Nowości i zmiany w wersji 2019

Nowości i zmiany w wersji 2019.6.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2019 r.:
 • Wskaźnik waloryzacji: 108,10%
Podstawa prawna:
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. (M.P. 2019, poz. 601).
 1. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia.
Na formularzu danych pracownika, w zakładce 2. Nr ident./podatki dodano nowy parametr Zwolnienie z PIT dla młodych. Ustawienie parametru decyduje czy w wypłacie pracownika, który ma poniżej 26 lat zostanie zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego. Wiek pracownika jest ustalany na podstawie daty urodzenia. Zgodnie z ustawą, w 2019 roku podatek nie będzie pobierany od wynagrodzenia pracowników, którzy złożą odpowiedni wniosek. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus.
Formularz danych pracownika – zakładka 2. Nr ident./podatki
Podczas naliczania wypłat, które mają ustawiony miesiąc deklaracji 8/2019 lub późniejszy dla pracownika, który ma poniżej 26 lat i ma zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych zaliczka podatku automatycznie nie będzie naliczana. Ustawienie parametru jest sprawdzane w zapisie historycznym, który obowiązuje na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji z listy płac. Zwolnienie dotyczy przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń. Przychody z tytułu umowy o dzieło nie podlegają zwolnieniu. Zaliczka podatku nadal będzie naliczana od standardowej umowy PIT-8B  6.Umowa o dzieło 20% i niestandardowych umów, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło oraz zasiłków ZUS. Podczas naliczania wypłaty, w celu ustalenia właściwej wysokości składki zdrowotnej, na zakładce 3.Podatki pojawia się informacja związana z odliczonymi kosztami uzyskania i ulgą podatkową. Przychody objęte zwolnieniem z podatku dochodowego będą wykazywane w dedykowanych polach na nowych wzorach deklaracji PIT-11 obowiązujących za 2019 rok. Na deklaracji PIT-11 w wersji 24 przychód zwolniony jest wykazywany jako przychód opodatkowany.
Uwaga
W konfiguracji typów wypłat dodano nową pozycję na deklaracji PIT: PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło, która pozwala na odróżnienie umów o dzieło od umów zleceń. W niestandardowych umowach o dzieło, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenie, należy zmienić ją na PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło.
Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca włącznie, w którym pracownik ukończy 26 lat lub przekroczy limit przychodów zwolnionych w wysokości 35636,67 zł w 2019 r. i 85528 zł w 2020 r. i późniejszych. Do limitu uwzględniane są przychody, do których zastosowano zwolnienie z PIT na podstawie danych ustawionych na formularzu pracownika. Przychody te dodatkowo są oznaczane w bazie danych (tabela CDN.WypElementy w polu WPE_ZalFisZwol). W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę odprowadzających zaliczkę podatku w Polsce do limitu zalicza się przychód pracownika bez pomniejszania o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne będą naliczane w wysokości w jakiej byłyby należne, gdyby pracownik miał pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy. W sytuacji, gdy pracownik przekroczy 26 lat lub limit przychodów, zaliczka podatku zostanie naliczona według ogólnych zasad. Przychody, do których zastosowano zwolnienie zostaną uwzględnione przy naliczaniu osiągniętego dochodu w danym roku przez pracownika, od którego zależy wysokość procentowa zaliczki podatku.  
 1. Deklaracje ZUS. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), dostosowano wykazywanie kwot wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w deklaracji ZUS RCA. Dla uczestników PPK, w raporcie ZUS RCA, kwoty finansowane przez pracodawcę, zostaną wykazane w bloku III. B. w polu 27.

Zmiany

 1. Deklaracja zgłoszeniowa ZUS. Obsłużono przenoszenie do deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA zagranicznego adresu pracownika. W przypadku osób, które w adresie zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjnym mają ustawiony kod kraju inny niż PL lub brak w deklaracji w sekcjach XI, XII, XII kod pocztowy wraz z kodem kraju będzie wykazany w polu 08, a nie w polu 01 tak jak dotychczas.
 2. Typy wypłat. Dodano nową pozycję na deklaracji PIT PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło umożliwiającą rozróżnienie umów zleceń od umów o dzieło. Dotychczasowa pozycja PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia i o dzieło została zmieniona na PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia. W niestandardowych umowach o dzieło należy zmienić pozycję PIT na PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło.
 3. Dane pracownika. Podczas dodawania pracownika w adresie zameldowania, zamieszkania oraz korespondencyjnym automatycznie podpowiada się kod kraju jako PL. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.6 dla pracowników, którzy w adresie zamieszkania/zameldowania/korespondencyjnym mają podany Kraj jako Polska Kod kraju automatycznie ustawi się jako PL.
 4. W standardowych elementach: Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/E (oddel.), Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/U zmieniono ustawienie parametru Stanowi koszt pracodawcy. Po zmianie parametr nie jest zaznaczony.

Poprawiono

 1. Wydruki:
 • Na wydruku Listy płac – szczegółowej z czasem pracy oraz na wydruku Kwitka wypłaty, w przypadku pracowników rozliczanych według zestawienia, w podsumowaniu nie była generowana liczba dni rozliczonych nieobecności. Poprawiono.
 • Na wydruku Listy płac – szczegółowej z czasem pracy, w podsumowaniu nie była uwzględniana norma czasu pracy, pracowników rozliczanych według zestawienia. Poprawiono.

Aktualizacja z dnia 27 września 2019

1. Aktualne wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2019
 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • dochód do 85528,00 zł – 17,00 %
  • dochód ponad 85528,00 – 32,00 %
 • Koszty uzyskania: 250 zł
 • Koszty uzyskania podwyższone: 300 zł
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 43,76 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 548 zł 30 zł
 • Procent zaliczki podatku dla umów: 17,00 %
2. Naliczanie wypłat. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku naliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 1.10.2019 r. będzie stosowana stawka podatku 17% , nowe wartości kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.
Uwaga
Na formularzu umowy cywilnoprawnej pracownika w polu ‘Procent zaliczki podatku’ wartość podpowiadana jest w oparciu o datę zawarcia umowy. Jeżeli data zawarcia umowy jest wcześniejsza niż 01.10.2019 r., wówczas procent zaliczki podatku będzie wyświetlany zgodnie z przepisami, obowiązującymi do końca września.
3. Stałe podatkowe. Na oknie Stałe podatkowe dostępnym z poziomu [Konfiguracja/Program/Płace/Stałe podatkowe] odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Dostosowano program do Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. Ustawa zwalnia przychody podatnika, który nie ukończył 26 roku życia, z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą one kwoty 35 636,67 zł (za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.). W kolejnych latach limit będzie wynosił 85 528 zł.
Na formularzu pracownika na zakładce [Szczegółowe] dodano domyślnie odznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych.
Formularz pracownika, parametr Zwolnienie z PIT dla młodych
Zaznaczenie parametru na formularzu pracownika powoduje automatyczne zaznaczenie parametru Zwolnienie z PIT dla młodych na formularzu uproszczonego wynagrodzenia.
Formularz wynagrodzenia, parametr Zwolnienie z PIT dla młodych
Użytkownik ma możliwość odznaczenia parametru Zwolnienie z PIT dla młodych na formularzu uproszczonego wynagrodzenia jeżeli w polu Wypłata z tytułu wybrano opcję Inne. Jeżeli na formularzu pracownika zaznaczono parametr Zwolnienie z PIT dla młodych oraz w polu Wypłata z tytułu wybrano opcję Etat to parametr Zwolnienie z PIT dla młodych na formularzu uproszczonego wynagrodzenia nie jest możliwy do odznaczenia. Jeżeli na formularzu pracownika nie zaznaczono parametru Zwolnienie z PIT dla młodych to na formularzu uproszczonego wynagrodzenia parametr Zwolnienie z PIT dla młodych nie jest możliwy do zaznaczenia. Kwota do zapłaty do US nie zostanie wyliczona na uproszczonym wynagrodzeniu jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
 • na formularzu pracownika zaznaczono parametr Zwolnienie z PIT dla młodych,
 • na formularzu uproszczonego wynagrodzenia zaznaczono parametr Zwolnienie z PIT dla młodych,
 • pracownik nie ukończył 26 roku życia,
 • data wypłaty wynagrodzenia >= 1 sierpnia 2019 r.,
 • nie został przekroczony limit przychodów opodatkowanych z zaznaczonym parametrem Zwolnienie z PIT dla młodych – 35 636,67 zł (za okres od 01.08.2019 r. – 31.12.2019 r.). W kolejnych latach limit będzie wynosił 85 528 zł.
Formularz wynagrodzenia, Kwota do zapłaty do US
Uwaga
W miesiącu przekroczenia limitu lub ukończenia przez podatnika 26 roku życia kwota do zapłaty do US nadal nie zostanie wyliczona. W kolejnym miesiącu będzie już natomiast liczona według standardowych zasad.

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(19). W przypadku, gdy kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, umożliwiono wykazanie w poz. 55 Kwota wydatkowana na zakup przysługująca do zwrotu pozostałej nieodliczonej w poz. 52 kwoty ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Kwota uzupełniona w poz. 55 jest automatycznie przenoszona do pozycji 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Poprawiono

 1. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia kwoty różnicy remanentowej na formularzu zaliczki na PIT-36/PIT-36L.
 2. Księga Podatkowa. Poprawiono księgowanie w koszty dokumentów, na których wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty i % określonym z dokładnością do jednej lub dwóch cyfr po przecinku.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15). Załącznik PIT/B(16). Informacja o dodatkowych działalnościach jest przenoszona do pliku xml i równocześnie do systemu e-Deklaracje również w przypadku, gdy kwoty przychodów i kosztów są zerowe.
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia kwot pobieranych z innej bazy danych na kwartalnym rozliczeniu PIT-36/PIT-36L.
 5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(27). Jeżeli na deklaracji w poz. 29a Podatnik przeniósł tymczasowo składniki majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybrano opcję Nie to do pliku xml i równocześnie do systemu e-Deklaracje przenoszone jest ustawienie tej pozycji.
 6. Księgowość kontowa. Plan kont. Po dokonaniu synchronizacji planu kont w oparciu o grupę kont, na kontach księgowych dodanych w wyniku synchronizacji w polu Wprowadził oraz Zmodyfikował widnieje imię i nazwisko operatora, który dokonał synchronizacji.
 7. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Po przeliczeniu zaliczek na PIT-36 za poszczególne miesiące dla właściciela posiadającego 100% udziału w działalności, naciśnięcie dla zestawienia księgowego systemowego PIT-36 przycisku Wyniki zestawienia powodowało wyświetlenie wyników tylko dla stycznia. Działanie poprawiono.
 8. Księgowość kontowa. Przeszacowanie walut. Przywrócono komunikat: Brak powiązania konta [Numer konta] z planem kont w przyszłym okresie, pojawiający się podczas księgowania na początku okresu w sytuacji, gdy w planie kont kolejnego okresu obrachunkowego nie ma konta uwzględnionego w przeszacowaniu.
 9. Środki trwałe. Migrator. W niektórych sytuacjach nie można było wykonać importu dokumentów środków trwałych. Działanie poprawiono.
 10. Rejestr VAT. Przy próbie kopiowania bądź utworzenia dokumentów wewnętrznych do dokumentu, który został dodany za pomocą OCR w niektórych przypadkach pojawiał się błąd. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 27 września 2019 

Księgowość. Zaliczki na PIT-36. W związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zmieniono sposób liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przejściowym, tj.:
 • Zaliczki/korekty zaliczek za miesiąc wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2019 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 18% i ulga podatkowa: 556,02 zł.
 • Wszystkie korekty zaliczek na PIT-36 za rok 2019 po dacie 30 września 2019 liczone są wg stawki 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
Od nowego roku 2020 zaliczki liczone będą według skali podatkowej  i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 525,12 zł.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Filtrowanie kolumn liczbowych. Dla kolumn z wartościami liczbowymi udostępniono możliwość filtrowania z opcjami: Zawiera, Nie zawiera, Podobne do, Nie jest podobne, Rozpoczyna się od oraz Kończy się na. Dotyczy to również kolumn użytkownika z wybranym typem formatu wyświetlania: Numeric.

Poprawiono

 1. Automatyczna kopia na IBARD. Umożliwiono ponowne uruchomienie kreatora automatycznej kopii na IBARD w przypadku przerwania jego działania.
 2. Bazy danych. Po przejściu do Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: "Kolumna [Nazwa] nie należy do tabeli”. Działanie poprawiono.
 3. Dodawanie kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego do rejestru VAT dokumentu mógł pojawiać się komunikat ”Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Działanie poprawiono.
 4. Filtrowanie w kolumnach liczbowych. Umożliwiono poprawne filtrowanie w kolumnach z wartościami liczbowymi w przypadku wklejenia wartości zawierającej separator tysięczny.
 5. Filtrowanie w kolumnach z numerem NIP. Po wyfiltrowaniu listy za pomocą kolumny zawierającej numer NIP i zmianie położenia kursora, ciąg znaków wpisany w nagłówku tej kolumny był usuwany. Działanie poprawiono.
 6. Filtrowanie list. Podczas filtrowania list o strukturze drzewiastej (np. Cennik), wpisana w nagłówku kolumny treść jest wyszukiwana również w niewidocznych, zwiniętych podgałęziach listy.
 7. Podsumowanie kolumn użytkownika. Po dodaniu na formularzu dokumentu kolumny użytkownika i próby podsumowania wartości w tej kolumnie z włączoną opcją Agreguj tylko zaznaczone, pojawiał się komunikat „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: item”. Działanie poprawiono.
 8. Szerokość kolumn. W przypadku zmienionej wielkości czcionki w systemie oraz zmodyfikowanej szerokości kolumn na oknie o strukturze drzewiastej (np. Plan kont czy Obroty i salda), po każdym otwarciu takiego okna kolumny samoczynnie zmieniały swoją szerokość. Działanie poprawiono.
 9. Pozycja cennika. Poprawiono wyświetlanie okna Pozycja cennika przy powiększonej czcionce w programie.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. mBank WebService. Niepodpisany przelew po wysłaniu do mBanku otrzymuje status Do autoryzacji.

Poprawiono

 1. mBank WebService. Przy imporcie wyciągu bankowego przelewy dotyczące tego samego dnia w programie Comarch ERP Optima i na wyciągu mBanku miały inną kolejność. Działanie poprawiono.
 2. Eksport przelewów do pliku. Poprawiono działanie formatów eksportu przelewów, na których wybrano kodowanie iso-8859-2 lub UTF8.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.1.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0.3
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2019.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

Poczta Polska

 1. Nowe formaty dla przesyłek poleconych. Od kwietnia bieżącego roku Poczta Polska dla przesyłek poleconych stosuje oznaczenie – format S, M, L. Jeżeli jednak klient ma zagwarantowaną niezmienność warunków w umowie, to nadal ma możliwość nadawania przesyłek w formie gabarytów A/B.
W związku z tym w konfiguracji Poczty Polskiej (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska) na zakładce [Ogólne] dodano parametr Posiadam umowę na nadawanie przesyłek poleconych według gabarytów A/B:
 • jeśli jest niezaznaczony, wówczas w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru formaty S, M, L zamiast dotychczasowych gabarytów A i B.
 • jeśli parametr jest zaznaczony, działanie programu jest takie jak dotychczas – na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru gabaryty A i B.
 • jeśli Użytkownik wyłączy parametr w trakcie pracy, w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki, dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt wartość A zostanie domyślnie zastąpiona formatem S, wartość B zostanie zastąpiona formatem M. Analogiczna zmiana zostanie wykonana na niewysłanych Zleceniach.
 • dla baz zaktualizowanych do bieżącej wersji programu pozostaje ustawione nadawanie przesyłek poleconych wg gabarytów, w nowo wykreowanych bazach ustawione domyślnie jest nadawanie wg formatów.
 • na skopiowanych Zleceniach gabaryt przesyłki jest ustawiany zgodnie z aktualnym ustawieniem parametru w konfiguracji.
 1. Imię i nazwisko operatora na liście przewozowym. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji/ Parametry przesyłki] dodano parametr Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy. Opcja jest domyślnie zaznaczona. Po jej wyłączeniu imię i nazwisko operatora nadającego przesyłkę nie będzie dodawane do adresu nadawcy i tym samym nie będzie wydrukowane na liście przewozowym.

Pozostałe nowości

 1. JPK_FA(2). Dostosowaliśmy plik JPK_FA(2) do nowej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, obowiązującej od 1 lipca 2019.
 2. Zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wszystkie podmioty skupujące określone płody rolne są zobowiązane do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych został utworzony nowy fundusz: Fundusz promocji roślin oleistych. Opłata na fundusz naliczana jest na FRR automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Na wydrukach Faktur dla Rolnika Ryczałtowego:
 • Faktura RR (GenRap) oraz Faktura Zakupu (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych – drukowana jest informacja o potrąceniu na Fundusz promocji roślin oleistych oraz oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń. Kwota Razem do zapłaty oraz Kwota płatności jest pomniejszona o sumę potrąceń.
 • Lista faktur (GenRap)/ Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych – dodano podsumowanie potrąceń na Fundusz promocji roślin oleistych.
 1. Drukarki fiskalne online. Umożliwiono współpracę z drukarkami fiskalnymi w wersji online: Novitus Bono OnLine oraz Posnet Thermal XL2 Online.

Poprawiono

 1. Grupy towarowe – filtrowanie. Po ponownym otwarciu okna Lista zasobów (menu Handel/ Zasoby) pamiętana jest grupa ostatnio podświetlona w drzewie grup.

Detal

Poprawiono

 1. Kontrola zasobów przy synchronizacji. Prawidłowo działa kontrola zasobów dla stanowiska w detalu przy współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż.
 

Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.06.2019 r.: - przeciętne miesięczne wynagrodzenie:  4950,94 zł - minimalne wynagrodzenie uczniów I roku:  198,04 zł - minimalne wynagrodzenie uczniów II roku:  247,55 zł - minimalne wynagrodzenie uczniów III roku:  297,06 zł. Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. (M.P. z 2019, poz 424).
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe. Wprowadzono obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. W module kadrowo-płacowym umożliwiono ewidencję danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczanie składek PPK oraz generowania płatności dla instytucji finansowej. Dodatkowo z poziomu dedykowanej aplikacji Comarch PPK na podstawie danych zaczytanych z modułu kadrowo-płacowego istnieje możliwość przesyłania do wybranej instytucji finansowej informacji o zgłoszeniu lub rezygnacji pracownika z PPK, deklaracji pracowników dotyczących wysokości składek oraz kwotach pobranych składek z wypłat pracowników w danym miesiącu.
Ewidencja danych dotyczących umowy o zarządzanie PPK W konfiguracji firmy w części Płace dodano nową gałąź Pracownicze Plany Kapitałowe, w której Użytkownik ma możliwość podania informacji dotyczących wybranej instytucji finansowej, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK. Należy wprowadzić nazwę instytucji finansowej, numer umowy o zarządzanie PPK oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt. Na formularzu instytucji finansowej na zakładce 2.Płatności można odnotować numer rachunku, na który będą przekazywane wpłaty z tytułu PPK. Użytkownik może także określić wysokość składki dodatkowej na PPK finansowanej przez pracodawcę. Pracodawca w umowie o zarządzanie może zadeklarować opłacanie składki dodatkowej dla pracowników w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Wysokość tej składki może być jednakowa dla wszystkich pracowników lub zróżnicowana np. ze względu na staż pracy. Jeśli w umowie o zarządzanie ustalono jedną wartość dla wszystkich pracowników, Użytkownik wprowadza ją w polu jedna wartość procentowa dla wszystkich pracowników. Jeśli wysokość składki jest zróżnicowana dla pracowników należy zaznaczyć opcję wartość procentowa określona indywidualnie dla grup pracowników. Użytkownik w polu tekstowym może podać zasady określające wysokości składki dla pracowników. Opis ten ma charakter jedynie informacyjny, nie wpływa na wyliczenie wypłat. Faktyczny procent składki dodatkowej finansowanej przez pracodawcę dla danego pracownika należy podać na formularzu pracownika. Dane w tej gałęzi będą zapisywane w sposób historyczny, co pozwoli Użytkownikowi na ustalenie daty obowiązywania wprowadzonych wartości.
Konfiguracja firmy – Pracownicze Plany Kapitałowe
W konfiguracji programu w części Płace, w nowej gałęzi Składki PPK dodano informację o procencie składek podstawowych finansowanych przez pracownika i pracodawcę.
Konfiguracja programu – Składki PPK
Ewidencja danych dotyczących uczestnictwa pracownika w PPK Na formularzu danych pracownika, na zakładce 7.PPK/Dodatkowe, dodano sekcję ‘Pracownicze Plany Kapitałowe’, w której Użytkownik może wprowadzić dane dotyczące uczestnictwa pracownika w programie. Jeśli pracownik przystąpił do programu należy odnotować Datę przystąpienia do PPK. Data przystąpienia do PPK jest to data zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK. Dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których ustawa obowiązuje od 1 lipca 2019 roku umowę o prowadzenie PPK dla pracowników zatrudnionych w dniu objęcia ustawą umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć najpóźniej do 12 listopada 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych po dniu 1 lipca 2019r. umowę należy podpisać najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 3-miesięczny okres zatrudnienia w danej firmie. Do okresu zatrudnienia, wlicza się okresy zatrudnienia u danego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy. Pracownik, który przystąpił do programu może zadeklarować wysokość opłacanych przez niego wpłat do PPK. Pracownik ma obowiązek opłacania składki podstawowej w wysokości 2% wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie przekracza kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku może złożyć deklarację o obniżeniu składki podstawowej. Składkę podstawową można obniżyć maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia. Pracownik w każdym momencie może zmienić zadeklarowany obniżony procent składki podstawowej lub zgłosić chęć opłacania składki w pełnej wysokości. Jeśli pracownik złoży deklarację obniżeniu składki podstawowej na formularzu danych kadrowych pracownika należy zaznaczyć parametr Obniżenie składki podstawowej pracownika, podać zadeklarowaną wartość składki oraz datę złożenia deklaracji o obniżeniu składki w polu Data złożenia deklaracji (skł. podst.). Obniżony procent składki podstawowej obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu deklaracji. Pracodawca stosuje niższy procent tylko w miesiącach, w których wynagrodzenie pracownika nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Jeśli pracownik ma odnotowaną informację o obniżeniu składki podstawowej, a naliczone w wypłacie wynagrodzenie pracownika przekracza próg automatycznie zostanie naliczona składka podstawowa w wysokości 2%. W przypadku złożenia deklaracji o zmianie wysokości obniżonej składki należy odnotować nową wartość procentową oraz podać datę złożenia deklaracji Data złożenia deklaracji (skł. podst.). Jeśli pracownik złoży wniosek o ponowne odprowadzanie składki w wysokości 2% należy odznaczyć parametr o obniżeniu składki podstawowej oraz podać datę złożenia deklaracji. Wszystkie zmiany dotyczące wysokości składki podstawowej obowiązują od kolejnego miesiąca po złożeniu deklaracji.  Zmiany w wysokości składki podstawowej pracownika należy odnotowywać za pomocą aktualizacji, dzięki czemu będzie prowadzona ewidencja wysokości składki w trakcie uczestnictwa w programie i w wypłatach będzie naliczana poprawna kwota. Jako datę aktualizacji należy podać datę złożenia przez pracownika deklaracji. Pracownik może także zgłosić chęć opłacania składki dodatkowej w wysokości do 2%. Zadeklarowany przez pracownika procent składki dodatkowej należy wprowadzić na kartotece pracownika w polu Składka dodatkowa pracownika oraz podać datę złożenia deklaracji w polu Data złożenia deklaracji (skł. dod.). Zmiany w wysokości składki dodatkowej finansowanej przez pracownika także należy odnotowywać za pomocą aktualizacji. Aktualizacja powinna być wykonana z datą złożenia przez pracownika deklaracji. Nowa wartość składki dodatkowej pracownika obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu deklaracji. Na formularzu pracownika Użytkownik może wprowadzić także procent składki dodatkowej finansowanej przez pracodawcę. W tym celu należy zaznaczyć parametr Indyw. procent składki dodat. pracodawcy i podać wartość. Zmianę wysokości składki dodatkowej należy wykonać za pomocą aktualizacji. Jako datę aktualizacji podajemy miesiąc, od kiedy ma ona obowiązywać. Jeśli w firmie obowiązuje jedna wartość składki dodatkowej należy ją podać w konfiguracji firmy. W takim przypadku nie wprowadza się już informacji o jej wysokości na formularzu pracownika. Pracownik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w PPK. W takim przypadku w polu Data rezygnacji z PPK należy podać datę złożenia deklaracji rezygnacji przez pracownika. Złożenie deklaracji rezygnacji powoduje zaniechanie pobierania składek PPK już w miesiącu, w którym została ona złożona. Jeśli zostanie odnotowana rezygnacja z PPK dla pracownika, który ma naliczone w tym miesiącu lub późniejszym składki na PPK Użytkownik zostanie o tym poinformowany w postaci odpowiedniego komunikatu. Dodatkowo w sekcji Pracownicze Plany Kapitałowe znajduje się parametr Przekaż dane kontaktowe pracownika do instytucji finansowej. W przypadku współpracy modułu kadrowo-płacowego z aplikacją Comarch PPK jego ustawienie decyduje czy adres e-mail i telefon wprowadzone na zakładce [Ogólne] zostaną zaczytane do aplikacji i przekazane do instytucji finansowej. Na zakładce [Nr ident./podatki] dodano pole Obywatelstwo/kod kraju, w którym należy podać oznaczenie kraju obywatelstwa pracownika. Domyślnie dla nowego pracownika podpowiadana jest wartość PL. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.5, jeśli pracownik ma wpisane obywatelstwo POLSKIE, automatycznie zostanie ustawiony kod kraju PL. W przypadku innego obywatelstwa pole będzie puste. Wartość tego pola będzie wykorzystywana w przypadku współpracy z aplikacją Comarch PPK. Parametry dotyczące uczestnictwa w PPK można ustawić także za pomocą seryjnej zmiany wartości pola, dostępnej w module Płace i Kadry Plus.
Formularz danych pracownika – zakładka 7. PPK/Dodatkowe
Naliczanie składek PPK w wypłacie Dla pracowników, którzy przystąpili do programu automatycznie w wypłacie będą naliczane składki podstawowe i dodatkowe finansowane przez pracownika i pracodawcę. Składki PPK zostaną naliczone od wynagrodzenia, którego data wypłaty jest późniejsza niż data przystąpienia pracownika do PPK i jednocześnie pracownik nie ma odnotowanej daty rezygnacji z PPK przypadającej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia lub wcześniejszym. Dane dotyczące przystąpienia i rezygnacji są sprawdzane w zapisie historycznym aktualnym na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji ustawionym na liście płac. Podstawę składek PPK stanowi wynagrodzenie rozumiane jako podstawa składek emerytalno-rentowych bez stosowania ograniczenia 30-krotności. Podstawa PPK będzie zatem równa sumie elementów wypłaty, które mają ustawione naliczanie składek społecznych w konfiguracji. Wynagrodzenie, od którego powinna zostać naliczona wpłata do PPK, nie obejmuje podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński. Składki PPK będą naliczane na listach płac o rodzaju etat, umowa, inna wypłata, zaliczka brutto. Na formularzu wypłaty na zakładce [4.Ubezpieczenie] dodano sekcję Pracownicze Plany Kapitałowe, w której wykazywana jest podstawa składki PPK oraz naliczone składki podstawowe i dodatkowe pracownika oraz pracodawcy. Informacja o podstawie PPK oraz składkach jest wyświetlana także na oknach Zestawienie list płac oraz Zestawienie wypłat pracownika. Procent składki podstawowej oraz dodatkowej finansowanej przez pracownika przyjmowany do wyliczeń jest pobierany z zapisu historycznego aktualnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc deklaracji ustawiony na liście płac. Dodatkowo sprawdzane jest czy data złożenia deklaracji dotyczącej składki podstawowej oraz dodatkowej przypada w miesiącu wcześniejszym niż wypłata wynagrodzenia (miesiąc i rok deklaracji ustawiony na liście płac). Składka dodatkowa pracodawcy nalicza się zgodnie z ustawieniem procentu w polu Indyw. procent składki dodat. pracodawcy na formularzu pracownika w zapisie aktualnym na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji na liście płac. Jeśli pracownik nie ma ustawionego indywidualnego procentu składki dodatkowej wysokość składki dodatkowej pobierana jest z konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe], a jeśli nie ma jej podanej to składka nalicza się w kwocie zero. Składka podstawowa oraz dodatkowa finansowana przez pracodawcę nalicza się w wysokości obowiązującej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.
Formularz wypłaty – Pracownicze Plany Kapitałowe
Składki PPK finansowane przez pracownika pomniejszają kwotę netto do wypłaty. Składki PPK opłacane dla danego pracownika przez pracodawcę stanowią przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu. W wypłacie, w której zostały naliczone składki PPK pracodawcy automatycznie zostanie dodany element Przychód z tytułu PPK na kwotę równą sumie składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika:
 • Przychód z tytułu PPK/E – element naliczany w wypłatach typu ‘Etat’, ‘Zaliczka brutto’ oraz ‘Inna wypłata’. Od tego składnika zaliczka podatku naliczana jest według progów.
 • Przychód z tytułu PPK/E (oddel.) – element naliczany w wypłatach dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Podatek naliczany zgodnie z ustawieniami dotyczącymi zaliczki podatku w okresie oddelegowania.
 • Przychód z tytułu PPK/U – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT-8B, PIT-11 lub PIT-4. Od tego elementu naliczane są 20% koszty uzyskania przychodu oraz 18% zaliczka podatku.
 • Przychód z tytułu PPK/IFT-1 – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję na deklaracji PIT’ zaczynającą się od IFT-1. Od tego składnika naliczana jest zaliczka podatku w wysokości 20%.
 • Przychód z tytułu PPK/PIT-8A – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT-8A. Od tego elementu naliczany jest jedynie 18% zaliczka podatku.
Użytkownik może zmienić wartość naliczonego elementu Przychód z tytułu PPK poprzez jego usunięcie i ponownie dodanie z listy elementów w wypłacie.
Uwaga
W przypadku modyfikacji elementu stanowiącego podstawę składek społecznych w wypłacie dla pracownika oddelegowango do pracy za granicę nie płacącego podatku w Polsce, a podlegającego PPK, w celu poprawnego wyliczenia podstawy podatku zagr. należy po zmianie elementu, usunąć Przychód z tytułu PPK/E (oddel.), ponownie go dodać i dopiero wtedy przeliczyć podstawę składek i podatku
Generowanie płatności dla instytucji finansowej Po naliczeniu wypłat, Użytkownik będzie miał możliwość naliczenia deklaracji, która wygeneruje płatność dla wskazanej w konfiguracji Instytucji Finansowej. Deklarację można utworzyć z poziomu zakładki Płace i Kadry/Deklaracje PPK . Naliczenie deklaracji spowoduje utworzenie płatności w preliminarzu płatności. Płatność powstanie na kwotę stanowiącą sumę naliczonych składek na Pracownicze Plany Kapitałowe (podstawowych i dodatkowych) finansowanych przez pracownika i pracodawcę dla wszystkich pracowników z wypłat, które są naliczone na listach płac mających ustawiony miesiąc deklaracji zgodny z miesiącem, za który jest naliczana deklaracja. Data płatności domyślnie ustawia się jako 15. dzień kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca, za który jest naliczana, ale Użytkownik ma możliwość jej modyfikacji. Odbiorcą płatności jest instytucja finansowa wskazana w konfiguracji firmy w gałęzi Pracownicze Plany Kapitałowe. Numer konta, na który będą przekazane wpłaty zostanie pobrany z formularza instytucji finansowej. Po zablokowaniu deklaracji PPK jest możliwość jej zaksięgowania.
Formularz deklaracji PPK
Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK oraz zmiany w wydrukach Dodano wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK zgodny ze wzorem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wydruk jest dostępny w wydrukach kadrowych z poziomu formularza pracownika oraz listy pracowników w postaci wydruku kaskadowego. Na wszystkich standardowych wydrukach, na których znajdują się dane pobierane z wypłat pracowników dodano informację o podstawie PPK oraz o kwocie składki podstawowej i dodatkowej finansowanej przez pracownika i pracodawcę. Pozostałe zmiany związane z PPK Zajęcia wynagrodzeń. Pracownicze Plany Kapitałowe wpływają na naliczanie zajęć wynagrodzenia. Podczas wyliczania maksymalnej kwoty wynagrodzenia podlegającego egzekucji przyjmowane jest wynagrodzenie netto pracownika, czyli wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika, składkę zdrowotną pobrana i zaliczkę podatku. W przypadku pracowników, którzy są uczestnikami PPK dodatkowo wynagrodzenie będzie pomniejszane o kwotę składki podstawowej i dodatkowej finansowanej przez pracownika. Dopiero od tak ustalonej kwoty netto będzie obliczona maksymalna możliwa kwota możliwa do potrącenia. Naliczania kwoty wolnej od zajęć od wynagrodzenia także zostało zmienione. Jeśli pracownik opłaca składki na PPK podczas ustalania jaka kwota wolna powinna być zachowana zostanie uwzględniona informacja o opłacania składek na PPK. Opis analityczny. W przypadku generowania opisu analitycznego (Płace i kadry Plus) w wypłacie zostaną dodane dwa nowe wymiary Skł.PPK firma oraz Skł.PPK prac. Skł. PPK firma jest to suma składki podstawowej i dodatkowej finansowanej przez pracodawcę naliczonej od danego elementu w części przypadającej na dany wydział/projekt. Skł. PPK prac. jest to suma składki podstawowej i dodatkowej finansowanej przez pracownika naliczonej od danego elementu w części przypadającej na dany wydział/projekt. Kalkulator wynagrodzeń. Umożliwiono naliczanie kwoty wynagrodzenia brutto i netto dla pracowników etatowych oraz zleceniobiorców przy uwzględnieniu składek na PPK. Na oknie kalkulatora dodano ustawienia dotyczące PPK. Użytkownik może ustawić wartości procentowe składek, które mają być uwzględnione przy wyliczeniach. Podczas wyliczania kwoty netto lub brutto automatycznie uwzględniany jest podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Podatek od tego przychodu naliczany jest według ustawień dotyczących opodatkowania wynagrodzenia etatowego/umowy cywilnoprawnej. Umowa cywilnoprawna. Na formularzu umowy cywilnoprawnej na symulacji wypłaty dodano informację o składkach PPK pracownika i pracodawcy. Jeśli pracownik ma odnotowaną informację o przystąpieniu do PPK w zapisie historycznym aktualnym na datę zawarcia umowy cywilnoprawnej i pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podczas wyliczania kwoty netto/brutto wypłaty umowy uwzględniane są składki PPK. Podczas wyliczania automatycznie uwzględniany jest podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. Wzorce płacowe. W wzorcach płacowych w rodzajach wartości dodano nowe opcje Podstawa PPK, Składka PPK (pracownik) i Składka PPK (firma), dzięki którym można uzyskać kwotę podstawy PPK oraz sumę składki podstawowej i dodatkowej pracownika i pracodawcy od wskazanych typów wypłat.
 1. Deklaracje ZUS RIA. Wprowadzono możliwość generowania deklaracji ZUS RIA dla pracownika.
Deklarację ZUS RIA można utworzyć pojedynczo dla wskazanego pracownika lub seryjnie dla zaznaczonych pracowników z poziomu Deklaracje zgłoszeniowe ZUS bądź Deklaracje seryjne ZUS. Deklarację należy złożyć, jeśli pracodawca wyraził chęć skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników składając oświadczenie ZUS OSW. Okres przechowywania dokumentacji można skrócić dla pracowników, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018 roku i z którymi została rozwiązania umowa o pracę/umowa cywilnoprawna. Jeśli pracownik nie spełnia tych warunków podczas naliczania deklaracji pojawi się odpowiedni komunikat. Deklarację można zapisać do pliku xml i zaimportować do programu Płatnik. W przypadku pracowników wieloetatowych naliczenie deklaracji ZUS RIA należy wykonać z poziomu etatu głównego.
W deklaracji wykazywane są następujące dane:
 • dane identyfikacyjne pracownika,
 • informacja o rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy – data zwolnienia pobrana z zakładki 3.Etat oraz dane dotyczące trybu rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy z zakładki 4.Ubezpieczenie(etat),
 • kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.,
 • kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.,
 • kwota przychodu, za lata kalendarzowe, wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w  okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe – za okres od 1.01.1999  r. do 31.12.2018  r. – kwota elementów, które mają zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA/RIA jako element wypłacany obok zasiłków i które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe,
 • informacja o okresach wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych od 01.01.1999 r. do 31.12.2018r. – okres pracy nauczycielskiej wykazany ustalany jest na podstawie ustawienia parametru Nauczycielw zapisach historycznych pracownika obowiązujących w okresie 1.01.1999 – 31.12.2018 oraz nieobecności pracownika. Do okresów pracy nauczycielskiej zaliczany jest urlop wypoczynkowy oraz inne nieobecności, które mają zaznaczony parametr Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej.
 • informacja o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1924) od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r. – okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustalany jest na podstawie ustawienia pola Kod FEPw zapisach historycznych pracownika obowiązujących w okresie 1.01.1999 – 31.12.2008 oraz nieobecności pracownika.
 1. Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Sparametryzowano naliczanie Wyrównania do najniższego wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik nie otrzymał minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany w związku wystąpieniem nieobecności typu ZUS np. zwolnienia chorobowego. Z poziomu [Konfiguracja /  Firma / Płace / Parametry] w sekcji ‘Parametry dotyczące naliczania wypłat’ dodano parametr ‘Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob.’. Działanie parametru:
 • zaznaczony – w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego do czasu przepracowanego, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty) przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. Jeśli w konfiguracji zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania w wypłacie naliczy się Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer., jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia odbywa się według dotychczasowych zasad opisanych tutaj.
Konfiguracja firmy – Parametry
 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Sparametryzowano automatyczne naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla zwolnionego pracownika. W [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry] w sekcji ‘Parametry dotyczące naliczania wypłat’ dodano parametr ‘Ekwiwalent za urlop liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika’. Działanie parametru:
 • Zaznaczony (domyślne ustawienie) – dla zwolnionego pracownika, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, automatycznie w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia zostanie naliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 • Niezaznaczony – ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie będzie automatycznie naliczany w wypłacie dla zwolnionego pracownika. Użytkownik, w przypadku konieczności wypłaty ekwiwalentu może go dodać ręcznie w wypłacie.
Konfiguracja firmy – Parametry
 1. Zajęcia wynagrodzeń dla zleceniobiorców. W związku ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2019 roku na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.) umożliwiono naliczanie zajęć ograniczeń dla zleceniobiorców z zastosowaniem ograniczeń wynikających z kodeksu pracy z art. 87 i art. 871.
Na formularzu zajęcia wynagrodzenia w sekcji Egzekucja również z umów zleceń, dodano nowy parametr Procent wynagrodzenia podlegającego egzekucji zgodnie z ustawieniami grupy ograniczeń potrąceń, który pozwala na wyliczenie maksymalnej wysokości zajęcia zgodnie z ustawieniami wynikający z grupy ograniczeń potrąceń, do której jest przypięte zajęcie pracownika (Ograniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami ZUS – pole Pozostałe wynagrodzenie podlegające egzekucji do % kwoty netto), np. w przypadku zajęcia wynagrodzenia rozliczanego za pomocą typu składnika, który jest przypięty do grupy ograniczeń z innych tytułów zajęcie zostanie pobrane w wysokości maksymalnie 50% kwoty netto wypłaty umowy. Domyślnie parametr nie jest zaznaczony. W polu Ograniczenie potrącenia dodano nową opcję Kwota wolna zależna od czasu pracy. Zaznaczenie tej opcji pozwoli na wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń zgodnie z art. 811. Kwota wolna dla zleceniobiorców wyliczana jest zgodnie ze stanowiskiem resortu sprawiedliwości:
 • ustalenie wymiaru czasu pracy zleceniobiorcy – czas pracy wynikający z umowy przyrównujemy do normy czasu pracy w danym miesiącu dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. Czas pracy pobierany jest z zestawienia czasu pracy lub kalendarza (nie)obecności w zależności od ustawienia parametru Czas pracy dla umowy pobierać. Jeśli pracownik nie ma umowy rozliczanej godzinowo do wyliczeń przyjmowany jest czas pracy dla całego etatu niezależnie od okresu, na który zawarta jest umowa. W przypadku zleceniobiorcy kwoty wolne od potrąceń ulegają obniżeniu jak przy zatrudnieniu niepełnoetatowym – zgodnie z art. 871 2 Kodeksu pracy, a zatem jeśli w danym miesiącu wykonawca zlecenia przepracował część miesiąca, a przez to mniej godzin niż wynosi nominalny czas pracy przewidziany dla pracownika pełnoetatowego, kwoty wolne ulegają proporcjonalnemu obniżeniu tak jak przy zatrudnieniu na część etatu.
 • ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla wyliczonego wymiaru etatu;
 • ustalenie kwoty wolnej – wyliczenie kwoty netto od ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenie w poprzednim punkcie. Kwota netto wyliczana jest przy zastosowaniu takich samych ustawień dotyczących składek i podatku jak umowa cywilnoprawna, którą ma pracownik.
Jeśli na formularzu zajęcia wynagrodzenia zostanie zaznaczony parametr Procent wynagrodzenia podlegającego egzekucji zgodnie z ustawieniami grupy ograniczeń potrąceń i wybrana w polu Ograniczenie potrącenia dowolna opcja zajęcie zostanie naliczone maksymalnie do wysokości procentu wynagrodzenia zgodnie z ustawieniem grupy ograniczeń potrąceń, ale przy zachowaniu ustawionej kwoty wolnej.
Przykład
Zleceniobiorca w styczniu 2019 r. ma umowę zlecenie – 2000 zł. Jest zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń ZUS. Przepracował 88 godz. Ma zajęcie wynagrodzenia z innych tytułów w kwocie 5000 zł. Norma czasu pracy dla stycznia 2019 dla pracownika etatowego wynosi 176 godzin. Na formularzu zajęcia wynagrodzenia pracownika zaznaczony jest parametr Procent wynagrodzenia podlegającego egzekucji zgodnie z ustawieniami grupy ograniczeń potrąceń oraz w polu Ograniczenie potrącenia ustawiona opcja Kwota wolna zależna od czasu pracy. Pracownik ma w wypłacie naliczone wynagrodzenie brutto w kwocie 2000 zł. Kwota netto wypłaty wynosi 1455,48 zł. Zgodnie z grupą ograniczeń potrąceń maksymalnie można potrącić do 50% kwoty netto umowy, czyli kwotę 727, 74 zł (50%*1455,48 zł).
Sprawdzamy czy po potrąceniu kwoty 727,74 zł pracownik będzie miał zapewnioną kwotę netto. Kwota wolna zostanie wyliczona następująco:
 • 88 godz./176 godz. =0,50 etatu – wymiar etatu zleceniobiorcy,
 • 2250 zł * 0,50 etatu = 1125 zł,
 • 1125 zł – 154,24(skł.i społeczne) – 65,00(zaliczka podatku) – 87,37(skł. zdrow.) = 818,39 zł
Kwota wolna wynosi 818,39 zł.
727,74 zł (1455,48 – 727,74) < 818,39 zł – nie można potrącić 50% kwoty netto ponieważ nie zostanie zachowana kwota netto. Zleceniobiorca będzie miał naliczone zajęcie w kwocie 637,09 zł (1455,48-637,09 =818,39 zł).
Formularz zajęcia wynagrodzenia
 1. Zajęcia wynagrodzeń - kwota wolna od zasiłków ZUS. Umożliwiono pobieranie kwoty wolnej od potrąceń dotyczącą zasiłków ZUS jako wskaźnik. W konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia dodano nową sekcję Kwota wolna od potrąceń, w której znajduje się kwota wolna od potrąceń dotyczącą zasiłków dla potrącenia alimentacyjnego i potrącenia z innych tytułów.
Potrącenia alimentacyjne: (wartości)
 • Od zawsze do 28.02.2019 – 500,00 zł
 • Od 1.03.2019r. – 514,30 zł
Potrącenia z innych tytułów: (wartości)
 • Od zawsze do 28.02.2019 – 825,00 zł
 • Od 1.03.2019r. – 848,60 zł
Na formularzu grupy potrąceń grupy zajęcia wynagrodzenia na zakładce 2.Dodatkowe w sekcji ‘Kwota wolna od potrąceń’ dla wariantu Kwota dodano nowy parametr Pobrana z konfiguracji z dwoma opcjami do wyboru dla potrącenia alimentacyjnego, dla potrącenia z innych tytułów. Na formularzu grupy ograniczeń alimentacyjnych domyślnie ustawiona jest opcja kwota pobrana z konfiguracji dla potrącenia alimentacyjnego, a w grupie potrąceń z innych tytułów kwota pobrana z konfiguracji dla potrącenia z innych tytułów. Podczas konwersji bazy danych do 2019.5 w standardowych grupach ograniczeń zostanie ustawiona kwota pobrana z konfiguracji dla potrącenia alimentacyjnego, a w grupie ograniczeń z innych tytułów kwota pobrana z konfiguracji dla potrącenia z innych tytułów.
W niestandardowych grupach ograniczeń potrąceń ustawienia dotyczące kwoty wolnej nie zostaną zmienione. Podczas naliczania zajęcia wynagrodzenia w wypłacie etatowej, w której jest naliczony zasiłek przy wyliczaniu kwoty wolnej od zasiłku w przypadku zaznaczenia opcji ‘kwota’ zostanie pobrana kwota wpisana przez Użytkownika lub kwota z konfiguracji przy zaznaczonej opcji ‘pobrana z konfiguracji’. Kwota wolna będzie pobierana na dzień zgodny z datą wypłaty, w której liczone jest zajęcie wynagrodzenia.
 1. Dodatki – operacje seryjne. Dodano nowe typy operacji seryjnych dla dodatków. Umożliwiono seryjne usuwanie dodatku oraz zapisu historycznego dodatku dla zaznaczonych pracowników. Nowe operacje są dostępne jako zmiana automatyczna. Opcja Usunięcie spowoduje usunięcie wskazanego dodatku z listy dodatków dla zaznaczonych pracowników pod warunkiem, że nie był naliczony w wypłacie. Jeśli pracownik nie ma danego dodatku lub został wypłacony w logu zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. Jeśli pracownik ma kilka takich samych dodatków i choć jeden z nich jest powiązany z wypłatą, takie dodatki nie zostaną usunięte, nawet te jeszcze nie wypłacone.
Opcja Usunięcie zapisu historycz. aktual. od dnia umożliwia seryjne usunięcie aktualizacji wybranego dodatku, która obowiązuje od wskazanej przez Użytkownika daty. Jeśli zaznaczeni pracownicy posiadają wskazany dodatek i posiada on zapis historyczny obowiązujący od podanego dnia zapis ten zostanie usunięty. Funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus.
 1. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie dokumentacji pracowniczej pracodawca zwalniając pracownika zatrudnionego po 01.01.2019 r., ma obowiązek przekazać mu informację o okresie przechowywania dokumentacji. W związku z tym, na formularzu danych pracownika na zakładce 7.PPK/Dodatkowe, dodano pole ‘Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej do dnia’, w którym Użytkownik po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, ma możliwość odnotowania daty, do kiedy pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania dokumentacji danego pracownika. Data w tym polu ustawiana jest automatycznie na podstawie wpisanej daty zwolnienia pracownika. Jeśli pracownik został zatrudniony po 01.01.2019r. data w polu ‘Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej do dnia:’ zostanie ustawiona jako 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. W przypadku, gdy data zatrudnienia jest wcześniejsza niż 01.01.2019 r., to data ustawiana jest automatycznie jako 50 lat od daty zwolnienia. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania ustawionej automatycznie daty. Dodatkowo wprowadzono także możliwość seryjnego odnotowania informacji o okresie przechowywania dokumentacji za pomocą seryjnej zmiany wartości pola, dostępnej w module Płace i Kadry Plus.
Podczas konwersji bazy do wersji 2019.5 data, do kiedy należy przechowywać dokumentację danego pracownika zostanie automatycznie ustawiona dla pracowników, którzy mają odnotowaną datę zwolnienia. Z poziomu formularza pracownika udostępniono wydruk zawierający informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wydruk ‘Informacja o dokumentacji pracowniczej’ jest dostępny w sekcji Wydruki kadrowe. Wydruk zawiera informację o okresie przechowywania dokumentacji, terminie w jakim pracownik może ją odebrać oraz zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania. Data, do kiedy dokumentacja będzie przechowywana jest pobierana z danych pracownika z pola ‘Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej do dnia’. Data do kiedy pracownik ma możliwości odbioru swojej dokumentacji pracowniczej jest wyliczana jako koniec miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Formularz danych pracownika – zakładka 7. PPK/Dodatkowe
 1. Wydruki Umowa zlecenie/o dzieło oraz Rachunek do umowy. Umożliwiono wykazanie na wydrukach Umowy zlecenie/o dzieło oraz Rachunku do umowy adresu zamieszkania pracownika. Na oknie ustalania parametrów wydruku dodano parametr Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania. Dzięki parametrowi Użytkownik może zdecydować, czy chce wykazać adres zamieszkania czy adres zameldowania pracownika.
 2. Wydruk Kwestionariusz osobowy.  Dostosowano wydruk ‘Kwestionariusza osobowego’ do nowego wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po zmianie na wydruku wykazywane są także dane dotyczące numeru PESEL, adresu zamieszkania pracownika, historii wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Wydruk Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk świadectwa pracy do zmian obowiązujących od 4 maja.
 4. Wydruk Karta pracy (wiele plików e-mail). Wprowadzono dodatkowy wydruk ‘Karta pracy – wszyscy (wiele plików e-mail)’, który umożliwia generowanie wydruku „Karty pracy” w postaci odrębnych plików i seryjne dodawanie do e-Teczek pracowników.

