu kart kontrahentów założonych na urządzeniu mobilnym. W przypadku włączonej w Comarch ERP Optima opcji eksportu kontrahentów wg Opiekuna (w konfiguracji stanowiska mobilnego), do pola Opiekun na karcie kontrahenta przekazywany jest Operator przypisany do danego stanowiska mobilnego.

Poprawiono

 1. Wystawianie dokumentów MM z magazynu mobilnego. Poprawiono działanie programu w przypadku, gdy operator ma zaznaczony parametr: Blokada wystawiania dokumentów MM z magazynu mobilnego, a na liście dokumentów MM w filtrze Magazyn źródłowy został wybrany magazyn mobilny.
 2. Generowanie przesunięć międzymagazynowych do korekt faktur sprzedaży. Poprawiono działanie programu w zakresie przekształcania korekt faktur sprzedaży do przesunięć międzymagazynowych, w przypadku włączonej kontroli ilości na dokumentach rozchodowych (w edycji przed zapisem).

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Zmiany

 1. Terminarz - filtry obowiązkowe. Umożliwiono obsługę filtrów obowiązkowych na oknie terminarza.

Serwis

Poprawiono

 1. Zakładanie karty nowego urządzenia. Poprawiono działanie programu podczas tworzenia nowego urządzenia z poziomu pozycji dokumentu w sytuacji, gdy towar na fakturze miał przypisany atrybut zależny od kontrahenta.

Nowości i zmiany w wersji 2018.1.1

Instalacja i reinstalacja programu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.1.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2017. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych 

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji 

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2018.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2018.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2018.1.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2018.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2018.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2017.5 lub wyższaZalecana 2018.0.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1
Comarch ERP e-Pracownik2018.0.1
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży2017.5
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2017.5.2
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2016.3.3 lub wyższaZalecana 2017.1.1
Internetowe Aplikacje Pracownicze1.11.81
Comarch ERP Altum2017.5.1
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
 

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017 wraz z ich wydrukami: 
  • PIT-28(20) z załącznikami: PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
  • PIT-36(25) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
  • PIT-36L(14) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
  • PIT-37(24) z załącznikami: PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8).
  Wprowadzono możliwość eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera następujących deklaracji: PIT‑28(20), PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Podczas dodawania deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT‑36L(14) oraz PIT-37(24) domyślnie ustawiany jest rok 2017. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2016 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2017. Do wyliczenia kwoty w poz. 191 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(25) nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe ani ulga wskazana na formularzu wspólnika. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:
  • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
  • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
  Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
  • 1 188 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 6 600 zł,
  • 1 188 zł – kwota obliczona według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 6 600 zł <= 11 000 zł,
  • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 11 000 zł <= 85 528 zł,
  • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
  • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
  Kwota w poz. 191 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie kwoty wolnej działa analogicznie na deklaracji PIT-37(24). Jeżeli na formularzu wspólnika uzupełniono Dodatkowe indywidulane Przychody/ Koszty to kwoty te są uwzględniane na formularzu załącznika PIT/B(15). 
 2. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2018.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT‑36L(14) oraz PIT-37(24) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
 3. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza deklaracji rocznej PIT-36(25) oraz PIT-36L(14) w pasku menu dodano ikonę - aktywna, jeżeli na deklaracji wskazano konkretnego wspólnika. Kliknięcie w ikonę powoduje otwarcie Listy kwot deklaracji właściciela. Jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych to po naciśnięciu ikony pojawia się komunikat: Operator posiada zaznaczony dostęp do kadr bez danych płacowych w menu System/ Konfiguracja /Program /Użytkowe /Operatorzy.Na formularzu deklaracji PIT-36(25) oraz PIT-36L(14) dostępna jest ikona , której naciśnięcie powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika za odpowiedni okres. Jeżeli na formularzu wspólnika nie uzupełniono urzędu skarbowego to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) pojawia się komunikat: Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika, z kursorem ustawionym w polu Urząd. Po uzupełnieniu pola należy przeliczyć deklarację. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć deklarację. Jeżeli w danym roku w żadnym miesiącu nie zdefiniowano udziału w działalności podstawowej to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Właściciel/ Wspólnik nie ma zdefiniowanych udziałów w działalności podstawowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po uzupełnieniu udziału należy przeliczyć deklarację. Jeżeli w danym roku przynajmniej w jednym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych nie zaznaczono parametru Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) to po podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po zaznaczeniu parametru należy przeliczyć deklarację.
 4. Księgowość kontowa. Umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym nie wykazano podatku należnego - w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli w żadnym z wymienionych lat podatnik nie wykazał podatku należnego to nie może opłacać zaliczek w uproszczonej formie. Zaliczek uproszczonych nie mogą także opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w danym roku podatkowym. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych. Mali podatnicy, którzy stosują obniżoną stawkę podatku dochodowego (15%) również mogą korzystać z uproszczonej metody wpłacania zaliczek. Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT. Zaznaczenie parametru przenosi się podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego. Po zaznaczeniu parametru naciśnięcie na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 ikony plusa wywołuje formularz zaliczki uproszczonej.Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego. Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.
  Uwaga
  W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.
  Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby przeliczenia w tym okresie obrachunkowym zaliczki zwykłej pojawia się informacja: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną. Podczas próby zapisania formularza pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną. Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się komunikat: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy. Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie zaznaczono parametru Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby dodania w tym okresie obrachunkowym uproszczonej zaliczki pojawia się ostrzeżenie: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka uproszczona nie należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. W Konfiguracji: Firma -> Księgowość -> Okresy Obrachunkowe zaznacz parametr ‘Zaliczki uproszczone na CIT’ albo zmień formularz na zaliczki zwykłe. Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej. Użytkownik powinien poprawić kwotę na wcześniej wprowadzonym formularzu. Użytkownik po zablokowaniu zaliczki przed zmianami ma możliwość zaksięgowania kwoty zaliczki do księgowości kontowej. W związku z wprowadzeniem możliwości naliczania uproszczonych zaliczek na liście zaliczek na CIT-8 dodano domyślnie ukrytą kolumnę Uproszczone. Dla formularza uproszczonego pojawia się wartość TAK, dla zaliczki zwykłej – NIE.
 5. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaktualizowano zestawienia księgowe oraz wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych.
 6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. W związku z wprowadzeniem funkcjonalności importu dokumentów z plików JPK_VAT do Rejestru VAT, umożliwiono wyliczenie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z więcej niż jednej bazy. Szczegóły funkcjonalności importu dokumentów z plików JPK_VAT opisano w artykule Import danych z plików JPK_VAT.
 7. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT na zakładce [Kontrahent] oraz na formularzu dokumentu w Ewidencji dodatkowej na zakładce [Dodatkowe] dodano pole Poczta. Podczas dodawania dokumentu w Rejestrze VAT/ Ewidencji dodatkowej do nowego pola przenoszona jest wartość uzupełniona na kartotece kontrahenta. Informacja o poczcie przenoszona jest również podczas księgowania faktur z modułu Handel oraz za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Nowe pole uwzględnione zostało na wydrukach dostępnych z poziomu Rejestru VAT oraz Ewidencji dodatkowej.
 8. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017 wraz z ich wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera: PIT-28(20) z załącznikami PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8); PIT-36(25) z załącznikami PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/Z(6), PIT/ZG(5); PIT-36L(14) z załącznikiem PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/ZG(5), PIT/Z(6). Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w terminie późniejszym po opublikowaniu struktur plików e-Deklaracji.
 9. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość seryjnego naliczania/zatwierdzania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8).