Zmiany

 1. Deklaracja PFRON. Umożliwiono naliczania kosztów płacy bez uwzględniania składki na Fundusz Solidarnościowy. Na formularzu deklaracji dodano parametr Uwzględniać w kosztach płacy FP w wysokości 2.30%. Zaznaczenie parametru spowoduje zaliczenie do kosztów płacy wykazanych na deklaracji INF‑D‑P pracownika Funduszu Pracy w wysokości 2.30% podstawy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony do kosztów płacy zostanie wliczony Fundusz Pracy w pełnej wyliczonej kwocie.
 2. Urlop wychowawczy. Zmieniono warunki dotyczące pobierania z konfiguracji kwoty podstawy składki zdrowotnej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Po zmianie do wyliczeń przyjmowana jest podstawa obowiązująca w okresie, za który jest naliczana wypłata, a nie na datę wypłaty jak dotychczas.
 3. Konfiguracja typu wypłaty. Na zakładce 3. Szczegółowe na formularzu typy wypłaty zmieniono nazwę parametru „Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków’ na ‘Wykaż na ZUS RPA/RIA jako element wypłacany obok zasiłków’.
 4. Zablokowano możliwość usunięcia z listy dodatków pracownika dodatku, który jest powiązany z innym elementem (ma ustawiony w konfiguracji typu wypłaty składnik związany).
 5. Dopłata do nadgodzin 100%. Zmieniono skrót w typie wypłaty Dopłata do nadgodzin 100% na ‘n.godz.100%’. Nowa nazwa będzie wykazywana na wydruku Kwitka wypłaty.
 6. Wydruk Struktura - raport pomocniczy do WN-D (rozp. WE). Uaktualniono podstawę prawną wykazywaną na wydruku.
 7. Wydruk Skierowanie na badania lekarskie.Na wydruku Skierowanie na badania lekarskie zaktualizowano podstawę prawną.
 8. Wydruk Umowa do pożyczki PKZP. W przypadku wykonywania wydruku Umowy pożyczki z zapisu historycznego pożyczki jako kwota pożyczki będzie wykazana wartość udzielonej pożyczki uzupełniającej.
 9. Wydruk Zaświadczenie o dochodach zleceniobiorcy. Dostosowano opisy na wydruku od płci pracownika, dla którego jest on wykonywany.
 10. Wydruk Zestawienie zaznaczonych list płac. Wprowadzono zapamiętywanie ustawienia parametru Uwzględniać składki od zasiłków macierzyńskich i wychowawczych dostępnego przed wydrukiem.

Poprawiono

 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 
 • Jeśli pracownik w roku zwolnienia nabył prawo do 26 dni urlopu i jednocześnie wykorzystał więcej dni urlopu niż mu przysługiwało, nadmiarowo w ostatniej wypłacie etatowej naliczał się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 • W przypadku naliczenia wypłaty korygującej za ostatni miesiąc zatrudnienia pracownika, który wykorzystał więcej urlopu niż mu przysługiwało niepotrzebnie naliczał się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 • Jeżeli pracownik miał zawartą umowę do końca miesiąca, a następnie została ona przedłużona z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, naliczając korektę wypłaty pracownikowi za ostatni miesiąc poprzedniej umowy, nadmiarowo naliczał się składnik Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono.
 1. Oddelegowanie do pracy za granicą:
 • Poprawiono sposób naliczania składek ZUS i zaliczki podatku od elementu Wynagrodzenie za czas urlopu (tymczas.) naliczanego dla pracowników tymczasowych i jednocześnie oddelegowanych do pracy za granicą.
 • Niepoprawnie była wyliczana kwota Wynagrodzenie za czas urlopu (tymczas.) dla pracownika tymczasowego i oddelegowanego jednocześnie. Wyliczona kwota wynagrodzenie za urlop (tymczas.) w PLN nie była przeliczana według kursu waluty z listy płac. Poprawiono.
 1. Składka zdrowotna. Jeżeli właściciel podlegał ubezpieczeniom społecznym składka zdrowotna odliczona była niepoprawnie naliczała, była zaniżana o 1 grosz. Poprawiono.
 2. Deklaracja ZUS RPA:
 • W sytuacji, gdy pracownik – nauczyciel cały miesiąc miał odnotowaną nieobecność niezaliczaną do okresu pracy nauczycielskiej nadmiarowo generowana była deklaracja ZUS RPA. Poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał w wypłacie dodatnie i ujemne elementy wypłacone za poprzedni rok, od których były naliczane składki na ubezpieczenie społeczne na raporcie ZUS RPA oraz wydruku IMIR wykazywana była kwota przychodu, która stanowiła podstawę składek emerytalno-rentowych bez uwzględnienia elementów ujemnych. Poprawiono.
 1. Zaliczka na PIT-4R. Od niektórych kwot pobranego podatku niepoprawnie była naliczana kwota wynagrodzenia za terminowo wpłacony podatek. Poprawiono.
 2. Formularz nieobecności. Przy niestandardowym ustawieniu wielkości czcionki w programie, niepoprawnie wyświetlała się liczba dni chorobowego w obrębie okresu zasiłkowego na formularzu nieobecności zwolnienie chorobowe. Poprawiono.
 3. Dodatki/Akordy. Podczas usuwania po kolei trzech zapisów historycznych dodatku/akordu pojawiał się komunikat informujący o błędzie. Poprawiono.
 4. Dodatki – operacje seryjne. Na oknie interaktywnej zmiany dodatku nie były wyświetlane dane pracownika, jeśli miał wykonaną aktualizację danych kadrowych z datą późniejszą niż data aktualizacji dodatku. Poprawiono.
 5. Filtr aktywny. Poprawiono filtrowanie pracowników po wymiarze etatu, jeśli został podany wymiar etatu 1/3 lub 2/3.
 6. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Na wydruku Z-3, w tabeli odnoszącej się do składników miesięcznych, w kolumnie 6 niepoprawnie wykazywana była kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy, w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i w drugim miesiącu zatrudnienia przebywał na zwolnieniu chorobowym oraz został zwolniony. Na wydruku wykazywana była kwota wynagrodzenia przysługującego za część miesiąca. Poprawiono.
 7. Wydruki Lista płac oraz Kwitek wypłaty. Na wydrukach ‘Lista płac’ oraz ‘Kwitek wypłaty’, niepoprawnie wykazywany był wymiar czasu pracy pracownika, jeżeli pracownik w trakcie miesiąca miał wykonaną aktualizację w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę. Poprawiono.
 8. Wydruk Umowa o pracę. Podczas wykonywania wydruku ‘Umowy o pracę’ bezpośrednio na drukarkę, data zatrudnienia pracownika była ucinana. Poprawiono.
 9. Wydruk Karta pracy – wszyscy. Nie można było wykonać wydruku ‘Karta pracy - wszyscy’, gdy na danym stanowisku w ustawieniach regionalnych separator symbolu liczb dziesiętnych był ustawiony jako kropka. Poprawiono.
 10. Wydruk ERP-7 – zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Na wydruku, w kolumnie 6, w której wykazywana jest kwota przychodu stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie wypadkowe, a nie stanowiącego podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wykazywana była ujemna wartość w przypadku wypłacenia umowy cywilnoprawnej, od której były naliczane jedynie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Poprawiono.
 11. Wydruk Lista pracowników. Na wydruku Lista pracowników byli kilkukrotnie drukowani ci sami pracownicy, jeśli Operatorzy mieli ustawione zakazy do wydziałów. Poprawiono.
 12. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Podczas konfigurowania skrzynki pocztowej z poziomu Comarch ERP Optima, w przypadku braku modułu CRM, Użytkownik nie miał możliwości dodania certyfikatu jako wyjątku bezpieczeństwa. Poprawiono.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Zmienne udziały wspólnika. Umożliwiono zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28(13), zaliczki na PIT-36(17) oraz zaliczki na PIT-36L(5).
Uwaga
Deklaracje roczne PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Deklaracje roczne uwzględniające zmienne udziały zostaną dodane, gdy pojawią się nowe wzory rozliczeń rocznych za 2019 r.
Z poziomu Kwot indywidualnych dla konkretnego wspólnika na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość określenia dla poszczególnych działalności zakresu dat w których będzie obowiązywał odpowiedni procent udziałów. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
Udział właściciela w KP i KH
Udział właściciela w Ryczałcie, Dz. Gospodarcza
Udział właściciela w Ryczałcie, Najem
Podczas dodawania nowej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Zakres dat na formularzu udziału nie może być dłuższy niż miesiąc, za który dodawany jest udział oraz nie może nakładać się czasowo na inny udział. Podczas próby dodania udziału za okres za który określono już udział pojawia się komunikat: Próba dodania wartości na istniejący już okres. Istnieje możliwość pozostawienia dni bez określonego udziału.
Uwaga
W miesiącu, w którym następuje zmiana udziałów w stosunku do poprzednich miesięcy, użytkownik musi uzupełnić udział za cały miesiąc (udział z wartością przed zmianą i udział z wartością po zmianie). Podczas próby zapisania formularza działalności z pominięciem pierwszego dnia miesiąca pojawia się komunikat: Należy uzupełnić udziały od początku miesiąca do dnia zmiany udziału.
Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w danej działalności został określony to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie podpowie się ta sama wartość. Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w działalności nie został określony lub w danym miesiącu nie wprowadzono udziału to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie ustawiany jest udział 0.000/100. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia na formularzu udziału kwoty w polu Przychody oraz Koszty dla ręcznie dodanej działalności pod warunkiem, że formularzu działalności nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy. Dla działalności na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w polu Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc. Na formularzu działalności dla działalności głównej w kolumnach Przychody oraz Koszty widnieje zawsze kwota 0,00. Dla ręcznie dodanej działalności, na formularzu której nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne kwoty uzupełnione przez użytkownika. Dla działalności, na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc.
Formularz działalności
Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: *.
Lista działalności
Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Udziały dodane we wcześniejszych wersjach programu po konwersji bazy do wersji 2019.5.1 uwzględniają pełen zakres miesiąca. Na formularzu zaliczki na PIT-28(13), PIT-36(17) oraz PIT-36L(5) dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami i kosztami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.
Zaliczka na PIT-36(17), zakładka Dz. Gospodarcza
Zaliczka na PIT-36L(5), zakładka Dz. Gospodarcza
Zaliczka na PIT-28(13), zakładka Dz. Gospodarcza
Jeżeli w danym miesiącu na formularzu Kwot indywidualnych nie dodano żadnego udziału, ale na ostatni dzień poprzedniego miesiąca udział został uzupełniony to zaliczka na PIT-28(13)/ PIT-36(17)/ PIT-36L(5) liczona jest w kolejnych miesiącach według udziału z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Jeżeli na ostatnim zdefiniowanym udziale w danym roku nie określono udziału na ostatni dzień miesiąca to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-28(13)/ PIT-36(17)/ PIT-36L(5) pojawia się komunikat o braku udziałów w działalności. Kwoty uzupełnione w polach Dodatkowe indywidulane Przychody i Koszty nie są przemnażane przez udziały i są dodawane w całości do ostatniego udziału w danym miesiącu. Płatności do zaliczek tworzone są w Preliminarzu płatności na łączną kwotę za cały miesiąc.
Uwaga
Stare wersje zaliczek na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L i ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Jeżeli użytkownik zdefiniuje na formularzu kwot indywidualnych zmienne udziały to zaliczki i korekty zostaną przeliczone przez pierwszy udział wprowadzony w danym miesiącu.
Przykład
Jeżeli zaliczka na PIT-28 w wersji starszej niż 13, zaliczka na PIT-36 w wersji starszej niż 17, zaliczka na PIT-36L w wersji starszej niż 5 została przeliczona według udziału 70,000/100 to po dopisaniu w tym miesiącu kolejnego udziału 60,000/100 od np. 15 danego m-ca kwoty na formularzu zaliczki/korekty zostaną przemnożone przez udział z początku miesiąca.
W celu wyliczenia zaliczki kwartalnej należy uzupełnić udziały za jeden miesiąc kwartału (wtedy cały kwartał jest liczony według tego udziału) lub za wszystkie 3 miesiące kwartału (wtedy każdy miesiąc kwartału jest przemnażany przez udział z danego miesiąca). Na wydruku zaliczki na PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L dodano informację o okresie za jaki obowiązywał dany udział.
 1. Księgowość kontowa. Dodano możliwość powiązania kont księgowych z zestawieniami księgowymi bezpośrednio z poziomu formularza konta księgowego oraz raporty weryfikujące podpięte/niepodpięte konta do zestawień.
Podpinanie konta do zestawienia Na formularzu konta księgowego (zarówno syntetycznego, jak i analitycznego) dodano zakładkę [Zestawienia księgowe]. Użytkownik z poziomu tej zakładki ma możliwość podpięcia konta do zestawienia księgowego.
Formularz księgowego, Zakładka Zestawienia księgowe
Przycisk  jest aktywny jeżeli na formularzu konta na zakładce [Ogólne] uzupełniono pole Numer konta oraz Nazwa. Po wciśnięciu przycisku plusa pojawia się okno Podpinanie konta [numer konta] do zestawienia, gdzie użytkownik ma możliwość wskazania, do jakiego zestawienia konto ma zostać dodane. W polu Symbol istnieje możliwość wyboru symbolu zestawienia dostępnego na liście zestawień księgowych na zakładce [Ogólne] oraz [Systemowe] za wyjątkiem zestawień na formularzu których zaznaczono parametr Nieaktywne. Pole Nazwa oraz Opis (o ile zostało uzupełnione) przenoszone są z formularza wybranego zestawienia i nie podlegają edycji. Po wybraniu w polu Symbol zestawienia na formularzu którego nie dodano żadnej kolumny pojawia się komunikat: Wybrane zestawienie nie ma zdefiniowanych kolumn. Aby dodać definicję do gałęzi zestawienia należy na formularzu zestawienia uzupełnić kolumny na zakładce 2.Kolumny.
Podpinanie konta do zestawienia, określenie zestawienia
Po wybraniu w polu Symbol zestawienia księgowego aktywny staje się przycisk Następny, który przenosi do kolejnego okna, w którym użytkownik musi zaznaczyć pozycję zestawienia, dla której chce dodać konto. Istnieje możliwość zaznaczenia tylko jednej pozycji zestawienia.
Podpinanie konta do zestawienia, zaznaczenie pozycji zestawienia
W kolejnym kroku należy określić, w jaki sposób konto ma zostać podpięte do pozycji zestawienia. W polu Funkcja kont użytkownik decyduje, czy dane konto będzie dodawane, czy odejmowane we wskazanej pozycji zestawienia oraz za pomocą jakiej funkcji kwoty z danego konta zostaną uwzględnione w zestawieniu księgowym. Jeżeli w nagłówku zestawienia księgowego uzupełnione zostało pole Typ zestawienia to w zależności od ustawień tego pola domyślnie ustawiana jest w polu Funkcja kont odpowiednia wartość.
Uwaga
Nazwa zestawienia nie ma wpływu na domyślnie ustawiane funkcje kont. Przykładowo, zestawienie o nazwie Bilans ale bez uzupełnionego pola Typ zestawienia jest traktowane jako zestawienie użytkownika (nie mające sprecyzowanego typu).
Wybór zestawienia o typie Bilans powoduje domyślne ustawienie w polu Funkcja kont opcji:
 • @SaldoWn dla kont o typie Aktywa lub Aktywa-pasywa,
 • @SaldoMa dla kont o typie Pasywa.
Wybór zestawienia o typie Rachunek zysków i strat powoduje domyślne ustawienie w polu Funkcja kont opcji:
 • @ObrotyWn dla kont o typie Koszty lub Przychody-koszty,
 • @ObrotyMa dla kont o typie Przychody.
Użytkownik ma możliwość modyfikacji domyślnie ustawionej funkcji.
Podpinanie konta do zestawienia, sposób podpięcia konta
Konto zostanie uwzględnione w definicji pozycji zestawienia księgowego po naciśnięciu przycisku Przenieś do definicji.
Uwaga
Przycisk Przenieś do definicji jest aktywny jeżeli uzupełniono pole Funkcja kont. Po naciśnięciu przycisku Przenieś do definicji pole Funkcja kont jest puste.
W sekcji Definicja pozycji wyświetlana jest pełna definicja podpięta do danej pozycji zestawienia, obejmująca wszystkie konta, które do tej pory były uwzględnione w definicji. Dane w sekcji nie podlegają edycji. Po naciśnięciu przycisku Przenieś do definicji nowe konto zostanie dopisane na końcu definicji z odpowiednim znakiem i wybraną funkcją księgową.
Uwaga
Nowe konto zostanie dopisane do pozycji zestawienia pomimo błędu składni danej pozycji wynikającego z wcześniej dodanej definicji (np. w pozycji wpisano @ObrotyWn bez wskazania konkretnego konta księgowego).
Po wciśnięciu przycisku Zakończ użytkownik zostanie przekierowany na zakładkę [Zestawienia księgowe], a konto zostanie uwzględnione w pozycji zestawienia księgowego. Jeżeli użytkownik nie naciśnie przycisku Przenieś do definicji to po wciśnięciu przycisku Zakończ pojawia się komunikat: Konto nie zostało podpięte do definicji zestawienia. Jeśli chcesz je podpiąć wybierz opcję TAK, następnie wskaż funkcję konta i kliknij przycisk Dodaj do definicji. Jeśli rezygnujesz wybierz opcję NIE. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie użytkownika na okno Podpinanie konta [numer konta] do zestawienia. Wybór opcji Nie powoduje przeniesienie użytkownika na zakładkę [Zestawienia księgowe]. Na zakładce [Zestawienia księgowe] wyświetlana jest informacja o wszystkich zestawieniach, do których konto jest podpięte (zarówno własnych, jak i systemowych). Jeżeli w zestawieniu księgowym wskazano konto syntetyczne to informacja o zestawieniu wyświetlana jest zarówno na formularzu konta syntetycznego, jak i każdego jego konta analitycznego. Za pomocą przycisku  istnieje możliwość podejrzenia definicji pozycji zestawienia w trybie tylko do odczytu. Modyfikacja definicji możliwa jest z poziomu zestawienia księgowego. Jeżeli podczas dodawania w planie kont konta syntetycznego lub konta analitycznego do konta na formularzu którego nie uzupełniono definicji zestawienia o typie: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Przychody, Koszty lub Przychody-koszty użytkownik nie uzupełni zakładki [Zestawienia księgowe] to podczas próby zapisania formularza konta pojawia się komunikat: Nie uzupełniono definicji zestawienia. Czy chcesz ją dopisać? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie użytkownika na okno Podpinanie konta [numer konta] do zestawienia. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza konta księgowego. Podczas automatycznego zakładania kont księgowych za pomocą grupy kont lub dodawania kont słownikowych/niesłownikowych podczas księgowania schematami księgowymi, definicje zestawienia księgowego nie są automatycznie podpinane. Należy tego dokonać z poziomu formularza konta księgowego lub bezpośrednio w zestawieniu księgowym. Po konwersji bazy do wersji 2019.5.1 na formularzu konta księgowego nie jest automatycznie uzupełniania informacja o tym, do jakiego zestawienia konto jest podpięte. Taka informacja pojawia się po przeliczeniu zestawienia księgowego w menu Księgowość/ Zestawienia księgowe lub wykonaniu z poziomu listy zestawień księgowych raportu kont podpiętych do zestawienia. Jeżeli w nowym okresie obrachunkowym użytkownik zdefiniuje nowe zestawienia księgowe to po ich przeliczeniu następuje aktualizacja planu kont o ustawienia dotyczące zestawień księgowych. Ustawienia zestawień księgowych przenoszą się do nowego okresu podczas zakładania okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy i kopiowania planu kont z poprzedniego okresu. Usuwanie konta z zestawienia Jeżeli użytkownik korzysta z danego konta księgowego w kilku okresach obrachunkowych oraz dodatkowo zestawienie księgowe, które zawiera to konto również służy do wyliczenia danych z różnych okresów obrachunkowych to gdy użytkownik będzie chciał usunąć pozycję zestawienia z formularza konta pojawia się komunikat: Konto zostanie usunięte z definicji zestawienia księgowego. Jeżeli zestawienie wykorzystywane jest do wyliczania danych z różnych okresów obrachunkowych, usunięcie konta może spowodować niekompletność wyliczeń. Czy chcesz usunąć konto z zestawienia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie konta księgowego z definicji pozycji zestawienia. Wybór opcji Nie powoduje przeniesienie użytkownika na zakładkę [Zestawienia księgowe]. Jeżeli użytkownik usuwa definicję z poziomu formularza konta syntetycznego to ta definicja usuwana jest również z jego kont analitycznych
Uwaga
Jeżeli z poziomu formularza konta o numerze 100 na zakładce [Zestawienia księgowe] usunięta zostanie pozycja to w zestawieniu księgowym usunięta zostanie część definicji zawierająca dokładnie taki sam ciąg znaków zaczynając od numeru konta, z którego usuwamy pozycję zestawienia, przykładowo @ObrotyWn(100), @ObrotyWn(100-1).Nie zostanie usunięta przykładowo część @ObrotyWn(010-100). Definicja nie zostanie również usunięta jeżeli konto wynika z maski (np. ObrotyWn(1*), zapytania SQL lub z podpiętej pozycji innego zestawienia księgowego.
Usunięcie konta księgowego z planu kont nie usuwa tego konta z definicji pozycji zestawienia księgowego. Podczas próby przeliczenia zestawienia pojawia się komunikat: Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]. Użytkownik powinien w takim przypadku na pozycji zestawienia zaznaczyć parametr Nie sprawdzaj istnienia kont. Konta zestawienia Na liście Księgowość/ Zestawienia księgowe z poziomu zakładki [Ogólne] oraz [Systemowe] w pasku głównym dodano sekcję Raporty wraz z dwoma przyciskami:  oraz  . Raporty wygenerują się dla zestawień, które mają zdefiniowane kolumny. Jeżeli w zestawieniu nie zdefiniowano kolumn to podczas próby wygenerowania raportu pojawia się komunikat: Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu: [symbol zestawienia] i raport nie jest generowany. Po wybraniu opcji Konta podpięte generowany jest dla wskazanego zestawienia raport Lista kont podpiętych do zestawienia [symbol zestawienia] w okresie obrachunkowym [symbol okresu obrachunkowego]. Raport zawiera informacje o tym, jakie konta z bieżącego okresu obrachunkowego zostały podpięte do wskazanego zestawienia księgowego w danej pozycji oraz jaką funkcją. Jeżeli na formularzu konta zaznaczono parametr Konto nieaktywne to jest ono wyświetlane w raporcie w kolorze czerwonym.
Lista kont podpiętych do zestawienia
Uwaga
Raport zostanie wygenerowany pomimo błędu składni pozycji (np. w pozycji wpisano @ObrotyWn bez wskazania konkretnego konta księgowego).
Istnieje możliwość wydrukowania bieżącego widoku listy kont podpiętych do zestawienia. Po wybraniu opcji Konta niepodpięte generowany jest dla wskazanego zestawienia raport Lista kont niepodpiętych do zestawienia [symbol zestawienia] w okresie obrachunkowym [symbol okresu obrachunkowego]. Raport zawiera informacje o tym, jakie konta z bieżącego okresu obrachunkowego nie zostały podpięte do wskazanego zestawienia księgowego w zależności od typu zestawienia oraz ustawienia parametru Weryfikuj konta. Po wskazaniu na liście zestawienia o typie ustawionym w nagłówku zestawienia jako: Bilans, Rachunek zysków i strat (różne rodzaje), zestawienia systemowego CIT-8 lub PIT-36 pojawia się okno Konta niepodpięte do zestawienia [symbol zestawienia] na którym użytkownik ma możliwość zaznaczenia dla parametru Weryfikuj konta opcji:
 • Wszystkie – wykazywane są wszystkie konta z planu kont, których nie uwzględniono we wskazanym zestawieniu. W przypadku zestawienia o typie Bilans odznaczenie parametru powoduje wykazanie kont o typie: Aktywa, Pasywa oraz Aktywa-pasywa, których nie uwzględniono we wskazanym zestawieniu.
 • Koszty 4 – opcja niedostępna dla zestawienia o typie: Bilans. Opcja domyślnie zaznaczona dla zestawienia o typie Rachunek zysków i strat, Rachunek zysków i strat – porównawczy, zestawienia systemowego CIT-8 oraz PIT-36. Zaznaczenie „4” weryfikuje konta kosztowe „4” oraz pokazuje inne konta kosztowe np. „7”, nie uwzględnia natomiast kont kosztowych „5” i pokazuje wszystkie konta o typie: Przychody oraz Przychody-koszty. Istnieje możliwość zaznaczenia równocześnie parametru Koszty 5.
 • Koszty 5 – opcja niedostępna dla zestawienia o typie: Opcja domyślnie zaznaczona dla zestawienia o typie Rachunek zysków i strat – kalkulacyjny. Zaznaczenie „5” weryfikuje konta kosztowe „5” oraz pokazuje inne konta kosztowe np. „7”, nie uwzględnia natomiast kont kosztowych „4” i pokazuje wszystkie konta o typie: Przychody oraz Przychody-koszty. Istnieje możliwość zaznaczenia równocześnie parametru Koszty 4.
Po wskazaniu na liście zestawienia o typie Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne lub zestawienia użytkownika o niesprecyzowanym typie, w raporcie wykazywane są wszystkie konta z planu kont, których nie uwzględniono we wskazanym zestawieniu.
Raport kont niepodpiętych nie uwzględnia kont na formularzu których zaznaczono parametr Konto nieaktywne.
Lista kont niepodpiętych do zestawienia
Uwaga
Raport zostanie wygenerowany pomimo błędu składni pozycji (np. w pozycji wpisano @ObrotyWn bez wskazania konkretnego konta księgowego).
Istnieje możliwość wydrukowania bieżącego widoku listy kont niepodpiętych do zestawienia.
 1. Księgowość kontowa. Plan kont. Na liście kont w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano operację seryjną Zmień typ konta. Funkcja umożliwia seryjną zmianę typu konta dla zaznaczonych kont syntetycznych i wszystkich ich kont analitycznych. Funkcja jest aktywna jeżeli na liście kont podświetlono/zaznaczono konto syntetyczne. Przycisk pioruna uaktywnia się po wybraniu konkretnego typu konta. Zmiana typu konta jest możliwa również w przypadku, gdy na koncie dodano już zapisy księgowe.
Parametry seryjnej zmiany typu konta
 1. Księgowość. PPK. W związku z wprowadzeniem w module Płace i Kadry obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, umożliwiono księgowanie składek PPK pracodawcy oraz deklaracji PPK.
Księga Podatkowa Jeżeli na liście płac uwzględniono składki PPK pracodawcy to podczas księgowania listy płac do KPiR w Księdze Podatkowej tworzony jest oddzielny zapis z następującymi danymi:
 • Data księgowania: 15 dzień miesiąca następującego po dacie wypłaty,
 • Kwota: składka PPK pracodawcy,
 • Kolumna: 13. Pozostałe,
 • Opis: Składki PPK za rok/miesiąc
Przykład
Lista płac za okres od: 01.07.2019 do: 31.07.2019 Data wpłaty: 10.08.2019 Składka PPK pracodawcy zostanie zaksięgowana do KPiR z datą: 15.09.2019.
Podczas próby usunięcia zapisu księgowego dla listy płac, dla której istnieje skojarzony zapis PPK pojawia się komunikat: Istnieje zapis skojarzony z kasowanym zapisem (Składki PPK za rok/miesiąc) w dniu [data]. Usuń najpierw zapis skojarzony. Księga Handlowa W schematach księgowych o typie Lista płac w pozycji Kwota dodano nowe makra:
 • @PPKPrac – umożliwia księgowanie sumy składek PPK pracownika,
 • @PPKFirma – umożliwia księgowanie sumy składek PPK pracodawcy wypłaconych dla pracownika,
 • @OpisAnlPPKF – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego PPK pracodawcy wypłaconych dla pracownika,
 • @OpisAnlPPKP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego PPK pracownika.
W schematach księgowych o typie Deklaracje w pozycji Kwota dodano nowe makra:
 • @PPKRazem – umożliwia księgowanie łącznej składki PPK,
 • @PPKPracRazem – umożliwia księgowanie łącznej składki PPK wszystkich pracowników,
 • @PPKFirmaRazem – umożliwia księgowanie łącznej składki PPK pracodawcy wypłaconej wszystkim pracownikom.
 1. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Z poziomu obrotów i sald umożliwiono podsumowanie wybranych kont księgowych poprzez dodanie możliwości ich zaznaczenia. Zaznaczenie konta syntetycznego powoduje zaznaczenie wszystkich jego kont analitycznych. Odznaczenie konta syntetycznego powoduje odznaczenie wszystkich jego kont analitycznych. Zaznaczone pozycje wyświetlane są na liście jako pogrubione. W przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone sumowane są najniższe analityki zaznaczonych kont księgowych. Po wyborze opcji Eksport/ Bieżący widok do pliku /MS Excel (xlsx) oraz MS Excel (xls) sumowane są wszystkie najniższe analityki kont księgowych.
 2. Księga Podatkowa. Umożliwiono księgowanie dokumentu amortyzacji do KPiR z uwzględnieniem określonej na formularzu kategorii procentowej wartości dla parametru Księguj w koszty.
Jeżeli na dokumencie amortyzacji wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii. Podczas księgowania zaznaczonych dokumentów amortyzacji kwota każdego dokumentu jest przemnażana przez % wskazany na formularzu kategorii, a następnie sumowana i przenoszona do KPiR.
 1. Rejestry VAT. Z poziomu zakładki [Rejestry VAT] oraz [Do deklaracji VAT-UE] na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zweryfikuj status VIES. Funkcja umożliwia weryfikację statusu w bazie VIES dla podświetlonego/zaznaczonych dokumentów.
 2. Wczytywanie do Rejestru VAT skanów podpiętych w Obiegu Dokumentów
OCR – Optyczne Rozpoznanie Znaków (ang. Optical Character Recognition) to usługa, która umożliwia wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów. Umożliwiliśmy tworzenie faktur zakupu i sprzedaży w rejestrze VAT na podstawie skanów dokumentów umieszczonych w Obiegu Dokumentów. Możliwe jest wybranie sposobu dodania dokumentu ze skanu przy pomocy ikony  . Po rozwinięciu listy do wyboru ukazuje się Wybierz dokumenty z dysku, Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów oraz Oznacz dokumenty jako zweryfikowane. Wybranie pierwszej opcji Wybierz dokumenty z dysku powoduje otwarcie okna Windows i możliwość wyboru dokumentów bezpośrednio ze wskazanego katalogu. W pierwszej kolejności użytkownik otrzymuje komunikat Wysyłanie dokumentu *.pdf do rozpoznania, który informuje, że dokument jest w trakcie wysyłania do przetworzenia przez usługę Comarch OCR a w drugim etapie informację o wyniku rozpoznania.
Komunikat o przetwarzaniu dokumentów
Komunikat o zakończeniu przetwarzania dokumentów
Wczytana faktura do rejestru VAT automatycznie tworzy powiązany z nią nowy dokument w Obiegu Dokumentów. Wskazanie opcji drugiej Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów otwiera listę plików zapisanych w Obiegu Dokumentów. W kolumnie Podmioty wyświetlana jest wartość przypisana w zakładce Podmioty na dokumencie w Obiegu Dokumentów. Na liście wyświetlane są dokumenty, które:
 1. W Obiegu Dokumentów w Archiwum plików mają zaznaczony parametr Udostępnij dla usługi OCR
 1. Zapisane zostały w formacie *.jpg lub *.pdf
 2. Nie mają powiązanego dokumentu w rejestrze VAT za pośrednictwem usługi OCR
 3. Znajdują się w katalogu dokumentów, dla którego operator nie posiada zablokowanego Podglądu
Więcej informacji na temat udostępniania plików dla usługi OCR opisano w artykule Udostępnianie plików dla usługi OCR. Pliki, które nie powinny być widoczne z Obiegu Dokumentów dla OCR z tej listy usuwamy wybierając Oznacz jako niepodlegający OCR w menu kontekstowym. Ponowne zaznaczenie parametru Udostępnij dla usługi OCR w Obiegu Dokumentów spowoduje pojawienie się dokumentu na liście. Przyciskiem  lub po dwukrotnym kliknięciu potwierdzamy przekazanie dokumentów do rozpoznania w OCR i automatyczne wczytanie ich do rejestrów VAT.  Na dokumencie w rej. VAT na zakładce Dokumenty w sekcji Biblioteka dokumentów zostaje podpięty dokument z Obiegu Dokumentów oraz automatycznie rozwija się panel podglądu ze wskazaną rozpoznaną fakturą. W rozwijanej ikonie podglądu otrzymujemy listę dokumentów powiązanych. Na pierwszym miejscu znajduje się dokument na podstawie, którego została rozpoznana faktura. Podgląd dostępny jest również bez pobranego modułu Obieg Dokumentów. Na dokumencie w rejestrze VAT na zakładce [Atrybuty]  w sekcji Atrybuty dodawany jest atrybut NUMER_STRONY, który odpowiada za poprawne wyświetlanie skanu na dokumencie w rejestrze VAT. Jeżeli podpięty jest skan, który ma kilka stron, to w panelu podglądu wyświetlana jest strona, która widnieje jako wartość atrybutu NUMER_STRONY. W Konfiguracji Programu oraz w Konfiguracji Stanowiska dodaliśmy gałąź OCR. W Konfiguracji/Program/OCR znajduje się możliwość wskazania jednego z trzech miejsc przechowywania skanów. Możliwy jest zapis do bazy, IBARD, dysku komputera. Domyślnie zaznaczonym parametrem jest Zapisz w bazie. Wybierając opcję Zapisz w IBARD pojawia się okno logowania do usługi IBARD. Po zalogowaniu należy wskazać folder, w którym będą przechowywane skany faktur. Wybór opcji Zapisz na dysku pozwala wskazać Domyślny folder dla wszystkich stanowisk oraz Dedykowany folder dla tego stanowiska. Brak wskazania Dedykowanego folderu dla tego stanowiska spowoduje zapis skanów dokumentów do Domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk. W przypadku korzystania z Optima w chmurze Comarch po wybraniu opcji Zapisz na dysku zapis dokonuje się na lokalnym dysku komputera. Ścieżka zapisu do Dedykowanego folderu dla tego stanowiska wskazywana jest automatycznie po uzupełnieniu jej w Konfiguracja/Stanowisko/OCR Parametry i jest traktowana jako nadrzędna. Jeżeli jest ustawiona to skany faktur zapiszą się tylko do tego folderu. Brak ustawienia ścieżki zapisu dla stanowiska powoduje, że pliki zapisywane są w folderze wskazanym dla wszystkich stanowisk. Wybrany katalog będzie dzielił się automatycznie na podkatalogi. Podkatalogi będą przyjmować nazwy firm, w których przekazano dokumenty do rozpoznania w usłudze Comarch OCR. Jeżeli do katalogu na dysku lub IBARD zostanie zapisany plik o nazwie, która już istnieje to zostanie ona automatycznie zapisana z rozszerzeniem. Wprowadziliśmy weryfikację ustawień na kategorii podczas wczytywania faktur do rejestrów VAT przez Comarch OCR. W sytuacji kiedy kontrahent zostanie poprawnie rozpoznany i jest już w bazie danych zostanie od podstawiony na dokument w rejestrze VAT. Sprawdzane są również ustawienia z kategorii, która została przypisana do karty kontrahenta w zakładce Ogólne. Niezależnie od Stawki VAT wybranej na kategorii przenoszona jest zawsze Stawka VAT ze skanu dokumentu. Rodzaj na fakturze ustawiany jest taki, jaki został ustawiony na formularzu kategorii. Przenoszony jest również Podział odliczeń co powoduje, że po wczytaniu faktury następuje automatyczny podział pozycji w takich proporcjach, jaki został ustalony na kategorii. Z kategorii przenoszone jest Odliczenie, jeżeli jego wartość wynosi Warunkowo. Odliczenia TAK/NIE ustawiane są w zależności od weryfikacji w bazie GUS, która odbywa się automatycznie w momencie wysłania dokumentu do rozpoznania. Brak ustawienia kategorii na karcie Kontrahenta powoduje wczytanie faktury z rodzajem Towar.

Zmiany

 1. Księga Podatkowa. Zmieniono sposób księgowania w koszty dokumentów, na których wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty. Obecnie sumowanie są wszystkie pozycje z tą samą kategorię (kwoty netto i VAT z odliczeniami na NIE), a następnie przemnażane przez % kosztów i tak księgowane do KPiR.
 2. Księgowość kontowa. Samochody. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to w menu Księgowość/ Samochody/ Ewidencja samochodów na zakładce [Koszty] oraz [Rozliczenia] odblokowano możliwość dodania od 01.01.2019 r. dokumentu związanego z samochodem właściciela.
 3. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Jeżeli na formularzu schematu księgowego zaznaczono parametr Nieaktywny to jest on widoczny na liście schematów w kolorze czerwonym.
 4. Rejestry VAT zakupu. W przypadku ujemnej kwoty na dokumencie, jeżeli kwota netto lub VAT stanowi wartość niepodzielną to po dokonaniu podziału odliczeń 50% powstałe zaokrąglenia na 1 grosz są ujmowane w pozycji z odliczeniem na Nie.
 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Po dokonaniu weryfikacji statusu VAT w bazie VIES i przeniesieniu danych na formularz, na dokumencie aktualizowane jest pole Kraj, a status weryfikacji kontrahenta zapisywany jest na jego karcie. Jeśli na dzień wystawienia faktury na karcie kontrahenta widnieje informacja o jego statusie to na dokumencie w rejestrze VAT pokazuje się odpowiedni komunikat.
 6. Zmieniono sposób zapisywania plików powstałych z OCR. Do uruchomienia usługi Comarch OCR nie jest konieczna konfiguracja Pracy Rozproszonej w System/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Praca rozproszona oraz ustalenie katalogu przechowywania plików wymiany XML w System/Konfiguracja/Stanowisko/Praca Rozproszona.
 7. Kopiowanie dokumentów powstałych z OCR. Atrybut OCR nie przenosi się na kopiowanych dokumentach.
 8. Logowanie operacji seryjnych. Okno OCR pozostaje wyświetlone po rozpoznaniu dokumentów w zależności od ustawień na karcie Operatora.

Poprawiono

 1. Księgowość. Kwoty indywidualne. W specyficznych sytuacjach podczas próby uzupełniania na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika danych na zakładce [Najem] pojawiał się komunikat: Instrukcja INSERT powoduje konflikt z ograniczeniem FOREIGN KEY „FK_PPDPPMID”. Konflikt występuje w bazie danych „Nazwa bazy” w tabeli „CDN.PracPitMies”, column 'PPM_PPMId'. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Jeżeli na deklaracji uzupełniono kwotę w poz. 248 Należna zaliczka w miesiącu/kwartale oraz nie uzupełniono kwoty w poz. 269 Zapłacona zaliczka w miesiącu/kwartale to do pliku xml i równocześnie do systemu e-Deklaracje nie była przenoszona kwota z poz. 248. Działanie poprawiono.
 3. Księgowość. Zaliczka na PIT-36(17) oraz PIT-36L(5). W specyficznych sytuacjach kwota dochodu/straty była niewłaściwie sumowana na zakładce [Dz. Gospodarcza], [Najem], [Strefa]. Działanie poprawiono.
 4. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26 oraz 27). Kwota w poz. 153 Zapłacony podatek zaokrąglana jest zawsze do pełnych złotych.
 5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26 oraz 27). Załącznik CIT/BR(4 oraz 5). Kwota w poz. 97 Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania na formularzu CIT-8 wyliczana jest automatycznie w przypadku uzupełnienia na formularzu załącznika CIT/BR kwoty w poz. 42 Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia.
 6. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Na wydruku Definicje zestawienia/ Wzór standard oraz Dwie kolumny/ Wzór standard (jeżeli zaznaczono parametr Drukuj definicje zestawienia księgowego) wyświetlana jest cała definicja pozycji zestawienia.
 7. Księgowość kontowa. W specyficznych sytuacjach podczas próby anulowania PZKOR z powiązanymi PWPK i WZKK, na których dodano predekretację, pojawiał się komunikat: Could not complete cursor operation because the table schema changed after the cursor was declared. Działanie poprawiono.
 8. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych sytuacjach podczas wykonywania wydruku Zestawienia/ Obroty dzienników na stanowiskach dla których w ustawieniach regionalnych symbolem grupowania cyfr jest spacja pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.
 9. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie formularza dokumentu w rejestrze VAT przy powiększonej czcionce w programie.
 10. Środki trwałe. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Środki trwałe/ Parametry zaznaczono parametr Grosze przy amortyzacji dodawane do ostatniego miesiąca to w przypadku wyboru na karcie środka trwałego w polu Metoda amortyzacji opcji jednorazowa i dodania do tego środka trwałego dwóch dokumentów ulepszenia, dokument amortyzacji generowany był z kwotą ujemną. Działanie poprawiono.
 11. Comarch OCR. W określonych przypadkach po zaczytaniu przez Comarch OCR dokumentu nie był możliwy jego podgląd z pliku

Handel z magazynem

Handel

Nowości

Świadectwo jakości paliw stałych

W związku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, ma obowiązek wystawienia dokumentu Świadectwa jakości potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust 2 (Dz. U. 2018 poz. 1654). Wydruk świadectwa jakości paliw stałych oraz związane z tym ustawienia są dostępne w programie Comarch ERP Optima od wersji 2019.5.1 po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe parametru Akcyza na wyroby węglowe.
Ustawienia na karcie towaru, określenie parametrów paliwa przy zakupie
W świadectwie jakości paliw stałych należy wskazać wartości parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. W związku z tym, w oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza] w polach:
 • Rodzaj paliwa stałego – należy wskazać grupę paliw stałych, dla której jest wystawiane Świadectwo jakości (spośród dziewięciu grup paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii),
 • System certyfikacji – należy wskazać certyfikat lub inny dokument stanowiący podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane Świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust 2 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Następnie należy określić wymagania co do minimalnej i maksymalnej wartości dopuszczalnej danego rodzaju paliwa określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
Pozycja cennika – Parametry paliwa stałego
W kolumnie Wartość wskazana przez przedsiębiorcę można określić parametry jakości zakupionego węgla. Powyższe informacje są przenoszone na Fakturę Zakupu/ Przyjęcie Zewnętrzne, gdzie do czasu zapisania dokumentu na stałe, można na podstawie otrzymanego podczas zakupu świadectwa jakości modyfikować: rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji oraz parametry w kolumnie Wartość wskazana przez przedsiębiorcę. Informacje te wprowadzamy na formularzu dokumentu FZ/ PZ, w oknie Pozycja dokumentu – na zakładce [Akcyza]: Jeśli jakieś informacje zostały zmodyfikowane to podczas zatwierdzania dokumentu na stałe wyświetli się pytanie: Czy zaktualizować parametry paliwa stałego na karcie cennikowej? (Tak/ Nie). Po wyborze Tak, na podstawie dokumentu przychodowego zostaną zaktualizowane wartości na karcie cennikowej.
Sprzedaż paliwa stałego – wydruk świadectwa
Na dokumentach Faktura Sprzedaży/ Paragon/ Wydanie Zewnętrzne, dla pozycji wyrobów węglowych dostępna jest zakładka [Akcyza], na którą przenoszone są z karty towaru parametry węgla. Do czasu zapisania dokumentu na stałe można modyfikować rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji oraz parametry sprzedawanego paliwa: Parametry te można modyfikować bezpośrednio na każdej pozycji, wpisując z ręki odpowiednie wartości albo skorzystać z funkcji dostępnej na górnej wstążce programu: Ostatnie dostawy węgla i wskazując dokument przychodowy, którym to paliwo było przyjęte: Wyświetla się tu pięć ostatnich dostaw towaru, Użytkownik może wskazać, z której dostawy mają zostać pobrane na dokument parametry węgla:
Parametry węgla – pięć ostatnich dostaw
Z poziomu formularza FS/ PA/ WZ na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych dostępne są wydruki:
 • Eko – Faktura Sprzedaży ze świadectwem jakości/ Wzór standard,
 • Paragon ze świadectwem jakości/ Wzór standard,
 • WZ ze świadectwem jakości/ Wzór standard
za pomocą których razem z wydrukiem dokumentu sprzedaży drukowane jest na oddzielnej stronie Świadectwo jakości. Dla każdej pozycji węglowej znajdującej się na dokumencie drukowane jest odrębne świadectwo. Informacje na wydruk Świadectwa jakości są pobierane z pozycji dokumentu, z zakładki [Akcyza]. Wydruk Świadectwa jakości (bez Faktury Sprzedaży) jest dostępny na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych z poziomu formularza pozycji dokumentu. Każde wystawione Świadectwo jakości musi mieć unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż świadectwo przyjmuje numer dokumentu sprzedaży łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie. Na wydruku Eko – Faktura Sprzedaży ze świadectwem jakości:
 • w przypadku sprzedaży nie zwolnionej z akcyzy – dla każdej pozycji wykazana jest kwota akcyzy. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu,
 • w przypadku zwolnienia z podatku akcyzowego – drukowane są kody CN, przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach. Jeśli dla któregokolwiek z kodów CN łączna suma ilości towaru przekracza 200 kg, na wydruku drukowane jest również oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego. Faktura ta zawiera wszystkie wymagane przepisami dane dla sprzedaży wyrobów zwolnionych z akcyzy.
Kopia elektroniczna Świadectwa jakości
Uwaga
Do tworzenia automatycznej kopii Świadectwa jakości wymagana jest licencja na moduł Obieg dokumentów.
Aby podczas wydruku bądź wysyłki Świadectwa poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Świadectwa, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Świadectwa jakości paliw stałych zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.
Elektroniczna kopia Świadectwa jakości paliwa stałego
Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków. Podczas wydruku Świadectwa bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Świadectwa w formacie PDF. Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków.

Pozostałe nowości

 1. Dokument tożsamości na PA, WZ. Na formularzu dokumentu Wydania Zewnętrznego oraz Paragonu na zakładce [Kontrahent], w sekcji Nabywca dodano pole, w którym można wprowadzić numer dokumentu tożsamości. Wartość domyślnie jest przenoszona na dokument z karty kontrahenta. Pole jest drukowane na oświadczeniu uprawniającym do zwolnienia z podatku akcyzowego na wyroby węglowe w przypadku sprzedaży węgla osobie fizycznej.
 2. Aktualizacja numeru dokumentu tożsamości. Dla dokumentów PA, FS, WZ zatwierdzonych na stałe, opcja Aktualizacja danych kontrahenta dostępna na liście pod prawym przyciskiem myszy powoduje aktualizację numeru dokumentu tożsamości na dokumencie na taki jak aktualnie widnieje na karcie kontrahenta.
 3. Kod CN. Na formularzu pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby) na zakładce [Ogólne] dodano pole Kod CN. Wprowadzony tu kod jest automatycznie przenoszony na zakładkę [Dodatkowe] jako kod dla deklaracji Intrastat, zgłoszenia SENT i wyrobów węglowych (zakładki [Intrastat], [SENT], [Akcyza] są dostępne po zaznaczeniu odpowiednich parametrów w konfiguracji).
 4. Zapis FS z kontrahentem !NIEOKREŚLONY!. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry jest zaznaczona opcja Ostrzegaj przed trwałym zapisem dokumentu z kontrahentem !Nieokreślony! to podczas zapisu na stałe Faktury Sprzedaży powstałej z Paragonu, generowane jest pytanie Czy zapisać dokument z kontrahentem !NIEOKREŚLONY!?
 5. Magazyn na FS powstałej z przekształcenia FZ. Na Fakturę Sprzedaży utworzoną na podstawie Faktury Zakupu przenoszony jest magazyn z nagłówka FZ.
 6. Wydruk Eko dla RO. Dla dokumentu Rezerwacji Odbiorcy dodano wydruki:
 • Eko Rezerwacja/ Wzór standard – dostępny z poziomu formularza RO,
 • Eko – wydruki seryjne/ Wzór standard – dostępny z listy dokumentów RO, działa dla zaznaczonych pozycji.
Wydruki znajdują się na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych/ Podgląd wydruku.
 1. Wydruki Eko dla FS, metoda kasowa. Wydruki Eko zostały dostosowane do rozliczania podatku VAT metodą kasową.
 2. Współpraca z kasami fiskalnymi online. Rozszerzono współpracę z kasami fiskalnymi o modele Elzab K10 online oraz Elzab Mini LT online.

Zmiany

Definiowanie nieograniczonej ilości atrybutów na pozycji dokumentu

Na wszystkich dokumentach handlowych i magazynowych dodaliśmy możliwość wprowadzania nieograniczonej ilości atrybutów dla pozycji.
Dodawanie atrybutów za pomocą edycji na liście
Zmieniony został wygląd zakładki [Atrybuty] dla formularza pozycji dokumentu. Obecnie atrybuty prezentowane są w formie listy z możliwością edycji wartości.
Zakładka [Atrybuty] na formularzu pozycji dokumentu
Na liście widoczne są kolumny:
 • Lp – numer kolejny atrybutu.
 • Kod – kod atrybutu przenoszony z formularza towaru, z zakładki [Atrybuty].
 • Wartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.
 • E-sklep – kolumna widoczna jest tylko dla zamówień pochodzących z Comarch e-Sklep. W kolumnie wyświetlana jest wartość Tak/Nie odpowiednio jeśli wartość atrybutu została przesłana z Comarch e-Sklep.
Istnieje natomiast możliwość edycji takiego atrybutu. Jeśli zmieniona zostanie tylko jego wartość, wówczas w kolumnie E-Sklep pozostanie Tak. Jeśli zmieniony zostanie kod atrybutu, wtedy wartość w kolumnie E-Sklep zmieni się na Nie.
Pod nazwami kolumn dostępny jest wiersz filtra, umożliwiający zawężenie wyświetlanej listy według ustalonych kryteriów. Umożliwiono również tworzenie własnych kolumn poprzez funkcję personalizacji. Na liście dostępne są przyciski:
 1. Zapisz zmiany / Anuluj zmiany – odpowiednio powodujące zapis lub zaniechanie zapisu zmian na oknie oraz jego zamknięcie.
 2. Dodanie atrybutu – umożliwiliśmy szybszy i bardziej ergonomiczny sposób dodawania atrybutów poprzez edycję bezpośrednio na liście, bez konieczności podnoszenia formularza atrybutu. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie możemy wprowadzić kod atrybutu lub za pomocą przycisku , otworzyć listę atrybutów. Jeśli podamy nieistniejący kod atrybutu lub naciśniemy otworzy się lista atrybutów zdefiniowana w menu Ogólne/Atrybuty na zakładce Towaru (z pominięciem atrybutów o formacie binaria).
 3. Edycja atrybutu - umożliwia edycję na liście dla wartości z kolumny Kod lub Wartość atrybutu
 4. Usunięcie atrybutu
Dodatkowo w menu kontekstowym, uruchamianym prawym klawiszem myszy, dostępna jest opcja Dodaj seryjnie, wywoływana również skrótem klawiszowym <ALT>+<INSERT>. Na liście można zmieniać dowolnie kolejność atrybutów metodą „przeciągnij i upuść”, przestawiając poszczególne atrybuty z wciśniętym lewym klawiszem myszy. Możliwe jest również kopiowanie atrybutów wraz z wartościami. Po ustawieniu się w wybranym wierszu należy nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+<INSERT> lub przytrzymać <CTRL> i nacisnąć ikonę zielonego plusa. Skopiowany atrybut pojawi się w ostatnim wierszu.
Dodawanie wartości do definicji atrybutu typu lista
Dwukrotne kliknięcie w kolumnie [Wartość] na konkretnym atrybucie, uruchamia edycję bezpośrednio na liście. Dla atrybutów typu lista umożliwiliśmy dodanie nowej wartości dla definicji atrybutu, bezpośrednio z poziomu formularza pozycji dokumentu. Wprowadzając atrybut typu lista dla pozycji dokumentu, możemy wskazać opcję <Nowa> z rozwijanej listy wartości. Po jej wybraniu podnoszone jest okno Nowa wartość – zostanie dodana, w którym można zdefiniować nową wartość listy. Istnieje też możliwość wprowadzenia dla wybranego atrybutu, w kolumnie [Wartość] bezpośrednio ciągu znaków. Po zatwierdzeniu takiego wpisu, program sprawdza czy wpisana wartość znajduje się już na liście wartości atrybutu. Jeśli tak, wówczas zatwierdzany jest wybór. Jeśli nie, pojawi się komunikat Czy wprowadzoną wartość dopisać do atrybutu wraz z opcjami wyboru Tak/Nie:
 • Tak powoduje dodanie nowej wartości listy oraz zatwierdzenie wyboru
 • Nie powoduje wycofanie z edycji bez zapisu
Modyfikacja wartości atrybutów możliwa jest również na korektach dokumentów.

Atrybuty pozycji zależne od kontrahenta

W przypadku gdy na karcie cennikowej, na zakładce [Atrybuty], znajdują się atrybuty zależne od kontrahenta, atrybuty te zostaną przeniesione na dokument tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na dokumencie jest wybrany kontrahent przypisany do tych atrybutów. Jeżeli zmienimy kontrahenta na innego, który nie jest przypisany do atrybutu zależnego, atrybut jest usuwany.

Seryjna zmiana atrybutów na liście kontrahentów

Umożliwiliśmy zmianę wartości atrybutu z poziomu menu Ogólne/ Kontrahenci poprzez funkcję seryjną Dodaj/ zmień/ usuń atrybut.
Funkcja seryjna zmiany atrybutu kontrahenta
Dodana została opcja Zmień atrybut, która pozwala na aktualizację wartości atrybutu przypisanego na zakładce [Atrybuty] na formularzach wskazanych kontrahentów. W pierwszej kolejności należy wybrać z listy aktualizowany atrybut, a następnie uzupełnić pole Wartość.

Funkcja seryjna zmiany atrybutu na pozycjach cennikowych

Dodaliśmy możliwość seryjnej zmiany wartości atrybutu z poziomu menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby za pomocą funkcji seryjnej Dodaj/ zmień/ usuń atrybut. W ramach funkcji obsługiwane są trzy opcje:
 • Dodaj atrybut
Seryjne dodawanie atrybutu na pozycjach cennikowych
Zmieniono układ okna oraz usunięto z niego podgląd atrybutu binarnego. Podgląd plików graficznych jest dostępny na liście danych binarnych po kliknięciu w przycisk Dana binarna.
 • Zmień atrybut
Seryjna zmiana atrybutu na pozycjach cennikowych
Do tej pory opcja Zmień atrybut widoczna była tylko przy współpracy z Comarch e-Sklep i umożliwiała jedynie zmianę parametrów związanych ze sklepem internetowym. Obecnie umożliwiliśmy zmianę wartości atrybutów wskazanych na kartach cennikowych. Funkcjonalność dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez względu na konfigurację Comarch e-Sklep. Opcja Zmień wartość atrybutu pozwala na zmianę wartości występującej na zaznaczonych towarach ( pole Z: ), na wartość wybraną przez Użytkownika (pole Na: ). Możliwe jest również ustawienie pustego pola Z: lub Na:, co pozwoli ustawić konkretną wartość tam, gdzie do tej pory jej nie było, albo wyczyścić wskazaną wartość. Dla atrybutów zależnych od kontrahenta nie jest możliwa zmiana wartości. Opcje zmiany wartości będą niedostępne. Przy współpracy z Comarch e-Sklep/ wszystko.pl widoczna jest dodatkowo opcja Zmień parametry Comarch e-Sklep, która  umożliwia zmianę parametrów związanych z Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl.
 • Usuń atrybut
Dodano możliwość usunięcia atrybutu o konkretnej wartości. W tym celu należy zaznaczyć opcję Usuń tylko atrybut o wartości, a następnie wskazać wartość z zaznaczonych kart towarowych.
Seryjne usuwanie atrybutu na pozycjach cennikowych
W przypadku atrybutów zależnych od kontrahenta usuwanie wartości przypisanych do kontrahentów możliwe jest tylko z poziomu karty towaru.

Modyfikacja listy wartości w definicji atrybutu typu lista

Dla atrybutów w formacie listy wprowadziliśmy funkcjonalność, dzięki której zmiana na liście będzie zastosowana też na kartach cennikowych, aby wartości atrybutu na towarach zawsze były takie same jak na liście w definicji atrybutu. W menu Ogólne/ Atrybuty znajdują się definicje atrybutów towaru. Dla atrybutu towaru o formacie lista, można edytować wartości na zakładce [Pozycje listy]. Jeżeli lista wartości atrybutu została zmodyfikowana (zmieniono lub usunięto wartości, które występują na towarach), w momencie zapisu formularza zostanie wyświetlony komunikat: Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane również na kartach towarowych, na których znajduje się ten atrybut.  Czy chcesz kontynuować? Tak/ Nie. Wybór opcji Nie powoduje powrót do edycji listy. Wybór opcji Tak powoduje wykonanie operacji i zamknięcie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na których występuje atrybut, w przypadku:
 • modyfikacji wartości atrybutu, zaktualizowana zostanie jego wartość zgodnie z definicją
 • usunięcia wartości z definicji, przypisany atrybut zostanie usunięty wraz z wartością
Przyciski nawigacji   i   na liście wartości atrybutu typu lista zostały usunięte. Obecnie kolejność wartości listy może być zmieniana metodą „przeciągnij i upuść”. Analogicznie przyciski te zostały usunięte na formularzu karty cennikowej, na zakładce [Atrybuty].

Ikona zysku z transakcji dostępna na liście dokumentów

W celu poprawy ergonomii pracy w Comarch ERP Optima udostępniliśmy funkcję Zysk z transakcji dla list dokumentów. Do tej pory funkcja była dostępna z poziomu formularza FS, PA, WZ, FPF, RO, WKA. Obecnie można ją wywołać bezpośrednio z poziomu listy dokumentów. Można też sprawdzić zysk z transakcji dla wielu zaznaczonych dokumentów. Po zaznaczeniu wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku Zysk z transakcji  , wyświetlana jest wartość netto sumarycznie dla wszystkich zaznaczonych dokumentów, koszt zakupu, wartość marży kwotowa oraz procentowa. Dla dokumentów WZ, FS i PA dostępne są parametry Uwzględniaj korekty, Uwzględniaj WZKK (korekty kosztu Wydania Zewnętrznego). Po ich zaznaczeniu uwzględnione zostaną odpowiednio korekty utworzone do wskazanych dokumentów. Nie ma możliwości wyświetlenia zysku z transakcji dla korekt, faktur zaliczkowych, dokumentów pierwotnych i anulowanych. Dla dokumentów, które nie pobierają towaru z magazynu konieczne jest włączenie symulacji marży w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w sekcji Symulacja wartości zakupu (marży). Jeśli wśród zaznaczonych dokumentów będą też ww. dokumenty niepodlegające wyliczeniom, wówczas zostaną one pominięte w podsumowaniu, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Jeśli w momencie wystawiania dokumentu żaden z parametrów symulacji marży nie będzie zaznaczony, wówczas na dokumencie naliczony zostanie koszt zerowy. Jeśli po zapisie dokumentu bez symulacji marży, włączymy symulację marży w konfiguracji, wówczas funkcja Zysk z transakcji, dostępna z poziomu listy dokumentów pokaże dla takiego dokumentu koszt symulowany na podstawie wartości pobranych z formularzy poszczególnych towarów – aktualny na moment wywoływania funkcji. Natomiast Zysk z transakcji wyświetlony z poziomu formularza dokumentu, wyliczony jest w momencie zapisu dokumentu i po zmianie parametrów symulacji marży pozostanie niezmienny. Z tego względu, jeśli parametry symulacji marży będą zmieniane w trakcie pracy na programie, marża dokumentu widoczna z poziomu formularza dokumentu może być różna od marży widocznej z poziomu listy dokumentów.
Uwaga
Dla Użytkowników, którzy nie mają uprawnień do informacji o kosztach i zysku (włączony parametr Blokada dostępu do cen zakupu w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry]), przycisk Zysk z transakcji nie będzie dostępny.
Uwaga
Przycisk Zysk z transakcji na liście Faktur Pro Forma oraz Rezerwacji Odbiorcy będzie dostępny jeśli włączona zostanie symulacja marży w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w sekcji Symulacja wartości zakupu (marży).

Zmiany dotyczące sprzedaży wyrobów węglowych

W wersji 2019.1.1 Comarch ERP Optima dostosowano program do przepisów dotyczących sprzedaży i ewidencji wyrobów węglowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne). Z racji, że do końca 2018 roku Użytkownicy w obrocie węglem musieli działać na starych zasadach, w programie dostępne były również mechanizmy umożliwiające obsługę tej funkcjonalności. W wersji 2019.5.1 program został dostosowany wyłącznie do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym:
 • z karty kontrahenta (zakładka [Handlowe]) oraz z formularzy dokumentów (zakładka [Kontrahent]) usunięto parametr Finalny nabywca węglowy. Od stycznia 2019 r. wyłącznie finalny nabywca węglowy może być zwolniony z akcyzy. Dlatego jeśli kontrahent jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby węglowe, na jego kartotece należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe. Parametr można zaznaczyć również na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent].
 • z formularza Faktury Sprzedaży, z zakładki [Kontrahent] usunięto parametr FA w ewidencji węglowej.
 • z racji, że od stycznia 2019 r. dokumenty dostaw przestały obowiązywać, nie jest już w programie dostępna zakładka [Dostawa] na formularzach dokumentów oraz tym samym nie są dostępne wydruki dla dokumentów dostaw. Z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza na wyroby węglowe usunięto dane dotyczące dokumentów dostaw (Atrybut miejsca wydania do przemieszczania wyrobów węglowych oraz Schemat numeracji dla WZ generowanych do FA i PA).
 • z Ewidencji wyrobów węglowych:
 • usunięto parametr Dokumenty tylko dla finalnych nabywców węglowych, Dokumenty zwolnione z podatku akcyzowego są wyświetlane, jeśli na dokumencie zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy. Jeśli parametr jest niezaznaczony, dokumenty są wyświetlane jako opodatkowane,
 • parametr Pomijaj dokumenty dostawy dla ilości nieprzekraczającej 200 kg zastąpiono parametrem Pomijaj sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg,
 • kolumnę Nr dokumentu dostawy zastąpiono kolumną Nr dokumentu – wyświetlany jest tu numer dokumentów wyfiltrowanych w ewidencji,
 • dodano kolumnę Data wydania wyrobu węglowego:
  • dla FS niepowiązanej z WZ – jest to data sprzedaży z FS,
  • dla FS powiązanej z WZ – jest to data wydania z WZ. W przypadku, kiedy z FS jest powiązanych kilka WZ, wyświetlane są po przecinku daty wydania wszystkich WZ,
  • dla WZ – jest to data wydania z dokumentu WZ,
  • dla RW – jest to data wystawienia,
 • usunięto kolumny: Nr faktury/ paragonu, Data wysłania, Data odbioru wyrobów węglowych, Miejsce odbioru wyrobów węglowych.

Pozostałe zmiany

 1. Symbol dla Faktur Sprzedaży. W programie ujednolicono skrót identyfikujący Faktury Sprzedaży – symbol FA został zastąpiony symbolem FS. Zmiana dotyczy również domyślnych schematów numeracji faktur dostępnych w nowoutworzonej bazie danych (dla korekt symbol FKOR zastąpiono symbolem FSKOR).
 2. Zakładki [Intrastat], [SENT], [Akcyza]. Sekcje Intrastat, SENT, Akcyza na wyroby węglowe znajdujące się na formularzu pozycji cennika, na zakładce [Dodatkowe] zostały zastąpione pionowymi zakładkami:

Poprawiono

 1. Przekształcenie kilku RO do WZ. Na Wydanie Zewnętrzne powstałe z kilku Rezerwacji Odbiorcy, towary przenoszone są w kolejności zgodnej z numerami RO.
 2. Poczta Polska. Poprawiono pobieranie szczegółów zaznaczonych zleceń.
 3. Zwolnienie z akcyzy na węgiel, WZKOR. Na korektę Wydania Zewnętrznego powiązaną z korektą Paragonu przenoszone jest ustawienie parametru Zwolnienie z akcyzy z korygowanego Paragonu.
 4. Zwolnienie z akcyzy, kody CN. Jeśli na Wydaniu Zewnętrznym zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy, na wydruku powiązanej Faktury Sprzedaży dla wyrobów węglowych drukowane są kody CN oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.
 5. Personalizacja dodawania FPF a tworzenie FSZAL. Poprawiono tworzenie Faktury Zaliczkowej w sytuacji, kiedy operator poprzez mechanizm personalizacji ma zablokowaną możliwość dodawania Faktury Pro Forma.
 6. Kopiowanie atrybutów na Fakturę Zaliczkową. Po zaznaczeniu parametru w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry – Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, na FS Zaliczkową są kopiowane atrybuty dokumentu z Faktury Pro Forma.
 7. Koszt usługi na FS. Wystawienie korekty danych do Faktury Sprzedaży nie powoduje zmiany kosztu usługi występującej na Fakturze Sprzedaży.
 8. Kopiowanie towaru złożonego. Umożliwiono usuwanie receptur, które powstały poprzez kopiowanie towarów złożonych, w sytuacji kiedy na skopiowanej kartotece Użytkownik zmienił typ towaru na prosty.
 9. Stawka VAT na ZD z RO. Przekształcając Rezerwację Odbiorcy wystawioną w walucie obcej z naliczonym podatkiem VAT do Zamówienia u Dostawcy, po wyborze na ZD kontrahenta wewnątrzunijnego, na pozycjach towarowych ustawiana jest stawka VAT jako 0%.
 10. Dodawanie pozycji na dokument. Poprawiono dodawanie pozycji metodą edycji listy na dokumenty zdejmujące towar z magazynu w specyficznej sytuacji, kiedy kontrola ilości na dokumentach rozchodowych następowała w edycji przed zapisem (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry) i towaru brakowało na magazynie.
 11. Import cennika z MS Excel. Podczas importu cennika z pliku MS Excel prawidłowo aktualizowana jest cena sprzedaży w sytuacji, kiedy w programie istnieją dwie ceny o tej samej nazwie, z czego jedna z nich jest ustawiona jako nieaktywna.
 12. Funkcja dodatkowa dla FS. Po automatycznym wywołaniu funkcji dodatkowej z poziomu formularza Faktury Sprzedaży, dla faktur płatnych nieodroczoną formą płatności wyświetlane jest okno Potwierdzenie wpłaty gotówki.
 13. Wydruk Eko – Faktura, zaliczki. Na wydruku Eko – Faktura dla Faktury Sprzedaży powiązanej z Wydaniem Zewnętrznym drukowana jest informacja o wykorzystanych na tej FS Fakturach Zaliczkowych.
 14. Eko – wydruki seryjne dla Faktury Sprzedaży. Dla Faktury Sprzedaży powstałej z Faktury Pro Forma, do której istnieją Faktury zaliczkowe ujednolicono wydruk Eko wywoływany z listy FS z wydrukiem Eko wywoływanym z poziomu formularza FS.
 15. Wydruk Faktura Zakupu (GenRap). Poprawiono drukowanie kwoty do zapłaty na wydruku Faktury Zakupu w Generatorze Raportów powstałej z przekształcenia więcej niż jednego Zamówienia u Dostawcy.
 16. Opakowania kaucjonowane – Wydruk Opakowania niezwrócone od kontrahentów. Poprawiono drukowanie informacji w kolumnie Zwrócono wszystkie opakowania.
 17. Wydruk Faktury Pro Forma GenRap w walucie. Poprawiono drukowanie numeru konta bankowego.
 18. Wydruk korekty stawki VAT do FS, PKWiU. Poprawiono drukowanie numeru PKWiU na korekcie stawki VAT w sekcji przed korektą, w sytuacji, kiedy na korekcie numer PKWiU został usunięty.

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

 1. Numer rejestrowy BDO. Przy eksporcie faktury przenoszony jest z pieczątki firmy numer rejestrowy BDO.

Poprawiono

 1. Nazwa firmy. Przy eksporcie dokumentu nie jest powielana nazwa z pieczątki firmy.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Obsługa nowych sposobów dostawy. W Comarch ERP Optima na formularzu zamówienia na zakładce e-Sklep, zostały dodane nowe sposób dostawy:
Odbiór w punkcie – UPS - dla punktów odbioru UPS Access Point. - Odbiór w punkcie – pozostałe - opcja ta zostanie ustawiona dla wszystkich pozostałych, dotychczas nieobsługiwanych kurierów wybranych na zamówieniu pochodzącym z e-Sklep oraz z serwisu Allegro.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na pozycji dokumentów handlowych, na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się tutaj.
Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość. Dodatkowo dla zamówień pochodzących z e-Sklepu na oknie dostępna jest kolumna e-sklep. Kolumna przyjmuje wartości TAK – w przypadku atrybutu ustawionego przez klienta podczas składania zamówienia  oraz NIE – w przypadku atrybutu z karty towarowej z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje.

Poprawiono

 1. Optymalizacja synchronizacji. Dla baz z dużą ilością towarów proces synchronizacji między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep został zoptymalizowany pod względem szybkości wykonania.
 2. Zestawy promocyjne. Poprawiono usuwanie zestawów promocyjnych z zamówień pochodzących z e-Sklep w sytuacji, kiedy na zamówieniu zestaw był dodany w kilku pozycjach, a usunięto tylko jedną z nich.
 3. Optymalizacja wysyłki dokumentów. Dla wydruku Faktury Sprzedaży z zaznaczonym parametrem kopia elektroniczna, wielokrotne jego wywołanie dla dokumentów powiązanych z zamówieniem z e-Sklep, spowoduje wysłanie tylko jednego powiadomienia mailowego z informacją o dostępnej fakturze.

Współpraca z Comarch ERP XL

Poprawiono

 1. Numer domu i lokalu pobierany z GUS. Przy pobieraniu danych z GUS numery domu i lokalu przenoszone są na formularz kontrahenta w pole ulica.

Handel Plus

Nowości

Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zobowiązują one zamawiających do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Przepływ elektronicznych dokumentów odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W Comarch ERP Optima w wersji 2019.5 umożliwiliśmy import z plików XML Faktur Zakupu oraz Faktur Korygujących Zakup.
Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest tylko w module Handel Plus.
Funkcja importu dokumentów na liście Faktur Zakupu
Na wstążce menu dostępnego dla listy Faktur Zakupu, w rozwinięciu opcji Funkcje dodatkowe dodano dwie funkcje importu plików w formacie PEF.
Funkcje dodatkowe - PEF
Po wyborze funkcji Import faktury zakupu w formacie PEF, pojawi się okno wyboru pliku: Po wyborze funkcji Import wszystkich dokumentów PEF z katalogu, pojawi się okno wyboru katalogu: Na obydwu oknach wyboru domyślnie zaznaczone są parametry: Załóż karty kontrahentów - po zaznaczeniu parametru, jeśli kontrahent nie zostanie znaleziony w bazie zostanie dodana jego karta. Funkcja opisana szczegółowo w rozdziale Import kontrahentów. Załóż karty towarów oraz jednostki miary - po zaznaczeniu parametru, jeśli towar lub jednostka nie zostaną znalezione w bazie wyświetlone zostanie dodatkowe okno: Wybierz parametry dodawanych towarów. Funkcja opisana szczegółowo w rozdziale Import towarów.
Zasady importu Faktur Zakupu
Zasady importu faktur zakupu:
 • Importowany dokument zapisywany jest do bufora.
 • Identyfikator typu dokumentu (cbc:InvoiceTypeCode) – importowane mogą być tylko dokumenty o kodzie 380 (Faktura Zakupu) oraz 381 (korekta Faktury Zakupu).
 • Data wystawienia oraz data zakupu na dokumencie przenoszone są z pliku z pola cbc:IssueDate.
 • Data dostawy z pola cbc:ActualDeliveryDate nie jest przenoszona na dokument.
 • Data wpływu ustawiana jest na podstawie bieżącej daty w programie.
 • Forma płatności pobierana jest z formularza kontrahenta w programie.
 • Termin płatności przenoszony jest z pliku.
 • Rabat nie pomniejszający cen jednostkowych pozycji – jeśli w nagłówku pliku XML znajduje się sekcja cac:AllowanceCharge, taki dokument nie zostanie zaimportowany do programu, konieczne będzie wprowadzenie dokumentu ręcznie.
 • Zgodność danych firmy – podczas importu weryfikowana jest zgodność numeru NIP z numerem wprowadzonym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka Firmy. Jeśli numer jest niezgodny, wówczas pojawi się komunikat ostrzegawczy. Użytkownik może zdecydować, czy mimo to zaimportować dokument.
 • Podczas importu dokumentu z PEF sprawdzana jest jego unikalność (weryfikacja numeru NIP kontrahenta oraz numeru obcego). Jeśli na liście znajduje się już podobny dokument, wówczas wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, natomiast dokument zostanie zaimportowany.
 • Dokumenty w walucie obcej:
  • Jeśli dokument z PEF jest w walucie, której nie ma na liście walut w programie, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany. Pojawi się komunikat informujący, że przed importem dokumentu należy dodać walutę w programie.
  • Z pliku przenoszona jest ilość oraz cena towaru w walucie. Przeliczenie na wartości PLN dokonywane jest na podstawie ustawień w programie. Kurs pobierany jest z dnia poprzedniego dla daty wystawienia dokumentu.
  • Przy imporcie brane są pod uwagę ustawienia parametrów w menu System/ Konfiguracja/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty. Warunkiem zaimportowania dokumentu walutowego jest zaznaczony parametr Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Jeśli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, wówczas powinien być zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie. Jeśli natomiast w importowanym pliku płatność dla podatku VAT jest w PLN, wówczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
  • Jeśli w dokumencie z PEF suma kwot podatku będzie w innej walucie niż waluta dokumentu oraz innej niż PLN, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany a program wyświetli odpowiedni komunikat.
  • Jeśli dokument z PEF nie będzie miał zgodnych wartości netto, VAT, brutto z wyliczonymi przez program, wówczas podczas importu może pojawić się komunikat informujący o tym. Dokument zostanie zaimportowany, ale zalecana jest weryfikacja wartości na dokumencie.

Import towarów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty towarów oraz jednostki miary, a towaru nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany. Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty towarów oraz jednostki miary, podczas importu następuje weryfikacja, czy nazwy towarów i jednostek miary z pliku znajdują się w bazie. Plik XML nie zawiera informacji o kodzie towaru, kodzie EAN, rodzaju towar/usługa – prosty/złożony, przelicznikach jednostek miar. Z tego względu przed importem pojawi się dodatkowe okno w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych zmian w zakładanych kartach cennikowych. Okno pojawi się tylko, jeśli importowanego towaru lub jednostki miary nie ma w bazie. Na oknie widoczne są 4 kolumny:
 • Nazwa – nazwa towaru z pliku
 • Typ – domyślnie ustawiany jest Towar możliwy jest wybór z listy Towar/Usługa.
 • Produkt – domyślnie ustawiany typ Prosty, możliwość wyboru z listy Prosty/Złożony
 • Przypisz towar z bazy – tutaj możemy ręcznie wybrać, jaki towar z bazy ma zostać wprowadzony na importowany dokument. Pole domyślnie puste dla towarów, których nazwy nie znaleziono w bazie. Użytkownik może wskazać towar poprzez wybór z listy. Na rozwijalnej liście widoczne są 3 kolumny: Kod, Nazwa, EAN. Jeżeli pole pozostanie puste, wówczas zostanie założona nowa karta cennikowa. Pole automatycznie jest uzupełniane, jeśli nazwa towaru znajduje się w bazie, ale towar w pliku ma inną jednostkę niż podstawowa na formularzu towaru. Jeśli w bazie znajduje się więcej niż jeden towar o tej samej nazwie, wtedy w polu Przypisz towar z bazy, automatycznie zostanie przypisany towar o niższym indeksie, bez możliwości zmiany.
Dla poszczególnych towarów można rozwinąć wiersz szczegółów, w którym znajdują się informacje dotyczące jednostki miary.

Detal

Poprawiono

 1. Logowanie do programu. Poprawnie działa logowanie do Comarch ERP Detal w sytuacji, gdy dla domyślnego schematu numeracji dokumentu Faktury Pro Forma usunięto człon seria.
 2. Płatność kartą. Poprawnie działa zapis paragonu w przypadku płatności kartą przy braku konfiguracji terminala płatniczego.
 3. Korekty do paragonu. Poprawnie działa wczytywanie do Comarch ERP Optima korekt wystawionych do  Paragonu w Comarch ERP Detal przy równoczesnej współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Zmiany

 1. Przesunięcie międzymagazynowe na/z magazynu mobilnego. Obecnie status dokumentu przyjmuje odpowiednio wartość LM i ML.
 2. Atrybuty dokumentu i pozycji dokumentu. Zniesiono limit ilości atrybutów, które mogą zostać dodane do nagłówka dokumentu lub pozycji dokumentu na urządzeniu mobilnym. Wszystkie dodane na urządzeniu atrybuty są synchronizowane do systemu ERP.

Poprawiono

 1. Zasoby na magazynach lokalnych. Poprawiono informację o ilości zasobów dostępnych na wszystkich magazynach lokalnych (w sumie) wyświetlaną na szczegółach towaru na urządzeniu.
 2. Atrybuty na dokumentach wysyłanych na urządzenie. Poprawiono wysyłanie atrybutów dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym, wczytanych do programu ERP, a następnie ponownie wysłanych na urządzenie (w wyniku np. usunięcia mobilnej bazy danych).