Zmiany

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-37(24). W przypadku gdy podatnik jest osobą fizyczną, na formularzu deklaracji PIT-36(25)/ PIT-37(24) w sekcji DANE MAŁŻONKA oraz na deklaracji PIT-37(24) w sekcji DANE PODATNIKA umożliwiono automatyczne uzupełnianie pola z datą urodzenia na podstawie wpisanego numeru PESEL.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Załącznik PIT/BR(2). Po odznaczeniu pozycji 25 badania podstawowe pojawia się komunikat: Odznaczenie parametru "badania podstawowe" spowoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich załączników PIT/BR. Czy jesteś pewien?
 3. Księga Podatkowa. Dotychczasowy wydruk dowodu wewnętrznego zastąpiono osobnymi wydrukami dla przychodów i kosztów.
 4. Rejestry VAT zakupu. W przypadku dokumentów wprowadzanych do Rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rolnik oraz Faktur RR księgowanych do Rejestru VAT z modułu Handel, do kolumny Odliczenia przenoszona jest wartość z formularza kategorii wybranej w pozycji dokumentu. Podczas weryfikacji statusu VAT kontrahenta wybranego na takim dokumencie nie jest zmieniany rodzaj odliczeń.
 5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu na zakładce [Waluta] dodano kolumnę Lp.
 6. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia danych na formularz z bazy VIES dla prefiksu kraju <> PL rodzaj transakcji ustawiany jest jako nabycie wewnątrzunijne/ dostawa wewnątrzunijna
 7. Rejestry VAT. W logu z przebiegu seryjnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta dodano informację o kodzie kontrahenta.
 8. Środki trwałe. W nowych bazach konfiguracyjnych oraz w bazach konfiguracyjnych skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu dostępna jest lista KŚT2016. W celu podmiany numerów KŚT na kartach środków trwałych można skorzystać z konwertera KŚT2010 do KŚT2016.
 9. Środki trwałe. Ewidencja wyposażenia. Na zakładce [Atrybuty wyposażeń] umożliwiono sumowanie kolumny Atrybuty wyposażeń.
 10. Praca rozproszona. Przy imporcie faktur zakupu wyeksportowanych z modułu Handel, jeżeli kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub jest osobą fizyczną, odliczenia na fakturze zostaną ustawione z wartością „Nie”. W przeciwnym przypadku wartość pola odliczenia zostanie pobrana z kategorii. Wyjątek stanowi dokument wystawiony na rolnika ryczałtowego.
 11. Biuro Rachunkowe. Wydruk przelewu do ZUS. Dla przelewów od 01.01.2018 w związku z wprowadzeniem rachunku indywidualnego dla składek ZUS zmieniono wzór przelewu do ZUS na standardowy.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(14). Poprawiono nieprawidłowe wyliczanie kwoty przychodów i kosztów w sytuacji, gdy w bazie jest kilku wspólników, dla których w Kwotach indywidulanych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i wprowadzono ostatnie miesiące poszczególnych kwartałów, a w ciągu roku nastąpiła zmiana ich udziałów w działalności głównej.
 2. Księga Podatkowa. Poprawiono opis generowany na zbiorczym zapisie księgowym powstałym do różnic kursowych MW.
 3. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcję kasową to po zmianie rodzaju transakcji lub parametru Podatnik VAT czynny nie był aktualizowany miesiąc w tabelce do VAT-7. Działanie poprawiono.
 4. Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach podczas otwierania dokumentu z plikiem skojarzonym w module Obieg dokumentów pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć pliku [ścieżka]. Działanie poprawiono.
 5. Środki trwałe. Poprawiono wydruk Etykiety/ Wzór 1 (105 x 37 mm).
 6. Skrzynka IWD. Poprawiono sortowanie i obsługę zaznaczeń na liście.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
  • Przeciętne wynagrodzenie: 4255,59 zł (od 1.12.2017)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 170,22 zł (od 1.12.2017)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 212,78 zł (od 1.12.2017)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 255,34 zł (od 1.12.2017)
  • Wskaźnik zasiłków chorobowych po waloryzacji: 97,7%  
 2. Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (M.P. 2017 poz. 1012). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. (M.P. 2017 poz. 1112).
 3. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia. W grupie Wynagrodzenia dodano dwa nowe wskaźniki z następującymi wartościami:
  • Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej:
   • od zawsze =  9365,00
   • od 2015-01-01 = 9897,50
   • od 2016-01-01 = 10137,50
   • od 2017-01-01 = 10657,50
  • Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych:
   • od zawsze = 3746,00
   • od 2015-01-01 = 3959,00
   • od 2016-01-01 = 4055,00
   • od 2017-01-01 = 4263,00
 4. Kolejne zmiany wartości tych wskaźników, w tym obowiązujące od 1.01.2018 roku, będą po ich opublikowaniu, dostępne do pobrania do programu z poziomu Ogólne / Pobieranie wskaźników.
 5. Deklaracje podatkowe: 
  • Wprowadziliśmy możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018. Umożliwiliśmy wydruk deklaracji w tej wersji formularza. W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2018.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-4R(7) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.Wprowadziliśmy nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-8AR(6). Nowe wzory wydruków, obowiązujące dla przychodów osiąganych od 1.01.2018 roku, są dostępne z poziomu formularzy deklaracji policzonych za rok 2018; dla deklaracji policzonych za 2017 rok dostępne są wydruki wg wzorów dotychczas obowiązujących. Wydruki seryjne tych deklaracji z poziomu listy pracowników i z poziomu listy deklaracji PIT pracowników są wykonywane na dotychczasowych wzorach formularzy obowiązujących dla przychodów osiągniętych w 2017 roku.
  • Wprowadziliśmy nowy wzór PIT-2: oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R(7) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  • Ukryto możliwość seryjnego obliczania deklaracji PIT-40 z pioziomu Listy pracowników dla zaznaczonych pracowników.
  • Ukryto wydruki seryjne deklaracji  PIT-40  z poziomu  Listy delaracji pracowników.
  • Ukryto wydruk deklaracji PIT-12: oświadczenie pracownika składane na potrzeby złożenia przez pracodawcę deklaracji PIT-40.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2017 poz. 528). Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 r. poz. 2032).
 6. Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Zmieniono wysokość progu naliczania 50% kosztów uzyskania na kwotę będąca równowartością pierwszego kwoty progu podatkowego w wypłatach dla wypłat mających miesiąc deklaracji 01.2018 lub późniejszy (do końca 2017 r, roczny próg dla 50% kosztów uzyskania był równy połowie kwoty pierwszego progu podatkowego). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r, poz.2175).
 7. Indywidualny Rachunek Składowy ZUS. W związku ze zmianami od 01.01.2018 roku płatności do deklaracji ZUS DRA liczonej z terminem płatności 2018-01-01 lub późniejszym automatycznie są liczone jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy płatnika odnotowany na formularzu urzędu ZUS. Płatności do deklaracji DRA mającej termin płatności wcześniejszy niż 2018-01-01, są domyślnie liczone wg zasad obowiązujących do końca 2017 roku, czyli z rozbiciem na rachunki bankowe ZUS odpowiednie do rodzaju składek. Zmiana terminu płatności na formularzu takiej deklaracji DRA na termin przypadający w 2018 roku i przeliczenie deklaracji po takiej zmianie daty, spowoduje przeliczenie płatności do jednej zbiorczej kwoty z przypisaniem jej do indywidualnego rachunku składkowego.
 