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Konfiguracja kopii baz danych na IBARD. Umożliwiono konfigurację z poziomu Comarch ERP Optima harmonogramu automatycznego tworzenia kopii baz danych na Comarch IBARD – nowoczesnej platformie chmurowej do przechowywania danych. Nowa funkcjonalność znacznie ułatwia użytkownikom przeprowadzenie procesu konfiguracji automatycznego tworzenia kopii baz danych bezpośrednio z programu, bez konieczności przełączania się na żadną inną aplikację.
Przed konfiguracją automatycznej kopii bezpieczeństwa należy skonwertować wszystkie bazy do wersji 2019.5. W menu Narzędzia po kliknięciu opcji Kopia bezpieczeństwa dostępne są 2 opcje:
 • Automatyczna kopia na Comarch IBARD
 • Utwórz teraz kopię na dysku lokalnym
Po wybraniu drugiej opcji otwierany jest dotychczasowy kreator utworzenia kopii bezpieczeństwa bazy głównej i/lub konfiguracyjnej – na dysku lokalnym komputera lub na IBARD. Wybranie opcji Automatyczna kopia na Comarch IBARD powoduje uruchomienie kreatora pozwalającego na skonfigurowanie harmonogramu tworzenia automatycznych kopii dla wybranych baz danych. Jeżeli program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora Windows, po wybraniu tej opcji wyświetlany jest komunikat: „Aby skonfigurować tworzenie kopii automatycznych uruchom program na prawach Administratora Windows. Czy chcesz uruchomić program z takimi uprawnieniami teraz?” Wybranie opcji Tak powoduje ponowne uruchomienie programu z uprawnieniami umożliwiającymi przeprowadzenie procesu instalacji i konfiguracji usługi. Po wybraniu opcji Nie działanie kreatora jest zatrzymywane. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi krokami kreatora odbywa się za pomocą przycisków Wstecz oraz Następny. Na pierwszym oknie kreatora dostępna jest opcja Dowiedz się więcej, po kliknięciu której otwierana jest strona https://www.ibard.com/pl/ zawierająca opis usługi Comarch IBARD. W drugim kroku kreatora pojawia się informacja o komputerach/serwerach na których znajdują się bazy programu Comarch ERP Optima. Do wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych wymagane jest skonfigurowanie aplikacji IBARD. Jeżeli ta aplikacja w najnowszej wersji nie jest zainstalowana na wskazanych serwerach, po kliknięciu przycisku Zainstaluj teraz następuje przejście do instalacji IBARD na tych komputerach. Jeżeli przynajmniej jeden serwer na którym znajdują się bazy programu jest innym komputerem niż ten, na którym kreator został uruchomiony, otwierane jest okno na którym należy wprowadzić Login i Hasło administratora Windows na tym serwerze. Po wprowadzeniu Loginu i Hasła należy kliknąć na przycisk Zainstaluj. W przypadku problemów ze zdalną instalacją zalecamy zalogowanie się w danym systemie Windows i przeprowadzenie ręcznej instalacji. Wymagany instalator można pobrać ze strony www.ibard.com lub skopiować z folderu z zainstalowanym programem Comarch ERP Optima. Jeżeli użytkownik nie zna danych umożliwiających zalogowanie się z uprawnieniami administratora,  przycisk Pomiń ten serwer umożliwia przejście do kolejnego kroku kreatora pomijając instalację aplikacji IBARD na tym serwerze. Wykonywanie automatycznych kopii baz danych znajdujących się na tym serwerze będzie możliwe dopiero po zainstalowaniu i skonfigurowaniu na nim aplikacji IBARD, a następnie skonfigurowaniu połączenia z Comarch ERP Optima (opisane jest to w dalszej części dokumentacji). W przypadku pominięcia instalacji IBARD na wszystkich wykrytych serwerach, na których znajdują się bazy danych Comarch ERP Optima, nie jest możliwe skonfigurowanie harmonogramu kopii automatycznej i kreator jest wówczas zamykany. W kolejnym oknie należy wskazać login i hasło konta Comarch IBARD, na które mają być wykonywanie kopie automatyczne baz podłączonych w Comarch ERP Optima. Po uzupełnieniu Loginu i Hasła i kliknięciu przycisku Następny następuje zalogowanie do Comarch IBARD. Jeżeli użytkownik zapomniał hasło do IBARD, może skorzystać z przycisku Nie pamiętasz hasła? przekierowującego na stronę, na której możliwe jest zresetowanie hasła dla konta. Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze konta Comarch IBARD, po kliknięciu przycisku Utwórz darmowe konto otwierana jest strona służąca do zamówienia konta. Na formularzu zamówienia numer NIP pobierany jest z Pieczątki firmy, na którą nastąpiło zalogowanie w programie, natomiast jako numer klucza widnieje klucz, z którego pobrane zostały moduły podczas logowania. W kolejnym kroku kreatora wyświetlana jest lista aktywnych baz firmowych oraz baza konfiguracyjna celem wskazania dla których z nich należy skonfigurować automatyczną kopię. Domyślnie wszystkie bazy są zaznaczone. Znajdujący się na oknie parametr Włącz automatyczną kopię dla nowych firm, w przypadku jego zaznaczenia, powoduje że po dodaniu nowej bazy danych, odtworzeniu bazy z kopii bezpieczeństwa lub podpięciu istniejącej bazy na serwerze, jest ona dołączana do automatycznego backupu, z domyślnie wybranym harmonogramem. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony. W kolejnym kroku następuje wybór domyślnego harmonogramu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Dostępne są 3 domyślne harmonogramy wraz z ich opisami:
 • Cotygodniowy
 • Częsty
 • Optymalny (domyślnie zaznaczona opcja)
Kliknięcie przycisku Zakończ powoduje wyjście z kreatora. Do wykonywania kopii bezpieczeństwa program wykorzystuje automatycznie tworzony login SQL: CDNBackup. Jeżeli ten login zostanie wyłączony po stronie serwera SQL, zmienione zostanie jego hasło bądź na serwerze wyłączony zostanie mieszany tryb autentykacji, wówczas Comarch IBARD nie będzie mógł dodać zadania backupu dla wybranych baz. Wówczas otwarte zostanie okno umożliwiające wprowadzenie loginu i hasła użytkownika, który ma wykonywać zadania backupu. Login CDNBackup zostanie utworzony na każdym serwerze SQL, do którego łączy się Comarch ERP Optima. Za każdym razem hasło tworzonego loginu będzie losowe. Na oknie użytkownik może podać własny login SQL (domyślnie podpowiadany jest standardowy login CDNBackup) lub skorzystać z logowania NT – wówczas Comarch IBARD będzie się logował do serwera SQL na konto Windows na którym działa usługa IBARD. Po wprowadzeniu powyższych danych należy je zatwierdzić klikając przycisk Zapisz. Jeżeli użytkownik nie zna hasła, wówczas może kliknąć na przycisk Pomiń ten serwer i zrezygnować z konfiguracji usługi na danym serwerze – wówczas automatyczne kopie dla tych baz nie zostaną włączone. W dolnej części okna istnieje możliwość zresetowania hasła dla loginu CDNBackup jeżeli użytkownik tego hasła nie zna bądź je zapomniał. Do tej operacji potrzebne jest podanie dostępu administracyjnego do serwera SQL. Należy wprowadzić dane administratora SQL oraz nowe hasło dla loginu CDNBackup. Po kliknięciu na przycisk Zmień hasło i zapisz w IBARD, dla wskazanego loginu ustawiane jest podane hasło, po czym następuje zakończenie kreatora konfiguracji automatycznego backupu. Po zakończeniu pracy kreatora otwierane jest okno Automatyczna kopia baz danych z listą aktywnych baz: Bazy pogrupowane są po statusach kopii automatycznej. Możliwe są 3 statusy:
 • Status kopii automatycznej: Włączona – baza znajduje się na serwerze ze skonfigurowanym harmonogramem i jest ona włączona do mechanizmu kopii automatycznych,
 • Status kopii automatycznej: Wyłączona – baza znajduje się na serwerze ze skonfigurowanym harmonogramem, ale nie jest ona włączona do mechanizmu kopii automatycznych,
 • Status kopii automatycznej: Nieznany – brak połączenia z IBARD – baza znajduje się na serwerze, dla którego nie skonfigurowano automatycznej kopii w IBARD (nie zainstalowano aplikacji) lub nie udało się sprawdzić statusu bazy (serwer jest niedostępny).
Na liście baz dostępne są takie informacje, jak nazwa firmy, data i status ostatniego wykonania kopii automatycznej, wybrany harmonogram oraz data następnego wykonania kopii. Dostępne są również domyślnie ukryte kolumny: Serwer SQL oraz Baza danych.
W kolumnie Harmonogram możliwe jest wskazanie dla wybranych baz danych innego harmonogramu niż domyślny (w przypadku kiedy dla bazy wybrany jest domyślny harmonogram, kolumna ta jest pusta). Znajdujący się u dołu okna przycisk Włącz domyślny harmonogram dla zaznaczonych firm umożliwia seryjną zmianę harmonogramu dla zaznaczonych na liście baz. Z kolei przycisk Wyłącz automatyczną kopię dla zaznaczonych firm umożliwia wyłączenie zaznaczonych baz z harmonogramu automatycznych kopii bezpieczeństwa. Na oknie znajduje się również parametr Włącz automatyczną kopię dla nowych firm, którego  zaznaczenie powoduje, że po dodaniu nowej bazy danych, odtworzeniu bazy z kopii bezpieczeństwa lub podpięciu istniejącej bazy na serwerze, jest ona dołączana do mechanizmu automatycznego backupu, z domyślnie wybranym harmonogramem. Poniżej parametru istnieje możliwość wskazania domyślnego harmonogramu dla automatycznej kopii bezpieczeństwa. W przypadku skonfigurowanej automatycznej kopii baz danych, po każdorazowym wybraniu w menu Narzędzia opcji Kopia bezpieczeństwa/ Automatyczna Kopia na Comarch IBARD otwierane jest powyższe okno z listą baz. Przed jego otwarciem następuje pobranie z IBARD dla każdej bazy danych informacji o statusie automatycznego backupu. Po otwarciu okna Automatyczna kopia baz danych, na wstążce programu dostępna jest sekcja Comarch IBARD z następującymi funkcjami:  Konfiguracja zaawansowana – po kliknięciu przycisku otwierany jest zainstalowany na lokalnym komputerze Comarch IBARD, umożliwiając przeprowadzenie zaawansowanej konfiguracji kopii automatycznej na tym stanowisku. Przycisk jest dostępny, jeżeli na lokalnym serwerze SQL znajdują się bazy danych Comarch ERP Optima i jest zainstalowana aplikacja Comarch IBARD.  Zresetuj ustawienia – po wybraniu tej opcji ustawienia dotyczące automatycznej kopii baz wykonane przy użyciu kreatora zostaną usunięte. Pozostaną zapamiętane jedynie loginy i hasła użytkownika wykorzystywanego do wykonywania automatycznych kopii na poszczególnych serwerach SQL. Pojawia się wówczas komunikat: „Zresetowanie ustawień usunie wszystkie zadania kopii automatycznej (nie będą one wykonywane) oraz usunięte zostaną dane dotyczące pobierania statusów z IBARD. Czy chcesz zresetować ustawienia?” Wybranie opcji Tak powoduje zresetowanie ustawień i konieczność ponownego przejścia kreatora. Po wybraniu opcji Nie okno z komunikatem jest zamykane bez dokonywania jakichkolwiek zmian.  Zmień login SQL – po kliknięciu otwierane jest okno pozwalające na zmianę loginu i hasła do serwera SQL, który będzie wykorzystywany przez Comarch IBARD do wykonywania automatycznych kopii baz danych. CDNBackup) lub skorzystać z logowania NT – wówczas IBARD będzie się logował do serwera SQL na konto Windows na którym działa usługa IBARD. Po wprowadzeniu powyższych danych należy je zatwierdzić klikając przycisk Zapisz. W dolnej części okna istnieje możliwość zresetowania hasła dla loginu CDNBackup jeżeli użytkownik tego hasła nie zna bądź je zapomniał. Do tej operacji potrzebne jest podanie dostępu administracyjnego do serwera SQL. Należy wprowadzić dane administratora SQL oraz nowe hasło dla loginu CDNBackup. Po kliknięciu na przycisk Zmień hasło i zapisz w IBARD, dla loginu ustawiane jest podane hasło, po czym następuje zakończenie kreatora konfiguracji automatycznego backupu. Jeżeli bazy danych widoczne na liście znajdują się na więcej niż jednym serwerze SQL, wówczas po kliknięciu w przycisk Zmień login SQL rozwijana jest najpierw lista znalezionych serwerów baz danych. Po wybraniu jednego z serwerów otwierane jest okno służące do zmiany użytkownika SQL. Jeżeli serwer z bazami danych programu jest jeden, wówczas kliknięcie w przycisk Zmień login SQL od razu otwiera powyższe okno.  Skonfiguruj połączenie z IBARD - funkcja służąca skonfigurowania połączenia z aplikacją Comarch IBARD na wybranym komputerze poprzez wskazanie danych konta Comarch IBARD, na które mają być wykonywanie kopie automatyczne baz znajdujących się na tym komputerze. Jeżeli bazy danych znajdują się na lokalnym komputerze oraz program został uruchomiony z uprawnieniami administratora Windows, następuje poniższego otwarcie okna. W przeciwnym przypadku pojawia się komunikat o konieczności uruchomienia programu na prawach administratora Windows. Po zatwierdzeniu komunikatu następuje ponowne uruchomienie programu z uprawnieniami umożliwiającymi przeprowadzenie tej operacji. Wówczas po kliknięciu na przycisk Skonfiguruj połączenie z IBARD otwierane jest okno umożliwiające wskazanie loginu i hasła dla Comarch IBARD: Po wprowadzeniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk Konfiguruj. Jeżeli bazy danych znajdują się na innym komputerze, wówczas po wybraniu opcji Skonfiguruj połączenie z IBARD otwierane jest okno, na którym oprócz loginu i hasła dla Comarch IBARD należy podać również login i hasło użytkownika Windows z uprawnieniami administratora na wskazanym serwerze: Jeżeli bazy danych widoczne na liście znajdują się na więcej niż jednym komputerze/serwerze, wówczas po kliknięciu w przycisk Skonfiguruj połączenie z IBARD rozwijana jest najpierw lista znalezionych komputerów. Po wybraniu jednego z nich otwierane jest okno służące do konfiguracji połączenia z IBARD. Jeżeli serwer z bazami danych programu jest jeden, wówczas kliknięcie w przycisk Skonfiguruj połączenie z IBARD od razu otwiera (w zależności od tego czy bazy znajdują się na lokalnym komputerze czy na innym) jedno z 2 powyższych okien. W przypadku przenoszenia baz danych na inny serwer należy skonfigurować na nowo harmonogram kopii automatycznej dla tych baz. Jeżeli baza danych jest odłączana od Comarch ERP Optima lub usuwana całkowicie z serwera SQL, jest ona również usuwana z harmonogramu wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa. Funkcjonalność wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu Comarch ERP Optima nie jest dostępna w przypadku wersji programu w modelu usługowym.
 1. Wysyłka JPK_VAT podpisem niekwalifikowanym. Umożliwiono wysyłanie plików JPK_VAT za pomocą podpisu niekwalifikowanego. Na liście plików JPK po kliknięciu strzałki przy ikonie Wyślij obok istniejących do tej pory opcji wysyłki podpisem kwalifikowanym oraz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP/eGO dodana została opcja Wyślij podpisem niekwalifikowanym.
Po jej wybraniu otwierane jest okno z danymi podatnika pobranymi z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW: numerem NIP, imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia. Na oknie należy uzupełnić kwotę przychodu podatnika za dwa lata wstecz. Domyślnie w tym polu wykazywana jest kwota 0,00.
Uwaga
Podpisywanie plików JPK podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla plików JPK_VAT dla osób fizycznych. Wysłanie tym sposobem innych typów plików JPK bądź plików JPK_VAT podatników nie będących osobami fizycznymi nie jest możliwe
Jeżeli podczas wysyłki pliku JPK_VAT podano niewłaściwą kwotę przychodu (podczas odbioru UPO pojawił się błąd o kodzie 403), wówczas plik JPK_VAT uzyskuje z powrotem status Nie wysłano, umożliwiając ponowną jego wysyłkę. W przypadku podpisu niekwalifikowanego nieprawidłowe dane autoryzacyjne nie blokują możliwości kolejnej próby wysyłki pliku JPK_VAT. Możliwe jest ponowne wprowadzenie prawidłowych danych i wysyłka pliku. Korzystając z wysyłki plików JPK_VAT za pomocą podpisu niekwalifikowanego należy upewnić się, że są podane wszystkie wymagane dane. Brak jednej z nich (np. numeru NIP, imienia bądź nazwiska) powoduje wyświetlenie komunikatu: Nieprawidłowy format danych autoryzujących. W związku z nowym sposobem wysyłania plików JPK, w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje / JPK dodane zostało pole z adresem usługi Web Service JPK dla podpisu niekwalifikowanego z wartością: https://esb2.mf.gov.pl:5064
 1. Historia weryfikacji statusu VIES. Umożliwiono zapisywanie na karcie kontrahenta historii weryfikacji statusu w bazie VIES. Dotychczasowa nazwa zakładki [Historia weryfikacji statusu VAT] została zmieniona na [Historia weryfikacji statusu VAT/VIES]. Widoczna jest na niej historia sprawdzania zarówno statusu podatnika VAT czynnego, jak również zarejestrowania w bazie VIES dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podobnie jak w przypadku statusu VAT, po sprawdzaniu statusu kontrahenta w bazie VIES (z poziomu formularza kontrahenta lub dokumentu w rejestrze VAT, lub poprzez operacje seryjne z listy kontrahentów bądź listy dokumentów w rejestrze VAT) pojawiają się na tej zakładce takie informacje, jak numer NIP, data sprawdzenia oraz status (aktywny bądź nieaktywny). Domyślnie wpisy na tej zakładce pogrupowane są po źródle weryfikacji - VAT lub VIES.
W przypadku łączenia kart kontrahentów, historia weryfikacji w VIES (podobnie jak w przypadku historii weryfikacji statusu VAT) jest łączona i widoczna na karcie kontrahenta nadrzędnego.

Zmiany

 1. Filtrowanie po nagłówkach kolumn. Umożliwiono wybór sposobu filtrowania w nagłówkach kolumn na listach w programie. W wierszu filtra bezpośrednio pod nagłówkami kolumn przy każdym polu widnieje symbol sposobu filtrowania danych w tej kolumnie. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ten symbol rozwijana jest lista dostępnych sposobów filtrowania:
Dla kolumn z wartościami liczbowymi lub zawierających daty domyślnie wybrana jest opcja Jest równe. W przypadku kolumn z wartościami tekstowymi domyślna wartość zależy od ustawienia parametru Filtrowanie list metodą „zaczyna się od” znajdującego się w menu Widok. Jeżeli ten parametr jest zaznaczony, wówczas dla tego typu kolumn wybrana jest domyślnie opcja Rozpoczyna się od. W przypadku niezaznaczonego parametru – dla kolumn wybrana jest opcja Zawiera.
 1. Zmiany w Konfiguracji związane z OCR. W Konfiguracji Programu dodana została nowa gałąź OCR/ Parametry, w której użytkownik ma możliwość wskazania sposobu zapisu skanów dokumentów. Możliwe jest zaznaczenie jednej z 3 opcji:
 • zapisz w bazie,
 • zapisz w IBARD (wraz z określeniem folderu plików na IBARD),
 • zapisz na dysku (waz z określeniem domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk oraz ewentualnie dodatkowo dedykowanego folderu dla tego stanowiska).
W Konfiguracji Stanowiska dodana została nowa gałąź OCR/ Parametry, w której użytkownik ma możliwość wskazania dedykowanego folderu, do którego na tym stanowisku będą zapisywane skany dokumentów (w przypadku kiedy w Konfiguracji Programu/ OCR/ Parametry wybrano opcję zapisu skanów na dysku). Na formularzu operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] dodane zostały parametry:
 • Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR – pozwala nadać operatorowi uprawnienie do udostępniania skanów faktur dodawanych w Archiwum Plików na dokumencie OBD. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie kolumny Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD.
 • Udostępniaj domyślnie ­– pozwala na domyślne udostępnianie skanów faktur dla usługi OCR poprzez automatyczne zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD dla dodawanych plików. Dotyczy tylko plików o rozszerzeniach obsługiwanych w OCR, obecnie *.jpg i *.pdf. Parametr dostępny jest po zaznaczeniu parametru Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR.
Szczegółowe zmiany sposobu działania usługi OCR zostały opisane w księgowej części ulotki.
 1. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. Jeżeli w definicji nazwy pliku z wydrukiem (na oknie edycji wydruku, lub w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Parametry, w przypadku nie zdefiniowania nazwy dla określonego wydruku) użyto wyłącznie parametrów dynamicznych które nie zwracają w określonej sytuacji żadnych wartości, jako nazwa dla tworzonego pliku podpowiada się domyślna nazwa eksportowanego wydruku.
 2. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem dokumentu. Jeżeli podczas dodawania dokumentu wywoływany jest wydruk do pliku i w konfiguracji dla wydruku w nazwie pliku użyto parametrów dynamicznych dotyczących dokumentu (np. numer dokumentu nadawany automatycznie w momencie jego zapisu), przed wykonaniem wydruku dokument jest zapisywany.
 3. Konfiguracja wydruków. Przyspieszono otwieranie okna Konfiguracja wydruków w przypadku, kiedy dla danego okna w programie dostępnych jest wiele wydruków.
 4. Personalizacja wydruków. W przypadku oznaczenia w Konfiguracji wydruków na zakładce [Personalizacja] określonego wydruku jako niedostępnego dla operatora będącego administratorem, wydruk ten nie pojawia się na liście wydruków dostępnych z poziomu tego okna, ale nadal widoczny jest w Konfiguracji wydruków na zakładce [Personalizacja].
 5. Nieaktywne bazy danych. Bazy danych oznaczone jako nieaktywne wyświetlane są w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych w kolorze czerwonym.
 6. Zablokowani operatorzy. Operatorzy oznaczeni jako zablokowani wyświetlani są w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy w kolorze czerwonym.
 7. Nieaktywne definicje dokumentów. Definicje dokumentów oznaczone jako nieaktywne są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym.
 8. Formularz operatora. Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodano parametr Comarch PPK. Jego zaznaczenie umożliwia zalogowanie tego operatora do aplikacji Comarch PPK. Dla operatora ADMIN parametr jest domyślnie zaznaczony.
 9. Pieczątka firmy. W przypadku zalogowania się do programu w trybie tylko do odczytu, po wywołaniu podglądu pieczątki firmy bądź pieczątki firmy dla jednostki samorządowej z zakresem dat w jakim występują w bazie dokumenty handlowe, nie pojawia się ostrzeżenie dotyczące modyfikacji danych na niej się znajdujących.
 10. Pliki JPK. W związku ze zmianą po stronie Ministerstwa Finansów, zaktualizowano adresy serwerów na których znajdują się wzorce dokumentów elektronicznych, wykorzystywane podczas walidacji tworzonych w programie plików JPK.
 11. Podczas importu atrybutów z innej bazy danych parametr przenoś do Analiz BI na atrybutach w bazie docelowej ustawiany jest w taki sposób, jak był ustawiony w bazie źródłowej.
 12. Dodano szczegółowe informacje w przypadku problemów z rejestracją bibliotek.

Poprawiono

 1. W przypadku zapisów księgowych znajdujących się w buforze, do pliku JPK_KR do pola NrZapisu w gałęzi KontoZapis przenoszony jest numer dziennika cząstkowego ze znacznikiem bufora (b).
 2. Schematy numeracji. Podczas importu definicji dokumentów z innej bazy danych przenoszone są wyłącznie aktywne schematy numeracji dokumentów. Te oznaczone w bazie źródłowej jako nieaktywne, nie są przenoszone.
 3. Praca w trybie jednego okna. Umożliwiono poprawne otwieranie okien w programie w przypadku pracy w trybie jednego okna – tak, aby były widoczne w całości.
 4. Filtrowanie po nagłówkach kolumn. Poprawiono wyświetlanie wpisywanej w nagłówkach kolumn treści filtra w przypadku powiększonej czcionki w programie.
 5. Urzędy skarbowe. Zaktualizowano bazę urzędów skarbowych pobieraną do programu z serwera Comarch.
 6. Zmiana daty w programie. W przypadku zaznaczonego w menu Narzędzia/ Data bieżąca parametru Program ma działać z datą bieżącą i pozostawienia programu włączonego podczas zmiany daty o północy, dokumenty w modułach Obieg dokumentów oraz Serwis dodawane były z datą z dnia poprzedniego. Działanie poprawiono.
 7. Historia zmian. W Historii zmian nie zapisywały się informacje dotyczące logowania operatora do wybranej bazy danych wraz pobranymi przez niego modułami. Działanie poprawiono.
 8. Eksport do MS Excel. W przypadku eksportu z wybranych okien w programie (np. Księgowość/ Obroty i salda, Kategorie, Lista wydziałów) bieżącego widoku do pliku MS Excel, w pliku nie pojawiały się podsumowania wartości w kolumnach, pomimo ich widoczności na oknie w programie. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Nowości

 1. Automatyczna wymiana danych z mBankiem. Dla Użytkowników Comarch ERP Optima korzystających z systemu mBank CompanyNET wprowadziliśmy możliwość bezpośredniej wymiany danych z mBankiem. Dzięki tej usłudze w łatwy i szybki sposób można:
 • logować się do serwisu bankowego korzystając z podpisu (certyfikatu) lub tokena mobilnego
 • sprawdzać stan na swoich rachunkach bankowych
 • wysyłać i podpisywać przelewy krajowe (w tym split payment i do ZUS), podatkowe, zagraniczne, SEPA
 • częściowo lub finalnie autoryzować wcześniej wysłane przelewy
 • importować z banku historię rachunku (przelewy) wraz z automatycznym rozliczeniem tych płatności.
W celu uruchomienia usługi mBank CompanyNET prosimy kontaktować się z infolinią mBanku (tel. 801 273 273). Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową mBank CompanyNet
 1. Automatyczna wymiana danych z Bankiem Millennium. Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z Bankiem Millennium. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw po uruchomieniu usługi Millenet Link mają możliwość:
 • pobrania stanu swoich rachunków bankowych
 • wysyłania i podpisywania przelewów krajowych (w tym split payment i do ZUS), podatkowych, zagranicznych, SEPA
 • importowania historii operacji z rachunku w banku wraz z automatycznym rozliczeniem tych płatności.
W celu uruchomienia usługi Millenet Link prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym lub z infolinią Banku pod numerem telefonu 801 632 632 lub 22 598 4031 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–18:00. Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową Banku Millennium

Zmiany

 1. Formaty przelewów i separator dla kwoty VAT. Na formularzu formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem dodaliśmy możliwość ustalenia separatora dziesiętnego dla kwoty VAT. Na przelewach split payment separator dziesiętny dla kwoty VAT może przyjmować jedną z trzech wartości: brak, przecinek (wartość domyślna), kropka.
 2. Zmiana nazwy formatu dla banku BNP Paribas. Zmieniono nazwę standardowego formatu wymiany danych z bankiem BNP Paribas z BGŻ BNP Paribas WebService na BNP Paribas Webservice. Format ten zostanie także zaktualizowany na formularzu banku.
 3. Zmiana nazwy formatu dla klientów byłego banku Raiffeisen.
 4. Nowe pozycje na liście formatów przelewów. Na liście formatów przelewów pojawiły się 2 nowe formaty: mBank WebService i Millennium WebService. Służą one do bezpośredniej wymiany danych za pomocą usługi sieciowej. Definiując własny format możemy wskazać jeden z 7 banków.
Format wymiany przelewu WebService

Poprawiono

 1. Rozliczanie dokumentów a grupowanie po kolumnie. W sytuacji, gdy lista dokumentów nierozliczonych była pogrupowana po kolumnie, np. Nazwa występowały problemy z rozliczeniem wybranych dokumentów.
 2. Preliminarz płatności i przenoszenie numeru rachunku. W niektórych przypadkach zmiana numeru rachunku bankowego na karcie kontrahenta nie przenosiła się na zdarzenie w preliminarzu płatności. Taka sytuacja mogła mieć miejsce jeśli zmiana formy płatności i rachunku była wykonana na karcie kontrahenta, która została wywołana z poziomu dokumentu w rejestrze VAT zakupu.
 3. Wydruk przelewu do uproszczonej zaliczki PIT-36. Na wydruku przelewu do Urzędu Skarbowego zamiast danych podatnika dla którego wyliczono uproszczoną zaliczkę na PIT-36 drukowała się nazwa i adres z pieczątki firmy. Wydruk poprawiono.
 4. Import raportów kasowych\bankowych a dane w logu. W logu niepoprawnie prezentowane były informacje o bazie konfiguracyjnej.
 

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.1.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0.3
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2019.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Zmiany

 1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na pozycji Oferty handlowej, na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się link.
Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość. Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Ofercie handlowej przenoszona jest na powstałe z niej dokumenty. Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje.

Poprawiono

 1. Automatyczne generowanie wiadomości SMS dla pracownika. Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS dla automatycznych przypomnień, jeżeli kontrahentem na Zadaniu CRM był pracownik.
 2. Na szablonie Oferty Handlowej w nagłówku poprawiono wstawianie pola z bazy.

CRM PLUS

Nowości

 1. Na szablonie wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie) dodano makra:
 • Zestawienie dokumentów nierozliczonych przed terminem makro podstawia informację o nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, których liczba dni przed terminem jest mniejsza niż dokumentu podlegającego windykacji. Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych, których termin jeszcze nie minął, program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu (jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatności), Termin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty.
 • Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych przed terminem – makro podstawia informację o wszystkich nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, które nie są jeszcze przeterminowane. Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu (jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatności), Termin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty.
 1. W szablonie wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie) do makr: Zestawienie dokumentów windykowanych, Zestawienie dokumentów nierozliczonych po terminie i Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych po terminie, dodano podsumowanie kwot zaległych należności z podziałem na waluty.

Poprawiono

 1. Windykacja należności (automatyczna i na żądanie) - wysyłanie maila na adres o nieprawidłowym formacie. W przypadku gdy na formularzu kontrahenta pole e-mail nie jest uzupełnione, lub gdy podana wartość w tym polu ma nieprawidłowy format, wtedy wiadomości mailowe generowane podczas windykacji dla takiego kontrahenta zapisywane są w folderze „kopie robocze”.

Obieg dokumentów

Nowości

Udostępnianie plików dla usługi OCR

Comarch OCR to usługa, która pozwala na odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu bezpośrednio do Rejestru VAT. Wraz z dodaniem wpisu w Rejestrze VAT tworzony jest powiązany dokument OBD, gdzie podpinany jest plik z zeskanowaną fakturą. W wersji 2019.5 umożliwiliśmy wskazanie plików na dokumencie OBD, które mogą być zaczytane do Rejestru VAT poprzez usługę OCR. Na formularzu operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] znajdują się parametry:
 • Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR – pozwala nadać operatorowi uprawnienie do udostępniania skanów faktur dodawanych w Archiwum Plików na dokumencie OBD. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie kolumny Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD oraz opcji Udostępnij dla OCR dostępnej pod prawym klawiszem myszy na liście dokumentów OBD.
 • Udostępniaj domyślnie ­– pozwala na domyślne udostępnianie skanów faktur dla usługi OCR poprzez automatyczne zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD dla dodawanych plików. Dotyczy tylko plików o rozszerzeniach obsługiwanych w OCR, obecnie *.jpg i *.pdf. Parametr dostępny jest po zaznaczeniu parametru Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR.
Dla operatorów, którzy w konfiguracji mają zaznaczony parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików widoczna będzie kolumna Udostępnij dla usługi OCR. Kolumna nie jest dostępna na dokumentach, dla których wskazano Typ: Wspólny.
Formularz dokumentu OBD
W kolumnie Udostępnij dla usługi OCR można zaznaczyć parametr udostępnienia , który jest widoczny tylko dla plików obsługiwanych przez obsługę OCR (obecnie są to pliki o rozszerzeniu *.pdf oraz *.jpg). Po zaznaczeniu parametru, załącznik będzie dostępny dla funkcji OCR, uruchamianej z poziomu Rejestru VAT. Zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR możliwe jest również z poziomu listy dokumentów OBD. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie firmowym OBD, dla operatora posiadającego uprawnienia do udostępniania plików dla usługi OCR widoczna będzie opcja Udostępnij dla OCR. Wywołanie tej funkcji spowoduje udostępnienie wszystkich plików obsługiwanych przez tą usługę, widocznych w sekcji Archiwum plików na formularzu wskazanego dokumentu OBD. Udostępnione pliki będą widoczne po uruchomieniu funkcji OCR/ Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, dostępnej z poziomu Rejestrów VAT. Jeżeli dla danego katalogu w Obiegu Dokumentów jest założony dla operatora zakaz na podgląd, wówczas pliki powiązane z tym katalogiem nie będą widoczne na liście.

Zmiany

 1. Przeniesienie parametrów na formularzu operatora. Na formularzu operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), sekcja Parametry obiegu dokumentów została przeniesiona z zakładki [Parametry] na zakładkę [Parametry cd].

Serwis

Zmiany

 1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na Zleceniu serwisowym, Wzorcu zlecenia serwisowego dla czynności i części na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się tutaj.
Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość.
Części dla zlecenia serwisowego – zakładka Atrybuty
Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Zleceniu/Wzorcu serwisowym przenoszona jest na powstałe z niego dokumenty. Pod nazwami kolumn widoczny jest standardowy wiersz filtra. Domyślnie wyciągnięty na listę. Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje. Jeżeli kartoteka ma przypisany atrybut zależny od kontrahenta, który jest przenoszony na transakcje, to pojawia on się na liście atrybutów czynności lub części po wybraniu na zleceniu konkretnego kontrahenta przypisanego do tego atrybutu. Jeżeli zmienimy kontrahenta na innego, który nie jest przypisany do atrybutu zależnego, atrybut jest usuwany.
 1. Ujednolicenie nazw na przyciskach i dokumentach dla skrótu FS. Na przyciskach, nazwach parametrów, typach i statusach dokumentów zmieniono skrót dla Faktury sprzedaży z FA na FS.

Poprawiono

 1. Zmiana ilości pobranego towaru przy generowaniu ZD. Na zleceniu serwisowym poprawiono ilość pobranego towaru w sytuacji, gdy do części niepobranej z magazynu generowany był dokument ZD.
 

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są dostępne tutaj.

Nowości i zmiany w wersji 2019.3.1

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT‑ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r. wraz z ich wydrukiem, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 2. Rejestry VAT. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 19, VAT-7K w wersji 13 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2019 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2019 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.
 1. Księgowość. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje.
 2. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) obowiązujących za okresy od stycznia 2019 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. W pozycji zestawienia księgowego w polu Element e-Sprawozdania umożliwiono usunięcie automatycznie przypisanego symbolu pozycji e-Sprawozdania Finansowego.
 2. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21) oraz deklaracja CIT-8(26 i 27). Zmodyfikowano sposób wyliczenia kwoty w poz. 93 Podstawa opodatkowania oraz 94 Strata.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26 i 27). Umożliwiono odliczenie kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.
 4. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(15) oraz VAT-7K(9). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 5. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych - podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, dokument wewnętrzny sprzedaży generowany jest z datą obowiązku podatkowego zgodną z datą zakupu.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). W specyficznych sytuacjach podczas próby wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole 'P_245, P_252, P_259, P_266, P_246, P_253, P_260, P_267, P_247, P_254, P_261, P_268, P_248, P_249, P_256, P_263, P_270, P_271, P_277, P_283, P_289, P_272, P_278, P_284, P_290, P_273, P_279, P_285, P_291, P_274, P_280, P_286, P_292, P_275, P_281, P_287, P_293, P_276, P_282, P_288, P_294, P_295, P_302, P_309, P_316, P_296, P_303, P_310, P_317, P_297, P_304, P_311, P_318, P_298, P_305, P_312, P_319, P_299, P_306, P_313, P_320, P_300, P_307, P_314, P_321, P_301, P_308, P_315, P_322, P_323, P_324, P_325, P_326, P_327, P_328, P_329, P_330, P_331, P_332, P_333, P_334, P_335, P_336, P_337, P_338, P_340' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/12/6398/'. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 341 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26). Podczas wysyłki deklaracji CIT-8(26) do systemu e-Deklaracje do pliku xml nie trafiały kwoty uzupełnione w poz. 122, 124 oraz 130. Działanie poprawiono.
 4. Księga Podatkowa. Umożliwiono księgowanie dokumentu źródłowego o numerze zawierającym znak apostrofu.
 5. Księga Podatkowa. Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT zakupu wybrano kategorię na formularzu której zaznaczono parametr Księguj w koszty i na dokumencie wskazano kolumnę 13 + 16.Inne + koszty BR to po zaksięgowaniu dokumentu do KPiR do kolumny Pozostałe trafiała cała kwota dokumentu. Działanie poprawiono.
 6. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15). Poprawiono wyliczenie kwot przychodów i/lub kosztów w sytuacji gdy do KPiR zaksięgowano spis z natury na początek i koniec okresu oraz w Kwotach indywidulanych za miesiąc grudzień uzupełniono Dodatkowe indywidualne Przychody i/lub Koszty.
 7. Rejestr VAT zakupu. Jeżeli na dokumencie wprowadzonym w menu Handel/ Faktury zakupu występują pozycje ze stawką NP i opodatkowaną (np. 23%), w nagłówku i pozycji ze stawką opodatkowaną wybrano kategorię, na której formularzu ustawiono odliczenia na Tak oraz wygenerowano do niego dokumenty wewnętrzne to w przypadku Podatnika VAT czynnego po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT odliczenia dla pozycji opodatkowanej ustawiane są na Tak.
 8. Biuro rachunkowe. Jeśli na liście firm w podsumowaniu kolumny Bazy danych wybrano opcje Licznik oraz Agreguj tylko zaznaczone to przy uruchomieniu modułu pojawiał się komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2019 r. - przeciętne miesięczne wynagrodzenie:   4863,74 zł. - minimalna stawka uczniów I roku: 194,55 zł - minimalna stawka uczniów II roku: 243,19 zł - minimalna stawka uczniów III roku: 291,82 zł - najniższa emerytura: 1100 zł Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2019 r. - wskaźnik waloryzacji: 107,6% Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. (M.P. 2019, poz.155). Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 39) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 r. (M.P. 2019, poz. 211).
 1. Grupy ograniczeń potrąceń. Zmieniono wysokość kwot wolnych od potrąceń dla zasiłków ZUS. Nowe wartości obowiązujące od 1.03.2019 wynoszą odpowiednio:
   • 514,30 zł – dla potrąceń alimentacyjnych,
   • 848,60 zł – dla potrąceń z innych tytułów.
Powyższe wartości automatycznie będą ustawione w nowych bazach danych utworzonych w wersji 2019.3. Konwersja bazy danych do wersji 2019.3 nie spowoduje zmiany kwoty wolnej. Użytkownik może dowolnie edytować ustawienia w standardowych grupach ograniczeń potrąceń. Podstawa prawna: Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. (M.P. poz. 176).
 1. Deklaracja ZUS RPA. Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli. Podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej, automatycznie zostanie utworzony raport ZUS RPA z wykazanym okresem pracy nauczycielskiej, jeśli pracownik jest nauczycielem i wykonywał pracę nauczycielską. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce Ubezpieczenie cd w sekcji Dane dodatkowe dla deklaracji ZUS dodano parametr Nauczyciel. Nowy parametr należy zaznaczyć dla pracowników, którzy wykonują pracę nauczycielską. Dla Użytkowników korzystających z modułu Płace i Kadry Plus dodatkowo jest możliwość seryjnego zaznaczenia parametru Nauczyciel dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola.
Formularz danych pracownika - zakładka 5 Ubezpieczenie cd
Okres pracy nauczycielskiej wykazany w ZUS RPA ustalany jest na podstawie ustawienia parametru Nauczyciel w zapisach historycznych obowiązujących w miesiącu, za który naliczana jest deklaracja oraz nieobecności pracownika. Na formularzu nieobecności w konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności] dodano parametr Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej, za pomocą którego można ustawić czy okres nieobecności ma być traktowany jako okres pracy nauczycielskiej. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS do okresu pracy nauczycielskiej zalicza się urlop wypoczynkowy, dlatego w standardowych nieobecnościach Urlop wypoczynkowy i Urlop wypoczynkowy(plan) parametr domyślnie jest zaznaczony. Pozostałe nieobecności pomniejszają okres pracy nauczycielskiej. W przypadku niestandardowych nieobecności o zaznaczeniu parametru decyduje Użytkownik.
Konfiguracja typu nieobecności.
Wymiar zajęć wykazywany w ZUS RPA ustalany jest na podstawie wymiaru etatu pracownika. Wymiar etatu jest zamieniany na ułamek dziesiętny, a następnie na ułamek zwykły i w takiej postaci jako wymiar zajęć jest zapisywany w deklaracji. W przypadku pracowników wieloetatowych, którzy wykonują pracę nauczycielską wymiar zajęć jest sumą wymiarów z wszystkich etatów, w których zaznaczony jest parametr Nauczyciel. Jeśli pracownik w danym miesiącu ma więcej niż dwa okresy pracy nauczycielskiej np. w związku z nieobecnościami, zostanie wygenerowana odpowiednia ilość załączników ZUS RPA tak, aby były wykazane wszystkie okresy.
 1. GUS Z-12. Umożliwiono eksport sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2018 rok.
 2. Wydruk Kwestionariusz osobowy. Dostosowano wydruk Kwestionariusza osobowego do nowego wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany

 1. Deklaracja ZUS RPA. Wprowadzono zmiany w generowaniu deklaracji ZUS RPA. Po zmianie jest ona tworzona tylko dla pracowników rozliczonych w wypłacie z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od: 01, 04, 30, 50.
 2. Import e-zwolnień. Obsłużono import e-zwolnień w przypadku, gdy w pliku znajdowały się dodatkowe cudzysłowy w pierwszej kolumnie oraz w nazwie przychodni.

Poprawiono

 1. Plan pracy. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.3 poprawiono zapisy dotyczące typów dni. Jeśli w planie pracy oraz w kalendarzu w konfiguracji występowały dni typu Niezatr zostały odpowiednio zmienione na standardowe dni typu Pracy, Wolny lub Święto.
 2. Wydruk Karta pracy. W sytuacji zmiany kalendarza pracownika przy pomocy aktualizacji zapisu, do wydruku ‘Karty pracy’ pobierane były dane dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z kalendarza przypisanego w pierwszym zapisie historycznym pracownika. Poprawiono

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja programu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.3.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.2 lub wyższaZalecana 2019.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.0.1 lub wyższaZalecana 2019.1.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2019.0
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Instalacja na Windows Server 2019. Umożliwiono instalację Comarch ERP Optima na systemie Windows Server 2019.

Poprawiono

 1. Automatyczne aktualizacje. Po wgraniu automatycznych aktualizacji programu do firmowych baz danych mogły one pozostać w trybie SINGLE_USER uniemożliwiając zalogowanie się do nich. Działanie poprawiono.
 2. Automatyczne aktualizacje. Poprawiono działanie mechanizmu automatycznych aktualizacji wymagających pobrania i podmiany plików w katalogu programu. Nie jest już wymagane wielokrotne uruchomienie programu na danym stanowisku celem zakończenia procesu instalacji aktualizacji.
 3. Ustawienia Operatora. Podczas instalacji automatycznych aktualizacji mogły być usuwane ikony z paska szybkiego dostępu oraz ikony z sekcji Moje skróty w menu nawigacji. Działanie poprawiono.
 4. Scalanie plików JPK_VAT. Podczas scalania plików JPK_VAT do scalonego pliku nie był przenoszony adres e-mail podatnika pobierany z Konfiguracji Firmy. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. Format elektronicznej wymiany z bankiem Raiffeisen WebService - zaktualizowano adres usługi sieciowej https://wscib.bnpparibas.pl/cdc00101. Jeżeli na liście formatów elektronicznej wymiany znajduje się format bezpośredniej wymiany z bankiem Raiffeisen, który został zdefiniowany przez Użytkownika adres usługi sieciowej należy zmienić samodzielnie.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. SENT – kody odpadów. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 roku (Dz. U. poz. 301), zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu SENT, towary przewożone jako odpady należy oznakować sześciocyfrowym kodem odpadów.
W związku z tym w oknie Pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik) na zakładce [Dodatkowe] w sekcji [SENT] dodano pole Kod odpadu, w którym należy wprowadzić sześciocyfrowy kod identyfikujący odpady danego towaru. Odpady przewożonych towarów powinny zostać w programie założone jako oddzielne kartoteki towarowe.
Formularz pozycji cennika – SENT/ Kod odpadu
Na zgłoszeniu SENT towary stanowiące odpady należy wykazać w oddzielnej pozycji. Na formularzu zgłoszenia dla podmiotu wysyłającego oraz odbierającego dodano kolumnę Kod odpadu. Dla zgłoszeń tworzonych na podstawie dokumentów FA, WZ, FZ, PZ – kod odpadu jest automatycznie przenoszony z kartotek towarowych. Na takie zgłoszenie do jednej pozycji agregowane są wyłącznie towary, które mają taki sam kod CN oraz identyczny kod odpadu. Dla zgłoszeń tworzonych ręcznie, kod odpadu należy uzupełnić samodzielnie.
 1. Deklaracja AKC-WW. Wysyłanie deklaracji AKC-WW zostało dostosowane do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.

Zmiany

 1. SENT – ilość pozycji. Na zgłoszenie SENT można dodać maksymalnie dziesięć pozycji. Po dodaniu dziesiątej pozycji przycisk Dodaj zostaje wyszarzony.

Poprawiono

 1. Dokument WZKK. Poprawiono wyliczanie wartości korekty kosztu wydania towaru w sytuacji, kiedy edytowano kategorię bądź opis pozycji WZKK.
 2. Personalizacja przycisku Zysk z transakcji. Poprawiono personalizację przycisku Zysk z transakcji dla Faktur Sprzedaży powiązanych z Wydaniem Zewnętrznym.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 1. Wysyłanie atrybutów towaru do Comarch e-Sklep. W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie Comarch e-Sklep, wymagana jest zgodność pomiędzy wartościami atrybutów na kartotekach towarowych a wartościami na definicji (karcie) atrybutu. W przypadku gdy na towarze znajduje się atrybut typu lista oraz ma przypisaną wartość, która została usunięta lub zmieniona na definicji atrybutu, wówczas nie jest ona wysyłana do e-Sklep.
Dla atrybutów grupujących:
 • jeżeli wartość na towarze nadrzędnym nie będzie posiadała odpowiednika na definicji atrybutu, wówczas atrybut nie będzie wyświetlany w Comarch e-Sklep.
 • jeżeli wartość na towarze podrzędnym nie będzie posiadała odpowiednika na definicji atrybutu, wówczas atrybut będzie wyświetlany w sklepie internetowym, natomiast wartość przypisana do towaru podrzędnego nie będzie możliwa do wyboru z listy rozwijalnej w Comarch e-Sklep.
Dodatkowo aby ułatwić znalezienie towarów, dla których wartość atrybutu nie posiada odpowiednika na definicji atrybutu, został dodany test integralności Zgodność wartości atrybutów z definicją. Test jest dostępny z poziomu Narzędzia/Testy Integralności w zakładce Testy w gałęzi Cennik.

Poprawiono

 1. Wyświetlanie atrybutów w Comarch e-Sklep. Poprawiono wyświetlanie atrybutów w sklepie internetowym w przypadku, gdy w Comarch ERP Optima jeden atrybut został przypisany do wielu kart towarowych jednocześnie,
 2. Optymalizacja procesu synchronizacji Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep. Ze względu na występowanie komunikatu OutOfMemoryException podczas wysyłania dużej ilości danych z Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep, zoptymalizowano ten proces pod względem zużycia pamięci operacyjnej.

Nowości i zmiany w wersji 2019.2.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia  Wartości obowiązujące od 01.01.2019: -dochód deklarowany (składka zdrowotna) = 3803,56 Podstawa prawna:Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. (M.P 2019, poz. 66)
 1. Deklaracje ZUS:
  • umożliwiono generowanie nowych deklaracji ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II oraz ZUS RPA. Deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II są naliczane odpowiednio dla właściciela opłacającego składki wyłącznie za siebie lub rozliczającego się razem z pracownikami, prowadzącego działalność gospodarczą na mniejszą skalę, który korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne i jest zgłoszony do ubezpieczenia z kodem 0590 lub 0592. Deklaracja ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II są tworzone automatycznie podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej za styczeń danego roku lub miesiąc rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Deklaracja ZUS RPA generowana jest automatycznie dla pracownika podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej w przypadku:-wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,- wypłacenia pracownikowi w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy.

  • dostosowano deklaracje ZUS DRA oraz ZUS ZWUA do wzorów obowiązujących od 1.01.2019 r. Deklaracja rozliczeniowa DRA z załącznikami domyślnie jest liczona w wersji 5 (format zgodny z programem Płatnik 10.02.002). Na deklaracji ZUS ZWUA dane dotyczące rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy są wykazywane, gdy kod przyczyny wyrejestrowania ma wartość mniejszą lub równą 500.
  • Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Dodano nowe kody 1812, 1813, 0590, 0592 oraz zmieniono opis dla kodów 1135, 1830, 0430, 0431, 0510, 0511, 0540.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

 1. Formularz danych pracownika. Umożliwiono odnotowanie na formularzu pracownika dodatkowych informacji związanych z rozwiązaniem/wygaśnięciem stosunku pracy, wymaganych podczas wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na ZUS ZWUA od 1.01.2019 r. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano pola słownikowe, w których można ustawić kod trybu rozwiązania, kod podstawy prawnej oraz stronę inicjującą rozwiązanie stosunku pracy. W przypadku ustawienia kodu podstawy prawnej jako 550 dostępne jest pole Podstawa prawna dla kodu 550, w którym należy podać opis podstawy prawnej. Ustawienie trybu rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy jest możliwe, gdy pracownik ma wpisaną datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 2. Seryjna zmiana wartości pola. Dodano możliwość seryjnego ustawienia dla zaznaczonych pracowników informacji o kodzie trybu rozwiązania, kodzie podstawy prawnej, podstawie prawnej dla kodu 550 oraz stronie inicjującej rozwiązanie stosunku pracy.
 3. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano pole Przychód za poprzedni rok umożliwiające odnotowanie przychodu uzyskanego w poprzednim roku dla właściciela zgłoszonego do ubezpieczeń z kodem 0590 lub 0592. Podana kwota przychodu będzie wykazana na deklaracji ZUS DRA część II oraz ZUS RCA część II.
 4. Domyślne schematy numeracji.Umożliwiono ustawienie domyślnych schematów numeracji dla dokumentów typu lista płac, umowa oraz e-Teczka. W konfiguracji firmy w części Płace dodano nową gałąź Dokumenty. Z tego poziomu Użytkownik może ustawiać domyślne definicje oraz serie. W nowej bazie danych oraz podczas konwersji do 2019.2 jako domyślne schematy ustawiają się odpowiednio dla list płac - dokument E, dla umów – UMW, a dla e‑Teczek - EDOK. Jeśli w bazie konwertowanej nie ma standardowych dokumentów dla umowy i e-Teczki zostanie ustawiony inny aktywny schemat danego rodzaju, dodany najwcześniej na listę. W przypadku list płac ustawiany jest inny aktywny dokument o rodzaju Etat, a gdy takiego nie ma, dokument według kolejności dodania na listę, bez względu na to, jaki ma rodzaj. Serie nie są automatycznie ustawiane. Ustawione schematy numeracji są automatycznie podpowiadane podczas tworzenia listy płac, umowy oraz ręcznego dodawania dokumentu do e-Teczki. Jeśli dany dokument w schemacie ma ustawiony człon Seria, a nie ma ustawionej domyślnej serii podczas dodawania formularza dla umowy oraz listy płac automatycznie odpowiednio podpowie się seria R lub E, a jeśli takiej nie ma seria według kolejności alfabetycznej. W przypadku dokumentów w e-Teczce seria zostanie pobrana z formularza operatora, gdy na formularzu definicji zaznaczono parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora lub wskazana w gałęzi Płace>Dokumenty. Gdy nie ma ustawionej domyślnej serii podpowiada się pierwsza według kolejności alfabetycznej.
 5. e-Teczka. Dodano Część D jako nową, standardową część e-Teczki. w której powinny być przechowywane dokumenty związane z nałożonymi na pracownika karami porządkowymi (np.kara nagany). odczas konwersji bazy danych do wersji 2019.2.1 Część D zostanie automatycznie dodana tylko w przypadku, gdy na liście nie ma części o takiej nazwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018, poz.2369).

 1. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14).
 2. Wydruki. Dostosowano do nowych wzorów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej następujące wydruki:
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Umowa o pracę,
  • Wypowiedzenie warunków pracy,
  • Rozwiązanie umowy o pracę,
 1. Wydruk Karta pracy, Karta pracy – wszyscy. Dodano informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jako GODZ OD drukowana jest godzina od z pierwszego wejścia zaliczanego do czasu pracy w danym dniu, a jako GODZ DO godzina do z ostatniego wejścia zaliczanego do czasu pracy.
 2. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Dostosowane wydruk do nowego wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

Zmiany

 1. Typy wypłat. Na zakładce 3.Szczegółowe dodano parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, którego zaznaczenie w przypadku elementów, od których nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne, spowoduje wykazanie wartości tego składnika na deklaracji ZUS RPA w pozycji dotyczącej przychodu wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.2 parametr zostanie automatycznie zaznaczony w typach wypłat, które mają zaznaczony Tylko za okres zwolnienia.
 2. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Dostosowano treść punktu drugiego do zmian w zasadach wypłacania wynagrodzenia pracownika, które obowiązują od 1.01.2019 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357).
 1. Import danych z Comarch ERP Migrator. Zwiększono do 140 ilość znaków, które są importowane jako nazwa szkoły oraz zakładu pracy podane w arkuszu Staż Pracy.

Poprawiono

 1. Limit Urlop opiekuńczy kp.188/godz.:
  • W przypadku pracownika, dla którego norma dla pełnego wymiaru etatu wynosi 7:35, limit urlopu proporcjonalnego nie był zaokrąglany do pełnych godzin. Poprawiono.
  • Dla pracownika podejmującego pierwszą pracę, limit urlopu opiekuńczego po wprowadzeniu nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz. był błędnie przeliczany według tych samych zasad, co limit urlopu wypoczynkowego. Poprawiono.
 2. Kalendarz (Nie)obecności. W przypadku modyfikacji czasu pracy osoby zatrudnionej/zwolnionej w trakcie roku lub zleceniobiorcy, dni w czasie pracy, planie pracy oraz w konfiguracji kalendarza pracowników rozliczanych według tego samego kalendarza były błędnie oznaczane jako dni niezatrudnienia. Poprawiono.W przypadku, gdy w czasie/planie pracy pracownika były niepoprawne wpisy, po aktualizacji programu należy ponownie zdefiniować kalendarz w konfiguracji.
 3. Oddelegowanie do pracy za granicą. Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, który w wypłacie walutowej miał rozliczony urlop wypoczynkowy, niepoprawnie ustalana była kwota dochodu narastająco w ciągu roku, co skutkowało wcześniejszym przekroczeniem progu podatkowego. Poprawiono.
 4. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu naliczania i zapisywania wypłat pracowników.
 5. Import e-zwolnień. W przypadku, gdy w nazwie przychodni występował cudzysłów, w trakcie importu elektronicznego zwolnienia pojawiał się komunikat o niepoprawnym formacie pliku. Poprawiono.
 6. Wydruk PIT-11(24). Poprawiono opis pola nr 7 na Rodzaj składającego zgodnie z obowiązującym wzorem.
 7. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. W przypadku dużej ilości danych binarnych np. wydruków w bazie Comarch ERP Optima, synchronizacja danych binarnych nie wykonywała się. Pojawiał się komunikat: "Wystąpił nieoczekiwany błąd: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia". Poprawiono.
 8. Import danych z Comarch ERP Migrator. Poprawiono ustawiania tytułu kosztów uzyskania przychodu w zapisach historycznych podczas importu historii etatu w przypadku, gdy pracownik w danych kadrowych miał ustawiony kod jako 3.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.2.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012..
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.0 lub wyższaZalecana 2019.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.0.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2018.7
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.7
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2018.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:
 • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),
 • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
 • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3).
 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(25). Wprowadzono możliwość naliczenia, wydruku oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(25) z załącznikami: PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2018.
Kwota w poz. 105 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(25) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku. 
Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 440 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 440 zł – kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
Jeżeli na deklaracji PIT-37(25) widnieje kwota w poz. 121 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU to użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 135 Osoba zgłaszająca opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wybrano wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2)). Zaznaczenie opcji podatnik i/lub małżonek umożliwia uzupełnienie poz. 136-138. Jeżeli użytkownik w poz. 138 Pełny numer rachunku chce uzupełnić krajowy rachunek bankowy to w poz. 137 Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska) nie powinien uzupełniać kodu kraju, a w poz. 138 powinien wpisać ‘PL’ na początku numeru, a sam numer bez znaków: ‘-‘, przykładowo: PL97114019775214523125463215.
 1. Rejestry VAT. Wersja BETA usługi Comarch OCR. Usługa Comarch OCR pozwala obecnie na rozpoznawanie faktur zakupu. Wkrótce funkcjonalność zostanie rozbudowana o możliwość zaczytywania faktur sprzedaży.
Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży dodano przycisk OCR . Po rozwinięciu strzałki obok przycisku dostępne są opcje:
 • Wybierz dokumenty do przetworzenia – umożliwia wskazanie jednego lub wielu dokumentów, które powinny zostać przetworzone,
 • Oznacz dokumenty jako zweryfikowane – pozwala na zmianę na zaznaczonych dokumentach wartości atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany.
Uwaga
Warunkiem działania usługi w Comarch ERP Optima w modelu usługowym jest przeinstalowanie sterowników w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.
Na formularzu dokumentu, który został dodany za pomocą usługi Comarch OCR widoczny przycisk OCR, który służy do oznaczenia dokumentu jako zweryfikowany. Bezpośrednio po przetworzeniu dokumentu na przycisku jest znak ?  który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany przez użytkownika. Po kliknięciu w przycisk wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na .
Formularz dokumentu w Rejestrze VAT zakupu - przycisk OCR
Uwaga
W Comarch ERP Optima w modelu usługowym na oknie wyboru plików z fakturami, jakie mają zostać zaczytane za pomocą usługi Comarch OCR, umożliwiono zaznaczenie jednocześnie wielu plików. Warunkiem jest przeinstalowanie sterowników w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.
Szczegółowe informacje na temat usługi Comarch OCR dostępne są w biuletynie Usługa Comarch OCR - instrukcja instalacji i korzystania
 1. Księgowość kontowa. Sprawozdania Finansowe. Wprowadzono zmiany przygotowujące program Comarch ERP Optima do integracji z aplikacją Comarch e-Sprawozdania. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania współpracująca z programem Comarch ERP Optima pojawi się wkrótce.
Zmiana na formularzu operatora Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodano parametr e-Sprawozdania. Parametr jest automatycznie zaznaczony po konwersji dla operatora o typie Administrator. Tylko operator z uprawnieniami administratora może zaznaczyć/odznaczyć ten parametr sobie bądź innym operatorom. Zaznaczenie parametru umożliwi operatorowi zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania w nowej wersji, która będzie zintegrowana z programem Comarch ERP Optima. Jeżeli operator nie będzie miał zaznaczonego tego parametru, wówczas zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie będzie możliwe.
Uwaga
Opisane poniżej zmiany nie dotyczą zestawień systemowych.
Zmiana na formularzu nagłówka zestawienia Na formularzu nagłówka zestawienia na zakładce [Ogólne] dodano sekcję e-Sprawozdania, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru:
 • w polu Rodzaj podatnika: Jednostka duża, Jednostka mała, Jednostka mikro,
 • w polu Typ zestawienia: Bilans, Rachunek zysków i strat – porównawczy, Rachunek zysków i strat – kalkulacyjny, Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia, Przepływy pieniężne – metoda pośrednia, Rachunek zysków i strat.
Po konwersji bazy danych z wcześniejszych wersji programu pola: Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia są puste. Uzupełnienie jednego z pól wymusza uzupełnienie drugiego pola.
Formularz nagłówka zestawienia księgowego
Przycisk  Aktualizuj słownik sprawozdań finansowych na pozycjach zestawienia jest aktywny jeżeli określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. Przycisk umożliwia automatyczne przypisanie do pozycji zestawienia księgowego odpowiednich symboli pozycji e-Sprawozdania. Po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Czy chcesz opisać pozycje zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań? Po wykonaniu funkcji zostaniesz przekierowany na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przypisanie do poszczególnych pozycji zestawienia elementów e-Sprawozdania oraz przeniesienie użytkownika na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Wybór opcji Nie powoduje przeniesienie użytkownika na formularz nagłówka zestawienia księgowego
Uwaga
Opisanie pozycji zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań następuje po numerze pozycji. Ze względu na to, iż użytkownik ma możliwość modyfikacji zestawienia księgowego poprzez dodawanie nowych lub usuwanie istniejących pozycji, po uruchomieniu funkcji musi zweryfikować poprawność przypisanych pozycji e-Sprawozdania. Może do tego wykorzystać kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego widoczną na liście pozycji zestawienia i porównać nazwę pozycji zestawienia księgowego z nazwą pozycji e-Sprawozdania.
Jeżeli jako Typ zestawienia użytkownik wskaże Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia lub Przepływy pieniężne – metoda pośrednia i dowolny Rodzaj podatnika to na pozycjach zestawienia księgowego podepnie się słownik dla jednostki dużej. Zmiana na formularzu pozycji zestawienia Na formularzu pozycji zestawienia dodano pole Element e-Sprawozdania. Pole jest aktywne jeżeli w nagłówku zestawienia określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. W polu Element e-Sprawozdania dostępne są pozycje ze słownika zdefiniowanych gałęzi zestawień księgowych. W zależności od rodzaju podatnika i typu zestawienia, lista danych słownikowych jest odpowiednio zawężana. W tym polu jest widoczna nazwa pozycji oraz numer pozycji, tak, aby użytkownik miał możliwość porównania elementu e-Sprawozdania z pozycją zestawienia księgowego.
Formularz pozycji zestawienia
Pole Element e-Sprawozdania może pozostać puste. Zmiana na liście pozycji zestawienia Na liście pozycji zestawienia dodano kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego, w której wyświetlane są symbol i nazwa pozycji e-Sprawozdania.
Lista pozycji zestawienia
Zmiana na liście zestawień księgowych Na liście zestawień księgowych dodano kolumny: Typ zestawienia oraz Rodzaj podatnika.
Lista zestawień księgowych
Podczas kopiowania zestawienia księgowego kopiowane są również przyporządkowane elementy e‑Sprawozdania. Wzorcowe zestawienia księgowe Na formularzach wzorcowych zestawień księgowych utworzonych w wersji programu 2019.2.1 domyślnie określany jest Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia:
Symbol zestawieniaRodzaj podatnikaTyp zestawienia
BILANS DUŻY [2]Jednostka dużaBilans
KAPITAŁ WŁASNY D [2]Jednostka dużaZmiany w kapitale
R Z/S – kd [2]Jednostka dużaRachunek zysków i strat – kalkulacyjny
R Z/S – pd [2]Jednostka dużaRachunek zysków i strat – porównawczy
RPP – p [2]Jednostka dużaRachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
RPP –b [2]Jednostka dużaRachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
BILANS MAŁY [2]Jednostka małaBilans
R Z/S – km [2]Jednostka małaRachunek zysków i strat – kalkulacyjny
R Z/S – pm [2]Jednostka małaRachunek zysków i strat – porównawczy
BILANS MIKRO [2]Jednostka mikroBilans
R Z/SJednostka mikroRachunek zysków i strat

Zmiany

 1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-37(22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Potwierdzenia salda. Na wydruku odcinka A potwierdzenia salda, dostępnym zarówno z formularza, jak i z listy potwierdzeń w Księgowość/ Rozrachunki/ Potwierdzenia salda, zaktualizowano odwołanie do Dziennika Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21). Ze względu na brak oficjalnych formularzy wskazujących na sposób obliczenia zaliczki na CIT-8 od stycznia 2019 roku umożliwiono użytkownikom samodzielne wpisanie kwoty w poz.107 Podatek należny obliczony od kwoty z poz. 104, w przypadku, gdy kwota wyliczona przez program będzie inna niż wynika z wyliczeń użytkownika.
 5. Księgowość. Deklaracja PIT-37(25). Na wydruku UPO dla korekty deklaracji PIT-37(25) dodano informację, że wydruk dotyczy korekty.
 6. Księgowość. Deklaracja PIT-28S(21) oraz PIT-36S(26). Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku w polu Identyfikator podatkowy domyślnie zaznaczana jest opcja NIP.
 7. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Podczas próby zaznaczenia poz. 37 uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury- renty zagranicznej oraz równocześnie poz. 38, 39 lub 41 pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 37 nie można zaznaczyć pozycji 38, 39, 41. Podczas próby zaznaczenia poz. 38, 39 lub 41 i równocześnie poz. 37 pojawia się komunikat: Aby zaznaczyć pozycję 37 należy odznaczyć pozycje 38,39 i 41.
 8. Księgowość. Deklaracja PIT-36S(26). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 7, 8, 37, 37A, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41, 41A, 42_1, 42_2, 43-52, 58-93, 98-156, 158-160, 163, 165-168, 170, 172, 174, 176, 178-179, 181, 183, 185, 187, 189, 191-193, 195-197, 200, 205, 207-210, 212, 214, 271-327, 331, 333, 335, 337, 354- 365, 378-389, 402-413, 422, 425-427 oraz 433-436. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36S(26) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 9. Księgowość. Deklaracja PIT-36LS(15). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 11, 11a, 12_1, 18-22, 27-29, 38, 40, 47, 48, 150 oraz 153. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36LS(15) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 10. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28S(21). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 34-39, 44, 48, 53, 57, 62, 65, 70, 74-75, 78, 80, 82, 87, 91, 96, 101, 106, 114-115, 118, 122, 145-146, 149-151, 153 oraz zablokowanie możliwości dodania załączników PIT/D i PIT-2K. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-28S(21) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 11. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Odblokowano do edycji kwotę w poz. 109 Ryczałt od przychodów – art. 17 ustawy.
 12. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2019 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2018, a w niej Wydruk za rok 2018. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 13. Praca rozproszona. W Konfiguracji Firmy/Ogólne/Praca rozproszona dodano parametr Pobieranie kategorii z karty kontrahenta. Jeżeli parametr jest zaznaczony to w przypadku braku kategorii na importowanym dokumencie, jest ona pobierana z karty kontrahenta. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie w przypadku, gdy w pozycji schematu księgowego zaznaczono parametr Księgowanie walutowe.
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26). Na formularzu załącznika CIT-8/O(13) umożliwiono uzupełnienie kwot w sekcji B.2.2 STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH oraz B.2.3 STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH w sytuacji, gdy na formularzu deklaracji CIT-8(26) kwota w poz. 71 Dochód (Kapitałowe) wynosi 0.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Poprawiono wyliczenie kwot w sekcji D.2 DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA w poz. RAZEM 149 Przychód oraz 150
 4. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 81 Odliczenia ogółem oraz w poz. 119 Kwota należnego ryczałtu.
 5. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Na formularzu załącznika PIT-28/B(15) poprawiono przenoszenie kwot do poz. 11-16.
 6. Rejestry VAT. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, na wydruku dokumentu wewnętrznego sprzedaży poprawiono datę przenoszoną do pola Data wystawienia.
 7. Środki trwałe. Umożliwiono zapisanie karty środka trwałego w przypadku dużej ilości znaków wprowadzonych w polu Opis.
 8. Opis analityczny. W przypadku niezatwierdzonego dokumentu magazynowego, do którego wygenerowano opis analityczny, po usunięciu takiego dokumentu, informacja o opisie analitycznym zostawała w bazie danych. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Zmiany

1. Decyzją Ministerstwa Finansów od 01.01.2019 na zgłoszeniu SENT zamiast ilości przewożonego towaru należy podać jego masę brutto w kg lub objętość w litrach (nie jest już dopuszczalne używanie jednostki m3 – metr sześcienny). W związku z tym:
 • Na formularzu pozycji cennika, na zakładce [Dodatkowe]/SENT:
  • usunięto przelicznik dla masy jednostkowej brutto,
  • zmieniono nazwę pola zawierającego przelicznik między jednostką kodu CN a główną jednostką miary towaru z Jednostka uzupełniająca na Masa brutto/ objętość:
 • na formularzu zgłoszenia SENT w tabeli Towar:
  • usunięto kolumnę Masa [kg],
  • Kolumnę Ilość zastąpiono kolumną Masa brutto/ objętość towaru: Jeżeli na dokumencie, do którego tworzone jest zgłoszenie SENT, towar występuje w innej jednostce miary niż kg lub litr – masa brutto/ objętość towaru jest wyliczana dla danego kodu CN w oparciu o przelicznik ustalony na formularzu pozycji cennika, zakładce [Dodatkowe], w sekcji SENT (pole Masa brutto/ objętość).
 1. Akcyza na węgiel, dokument tożsamości. Na Fakturę Sprzedaży powstałą z Paragonu jest automatycznie przenoszony nr dokumentu tożsamości uzupełniony na karcie kontrahenta.

Poprawiono

 1. Faktura Wewnętrzna Zakupu. Na Fakturze Wewnętrznej Zakupu poprawiono automatyczne ustawianie daty wystawienia.
 2. Wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza. Na wydruku przeliczenie ilości na kg występuje wyłącznie dla pozycji, które na formularzu pozycji cennikowej, na zakładce [Dodatkowe]/Akcyza mają zaznaczony parametr Akcyza na wyroby węglowe.
 3. Wydruki Faktur Sprzedaży, akcyza na węgiel. Poprawiono generowanie wydruków dla Faktur Sprzedaży, w sytuacji, kiedy przed konwersją bazy do wersji 2019.1.1 Comarch ERP Optima jako domyślny był ustawiony wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza.
 4. Wydruki tekstowe, stopka. Tekst stopki wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury jest przenoszony na wydruki tekstowe dostępna dla Faktur Sprzedaży, Paragonów i Wydań Zewnętrznych.
 5. Wydruk Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza. Poprawiono wyliczanie na wydruku ilości towaru w kg, w sytuacji kiedy towar jest sprzedawany w pomocniczej jednostce miary.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Wysyłanie informacji o kurierze wraz z numerem listu przewozowego. Od wersji 2 Comarch ERP Optima podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep wysyłana jest informacja o kurierze dostarczającym przesyłkę. Pole do wyboru przewoźnika znajduje się na zakładce [Kontrahent] na formularzach Rezerwacji Odbiorcy, Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz Wydania Zewnętrznego.

Do wyboru dostępnych jest 16 kurierów: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service.Pole Kurier, analogicznie jak pole list przewozowy, można edytować zarówno dla dokumentu będącego w buforze, jak i zatwierdzonego.

Podczas wysyłki informacji o kurierze do Comarch e-Sklep, program każdorazowo szuka powiązanego dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki lub ręcznie wybranego kuriera na dokumentach. Sprawdzanie odbywa się według kolejności tworzenia dokumentów - najpierw sprawdzane jest zamówienie RO, następnie utworzone z niego dokumenty – tj. WZ, FA, PA.

W przypadku skonfigurowanej współpracy z przewoźnikiem w Comarch ERP Optima, pole Kurier jest automatycznie uzupełniane na dokumencie, do którego zostało wygenerowane Zlecenie Nadania Paczki.

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

 1. Korekta do paragonu. Wydruki. Przywrócono możliwość wydruku korekty do paragonu w sytuacji, gdy aplikacja została zamknięta po wystawieniu dokumentu.
 

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Pobieranie wskaźników. W przypadku ręcznego pobierania wskaźników przez Operatora, po wykonaniu importu następuje otwarcie zakładki [Historia] gdzie widoczne są pobrane przez Użytkownika wskaźniki konfiguracyjne.
 2. Logowanie działań operatorów. Operacja Aktualizacja nazw serwerów na oknie Historia zmian pojawia się wyłącznie na zakładce [Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm].
 3. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Po zaznaczeniu opcji Nie chcę przechodzić przez okna kreatora. Uzupełnię dane z poziomu konfiguracji i naciśnięciu przycisku <Enter>, kreator konfiguracji parametrów firmy jest zamykany.
 4. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. W automatycznej windykacji należności i automacie faktur cyklicznych umożliwiono wykorzystanie w nazwach tworzonych plików z wydrukami zmiennych dynamicznych odwołujących się do dokumentu (odpowiednio: ponaglenia zapłaty lub faktury sprzedaży).
 5. Pliki JPK. Link Informacje o JPK na stronach Ministerstwa Finansów znajdujący się na oknie Pliki JPK kieruje Użytkownika na stronę: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny.
 6. Łączenie kontrahentów. Jeżeli baza programu Comarch ERP Optima jest zsynchronizowana z Comarch ERP Altum lub z Comarch ERP XL, na oknie Łączenie kontrahentów ukryta została opcja Przepisuj zgody kontrahenta.
 7. Wysyłka deklaracji – wybór certyfikatu. W związku z aktualizacją systemu Windows 10 miała miejsce sytuacja objawiająca się zamykaniem programu Comarch ERP Optima podczas wywoływania systemowego okna z wyborem certyfikatu służącego do podpisania deklaracji. W związku z tym zmieniono okno otwierane podczas wysyłania deklaracji za pomocą certyfikatu kwalifikowanego na inne, które nie powoduje takiego objawu.
 8. Formularz operatora. Na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodany został parametr e-Sprawozdania. Jego zaznaczenie umożliwi zalogowanie operatora do aplikacji Comarch e-Sprawozdania w nowej wersji, która będzie zintegrowana z Comarch ERP Optima. Jeżeli operator nie będzie miał zaznaczonego tego parametru, wówczas zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie będzie możliwe.
 9. Aktualizacje automatyczne. Jeżeli podczas instalacji automatycznych aktualizacji programu pominięto określony serwer SQL, podczas późniejszego logowania do bazy danych znajdującej się na tym serwerze, aktualizacja zostanie wgrana do tej bazy i pozostałych baz firmowych na tym serwerze.

Poprawiono

 1. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej z poprzedniej wersji, ustawienia dotyczące definiowalnych nazw plików z wydrukami były usuwane. Działanie poprawiono.
 2. Pieczątka firmy. Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, wartości wpisane w polach Kapitał zakładowy oraz Kapitał wpłacony na Pieczątce firmy były skracane do 10 znaków. Działanie poprawiono.
 3. Wysyłka plików JPK. W Comarch ERP Optima w modelu usługowym umożliwiono wysyłkę plików JPK w przypadku, kiedy w nazwie użytkownika Windows komputera lokalnego znajduje się znak "&".
 4. Eksport bieżącego widoku. Podczas eksportu danych do pliku MS Excel i do schowka systemowego, zamiast widocznych na liście wartości mógł eksportować się ich identyfikator. Działanie poprawiono
 5. Automatyczne pobieranie kursów walut. Pomimo wyłączonego parametru Automatycznie pobieraj kursy walut w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry kursy walut były pobierane. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. Potwierdzenie salda. Na wydruku Potwierdzenie salda została zaktualizowana podstawa prawna.

Poprawiono

 1. Opis do banku dla płatności związanych z wypłatami. W przypadku, gdy w Konfiguracji firmy / Kasa/Bank / Parametry ustalono Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych i wypłaty pracowników nie miały kategorii z ustalonym opisem do banku to na płatnościach związanych z tymi wypłatami zamiast domyślnego opisu do banku 'Wynagrodzenie za miesiąc/rok’ wstawiany był opis pobierany z konfiguracji firmy.
 2. Lista dokumentów nierozliczonych. Poprawiono sumowanie dla grup zaznaczonych dokumentów.

CRM

CRM

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail z kilkoma załącznikami o tej samej nazwie, ale różnej zawartości.
 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą funkcji Odpowiedz wszystkim. Wiadomość wysyłana jest do nadawcy oraz wszystkich odbiorców poprzedniej wiadomości, z wyłączeniem nadawcy bieżącej wiadomości.

Nowości i zmiany w wersji 2019.1.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/Program/Płace/Podstawa składek ZUS Wartości obowiązujące od 01.01.2019: – Roczna podstawa składek ZUS: 142 950 zł Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.11.2018: – współczynnik ekwiwalentu = 20,83 Wartości obowiązujące od 01.12.2018: – przeciętne miesięczne wynagrodzenie =  4580,20 zł – minimalna stawka uczniów I roku = 183,21 – minimalna stawka uczniów II roku = 229,01 – minimalna stawka uczniów III roku = 274,81 Wartości obowiązujące od 01.01.2019: – Dochód deklarowany (składki społeczne): 2859,00 zł – Maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 11 912,50 zł – Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 4765,00 zł – Wskaźnik waloryzacji: 99,10% – Współczynnik ekwiwalentu = 20,92 Konfiguracja/Program/Płace/Zasiłki Wartości obowiązujące od 01.01.2019: – Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 2859,00 zł Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 1100) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. (M.P. 2018, poz. 1176). Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2018, poz. 1185) 2. Deklaracje podatkowe.
 • Wprowadzono możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), IFT-1/1R(14), PIT‑4R(8), PIT-8AR(7) na formularzach obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2018 roku. W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2019.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), IFT-1/1R(14), PIT‑4R(8), PIT-8AR(7) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-11(24), PIT-R(19), IFT-1/1R(14), PIT‑4R(8), PIT‑8AR(7).
 • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT – 8AR w wersji 15. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-8AR będzie podpowiadał się nowy formularz.
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-11(24), PIT‑4R(8), PIT-8AR(7) oraz wydruku zaliczki podatku na PIT-8AR(15) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018, poz. 2237). 3. Dane firmy na deklaracje PIT. Umożliwiono wykazanie na deklaracji PIT-11 numeru PESEL jako identyfikator składającego oraz dodanie oznaczenia „w spadku” w danych identyfikacyjnych płatnika, w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, na deklaracjach PIT-11, PIT-8AR oraz PIT-4R. Z poziomu [Konfiguracja / Firma / Dane firmy /PIT -4R, CIT-8, ZUS DRA] dodano parametry:
 • PESEL jako identyfikator składającego PIT-11 – zaznaczenie parametru umożliwia wykazanie na deklaracji PIT-11 numeru PESEL jako identyfikator składającego. Parametr jest dostępny tylko gdy jest zaznaczony parametr ‘Podatnik jest osobą fizyczną’.
 • ‘Przedsiębiorstwo w spadku’– zaznaczenie parametru spowoduje, że w naliczonych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 obok danych płatnika będzie widniała informacja „w spadku”.
4. Pozycje na deklaracji PIT. Dodano nowe pozycje do słownika pozycji na deklaracji PIT wykorzystywane podczas definiowania typów wypłat:
 • PIT-8A 5.Świadczenia otrzymane od banków, SKOK-ów lub instytucji finansowych, w związku z promocjami,
 • PIT-8A 7.Gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym,
 • PIT-8A 10.Odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 • PIT-8A 11.Odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania,
 • PIT-8A 13.Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych,
 • PIT-8A 17.Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust.15a,
 • PIT-8A 21.Kwoty jednorazowo wypłacane przez otwarty fundusz emerytalny, w związku ze, śmiercią współmałżonka
 • PIT-8A 22.Kwoty jednorazowo wypłacane przez ZUS, w związku ze śmiercią współmałżonka,
 • PIT-8A 23.Dochód oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu lub częściowego zwrotu zgromadzonych środków,
 • PIT-8A 24.Dochód uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków,
 • PIT-8A Kwoty wypłaty gwarantowanej,
 • PIT-11. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,
 • PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
 • PIT-11. Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.
5. Seryjne naliczanie deklaracji PIT. Umożliwiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 oraz IFT-1/1R w danych osoby odpowiedzialnej za obliczenie deklaracji PIT oprócz imienia i nazwiska także stanowisko. Na oknie Seryjnego obliczenia deklaracji PIT dodano pole Stanowisko. Dodatkowo w polach Imię i Nazwisko domyślnie podpowiadają się dane przedstawiciela podanego w konfiguracji firmy, ale Użytkownik może je zmienić. Podane dane zostaną wykazane na deklaracji PIT-11 oraz IFT‑1/1R. W przypadku pozostawienia pustych pól, dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie nie zostaną wykazane na deklaracjach PIT. Podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1/1R dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie zostaną uzupełnione tylko, gdy zostaną podane wszystkie dane: imię, nazwisko, stanowisko. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykazywane w polu 81 należy wpisać na formularzu deklaracji pracownika. 6. e-Teczka. Umożliwiono import słownika tytułów dokumentów wykorzystywanych w e-Teczce z innej bazy danych.

Zmiany

1. Deklaracja PIT-8C. Zgodnie z rozporządzeniem przychody za 2018 r., o których mowa w art.20 ust. 1 ustawy oraz przychody z tytułu stypendiów od 01.01.2019 r. należy wykazywać w deklaracji PIT-11. W związku ze zmianą zakresu danych wykazywanych na PIT-8C za 2018 rok ukryto możliwość seryjnego naliczenia deklaracji z poziomu Listy pracowników dla zaznaczonych pracowników. Podczas pojedynczego naliczania pojawia się odpowiedni komunikat. Naliczone elementy, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8C. Przychody, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy automatycznie zostaną wykazaną na PIT-11(24) za 2018 w części F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy. 2. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności w polu ‘Zaliczka podatku od zasiłku’ dodano nową pozycję PIT-11 – bez podatku. Po ustawieniu tej opcji zasiłek chorobowy dla zleceniobiorców zostanie wykazany na PIT-11 w części F Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy. 3. Pozycje na deklaracji PIT. Zmieniono opis pozycji na deklaracji PIT ‘PIT-8A 6. Odsetki od pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych’ na ‘PIT-8A 12. Odsetki od pożyczek’. 4. Import e-Zwolnień z pliku *.csv. Umożliwiono import e-Zwolnień z pliku *.csv w przypadku, gdy dane w którymś z pól zawierały znak będący separatorem. Poprzednio podczas importu takiego pliku pojawiał się komunikat o nieprawidłowym formacie. 5. Wydruki seryjne PIT. Z poziomu deklaracji PIT pracowników ukryto możliwość seryjnego wydruku deklaracji PIT-11(22) oraz IFT-1/1R(12).1. 6. Wydruk Skierowanie na badania lekarskie. Na wydruku ‘Skierowania na badania lekarskie’ zaktualizowano podstawę prawną.

Poprawiono

1. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • w przypadku, gdy pracownik przekraczał w ciągu roku 10-letni staż pracy, limit urlopu wypoczynkowego nie uwzględniał przysługujących pracownikowi dodatkowych dni urlopu wpisanych na zakładce 3.Etat. Poprawiono.
 • w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika w danej firmie po przerwie, któremu w danym roku przysługuje urlop uzupełniający, limit urlopu proporcjonalnego naliczał się w sposób nieprawidłowy. Poprawiono.
2. Kalendarz (Nie)obecności. Podczas seryjnego dodawania czasu pracy dla zleceniobiorców na kalendarzu (Nie)obecności czas pracy był nanoszony także na dni wolne i świąteczne pomimo ustawienia, że mają być niezmieniane. Poprawiono. 3. Nieobecności pracownika. Na oknie nieobecności pracownika niepoprawnie była wyświetlana nazwa kolumny Do dnia. 4. Wypłaty pracowników. Poprawiono odświeżanie podsumowania kolumn z kwotami podczas otwierania okna Wypłaty pracowników.

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera:
 • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),
 • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
 • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
 • CIT-8(26) z załącznikami: CIT-8/O(13), CIT-D(6), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(4).
Udostępniono eksport do systemu e-Deklaracje deklaracji CIT-8(26). Podczas dodawania deklaracji PIT-28/PIT-28S(21), PIT-36/PIT-36S(26), PIT-36L/PIT-36LS(15) oraz CIT‑8(26) domyślnie ustawiany jest rok 2018. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2017 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2018 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2018 lub późniejszym. Na formularzu deklaracji PIT-28/PIT-28S(21), PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15) dodano sekcję KARTA DUŻEJ RODZINY. W przypadku deklaracji PIT-28/PIT-28S(21) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15) użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Podatnik posiada ważną KDR (tak). W przypadku deklaracji PIT‑36/PIT-36S(26) użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 436 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2)). Na formularzu deklaracji PIT-36/PIT-36S(26) sekcja K, PIT-36L/PIT-36LS(15) sekcja J oraz CIT-8(26) sekcja G kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na PIT-36/ PIT-36L/ CIT-8) przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26) Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku na deklaracji PIT-36/PIT-36S(26) użytkownik ma możliwość zaznaczenia poz. 41b doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy dokonuje podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku. Po zaznaczeniu poz. 41b pojawia się komunikat: Jeżeli zaznaczono pozycję 41b, to podatnik powinien wypełnić załączniki PIT/B i PIT/Z. Podczas próby zaznaczenia poz. 39 korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy lub 40 korzystał ze zwolnienia na podst. art. ust. 7a i dokonuje doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f ustawy oraz równocześnie poz. 41b doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l dokonuje podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku pojawia się komunikat: Można wypełnić jedną z pozycji 39 lub 40 lub 41b. Załącznik PIT/Z(7) można dodać do deklaracji PIT-36S(26) jeżeli istnieje załącznik PIT/B dla podatnika, zaznaczono poz. 41b doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy dokonuje podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku oraz uzupełniono poz. 12 Rok, w którym podatnik/małżonek korzystał ze zwolnienia – art. 44 ust. 7a. Jeżeli do deklaracji PIT-36S(26) dodano załącznik PIT/Z to podczas próby odznaczenia poz. 41b na formularzu deklaracji pojawia się komunikat: Pozycja 41b zostanie automatycznie odznaczona po usunięciu załącznika PIT/Z dla podatnika z zakładki Załączniki. Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku na deklaracji PIT-36/PIT-36S(26) użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. 164 Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę. Kwota w poz. 202 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36/PIT-36S(26) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.
Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:
 • 1 440 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 440 zł – kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
Deklaracja PIT-36L/PIT-36LS(15) Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku na deklaracji PIT-36LS(15) użytkownik ma możliwość zaznaczenia poz. 11b doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l dokonuje podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku. Po zaznaczeniu poz. 11b pojawia się komunikat: Należy wypełnić pozycję 12 oraz załączniki PIT/B i PIT/Z. Podczas próby zaznaczenia poz. 11 korzystał ze zwolnienia na podst. art. ust. 7a i dokonuje doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f ustawy oraz równocześnie poz. 11b doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l dokonuje podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku pojawia się komunikat: Można wypełnić jedną z pozycji 11 lub 11b. Załącznik PIT/Z(7) można dodać do deklaracji PIT-36LS(15) jeżeli istnieje załącznik PIT/B dla podatnika, zaznaczono poz. 11b doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l dokonuje podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku oraz uzupełniono poz. 12 Rok, w którym podatnik/zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia – art. 44 ust. 7a. Jeżeli do deklaracji PIT-36LS(15) dodano załącznik PIT/Z to podczas próby odznaczenia poz. 11b na formularzu deklaracji pojawia się komunikat: Pozycja 11b zostanie automatycznie odznaczona po usunięciu załącznika PIT/Z dla podatnika z zakładki Załączniki., Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku na deklaracji PIT-36LS(15) użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. 26 Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę Deklaracja CIT-8(26) Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8(26), na której podzielono przychody, koszty oraz odliczenia na Kapitałowe i Pozostałe. Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT-8 w wersji wcześniejszej niż 20 przenoszone są na formularz deklaracji CIT-8(26) do kolumny Pozostałe. Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT‑8(20) przenoszone są odpowiednio do kolumny Kapitałowe oraz Pozostałe. Do poz. 43-46, 53-62 oraz 69-70 na formularzu deklaracji CIT-8(26) przenoszona jest wartość z analogicznych pozycji z formularza ostatniej zaliczki na CIT-8(21) w danym okresie obrachunkowym. Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Ze względu na brak opisu wyliczania kwot w poz. 77-84 oraz niejednoznaczny opis wyliczania kwot w poz. 93 i 94, użytkownik ma możliwość zmiany wyliczonych automatycznie w tych polach wartości według własnego uznania. Do poz. 210 Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika na formularzu deklaracji CIT-8(26) przenoszona jest wartość z poz. 207 Zaliczka zapłacona Razem. Użytkownik ma możliwość edycji tej kwoty. Jeżeli na formularzu deklaracji CIT-8(26) wskazany zostanie załącznik: SSE-R, CIT/MIT, CIT/8SP, CIT/8S lub Sprawozdanie to podczas próby wysyłki deklaracji CIT-8(26) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Deklaracja zawiera załączniki: SSE-R, Sprawozdanie, CIT/MIT, CIT/8SP, CIT/8S, które nie mogą być przesłane drogą elektroniczną. Wybór w poz. 8 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego na formularzu załącznika CIT-BR(4) opcji tak lub uzupełnienie przynajmniej jednej z poz. 52-58 umożliwia uzupełnienie kwot w sekcji B.2 DODATKOWE ODLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOWI LUB WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO. 2. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2019.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28/PIT-28S(21), PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany. 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21). Dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(21), analogiczny do deklaracji rocznej CIT-8(26), wraz z jej wydrukiem, wydrukiem informacji o odliczeniach oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Na zaliczce podzielono przychody, koszty oraz odliczenia na Kapitałowe i Pozostałe
Rys 2. Zaliczka na CIT-8, zakładka 1 CIT(D)
Odliczenia wykazane na zaliczkach na CIT-8 w wersji 20, po przeliczeniu zaliczki na CIT-8 w wersji 21 przenoszone są do kolumny Pozostałe. Wartości uzupełnione w poz. poz. 43-46, 53-62 oraz 69-70 przenoszone są na zaliczkę na CIT-8(21) dodaną w następnym miesiącu. Kwoty podlegają edycji.
Zaliczka na CIT-8, zakładka 2 CIT(E)
Kwoty w poz. 77-84 oraz 93-94 na formularzu zaliczki na CIT-8(21) podlegają edycji przez użytkownika.
Zaliczka na CIT-8, zakładka 3 CIT(F-L)
4. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(21). Umożliwiono uwzględnienie na deklaracji PIT-28(21) przychodów z kilku działalności prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu), dodanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. 5. Księgowość. Samochody. Dostosowano program do zmieniających się od 01.01.2019 roku przepisów dotyczących odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej. Zmiany dotyczą samochodów firmowych i obejmują:
 • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 100% wydatków na użytkowanie samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 75% wydatków na użytkowanie samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, ale wykorzystywanego do celów mieszanych (firmowych i prywatnych),
 • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 20% wydatków na użytkowanie samochodu będącego własnością właściciela firmy, ale nie będącego środkiem trwałym w firmie.
W związku z wyżej wymienionymi zmianami, od 01.01.2019 roku koszty samochodu właściciela należy księgować w programie Comarch ERP Optima bezpośrednio z poziomu rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów. Zmiana w module Księga Podatkowa Na formularzu kategorii o typie Koszty dodano domyślnie odznaczony parametr Księguj w koszty.
Formularz kategorii kosztowej
Zaznaczenie parametru przenosi się podczas importu kategorii z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych oraz poprzez mechanizm pracy rozproszonej pomiędzy bazami prowadzonymi w formie Księgi Podatkowej.
Uwaga
Jeżeli parametr Księguj w koszty zaznaczony zostanie na formularzu kategorii na której zaznaczono wcześniej parametr Podziel odliczenia to użytkownik powinien zweryfikować Kolumnę do księgowania do KPiR i wybrać przykładowo 13. Inne – tak, aby dokument został zaksięgowany do Księgi Podatkowej. Wynika to z tego, iż dotychczas tego typu dokumenty nie podlegały księgowaniu do KPiR z poziomu rejestru VAT/ ewidencji dodatkowej. Stosowano do nich natomiast tzw. “Kilometrówkę” i korzystano z opcji Rozliczenia samochodu.
Jeżeli na dokumencie wprowadzonym do rejestru VAT zakupu wybrano w pozycji dokumentu kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej na dokumencie. Jeżeli na dokumencie wybrano odliczenia Tak lub Warunkowo to do KPiR księgowana jest kwota netto przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii. Jeżeli na dokumencie wybrano odliczenia Nie to do KPiR księgowana jest kwota brutto przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii.
Uwaga
Wybór w nagłówku dokumentu w rejestrze VAT zakupu kategorii z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty nie powoduje zaksięgowania do KPiR kwoty przemnożonej przez % wskazany na formularzu kategorii. Aby na zapis księgowy trafiła kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii, kategoria ta musi zostać wybrana w pozycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu.
W przypadku ewidencji dodatkowej kosztów:
 • jeżeli na dokumencie uzupełniono Kwoty dodatkowe i wskazano w nich kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota uzupełniona w pozycji Kwot dodatkowych przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wybranej w Kwotach dodatkowych,
 • jeżeli na dokumencie uzupełniono Kwoty dodatkowe i wskazano w nich kategorię bez zaznaczonego parametru Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest cała kwota uzupełniona w Kwotach dodatkowych,
 • jeżeli na dokumencie nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest kwota przemnożona przez % wskazany na formularzu kategorii do kolumny KPiR wskazanej na formularzu kategorii,
 • jeżeli na dokumencie nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię bez zaznaczonego parametru Księguj w koszty to podczas księgowania dokumentu na zapis w Księdze Podatkowej przenoszona jest cała kwota.
Uwaga
Kwota kosztu podlegająca księgowaniu do KPiR wyliczana jest jako suma pozycji, w których wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty, przemnażana przez % wskazany na formularzu kategorii, a następnie zaokrąglana i przenoszona do KPiR.
Podczas próby dodania od 01.01.2019 r. w menu Księgowość/ Samochody/ Ewidencja samochodów na zakładce [Koszty] oraz [Rozliczenia] dokumentu związanego z samochodem właściciela pojawia się komunikat: Od 01.01.2019 roku koszty samochodu właściciela należy księgować bezpośrednio z rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów wskazując na pozycji kategorię ze wskazanym procentem kosztów. Zmiany w module Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus W przypadku modułu Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus użytkownik w schemacie księgowym o typie Rejestr zakupów VAT oraz Ewidencja kosztów powinien samodzielnie wskazać, w jakiej wysokości koszty z poszczególnych dokumentów mają być księgowane.
Przykład
Aby zaksięgować w koszty 75% kwoty netto, w schemacie księgowym o typie Rejestr zakupów można wskazać: W polu Kwota: ROUND(@Netto*0.75,2) W polu Warunek: @KategoriaElem =’Kod kategorii' Aby zaksięgować w koszty 75% kwoty VAT można wskazać: W polu Kwota: ROUND (@Vat*0.75,2) W polu Warunek: @Odliczenia ='NIE' AND @KategoriaElem =’Kod kategorii' Aby zaksięgować 25% kwoty netto można wskazać: W polu Kwota: @Netto - ROUND(@Netto*0.75,2) W polu Warunek: @KategoriaElem =’Kod kategorii' Aby zaksięgować 25% kwoty VAT (NKUP) można wskazać: W polu Kwota: @Vat - ROUND(@Vat*0.75,2) W polu Warunek: @Odliczenia ='NIE’ AND @KategoriaElem =’Kod kategorii' Aby zaksięgować pozostałą Kwotę VAT można wskazać: W polu Kwota: @Vat W polu Warunek: @Odliczenia ='TAK’
Podczas próby dodania od 01.01.2019 r. w menu Księgowość/ Samochody/ Ewidencja samochodów na zakładce Koszty oraz Rozliczenia dokumentu związanego z samochodem właściciela pojawia się komunikat: Od 01.01.2019 roku koszty samochodu właściciela należy księgować bezpośrednio z rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów. Więcej informacji w artykule Koszty samochodu właściciela od 1 stycznia 2019 r. 6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. Dostosowano program do zmieniających się od 01.01.2019 roku przepisów dotyczących korekty VAT- art.89a i art.89b ustawy o VAT – skrócono termin kwalifikowania dokumentów na zawiadomienie VAT-ZD ze 150 do 90 dni od terminu płatności. Zmiany dotyczą zarówno zawiadomienia o typie Sprzedaż, jak i Zakup. Dokumenty, dla których 90 dni od terminu płatności przypada przed 01.01.2019 r., kwalifikowane są na zawiadomienie VAT-ZD w miesiącu/ kwartale, w którym upłynęło 150 dni od terminu płatności. Dokumenty, dla których 90 dni od terminu płatności przypada po 31.12.2018 r., kwalifikowane są na zawiadomienie VAT-ZD w miesiącu/ kwartale, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności. 7. Biuro Rachunkowe. CIT-8. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(21) z załącznikami: CIT-8/O(13), CIT-D(6), CIT-BR(4), CIT-ST(7) CIT-ST/A(5) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem, eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje. Udostępniono także nowy wzór zaliczki CIT-8(21) wraz z załącznikiem CIT-8/O(13). 8. Biuro Rachunkowe.Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera: PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8); PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami PIT/B(16), PIT/BR(3), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT2K(8), PIT/Z(7), PIT/ZG(6); PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikiem PIT/B(16), PIT/BR(3), PIT/ZG(6), PIT/Z(7); PIT-11(24) wraz z załącznikiem PIT-R(19); PIT-8AR(7); PIT-4R(8) oraz zaliczki na PIT-8AR(15). Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w terminie późniejszym po opublikowaniu struktur plików e-Deklaracji.

Zmiany

1. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(18), PIT-36(22) oraz PIT-36L(11). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 2. Księgowość kontowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na CIT-8(20). Naliczenie korekty zaliczki oraz jej wydruk na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Księgowość. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21), PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-37(24). Załącznik PIT/O(23) oraz PIT/D(27). Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka. 4. Rejestry VAT. Wprowadzono skalowanie załączników wyświetlanych na oknie podglądu dokumentu. 5. Księgowość. Samochody. Rozliczenia samochodu. Zmieniono nazwę wydruku dostępnego na zakładce [Przejazdy] z: Ewidencja samochodowa – Zestawienie przejazdów do VAT na: Ewidencja samochodowa – Zestawienie przejazdów do VAT i w koszty.