Zmiany

 1. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. Zmieniono ikonę plusa. Ukryto rozwijalne menu boczne do wyboru wersji DRA. Dodając nową deklaracje ZUS DRA  zawsze podpowiada się deklaracja w wersji 4.
 2. Deklaracja ZUS DRA. Umożliwiono zmianę domyślnie proponowanego terminu płatności na formularzu deklaracji DRA na zakładce Płatności.
 3. Spłata pożyczki PKZP. Standardowo, gdy wartość elementów wypłaty Spłata pożyczki - rata kapitałowa i Spłata pożyczki - odsetki wynosi zero (0,00), to składnik podczas zapisywania wypłaty jest automatycznie usuwany. Umożliwiono zmianę tego ustawienia, tak by było możliwe zapisanie na formularzu wypłaty w zakładce Elementy wypłaty również zerowego składnika dla spłat pożyczek PKZP. Jest zależne od wartości pola Decyduje o tym wartość pola TWP_NieZapisujZerowegoPKZP w typie wypłaty będącym spłatą pożyczki.
 4. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych. Podczas naliczania wypłat dla pracowników oddelegowanych, przy ustalaniu, czy podstawa ZUS w wypłacie walutowej ma być pomniejszona o diety i ewentualnie wyrównana do minimalnej kwoty równej kwocie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia z danego roku, sprawdzana jest wartość nowego wskaźnika Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych dostępnego w Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia. We wcześniejszych wersjach sprawdzana była kwota będąca 1/30 wartości wskaźnika Roczna podstawa składek ZUS  (tzw. 30-krotność).
 5. Naliczanie wypłat z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zmieniono odwołanie do wskaźnika z poziomu Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia dla wyliczania maksymalnej podstawy dobrowolnej składki chorobowej w przypadku naliczania wypłaty pracowników zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Sprawdzana jest wartość nowego wskaźnika Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej dostępnego w Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia. We wcześniejszych wersjach sprawdzana była kwota wyliczana jako 250% z 1/30 wartości wskaźnika Roczna podstawa składek ZUS  (tzw. 30-krotność.
 6. GUS Z-12. W definicji typu wypłaty na zakładce Szczegółowe w polu Wliczać do GUS dodawano nowe pozycje umożliwiające odpowiednie wykazywanie kwot elementów do GUS Z-12: 
  • dodatki za pracę zmianową,
  • premie regulaminowe,
  • nagrody i premie uznaniowe. 
 7. Wydruki do GUS: 
  • GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie. W kwotach wyliczanych do kolumny 2 (wynagrodzenie brutto / Składki ZUS pracownika), wg kryterium ustawionego w kolumnie 1 (wszyscy, uczniowie, oddelegowani) kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe.
  • GUS – Dział 2. Składniki wynagrodzeń. W kwotach wyliczanych do wierszy 1 (wynagrodzenia osobowe), 3 (w tym dla nakładców), i 4 (w tym dla oddelegowanych) są uwzględnione kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe.,nagrody i premie uznaniowe.
  • GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza. W kwotach wyliczanych do wierszy 9 (wynagrodzenie brutto) i 11 (składki ZUS) są  uwzględnione kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe. 
 