Poprawiono

1. Księgowość. Zaliczka na PIT-36L(5). Suma kwot z poz. 23 Straty z lat ubiegłych oraz 24 Składki na ubezpieczenia społeczne ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 21 Dochód. 2. Rejestr VAT sprzedaży. Do deklaracji VAT-7. Na wydruku Zestawienia transakcji/ Ewidencja usług świadczonych poza terytorium kraju uwzględniane są transakcje wewnątrzunijne – podatnikiem jest nabywca oraz pozaunijne – podatnikiem jest nabywca. 3. Rejestr VAT sprzedaży. Do deklaracji VAT-UE. Jeżeli w filtrze pod listą w polu Rodzaj wybrano Bez usług to na wydruku Zestawienie transakcji/ Wg numeru NIP dokumenty z zaznaczonym parametrem Inny kurs do księgowania przeliczane są po kursie do VAT. 4. Rejestr VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych - podatnikiem jest nabywca wprowadzonych w menu Handel/ Faktury zakupu, jeżeli w nagłówku i pozycji faktury wybrano kategorię, na której formularzu ustawiono odliczenia na Nie, to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu odliczenia ustawiane są na Nie 5. Biuro rachunkowe. W specyficznych przypadkach podczas uruchamiania aplikacji Biuro Rachunkowe logowanie do programu było wydłużone i pojawiał się komunikat Niewłaściwa wersja bazy danych. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

Sprzedaż wyrobów węglowych

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady sprzedaży i ewidencjonowania wyrobów węglowych. W celu zastosowania zwolnienia od akcyzy, transakcje z finalnym nabywcą węglowym, zamiast dokumentem dostawy wyrobów węglowych będą dokumentowane wyłącznie Fakturą Sprzedaży oraz oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące udokumentowania zwolnienia od akcyzy w przypadku przekazania wyrobów węglowych pracownikom w ramach tzw. deputatów węglowych. W takim przypadku, z uwagi na to, że nie dochodzi do sprzedaży tych wyrobów i pracodawca nie wystawia faktury, będzie on zobowiązany do sporządzenia kwartalnej listy uprawnionych odbiorców. Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany do pobrania od pracownika oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych według tych samych zasad jak przy sprzedaży wyrobów węglowych osobie fizycznej. Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się również zakres danych wykazywanych w ewidencji akcyzowej prowadzonej przez sprzedawców wyrobów węglowych. Zamiast dotychczasowego obowiązku umieszczania numerów i dat wystawionych dokumentów dostawy, wprowadzono wymóg umieszczania daty wystawienia i numeru faktury, z której wynika zapłata należności za wyroby węglowe sprzedane przez pośredniczący podmiot węglowy. Konsekwencją zniesienia dokumentów dostawy jest zniesienie obowiązku przesyłania do organów podatkowych kwartalnego zestawienia wystawionych dokumentów dostawy.

Oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia

Dla uniknięcia generowania dodatkowego dokumentu, ustawodawca przewidział możliwość umieszczenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia w treści Faktury Sprzedaży dokumentującej sprzedaż pod warunkiem jej czytelnego podpisania. Dodatkowo, utrzymany został brak obowiązku stosowania faktury i pobierania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych w przypadku ich sprzedaży w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg. Niezbędnymi elementami oświadczenia finalnego nabywcy wyrobów węglowych będącego przedsiębiorcą (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) są:
 • nazwa, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
 • data i miejsce złożenia oświadczenia,
 • czytelny podpis składającego oświadczenie.
W przypadku, gdy finalnym nabywcą wyrobów węglowych będzie osoba fizyczna (np. nabywająca węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego), oświadczenie musi zawierać:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany,
 • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
 • datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz
 • czytelny podpis składającego oświadczenie.
Na potrzeby dokumentowania sprzedaży węgla na karcie kontrahenta, na zakładce [Ogólne] dodano pole Dok. tożsamości. W przypadku kontrahenta, który jest osobą fizyczną należy podać rodzaj i numer dowodu tożsamości (w przypadku dowodu osobistego wystarczy sam numer). Pole to zostało dodane również na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent]. Wartość na FS jest przenoszona z karty kontrahenta wybranego na dokument, z możliwością ręcznej edycji podczas wystawiania faktury (przydatne w przypadku klientów niezarejestrowanych w systemie). Informacja o dokumencie tożsamości jest pobierana z Faktury Sprzedaży na wydruk oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.
Umowa na dostawy węgla
W przypadku zawarcia okresowej umowy na dostawę wyrobów węglowych pomiędzy sprzedawcą a finalnym nabywcą węglowym, oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia może zostać złożone w treści tej umowy, pod warunkiem każdorazowego dokumentowania sprzedaży wyrobów Fakturą Sprzedaży. W związku z tym na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] dodano parametr Umowa na dostawy węgla. Należy go zaznaczyć jeśli zachodzi powyższy warunek. Parametr jest również dostępny na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent]. Jego ustawienie na fakturę jest przenoszone z karty kontrahenta, z możliwością ręcznej zmiany przez użytkownika. Jeśli parametr jest zaznaczony na Fakturze Sprzedaży, wówczas na wydruku Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza nie jest drukowane oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia. W przeciwnym wypadku, przy sprzedaży węgla powyżej 200 kg, oświadczenie zostanie wydrukowane na fakturze.
Wydruk oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia w treści Faktury Sprzedaży
Dla Faktur Sprzedaży wystawionych od 01.01.2019 r. na wydruku Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza drukowane są kody CN oraz ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach. Jeśli towar na Fakturze Sprzedaży występuje w innej jednostce miary niż kg, to pod ilością z dokumentu, drukowana jest ilość w przeliczeniu na kg ( na podstawie przelicznika ustalonego na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] w sekcji Akcyza na wyroby węglowe). Jeśli na formularzu Faktury Sprzedaży na zakładce [Kontrahent] nie jest zaznaczony parametr Umowa na dostawy węgla oraz dla któregokolwiek z kodów CN łączna suma ilości towaru przekracza 200 kg, na wydruku faktury drukowane jest oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Deputaty węglowe

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące udokumentowania zwolnienia od akcyzy w przypadku przekazania wyrobów węglowych pracownikom w ramach tzw. deputatów węglowych. W takim przypadku, z uwagi na to, że nie dochodzi do sprzedaży tych wyrobów, pracodawca nie wystawia faktury. Przekazanie węgla pracownikom w ramach deputatu węglowego należy w programie realizować poprzez dokumentu Rozchodu Wewnętrznego. Pracodawca będzie zobowiązany do pobrania od pracownika oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych według tych samych zasad jak przy sprzedaży wyrobów węglowych osobie fizycznej. W tym celu z poziomu formularza Rozchodu Wewnętrznego został dodany wydruk Akcyza (GenRap)/ Oświadczenie. Na formularzu Rozchodu Wewnętrznego na zakładce [Kontrahent] dodano pole Dokument tożsamości, z karty pracownika pobierany jest numer dowodu osobistego bądź numer paszportu jeśli nie podano numeru dowodu. Dokument tożsamości jest drukowany na oświadczeniu. Dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany do sporządzenia kwartalnej listy uprawnionych odbiorców zawierającej:
 • imię i nazwisko,
 • numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer PESEL.
Tę listę należy sporządzić na podstawie Rozchodów Wewnętrznych wystawionych na potrzeby udokumentowania deputatu węglowego, można ją wydrukować z poziomu Ewidencji wyrobów węglowych (menu Handel/ Inne). W tym celu należy wybrać wydruk Zestawienie odbiorców deputatu węglowego (GenRap)/ Wzór standard.

Ewidencje prowadzone przez sprzedawców wyrobów węglowych

Ewidencja: Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się zakres danych wykazywanych w ewidencji akcyzowej prowadzonej przez sprzedawców wyrobów węglowych. Zamiast dotychczasowego obowiązku umieszczania numerów i dat wystawionych dokumentów dostawy, wprowadzono wymóg umieszczania daty wystawienia i numeru Faktury Sprzedaży, z której wynika zapłata należności za wyroby węglowe sprzedane przez pośredniczący podmiot węglowy. Te dane są zawarte na obecnym wydruku ewidencji wyrobów węglowych. Zestawienie dokumentów dostaw: Konsekwencją zniesienia od 1 stycznia 2019 r. dokumentów dostawy jest zniesienie obowiązku przesyłania do organów podatkowych kwartalnego zestawienia wystawionych dokumentów dostawy.

Pozostałe nowości

1. Poczta Polska. Z poziomu listy przesyłek umożliwiono wydruk książki nadawczej. Opcja jest dostępna pod ikoną Drukuj książkę nadawczą.

Zmiany

1. SENT. Na zgłoszeniu, dla przewożonego towaru nie jest wymagane uzupełnienie wartości w polu Masa [kg].

Poprawiono

1. JPK_FA. Wyeliminowano duplikację pozycji w pliku JPK_FA w sytuacji kiedy do Faktury Sprzedaży zostały przekształcone dwie Faktury Pro Forma, na których występował ten sam towar. 2. Faktura Zaliczkowa. Poprawiono zapis Faktury Zaliczkowej do bufora w sytuacji kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczono Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy). 3. Sendit. Poprawiono nadawanie numeru listu przewozowego i adresu URL dla zleceń, w sytuacji kiedy w konfiguracji zaznaczono W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych. 4. Korekta do FS. Poprawiono zapis korekty do Faktury Sprzedaży powiązanej z korektą zbiorczą. 5. Wydruki Eko, logo. Poprawiono drukowanie logo, które posiada białe bądź przezroczyste tło. 6. Wydruk Eko Faktura. Poprawiono drukowanie kwoty słownie do zapłaty. 7. Poczta Polska. Zlecenia zatwierdzone i przekazane do nadania seryjne, w serwisie e-Nadawcy są rejestrowane na kontrahenta, który w programie został wskazany jako odbiorca zlecenia.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Atrybuty grupujące. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z e-Sklepem w wersji 2019, dla atrybutów grupujących, jedynym zalecanym formatem będzie lista.

CRM

CRM

Poprawiono

 1. Oferta handlowa. Poprawiono aktualizację ceny na ofercie handlowej po zmianie opcji Cena Kontrahenta na dokumentach, które były wcześniej zapisane do bufora.
 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail, w przypadku gdy na operatorze zaznaczona jest blokada „Informacja o upływie okresu gwarancyjnego”, oraz kończy się gwarancja na program.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Edycja wydruku – domyślny format. Na formularzu konfiguracji wydruku seryjnego wartość pola Domyślny format jest aktualizowana od razu po zmianie parametru Pliki PDF łącz w jeden dokument.

2. Definiowalna nazwa wydruków. W przypadku plików z wydrukami generowanych przez Automat windykacji oraz przez Automat faktur cyklicznych umożliwiono tworzenie nazw plików przy wykorzystaniu zmiennych dynamicznych odwołujących się do poszczególnych dokumentów.

3. Formularz kategorii. Na formularzu kategorii o typie koszty, w przypadku ustawionego rodzaju księgowości księga podatkowa, udostępniono parametr Księguj w koszty z domyślnie ustawioną wartością 75%. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Działanie parametru opisane zostało w części księgowej ulotki.

4. Zmiana kolejności wierszy na listach. Umożliwiono zmianę kolejności wierszy na listach w przypadku, gdy ilość pokazywanych elementów nie mieści się na ekranie.

5. Informacje techniczne. W przypadku zalogowania się do programu w trybie tylko do odczytu umożliwiono otwarcie okna Informacje techniczne dostępnego z poziomu Pomoc/ O programie.

6. Informacja dla operatora. Po zatwierdzeniu komunikatu „Aby powiększyć obszar roboczy programu możesz użyć przycisku do zwijania wstążki„, nie pokazuje się on już więcej dla określonego operatora.

Poprawiono

1. Aktualizacje automatyczne. Umożliwiono instalowanie automatycznych aktualizacji do programu w przypadku, kiedy program uruchomiony został na koncie użytkownika Windows nie będącego administratorem.

2. Zwalnianie licencji. Na oknie Informacje Techniczne na zakładce [Zalogowani użytkownicy] umożliwiono zwalnianie licencji zajętych przez wybranego Użytkownika poprzez opcję dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz poprzez naciśnięcie klawisza <Delete>.

3. Zapisywanie pliku z wydrukiem na dysk. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym umożliwiono zastępowanie istniejącego pliku z wydrukiem podczas zapisu pliku o tej samej nazwie.

4. O programie. W oknie Pomoc/ O programie widniała informacja dostępności nowszej wersji programu. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Ulga na złe długi i termin płatności przekroczony o 90 dni. Od 01.01.2019 roku ulega zmianie kryterium, które pozwala na korektę VAT z tytułu ulgi na złe długi. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną jeśli nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. W związku z tym w programie zostały wprowadzone zmiany na następujących raportach:

 • Informacje bieżące dla Kasa/Bank, raport przychodowe przeterminowane do VAT
 • Informacje bieżące dla Kasa/Bank, raport rozchodowe przeterminowane do VAT
Informacje bieżące – Dok. przychodowe przeterminowane do VAT
Na obu raportach wyświetlanych od 01.01.2019 roku prezentowane są nierozliczone dokumenty, których termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.
 • Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień.
Lista nierozliczonych dokumentów na dzień
Po zaznaczeniu parametru Korekta – Do VAT i wpisaniu w polu Dokumenty na dzień daty 01.01.2019 lub późniejszej na liście zostaną wyświetlone dokumenty dla których termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni, a w kolumnie Po terminie do VAT zostanie wyświetlona ilość dni jaka minęła od momentu zakwalifikowania dokumentu do ulgi na złe długi.

Poprawiono

1. Wydruk noty odsetkowej i ponaglenia zapłaty a informacja o jednostce samorządowej. Na wydruku noty odsetkowej i ponagleniu zapłaty, gdy w definicji wydruku zaznaczono parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku, w sekcji Nadawca i Jednostka organizacyjna drukowały się tylko dane jednostki samorządowej. Wydruk poprawiono.

2. Automatyczny zapis kasowy, a schemat numeracji. W przypadku gdy w schemacie numeracji wskazanym jako Typ dokumentu dla rejestru sprzedaży/zakupów (Konfiguracja / Firma / Księgowość/ Płatności do rejestru VAT) jednym z członów numeracji jest rejestr, następowało niepoprawne numerowanie zapisów kasowych. Problem dotyczył tylko automatycznych zapisów kasowych dla dokumentów gotówkowych wprowadzonych do rejestru VAT, w przypadku gdy Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych (Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Parametry) nie był zaznaczony. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.1.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.1.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2018.7.1 lub wyższa
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2018.6.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.6.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2.1
Comarch ERP Altum2018.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Nowości i zmiany w wersji 2019.0.1

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1.  Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.10.2018: Wskaźnik  waloryzacji =  100,1% Wartości obowiązujące od 01.01.2019: Najniższe wynagrodzenie dla etatu =  2250,00 zł Minimalna stawka godzinowa dla umów = 14,70 zł Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 835). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.( Dz.U. 2018 poz. 1794). 2. E-Teczka. Wprowadzono funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, która ma na celu ułatwienie przechowywania akt pracowniczych. Funkcjonalność jest dostępna w module Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus z poziomu listy pracowników oraz z formularza pracownika za pomocą przycisku e-Teczka . Po wybraniu opcji e-Teczka widoczna jest lista dokumentów pracownika w kontekście, którego została wywołana w podziale na części. W standardzie dostępne są trzy predefiniowane części A, B i C. W części A powinny być gromadzone dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie; w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, a w części C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Z poziomu e-Teczki pracownika można dodawać dokumenty, przeglądać oraz usuwać.Z poziomu listy e-Teczek pracowników Użytkownik może w łatwy sposób odszukać określony dokument po jego tytule, numerze lub dacie dodania. Dokumenty do e-Teczki mogą być dodawane przez Użytkowników ręcznie w postaci skanów oraz podczas wykonywania wydruków w programie. Dodawanie dokumentów standardowo wykonuje się za pomocą przycisku . Na formularzu dodawanego dokumentu należy podać numer dokumentu, tytuł, część e-Teczki, do której ma być wpięty, datę dodania oraz załączyć plik. W e-Teczce można zapisywać tylko pliki typu PDF. Za pomocą przycisku    można wykonać operacje związane z dodaniem pliku PDF do dokumentu oraz zmianą lokalizacji dołączonego wcześniej pliku. Pliki można dodawać z dysku lokalnego lub dysku iBard. Dodatkowo za pomocą opcji Skanuj i zapisz jest możliwość jednoczesnego skanowania i dodawania plików do dokumentów. Dokumenty dodawane do e-Teczki mogą być zapisywane w bazie firmowej, na dysku lokalnym lub dysku iBard. W zależności od ustawień w konfiguracji dotyczących miejsca zapisu dokumentów menu dostępne pod przyciskiem  jest automatycznie dostosowywane. Funkcjonalność umożliwia także podpisywanie podpisem cyfrowym dodawanych plików. Jeśli dany Operator ma przypisany certyfikat w konfiguracji plik podczas dodawania do dokumentu zostanie automatycznie podpisany. Gdy operator dodaje dokument do e-Teczki po raz pierwszy i w konfiguracji nie ma ustawień odnośnie podpisu, wyświetli się lista podpisów zainstalowanych na danym stanowisku, z której będzie mógł wybrać odpowiedni podpis - wybrany w ten sposób podpis zostanie dołączony do pliku PDF w zapisywanym dokumencie.Z tego poziomu Użytkownik może również zdecydować, czy wybrany certyfikat ma zostać domyślnym dla danego operatora. Istnieje także możliwość dodania podpisu cyfrowego do podświetlonego pliku PDF, który został wcześniej zapisany do e-Teczki bez dołączenia podpisu cyfrowego za pomocą przycisku Dodaj podpis cyfrowy . Wydruki generowane dla pracowników mogą być dodawane do e-Teczki na dwa sposoby. W menu wydruków została dodana nowa opcja Dodaj do e-Teczki. Wywołany w ten sposób wydruk zapisze się jako plik PDF w dodanym automatycznie dokumencie w e-Teczce pracownika będącego podmiotem  danego wydruku, bez konieczności wykonania wydruku na drukarkę. Wykonanie wydruku na drukarkę także może automatycznie dodawać dokument do e-Teczki. W definicji wydruku dodano nowy parametr Zapisuj wydruk w formacie PDF w e-Teczkach pracowników w części ze wskazaniem na poziomie definicji danego wydruku, do której z części e-Teczki ma się dodawać dany wydruk. Po zaznaczeniu parametru, podpowiada się ta część e-Teczki, która jest w konfiguracji ustawiona jako domyślna, ale operator może ją zmienić. Ustawienia dotyczące funkcjonalności e-Teczka są dostępne w nowej gałęzi w [Konfiguracja/Program/Płace/e-Teczka] dla operatora posiadającego uprawnienia administratora. Z tego poziomu należy określić sposób zapisywania dokumentów w e-Teczce. Do wyboru są trzy opcje: 
 • firmowa baza danych (domyślne ustawienie) – pliki PDF będą zapisywane jako dane binarne w firmowej bazie danych,
 • dysk lokalny – zapis plików PDF we wskazanej lokalizacji na lokalnym dysku,
 • dysk iBard – zapis plików PDF we wskazanej lokalizacji na dysku iBard.
W przypadku ustawienia opcji dysk lokalny lub iBard należy dodatkowo podać katalog przechowywania plików. W obrębie wskazanego katalogu, podczas dodawania dokumentów do e-Teczek pracowniczych, załączone pliki PDF będą zapisywane w podkatalogu dla danej firmy i dodatkowo w podkatalogu dotyczącym danego pracownika W sekcji Parametry zapisu dokumentów w e-Teczce znajduje się lista ze strukturą e-Teczki. Standardowo dodane są w niej 3 pozycje: Część A, Część B i Część C, z oznaczeniem, która z nich ma być traktowana jako domyślna przy zapisywaniu nowych dokumentów do e-Teczki. Jako domyślna część ustawiona jest Część B. Użytkownik może dodać niestandardowe części, a także zmieniać ustawienie, która z części jest domyślna. Sekcja Certyfikaty podpisów dla dokumentów w e-Teczce zawiera ustawienia dotyczące podpisywania plików PDF dodawanych do e-Teczki. Z tego poziomu można przypisać operatorom domyślne ustawienia dotyczące kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
E-Teczka – konfiguracja programu
3. Kontrola okresu zasiłkowego. Wprowadzono kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego. Podczas wprowadzania nieobecności Zwolnienie chorobowe na formularzu nieobecności wyświetlana jest informacja o wykorzystanej do tej pory łącznej liczbie dni chorobowego przypadającego w okresie zasiłkowym. Do limitu wliczane są poprzednie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresy, między którymi wystąpiła przerwa, ale które dotyczą tego samego okresu zasiłkowego (zaznaczony parametr Kontynuacja okresu zasiłkowego). W limicie nie są uwzględniane dni zwolnienia chorobowego, przypadające w okresie, gdy pracownik nie miał prawa do zasiłku, rozliczone w wypłacie jako Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Dodatkowo podczas zapisu formularza nieobecności typu Zwolnienie chorobowe, która powodowałaby przekroczenie limitu 182/270 dni pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru przez Użytkownika, czy cały okres nieobecności ma być zapisany jako zwolnienie chorobowe,  czy ma zostać podzielona i na dni powodujące przekroczenie limitu ma być wprowadzona nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Podczas seryjnego wstawiania nieobecności w trybie automatycznym w razie wpisania nieobecności Zwolnienie chorobowe w wymiarze, który spowodowałby przekroczenie limitu 182/270 dni, nieobecność nie zostanie dodana, a w logu pojawi się odpowiednia informacja. Podczas importu nieobecności z arkusza Excel, z Comarch ERP Migrator oraz e-Zwolnień z PUE nie ma kontroli limitu dni zasiłku chorobowego.
Kontrola okresu zasiłkowego
4. Limit urlopu pierwsza praca. Dodano nowy sposób ustalania miesiąca pracy dla pracownika podejmującego pierwszą pracę, zatrudnionego w trakcie miesiąca, podczas wyliczania limitu urlopu wypoczynkowego. Nowy sposób wyliczania jest oparty na parametrze Limit urlopu pierwsza praca – upływ miesiąca w dniu, który datą poprzedza dzień zatrud. dostępnym z poziomu [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry]. Działanie parametru:
 • Zaznaczony – upływ miesiąca pracy następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. pracownik, który podjął pracę 6 lipca otrzyma 1/12 z 20 dni limitu z dniem 5 sierpnia, 5 września, 5 października, 5 listopada i 5 grudnia.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników podejmujących pierwszą pracę zatrudnionych w trakcie miesiąca za pełny miesiąc pracy przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.
5. Urlop wypoczynkowy dla pracowników podejmujących pierwsza pracę oraz pracowników tymczasowych. Wprowadzono kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę, tak aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy. W przypadku próby wprowadzenia większej niż przysługująca liczby dni urlopu pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana jako urlop wypoczynkowy pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres. 6. PKZP. Rozbudowano funkcjonalność PKZP (moduł Płace i Kadry Plus) o udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających do pożyczek wcześniej już wypłaconych oraz umożliwiono edycję harmonogramu spłat. Z poziomu listy pożyczek pracownika dodano możliwość wykonania aktualizacji niespłaconej pożyczki za pomocą przycisku i wprowadzenie kwoty pożyczki uzupełniającej w polu Dopłata. Po wpisaniu kwoty dopłaty automatycznie przeliczy się wartość pożyczki. Zostanie ona powiększona o wpisaną kwotę. Na formularzu pożyczki Użytkownik ma także możliwość wprowadzenia numeru umowy oraz opis.
Formularz pożyczki PKZP
Po wykonaniu aktualizacji należy dodać nowy harmonogram spłat, który będzie uwzględniał pozostałą do spłaty kwotę z pierwotnej pożyczki oraz kwotę dopłaty. Po odnotowaniu dopłaty pożyczki należy ją wypłacić na liście płac typu Pożyczka. W wypłatach spłaty rat kapitałowych oraz odsetkowych zostaną naliczone zgodnie z nowym harmonogramem. Z poziomu listy pożyczek Użytkownik posiada również dostęp do zapisów historycznych pożyczki . Wprowadzono także zmiany w harmonogramach spłat. Umożliwiono edytowanie niezablokowanego harmonogramu. Użytkownik może zmieniać wyliczone kwoty rat kapitałowych i odsetkowych, a także dodawać oraz usuwać raty. Za pomocą przycisku Usuń można usunąć tylko ostatnią pozycję harmonogramu. Podczas edycji oraz zapisu harmonogramu kontrolowane jest czy suma rat kapitałowych jest zgodna z kwotą pożyczki. 7. Wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego według stawki zaszeregowania. Umożliwiono naliczanie wyrównania wynagrodzenia zasadniczego według stawki pracownika w przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu. Naliczania wyrównania wynagrodzenia jest uzależnione od parametru „Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania”  dostępnego z poziomu [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry]. Zaznaczenie parametru spowoduje naliczenie w wypłacie składnika „Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.”, Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki (oddel.) (w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę)., 8. Algorytm 12. W algorytmie 12 w funkcji Nieobec() oraz NieobecCalodzienne() umożliwiono odwołanie się do urlopu na żądanie. W drugim parametrze odnoszącym się do rodzaju nieobecności dodano nową pozycję Const.UrlNaZadanie Dla tej opcji trzeci parametr nie jest sprawdzany. Ustawienie nowego parametru spowoduje zwrócenie liczby dni lub godzin urlopu na żądanie pracownika w podanym okresie. 9. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3.  Wprowadzono automatyczne ustawianie zakresu dat, z jakiego mają być wykazane składniki miesięczne oraz okresowe na wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3, na podstawie wpisanej daty nieobecności w polu "Zaświadczenie dla nieobecności w dniu". W oknie ustalenia wartości parametrów przed wydrukiem dodano parametr Automatycznie ustalany okres wyliczenia składników wynagrodzenia, którego zaznaczenie powoduje automatyczne ustalenie okresu dla składników miesięcznych i okresowych. Po jego odznaczeniu Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia zakresu dat.
Zaświadczenie płatnika składek z-3
10. Wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7. Dostosowano wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl oraz zmieniono jego nazwę. 11. Kalendarz. Do listy świąt dodano święto z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 12.11.2018.

Zmiany

1. Kalendarz pracownika. Wprowadzono zmiany w wyświetlaniu informacji dotyczących wymiaru oraz czasu pracy w planie pracy oraz kalendarzu (Nie)obecności w przypadku zatrudnienia/zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca. W miesiącu zatrudnienia/zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca została dodana informacja o wymiarze przypadającym w okresie zatrudnienia. Czas pracy w dniach i godzinach jest zawężony do okresu zatrudnienia. Dodatkowo dni przypadające poza okresem zatrudnienia zostały wyraźnie oznaczone .  - dni pracy poza okresem zatrudnienia,  - dni wolne poza okresem zatrudnienia,  - dni świąteczne poza okresem zatrudnienia.
Widok czasu pracy pracownika zatrudnionego 15.10.2018
2. Nieobecności. Uporządkowano wyświetlanie przyczyn nieobecności w zależności od wybranego typu absencji podczas indywidualnego oraz seryjnego dodawania nieobecności dla pracowników oraz właścicieli. W rozliczonych nieobecnościach z wybraną przyczyną, która dla tego typu nieobecności została ukryta w wersji 2019.0.1 przyczyna nie będzie zmieniana. Zmiana przyczyny na domyślną dla nierozliczonych nieobecności dodanych we wcześniejszych wersjach nastąpi podczas zapisu nieobecności, jeśli ta nieobecność po konwersji będzie edytowana przez Użytkownika. 3. Lista nieobecności. Na oknie listy nieobecności pracownika dodano kolumnę ‘Nieobecność na żądanie’, w celu wyszczególnienia informacji dotyczącej udzielonego pracownikowi urlopu na żądanie. 4. Typy nieobecności. Wprowadzono zmiany w rozliczaniu niestandardowych nieobecności. Zdefiniowane przez Użytkownika typy nieobecności, które w konfiguracji mają ustawioną opcję ‘Rozliczać w dniach kalendarzowych’, powiązane z typem wypłaty naliczanym algorytmem 10 są rozliczane w dniach kalendarzowych, a nie dniach pracy, jak do tej pory. 
5. Ergonomia:
 • Kalendarz Standard. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.0.1 w kalendarzu Standard automatycznie zostaną naniesione święta na rok 2019.
 • Plan pracy/(Nie)obecności. Wprowadzono automatyczne podpowiadanie miesiąca zgodnego z okresem Do wybranej listy płac w czasie pracy oraz planie pracy pracownika, wywołanych z poziomu okna Wypłaty pracowników.
6. Zmieniono domyślne ustawienie parametrów dotyczących deklaracji ZUS dostępnych w [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry]. Od wersji 2019.0.1 w nowych bazach domyślnie zaznaczone są parametry:
 • Wykazuj na deklar. ZUS wypłatę pracownika po wyrejestrowaniu z kodem 3000”,
 • „Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników”,
 • „Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat”.
7. Parametr „Przyrównanie podstawy chorobowego ucznia do minimalnej stawki”. W nowych bazach parametr „Przyrównywanie podstawy chorobowego ucznia do minimalnej stawki” dostępny w [Konfiguracja / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON] domyślnie nie będzie zaznaczony. 8. Typy wypłat:
 • Na formularzu typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] zmieniono opis pola Pozycja RP‑7 na Pozycja ERP-7.
 • Dodano nową pozycję ERP-7 Składnik niepodlegający ubezp. społ. Składnik, który będzie miał ustawioną tą pozycję zostanie wykazany na Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 w tabeli z wypłaconymi kwotami wynagrodzenia/uposażenia w kolumnie 5.
9. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zmieniono sposób wliczania dodatków do podstawy ekwiwalentu, które mają ustawioną metodę wliczania jako wliczać jak zasadnicze oraz wliczać aktualną wartość. Po zmianie do podstawy zostanie uwzględniona kwota składnika podstawowego. W przypadku zatrudnienia/ zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca dodatek jest dopełniany do kwoty należnej za pełny miesiąc. 10. Algorytm 12. Wprowadzono zmiany w działaniu funkcji CzasOdchylka() podczas naliczania wypłaty z dodatkiem odwołującym się do tej funkcji. Po zmianie, czas pracy oznaczony jako nadgodziny do odebrania oraz czas wolny za nadgodziny jest uwzględniany już podczas naliczania wypłaty. We wcześniejszych wersjach odbiór nadgodzin wpływał na wyliczenia dopiero po przeliczeniu elementu w zapisanej wypłacie. 11. Formularz danych właściciela:
 • Po wskazaniu kodu tytułu ubezpieczenia 0570 na zakładce [4. Ubezpieczenie (etat)] na formularzu właściciela, automatycznie zostanie zaznaczony parametr „Nie naliczać FP dla podstawy poniżej minimalnej płacy” na zakładce [6.Inne informacje].
 • Wprowadzono zmiany podczas edycji dochodu deklarowanego. Po zaznaczeniu parametru dochód deklarowany pole Stawka będzie nieaktywne. Po odznaczeniu, od razu będzie można je edytować bez konieczności zapisywania formularza.
12. Opis analityczny dodatku. Zmieniono sposób generowania opisu analitycznego dodatków z poziomu listy pracowników. Opis analityczny będzie ustawiany zgodnie z opisem analitycznym pracownika ustawionym w ostatnim zapisie historycznym pracownika. Poprzednio opis analityczny był pobierany z pierwszego zapisu historycznego pracownika. 13. Dodatki – operacje seryjne. Wprowadzono zmiany w ustawianiu dat Wypłacany Od-Do na oknie parametrów dotyczących operacji seryjnych dla dodatków. Kilkukrotna zmiana rodzaju operacji nie spowoduje zmiany dat Wypłacany Od-do na domyślne, jeśli zostały wcześniej ustawione przez Użytkownika. 14. Deklaracja ZUS IWA. Wprowadzono walidację numeru PKD podczas generowania deklaracji ZUS IWA. W przypadku braku uzupełnienia rodzaju działalności wg PKD w konfiguracji firmy podczas naliczania deklaracji zostanie wyświetlony komunikat i dodatkowo Użytkownik zostanie przeniesiony do miejsca, gdzie należy go podać. 15. GUS Z-12. Umożliwiono wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy jako wynagrodzenie za nadgodziny w sprawozdaniu GUS Z-12. Na oknie eksportu dodano parametr Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jako godziny nadliczbowe. Działanie parametru:
 • Zaznaczony – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy będzie wykazane jako wynagrodzenie za nadgodziny,
 • Niezaznaczony – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy będzie wykazane jako wynagrodzenie za czas nominalny.
Dodatkowo umożliwiono wybór na oknie eksportu roku 2018. Podczas próby eksportu sprawozdania za rok 2018, w związku z brakiem formularza zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 16. Eksport/Import danych kadrowych do/z Excela. Umożliwiono import/eksport z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator dodatkowych danych kadrowych:
 • adresu zamieszkania oraz korespondencyjnego,
 • kodu urzędu skarbowego,
 • nieobecności urlop na żądanie.
17. Wydruk ‘Pracownicy z przychodami’. W oknie dotyczącym ustalenia wartości parametrów wydruku usunięto informację o PIT-40.

Poprawiono

1. Limit nieobecności:
 • Przeliczenie limitu nieobecności z poziomu formularza pracownika po przedłużeniu umowy, skutkowało zerowaniem liczby dni oraz godzin wykorzystanego urlopu. Poprawiono.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego, w przypadku przeliczenia limitu z poziomu formularza pracownika po odnotowaniu zmiany wymiaru etatu. Poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik posiadał zapis aktualizacyjny wykonany na datę zwolnienia niepoprawnie wyliczał się limit urlopu proporcjonalnego. Poprawiono.
2. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego/okolicznościowego/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:
 • Nieprawidłowo wyliczana była wartość wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu za niewykorzystany urlop naliczanego tylko z elementów z bieżącego miesiąca, w przypadku pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej, u którego w trakcie miesiąca została wykonana aktualizacja danych kadrowych.
 • W przypadku, gdy pracownik miał w danym miesiącu odnotowane nadgodziny do odbioru oraz czas wolny za nadgodziny, niepoprawnie naliczało się wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego. Czas przepracowany był pomniejszany o czas oznaczonym jako godziny do odbioru oraz zwiększany o godziny wprowadzone do odbioru. Poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną datę zwolnienia i z dniem kolejnym została mu przedłużona umowa, nadmiarowo w wypłacie naliczał się składnik ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’. Poprawiono.
 • W przypadku miesiąca, w którym pracownik miał zerowy czas pracy, do podstawy ekwiwalentu nie była uwzględniana wartość dodatku, który był wliczany metodą ‘Wliczaj aktualną wartość” oraz „Wliczaj jak zasadnicze”. Poprawiono.
 • W przypadku naliczania podstawy ekwiwalentu tylko z bieżącego miesiąca wszystkie dodatki były dopełniane niezależnie od ustawionego sposobu wliczania do ekwiwalentu. Poprawiono.
 • Dodatki wliczane do podstawy ekwiwalentu z bieżącego miesiąca były niepoprawnie dopełniane, gdy pracownik w poprzednich miesiącach miał rozliczone nadgodziny. Poprawiono.
3. Podstawa zasiłku chorobowego zleceniobiorcy:
 • W przypadku, gdy zleceniobiorca wraz z umową miał naliczany dodatek/potrącenie w wypłacie oraz posiadał umowy zawarte za wcześniejsze okresy, podstawa zasiłku chorobowego dzielona była przez niewłaściwą liczbę miesięcy. Poprawiono.
 • Poprawiono sposób uwzględniania miesięcy do podstawy zasiłku chorobowego zleceniobiorcy w przypadku zawarcia umowy od pierwszego dnia roboczego miesiąca, a nie pierwszego dnia miesiąca. Do podstawy zasiłku chorobowego nie zostanie uwzględniony miesiąc niepełny, czyli taki, w którym umowa nie została zawarta od pierwszego dnia miesiąca.
4. Składka zdrowotna:
 • Poprawiono sposób naliczania składki zdrowotnej w wypłacie etatowej z 50% kosztami uzyskania, w przypadku, gdy w obrębie tego samego miesiąca deklaracji wcześniej wypłacono pracownikowi na Innej liście płac dodatek bez ulgi, od którego także były naliczane 50% koszty.
 • Jeśli stypendysta zgłoszony tylko do ubezpieczenia społecznego, na liście płac o rodzaju Inne miał wypłacony dodatek oskładkowany, a nieopodatkowany oraz potrącenie, nadmiarowo naliczała się składka zdrowotna pobrana. Poprawiono.
5. Oddelegowanie do pracy za granicą. W przypadku, gdy pracownik miał naliczone w danym miesiącu deklaracji dwie wypłaty za czas oddelegowania i sumaryczny przychód w tym miesiącu był niższy niż minimalna podstawa ZUS, przeliczenie podstawy składek ZUS i podatku skutkowało wyrównaniem podstawy ZUS do kwoty minimalnej. Poprawiono. 6. Naliczanie podatku. Przy zaznaczonym parametrze „Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT” w wypłacie umów „Odsetki od pożyczek” i „Odsetki bankowe” podstawa opodatkowania była niepoprawnie zaokrąglana do pełnych złotych. Poprawiono. 7. Algorytm 12.
 • Typ wypłaty zdefiniowany algorytmem 12 liczony na podstawie wzorca płacowego typu kwota, sumującego składniki wynagrodzenia za 1 miesiąc, naliczony tylko za jeden dzień będący pierwszym dniem roku (1.01) zwracał kwotę z wypłaty za styczeń roku poprzedniego, zamiast za bieżący miesiąc. Poprawiono.
 • W przypadku, gdy wypłata pracownika obejmowała tylko 1 dzień pracy będący pierwszym dniem miesiąca, dodatek definiowany algorytmem 12 na podstawie wzorca płacowego sumującego składniki wynagrodzenia z 3 miesięcy łącznie z bieżącym miesiącem wykazywał błędną wartość. Poprawiono.
 • W sytuacji, gdy na kalendarzu nieobecności pracownika, została wprowadzona nieobecność na część dnia, niepomniejszająca czasu pracy (np. delegacja) funkcje liczące czas pracy zwracały nieprawidłową liczbę godzin. Poprawiono.
 • Dodatek zdefiniowany algorytmem 12 odwołujący się do czasu pracy, naliczany automatycznie lub dodany ręcznie w niezapisanej wypłacie, nie uwzględniał czasu pracy w strefie ‘czas pracy podstawowy’ z oznaczeniem W.PŁ, natomiast nadmiarowo zliczał ‘czas przerwy’ z oznaczeniem O.BM. Poprawiono.
8. Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia:
 • Po odnotowaniu pracownikowi nadgodzin do odebrania w bieżącym miesiącu (strefa ‘Czas przerwy, znacznik O.BM) w wypłacie nadmiarowo generował się składnik „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”. Poprawiono.
 • Podczas naliczania wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniany był niepoprawny czas pracy, gdy pracownik miał odnotowane w czasie pracy nadgodziny do odbioru oraz czas wolny za nadgodziny. Poprawiono.
9. Pożyczka PKZP. W przypadku ręcznego naliczenia raty pożyczki na liście płac o rodzaju „Inna”, w wypłacie etatowej w tym samym miesiącu nie pojawiała się automatycznie spłata kolejnej raty pożyczki. Poprawiono. 10. Okres zasiłkowy. Poprawiono zaznaczanie parametru Kontynuacja okresu zasiłkowego dla nieobecności Zwolnienie chorobowe. Dotychczas był zaznaczany automatycznie, gdy przerwa pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami chorobowymi wynosiła mniej niż 60 dni. Po zmianie parametr ‘Kontynuacja okresu zasiłkowego’ zostanie zaznaczony, gdy przerwa pomiędzy nieobecnościami wyniesie mniej lub równo 60 dni. 11. Prawo do zasiłku chorobowego od dnia. W przypadku przekroczenia przez pracownika 10 letniego stażu pracy poza firmą, w niektórych przypadkach nie zaznaczał się automatycznie parametr „Prawo do zasiłku chorobowego od dnia” na formularzu danych pracownika na zakładce [6. Inne informacje]. 12. Opis analityczny.
 • W przypadku gdy w trakcie miesiąca u pracownika, u którego wystąpiły nadgodziny został zmieniony sposób rozliczania czasu pracy z „Według zestawienia na „Według kalendarza” i jednocześnie w konfiguracji włączone są parametry „Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach” oraz „Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodnie z opisem czasu pracy” podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd naliczenia wypłaty: błąd w generowaniu opisu analitycznego”.
 • W przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną nieobecność typu urlop na część dnia, która nie pomniejsza czasu pracy i jednocześnie w konfiguracji włączony był parametr „Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach” pojawiał się komunikat o braku możliwości naliczenia wypłaty. Poprawiono.
 • Z poziomu formularza zapisanej umowy cywilnoprawnej niepoprawnie działało ustawianie opisu analitycznego. Poprawiono.
13. Deklaracja PIT-11. W przypadku, gdy standardowy dodatek został zamieniony na walutowy oraz w polu pozycja na deklaracji PIT została wybrana opcja PIT-4 lub PIT-11 na deklaracji PIT-11 wartość tego elementu w PLN nadmiarowo była wykazywana jako przychód. Poprawiono. 14. Kalendarz.W trybie pracy programu „tylko do odczytu” nie było możliwości zmiany miesiąca w kalendarzu (Nie)obecności oraz w Planie pracy. Poprawiono. 15. GUS Z-12. Przy generowaniu raportu GUS Z-12 w pozycji D9 Liczba dni urlopu niepoprawnie wykazywana była ilość dni urlopu pracownika, posiadającego więcej niż jedną pozycję limitu nieobecności za dany rok. Poprawiono. 16. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Typ wypłaty zdefiniowany jako nieoskładkowany wskaźnik wypłacany co n-miesięcy, który jest wliczany do podstawy zasiłku chorobowego nie był uwzględniany na Z-3 w tabeli ze składnikami okresowymi. Poprawiono. 17. Wydruk „Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły”. Poprawiono układ wydruku, gdy pracownik miał wykazanych dużo danych. Poprzednio tabelka ze „Składnikami należnymi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc” była przenoszona na następną stronę. 18. Współpraca z Comarch HRM. Podczas udostępniania wydruku do Comarch HRM, nadmiarowo pojawiał się komunikat świadczący o błędzie, choć wydruk generował prawidłowo się. Poprawiono.

Księgowość

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-8(9). W menu Rejestry VAT wprowadzono formularz Deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-8. Deklaracja jest dostępna, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczono parametr VAT-8. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach po konwersji. Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników, o których mowa w art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług , inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy – zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Deklaracja VAT-8 składana jest co miesiąc, do tego samego Urzędu Skarbowego co pozostałe deklaracje VAT. Lista deklaracji VAT-8 Na Liście deklaracji VAT-8 dostępne są kolumny:
 • Miesiąc – miesiąc, za który składana jest deklaracja.
 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Kwota – kwota z poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Jeżeli kwota > 0 to w Preliminarzu płatności generowane jest zdarzenie rozchodowe o numerze: DEK/Miesiąc/Rok/VAT8, na formularzu którego zaznaczany jest parametr Split payment.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
 • PRED – W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową informuje, czy na deklaracji dodano predekretację. Kolumna domyślnie ukryta.
Lista deklaracji VAT-8
Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Po dodaniu deklaracji VAT-8 za pomocą przycisku  w polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja złożenie zeznania, z możliwością zmiany na korekta deklaracji. Możliwość dodania korekty deklaracji VAT-8 istnieje również z poziomu listy deklaracji VAT-8, poprzez podświetlenie zablokowanej przed zmianami deklaracji, a następnie wciśnięcie przycisku . Na formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji VAT-8 po naciśnięciu przycisku  za pomocą predekretacji lub schematu księgowego. W związku z wprowadzeniem deklaracji VAT-8, w schematach księgowych o typie Deklaracje dodano nowe makra:
 • w polu Kwota:
  • @Vat8DoZaplaty – odwołuje się do kwoty z poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego na deklaracji VAT-8.
  • @Vat8Nadwyzka - odwołuje się do kwoty z poz. 24 Nadwyżka wpłat do rozliczenia na deklaracji VAT‑8.
  • @Vat8KorygDoZaplaty - odwołuje się do różnicy kwot z poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego pomiędzy deklaracją korygującą a deklaracją pierwotną VAT-8.
  • @Vat8KorygNadwyzka - odwołuje się do różnicy kwot z poz. 24 Nadwyżka wpłat do rozliczenia pomiędzy deklaracją korygującą a deklaracją pierwotną VAT-8.
 • w polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu): @Vat8Korygujaca – pozwala na zawężenie księgowania w zależności od tego, czy jest to deklaracja VAT-8 pierwotna, czy też korygująca.
Dotychczasowe makro @Dokument dostępne w polu Opis (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku księgowania deklaracji VAT-8 generuje opis: DEK/Miesiąc/Rok/VAT8. Z poziomu listy deklaracji VAT-8 dostępny jest wydruk Lista deklaracji/ Wzór standard. Dodatkowo z poziomu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr spr. zakładka [Do deklaracji VAT-7] dodano wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na Deklaracji VAT-8(9). Wydruk nie jest dostępny jeżeli w filtrze zaznaczono parametr Uwzględnić cały kwartał. Formularz deklaracji VAT-8(9) Formularz deklaracji VAT-8(9) służy do rozliczenia za okres od lipca 2018 r. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8(9) okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż lipiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od lipca 2018 roku. Poz. 10-19 na formularzu deklaracji VAT-8 wyliczane są automatycznie na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT sprzedaży. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:
Poz. Na VAT-8Stawka VATRodzaj fakturyRodzaj sprzedażyRodzaj transakcjiUwagi
10, 11wszystkieDowód wewnętrznyTowary,Wewnątrzunijna
Śr. TransportuWewnątrzunijna trójstronna
12, 13wszystkieDowód wewnętrznyUsługiEksport, Eksport – zwrot
14, 15wszystkieDowód wewnętrznyUsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna

16, 17

wszystkie

Dowód wewnętrzny
Towary,Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca
Śr. TransportuPozaunijny – podatnikiem jest nabywca
18, 19wszystkieDowód wewnętrznyUsługiKrajowa – podatnikiem jest nabywca Tylko podatnicy VAT czynni
W poz. 10-19 sumowane są transakcje danego typu, a następnie kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. 20 Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. Kwota jest ograniczana do kwoty z poz. 11 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Do poz. 22 Kwota nadwyżki wpłat do rozliczenia z poprzedniego miesiąca przenoszona jest kwota z poz. 24 Nadwyżka wpłat do rozliczenia z formularza deklaracji VAT-8 za poprzedni miesiąc. Użytkownik ma możliwość pomniejszenia tej kwoty. Jeżeli w poprzednim miesiącu kwota w poz. 24 wyniosła 0 lub w poprzednim miesiącu nie dodano deklaracji VAT-8 to użytkownik ma możliwość wprowadzania w poz. 22 dowolnej kwoty. Kwota w poz. 23 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego wyliczana jest jako różnica pomiędzy sumą kwot z poz. 11, 13, 15, 17 i 19 a sumą kwot z poz. 20, 21 i 22. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną to kwota w poz. 23 wynosi 0. Kwota w poz. 24 Nadwyżka wpłat do rozliczenia wyliczana jest jako różnica pomiędzy sumą kwot z poz. 20, 21 i 22 a sumą kwot z poz. 11, 13, 15, 17 i 19. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną to kwota w poz. 24 wynosi 0. Do poz. 26-29 pobierane są dane wprowadzone w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WW. Użytkownik ma możliwość ich edycji. Adres e-mail podlega walidacji.
Deklaracja VAT-8(9), zakładka 1 C-E
Użytkownik po zablokowaniu deklaracji VAT-8 przed zmianami ma możliwość jej wysyłki do systemu e‑Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.
Deklaracja VAT-8(9), zakładka 2 e-Deklaracje
2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) do systemu e-Deklaracje. 3. Opis analityczny. Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na dokumentach handlowych ((Dokument Tax Free, Dokument Wewnętrzny Sprzedaży, Dokument Wewnętrzny Zakupu, Paragony) oraz magazynowych (Kompletacja – Przyjęcie Wewnętrzne Produktu, Kompletacja – Rozchód Wewnętrzny Składników, Przesunięcie Międzymagazynowe, Przyjęcie Kaucji, Przyjęcie Wewnętrzne, Przyjęcie Zewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny, Wydanie Kaucji, Wydanie Zewnętrzne), a także księgowania wyżej wymienionych dokumentów według opisu analitycznego. Użytkownik może uzupełnić opis analityczny na wyżej wymienionych dokumentach „ręcznie” lub wygenerować go za pomocą przycisku  lub przycisku <F8> na podstawie zdefiniowanego wcześniej opisu na towarze. Aby opis analityczny ze słownika (towaru) w całości przeniósł się na dokument należy ustawić takie same wymiary na słowniku, jak i na dokumencie, na którym wybierany jest dany słownik. Jeżeli wymiary będą różne to na dokument zostanie przeniesiony tylko opis z elementami dla wymiarów, które pokrywają się na słowniku i na dokumencie. Ponowne użycie ikony pioruna powoduje nadpisanie poprzedniego opisu nowo wygenerowanym. Na wyżej wymienionych dokumentach handlowych i magazynowych użytkownik ma możliwość wyboru pozycji:
 • Pozycja/Lp/Kod towaru/[Kwota netto pozycji].
 • Pozycja/Dokument/[Kwota netto dokumentu].
Na dokumencie WZ użytkownik dodatkowo ma możliwość wyboru pozycji:
 • Pozycja/Koszt_zakupu/Lp/Kod towaru/[Kwota kosztu zakupu pozycji].
 • Pozycja/Koszt_zakupu/Dokument/[Kwota kosztu zakupu dokumentu].
Opis analityczny na formularzu dokumentu WZ
Uwaga
Opis analityczny na dokumencie WZ należy wygenerować dopiero po zapisaniu dokumentu. Wynika to z tego, iż w przypadku WZ koszt zakupu wyliczany jest po zapisaniu dokumentu. Ponadto jeżeli użytkownik dokona zmian na dokumencie WZ (np. zmieni ilość) to po zapisaniu dokumentu powinien zmodyfikować opis analityczny (nie aktualizuje się on automatycznie).
Jeżeli przed anulowaniem dokumentu dodano do niego opis analityczny to w momencie anulowania dokumentu opis analityczny jest usuwany.
Uwaga
Jeżeli na dokumencie dodano opis analityczny związany z wymiarem, na formularzu którego odznaczono później dany typ dokumentu to na tym dokumencie nie ma możliwości modyfikacji istniejących pozycji opisu analitycznego. Użytkownik może je usunąć, a następnie wprowadzić nowe. Na nowych dokumentach tego wymiaru już nie będzie widać ale na dokumentach, które były wcześniej wprowadzone i opisane tym wymiarem nadal będzie można podglądnąć jakimi elementami ten wymiar był opisany.
Funkcjonalność księgowania dokumentów według opisu analitycznego opisana została w artykule Księgowanie według opisu analitycznego. 4. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Wprowadzono usprawnienia w generowaniu własnych oraz wzorcowych zestawień finansowych. Po wciśnięciu przycisku  na liście zestawień księgowych pojawia się okno Kreowanie zestawień finansowych, gdzie użytkownik ma możliwość wskazania, jakie zestawienia chce dodać.
Kreowanie zestawień księgowych, wybór rodzaju zestawień
Wybór opcji Własne pozwala na stworzenie spersonalizowanego zestawienia księgowego. Przycisk Następny przenosi do kolejnego okna, w którym użytkownik musi uzupełnić Symbol oraz Nazwę.
Kreowanie własnych zestawień księgowych, podstawowe dane
W kolejnym kroku należy zdefiniować kolumny zestawienia księgowego. Po dodaniu kolumny konieczne jest uzupełnienie Nazwy oraz Okresu. Jeżeli użytkownik nie doda żadnej kolumny to po wciśnięciu przycisku Następny pojawia się komunikat: Brak zdefiniowanych kolumn zestawienia spowoduje, że zestawienie nie zostanie przeliczone. Uzupełnij teraz kolumny wybierając opcję < Wstecz lub możesz je uzupełnić później z zakładki Kolumny na wybranym zestawieniu księgowym. W takim wypadku wybierz opcję Następny >.
Kreowanie własnych zestawień księgowych, definiowanie kolumn
Po wciśnięciu przycisku Zakończ użytkownik zostanie przekierowany na okno Pozycje zestawienia, w którym może dodać poszczególne pozycje i podpiąć do nich konta księgowe. Podczas dodawania nowej pozycji kursor ustawia się w polu Nazwa. Wybór w oknie kreatora opcji Wzorcowe pozwala na wygenerowanie zestawień finansowych zgodnych z Ustawą o rachunkowości. Zestawienia są tworzone w zależności od:
 • Typu podmiotu (spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka cywilna, osoba fizyczna, jednostka budżetowa, inny).
 • Rodzaju podatnika (jednostka duża, jednostka mała, jednostka mikro).
 • Działalności (handlowa, produkcyjna, usługowa).
 • Kosztów (4, 5).
Kreowanie wzorcowych zestawień księgowych, określanie parametrów
Uwaga
Po wyborze w polu Typ podmiotu opcji Jednostka budżetowa użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania Działalności oraz Rodzaju podatnika. W kolejnym oknie istnieje możliwość wyboru zestawień tylko dla jednostki budżetowej:
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy.
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Po określeniu wyżej wymienionych parametrów użytkownik ma możliwość wyboru, jakie zestawienia mają zostać utworzone.
Kreowanie wzorcowych zestawień księgowych, wybór zestawień do utworzenia
Po wciśnięciu przycisku Zakończ użytkownik zostanie przekierowany na listę zestawień księgowych. Konta do wzorcowych zestawień podpinane są na podstawie planu kont prof. Gierusza. Wzorcowe zestawienie nie zostanie utworzone jeżeli na liście istnieje już zestawienie o tym samym symbolu. Wzorcowe zestawienia wynikające z Ustawy o rachunkowości generowane od wersji programu 2019.01 mają w symbolu człon: [2]. Schemat numeracji pozycji zestawienia Na formularzu pozycji zestawienia w polu Schemat numeracji istnieje możliwość wskazania odpowiedniego członu numeracji. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród elementów analogicznych do tych dostępnych w nagłówku zestawienia.
Schemat numeracji pozycji zestawienia
Użytkownik ma możliwość wykorzystania oddzielnych schematów numeracji dla pozycji dodanych na tym samym poziomie zestawienia. Wybranie odrębnego schematu numeracji powoduje, że pozycja nie dziedziczy numeracji z nagłówka zestawienia. Jeżeli w ramach jednej gałęzi część pozycji dostępnych na tym samym poziomie ma zdefiniowany ten sam schemat numeracji to są one kolejno numerowane w obrębie tego schematu. Jeżeli w pozycji wybrano schemat numeracji inny niż domyślny to w polu Numer widnieje AUTO (aby po zapisaniu pozycji prawidło wyliczony został numer pozycji). We wzorcowych zestawieniach finansowych pozycje zawierające frazę „w tym” przyjmują w schemacie numeracji znak myślnika. Definiowanie pozycji nadrzędnych Istnieje możliwość wprowadzenie definicji w pozycji nadrzędnej. W pozycjach podrzędnych do gałęzi głównej, w której dodano definicję, opcja Sumowanie ze znakiem przyjmuje wartość bez sumowania i nie podlega edycji, co oznacza, że te pozycje podrzędne nie są sumowane do gałęzi głównej. Opcja Sumowanie ze znakiem jest aktywna w gałęzi podrzędnej jeżeli w gałęzi nadrzędnej nie uzupełniono definicji. Istnieje możliwość dodania pozycji podrzędnej do pozycji posiadającej definicję. Przenoszenie pozycji i kolumn Użytkownik ma możliwość dodania pozycji na tym samym poziomie pomiędzy już istniejącymi pozycjami zestawienia, dzięki możliwości zmiany kolejności pozycji w zestawieniu metodą „przeciągnij i upuść”. Zmiana jest możliwa zarówno w obrębie danego poziomu, jak i między poziomami. Za pomocą: - można dokonać zmiany na tym samym poziomie,  - można przenieść pozycję poniżej danej pozycji, - można przenieść pozycję powyżej danej pozycji. Pozycje zestawienia są automatycznie renumerowane, z zachowaniem indywidulanego schematu numeracji poszczególnych pozycji. W nagłówku zestawienia księgowego na zakładce [Kolumny] istnieje możliwość zmiany kolejności kolumn metodą „przeciągnij i upuść”. W oknie Wyniki zestawienia  kolumny wyświetlane są w kolejności ustawionej na zakładce [Kolumny]. Zestawienia nieaktywne Na formularzu nagłówka zestawienia na zakładce [Ogólne] dodano parametr Nieaktywne. Po jego zaznaczeniu zestawienie widnieje na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj nieaktywne. Podczas definiowania pozycji zestawienia nie ma możliwości odwołania się do nieaktywnego zestawienia.
Uwaga
Zmiana schematu numeracji pozycji, zmiana kolejności pozycji oraz oznaczenie zestawienia jako nieaktywnego nie jest możliwe dla zestawień księgowych systemowych.
5. Ewidencja Ryczałtowa. Wiele działalności właściciela. Umożliwiono wprowadzenie na formularzu Kwot indywidualnych dowolnej liczby działalności prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu). W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(13) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Zmiana na formularzu kwot indywidualnych właściciela Na formularzu Kwot indywidualnych właściciela dodano nowe zakładki: [Dz. gospodarcza] oraz [Najem], na których użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.
Kwoty indywidualne, zakładka 2. Dz. gospodarcza
Kwoty indywidualne, zakładka 3. Najem
Na każdej zakładce widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, Nie – działalność wprowadzona ręcznie. Dane można pobierać tylko z baz, w których jako rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową. Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu. W nowych bazach działalność podstawowa jest dodawana z domyślnym udziałem 100,000/100. W bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu dotychczasowe pole Udział w spółce dostępne na zakładce [Odliczenia] zastąpione zostało polem Udziały i przeniesione na zakładkę [Dz. gospodarcza] lub [Najem] (w zależności od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28). Wysokość udziałów za poszczególne miesiące wprowadzone we wcześniejszych wersjach programu zostanie historycznie zachowana. Jeżeli przed konwersją jako typ działalności wskazano Gospodarcza oraz wprowadzono przychód w stawce 12,5% i/lub 2% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje: 
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką <> 12,5% oraz <>2%.
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
 • Na zakładce [Najem] działalność o symbolu NAJEM z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 12,5%.
Jeżeli przed konwersją jako typ działalności wskazano Najem, dzierżawa oraz wprowadzono przychód w stawce <>8,5% oraz <> 12,% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje:
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką: 20%, 17%, 10%, 5,5% oraz 3%.
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
 • Na zakładce [Najem] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 8,5% oraz 12,5%.
Po zmianie w Konfiguracji typu działalności, automatycznie utworzone po konwersji źródło przychodów odpowiadające działalności głównej zostanie usunięte bezpowrotnie. Powtórna zmiana typu działalności nie spowoduje przywrócenia tej działalności.
Uwaga
W jednej bazie nie należy łączyć różnych źródeł przychodów (gospodarczej oraz najmu/dzierżawy). Do poprawnego wyliczenia zaliczki na PIT-28(13) zalecane jest odpowiednie skonfigurowanie pozostałych źródłeł przychodów na formularzu Kwot indywidualnych. Należy dodać “ręcznie” przychód odpowiadający danej stawce ryczałtu lub też wskazać pobieranie danych z innej bazy prowadzonej w formie ryczałtu.
Nową działalność można dodać po wciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.
Działalność gospodarcza
Najem
Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie podpowiada się wartość 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika. Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę prowadzoną w formie ryczałtu, z której dane mają być pobierane. Pole Dodatkowy przychód należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika. Po wprowadzeniu na zakładce [Dz. gospodarcza] kwoty w stawce 2% pozostałe stawki są wyszarzane. Po wprowadzeniu kwoty w stawce <> 2% stawka 2% jest wyszarzana. Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej. Zmiana na formularzu zaliczki na PIT-28 Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(12). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2019.0.1 będzie już tylko dostępny nowy wzór zaliczki na PIT‑28(13), na formularzu której dodano zakładki: [Dz. gospodarcza] oraz [Najem].
Zaliczka na PIT-28(13), zakładka Dz. Gospodarcza
Zaliczka na PIT-28(13), zakładka Najem
Dodatkowe źródła przychodów dodane automatycznie po konwersji do wersji 2019.0.1 uwzględniane są na formularzu zaliczki na PIT-28(13). Ewidencja dodatkowa. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Ustaw kategorię:
Parametry seryjnego ustawiania kategorii
Po zaznaczeniu parametru Ustaw kategorię nagłówka użytkownik może przypisać nową lub zmienić dotychczasową kategorię nagłówka dla zaznaczonych dokumentów. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie do nagłówka dokumentu opisu z formularza wybranej kategorii. Na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym wyodrębniono grupę Operacje seryjne, po wybraniu której użytkownik ma możliwość wskazania konkretnej operacji seryjnej: Zmień rejestr, Ustaw kategorię, Usuń rozliczenia. 7. Biuro rachunkowe.Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-8(9) wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje oraz odbioru UPO. 8. Biuro rachunkowe. Raporty. W raportach Dokumenty niezaksięgowane, Podatki do zapłaty, Statusy deklaracji, Wprowadzone dokumenty dodano informację na temat stanu księgowania, kwoty podatku do zapłaty, statusu i wprowadzenia deklaracji VAT-8. 9. Biuro rachunkowe. Atrybuty. Na liście atrybutów dostępnych z poziomu Comarch ERP Optima System/ Konfiguracja/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty w grupie Deklaracje VAT dodano atrybuty związane z deklaracją VAT-8, tj. Data VAT-8, Deklaracja VAT-8, Kwota VAT-8. Atrybuty dostępne są z poziomu modułu Biuro Rachunkowe. 10. Biuro rachunkowe. Deklaracja PIT-28. Udostępniono nowy wzór zaliczki na PIT-28(13) uwzględniający wiele działalności dla ryczałtu.

Zmiany

1. Opis analityczny. Umożliwiono zmianę wielkości okna z elementami wymiaru dostępnego podczas wprowadzania opisu analitycznego na słowniku/dokumencie. 2. Opis analityczny. W oknie z elementami wymiaru dostępnym podczas wprowadzania opisu analitycznego na dokumencie dodano kolumny: 
 • Opis – dla wymiaru o typie Opisowy widnieje Nazwa podwymiaru/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont widnieje Nazwa konta księgowego, dla wymiaru o typie Kategoria widnieje Opis wprowadzony na formularzu kategorii, dla wymiaru o typie Słownik widnieje Nazwa słownika.
 • Konto1 – dla wymiaru o typie Opisowy widnieje konto wskazane na formularzu podwymiaru/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont widnieje konkretne konto z planu kont, dla wymiaru o typie Kategoria widnieje konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Wn, dla wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik widnieje konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Przychód/ Konto 1, dla wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie widnieje żadne konto.
 • Konto2 – dla wymiaru o typie Opisowy widnieje konto wskazane na formularzu podwymiaru/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont widnieje konkretne konto z planu kont, dla wymiaru o typie Kategoria widnieje konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Ma, dla wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik widnieje konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozchód/ Konto 2 dla wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie widnieje żadne konto.
3. W Konfiguracji/Firmy/Dane firmy/PIT-28 usunięto nadmiarowe pola NIP i REGON, a w sekcji PIT-36/PIT-36L pole REGON. 4. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW usunięto pola dotyczące numeru NUSP oraz w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną: Nr dow. osob. oraz Nr paszportu. 5. Księgowość. Limity. Konfiguracja/ Program/ Księgowość/ Limity Wartości obowiązujące od 01.01.2019:
 • Limit – pełna księgowość: 8 559 000 zł.
 • Limit – ryczałt: 1 069 875 zł.
6. Księgowość kontowa. Umożliwiono wybór konta walutowego oraz modyfikację formularzy na których wybrano konto walutowe w bazach, w których nie pobrano modułu Księga Handlowa Plus. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank. 7. Księgowość kontowa. Podczas próby usunięcia kontrahenta wybranego wcześniej na zapisie księgowym pojawia się komunikat: Nie można usunąć kontrahenta wybranego na zapisie księgowym (powiązanie z tabelą DekretyNag). 8. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Deklaracje w polu Kwota – VAT-7 dodano makro Vat7DoZwrRachVAT, a w polu Kwota – VAT-7 korygująca dodano makro @Vat7KorygDoZwrRachVAT. Makra odwołujące się do kwoty z poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT na formularzu deklaracji VAT-7 pierwotnej/ korekty. 9. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na formularzu konta księgowego zaznaczono parametr Konto nieaktywne to jest ono widocznie na liście kont w kolorze czerwonym. 10. Księga Podatkowa. Jeżeli na wystawionym w module Handel dokumencie Korekta zbiorcza/rabat wybrano kategorię z kolumną do księgowania <> Zaszłości to po przeniesieniu tego dokumentu do rejestru VAT sprzedaży, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT widnieje właściwa kolumna. 11. Ewidencja Ryczałtowa. Umożliwiono generowanie kwartalnej zaliczki na PIT-28(13) w sytuacji, gdy na formularzu Kwot indywidualnych nie wprowadzono pierwszego miesiąca pierwszego kwartału roku, w którym wyliczana jest zaliczka kwartalna. 12. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca dla kontrahenta będącego podatnikiem VAT nieczynnym, po zapisaniu dokumentu nie pojawia się okno Generowanie dokumentu wewnętrznego. Po wyborze na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie dokumentu wewnętrznego sprzedaży pojawia się komunikat: Na dokumencie wskazano rodzaj transakcji Krajowy – podatnikiem jest nabywca. Podatnik jednak nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy mimo to chcesz wystawić dokument wewnętrzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie się okna Generowanie dokumentu wewnętrznego. Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z generowania dokumentów wewnętrznych. Po wyborze na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie zbiorczego dokumentu wewnętrznego sprzedaży pojawia się komunikat: Zaznaczono dokumenty dla podatnika VAT nieczynnego. Czy mimo to chcesz wystawić zbiorczy dokument wewnętrzny? Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie się okna Generowanie dokumentu wewnętrznego. Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z generowania dokumentów wewnętrznych. 13. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, dokument wewnętrzny sprzedaży generowany jest z datą obowiązku podatkowego jako późniejszą z dat: obowiązku podatkowego i wpływu. 14. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli dla dokumentu automatycznie pojawia się okno Generowanie dokumentu wewnętrznego to po skopiowaniu tego dokumentu okno podnosi się również po zapisaniu kopii dokumentu. 15. Rejestry VAT sprzedaży. W przypadku transakcji wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, jeżeli na dokumencie dodano pozycje z różnymi rodzajami (np. Towary i Usługi) to podczas zapisywania dokumentu pojawia się komunikat: Dla faktur wewnątrzunijnych mogą być różne daty obowiązku podatkowego i notowania kursów dla towaru i usługi. Taką fakturę należy wprowadzić jako dwa osobne dokumenty. Czy jesteś pewien, że mimo to chcesz zapisać tak wprowadzoną fakturę? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie faktury. Wybór opcji Nie umożliwia modyfikację dokumentu. 16. Rejestry VAT sprzedaży. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono parametr Pobieraj rodzaj z kategorii towaru/usługi przy przenoszeniu do Rejestru VAT to w przypadku faktur sprzedażowych, do których była wystawiona zaliczka, po przeniesieniu faktury końcowej do rejestru VAT, pozycja pomniejszająca wartość faktury o kwotę zaliczki pobiera kategorię analogiczną do kategorii wybranej w pozycji w tej samej stawce VAT o najwyższej wartości netto dotyczącej faktury finalnej. 17. Rejestry VAT sprzedaży. Po przeniesieniu z menu Handel do rejestru VAT transakcji wewnątrzunijnych, wewnątrzunijnych trójstronnych oraz wewnątrzunijnych – podatnikiem jest nabywca z rodzajem Usługi, data obowiązku podatkowego ustawiana jest zgodnie z datą sprzedaży. 18. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(18). Zmiany. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy kwota do zwrotu wykazana w jednej z poz. 58-61 nie może być mniejsza od kwoty wskazanej w poz. 57. Zablokowano możliwość odznaczenia poz. 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT w sytuacji, gdy uzupełniono kwotę w poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 59 W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni, w poz. 70 Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. 19. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7 oraz Deklaracja VAT-9M. Po wciśnięciu na liście deklaracji VAT‑7/VAT‑9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8. 20. Blokady dostępu. Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu / Użytkowe/ Operatorzy zmieniono na zakładce [Blokady dostępu] nazwę blokady Formularz zapisu księgowego na Formularz zapisu księgowego KH. Zaznaczenie opcji Dodawanie uniemożliwia dodawanie zapisów bezpośrednio w dzienniku oraz księgowanie dokumentów źródłowych. Zaznaczenie opcji Usuwanie uniemożliwia usuwanie zapisów z dziennika oraz usuwanie zapisów księgowych z listy dokumentów źródłowych za pomocą funkcji Usuń zapisy księgowe. 21. Blokady dostępu. Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu / Użytkowe/ Operatorzy dodano blokadę Formularz predekretacji. Blokada działa na predekretację dostępną z listy dokumentów. 22. Praca rozproszona. W przypadku importowania płatności do rejestru VAT, dla których nie ma zapisanych informacji o numerze NIP i numerze dokumentu dla metody Split Payment, wartości te są pobierane z importowanego dokumentu. 23. Praca rozproszona. Import dokumentów wyeksportowanych z modułu Handel. Jeżeli w bazie docelowej na kategorii jest zaznaczona opcja Podziel odliczenia, to na zaimportowanych dokumentach z tą kategorią następuje automatyczny podział odliczeń. 24. Biuro rachunkowe. Podgląd formularzy deklaracji. Wprowadzono grupowanie podglądu formularzy deklaracji w rozwijalnym menu. 25. Biuro rachunkowe. W menu Deklaracje/Zaliczki JPK zgrupowano deklaracje VAT. Aby dokonać seryjnego naliczania deklaracji VAT należy wybrać opcję Deklaracje VAT a następnie z listy dokonać wyboru konkretnej deklaracji VAT, tj. VAT-7, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27. 26. Biuro rachunkowe. Wydruki. Wycofano nadruk na deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K(12). Przy próbie wydruku tych deklaracji Użytkownik otrzyma informację: Od wersji deklaracji VAT-7(18) lub VAT-7K(12) nadruk nie jest dostępny.

Poprawiono

1. Opis analityczny. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów schematami księgowymi odwołującymi się do opisu analitycznego. 2. Księgowość. Deklaracja/Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeliczenia deklaracji/zaliczki pojawiał się komunikat: [Microsoft][Menedżer sterowników ODBC] Nie można odnaleźć nazwy źródła danych, a nie ma podanego sterownika domyślnego. Działanie poprawiono. 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Umożliwiono generowanie wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień dla kont księgowych powiązanych z kontrahentami na formularzu których w polu Nazwa uzupełniono więcej niż 252 znaki. 4. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie za pomocą dostępnego w polu Kwota makra @KwotaPlatnosci w przypadku, gdy zaznaczono parametr Księgowanie walutowe. 5. Księgowość kontowa. W specyficznych sytuacjach podczas księgowania dokumentów za pomocą predekretacji pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono. 6. Rejestry VAT. Poprawiono mechanizm przeliczania wartości kwoty w PLN w sekcji Kurs do księgowania. 7. Rejestry VAT sprzedaży. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeniesienia do rejestru VAT Faktury sprzedaży powiązanej z dokumentem WZKK pojawiał się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu. Błąd odczytu typu kursu waluty [0] z konfiguracji. Działanie poprawiono. 8. Rejestry VAT zakupu. Poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Zapłacono w sytuacji, gdy na dokumencie zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN, wskazano kurs Nieokreślony oraz dokonano rozliczenia kwoty VAT-u. 9. Rejestry VAT zakupu. W specyficznych sytuacjach na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Narastająco wg klasyfikacji nie były uwzględniane wszystkie dokumenty. Działanie poprawiono. 10. Ewidencja dodatkowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej, a w ewidencji dodano dokument z formą płatności o typie innym niż gotówka, a następnie dokonano jego edycji i na zakładce [Dodatkowe] podzielono kwotę i na jednej z płatności wskazano formę płatności o typie gotówka to nie generował się automatyczny zapis kasowy. Działanie poprawiono. 11. Testy integralności. Jeżeli po zaznaczeniu parametru Wykonaj testy za okres wskazano cały miesiąc to podczas wykonywania testu Zgodność naliczonego VAT pod uwagę brane były wszystkie dokumenty, a nie tylko za wybrany okres. Działanie poprawiono. 12. Praca rozproszona. W specyficznych sytuacjach, przy próbie zaimportowania korekty faktury RR pojawiał się komunikat Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Płatność wynosi 0.00. Działanie poprawiono. 13. Praca rozproszona. W specyficznych sytuacjach przy imporcie kontrahentów z opcją Nowe i zmienione, rabaty dla kontrahenta na grupę towarów/ określony towar były nadpisywane rabatem standardowym z karty importowanego kontrahenta. Działanie poprawiono. 14. Praca rozproszona. Poprawiono import w przypadku plików formatowanych w niestandardowy sposób. 15. Biuro rachunkowe. Konwersja baz danych. W przypadku kiedy pierwsza baza na liście baz nie została jeszcze skonwertowana, przy próbie wyliczenia/podglądu deklaracji lub generowania raportów pojawiał się błąd: Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Historyczność danych firmy. Umożliwiono zapisywanie danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania. Ma to na celu pobieranie prawidłowych danych firmy na dokumenty i wydruki generowane w programie. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy znajduje się lista danych firmy wraz z okresem obowiązywania każdej z nich. Domyślnie lista zawiera jedną pieczątkę firmy, natomiast Użytkownik może dodać kolejne. W przypadku występowania tylko jednej pieczątki firmy, nie ma ona wskazanych dat obowiązywania. Analogiczna lista danych firmy dla jednostki samorządowej znajduje się w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa. W przypadku zaznaczenia na bazie konwertowanej z wcześniejszej wersji programu parametru Jednostka podlega pod, na liście znajduje się pieczątka firmy dla jednostki samorządowej z początkową datą jej obowiązywania 2017-01-01. W związku z wprowadzeniem funkcjonalności historii pieczątki firmy dla jednostki samorządowej, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa usunięty został parametr Jednostka podlega pod. Jeżeli istnieje pieczątka jednostki samorządowej obowiązująca na określoną datę oraz w konfiguracji wydruku zaznaczony jest parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku,  wówczas na wydruk przenoszone są dane z odpowiedniej pieczątki dla jednostki samorządowej. Na liście pieczątek firmy (jaki również pieczątek dla jednostki samorządowej) znajdują się kolumny: Nazwa, Okres od, Okres do, NIP, Ulica, Kod pocztowy, Miasto oraz Poczta (kolumna domyślnie ukryta). Aktualne dane firmy wyświetlane są na liście pogrubioną czcionką. Możliwe jest dodanie nowej pieczątki firmy za pomocą ikony . Na dodawanej pieczątce należy określić zakres dat jej obowiązywania. Dla nowo dodawanej pieczątki w polu od podpowiada się bieżąca data pobierana z serwera, pole do domyślnie jest puste i wyszarzone. Jeśli Użytkownik w polu od wskaże datę wcześniejszą niż bieżąca, wówczas pole do staje się aktywne i możliwe do uzupełnienia. Na dodawanej pieczątce firmy należy uzupełnić co najmniej jedno pole z datą. Nie ma możliwości wskazania w polach od oraz do daty późniejszej niż bieżąca. Nie można dodać nowej pieczątki firmy, jeśli podany na niej zakres dat jest zgodny z inną, już istniejącą pieczątką. W przypadku pieczątki firmy dla jednostki samorządowej data obowiązywania od nie może być wcześniejsza niż 2017-01-01. Możliwe jest określenie na jedynej (bądź najpóźniejszej) pieczątce dla jednostki samorządowej daty do, co umożliwia wskazanie daty zakończenia działania jako jednostka samorządowa.
Wprowadzając pieczątkę firmy z datą od wcześniejszą niż data bieżąca, podczas zapisywania następuje weryfikacja czy w okresie jej obowiązywania istnieją dokumenty handlowo-magazynowe. Jeśli takie dokumenty zostaną odnalezione, wówczas wyświetlany jest komunikat: Czy chcesz zaktualizować dane pieczątki firmy na dokumentach handlowo-magazynowych wystawionych w okresie jej obowiązywania? Odpowiedź Tak spowoduje, że na dokumentach wystawionych w podanym okresie zaktualizowane zostaną dane firmy, a nowa pieczątka zostanie zapisana. Odpowiedź Nie oznacza zapisanie pieczątki firmy bez aktualizacji jej na dokumentach. Wybór opcji Anuluj powoduje powrót do formularza z danymi pieczątki bez dokonania zapisu. Analogiczny komunikat pojawia się w przypadku edycji pieczątki dla jednostki samorządowej. Za pomocą ikony  możliwe jest podejrzenie i edycja istniejącej pieczątki firmy. Jeżeli pieczątka nie jest powiązana z żadnym dokumentem handlowo-magazynowym, otwierany jest formularz z możliwością jego edycji. Jeżeli natomiast dane z tej pieczątki zostały wykorzystane na dokumencie handlowo-magazynowym, na otwartym formularzu pieczątki firmy zablokowane są pola dotyczące danych firmy i jej adresu, jak również pole Numer rejestrowy BDO. Zablokowane są również pola dotyczące zakresu dat obowiązywania pieczątki firmy, jak również możliwość pobrania danych z bazy GUS/VIES. Wyjątek stanowi aktualna pieczątka firmy dla jednostki samorządowej (z nieuzupełnioną datą do) – na takiej pieczątce zawsze istnieje możliwość wskazania daty do obowiązywania tej pieczątki. W przypadku otwarcia formularza pieczątki firmy z zablokowaną edycją, u dołu okna pojawia się dymek z informacją: Te dane firmy nie powinny być modyfikowane, ponieważ gdy je zmienisz, na fakturach wystawionych w tym okresie będą drukowane nowe dane. Jeżeli dane Twojej firmy się zmieniły, wprowadź nowy zapis. Jeżeli mimo wszystko chcesz zmienić istniejące dane, naciśnij przycisk i odblokuj edycję. Analogiczny komunikat pojawia się w przypadku edycji pieczątki dla jednostki samorządowej. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zmienić dane na edytowanej pieczątce, powinien kliknąć na przycisk  Odblokuj edycję znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza. Po jego kliknięciu przycisk znika, a pola na formularzu zostają odblokowane. W przypadku edycji pola data do na pieczątce firmy dla jednostki samorządowej, która została już wykorzystana na dokumentach handlowo-magazynowych, jeśli data do jest wcześniejsza niż data wystawienia jakiegokolwiek z tych dokumentów, podczas zapisu pieczątki pojawia się komunikat:  W bazie istnieją dokumenty handlowo-magazynowe z datą wystawienia późniejszą niż ustawiony zakres obowiązywania pieczątki. Czy chcesz usunąć powiązanie pieczątki z tymi dokumentami? Odpowiedź Tak spowoduje, że na tych dokumentach wystawionych z datą późniejszą niż data do zostaną usunięte dane dla jednostki samorządowej, a nowa pieczątka jednostki samorządowej zostanie zapisana. Odpowiedź Nie oznacza zapisanie pieczątki firmy jednostki samorządowej bez aktualizacji danych na dokumentach. Wybór opcji Anuluj powoduje powrót do formularza z danymi pieczątki jednostki samorządowej bez dokonania zapisu. Podczas edycji najnowszej pieczątki firmy podczas zapisu pojawia się komunikat: Czy chcesz zaktualizować dane firmy dla deklaracji? Odpowiedź Tak powoduje zaktualizowanie danych podatnika w gałęziach Konfiguracji Firmy/ Dane firmy dotyczących deklaracji. Wybór opcji Nie powoduje zapis pieczątki firmy bez aktualizowania danych dla deklaracji. Jeśli w pieczątce zmieniony zostanie wyłącznie numer NIP i/lub REGON, komunikat nie jest wyświetlany ponieważ deklaracje pobierają te numery zawsze z najnowszej pieczątki firmy. W przypadku, gdy baza danych ma ustawiony rodzaj księgowości jako Księga podatkowa oraz dodatkowo skonfigurowana jest wielozakładowość – każda zmiana danych w aktualnej pieczątce firmy powoduje automatyczną aktualizację danych domyślnego zakładu. Ikona  służy do usuwania pieczątki firmy z listy. Pieczątki firmy nie można usunąć, gdy jest ona jedyną pieczątką firmy lub gdy jest ona powiązana z jakimkolwiek dokumentem handlowo-magazynowym. W przypadku pieczątki firmy dla jednostki samorządowej – możliwe jest jej usunięcie (nawet jeżeli jest to jedyna pieczątka jednostki samorządowej) pod warunkiem, że nie jest powiązana z żadnym dokumentem handlowo-magazynowym. Od wersji 2019.0.1 Comarch ERP Optima podczas wystawiania dokumentu handlowo magazynowego zapisywany jest na nim identyfikator obowiązującej na dzień jego wystawienia pieczątki firmy. Na wydruki pobierane są zawsze dane firmy powiązane z dokumentem, nie jak dotychczas na bieżąco z konfiguracji. Standardowe wydruki zostały dostosowane do wprowadzonej zmiany. Dzięki temu system zapewnia większą kontrolę prawidłowości danych firmy na wydrukach. Podczas wystawiania dokumentu handlowego zapisywany jest na nim identyfikator obowiązującej na dzień jego wystawienia pieczątki firmy, tak aby na wydruku tego dokumentu pojawiały się zawsze prawidłowe dane firmy. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawianych wstecz. Jeśli parametr jest zaznaczony i na dokumencie zmieniono datę wystawienia, podczas wydruku/ podglądu wydruku wyświetlane jest okno dotyczące wyboru pieczątki, jaka ma zostać wydrukowana: W dniu wystawienia dokumentu obowiązywały inne dane Twojej firmy. Które dane mają zostać zapisane na dokumencie (Dane historyczne/ Aktualne dane). Jeśli parametr Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawianych wstecz jest niezaznaczony, drukowana jest zawsze pieczątka firmy obowiązująca na datę wystawienia dokumentu. W przypadku zaznaczonego parametru Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawianych wstecz, jeżeli operator  ma włączoną blokadę Zmiana pieczątki na dokumencie, nie będzie mógł wystawić dokumentu handlowego z datą wstecz, dla której obowiązywała poprzednia pieczątka firmy. Parametr nie dotyczy deklaracji Intrastat, deklaracji AKC-WW, dokumentu Rozchodu Wewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego, Przesunięcia Miedzymagazynowego, Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, Rozchodu Wewnętrznego Składników, Bilansu Otwarcia Magazynu, Bilansu Zamknięcia Magazynu, Noty korygującej do Faktury Zakupu, Arkusza Inwentaryzacyjnego oraz korekt do tych dokumentów:
 • Dla deklaracji Intrastat drukowana jest zawsze pieczątka firmy (z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy), która obowiązywała w momencie zapisu deklaracji.
 • Dla deklaracji AKC-WW drukowana jest zawsze pieczątka firmy (z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW), która obowiązywała w momencie zapisu deklaracji.
 • Dla dokumentów: Rozchód Wewnętrzny, Przyjęcie Wewnętrzne, Przesunięcie Miedzymagazynowe, Przyjęcie Wewnętrzne Produktu, Rozchód Wewnętrzny Składników, Bilans Otwarcia Magazynu, Bilans Zamknięcia Magazynu, Arkusz Inwentaryzacyjny oraz korekt do tych dokumentów, drukowana jest zawsze pieczątka firmy (z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy), która obowiązywała z datą wystawienia dokumentu.
 • Na wydruku Noty Korygującej do Faktury Zakupu drukowana jest zawsze aktualna pieczątka firmy bez względu na datę wystawienia noty korygującej.
Pieczątka firmy została ujednolicona na wydrukach dokumentów handlowo magazynowych. W przypadku pozostałych dokumentów i wydruków, odpowiednia pieczątka firmy pobierana jest na wydruk zgodnie z ustawioną w programie datą dla wydruków (w menu Narzędzia/ Data dla wydruków). Na wydrukach wszystkich deklaracji widnieją dane podatnika pobrane w momencie jej przeliczenia z gałęzi Konfiguracji Firmy/ Dane firmy dotyczących odpowiedniego typu deklaracji. Program proponuje aktualizację  danych w tych gałęziach przy każdej zmianie najnowszej pieczątki firmy. W przypadku plików JPK (również korekt plików za okresy wcześniejsze) – do nagłówka tych plików jako dane podatnika przenoszone są zawsze dane z najbardziej aktualnej pieczątki firmy. W pliku JPK_FA w danych sprzedawcy dla poszczególnych faktur prezentowane są dane firmy obowiązujące w momencie wystawienia tych dokumentów. Jeżeli w skonwertowanej z wcześniejszej wersji programu bazie znajdowały się dokumenty handlowe, wszystkie już istniejące dokumenty będą miały przypisaną pierwszą, utworzoną automatycznie pieczątkę firmy. Każda operacja dotycząca dodania, usunięcia bądź modyfikacji pieczątki firmy/ pieczątki firmy dla jednostki samorządowej jest zapisywana na liście Historii zmian dostępnej w menu Narzędzia.
2. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. Umożliwiono definiowanie przez Użytkownika nazw plików z wydrukami zapisywanymi na dysku bądź w IBARD oraz wysyłanych w wiadomościach e-mail . Schemat nazwy generowanego z programu pliku może zawierać zarówno stałe wartości, jak i dostępne parametry dynamiczne. W związku z tą funkcjonalnością zmieniony został układ pól na zakładce [Ogólne] w konfiguracji wydruku na bardziej czytelny. Aby przejść do konfiguracji wydruku należy z poziomu określonej listy/dokumentu w programie posłużyć się skrótem klawiszowym <CTRL>+<F2>, po czym za pomocą ikony  wywołać okno edycji wybranego wydruku.: Dodany na formularzu definicji wydruku parametr Zapisuj wydruk w formacie PDF w e-Teczce pracownika w części dotyczący prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej został opisany w części ulotki dotyczącej modułu Płace i Kadry. Definiowanie nazwy tworzonego pliku z wydrukiem odbywa się w polu  Nazwa pliku w sekcji Eksport. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tym polu dostępna staje się opcja Wstaw zmienną dynamiczną. Po jej wybraniu otwierane jest okno umożliwiające dodanie odwołania do takiej zmiennej: Po rozwinięciu dostępnej listy zmiennych dynamicznych można wybrać zarówno zmienne globalne (dotyczące całego programu), jak i zmienne dotyczące formularza bądź listy, dla której nazwa pliku z wydrukiem jest definiowana: Po wybraniu zmiennej, jej nazwa pojawia się w nawiasach klamrowych: Po zatwierdzeniu okna, odwołanie do nazwy zmiennej dynamicznej pojawia się w polu Nazwa pliku: W polu tym można wprowadzić do 254 znaków. Znaki spacji na początku i końcu pola są usuwane podczas zapisu okna. W polu nie można również używać znaków niedozwolonych dla nazw plików w systemie Windows, tj.: \ / : * ? ” < > |. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Parametry dodany został parametr Domyślna nazwa pliku dla eksportowanych/wysyłanych wydruków. Po uzupełnieniu pola, określony w nim schemat nazewnictwa plików z wydrukami wykorzystywany będzie w przypadku wydruków mających nieuzupełnioną nazwę pliku na formularzu definicji wydruku. W tym polu również można wstawić odwołanie do zmiennej dynamicznej, przy czym dostępne są jedynie zmienne globalne. Chcąc w nazwie pliku wykorzystać zmienne dostępne dla określonych dokumentów bądź list, należy schemat nazw plików takiego wydruku zdefiniować bezpośrednio na formularzu definicji tego wydruku. 3. Łączenie plików PDF. Na formularzu definicji wydruku dodany został parametr Pliki PDF łącz w jeden dokument. Jest on możliwy do zaznaczenia na wydrukach kaskadowych (seryjnych). W przypadku jego zaznaczenia, podczas generacji wydruku seryjnego po wybraniu miejsca do zapisu pliku, wszystkie wydruki zostaną scalone do jednego pliku PDF. Należy zapewnić unikalność nazw dla poszczególnych wydruków częściowych, które są wywoływane z wydruku głównego. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, powstanie tyle plików ile dokumentów zostało seryjnie wydrukowanych. Jeżeli nazwy zapisywanych plików z wydrukami nie będą unikalne, w nazwie każdego z plików (dla ich rozróżnienia) znajdzie się data i godzina jego wygenerowania. W przypadku seryjnej wysyłki wydruków do różnych odbiorców, nazwy załączanych plików z wydrukami mogą się powtarzać w obrębie różnych wiadomości e-mail.Parametr jest domyślnie zaznaczony na wybranych wydrukach w programie. 4. Automatyczne pobieranie wskaźników. Umożliwiono automatyczne pobieranie wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych z serwera Comarch podczas logowania do programu. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Automatyczne pobieranie wskaźników. Parametr jest domyślnie zaznaczony na nowych bazach i konwertowanych z wersji wcześniejszych. Po odznaczeniu parametru automatyczne pobieranie wskaźników nie będzie wykonywane. Zmienione zostało okno importu wskaźników (Ogólne/ Pobieranie wskaźników). Na zakładce [Import] widoczne są dostępne do pobrania wskaźniki (w przypadku niezaznaczonego parametru Automatyczne pobieranie wskaźników) wraz z możliwością zawężenia wyświetlanej listy wskaźników do określonego ich typu Na drugiej zakładce [Historia] widoczna jest lista już pobranych z serwera Comarch wskaźników wraz z datą ich importu do programu. Usługa automatycznego pobierania wskaźników dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji. 5. Prezentacja nowości w programie. Podczas pierwszego uruchomienia programu po aktualizacji, dla każdego operatora wyświetlane jest okno prezentujące zwięzłą informację o nowościach, jakie w tej wersji zostały przygotowane. U dołu okna dostępny jest przyciski kierujący Użytkownika do pełnej ulotki dla nowej wersji programu. Okno dotyczące nowości w wersji programu może zostać ponownie przywołane przez Operatora poprzez kliknięcie opcji Nowości w wersji dostępnej w menu System.