Poprawiono

 1. Deklaracja ZUS DRA z załącznikami: 
  • Nie generowały się zerowe załączniki ZUS RCA dla nowo zatrudnionych pracowników za pierwszy miesiąc pracy, gdy wypłata była liczona z przesunięciem np. do 10-go następnego miesiąca, jeżeli w konfiguracji były równocześnie zaznaczone parametry Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników i Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc. Poprawiono.
  • Na raporcie ZUS RSA nie wykazywały się zerowe zasiłki, jeżeli były rozliczane z opcją miesięcy wstecz. Poprawiono.
 2. Zasiłek wychowawczy. Niepoprawnie naliczała się podstawa składki emerytalno-rentowej pracownika na urlopie wychowawczym, eżeli podstawa była przepisana z poprzedniego rozliczenia nieobecności, a w poprzednim miesiącu pracownik miał wprowadzony urlop wychowawczy w dwóch częściach. Poprawiono.
 3. Wydruk zaświadczenie płatnika składek (Z-3). Nie można było wygenerować zaświadczenia Z-3 dla pracownika pracującego w trakcie urlopu rodzicielskiego na 1/2 etatu, jeśli w tym czasie dodatkowo przebywał na zwolnieniu chorobowym lub korzystał z opieki nad chorym dzieckiem. Poprawiono.
 4. Wydruk Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń. Na wydruku Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń nie był wykazywany czas pracy jeżeli zleceniobiorca miał odnotowany czas pracy w kalendarzu (Nie)obecności na przełomie doby. Poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Pliki JPK_VAT(3). Umożliwiono sporządzanie plików JPK_VAT w wersji 3. Plik JPK_VAT w tej wersji jest tworzony w przypadku wybrania przez Użytkownika zakresu dat dla danych za okres od 1 stycznia 2018. Dla plików JPK_VAT generowanych za wcześniejsze okresy sprawdzana jest data systemowa. Jeżeli w systemie Windows ustawiona jest data na 31 stycznia 2018 lub na datę wcześniejszą, generowany jest plik JPK_VAT w wersji drugiej. Jeżeli ustawiona jest data 1 luty 2018 lub późniejsza, wówczas tworzony jest plik JPK_VAT w wersji trzeciej.Zmiany w wersji 3 w stosunku do wersji 2 pliku JPK_VAT dotyczą przesyłanych do pliku JPK_VAT danych podatnika. Nie są już wysyłane dane adresowe podatnika (pozostały numer NIP oraz nazwa pobierane z pieczątki firmy). Dodatkowo z pieczątki firmy pobierany jest adres e-mail w przypadku jego uzupełnienia (jest to pole nieobowiązkowe).Nie jest już wysyłany w pliku JPK_VAT(3) kod urzędu skarbowego podatnika, jak również domyślny kod waluty (PLN) dla zawartych w pliku dokumentów. Jako dodatkowa informacja pojawia się nazwa programu z którego wygenerowano plik JPK_VAT (w pliku widnieje nazwa Comarch ERP Optima wraz numerem wersji).Podczas przygotowania pliku JPK_VAT(3) po zaznaczeniu parametru Korekta istnieje możliwość wpisania numeru korekty. Numer korekty jest uzupełniany automatycznie jako numer kolejny, ale może zostać zmodyfikowany przez Użytkownika. W tym polu nie może zostać wpisana wartość mniejsza niż 1. Numer korekty przenoszony jest do pliku JPK_VAT(3). Na liście plików JPK dodana została kolumna Korekta wyświetlająca w przypadku korekt plików JPK_VAT numer korekty. Wygenerowane w programie bądź zaczytane na liście pliki JPK_VAT(3) mogą być ze sobą scalane. Podczas scalania plików JPK_VAT(3) można oznaczyć scalony plik jako korektę i wpisać numer tej korekty. Scalane pliki JPK_VAT muszą być w tej samej wersji.
 2. Import danych z plików JPK_VAT. Umożliwiono import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Pozwala to na zaimportowanie dokumentów wystawionych w programach innych producentów (które umożliwiają wygenerowanie plików JPK_VAT), jak również z innych baz programu Comarch ERP Optima. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno Import plików JPK_VAT do rejestrów VAT: Na oknie po kliknięciu ikony  Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy.Parametr Za okres domyślnie jest nieaktywny. Takie ustawienie powoduje, że wszystkie dokumenty z pliku zostaną zaimportowane bez względu na ich daty. Po wskazaniu pliku JPK_VAT zakres dat zostaje uzupełniony na podstawie danych w pliku. Po zaznaczeniu parametru Za okres Użytkownik może wpisać inny zakres dat (zawęzić okres) za jaki zostaną zaimportowane dokumenty ze wskazanego pliku. Dla dokumentów sprzedażowych wskazywane dla parametru daty dotyczą daty wystawienia, natomiast dla dokumentów zakupowych – daty wpływu.Na oknie istnieje możliwość wskazania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, do których mają zostać zaimportowane dokumenty z pliku. Odznaczenie jednego z typów rejestru VAT (zakupów lub sprzedaży) powoduje, że tego typu dokumenty nie zostaną zaimportowane z pliku. Jeżeli w pliku JPK_VAT występują tylko dokumenty jednego typu (np. tylko rejestr sprzedaży VAT) i ten typ rejestrów został odznaczony przez Użytkownika, przy próbie importu pojawi się informacja o braku danych do zaimportowania.Podczas importu dokumentów, jeśli w pliku JPK_VAT uzupełniony jest numer NIP kontrahenta i w bazie istnieje już kontrahent z takim numerem NIP, wówczas po zaimportowaniu dokument przypisywany jest do tego kontrahenta (podstawiany jest jego akronim). Jeżeli istniejący w bazie kontrahent oznaczony został jako zduplikowany podczas operacji łączenia kart kontrahentów, na zaimportowanym dokumencie podstawiony zostanie kontrahent główny. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone są zawsze z pliku. Rodzaj transakcji, rodzaj na pozycji dokumentu oraz status kontrahenta na zaimportowanym dokumencie uzupełniane są zgodnie z domyślnymi ustawieniami kwalifikującymi do deklaracji VAT-7 dla pola, do którego dany dokument w pliku JPK_VAT został zakwalifikowany. Na dokument podstawiana jest kategoria sprzedaży lub zakupu z istniejącej karty kontrahenta (jeżeli domyślne kategorie dla kontrahenta są uzupełnione). W przypadku nie zaznaczonego parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP) jeżeli kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie występuje w bazie (lub jest więcej niż jeden kontrahent z takim numerem NIP), wówczas na zaimportowanym dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokreślony. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone są z pliku. W przypadku zaznaczonego parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP) jeżeli kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie występuje w bazie, wówczas zostanie założona jego karta na podstawie danych w pliku i zostanie on podstawiony na zaimportowanym dokumencie. Jako akronim nowego kontrahenta wstawiany jest numer NIP. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu, wówczas akronim zakładanego kontrahenta nadawany jest według wskazanego w Konfiguracji schematu numeracji. Jeżeli na dokumencie w pliku kontrahent nie ma uzupełnionego numeru NIP (lub w bazie jest więcej niż jeden kontrahent z takim numerem NIP), wówczas karta kontrahenta nie jest zakładana. Na takim dokumencie po imporcie podstawia się kontrahent Nieokreślony z danymi adresowymi takimi, jakie są w pliku JPK_VAT. W przypadku braku numeru NIP kontrahenta w pliku JPK_VAT, na dokumencie jako rodzaj transakcji podpowie się Krajowa. Jeżeli numer NIP kontrahenta krajowego w pliku JPK_VAT jest niepoprawny, nie jest zakładana karta takiego kontrahenta i nie są importowane jego dokumenty do rejestru VAT. Na oknie importu istnieje możliwość wyboru formy płatności na zaimportowanych dokumentach. Po wybraniu opcji domyślną Użytkownik może wskazać jedną z aktywnych form płatności występujących w bazie. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent ma ustawiony na swojej karcie indywidualny termin płatności, taki termin zostanie wyliczony na zaimportowanym dokumencie. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent nie ma określonego terminu płatności, wówczas termin płatności na zaimportowanym dokumencie wyliczony zostanie na podstawie terminu ustawionego na wybranej formie płatności. W przypadku wybrania opcji z karty kontrahenta, na dokumencie podstawiana jest forma płatności wskazana na karcie istniejącego kontrahenta. Jeżeli w bazie nie istnieje kontrahent o podanym numerze NIP, na zaimportowanym dokumencie podstawiana jest forma płatności gotówka. Ta forma płatności zostanie również ustawiona jako domyślna forma płatności dla założonego kontrahenta. Jeżeli forma płatności gotówka jest zablokowana, podstawi się kolejna (według kolejności wprowadzania) forma płatności. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent ma zaznaczony parametr Nie rozliczaj płatności, płatność z zaimportowanego dokumentu zostanie dodana do preliminarza ze statusem Nie podlega. Jeżeli Użytkownik wybierze dla opcji domyślną formę płatności gotówka (lub kontrahent ma wybraną tę formę płatności jako domyślną), po zaimportowaniu nie będą tworzone automatycznie zapisy K/B rozliczające płatności do importowanych dokumentów. Zaznaczenie na oknie importu parametru Ustaw status płatności na Nie podlega powoduje, że wszystkie płatności z zaimportowanych dokumentów otrzymają status Nie podlega. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu, podczas importu następuje weryfikacja czy w bazie nie występuje już dokument o parametrach określonych dla kontroli duplikacji. Jeżeli taki dokument już istnieje, dokument z pliku JPK_VAT nie zostanie zaimportowany, a w logu z przebiegu importu pojawi się stosowna informacja. Kliknięcie ikony  Uruchom import powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu. Wybranie opcji  Zamknij okno powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.
  Uwaga
  Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność. W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.
  Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK.
  Uwaga
  W pliku JPK_VAT znajdują się tylko wartości z odliczeniami na TAK lub Warunkowo (przeliczone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży). Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT. Należy więc po imporcie zweryfikować poprawność kwot brutto dokumentów.
  W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie Uwzględniaj w proporcji ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT: 
  • Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
  • Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
  • Nie uwzględniaj – dla stawki NP
  W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry rodzaju księgowości księga podatkowa, na pozycjach  zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR 7.Sprzedaż, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary. Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości ewidencja ryczałtowa, na pozycjach  zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%. Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach:
  • 36 – Podatek należny od towarów objętych spisem z natury,
  • 37 – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących,
  • 38 – Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu,
  • 39 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
  • 47 – Kwota podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
  • 48 – Kwota podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
  • 49 – Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 1 ustawy,
  • 50 – Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 4 ustawy,    
 3. a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.
  Uwaga
  Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.
 4. Uruchamianie programu. Jeżeli Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu okaże się że usługa serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie próbę uruchomienia usługi silnika SQL, co umożliwi zalogowanie operatora do programu. Jeżeli okaże się, że program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora, pojawi się wówczas komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Serwer SQL jest zatrzymany. Aby uruchomić serwer SQL program musi uruchomić się z uprawnieniami administratora. Czy uruchomić program z uprawnieniami administratora? Wybór przez Użytkownika opcji TAK spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umożliwi uruchomienie lokalnej usługi serwera SQL i dalszą pracę w programie. W przypadku wybrania opcji NIE wyświetlany jest komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu. Wówczas należy samodzielnie uruchomić usługę i skonfigurować połączenie z serwerem baz danych bądź ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima.
   