Zmiany

1. Usunięcie zakładki Informacje Online. Z racji tego, że wyświetlane na zakładce Informacje Online dane powtarzały się w Panelu wiadomości lub na zakładce Pomoc, zakładka ta został usunięta z programu. 2. Zmiana okna O programie. Rozbudowane zostało okno Pomoc/ O programie, przejmując część informacji z usuniętej zakładki Informacje Online. Na oknie w przypadku wersji stacjonarnej programu dostępne są takie informacje jak:
 • wersja zainstalowanego programu (wraz z informacją czy jest to aktualna wersja)
 • data ważności gwarancji na program
 • numer klucza
Na oknie O programie dostępne są 4 przyciski:
 • Informacje techniczne – po jego kliknięciu otwierane jest okno z 3 zakładkami:
  • Informacje – zakładka zawiera informacje techniczne dotyczące programu, serwera SQL, oraz bazy firmowej i bazy konfiguracyjnej,
  • Moduły – znajdują się na niej takie informacje, jak nazwy używanych modułów, sumaryczna i aktualnie dostępna liczba poszczególnych modułów oraz ich daty ważności, jak również statusy poszczególnych modułów, zakładka nie jest dostępna w przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym,
  • Zalogowani użytkownicy – na zakładce można sprawdzić listę operatorów aktualnie zalogowanych do programu, jak również w przypadku zalogowania na operatora z uprawnieniami administratora – zwolnić licencje przez nich pobrane; zakładka nie jest dostępna w przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym,
 • Pomoc do programu – po kliknięciu otwierana jest strona internetowa z Bazą Wiedzy programu Comarch ERP Optima.
 • Kontakt z Comarch – wybór opcji powoduje otwarcie strony z danymi kontaktowymi Comarch ERP.
 • Regulamin świadczenia usług – link otwierający dokument Regulamin świadczenia usługi wsparcia telefonicznego Comarch ERP Optima dla Klientów.
Znajdująca się w menu Pomoc opcja Pomoc zawiera dostępne po rozwinięciu opcje:
 • Pomoc do programu – po kliknięciu otwierana jest strona internetowa z Bazą Wiedzy programu Comarch ERP Optima
 • Nowości i zmiany – strona opisująca nowości i zmiany wprowadzone w określonych wersjach (ulotki do programu)
 • Pierwsze kroki – strona Pierwsze kroki w programie przeznaczona dla nowych Użytkowników
 • Szkolenia e-learningowe – strona zawierająca szkolenia multimedialne dotyczące programu Comarch ERP Optima
 • Biuletyny – dostępne biuletyny dotyczące określonych funkcjonalności programu
Obok opcji Pomoc dodana została opcja Jak zacząć? Opisująca dostępne materiały edukacyjne dotyczące programu. Poszczególne opcje w menu Pomoc otrzymały nowe, zróżnicowane ikony: Informacje dotyczące dostępnych i zainstalowanych automatycznych aktualizacji do programu zostały przeniesione z zakładki Pomoc/ O programie na nową zakładkę Pomoc/ Ważne aktualizacje. 3. Konfiguracja parametrów firmy. Zmieniony został kreator konfiguracji parametrów firmy pojawiający się przy pierwszym logowaniu do nowo utworzonej bazy firmowej. Zmiana ma na celu ułatwienie procesu ustawiania najważniejszych parametrów firmy dla Użytkownika programu. Opisy pojawiające się w kreatorze zostały zmienione na bardziej intuicyjne. Zmiany dotyczące działania kreatora:
 • w przypadku wersji stacjonarnej umożliwiono bardziej czytelną konfigurację sposobu korzystania z Comarch ERP Optima – jako samodzielnego programu, bądź jako modułu do współpracy z Comarch ERP XL / Comarch ERP Altum,
 • w kreatorze podpowiadany jest numer NIP na podstawie klucza wykorzystanego podczas logowania do bazy. Jeżeli na kluczu znajdują się licencje dla różnych podmiotów (klucz wielofirmowy), wówczas po kliknięciu w pole NIP można wskazać jeden z nich. W przypadku kiedy klucz zawiera licencje w wersji dla biur rachunkowych, numer NIP nie jest podpowiadany. Po wskazaniu numeru NIP i przejściu do innego pola, następuje pobranie danych firmy z bazy REGON,
 • w przypadku pobierania danych firmy z bazy REGON w kreatorze konfiguracji parametrów firmy, na podstawie przeważającego numeru PKD uzupełniane jest również pole Działalność w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-36, PIT-36L.
 • dodano możliwość wskazania pliku graficznego z logo dla faktur wraz z opcją podglądu przykładowego wydruku,
 • w polu z numerem rachunku bankowego umożliwiono wpisanie do 51 znaków; dotyczy to zarówno numeru rachunku dla zakładanego rejestru bankowego, jak i indywidualnego rachunku składkowego dla ZUS DRA dla pracowników,
 • umożliwiono uzupełnienie numeru PESEL oraz daty urodzenia właściciela/przedstawiciela,
 • podczas konfiguracji danych dotyczących rozliczeń z ZUS umożliwiono uzupełnienie skróconej nazwy firmy,
 • konfigurując sposób prowadzenia sprzedaży dodano możliwość wyboru cen z czterema miejscami po przecinku oraz wskazania Izby Administracji Skarbowej w przypadku składania deklaracji Intrastat,
 • w przypadku zaznaczenia w kreatorze parametru Wystawiam faktury walutowe, zostaną zaznaczone również parametry: Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu oraz VAT na fakturach w walucie znajdujące się w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry,
 • umożliwiono określenie w kreatorze schematu numeracji dla dokumentów handlowych, magazynowych i przesyłek,
 • w kroku dotyczącym wyboru sposobu prowadzenia księgowości, domyślnie zaznaczony rodzaj księgowości zależy od dostępnych modułów na kluczu wykorzystanym podczas logowania. Jeżeli znajduje się na nim moduł Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus, wybrana zostanie opcja Księgowość kontowa. W przypadku modułu Księga Handlowa Plus dodatkowo zaznaczony zostanie parametr Obsługa kont walutowych w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa. Jeżeli na kluczu znajduje się moduł Księga Podatkowa (również w przypadku występowania dodatkowo modułu dla pełnej księgowości, np. w przypadku biur rachunkowych), zaznaczona zostanie domyślnie opcja Księga podatkowa. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym domyślnie zaznaczonym rodzajem księgowości jest Księga podatkowa.
 • w konfiguracji parametrów dla księgowości kontowej umożliwiono wybór uproszczonych zaliczek na CIT‑8,
 • w przypadku zaznaczenia opcji księgowania kosztów na konta zespołu „4” i „5”, automatycznie w kroku z wyborem zestawień księgowych podpowiadane są oba warianty rachunku zysków i strat (kalkulacyjny i porównawczy).
 • na pierwszym oknie kreatora dodany został parametr: Nie chcę przechodzić przez okna kreatora. Uzupełnię dane z poziomu konfiguracji. Po jego zaznaczeniu i przejściu do kolejnego kroku, kreator jest zamykany. Użytkownik powinien w takim przypadku uzupełnić odpowiednie dane w Konfiguracji Firmy.
4. Numer NIP dla deklaracji. Numer NIP dla potrzeb deklaracji pobierany jest zawsze z najbardziej aktualnej pieczątki firmy. W związku z tym usunięto pola z numerem NIP z gałęzi Konfiguracji Firmy/ Dane firmy dotyczących deklaracji: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA, VAT i AKC‑WW. 5. Pliki JPK_KR oraz JPK_PKPIR. Podczas generowania plików JPK_KR (Księgi Handlowe) oraz JPK_PKPIR (Zapisy KPiR) w przypadku nieuzupełnionych wymaganych pól na zapisie księgowym, w tworzonym pliku JPK w odpowiednich polach wstawione zostanie słowo BRAK, a stosowna informacja pojawi się w logu z tworzenia pliku z informacją dla Użytkownika o konieczności weryfikacji przyczyny braku tych danych. 6. Pliki JPK – tryb tylko do odczytu. Umożliwiono dostęp do podglądu listy plików JPK operatorowi mającemu prawo do eksportu plików JPK w sytuacji, gdy program pracuje w trybie tylko do odczytu. 7. Wydruk UPO dla plików JPK. Na wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla pozostałych struktur plików JPK innych niż JPK_VAT usunięto informacje czy jest to korekta pliku czy też plik pierwotny. 8. Historia w VAT. W przypadku weryfikacji statusu w VAT module Handel lub w rejestrze VAT seryjnie lub z poziomu dokumentu na którym wybrany jest kontrahent Nieokreślony, wynik tej weryfikacji nie wpływa na parametr Podatnik VAT czynny znajdujący się na karcie kontrahenta nieokreślonego. 9. Eksport danych osobowych do XML. Opcja eksportu danych osobowych przedstawiciela do pliku XML została przeniesiona z formularza przedstawiciela na listę przedstawicieli (zakładka [Dodatkowe] formularza kontrahenta). W przypadku eksportu danych osobowych kontrahenta do pliku XML, umożliwiono wykonanie tej operacji podczas dodawania nowego kontrahenta (w momencie eksportu następuje zapisanie formularza kontrahenta). 10. Rejestry danych osobowych. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna dla Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, Rejestru naruszeń oraz Rejestru upoważnień. 11. Logowanie zintegrowane. W przypadku kiedy na karcie operatora uzupełnione zostało pole Konto domenowe natomiast pole Firma startowa pozostaje puste, jeżeli istnieje tylko jedna baza firmowa podłączona do tej bazy konfiguracyjnej, po uruchomieniu programu nastąpi automatyczne zalogowanie operatora do tej bazy firmowej. 12. Kolejność wierszy na listach. Na oknach programu umożliwiających zmianę kolejności wierszy przez Użytkownika za pomocą ikon Pozycja w górę oraz   Pozycja w dół umożliwiono wykonanie tej zmiany za pomocą metody przeciągnij i upuść. 13. Hasła do wydruków. W przypadku ustawienia hasła dla wydruku, zmiana treści definicji wydruku nie jest możliwa do czasu odblokowania formularza wydruku za pomocą ustawionego hasła. 14. Serwis Operacji Automatycznych. Umożliwiono zmiany w konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych w przypadku, kiedy na stanowisku włączony jest tryb kontroli konta użytkownika (UAC) w systemie Windows. 15. Panel wszystko.pl. Po kliknięciu panelu wszystko.pl w wersji stacjonarnej programu, jest on otwierany w domyślnej przeglądarce internetowej skonfigurowanej na danym stanowisku.

Poprawiono

1. Formularz kategorii – konto księgowe. Po kliknięciu na przycisk Konto - segment Wn lub Konto - segment Ma z poziomu formularza kategorii, jeżeli w tym polu uzupełniony jest już numer konta, otwarty zostaje plan kont z podświetlonym tym kontem. 2. Wyświetlanie numeru dokumentu. W przypadku stosowania numeracji dokumentu z zerami poprawiono sposób wyświetlania numeru w trakcie edycji dokumentu. 3. Blokady dostępu. Usunięto zduplikowane nazwy blokad dostępu na formularzu operatora. 4. Blokady dla bazy. Umożliwiono dodawanie blokad do bazy podczas odtwarzania jej kopii bezpieczeństwa na innym serwerze niż baza konfiguracyjna poprzez zaznaczenie parametru Zablokuj dostęp do tej firmy pozostałym operatorom systemu. 5. Wydruki do Worda (XML). W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym umożliwiono otwieranie wydruków do Worda (XML) w programie MS Word zainstalowanym na komputerze lokalnym.

Kasa/ Bank

Zmiany

1. Płatności do BO i PK a split payment. Na płatnościach utworzonych dla dokumentów BO lub PK (generowanie płatności na konto kontrahenta) po zaznaczeniu parametru Split payment obok numeru NIP kontrahenta prezentowany jest też numer obcy z płatności. 2. Operacja seryjna dla split payment. W Preliminarzu płatności na liście zdarzeń dodana została nowa operacja seryjna: Zmień ustawienia split payment. Operacja ta na zdarzeniach, które nie zostały wysłane do banku, pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie parametru Split payment. 3. Rejestr VAT i automatyczne otwieranie raportu kasowego. W sytuacji, gdy w Konfiguracji Firmy /Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono Automatyczne generowanie kasy dla rejestrów VAT to przy zapisie dokumentu w rejestrze VAT z automatycznym rozliczeniem płatności program sprawdza czy na dzień wskazany w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów /Data zapisu kasowego przy zapisie FZ (w przypadku zapisu dokumentu w rejestrze VAT zakupów) i Data zapisu kasowego przy zapisie FA (w przypadku zapisu dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży) istnieje otwarty raport kasowy. Jeśli brak aktywnego raportu kasowego to następuje jego otwarcie zgodnie ze wskazanymi w Konfiguracji datami.
Przykład
Data zapisu kasowego przy zapisie FZ ustawiona jako Data wpływu. Forma płatności gotówka powiązana z rejestrem Kasa. Prowadzimy dzienne rejestry kasowe. Ostatni otwarty raport kasowy obejmuje okres od 30.09.2018 do 30.09.2018. Do rejestru VAT zakupów wprowadzamy dokument, na którym ustalamy: Data wpływu:                       20.10.2018 Data zakupu:                       14.10.2018 Data wystawienia:              14.10.2018 Termin płatności:                14.10.2018 Przy zapisie pojawia się komunikat informujący o braku otwartego raportu kasowego, decydujemy się na jego otwarcie. Program otwiera raport kasowy zgodnie ze wskazaną w Konfiguracji datą zapisu kasowego czyli 20.10.2018.
4. Dostęp do kont walutowych w przypadku zalogowania się bez modułu Księga Handlowa Plus. W przypadku, gdy logujemy się do bazy z włączoną obsługą kont walutowych, ale zalogowany Użytkownik nie pobrał modułu Księga Handlowa Plus, np. wybrał tylko moduł Kasa/Bank, na formularzach i dokumentach na których wybrano konto walutowe występowały problemy z ich zapisem. W aktualnej wersji programu można:
 • wskazać konto walutowe w rejestrze kasowym/bankowym,
 • wskazać konto walutowe na zapisie kasowym/bankowym,
 • na liście zapisów kasowych/bankowych za pomocą operacji seryjnej możemy wskazać konto walutowe jako konta przeciwstawne,
 • na liście kontrahentów możemy seryjne ustawić konto walutowe jako konto przychodów/rozchodów kontrahenta,
 • wskazać konto walutowe na formularzu pracownika.
5. Formaty przelewów. ING WebService. Na standardowym formacie ING WebService zaktualizowano adres usługi sieciowej na https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101?wsdl. 6. Raiffeisen. Przelewy SEPA a Priorytet. Przelewy SEPA z ustawionym priorytetem: Duży lub Wysoki były eksportowane do banku jako przelewy ekspresowe. Aktualnie program nie sprawdza ustawienia parametru Priorytet na płatności i eksportuje takie przelewy jako ‘zwykłe’ przelewy SEPA. 7. Eksport przelewów XML. Przy eksporcie przelewów krajowych (PLN) litery ze znakami diakrytycznymi występujące w polach tekstowych (nazwa i adres firmy, nazwa i adres odbiorcy, opis do banku) zamieniane są na ich odpowiedniki, np. ‘ü’ na ‘ue’, ‘д’ na ‘d’. Wyjątkiem są litery polskiego alfabetu (ąćęłńóśżź), które wysyłane są niezmienione.

Poprawiono

1. Tryb tylko do odczytu i widoczność rejestru kasowego/bankowego. W module Kasa/Bank Plus w przypadku, gdy dla danego rejestru kasowego/bankowego ustalono jakikolwiek zakaz to rejestr ten nie był widoczny. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku, gdy program pracował w trybie tylko do odczytu. Działanie poprawiono. 2. Wydruk z listy zapisów kasowych/bankowych bezpośrednio po dodaniu KP/KW. Po zapisaniu nowego KP/KW i zaznaczeniu dokumentów nie można było wykonać wydruku. Pojawiał się komunikat: Nie zaznaczono żadnych pozycji. Wydruk wykonywał się dopiero po ponownym zaznaczeniu pozycji. Działanie poprawiono. 3. Lista zapisów kasowych/bankowych i seryjna zmiana podmiotu. W niektórych sytuacjach, po zaznaczeniu dokumentów KP/KW i wybraniu operacji Zmień podmiot usuwane były zaznaczenia, co uniemożliwiało wykonanie tej operacji. Zmiana podmiotu była możliwa po ponownym zaznaczeniu dokumentów. Działanie poprawiono. 4. Formularz płatności związanej z wypłatą i brak opisu do banku. W przypadku, gdy na zapisanej wypłacie dokonano ręcznej modyfikacji płatności (np. dodano nową płatność) to na zdarzeniu nie uzupełniał się opis do banku. Działanie poprawiono. 5. Zmiana numeru faktury gotówkowej a numer na zapisie kasowym. W specyficznych sytuacjach, przy próbie zapisania faktury o schemacie numeracji z serią oraz miesiącem, np. FA/000001/10/2018/AB, pojawiał się komunikat: Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli ‘BnkZapisy’ według klucza ‘BZpNumeracja’). Działanie poprawiono. 6. Ewidencja dodatkowa i zmiana terminu płatności. Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry nie wybrano Automatycznego generowania kasy dla ewidencji dodatkowej to zmiana terminu płatności na dokumencie w ewidencji dodatkowej nie powodował analogicznej zmiany na zdarzeniu w preliminarzu płatności. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

Integracja z Pocztą Polską: e-Nadawca.

Klienci posiadający konto na portalu e-Nadawca Poczty Polskiej od wersji 2019.0.1 Comarch ERP Optima mogą za pośrednictwem programu generować przesyłki w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską. W programie obsługiwane są następujące usługi krajowe:
 • Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
 • Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
 • Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
 • Paczka Pocztowa (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)

Konfiguracja

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska należy podać dane dostępowe do e-Nadawcy. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe.
Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Ogólne]
Uwaga
Trzykrotne wprowadznie błędnego hasła skutkuje jego dezaktywacją
Wybierając opcję zmiany hasła należy pamiętać, że musi ono zawierać co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Poprzez przycisk Urząd nadania należy wskazać Urząd pocztowy, w którym będą nadawane przesyłki. Urząd nadania można wskazać również dla konkretnego adresu nadawczego (który można wybrać na zleceniu) – menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Urząd pocztowy z adresu nadawczego. Dane wprowadzone w polu Konto bankowe będą wykorzystywane przy zlecaniu przesyłek za pobraniem (gdy oznaczone zostanie, że kwota pobrania ma być kierowana przelewem na rachunek bankowy nadawcy). Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce [Usługi dodatkowe] zaznaczono Ustawiaj domyślnie pobranie.
Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Szablon spedycji]
Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek. Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki. Na zakładce [Parametry przesyłki] można określić podstawowe parametry paczki dodawanej domyślnie na nowo tworzone Zlecenie nadania przesyłki. Wybór domyślnej usługi pocztowej:
 • Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
 • Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
 • Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
 • Paczka Pocztowa (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
Domyślna definicja paczki – dla poszczególnych usług można określić wagę, gabaryt, zaznaczyć adnotację o tym, że przesyłka jest niestandardowa, oraz że należy obchodzić się z nią ostrożnie. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru, przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg. Jeśli nie podano wagi dla pozycji dokumentu, zostanie ona pobrana z konfiguracji. Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:
 • Informacja o zawartości (wymagane dla opcji Pocztex i Usługa paczkowa):
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
 • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
 • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jak i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
 • Opis/ uwagi dla odbiorcy (wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP):
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki.
 • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ)– z którego powstało ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO)– zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jak i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:
Konfiguracja Poczty Polskiej – zakładka [Szablon spedycji]/[Usługi dodatkowe]
Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności, taką samą jak ta wskazana w konfiguracji.
Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji, kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.
 • Sposób pobrania:
 • Rachunek bankowy – w przypadku wybrania rachunku można dodatkowo ustalić domyślny tytuł przelewu jako Numer (FA/ PA/ WZ/ RO)/ Numer powiązanego zamówienia (RO)/ Numer zlecenia przesyłki.
 • Przekaz pocztowy.
Wartość ubezpieczenia (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (wartość maks. 250 000,00 PLN).
Deklarowana wartość (dotyczy pojedynczej przesyłki na zleceniu):
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (wartość maks. 70 000,00 PLN).
Potwierdzenie odbioru – po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać formę, w jakiej chcemy otrzymać potwierdzenie klienta o odbiorze przesyłki (maksymalnie w ilości 9 szt.):
 • List zwykły priorytetowy,
 • Kurier Ekspres 24,
 • Paczka Ekstra 24.
Ustawienie można edytować z poziomu zlecenia Potwierdzenie doręczenia (sms/ e-mail) – w wybranej formie dotrze do nadawcy informacja o doręczeniu przesyłki. Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji, należy wybrać formę zwrotu:
 • List zwykły priorytetowy,
 • List zwykły ekonomiczny,
 • List polecony priorytetowy,
 • List polecony ekonomiczny,
 • Kurier Ekspres 24,
 • Paczka 24,
 • Paczka 48.

Wydruki seryjne

Dla zaznaczonych na liście Zleceń nadania przesyłek, można seryjnie wydrukować bądź wyeksportować na dysk etykiety (listy przewozowe). Opcję należy skonfigurować w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki. Po wyborze zapisu pliku na dysku, należy określić lokalizację zapisu.
Konfiguracja stanowiska/ Ogólne/ Przesyłki – wydruki seryjne

Generowanie przesyłek

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  – Nadanie przesyłki dostępna jest lista przesyłek.
Lista Zleceń nadania przesyłek – Poczta Polska
Lista zawiera kolumny:
 • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki, nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
 • Planowana data nadania – data, na którą zaplanowano dostarczenie przesyłek do wskazanego Urzędu Pocztowego. Pobierana z formularza zlecenia z zakładki [Poczta Polska] bądź z listy przesyłek przy seryjnym przekazywaniu zleceń do nadania.
 • Status – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
 • Usługa pocztowa – nazwa usługi pocztowej wybranej na Zleceniu nadania przesyłki,
 • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
 • Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy przesyłki.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
 • E-Mailadres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Telefonnumer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Status przesyłkistatus przesyłki pobierany z serwisu Poczty Polskiej.
 • Nr nadania – wyświetlane są numery nadania poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.
Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez serwis e-Nadawcy. Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski: – Pobieranie szczegółów zaznaczonych zleceń. Funkcja umożliwia weryfikację w serwisie Poczty Polskiej aktualnego statusu danej przesyłki.  – Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście). Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę z jaką chcemy nadać przesyłki: Po prawidłowym wykonaniu operacji, zlecenia zostają zatwierdzone i otrzymują numer nadania. – Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. W zależności od ustawień (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do plików, zapisywanych we wskazanej w konfiguracji lokalizacji. Zamawianie kuriera Pocztex Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń, umożliwia zamówienie kuriera po odbiór przesyłek Pocztex . Po jej wywołaniu generowane jest okno z ustaleniami dotyczącymi przyjazdu kuriera:
 • Miejsce odbioru – należy wskazać firmowy adres nadawczy, pod którym kurier ma odebrać paczki (automatycznie proponowany jest adres ustawiony w konfiguracji jako domyślny).
 • Data, godzina od/ do – należy określić datę oraz przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier.
 • Szacowana łączna masa przesyłek, Szacowana ilość przesyłek – automatycznie podpowiada się masa w kg i ilość zsumowana ze Zleceń nadania przesyłek Pocztex znajdujących się na liście, wystawionych z datą i adresem nadawczym takimi, jak wskazano w oknie Planowany przyjazd kuriera.

– Zamów – przesłanie zamówienia do Poczty Polskiej.

W oknie wyświetlana jest informacja czy kurier był już zamawiany w danym dniu:
Uwaga
Zamówienie kuriera Pocztex nie dotyczy Zleceń nadania przesyłek znajdujących się na liście. Jest to funkcja niezależna.

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – Poczta Polska

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania  z datą nadania widoczną na formularzu, na zakładce [Poczta Polska]. Użytkownik może zmienić termin nadania ręcznie przed wybraniem opcji zatwierdzenia przesyłki. Mimo, iż udostępniona została funkcja przekazania przesyłek do nadania bezpośrednio z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki, zaleca się seryjne zatwierdzanie przesyłek, które powinny zostać nadane danego dnia.
Zakładka [Ogólne]
 • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodny z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
 • Urząd nadania – pobierany z adresu nadawczego wskazanego na zleceniu (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze) bądź z konfiguracji Poczty Polskiej jeśli nie uzupełniono Urzędu nadania dla adresu nadawczego.
 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.
Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
 • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta.
Dla zleceń tworzonych ręcznie domyślnie ustawiany jest telefon domyślnego przedstawiciela odbiorcy. Jeśli żaden z przedstawicieli nie jest oznaczony jako domyślny, ustawiany jest numer telefonu z karty kontrahenta z zakładki [Ogólne]. Jeśli na zleceniu zostanie zmieniona osoba kontaktowa, podstawiany jest przypisany do niej numer telefonu.W pierwszej kolejności pobierany jest Telefon SMS, jeśli telefon SMS nie jest uzupełniony, pobierana jest wartość z pola Telefon. Dla zleceń tworzonych z dokumentów, domyślnie podpowiada się telefon odbiorcy widniejący na dokumencie. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru, na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
 • Uwagi dla odbiorcy – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia. Domyślnie widoczny jest tekst wprowadzony w konfiguracji Poczty Polskiej.
Zakładka [Paczki i usługi]
Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [Paczki i usługi]
Usługa pocztowa i Serwis – domyślnie ustawiana jest usługa i serwis, które zostały określone w konfiguracji jako domyślne. Do wyboru:
 • Pocztex (Ekspres24, Krajowy)
 • Pocztex Kurier 48 (Przesyłka biznesowa)
 • Usługa paczkowa (Paczka24, Paczka Ekstra 24, Paczka48)
 • Paczka Pocztowa (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
 • Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet)
Uwaga
Opcje dostępne na formularzu Zlecenia nadania przesłki na zakładce [Paczki i usługi] są zależne od wybranej usługi pocztowej.
Przesyłki – tabela z danymi dotyczącymi poszczególnych przesyłek dodanych na zlecenie. Domyślnie przenoszone są informacje z konfiguracji. Pocztex (Ekspres24, Krajowy), Usługa paczkowa (Paczka 24, Paczka Ekstra 24, Paczka 48):
 • Tabela Przesyłki zawiera kolumny: Usługa pocztowa, Waga (kg), Deklarowana wartość, Ostrożnie, Ubezpieczenie Niestandardowa.
 • Zawartość – należy podać zawartość przesyłki, pole obowiązkowe.
 • Usługi dodatkowe:
Pocztex, Usługa paczkowa – usługi dodatkowe
 • Odbiór w punkcie – po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać placówkę pocztową, do której zostanie skierowana przesyłka. Domyślnie lista placówek jest zawężana do województwa wskazanego na formularzu odbiorcy (menu Ogólne/ Kontrahenci).
Uwaga
Po dodaniu na Zlecenie nadania przesyłki więcej niż jednej paczki, nie jest dostępna usługa Odbiór w punkcie.
 • Pobranie – po zaznaczeniu należy podać kwotę pobrania należności oraz zaznaczyć, w jaki sposób ma ona zostać przekazana (do wyboru rachunek bankowy bądź przekaz pocztowy). Po wybraniu rachunku bankowego należy podać tytuł przelewu. Ustawienia są domyślnie przenoszone z konfiguracji.
 • Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać formę zwrotu: List zwykły priorytetowy, List zwykły ekonomiczny, List polecony priorytetowy, List polecony ekonomiczny, Kurier Ekspres 24, Paczka Ekstra 24.
 • Potwierdzenie odbioru– po zaznaczeniu tej opcji, należy wybrać formę w jakiej chcemy otrzymać potwierdzenie klienta o odbiorze przesyłki: List zwykły priorytetowy, Kurier Ekspres 24, Paczka Ekstra 24.
 • Potwierdzenie doręczenia (sms/ e-mail) – w wybranej formie dotrze do nadawcy informacja o doręczeniu przesyłki.
Pocztex Kurier 48
 • Tabela Przesyłki zawiera kolumny: Usługa pocztowa, Waga (kg), Deklarowana wartość, Ostrożnie, Gabaryt, Ubezpieczenie.
 • Usługi dodatkowe:
Pocztex Kurier 48 – usługi dodatkowe
 • Odbiór w punkcie – po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać placówkę pocztową, do której zostanie skierowana przesyłka. Domyślnie lista placówek jest zawężana do województwa wskazanego na formularzu odbiorcy (menu Ogólne/ Kontrahenci).
 • Pobranie – po zaznaczeniu należy podać kwotę pobrania należności, która zostanie przekazana na rachunek bankowy. Poniżej należy określić tytuł przelewu. Ustawienia są domyślnie przenoszone z konfiguracji.
Paczka Pocztowa (Ekonomiczna, Pocztowa), Przesyłka polecona (Ekonomiczna, Priorytet), Przesyłka Firmowa polecona (Ekonomiczna, Priorytet):
 • Tabela Przesyłki zawiera kolumny: Usługa pocztowa, Waga (kg), Gabaryt (nie dotyczy Przesyłki Firmowej, dla której obowiązuje tylko gabaryt A), Deklarowana wartość (kolumna dostępna tylko dla Paczki Pocztowej).
Uwaga
Usługi nie obsługują wielopaczkowości.
 • Usługi dodatkowe:
  Paczka Pocztowa – usługi dodatkowe
  • Potwierdzenie odbioru – po zaznaczeniu tej opcji należy określić ilość sztuk potwierdzeń odbioru przesyłki jaką chcemy otrzymać od klienta.
Zakładka [Poczta Polska]
Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [Poczta Polska]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu Poczty Polskiej e-Nadawca: Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu Poczty Polskiej. Planowany termin nadania: Data nadania – należy podać datę z jaką chcemy nadać przesyłkę. Domyślnie podpowiada się data bieżąca. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą.
Uwaga
Data nadania drukowana jest na etykietach i powinna być zgodna z faktyczną datą przekazania przesyłek do placówki nadawczej
Urząd nadania – pole informacyjne, wyświetlany jest Urząd nadania pobrany z adresu nadawczego wskazanego na zleceniu bądź z konfiguracji Poczty Polskiej, jeśli nie uzupełniono Urzędu nadania dla adresu nadawczego.
e-Nadawca plik – nazwa pliku z przesyłkami pobrana z e-Nadawcy. W tabeli znajduje się lista przesyłek wraz z przypisanym do nich numerem nadania oraz adresem URL. Po kliknięciu w link, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę. podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są etykiety dla wszystkich paczek na zleceniu. Status – status przesyłki. Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.
Zakładka [Dokumenty]
W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM, dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów, zadań, wiadomości e-mail oraz wiadomości sms.

Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentów

Nadanie przesyłki jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz w przypadku modułów Handel, Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego. Opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce . Utworzone w ten sposób ZNP jest  powiązane ze wskazanym wcześniej dokumentem. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy Użytkownik może utworzyć wiele zleceń. Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych. Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

Faktura Zaliczkowa

W wersji 2019.0.1 Comarch ERP Optima umożliwiliśmy zapis Faktury Zaliczkowej oraz korekty do Faktury Zaliczkowej do bufora. Dzięki temu możliwa jest wielokrotna edycja dokumentu.
 • Na formularzu Faktury Zaliczkowej dodany został parametr Bufor. To, czy jest domyślnie zaznaczony, zależy od ustawienia dla Faktury Sprzedaży w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu.
 • Z Fakturą Pro Forma może być powiązana tylko jedna Faktura Zaliczkowa znajdująca się w buforze.
 • Faktury Zaliczkowej oraz korekty do Faktury Zaliczkowej nie można zapisać do bufora jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie Operatora, na zakładce [Parametry] jest zaznaczony parametr Blokada zapisu FA i PA do bufora.
Na Fakturze Zaliczkowej można podać procent wartości Faktury Pro Forma, który powinien wpłacić klient jako zaliczkę. Opcja jest dostępna na formularzu Faktury Zaliczkowej pod przyciskiem  Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje: Po podaniu procentu umowy (FPF) program wylicza kwotę zaliczki. Na korekcie do Faktury Zaliczkowej dodano przycisk   – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.

Zamienniki towaru

W wersji 2019.0.1 Comarch ERP Optima umożliwiliśmy dodawanie wielu zamienników do towaru równocześnie. Po naciśnięciu ikony plusa w oknie Pozycja cennika na zakładce [Zamienniki] wyświetla się lista cennikowa z możliwością zaznaczenia i wybrania wielu towarów. Jeśli nie zaznaczono pozycji, do towaru dodawany jest zamiennik, na którym ustawiony jest kursor. Po zaznaczeniu towarów, które mają zostać dopisane do listy zamienników i naciśnięciu opcji Wybierz, wyświetlane jest pytanie: Czy dodawany zamiennik jest obustronny? Seryjne dodawanie zamiennika W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych udostępniona została opcja dodawania/ usuwania zamiennika dla pozycji zaznaczonych na liście:

SENT

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw – w przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu, zgłoszenie może obejmować różnego rodzaju towary, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l (art. 2 pkt 16). Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów, na zgłoszeniach SENT należy wykazywać stawkę VAT przewożonych towarów. W związku z tym w wersji 2019.01Comarch ERP Optima umożliwiliśmy dodanie na jednym zgłoszeniu SENT, wielu kodów CN i przypisanie im stawek VAT.
Zgłoszenie przewozu towaru podmiotu wysyłającego – zakładka [Ogólne]
Kody CN dodajemy na formularzu zgłoszenia SENT na zakładce [Ogólne]. Tabela składa się z kolumn:
 • Lp – numeracja pozycji.
 • Kod CN – dla zgłoszeń tworzonych ręcznie należy wskazać kod CN spośród tych, które mają zaznaczony parametr SENT. Dla zgłoszeń tworzonych z dokumentów przenoszony jest kod CN przypisany do towaru na jego kartotece. Tworząc zgłoszenie do kilku dokumentów wystawionych dla tego samego Nabywcy i Odbiorcy (Dostawcy i Nadawcy), towary o takich samych kodach CN są agregowane do jednej pozycji w sytuacji kiedy towary na dokumentach mają taką samą stawkę VAT.
 • Ilość, JM – należy podać ilość i jednostkę miary przewożonego towaru. W przypadku zgłoszeń powstałych z dokumentów, ilość towaru z dokumentu jest przeliczana na zgłoszeniu na podstawie jednostki uzupełniającej kodu CN i przelicznika ustalonego w sekcji SENT na karcie towaru. W przypadku wielu towarów o tym samym kodzie CN, ilość na zgłoszeniu jest sumowana. Jeśli dla kodu CN nie zdefiniowano jednostki uzupełniającej, na zgłoszenie SENT przenoszona jest ilość i jednostka miary z dokumentu. System SENT wymaga wykazywania towaru w kilogramach, litrach lub metrach sześciennych (wielkość liter i kropki w nazwie jednostki miary nie mają znaczenia). Ilość na zgłoszeniu jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
 • Masa [kg] – dla przewożonego towaru należy podać masę w kilogramach.
 • Opis – pobierany z formularza kodu CN, można uzupełnić na zgłoszeniu.
 • Stawka VAT – należy podać stawkę VAT przypisaną do towaru podlegającemu pod określony kod CN. Dla zgłoszeń powstałych z dokumentów, stawka VAT jest przenoszona z dokumentu. Na zgłoszeniu towary są agregowane do jednego kodu CN w sytuacji kiedy na dokumentach wskazano dla nich taką samą stawkę VAT.
Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:  Dodaj – dodanie kodu CN.  Otwórz – edycja pozycji.  Usuń – usunięcie podświetlonej pozycji. Na liście zgłoszeń dodano kolumnę Planowana kontrola – dla zgłoszeń podlegających kontroli wyświetlana jest informacja: W miejscu rozładunku towaru, W miejscu wskazanym. Na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów w wersji 2019.0.1 Comarch ERP Optima dostosowano wydruk dokumentu zastępującego zgłoszenie SENT.

Pozostałe nowości

1. Historyczność danych firmy. Umożliwiono zapisywanie danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania. Ma to na celu pobieranie prawidłowych danych firmy na dokumenty i wydruki generowane w programie. Funkcjonalność wraz z wpływem na moduł Handel została opisana w rozdziale Ogólne/ Nowości, w punkcie Historyczność danych firmy. 2. DHL – przesyłki niestandardowe. Dla spedytora DHL umożliwiono rejestrację przesyłek niestandardowych. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DHL – zakładka [Szablon spedycji] w tabeli Domyślna definicja paczki dodano kolumnę Niestandardowa. Dla paczek przekraczających wymiary przesyłki standardowej, czyli:
 • 1,2 x 0,8 x 2,1 (m) dla przesyłki umieszczonej na palecie (łącznie z paletą),
 • 1,4 x 0,6 x 0,6 (m). dla przesyłki nieumieszczonej na palecie (łącznie z opakowaniem)
dla kategorii paczki Standardowa i Paletowa można zaznaczyć parametr Niestandardowa (za element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata). Ustawienie jest domyślnie przenoszone na nowe Zlecenie nadania przesyłki z możliwością modyfikacji z poziomu zlecenia. 3. Kurierzy – wydruki seryjne. Dla zaznaczonych na liście Zleceń nadania przesyłek można seryjnie wydrukować bądź wyeksportować na dysk etykiety oraz protokoły odbioru/ potwierdzenia nadania (zestawienia przesyłek). Opcję należy skonfigurować w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki . Po wyborze zapisu pliku na dysku należy określić lokalizację zapisu. 4. Zmiana kolejności pozycji na dokumentach. Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca. Nie można zmieniać kolejności pozycji na:
 • dokumentach zatwierdzonych na stałe,
 • korektach,
 • dokumentach pochodzących z przekształceń, na których nie ma możliwości dodawania/ usuwania pozycji.
5. Stopka na wydrukach GenRap. Na wydrukach dla FA/ PA/ WZ/ RO/ FPF wykonanych w Generatorze Raportów jest drukowana cała stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury.

Zmiany

1. Reorganizacja przycisków na dokumentach. Dla dokumentów handlowo – magazynowych przyciski:
 • Zysk z transakcji,
 • Kolektor danych,
 • Importuj pozycje,
 • Eksportuj pozycje
zostały przeniesione na górną wstążkę programu: 2. Kurierzy. Dla każdego spedytora współpracującego z Comarch ERP Optima, w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki na liście przesyłek wydzielona została odrębna zakładka. Domyślnie lista otwiera się na zakładce spedytora domyślnego. 3. Numer rejestrowy BDO. Numer rejestrowy BDO został przeniesiony z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO do menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Numer ten jest drukowany w sekcji zawierającej dane z pieczątki firmy.Standardowe wydruki zostały dostosowane do wprowadzonej zmiany. 4. Faktura Zaliczkowa. Na formularzu Faktury Zaliczkowej zmieniono nazwę kolumny z Zaliczka Max na Maksymalna kwota zaliczki. 5. Adres nadawczy. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze jest tylko jeden adres nadawczy i zostanie on zmodyfikowany, to na Zleceniu Nadania Przesyłki bądź na zgłoszeniu SENT należy poprawić go ręcznie.

Poprawiono

1. Rabaty. Zoptymalizowano czas wyświetlania listy rabatów. 2. Ewidencja wyrobów węglowych, dokument dostawy. Poprawiono drukowanie na dokumencie dostawy pola Poczta w danych podmiotu nabywającego wyroby węglowe. 3. Import dokumentu z pliku XML. Zablokowano możliwość importu dokumentu z ujemnymi pozycjami. 4. Numeracja wpłat do Faktur Sprzedaży. 5. Ceny towarów. Poprawiono przenoszenie cen na kopiowane kartoteki towarowe w sytuacji, kiedy w bazie danych występują nieaktywne rodzaje cen. 6. Wydruk korekty wartości do Faktury Sprzedaży. W przypadku korekty zwiększającej wartość sprzedaży na wydruku Korekta wartości/ Wzór standard drukowana jest adnotacja Zapłacono. 7. Wydruk Eko – korekta wartości. Poprawiono drukowanie numeru PKWiU na wydruku Eko – korekta wartości (dotyczy korekty wartości do Faktury Sprzedaży). 8. Eko – Wydruki seryjne. Poprawiono generowanie wydruku seryjnego dla Faktur Zaliczkowych.

Współpraca z Comarch e-Sklep

 

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Punkty odbioru osobistego. Wprowadziliśmy obsługę nowych opcji punktów odbioru dostępnych podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep : Odbiór w punkcie Poczta Polska i Odbiór w punkcie – DHL.
Odbiór w punkcie – Poczta Polska Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – Poczta Polska, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez Klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, miasto, kod pocztowy). Przekształcając takie zamówienie do Zlecenia Nadania Przesyłki Poczty Polskiej, zostanie na nim automatycznie zaznaczona usługa Odbiór w punkcie oraz zostaną przeniesione dane punktu odbioru, wybranego przez Klienta. Odbiór w punkcie - DHL Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – DHL, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez Klienta (kod punktu odbioru, nazwa, ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy).

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 1. Atrybuty towaru. Aby atrybuty towarów były wysyłane do Comarch e-Sklep zarówno na definicji jak i na karcie towaru, atrybut musi mieć zaznaczoną opcję: Udostępniaj w Comarch e-Sklep. Dlatego, jeśli na kartę towaru dodajemy atrybut, który nie jest wysyłany do sklepu i zaznaczymy na nim udostępnianie, parametr zostanie tez zaznaczony na definicji tego atrybutu. Z kolei jeśli atrybut jest przypisany do towarów, odznaczenie parametru na definicji atrybutu, spowoduje też odznaczenie go na kartach towarów.
 2. ZNP do zamówienia z odbiorem osobistym. Jeśli na zamówieniu z Comarch e-Sklep został wybrany Odbiór osobisty w oddziale sprzedawcy, przekształcając takie RO do Zlecenia Nadania Przesyłki, zostanie na nim domyślnie zaznaczony parametr Przesyłka do oddziału i zostaną przeniesione dane punktu odbioru osobistego, wybranego przez Klienta.
 3. Temat pogrubiony i kolor. Opis niepogrubiony i bez koloru.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Nowości

 1. Na urządzenie mobilne wysyłana jest informacja o anonimizacji danych kontrahenta i/lub osoby kontaktowej (przedstawiciela) dokonanej w Comarch ERP Optima. Dzięki tej informacji w Comarch Mobile Sprzedaż włączone zostają odpowiednie blokady związane z anonimizacją.
 2. Split payment. Dodano funkcjonalność synchronizacji parametru split payment (na kontrahencie) pomiędzy aplikacjami.

Zmiany

 1. Dokumenty historyczne. Zoptymalizowano proces synchronizacji dokumentów historycznych z Comarch ERP Optima na urządzenie mobilne.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są pod linkiem : https://www.ibard.com/d/38647de2c7c5a980dd23901d1c3bc8d83026367d

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.0.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.0.1.

Uwaga
Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2018.7.1 lub wyższa
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2018.6.1
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.6.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2.1
Comarch ERP Altum2018.5
Comarch IBARDNajnowsza
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

 1. Szablon wiadomości e-mail dla operacji automatycznych. Na szablonie wiadomości e-mail dla operacji automatycznych umożliwiono wpisanie konkretnego adresu e-mail lub wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). Użycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablonów ułatwiających pracę przy wysyłaniu wiadomości e‑mail do domyślnego przedstawiciela, na przykład przy użyciu automatu faktur cyklicznych.
 2. Kolejność pozycji. Umożliwiono zmianę kolejności wyświetlanych pozycji na listach za pomocą metody przeciągnij i upuść. Funkcja działa wszędzie tam, gdzie do tej pory kolejność elementów listy była modyfikowana za pomocą dedykowanych przycisków: Podnieś oraz  Obniż.

Poprawiono

 1. Oferta Handlowa. Poprawiono przenoszenie danych Odbiorcy z karty Kontrahenta z zakładki Dodatkowe, na dokumenty Faktura Sprzedaży (FA), Faktura Pro Forma (FPF) i Rezerwacja Odbiorcy (RO) wygenerowane na podstawie Oferty Handlowej.

CRM PLUS

Nowości

 1. Szablon wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie). Na szablonie wiadomości e‑mail umożliwiono wpisanie konkretnego adresu e-mail lub wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). Użycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablonów ułatwiających pracę przy wysyłaniu wiadomości e-mail do domyślnego przedstawiciela na przykład przy wysyłaniu ponagleń

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Data udostępnienia w Comarch HRM. Dodano do wyboru nową kolumnę w Archiwum Wydruków.
 2. Schematy procesów. Dodano możliwość zmiany kolejności etapów w schemacie procesów z wykorzystaniem metody przeciągnij i upuść.

Poprawiono

 1. Załączniki. Poprawiono otwieranie plików z rozszerzeniem .eml dodanych jako załączniki do dokumentu w Bibliotece Dokumentów.

Serwis

Nowości

 1. Kolejność pozycji. Na Zleceniu serwisowym oraz na Wzorcu zlecenia cyklicznego umożliwiono zmianę kolejności czynności i części za pomocą metody przeciągnij i upuść.