Zmiany

 1. Zakładka JPK na wstążce programu. Na wstążce programu dodana została zakładka JPK. Po jej rozwinięciu pojawiają się następujące opcje:
  • Pliki JPK– lista plików JPK przeniesiona z zakładki Narzędzia/ Jednolity Plik Kontrolny (opcja dostępna jest dla operatorów mających zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plików JPK).
  • Import do rej. VAT – opcja umożliwiająca import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT
  • Informacje o JPK – otwierana jest strona pomocy dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w Comarch ERP Optima
 2. Zakładka JPK nie jest widoczna dla operatorów mających włączoną wersję uproszczoną programu.
 3. Dodawanie plików JPK. Na oknie Pliki JPK naciśnięcie przycisku <Insert> powoduje podniesieni okna dodania obowiązkowego pliku JPK_VAT. Okno dodawania plików JPK na żądanie US może zostać wywołane za pomocą skrótu <Shift>+<Insert>.
 4. Prawo eksportu plików JPK. Operator ADMIN dla nowo utworzonych oraz konwertowanych z poprzednich wersji konfiguracyjnych baz danych ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plików JPK.
 5. Kreator parametrów firmy. W kreatorze parametrów firmy pojawiającym się podczas pierwszego logowania do bazy firmowej krok z wyborem rachunku bankowego wraz z importem banków pojawia się przed krokiem służącym do wyboru urzędu skarbowego (wraz z importem urzędów).
 6. Archiwum wydruków. Dostosowano Archiwum wydruków do zmienionego sposobu zapisywania danych operatora na dokumentach. Oprócz, jak dotychczas, zapisywania samego identyfikatora operatora, zapisywany jest również jego akronim oraz imię i nazwisko (jeżeli są uzupełnione na formularzu operatora). Tak więc na liście dokumentów w Archiwum wydruków w kolumnie Operator pokazywane jest:
  • Imię i nazwisko – jeżeli zostały uzupełnione na formularzu operatora zostanie zapisane dla nowo tworzonych dokumentów w Archiwum wydruków,
  • Akronim – jeżeli imię i nazwisko nie zostały uzupełnione na formularzu operatora, akronim operatora zostanie zapisany dla nowo tworzonych dokumentów w Archiwum wydruków,
  • Akronim z bazy konfiguracyjnej – dla dokumentów utworzonych w poprzednich wersjach programu podczas konwersji bazy przenoszone są na dokumenty akronimy i nazwiska operatorów z bazy konfiguracyjnej. Jeżeli jednak zdarzy się, że zostanie podpięta baza firmowa w której nie będzie uzupełnionych akronimów i nazwisk operatorów na dokumentach, wówczas pokazywany będzie akronim operatora pobrany z bazy konfiguracyjnej wg identyfikatora operatora – wówczas w kolumnie Operator prezentowany jest akronim operatora z dopiskiem [KNF],
  • jeżeli na dokumencie jest zapisany tylko identyfikator operatora (dokumenty utworzone w poprzednich wersjach programu) i tego identyfikatora nie ma w bazie konfiguracyjnej (został usunięty lub baza firmowa była podłączona do innej bazy konfiguracyjnej), wówczas wartość w kolumnie Operator pozostanie pusta. 
 7.  
 8. Pieczątka firmy. Podczas uzupełniania pieczątki firmy za pomocą importu danych z GUS,  uzupełniane jest dodatkowo pole Identyfikator podmiotu PUESC.
 9. Filtry z parametrem dynamicznym. Po wywołaniu filtra z parametrem dynamicznym, kursor ustawiany jest na pierwszym polu umożliwiającym wpisanie bądź wybranie wartości filtra.
 10. Import OPP. W przypadku przerwania przez Użytkownika procesu importu Organizacji Pożytku Publicznego, do bazy dodawane są OPP zaimportowane przed przerwaniem operacji.
 11. Informacje bieżące. Zablokowano możliwość zmiany kodu dla standardowych terminów dla  informacji bieżących. Dodatkowo podczas konwersji bazy, jeżeli nie będzie standardowych kodów terminów, zostaną one dodane.
 12. Otwieranie okien w programie. Podczas otwierania okien w programie następuje weryfikacja, czy okno mieści się w całości w widocznej dla Użytkownika części ekranu. Jeżeli nie, jest ono otwierane wyśrodkowane. Umożliwia to poprawne wyświetlanie okien, w przypadku kiedy Użytkownik korzysta z programu na różnych stanowiskach (posiadających różne rozdzielczości ekranu).
 13. Usuwanie logów SOA z bazy. Umożliwiono automatyczne usuwanie logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. W tym celu w Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry dodano sekcję Zapisywanie działania usługi z parametrem Usuwaj z bazy danych logi starsze niż. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym logi SOA usuwane są po 10 dniach i Użytkownik nie ma możliwości zmiany tego parametru.
 14. Serwis Operacji Automatycznych. Dla kolumny Status w logu z działania Serwisu Operacji Automatycznych jeżeli w szczegółach komunikatu występuje przynajmniej 1 błąd (status ERROR), wówczas w nagłówku tej operacji również widoczny jest status ERROR.
 15. Informacje o kluczu. Jeżeli na kluczu znajduje się moduł Opis Analityczny, jest on pokazywany na zakładce Moduły w menu Pomoc/ O programie/ Informacje o kluczu.
 16. Rejestrator Czasu Pracy. Rejestrator Czasu Pracy (RCP) do poprawnego działania wymaga zainstalowanego na stanowisku pakietu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.
 17. Comarch ERP Optima w modelu usługowym. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym zablokowano możliwość zmiany nazwy firmy w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych.
 18. Comarch ERP Optima w modelu usługowym. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym prowadzono weryfikację dostępnego dla Użytkownika wolnego miejsca na jego dane. W sytuacji, kiedy wolne miejsce będzie się kończyć, podczas logowania pojawi się komunikat: "Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Zgłoś się do Asysty Comarch w celu zwiększenia limitu lub usuń zbędne dane".

Poprawiono

 1. Łączenie kart kontrahentów. Podczas łączenia kart kontrahentów w kroku Aktualizacja danych w bazie konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: Dane w postaci ciągu lub dane binarne zostaną obcięte. Działanie poprawiono.
 2. Eksport danych. Ułatwiono zapisywanie danych na dysk lokalny w przypadku kiedy Comarch IBARD nie jest zainstalowany na danym stanowisku (opcja zapisu w IBARD jest wówczas nieaktywna).
 3. Usuwanie bazy danych. W specyficznych sytuacjach podczas usuwania bazy firmowej w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych (po wybraniu opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera) baza nie była usuwana. Działanie poprawiono.
 4. Biuro rachunkowe. Poprawiono mechanizm pobierania modułów przez Comarch ERP Menadżer Kluczy podczas logowania do programu Biuro Rachunkowe.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów. Dodano kolejną opcję rozliczania importowanych przelewów. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie w oknie Import przelewów oprócz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora, wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i kwoty, wg identyfikatora oraz kolejno według kwoty i opisu) dostępna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu. Po wybraniu tej opcji program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola Numer obcy/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

Zmiany

 1. Wydruk przelewu do ZUS. Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być realizowane jako przelewy zwykłe. W związku z tym na formularzu płatności do ZUS z datą realizacji 01.01.2018 lub późniejszą ukryto wydruk Przelew ZUS. Wydruk Dokumenty zaznaczone> Przelew ZUS z listy płatności jest zawsze widoczny, natomiast drukowane są tylko płatności z datą realizacji starszą niż 01.01.2018.
 2. AKC-WW. Wydruk przelewu do US. W przypadku wydruku przelewu do US dla płatności z deklaracji AKC-WW, w polu 12 drukowana jest informacja: AKC-WW.
 3. Lista raportów kasowych/bankowych. Sortowanie. Na liście raportów kasowych/bankowych, umożliwiono sortowanie po kolumnie Waluta jeżeli w filtrze wybrana jest opcja –wszystkie-.
 4. Dokumenty rozliczone. Rozliczenia podmiotu. Po podświetleniu pozycji na liście dokumentów  rozliczonych i wciśnięciu <CTRL>+<SHIFT>+<R> pojawia się lista Rozliczeń podmiotu wyfiltrowana do podmiotu wybranego na rozliczanym dokumencie.

Poprawiono

 1. Ponaglenia zapłaty. Pracownik. Przy generowaniu ponagleń zapłaty, w oknie Dokumenty proponowane do generacji ponagleń zapłaty nie były widoczne dokumenty wystawione na pracowników. Działanie poprawiono.
 2. Noty odsetkowe. Pracownik. Przy generowaniu not odsetkowych, w oknie Dokumenty proponowane do generacji not odsetkowych nie były widoczne dokumenty wystawione na pracowników. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

 

Handel

Nowości

 1. Przesyłki kurierskie – DHL. W wersji 2018.1.1 Comarch ERP Optima wprowadzono integrację z kurierem DHL. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia nadania.
  Uwaga
  Integracja Comarch ERP Optima z DHL jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
  Uwaga
  W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.
  Uwaga
  W ramach współpracy Comarch ERP Optima z kurierem DHL obsługiwane są tylko standardowe przesyłki.Wymiary przesyłki standardowej: 
  • umieszczonej na palecie (łącznie z paletą): 1,2 x 0,8 x 2,1 (m),
  • nieumieszczonej na palecie (łącznie z opakowaniem): 1,4 x 0,6 x 0,6 (m). 
 2. W przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wyżej wymienione wymiary w programie nie ma możliwości oznaczenia paczki jako niestandardowej.

Adresy nadawcze

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze znajduje się lista adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których mogą być realizowane przesyłki. Jest to wspólna lista adresów nadawczych dla DHL, DPD, Sendit oraz dla SENT. Do listy adresów automatycznie dodawany jest adres firmowy uzupełniony danymi wprowadzonymi w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domyślny i Korespondencyjny. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik jako adres domyślny lub korespondencyjny może wskazać inny adres niż firmowy. Zaznaczenie parametru Domyślny lub Korespondencyjny na jednym adresie, spowoduje wyłączenie go na innym. Adres domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesyłki jako adres Nadawcy. Na liście przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie została zmieniona bezpośrednio na Zleceniu nadania przesyłki.
Lista adresów nadawczych
Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.  
Konfiguracja DHL
Aby skonfigurować współpracę z DHL, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DHL na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DHL, następnie należy podać dane dostępowe otrzymane od DHL: 
 • login DHL24 WebApi,
 • hasło DHL24 WebApi,
 • numer SAP Klienta. 
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL - parametry ogólne
Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DHL jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki, ale użytkownik może informacyjnie tą datę ustalić na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [DHL]. W innym wypadku domyślnie będzie wstawiana data bieżąca. Zakładka [Szablon spedycji]:
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL - Szablon spedycji
Ogólne: 
 • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.
 • Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.
Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce [Parametry przesyłki] należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka i wybrać typ przesyłki:
 • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
 • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
 • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.
Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie. Dla poszczególnych typów można określić:
 • wagę w kg (maks. 999,99 kg),
 • wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).
Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm. Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru Domyślna przesyłka, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg. Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:
 • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.
Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:
 • Informacja o zawartości:
  • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
  • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
  • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
 • Referencje:
  • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
  • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP: Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki  
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak ta wskazana w konfiguracji.Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
  • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
  • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
  • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie (maksymalna wartość ubezpieczenia to 100 000 PLN):
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN w zaokrągleniu wzwyż do pełnych złotych na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0PLN.
 • ustalona – wartość podana w pełnych złotych domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie. Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]). Zakładka [Parametry wydruku]: DHL udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta BLP). W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:
 • PDF dla formatu A4,
 • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta). 
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze strownikiem wspierającym EasyPrint.
 

Generowanie przesyłek kurierskich

Lista przesyłek Opcja generowania Zleceń nadawania przesyłek znajduje się jak dotychczas w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki bądź z poziomu listy/ formularza dokumentu RO, FA, PA, WZ na górnej wstążce  . Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP. Lista zawiera kolumny: 
 • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
 • Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
 • Status – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
 • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
 • Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
 • E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Status przesyłki – informacja o statusie poprawności przesłania przesyłki do spedytora pobierana z serwisu firmy kurierskiej. Kolumna informuje o tym, czy zlecenie przesyłki zostało poprawnie przesłane do spedytora (w zależności od spedytora i jego ustawień może pokazywać wartości: Kurier został zamówiony, Zlecenie przesyłki przesłane do spedytora, Nie powiodło się zlecenie przesyłki u spedytora. Zweryfikuj zwrócone błędy).
 • Data statusu – data nadania statusu pobierana z serwisu firmy kurierskiej.
 • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
 • Spedytor – spedytor, u którego realizowane jest ZNP,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu. 
Dodatkowo dla listy można wybrać kolumnę Numer zlecenia odbioru jest to numer nadany przez firmę kurierską. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską. Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:  - zamówienie kuriera. Przycisk pozwala na rejestrację oraz na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń. Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier: Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.
Uwaga
Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach danego spedytora, do których zlecany był odbiór.
Błędy zwrócone przez serwis kuriera DHL będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.  - Drukuj potwierdzenie nadania przesyłek – drukowane jest Potwierdzenie nadania przesyłek dla wszystkich zleceń z danego dnia łącznie z tymi, które zostały utworzone bezpośrednio przez serwis DHL, stąd wydruk może się różnić z danymi widniejącymi w programie. W raporcie uwzględnione są te zlecenia z programu, dla których wcześniej wydrukowano list przewozowy.
Formularz nadania przesyłki DHL
Opis zakładki [Ogólne]
Dla DHL na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zamówienie kuriera . Domyślnie ma to miejsce z terminem widocznym na formularzu, na zakładce [DHL]. Użytkownik może zmienić termin ręcznie przed wybraniem opcji zamówienia kuriera. W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia, dla którego zamówiono kuriera. W razie takiej konieczności należy skontaktować się z kurierem osobiście lub anulować zlecenie za pośrednictwem serwisu DHL24.
Uwaga
Poprzez serwis DHL24 istnieje między innymi możliwość rejestracji przesyłek, usuwania zleceń (również tych, które utworzone były w Comarch ERP Optima), czy anulowania zamówionego kuriera. Operacje wykonywane poprzez serwis DHL24 nie będą miały jednak odzwierciedlenia w systemie Comarch ERP Optima oraz na zaewidencjonowanych w nim zleceniach nadania przesyłki.
Zakładka [Ogólne]:  
 • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
 • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
 • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia. 
Zakładka [Paczki i usługi]:
Tabela Paczki
 • jeśli w konfiguracji DHL zaznaczono Domyślna paczka, automatycznie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość). Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.
Dla przesyłek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiarów.
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr w konfiguracji DHL: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
Zawartość – należy podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji DHL. Na zleceniu można ponadto podać:
 • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DHL można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
 • kwotę pobrania – w konfiguracji DHL można określić automatyczne ustawianie pobrania. Maksymalna wartość pobrania możliwa do wpisana w programie to 6 500,00 PLN.
 • wartość ubezpieczenia przesyłki (w pełnych złotych) – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie w zaokrągleniu wzwyż do pełnych złotych na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna to 100 000 PLN. Jeśli podano kwotę pobrania, należy również podać wartość ubezpieczenia (musi być ona nie mniejsza niż kwota pobrania).
 • Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu. 
Zakładka [DHL]:
Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą. Nr zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską. W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.  - podgląd/ wydruk Potwierdzenia Nadania Przesyłki. Drukowany jest raport dla wszystkich przesyłek zarejestrowanych w systemie kuriera z datą nadania taką, jak ta ustawiona na ZNP. Do raportu brane są tylko te przesyłki, dla których wydrukowano uprzednio list przewozowy.  - podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu. Status – status przesyłki. Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia. Zakładka [Dokumenty] W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.
 • Współpraca z kurierem DPD.  W najnowszej wersji Comarch ERP Optima obsłużono zamawianie odbioru przesyłek przez kuriera. Do tej pory obsługa DPD wiązała się z koniecznością posiadania umowy na odbiór stały. Wraz z wersją 2018.1.1 użytkownik nie musi posiadać takiej umowy dzięki wprowadzeniu funkcji zamówienia odbioru zarejestrowanych zleceń przez kuriera. Na formularzu zlecenia na zakładce [DPD] dostępna jest sekcja Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy tu podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podobnie przy zamawianiu kuriera z listy. Po pomyślnym wykonaniu operacji zamówienia kuriera dla zlecenia nadawany jest przez firmę kurierską Nr zlecenia odbioru widoczny na formularzu zlecenia na zakładce [DPD] oraz na liście w kolumnie Numer zlecenia odbioru. Dla Klientów, którzy posiadają umowę na stały odbiór umożliwiono oznaczenie tego faktu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD – zakładka [Ogólne] poprzez parametr Posiadam umowę na stały odbiór paczek. Jeśli jest zaznaczony, tworzone zlecenia będzie można tylko zarejestrować w systemie kuriera celem nadania numeru listu przewozowego oraz wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych
 • Tworzenie Faktury Sprzedaży, Paragonu z listy towarów. W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dodano opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon. 
  • dokument tworzony jest dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście bądź dla pozycji podświetlonej na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji,
  • na dokumencie domyślnie podpowiada się kontrahent !NIEOKREŚLONY!,
  • cena na dokument jest pobierana zgodnie z ustawioną na liście towarów,
  • magazyn na dokumencie tworzonym z listy zasobów podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
   • magazyn wybrany na liście zasobów,
   • magazyn domyślny operatora,
   • magazyn domyślny stanowiska,
   • magazyn główny.
  • magazyn na dokumencie tworzonym z cennika podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
   • magazyn domyślny operatora,
   • magazyn domyślny stanowiska,
   • magazyn główny.
 • Tworzenie Faktury Sprzedaży, Paragonu z listy kontrahentów.  W menu Ogólne/ kontrahenci na liście kontrahentów pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) dodano opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon
  • dokument tworzony jest dla kontrahenta podświetlonego na liście,
  • dokument tworzony jest zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi na karcie kontrahenta,
  • magazyn na tworzonym dokumencie podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
   • magazyn domyślny operatora,
   • magazyn domyślny stanowiska,
   • magazyn główny.
 • Weryfikacja statusu VAT kontrahenta na PZ, WZ, FPF. Dodano automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego, Wydania Zewnętrznego oraz na Fakturze Pro Forma. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych jest zaznaczony, po wyborze kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na PZ, WZ, FPF oraz na korektach do PZ, WZ nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o  weryfikacji: . Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu z datą bieżącą, na którym parametr Podatnik VAT czynny jest aktywny. W przypadku wystawiania dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT należy wykonać ręcznie poprzez przycisk . Jeśli raport weryfikujący status VAT pobrany na datę bieżącą (karta kontrahenta, zakładka [Historia weryfikacji statusu VAT]) nie zgadza się z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzień 2017-12-04. Na dziś nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawić status zgodnie z weryfikacją?
 • Wydruk Eko Korekta. Dla korekt Faktur Sprzedaży dodano wydruki
  • Eko – Korekta ilości:
   • Korekta ilości,
   • Korekta ilości Duplikat,
   • Korekta ilości UE.
  • Eko – Korekta wartości:
   • Korekta wartości,
   • Korekta wartości Duplikat,
   • Korekta wartości UE.
  • Eko – Korekta kursu waluty:
   • Korekta kursu waluty,
   • Korekta kursu waluty Duplikat.
  • Eko – Korekta stawki VAT:
   • Korekta stawki VAT,
   • Korekta stawki VAT Duplikat.
  • Eko – Korekta danych:
   • Korekta danych,
   • Korekta danych Duplikat.
 • Zmiany

  1. Sendit: 
   • zmieniono nazwę i działanie parametru Domyślna przesyłka (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit – zakładka [Szablon spedycji]) na Dodaj paczkę na nowe zlecenie.  Obecnie ustalenie w konfiguracji wagi i wymiarów paczki jest niezależne od zaznaczenia tego parametru. Jeśli zostanie on zaznaczony, karton o kształcie prostopadłościanu i parametrach zadanych w konfiguracji jest automatycznie dodawany na nowo tworzone zlecenie. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione jedynie parametry paczki po jej ręcznym dodaniu na zlecenie przez użytkownika.
   • na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Sendit] zmieniono nazwę pola Data nadania na Data zgłoszenia. Jest to data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Na liście zleceń nazwę kolumny Data nadania zastąpiono nazwą Data zgłoszenia. 
  2. DPD: 
   • tabelę z wymiarami i wagą przesyłki (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD– zakładka [Szablon spedycji]) można uzupełnić niezależnie od zaznaczenia parametru Domyślna przesyłka. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, przesyłka o parametrach zadanych w konfiguracji jest automatycznie dodawana na nowo tworzone zlecenie. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione jedynie parametry paczki po jej ręcznym dodaniu na zlecenie przez użytkownika.
   • na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [DPD] zmieniono nazwę pola Data nadania na Data zgłoszenia. Jest to data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Na liście zleceń nazwę kolumny Data nadania zastąpiono nazwą Data zgłoszenia. 
  3. Intrastat. Na deklaracji Intrastat niezablokowanej przed zmianami możliwa jest ręczna modyfikacja pozycji wyliczonych na deklaracji automatycznie.

  Poprawiono

  1. Status Faktury Sprzedaży. Przy przekształceniu Rezerwacji Odbiorcy na towar, który ma przypisane opakowanie kaucjonowane, do Faktury Sprzedaży z Wydaniem Zewnętrznym i Wydaniem Kaucji, po anulowaniu WKA, Faktura Sprzedaży ma prawidłowy status WZ.
  2. Korekta ilości do Wydania Zewnętrznego. Poprawiono zapis korekty ilości do WZ, w sytuacji kiedy towar na Przyjęciu Zewnętrznym został wprowadzony w kilku pozycjach i po wygenerowaniu WZ sporządzono korektę ilości do pierwszej pozycji PZ.
  3. Korekta wartości do PZ. Poprawiono wyliczanie korekty wartości do Przyjęcia Zewnętrznego w sytuacji kiedy korygowana wartościowo była Faktura Zakupu, przekształcona z Przyjęcia Zewnętrznego, do którego wcześniej wystawiono korektę kursu.
  4. Wydruk Eko - Faktura. Apostrof wprowadzony w pieczątce firmy jest poprawnie drukowany.
  5. Drukarki fiskalne. Wydruk faktury fiskalnej na drukarce Elzab Mera. Poprawiono działanie programu w zakresie drukowania polskich znaków na wydruku faktury w sekcji z danymi nabywcy.
   

  Comarch ERP Optima Detal

  Nowości

  1. GUS. Dodawanie kontrahenta. Pole wyszukiwania na liście kontrahentów umożliwia filtrowanie listy według numeru NIP. Po wpisaniu numeru, jeżeli kontrahenta nie ma na liście i użytkownik kliknie w przycisk Dodaj, numer NIP z pola wyszukiwania zostanie przeniesiony na dodawaną kartę. Gdy numer jest uzupełniony na formularzu, Użytkownik może pobrać nazwę oraz dane adresowe tego kontrahenta korzystając z przycisku GUS dostępnego na oknie: Po wciśnięciu przycisku dane zostaną uzupełnione automatycznie. Do zapisu karty niezbędne jest uzupełnienie również kodu kontrahenta.Jeżeli z danym numerem NIP powiązana jest więcej niż jedna działalność, w programie zostanie wyświetlone okno, na którym należy wskazać podmiot, którego dane zostaną przeniesione na kartę.Dodatkowo jeśli wyszukiwany podmiot jest w stanie upadłości, likwidacji lub wykreślony, w dolnej części okna wyświetlana jest informacja o jego statusie.
   Uwaga
   Funkcjonalność jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

  Poprawiono

  1. Fiskalizacja. Poprawiono działanie programu podczas fiskalizacji paragonu, do którego udzielono rabatu.
   

  Współpraca z Comarch Mobile

  Zmiany

  1. Przekształcanie dokumentów WZ wczytanych do Comarch ERP Optima. Zmieniono działanie programu w przypadku przekształcania dokumentów wydań zewnętrznych (WZ) wystawionych na urządzeniu mobilnym i wczytanych do Comarch ERP Optima. Obecnie w trakcie przekształcania do faktury (FA) lub paragonu (PA) nie jest możliwe dodawanie nowych pozycji na dokumencie.

  Poprawiono

  1. Płatności na urządzeniu mobilnym. Numer dokumentu. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłania na urządzenie mobilne płatności dodanych ręcznie w Preliminarzu płatności w Comarch ERP Optima.